Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SARKOİDOZDA EVRELERE GÖRE KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI YÖNTEMLERİ: 51 Olgunun Değerlendirilmesi Dr. Nazan Şen, Dr. Hilal Ermiş, Dr. Meltem Karataşlı, Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SARKOİDOZDA EVRELERE GÖRE KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI YÖNTEMLERİ: 51 Olgunun Değerlendirilmesi Dr. Nazan Şen, Dr. Hilal Ermiş, Dr. Meltem Karataşlı, Dr."— Sunum transkripti:

1 SARKOİDOZDA EVRELERE GÖRE KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI YÖNTEMLERİ: 51 Olgunun Değerlendirilmesi Dr. Nazan Şen, Dr. Hilal Ermiş, Dr. Meltem Karataşlı, Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Göğüs Hastalıkları AD

2 Sarkoidoz  T lenfosit ve makrofaj aktivasyonu ile karakterize, etyolojisi bilinmeyen, multisistem granülomatöz bir hastalık  40 yaş altında ve kadınlarda sık  Genetik yatkınlığı olan bireylerde spesifik çevresel antijenlere maruziyet sonucu oluştuğunu gösteren kanıtlar var

3 Tanı  Klinik ve radyolojik bulgular  Biyopside kazeifikasyon içermeyen granülomların gösterilmesi  Benzer histopatolojik özellik gösteren diğer hastalıkların dışlanması

4 AMAÇ

5  Bölgemizde hastalığın klinik ve laboratuvar özelliklerini, radyolojik evre ile bu parametreler arasındaki ilişkileri incelemek ve akciğer dışı organ tutulumlarını saptamak

6 YÖNTEM

7 Kliniğimizde 2003-2006 yılları arasında sarkoidoz tanısı alan 51 olgunun kayıtları geriye dönük incelendi Kliniğimizde 2003-2006 yılları arasında sarkoidoz tanısı alan 51 olgunun kayıtları geriye dönük incelendi

8 Parametreler  Klinik, radyolojik ve laboratuvar özellikleri  Serum ACE düzeyleri  Tüberkülin deri testi (TDT) sonuçları  Bronkoalveoler lavaj (BAL) bulguları  Solunum fonksiyon testleri (SFT)  Bronkoskopik tanı yöntemleri  Diğer tanı yöntemleri

9 SONUÇLAR

10 Cinsiyet ve yaş özellikleri  Cinsiyet K/E, 40/11 K/E, 40/11  Yaş Yaş ortalaması: 50±12 (aralık: 27-83) Yaş ortalaması: 50±12 (aralık: 27-83) K: 52±11, E: 41±10 (p<0.05) K: 52±11, E: 41±10 (p<0.05) >50 yaş hasta sayısı 25 (%49); K:22 >50 yaş hasta sayısı 25 (%49); K:22 >60 yaş hasta sayısı 12 (%23.5); K:12 >60 yaş hasta sayısı 12 (%23.5); K:12

11 Cinsiyet ve yaş özellikleri  Etnik ve bölgesel özellik  Hastaneye geç başvuru  Tanı konulmasında gecikme

12 Klinik Semptomn% Asemptomatik815.6 Öksürük2549 Nefes darlığı 2141.1 Göğüs ağrısı 815.6 Ateş713.7 Diğer konstitüsyonel semptomlar 1835.2 Tutulan organa ait semptomlar 713.7

13 Klinik  Bölgemizde hastalık genellikle semptomatik seyretmekte

14 Sigara öyküsü  38 olguda sigara öyküsü yok  7 olgu sigarayı bırakmış  6 olgu aktif sigara içicisi  Literatür bulguları ile uyumlu olarak sigara içen hasta sayısı düşük (%11.7) sigara içen hasta sayısı düşük (%11.7)

15 TDT ve Serum ACE  TDT 45 olgunun 36’sı (%80) anerjik 45 olgunun 36’sı (%80) anerjik  Serum ACE (8-52 IU/L) 37 olgunun 22’sinde (%59.4) yüksek 37 olgunun 22’sinde (%59.4) yüksek  Sonuçlar literatür bulguları ile uyumlu

16 Ekstrapulmoner bulgular Ekstrapulmoner bulgular n% Cilt1733.3 Periferik LAP 815.6 Artrit-artralji23.9 Üveit35.8 Hepatomegali35.8 Splenomegali59.8 Hepatosplenomegali35.8 Hiperkalsemi49.7 Hiperkalsiüri1625.6 Parotis bezi büyümesi 11.9

17 Tabak147Yalnız73Hoca61Aytemur77Baran70Karalezli5051 Eritema nodozum 43 (%29.2) 19 (%26) 7 (11.5) 29 (%37.7) 8 (%11) 3 (%6) 3 (%6) 9 (%17.6) Periferik LAP 2 (%1.3) 3 (%4.1) 16 (%26.2) 8 (%10.7) 4 (%6) 6 (%12) 8 (%15.6) Artrit- artralji _ 6 (%8.2) ___ 3 (%6) 2 (%3.9) Göz 14 (%9.5) 2 (%2.7) 4 (%6.6) 3 (%5) 5 (%7) 3 (%6) 3 (%5.8) HM 3 (%2) 3 (%4.1) 5 (%8.2) 0 5 (%7) 2 (%4) 3 (%5.8) SM 1 (%0.6) 2 (%2.7) 2 (%3.3) 0 4 (%6) – 5 (%9.8) HSM–– 3 (%4.9) 0–– 3 (%5.8) Hiper-kalsemi_%18%11.5 1 (%1.4) 5 (%7) %3.3 4 (%9.7) Nörolojik sistem 3 (%2) 0_ 2 (%3.6) ___ Parotis– 1 (%1.4) 1 (%1.6) ––– 1 (%1.9)  Çalışmamızın sonuçları

18 Radyolojik evre AC grafisi Toraks BT AC grafisi Toraks BT Evre 0: 4 Evre 0: 0 Evre 0: 4 Evre 0: 0 Evre 1: 27 Evre 1: 19 Evre 1: 27 Evre 1: 19 Evre 2: 14 Evre 2: 29 Evre 2: 14 Evre 2: 29 Evre 3: 6 Evre 3: 3 Evre 3: 6 Evre 3: 3 –10 olgu evre 1’den 2’ye –3 olgu evre 0’dan 2’ye, 1 olgu evre 0’dan 1’e –1 olgu evre 3’den 1’e, 2 olgu da evre 3’den 2’ye

19 Radyolojik evre  Toraks BT evreleme, tedavi yanıtı ve prognozu belirlemede daha etkin olabilir

20 Erdem88Tabak147Çetinkaya40Yalnız73Hoca61Aytemur77Karalezli5051 K/E46/4299/4828/1253/2041/2054/2334/1640/11 Yaş 39±13 39±12 40±13 45.5±13 44.5±12 42.944 50±12 Evre 1 (%) 34.645.547.528.739.333.85452.9 Evre 2 (%) 4850.53557.745.9614027.4 Evre 3 (%) 17.3412.513.83.35.2611.7 TDT63.38060.568.675.6768280  Çalışmamızın sonuçları

21 Radyolojik bulgular n% Nodüler görünüm 2039.2 Buzlu cam görünümü 1427.4 Septal kalınlaşma 1223.5 Konsolidasyon47.8 Traksiyon bronşektazisi 11.9 Parankimal fibrozis 11.9 Retikülonodüler görünüm 11.9

22 BAL Bulguları BAL lenfosit oranı BAL lenfosit oranı 21 olguda ortalama %41.5 21 olguda ortalama %41.5 CD4/CD8 CD4/CD8 20 olgunun 13’ünde >3.5 (%65) 20 olgunun 13’ünde >3.5 (%65)

23 AC grafi evresi ile serum ACE ve BAL sıvısı değerleri Evre 0 Evre 1 Evre 2 Evre 3 Ortalamap Serum ACE 40±19 79±51 100±68 90±129 88±72 0.747 BAL lenfosit _ 41±20 40±23 46±10 41±19 0.883 CD4/CD8_ 5±35±35±35±3 7±47±47±47±4 6±36±36±36±3 6±46±46±46±40.526

24 BT evresi ile serum ACE ve BAL sıvısı değerleri Evre 1 Evre 2 Evre 3 Ortalamap Serum ACE 70±49 101±83 50±14 88±72 0.333 BAL lenfosit 41±24 40±18 60 41±19 0.637 CD4/CD8 5±55±55±55±5 6±46±46±46±410 6±46±46±46±40.472

25 Evre 0 n:3 Evre 1 n:22 Evre 2 n:12 Evre 3 n:6Ortalaman:43p FEV181±2591±1677±1971±1684±190.063 FVC 90±19 103±17 88± 88±17 78±15 94±19 0.008 FEV1/ FVC 73±9 75±9 74±12 74±11 75±10 0.975 DLCO76±1184±18 79±15 70±15 80±17 0.409 AC grafi evresi ile SFT değerleri

26 Evre 1 n:14 Evre 2 n:26 Evre 3 n:3Ortalaman:43p FEV191±1682±1165±2084±150.065 FVC100±19 94±94±1794±94±17 73±23 94±19 0.063 FEV1/FVC77±20 74±16 70±22 75±19 0.527 DLCO89±8 80±15 67±15 80±10 0.027 BT evresi ile SFT değerleri

27 Solunum fonksiyon testi  7 olguda obstrüktif bozukluk  3 olguda restriktif bozukluk  5 olguda mikst tip solunum paterni Evre 1 Evre 2 Evre 3 Obstrüktif151 Restriktif111 Mikst tip –41

28 Tanı Yöntemleri n% Bronş mukoza biyopsisi 1631.3 Parankim biyopsisi 23.9 Mediastinal LN biyopsisi (transtorasik) 713.7 Mediastinoskopi11.9 Açık akciğer biyopsisi 11.9 Periferik LN biyopsisi 47.8 Cilt biyopsisi 35.8 Cilt+Periferik LN biyopsisi 23.9 KC+Periferik LN biyopsisi 23.9 Klinik+Radyolojik+BAL bulguları 1325.4

29 Tanı yöntemleri  Bronkoskopi yapılan olgu sayısı: 37  31 olguya mukoza biyopsisi –Mukoza düzensizliği........12/13 –Mukozal ödem-hiperemi....2/5 –Normal mukoza................2/13  2 olguda transbronşiyal biyopsi  Bronkoskopi ile histopatolojik tanı %48.6

30 TARTIŞMA

31 Kadın hasta oranı bildirilenden daha yüksek Kadın hasta oranı bildirilenden daha yüksek Kadınlarda daha ileri yaşlarda görülmekte Kadınlarda daha ileri yaşlarda görülmekte Genellikle semptomatik seyretmekte Genellikle semptomatik seyretmekte Sigara içen hasta sayısı oldukça düşük Sigara içen hasta sayısı oldukça düşük Hastalık evreleri arasında, BAL bulguları ve serum ACE düzeyleri açısından anlamlı farklılık yok Hastalık evreleri arasında, BAL bulguları ve serum ACE düzeyleri açısından anlamlı farklılık yok FVC ve DLCO değerleri evre ilerledikçe anlamlı olarak azalmakta FVC ve DLCO değerleri evre ilerledikçe anlamlı olarak azalmakta

32 Toraks BT parankim ve lenf bezi evrelemesinde daha duyarlı SFT anormalliği daha çok obstrüktif ve mikst tip bozukluk şeklinde Mukoza biyopsisi mukozal lezyon saptananlarda tanıya katkı sağlamakta. Bu işlem bronkoskopi yapılan hastalarda basit ve komplikasyon riskinin az olması nedeniyle önerilebilir Mukoza biyopsisi mukozal lezyon saptananlarda tanıya katkı sağlamakta. Bu işlem bronkoskopi yapılan hastalarda basit ve komplikasyon riskinin az olması nedeniyle önerilebilir

33 Bölgemizde hastalığın sıklık, seyir ve prognozunun belirlenmesi, etnik ve bölgesel farklılıkların saptanması için çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır Bölgemizde hastalığın sıklık, seyir ve prognozunun belirlenmesi, etnik ve bölgesel farklılıkların saptanması için çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır


"SARKOİDOZDA EVRELERE GÖRE KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI YÖNTEMLERİ: 51 Olgunun Değerlendirilmesi Dr. Nazan Şen, Dr. Hilal Ermiş, Dr. Meltem Karataşlı, Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları