Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALMANYA E Ğİ T İ M S İ STEM İ VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M S İ STEM İ İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI 2011-2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALMANYA E Ğİ T İ M S İ STEM İ VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M S İ STEM İ İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI 2011-2012."— Sunum transkripti:

1 ALMANYA E Ğİ T İ M S İ STEM İ VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M S İ STEM İ İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI 2011-2012

2  I- Genel Bilgi  II- Örgün E ğ itim  A- Okul Öncesi E ğ itim  B- Temel Okul  C- Ortaö ğ retim Okulu  D-Genel Lise  E-Çok Amaçlı Entegre Lise  F-Mesleki Teknik Ö ğ retim  G- Yüksek Ö ğ retim  III- Yaygın E ğ itim  IV- Ö ğ retmen Yeti ş tirme  V- Türkiye E ğ itim Sistemlerinin Kar ş ıla ş tırılması  VI-SONUÇ

3  Tam adı: Almanya Federal Cumhuriyeti  Ba ş kenti: Berlin  Resmi dili: Almanca  Nüfus: 82 Milyon  Para birimi: Euro  Co ğ rafi özellikler: Orta Avrupa’ da yer alır. (357.021 km²)  Avrupa ve NATO üyesidir  G8'e üyedir.

4 TTanrı ve insanlar kar ş ısında sorumlulu ğ unu bilen, özgür ve e ş it haklara sahip halk, OOkul sistemi devlet denetiminde, DDin dersi alıp almama özgürlü ğ ü, OOkul açma devlet iznine ba ğ lı.

5 99-12 yıl süreli e ğ itim sistemi, EEyaletlere göre de ğ i ş en zorunlu e ğ itim, OOkul – aile i ş birli ğ i, RResmi okullarda parasız e ğ itim, DDin e ğ itimi alıp almamada karar verebilme hakkı…

6 TEMEL KAVRAMLAR

7  9 yıl zorunlu e ğ itim  4 yıllık ilkokul e ğ itimi  En yüksek not 1  En dü ş ük not 6

8  Devlet okulları ücretsizdir.  Ders araç gereçleri ücretsiz ya da ödünç olarak verilir.  Okul öncesi masrafları veli tarafından kar ş ılanır.  Yüksekö ğ retim kurumları, eyaletler tarafından finanse edilir. (E ğ itim ve Bilim Bakanlı ğ ı bütçesi bünyesinde)  Ö ğ renciler için yarısı ba ğ ı ş yarısı geri ödemeli burs seçene ğ i mevcuttur.

9  Sa ğ lık kontrolü ve zeka testleri,  Özel e ğ itime ihtiyacı olan çocuklar,  6 ya ş mecburi okul ça ğ ı

10  Haftada 20-30 ders saati  Bir ders saati 45 dakika  İ lkokul dı ş ındaki okul kademelerinde bitirme sınavı  İ lkokul 1. ve 2. sınıflarda ö ğ rencilere karne verilmemektedir.

11  Ortalama 188 i ş günüdür.  Tatiller e ğ itim ve kültür bakanlıklarınca düzenlenir ve süreleri 75 gün olarak belirlenmektedir.  Ş ubat ayında sömestr tatili,  Noel Tatili, Paskalya Tatili gibi dini bayram tatilleridir.

12  Derslik ba ş ına dü ş en ö ğ renci sayısı ilkö ğ retimde 22,1 ortaö ğ retimde 24,7’dir.  Kılık kıyafet serbestli ğ i vardır.  Din dersi seçmelidir. Derslere dini cemaatlerin görevlendirdi ğ i ki ş iler girer.

13

14

15 A- OKUL ÖNCES İ E Ğİ T İ M

16  Zorunlu de ğ ildir.  3 – 6 ya ş arası.  temel bilgileri  Dil bilgilerini geli ş tirmektir.  Genellikle kiliseler tarafından açılıyor.

17 B) TEMEL OKULLAR GRUNDSCHULE

18  Zorunludur.  7 ya ş ında ba ş lar  4 ya da 6 yıldır.  Amacı hayal gücünü, yetenekleri geli ş tirmek, bireyin sosyalle ş mesini sa ğ lamaktır.

19  Okulla ş ma oranı %100’e yakın  4 yıldır  Ö ğ renciler 4 yıl boyunca aynı ö ğ retmen tarafından okutulurlar  1. ve 2. sınıfta not verilmez  Etkin yönlendirme ve tavsiye mektubu

20  Bireysel farklılıklara saygı vardır.  Ortak e ğ itim verilir.  Kabiliyeti do ğ rultusunda ortaokula yönlendiriliyor.  Buradan mezun olanlar, orta dereceli okullara geçerler.

21  Okuma, yazma ve matematik temel becerilerdir.  İ lk yıllarda haftalık ders saati 20-22, üst sınıflarda 27- 29.  İ lkö ğ retimin ilk iki yılında, tüm dersler sınıf ö ğ retmeni tarafından verilir.  Üçüncü sınıftan itibaren bran ş ö ğ retmenleri.

22  Genellikle haftada 5 gün ö ğ leden önceleri ders yapılıyor.  Bazı eyaletlerde ayda birkaç Cumartesi…  1. ve 2. sınıf e ğ itsel yönden bir bütündür.  Ö ğ rencilere 1. ve 2. sınıfta not verilmez.

23  Ö ğ renciler do ğ rudan geçerler.  Bazı eyaletlerde 3.sınıfta yabancı dil e ğ itimi de veriliyor.  İ lkokulda yer alan dersler: Almanca, Din Bilgisi, Matematik,  Beden E ğ itimi, Müzik, Resim – İş. (Anadil dersleri)  Dördüncü sınıfta kader belirlenir.  Ö ğ renciler notlarına göre Gymnasium, Realschule veya Hauptschule’ye gönderilir.  Bu okulların arasında devamlı bir akı ş vardır.

24  Ö ğ rencilerin hangi okula devam edeceklerine Matematik, Almanca ve Hayat Bilgisi derslerindeki ba ş arılarına göre, sınıf ö ğ retmeni ve okul müdürü karar verir.  Üstün ba ş arılı ö ğ renciler, akademik ö ğ renime hazırlayan liseye; Gymnasium.  Orta düzeyde ba ş arılı ö ğ renciler nitelikli bir mesleki e ğ itime hazırlayan ortaokula; Realschule.

25  Ba ş arı düzeyleri dü ş ük ö ğ renciler de alt düzeydeki meslek okuluna hazırlayan temel e ğ itim okuluna; Hauptschule.  Velinin, okulun kararına kar ş ı çıkma hakkı yoktur.  Bir ö ğ retmene 17- 24 ö ğ renci dü ş üyor.  İ lkokullarda okulla ş ma oranı %100’dür.

26 C) REALSCHULE (ORTAOKUL)

27  Hauptcshule ile lise arasında,  10. sınıfa kadar altı yıl sürer.  Ekonomi ve kamu hizmetlerinde i ş e girebilmek için bu diploma ş arttır.  Ö ğ renci ba ş arısına göre;  Hauptschule  Realschule  Gymnasium diploması…

28  Durumu iyi olanlar  Bitiren ö ğ renciler, 3 yıllık meslek e ğ itimlerinden istediklerini seçiyorlar.  3 sene meslek yapan ö ğ renciler üniversiteye de gidebilir.

29 D)MESLEK OKULU (HAUPTSCHULE)

30  Ba ş arı durumları kötü olanlar,  18 ya ş ına kadar meslek ö ğ renirler.  Göçmenler ço ğ unluktadır.  Çok sayıda Hauptschule mezunu meslek e ğ itimi imkanı bulamadı ğ ı için Almanya’da en kötü i ş lerde çalı ş ıyor.

31  9.sınıfa kadar ö ğ renciler normal e ğ itim görürler.  10. sınıfta ba ş arı durumlarına ikiye ayrılır.  Ortalaması dü ş ükler Hauptschule diploması alır.  Ba ş arılı ö ğ renciler, sınavları geçerlerse Realschule veya Gymnasium’a geçebilirler  10. sınıfın son çeyre ğ inde, ÖSS nitelikli bir sınav yapılır.  Almanca, İ ngilizce ve Matematik derslerini kapsar.

32 E)GYMNASIUM (AKADEM İ K L İ SE)

33  En ba ş arılı ö ğ renciler,  11. ve 13. sınıflarda, Abitur (yüksek ö ğ renim) denilen sınavları geçenler üniversiteye gidebilirler.  5. ve 10. sınıflar arası, orta ö ğ r. birinci bölümünü, 11. ile 13. sınıflar arası ise ikinci bölümünü olu ş turur.(AB İ TUR)  Birinci yabancı dil genelde İ ngilizce veya Latincedir.

34  Türk çocukların Gymnasium’a gitme ortalaması çok dü ş üktür (Yakla ş ık %5).  Almanların %37’si,  İ talyanların %15 – 20’si  Türkler Hauptschule’ye gidiyorlar.

35 F)GESAMTSCHULE (GEÇ İŞ OKULU)

36  Bazı eyaletlerde Gymnasium, Realschule, Hauptschule üçlü ayrımı yapılmayıp, çocuklar tek bir okula gönderilirler.  Nota dayalı seviye farkları vardır.  Tek bir okulda, farklı sınıflardadır.

37 G)SONDERSCHULE (ÖZEL E Ğİ T İ M)

38  İ lk ve orta dereceli okulların, normal e ğ itim kurumlarında derslere katılamayacak ö ğ renciler, özürlüler, bu okulda e ğ itilir.

39

40  Üniversite ile ilgili aynı statüde görülür.  Daha çok uygulama odaklıdır.  Mezunlar kolayca i ş bulabilmektedir.  Çıraklık mesle ğ e gore (2-3 ya da 3-5 yıl)

41  Alman e ğ itim sisteminde, zamanında e ğ itim hizmetlerinden faydalanamamı ş kimseler,  Bu kurumlardan mezun olanlar yüksek ö ğ retime devam edebilirler.

42  3 derste yazılı ve sözlü sınavlar yapılırken 4. bir ders için yalnızca sözlü sınav yapılır.  Ö ğ renciler Abitur sınavında 300 üzerinden en az 100 puan almalıdır.

43 H)YÜKSEKÖ Ğ RET İ M

44  Gymnasium e ğ itimi ve Abitur ba ş arısı gereklidir.  4 yıl süreli Fachhochschule'ler ve 5 yıl süreli üniversitelerden olu ş maktadır.  Almanya’da genel olarak yüksek lisans programı yoktur.Üniversite mezunları do ğ rudan doktoraya ba ş vurabilir.

45 III-YAYGIN E Ğİ T İ M

46  Eyalete ba ğ lıdırlar.  Personeli, kar ş ılıklı sözle ş me ile istihdam edilir.  Müdür, müdür ba ş yardımcısı ve müdür yardımcıları idare mekanizmasını olu ş turur  Müfredatı serbesttir.

47  Pedagojik formasyon zorunlulu ğ u yoktur  Bilgisayar, resim, yabancı dil kurslarının yanı sıra ba ş arısız ö ğ renciler için takviye dersler  3 kaynaktan finanse edilir: Eyalet Parlamentosu, Kent Belediyesi ve Okul içi kaynaklar (kurs ücreti, kantin vs.)

48 IV- Ö Ğ RETMEN YET İŞ T İ RME S İ STEM İ

49  Ö ğ retmen olmayı seçen ö ğ rencilerin üniversiteye giri ş yeterli ğ i olan Abitur’a sahip olmaları gerekmektedir.  Ö ğ retmen yeti ş tirme kendi içinde Bilimsel Ö ğ retim ve Hazırlık Hizmeti gibi iki kademeyi içerir.

50  Pädagogische Hochschule (Ö ğ retmen Yüksekokulları)  Grundschule  Hauptschule  Sonderschule  Üniversiteler, Sanat ve Müzik Kolejleri gibi Yüksekö ğ retim Kurumları  Geriye kalan okul türleri İ çin ö ğ retmen yeti ş tirmektedirler.

51  Meslek e ğ itimi ö ğ retmenleri iki gruba ayrılır:  Teorik ve i ş le ilgili dersleri veren ö ğ retmenler, iki yıl yüksek lisans e ğ itimi ve pratik meslek e ğ itimi alırlar.  Uygulamalı dersleri veren ö ğ retmenler, Realschule sertifikası veya dengi bir sertifikaya ek olarak bir ustalık sertifikası yada e ğ itim koleji yeterli ğ i gerekmektedir.

52  Atanma A ş aması:  1. Devlet Sınavı  İ ki yıllık stajyerlik süreci  2. Devlet Sınavı  Bu süreçler sonunda ihtiyaç duyulan bir okulda asil ö ğ retmen olarak görevlendirilirler.  Atamalar eyaletler tarafından yapılır.

53  E ğ itim Yapıları  Yönetim Ş ekli  E ğ itimin Planlanması

54

55  Zorunlu e ğ itim süresi 9(+3) yıldır.  1. basamak (ilkokul) 4 yıldır.  Grundschule’den sonra 3 okul tipinden birine devam edilir.  2. basamakta temel ders ba ş arısına göre üst ya da alt basamak ortaö ğ retim kurumlarına geçi ş yapılır.  Zorunlu e ğ itim süresi 8 yıldır.  1. ve 2. basamak (ilk ve ortaokul) birle ş ik ve kesintisizdir.  SBS sonuçlarına göre ortaö ğ retime geçi ş yapılır.

56  Zorunlu de ğ ildir ve paralıdır.  Genellikle kilise ve belediyeler tarafından açılır.  4-6 ya ş arası çocukların %90 kadarı anaokulu e ğ itimi alır.  Ö ğ retmenleri, üniversite mezunu de ğ ildir.  Zorunlu de ğ ildir.  Devlete ba ğ lı olanlar parasızdır.  MEB Okulöncesi E ğ itimi Genel Müdürlü ğ üne ba ğ lıdırlar.  4-6 ya ş arası çocukların %20- %25 kadarı anaokulu e ğ itimi alır.  Ö ğ retmenleri, 4 yıllık e ğ itim fakültesi mezunudur.

57  Ortaö ğ retim kademesi ikiye ayrılır.  Realschule ve Hauptschule’den mezun olanlar 3 yıllık meslekî liseye girerler (+3 yıl zorunlu e ğ itim)  Bu liselerden mezun olduklarında, kendi mesleklerinde yüksekö ğ renim görme fırsatları vardır.  Sanayi ülkesi olması bakımından meslekî e ğ itim çok önemli yer alır.  Ortaö ğ retim bir bütün halindedir.  Hem genel liseler hem de meslek liseleri, yüksekö ğ renime yöneliktir.  Meslek liseleri, daha çok, ba ş arısız ö ğ rencilerin sı ğ ındı ğ ı okullar olarak algılanmaktadır.

58  Üniversiteye giri ş için gymnasium seviyesinde bir ö ğ renim görmü ş olmak gereklidir.  Gymnasium sonrası Abitur sınavını geçen ö ğ renciler herhangi bir yüksekö ğ retim kurumuna devam edebilirler.  Yüksekö ğ retim süresi, 4-5 yıldır.  Üniversiteye giri ş, merkezî sınavla yapılmaktadır.  Lise diploma not ortalaması üniversiteye giri ş sınavıyla birlikte de ğ erlendirme sürecine katılmaktadır.  Yüksekö ğ retim kurumları en az 2 yıllık meslek yüksekokulları ve en az 4 yıllık fakültelerden olu ş maktadır.

59  2004 yılında 430 bin ö ğ renci faydalanmı ş tır. (Nüfusun %1,9’udur. Toplam engelli vatanda ş oranı ise %10’dur.)  Özür grubuna göre okullar mevcuttur.  Kayna ş tırma uygulaması yoktur.  2004 yılında yakla ş ık 60 bin ö ğ renci faydalanmı ş tır. (7 Kat daha az)  Görme ve i ş itme engelliler için ilkö ğ retimden liseye kadar okullar mevcuttur.  Ö ğ renme güçlü ğ ü olan ve otistik ö ğ renciler kayna ş tırma uygulamasına katılırlar..

60  Sistemin yede ğ i gibidir.  Finansmanı büyük ölçüde belediyeler tarafından sa ğ lanır.  Ba ş arı oranı oldukça yüksektir.  Ücretleri de oldukça yüksektir.  2004 yılında bu okulların mezunları üniversite sınavında %90 ba ş arı elde etmi ş tir.

61  E ğ itim yüksekokullarında (Pädagogische Hochschule) grundschule, hauptschule, sonderschule gibi okullara ö ğ retmen yeti ş tirilmektedir.  Geriye kalan okulların ö ğ retmen ihtiyacı ise üniversiteler ve sanat-müzik yüksekokulları gibi yüksekö ğ retim kurumlarınca giderilmektedir.  Atamalarda 1. devlet sınavı, 2 yıllık staj süresi, 2. devlet sınavı süreçleri izlenir.  Tüm ö ğ retmenler 4 yıllık fakülte mezunudurlar.  Atamalar, merkezî sınavdan alınan sonuca göre yapılır (KPSS).  Staj uygulaması, 4 yıllık lisans e ğ itimi süreci dahilinde 1 yıl boyunca yapılmaktadır.

62

63  Alman Eğitimi Merkeziyetçi değildir.  16 ayrı Eğitim Bakanlığı vardır.  Eğitimin çerçeveleri, Eğitim Bakanlığı Daimi Konferansında belirlenir.  Türkiye’de merkeziyetçi bir eğitim sistemi vardır.  MEB, 81 il ve 924 ilçede örgütlenmiştir.  Eğitim programı ve yönetmelikler, merkez tarafından hazırlanır.

64  Okula ba ş lamadan sa ğ lık ve zekâ testi uygulaması,  Test sonuçlarına göre özel e ğ itim okuluna yönlendirme,  Zorunlu e ğ itime ba ş lama ya ş ı 6.  Sa ğ lık kurumundan alınan a ş ı ka ğ ıdıyla birlikte di ğ er belgelerle okul idaresince kayıt yapılır.  Zorunlu e ğ itime ba ş lama ya ş ı 6.

65  Hem ö ğ retmenler hem de ö ğ renciler için kılık kıyafet serbestli ğ i vardır.  Ö ğ retmenler, kılık kıyafet yönetmeli ğ ine uygun giyinerek okula gitmelidir.  Ö ğ renciler üniforma giyerek okula giderler.  Kıyafet serbestli ğ i yoktur.

66

67  2004-2005 yılında toplam ö ğ renci sayısı 9.6 milyondur.  Ö ğ retim araç ve gereçleri ya parasız ya da ödünç olarak verilmektedir.  2006-2007 yılında 10.5 milyon 8 yıllık ilkö ğ retim ö ğ rencisi olmak üzere 14.8 milyon ö ğ renci sayısı vardır.  İ lkö ğ retim ve lise ders kitapları ücretsiz olarak verilmektedir.

68  Haftalık 20-30 ders saati,  Bir ders saati 45 dk.  Yazılı ve sözlü sınavlar  Zeugnisse denen karneler  İ lkokulu bitirme sınavı yoktur.  Ortaokul ve Lise bitirme sınavları vardır.  Haftalık 25-40 ders saati,  Yazılı ve sözlü sınavların sonuçları i ş lenerek karnelere yansıtılır.  İ lkö ğ retim ve Lise bitirme sınavları vardır.

69  Ortalama ö ğ retim yılı 188 i ş günüdür,  Ş ubat ayında sömestr tatili,  Noel Tatili, Paskalya Tatili gibi dini bayram tatilleri  Ortalama 180 i ş günü,  Ocak- Ş ubat arası sömestr tatili,  Ramazan ve Kurban bayramları ve milli bayram tatilleri

70  2008-2009 döneminde ilkö ğ retimde 22.1, ortaö ğ retimde 24.7 ö ğ renci.  MEB verilerine göre 2008-2009 döneminde ilkö ğ retimde 33.4, ortaö ğ retimde 35.1 ö ğ renci.

71  Din dersi seçmelidir, zorunlu de ğ ildir.  Din dersine, dini cemaatlerin belirledi ğ i ki ş iler girer.  Müslüman olmayanlar hariç tüm ö ğ renciler için din dersi mecburidir.  Din derslerini, ilahiyat fakültesi mezunu ö ğ retmenler verir.

72 TÜRK E Ğİ T İ M S İ STEM İ VE ALMAN E Ğİ T İ M S İ STEM İ BENZERL İ KLER İ

73  Her iki ülkede de e ğ itim devlet okullarında parasızdır.(meslek yüksek okulları hariç)  Her iki ülkede de e ğ itim hizmeti vatanda ş ların istek ve kabiliyetleri ile toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.  Her iki ülkede de fırsat e ş itli ğ i bulunur.

74  Her iki ülkede de e ğ itim hayat boyu sürmektedir.  Kız erkek karma ş ekilde e ğ itim görür.  İ lkokula ba ş lama ya ş ı her iki ülkede de 6 ya ş tır.  Her iki ülkede de orta ö ğ retim okulları parasızdır  Her iki ülkede e ğ itim bilimseldir.

75  Toplumlar bireylerinin mutlu bir ya ş am sürmeleri için, günün teknolojik geli ş melerine göre e ğ itilip yeti ş melerini isterler. Bu da ancak toplumun ihtiyacı olan genel ve meslek e ğ itimini dengeli ş ekilde içeren esaslı bir e ğ itim sistemine ba ğ lıdır. Böylece bir sistemin olu ş ması, uluslararası e ğ itim sistemlerinin incelenerek ilgili toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlenmesiyle mümkündür.  Her toplum, bireylerine varlıklarını sürdürebilecek tarzda en iyi e ğ itim verebilmek için kendi sosyal, politik, ekonomik ve kültürel ş artlarına göre bir e ğ itim sistemini belirleyerek uygulamaya koymaktadır.  Ş u halde, her toplumun kendine has bir e ğ itim sistemi vardır ve kendi sosyal ve ekonomik özellikleri ve de ğ erlerine göre kurulup biçimlenmektedir.


"ALMANYA E Ğİ T İ M S İ STEM İ VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M S İ STEM İ İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI 2011-2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları