Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜKETİCİNİN KORUNMASI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜKETİCİNİN KORUNMASI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ"— Sunum transkripti:

1 TÜKETİCİNİN KORUNMASI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEKİRDAĞ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİCİNİN KORUNMASI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETLERİ Hazırlayan : Alper GÖÇMENOĞLU GÜMRÜK VE TİCARET DENETMEN YRD. 2013 TEKİRDAĞ

2 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından İç Ticaret ile ilgili genel müdürlüklerinin ve Gümrük Müsteşarlığının birleştirilmesiyle 2011 yılında KHK ile kuruldu.

3 Bakanlığımızda 14 756 personel görev almaktadır.
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Bakanlığımızda personel görev almaktadır. 16 Bölge Müdürlüğü 81 İl Müdürlüğü ile Faaliyetlerini sürdürmektedir.

4 Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı 61.hükümet Rize milletvekilliği ve bakanlık görevlerini yürütmektedir.

5 Bakanlığımızın asli görevi gümrük ve ticaret alanında;
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Bakanlığımızın asli görevi gümrük ve ticaret alanında; * rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik eden, * piyasa aktörlerinin kurumsal yapılarını güçlendiren, * üreticileri ve tüketicileri koruyan, * etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunan, politika ve uygulamaları geliştirmek, yürütmek ve denetlemektir.

6 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI – TEŞKİLAT ŞEMASI

7 TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
a ) Tüketicinin korunmasına ilişkin politikalar oluşturmak, bu politikaların belirlenmesinde yurtiçi ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak. b) Tüketicilerin, sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, kayıplarını giderici tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak.

8 TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
c) Tüketicilerin tüketim maddeleri yönünden çevresel tehlikelerden korunabilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. ç) Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi amacına yönelik olarak kalite denetimi yapmak, yaptırmak, kalite kontrol sistemleri kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlara standart tespitine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak.

9 TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
d) Tüketicileri aydınlatıcı ve eğitici tedbirleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve tüketicinin korunması konusundaki politikaların oluşturulmasında bunların gönüllü örgütlenmeleri yoluyla temsil edilmelerini sağlamak. e) Tüketici sorunlarının çözümüne ilişkin olarak diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.

10 TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
i) Teknik mevzuatı bulunmayan ve doğrudan tüketiciye sunulan ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, bu ürünlerde ihtiyaç halinde gerekli düzenlemeleri yapmak veya Bakan onayı ile standartları zorunlu uygulamaya koymak, ülke ekonomisinin gerektirdiği özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmak.

11 TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- 131 denetmen yardımcısı 2013 yılında istihdam edilmiştir. Denetmenler 4077 sayılı kanun Tüketicinin korunması Hakkında Kanun ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Uygulanması Hakkında Kanun kapsamında 23 ilde ve diğer illerde denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.

12 GÜMRÜK VE TİCARET DENETMENLERİNİN GÖREVLERİ
a) Bakanlığın sorumluluğunda bulunan ürün güvenliği mevzuatı hükümlerine uygun olarak Bakanlıkça belirlenen il veya illerde denetim görevini yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlayarak ilgili yerlere sunmak, her denetim işlemi için denetim sürecinin başından sonuna kadar gerekli bilgi ve belgeleri düzenli bir şekilde hazırlayarak il müdürlüğüne teslim etmek,

13 GÜMRÜK VE TİCARET DENETMENLERİNİN GÖREVLERİ
b) Kanunda belirtilen ceza ve önlemler hariç olmak üzere, denetim faaliyeti sırasında, ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemleri saptadığında, durumu ilgili makamlara iletilmek üzere il müdürlüğüne bildirmek, c) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde görüş ve öneri geliştirmek ve bunları il müdürlüğüne sunmak,

14 GÜMRÜK VE TİCARET DENETMENLERİNİN GÖREVLERİ
ç) Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri, denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini almak, fabrika, mağaza, dükkân, ticarethane, pazar yeri, depo ve ambar gibi yerler ile denetime konu olan diğer yerlerde inceleme ve sayım yapmak, görüntülemek, araştırmak, bunları mühürlemek, bu konularda yetkili ve ilgililerden her türlü yardım ve bilgi talep etmek,

15 d) Test ve muayeneye tabi tutulacak ürünlerden numune almak,
GÜMRÜK VE TİCARET DENETMENLERİNİN GÖREVLERİ d) Test ve muayeneye tabi tutulacak ürünlerden numune almak, e) Denetim faaliyetinin engellenmesi durumunda, kolluk kuvvetlerinden yardım istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak, f) Bakanlığın görev ve sorumluluk alanında bulunan konularla ilgili, mevzuat ve Bakanlığın talimatları doğrultusunda işlemleri yürütmek,

16 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEKİRDAĞ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Hazırlayan : Alper GÖÇMENOĞLU GÜMRÜK VE TİCARET DENETMEN YRD. 2013 TEKİRDAĞ

17 SUNUM İÇERİĞİ Fiyat etiketleri ile ilgili mevzuat, örnek fiyat etiketi, denetimi ve idari yaptırımlar hakkında bilgilendirme Garanti belgesi nedir ? Kimler Sorumludur ? Garanti Belgesinde aranılan şartlar nelerdir ? Örnek garanti belgesi ve idari yaptırımlar. Hangi ürünlerde garanti belgesi düzenlenir ? Türkçe kullanma kılavuzu bulundurma zorunluluğu Ayıplı mal ve hizmet nedir ? Satıcı firmanın sorumlulukları nelerdir ?

18 FİYAT ETİKETLERİ İlgili Mevzuatlar : 4077 sayılı kanunun 12. maddesi 6502 sayılı kanunun 54. maddesi Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği

19 FİYAT ETİKETLERİ 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 12. maddesi kapsamında perakende satışa arz edilen malların veya ambalajların yahut kapların üzerinde kolaylıkla görülebilir, okunabilir şekilde o malla ilgili tüm vergiler dahil fiyat, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. (12. madde 1.fıkra)

20 FİYAT ETİKETLERİ Etiket, fiyat ve tarife listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat üzerinden satış yapılır (12. madde 3 .fıkra) Fiyatı; Bakanlar Kurulu, kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları tarafından belirlenen mal veya hizmetlerin, belirlenen bu fiyatın üzerinde bir fiyatla satışa sunulması yasaktır. (12. madde 4 .fıkra)

21 FİYAT ETİKETLERİ Üretici veya satıcılar tarafından yapılarak; cam, naylon, karton, kağıt ve bunlara benzer maddelerden oluşan kutu, kova, şişe, poşet, torba ve benzeri ambalajlar içinde tüketicilere satılan her türlü malın etiketinde ayrıca, satışa arz edilen malın net ağırlığı veya hacmi ile birim fiyatının da okunabilir şekilde yazılması zorunludur.

22 FİYAT ETİKETLERİ Satışa sunulmadan önce paketlenmeyen ve tüketicinin hazır bulduğu bir ortamda açık halde satılan mallara ilişkin satış fiyatı yerine sadece birim fiyatının yer alması yeterlidir. (İlgili Yönetmelik 5.Madde Değişiklik: / Sayılı R.G.)

23 FİYAT ETİKETLERİ ETİKET ZORUNLULUĞU OLMAYAN MALLAR : DEĞERİ SÜREKLİ DEĞİŞEN KIYMETLİ TAŞ VE MADENLERDEN YAPILMIŞ MALLAR (ALTIN, GÜMÜŞ VS.) KİTAP, DERGİ, GAZETE GİBİ FİYATI BELİRLENMİŞ MALLAR NOT : Ancak değerli madenin birim fiyatı satışa arz edildikleri yerde görülebilir ve okunabilir bir şekilde gösterilir. İşçilik bedelinin dahil olup olmadığı ayrıca belirtilir. (İlgili Yönetmelik – Madde 6)

24 FİYAT ETİKETLERİ FİYAT ETİKETİNDE ARANILAN NİTELİKLER :
1- Malın ayırt edici özelliği, modeli (Ör : Siyah Baskılı T-shirt) 2- Malın tüm vergiler dahil satış fiyatı Not : Eğer taksitli fiyatı peşin fiyatından farklıysa taksit tutarına göre değişen fiyatların belirtilmesi zorunludur. Not : İndirimdeki ürünlerde indirimden önceki fiyatın da fiyat etiketi üzerinde bulundurulması zorunludur Not : Döviz ile satış yapılıyorsa uygulanan döviz kurunun görülebilecek ve okunabilecek şekilde işletmede bulunması zorunludur. 3- Malın Üretim Yeri ( Ör: Menşei : Türkiye, Üretim Yeri ÇİN ) 4- Satış Fiyatının yanında ‘Türk Lirası’ ,‘TL’ ibareleri veya sembolün bulunması zorunludur. (İlgili Yönetmelik 9.Madde)

25 FİYAT ETİKETLERİ

26 FİYAT ETİKETLERİ DENETİM : 4077 Sayılı kanunun uygulamasında, Bakanlık müfettişleri ve kontrolörleri ile Bakanlıkça ve belediyelerce görevlendirilecek personel; fabrika, mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar gibi her türlü mal konulan ve/veya satılan veya hizmet sunulan yerlerde denetleme, inceleme ve araştırmaya yetkilidir. (İlgili Kanun Madde 27)

27 FİYAT ETİKETLERİ Satıştan Kaçınma Üzerinde “”numunedir” veya “satılık değildir” ibaresi bulunmayan bir malın; ticari bir kuruluşun vitrininde, rafında veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teşhir edilmesi halinde satıcı bu malların satışından kaçınamaz. (İlgili Kanun Madde 5) Numune veya hediye olarak sunulan mallarda fiyat etiketi aranmaz.

28 FİYAT ETİKETLERİ 4077 sayılı kanunun 25. maddesine göre 2013 yılında uygulanacak olan idari para cezalarına ilişkin tebliğde; Fiyat etiketlerinin eksik olması veya uygulanan fiyat etiketlerinin mevzuata uygun olmaması veya tüketiciyi yanıltacak şekilde düzenlenmesi sonucu, tespit edilen ürün başına 291 TL idari para cezası uygulanır.

29 FİYAT ETİKETLERİ İdari para cezaları Ticaret İl Müdürlüğünün ve Valiliğin onayı sonrasında tespitin yapıldığı işletmeye tebligatla bildirilir, vergi dairelerince tahsil edilir.

30 GARANTİ BELGESİ İlgili mevzuat : 4077 sayılı kanunun 13. maddesi 6502 sayılı kanunun 56. maddesi Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik

31 GARANTİ BELGESİ İmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri ilgili yönetmelikte ekli listede belirtilen mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesini tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi ve acenteye aittir. (İlgili Kanun Madde 13 ) Garanti malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Bazı mallar bakanlıkça başka ölçü birimleriyle belirlenebilir. (Ör: Araç Lastikleri 2 yıl garanti veya 1,6 mm diş derinliği (hangisi önce dolarsa) )

32 GARANTİ BELGESİ Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu olan bazı ürünler : Elektrikli aletler (tansiyon aleti, cep telefonu ve araç kitleri, bilgisayar ve çevre birimleri vs. ) Sıhhi tesisat alet ve cihazları (vana, lavabo, hidrofor vs. ) Gözlükler Saatler Motorlu taşıtlar ve bisikletler, motor parçaları Müzik aletleri Mobilyalar

33 GARANTİ BELGESİ Tüketici satıcıdan aldığı ürünle ilgili onarım değiştirme gibi garanti işlemlerinin uygulanmasını istediğinde satıcı talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

34 GARANTİ BELGESİ GARANTİ BELGESİNDE ARANILAN ŞARTLAR :
1- İmalatçı-üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, merkez adresi yetkilinin imza ve kaşesi 2- Fatura tarihi ve sayısı 3- Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası 4- Malın tüketiciye teslim tarihi 5- Garanti süresi (2 yıl) 6- Azami tamir süresi (20-30 gün) 7- Malın bütün parçalarıyla beraber tamamının garanti kapsamında olduğu 8- Malın ücretsiz tamir,değiştirme,bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlüklerine ilişkin şartlar 9- Kullanım hataları, tüketici lehine kullanılabilecek haklar 10- Bakanlık izin tarihi ve sayısı (KALDIRILDI)

35 GARANTİ BELGESİ - ÖRNEK

36 GARANTİ BELGESİ 4077 sayılı kanunun 25. maddesine göre 2013 yılında uygulanacak olan idari para cezalarına ilişkin tebliğde; Garanti belgesi bulundurması zorunlu olan bir malı garanti belgesi düzenlemeden satan işletmeye ürün başına 291 TL idari para cezası uygulanır. İdari para cezaları Ticaret İl Müdürlüğünün ve Valiliğin onayı sonrasında tespitin yapıldığı işletmeye tebligatla bildirilir, vergi dairelerince tahsil edilir.

37 TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU
İlgili Mevzuat: 4077 sayılı kanun 14. maddesi 6502 sayılı kanunun 55. maddesi Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik

38 TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU
Üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kılavuzla ve gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle satılması zorunludur.

39 TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU
Bakanlık, sanayi mallarından hangilerinin tanıtma ve kullanım kılavuzu ve etiket ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bunlarda bulunması gereken asgari unsurları Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilânla görevlidir. Kullanma kılavuzu bulundurması zorunlu ürünler “Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik” te verilmiştir.

40 TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU
a) İmalatçı – üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası, b) Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar, c) Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar, d) Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar, e) Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler, f) Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler,

41 TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU
g) Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler, h) Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler, ı) Bağlantı veya montajının nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajının kimin tarafından yapılacağına ( tüketici, yetkili servis ) ilişkin bilgiler,

42 TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU
i) Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü, j) (Mülga: 31/5/ RG; Yön., m. 1) k) Servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin isim, adres ve telefon numaraları veya çağrı merkezleri gibi diğer erişim bilgileri, l) (Ek: 24/2/ RG; Yön., m. 1) İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvanı ve açık adresi ile diğer erişim bilgileri (telefon, telefaks ve vb.), m) mülga

43 TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU
n) (Ek: 8/10/ RG; Yön., m. 1) Enerji tüketen mallarda, kullanma kılavuzunun ayrı bir bölümünde yer alacak şekilde düzenlenmiş, malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler. Malın teknik özelliği ve/veya tüketicinin kullanımında karşılaşacağı kolaylıklar da dikkate alınarak, belirtilen bilgilerin işaret ve/veya şekil çizmek suretiyle açık olarak anlatılabilmesi halinde, ayrıca yazılı bir metin aranmaz

44 Ayıplı Mal ve Hizmet

45 AYIPLI MAL VE HİZMET Tüketicinin mal veya hizmetten beklediği faydayı maddi, ekonomik ve hukuki olarak azaltan bir durum varsa o mal veya hizmet ayıplı olarak nitelendirilir. Tüketici ilgili ayıbı 30 gün içerisinde sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda; 1- Bedel iadesi 2- Malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi 3- Ayıp oranında indirim 4- Ücretsiz onarım Haklarından istediğini kullanabilir.

46 AYIP ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

47 Maddi Hukuki Ekonomik

48 Maddi Ayıp: Eşyada bulunan fiziki eksiklikle ilgili ayıp. Ör: Malın yırtık, kırık, lekeli olması.

49 Hukuki Ayıp: Alıcının maldan yararlanmasını engelleyen, azaltan ya da ortadan kaldıran hukuki yasaklar ve sınırlamalar. Ör:satılan malın hacizli olması

50 Ekonomik Ayıp: Alıcının Maldan beklediği yararlanma ve kullanma olanağını azaltan, kullanma olanağı bulunsa da malın değerini düşüren özelliklerdir. Ör:Aracın tanıtma veya kullanma kılavuzunda belirtilenden daha fazla yakıt harcaması

51 Niteliği Etkileyen Miktar Eksiklikleri:
Miktar eksikliği malın, ağırlık, hacim, yüzölçümü vb. eksiklik demektir. Ör:Bir halıda bulunan ilmek sayısının belirtilenden daha az olması

52 SATIN ALINAN BİR MAL YERİNE BAŞKA BİR MALIN TESLİMİ
AYIPLI MAL KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR Mİ?

53 AYIPLI MAL OLMASI İÇİN;
-sözleşmede kararlaştırılan ürün teslim edilmeli -fakat o malda bulunması gereken vasıflar bulunmamalı Veya -çeşidi ve niteliği gereği o malda bulunması gereken özelliğin eksik olması gerekir.

54 Öyleyse bu bir yanlış ifadır
Öyleyse bu bir yanlış ifadır. Satın alınan bir mal yerine başka bir malın verilmesi ayıplı olarak değerlendirilemez. Örneğin altın kolye yerine gümüş kolye verilmesi.

55 AYIPLI MAL VE HİZMET Garanti süresi içerisinde elektronik aletlerde aynı arızadan bir sene içerisinde 4 kere, garanti süresince 6 kere servise giden üründe tüketici mahkemeleri veya hakem heyetleri aracılığıyla seçimlilik haklarından birini kullanabilir.

56 AYIPLI MAL VE HİZMET Garanti belgesi düzenlenmeyen (ör: tekstil ürünleri) diğer ürünlerde ürün servis fişi karşılığında tüketici el yazısıyla teslim alma tarihi yazılarak teslim alınır. Serviste kullanıcı hatası tespiti yapılırsa bu servis formu, garanti belgesi ve ürün faturasıyla birlikte tüketici, hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine seçimlilik haklarından birinin yerine getirilmesi üzere başvurabilir.

57 6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI KANUNUNLA GETİRİLEN
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEKİRDAĞ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ 6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI KANUNUNLA GETİRİLEN YENİLİKLER Hazırlayan : Alper GÖÇMENOĞLU GÜMRÜK VE TİCARET DENETMEN YRD. 2013 TEKİRDAĞ

58 HAKSIZ OLARAK EK BEDEL TALEP EDİLEMEYECEK BANKACILIK İŞLEMLERİ İÇİN ALINACAK ÜCRETLERİ BDDK BELİRLEYECEK AİDATSIZ KREDİ KARTI DÜZENLEMEK ZORUNLU OLACAK BANKA KREDİLERİNE BİLEŞİK FAİZ UYGULANMAYACAK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME YAPILMASI ZORUNLU OLACAK TÜKETİCİ KREDİSİ VE TAKSİTLİ SATIŞLARDA CAYMA HAKKI VERİLDİ KREDİLERDE SİGORTA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI HABERSİZ KREDİLİ MEVDUAT HESABI AÇMAK YASAKLANDI KALAN VADESİ 36 AYI GEÇMEYEN KONUT KREDİLERİNDE ÖDENEN TUTARIN %1 İNDEN FAZLA FAİZ ALINAMAYACAK

59 ÖN ÖDEMELİ DEVRE MÜLK SATIŞLARINDA YAPI RUHSATI VE BİNA TAMAMLANMAK ZORUNDA. PAKET TURLARIN İPTALİNDE ÜCRETİN KESİNTİSİZ OLARAK DERHAL ÖDENMESİ KANUNA BAĞLANDI. ABONELİK SÖZLEŞMELERİN DEĞİŞİKLİK YAPILDIĞINDA ABONE SÖZLEŞMEYİ FESH EDEBİLEBECEK. MALLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER TÜRKÇE OLMAK ZORUNDA MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE CAYMA HAKKI SÜRESİ 14 GÜNE ÇIKARILDI SÜRELİ YAYIN PROMOSYONLARI DÜZENLENDİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU BEDELLERİ ARTTIRILDI TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN YÜKÜ AZALTILDI

60 PİRAMİT SATIŞ SİSTEMLERİ YASAKLANDI İHTİYARİ GARANTİ BELGESİ DÜZENLEMESİ İLE TÜKETİCİYE EK GARANTİ VERİLEBİLECEK GARANTİ BELGESİ DÜZENLEMEK İÇİN BAKANLIK İZNİ GEREKMEYECEK BEYAN USULÜ BELGE DÜZENLENEBİLECEK. GERÇEĞİ YANSITMAYAN İNDİRİMLİ SATIŞLARA ENGELLEME SATICI İNDİRİM ÖNCESİ FİYATIN YÜKSEK OLDUĞUNU İSPATLAMAK ZORUNDA İŞ YERİ DIŞINDA SATIŞ YAPACAKLAR BAKANLIKTAN “YETKİ BELGESİ” ALMAK ZORUNDA. MARKA İSMİ VEREREK KARŞILAŞTIRMALI REKLAM YAPILMASINA İZİN VERİLDİ. REKLAM KURULU BAŞKANINA TEDBİREN DURDURMA YETKİSİ VERİLDİ

61 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEKİRDAĞ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEKİRDAĞ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan : Alper GÖÇMENOĞLU GÜMRÜK VE TİCARET DENETMEN YRD. 2013 TEKİRDAĞ

62 Dünyada giderek artan ticaret hacmiyle piyasada her kalitede ürün tüketiciye sunulabilmektedir. Bu durumda tüketicinin ekonomik çıkarları kadar sağlık ve güvenliği de risk altında bulunmaktadır. Bakanlığımız 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 640 sayılı KHK ile hem tüketicilerin ekonomik çıkarlarını, hem de sağlık ve güvenliklerini koruma görevini üstlenmiştir.

63 1 Ocak 1996 ‘da Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Gümrük Birliği yürürlüğe girmesiyle birlikte, ülkemizde birçok alanda; AB mevzuatına uyum sağlanması ve uygulamaların AB uygulamalarına paralel hale getirilmesine yönelik taahhütte bulunmuştur.

64 AB ve ülkemiz arasında ticarette teknik engellerin kaldırılabilmesi ve malların serbest dolaşımı ile piyasaya “güvenli” ürünlerin arzının sağlanabilmesi için amaç AB’nin ürünlere ilişkin teknik mevzuatına uyum sağlanmasıdır.

65 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretini Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği İlgili kamu kuruluşları tarafından yürürlüğe konulan ürün spesifik mevzuat İlgili kamu kuruluşları tarafından yürürlüğe konulan idari düzenlemeler çerçevesinde kamu kuruluşlarının sorumluluğuna verilen ürün grupları üzerinden PGD faaliyetleri sürdürülmektedir.

66 Ürün güvenliği mevzuat uygulamalarını planlı denetimler ve şikayetler doğrultusunda, gümrüklerde ve iç piyasada gerçekleştirdiğimiz gözetim ve denetim faaliyetleriyle yerine getirmekteyiz. Bakanlığımız denetim kapsamına giren ve tüketicilerin sıklıkla tükettiği ürünlerden güvensiz olanları; iç piyasaya girmeden gümrüklerde ya da piyasaya arz edildikten sonra piyasada yapılan denetimler ile tespit etmektedir. Güvensiz olduğundan şüphe duyulan ürünlerden numune alınarak, akredite laboratuarlarda gerekli analizler yapılmaktadır.

67 Güvensizliği tespit edilen ürünlere ise piyasadan toplatma, idari para cezası, geri çağırma, ilan ve duyuru şeklinde müeyyideler uygulanmaktadır. Bakanlık olarak ürün güvenliği konusunda politikamız “güvensiz ürüne sıfır tolerans” tır.

68 AB komisyonu tarafından çıkarılan ortak bir mevzuat ile düzenlenen ve bütün üye ülkelerin aynen benimsemesi gereken konular düzenlenmiş alandır. Bu alanda bulunan ürün grupları : KİMYASALLAR KOZMETİKLER OTOMOTİV DETERJANLAR

69 AB komisyonu tarafından çıkarılan ortak bir mevzuat ile düzenlenen ve bütün üye ülkelerin aynen benimsemesi gereken konular düzenlenmiş alandır. Bu alanda bulunan ürün grupları : ELKTRİKLİ CİHAZLAR KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM TIBBİ CİHAZLAR OYUNCAKLAR

70 AB ortak mevzuatında bulunmayan ürünler düzenlenmemiş ürünler arasında yer alır
GİYSİLER, KIRTASİYE, MOBİLYALAR, ÇAKMAKLAR, ÇOCUK BAKIM ÜRÜNLERİ, BİSİKLETLER, YİYECEK TAKLİDİ ÜRÜNLER Tüm Düzenlenmemiş Alan Ürünleri ve ayrıca oyuncaklar, deterjanlar, el aletleri, hobi ve spor ekipmanları GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI SORUMLULUĞUNDA BULUNAN ÜRÜN GRUPLARIDIR.

71

72 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sorumluluğundaki Ürün Grupları :
Ürün Güvenliği Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyonu Ekonomi Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sorumluluğundaki Ürün Grupları : 1-) Hazır Giyim 11-) Gıda Görünümlü Ürünler 2-) Tekstil ve Ayakkabı 12-) Deterjanlar 3-) Dekoratif Malzemeler 13-) Emzik Biberon 4-) Mobilyalar 14-) Hijyenik Pedler, Çocuk Bezleri 5-) El Aletleri 15-) Hava Aromatize Edici Ürünler 6-)Aygıtlar 16-) Kuvvetli Asit Bazlar (Por-çöz,yağçöz vb.) 7-) Hobi ve Spor Ekipmanları 17-) Havuz Kimyasalları 8-) Çakmaklar 18-) Oyuncaklar 9-) Kırtasiye Ürünleri 19-) Diş Fırçaları 10-) Çocuk Bakım Ürünleri ve Çocuk Ekipmanları

73 DENETİM KONUSU ÜRÜNLERDE İNCELENECEK RİSKLER :
Kimyasal riskler içinde azo boyar maddeler, fitalatlar, ağır metaller gibi kanserojen maddeler, malzemelerin yanıcılığı, alevlenme ve patlama durumları yer alabilir. Bunlarla ilgili düzenlemeler ürün gruplarına yönelik ilgili yönetmelik ve standartlarla denetim konusunda yer alacaktır.

74 DENETİM KONUSU ÜRÜNLERDE İNCELENECEK RİSKLER :
Fiziksel riskler içerisinde kesici delici bölümlerin bulunması, boğulmalara sebep olacak küçük parçaların yer alması, yutulması ile sindirim sistemine zarar verecek parçaların olması, düşme sıkışma ile yaralanmalar olası riskler olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

75 AB Teknik Mevzuatına Uyum İşareti
Düzenlenmiş alanda yer alan ürün grupları Avrupa teknik mevzuatına uygun olarak üretilmelidir. Üretici firmalar ürünlerinin uygunluğunu “CE belgesi” ile beyan ederler. Düzenlenmiş alandaki ürün gruplarında ürün üzerinde görülebilecek bir büyüklükte yer almalıdır. AB Teknik Mevzuatına Uyum İşareti

76 HAZIR GİYİM Kumaşların renklendirilmesinde kullanılan azo boyar maddelerin(arilamin), esneklik ve şeffaflık kazandırmak ve dağıtma ajanı olarak kullanılan fitalatların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri kanıtlandığından teknik mevzuat ile sınırlamalar getirilmiştir. Aynı şekilde sinir sistemine ve hormonal sisteme zararı bilinen ağır metallere sınırlamalar getirilmiştir. Kıyafetler kolay alevlenebilir olmamalıdır Çocuk kıyafetlerinde yer alan büzme ipleri, kordonlar standartta (TS EN 14682) belirtilen uzunluktan fazla olması veya serbest uçlarının stoper veya düğümle bitirilmesi boğulmalara, takılma sebebiyle düşme sonucu yaralanmalara sebep olabilmektedir.

77 KIRTASİYE ÜRÜNLERİ Öğrenci ve çocuklara yönelik üretilen kırtasiye ürünlerinde hazır giyimde olduğu gibi azo boyar madde, fitalat denetimi, ağır metal seviyesi(EN-71-3) denetimi ile kimyasal riskleri değerlendirilir. Ahşap esaslı ve bitki orijinli olan malzemelerde böcek tahribatı ve çürük bulunmaması gerekir. Olası risklere karşı tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla ürünler üzerine ve ambalaja okunabilecek şekilde uyarılara yer verilmelidir. Oyuncak sınıfına giren tüm kırtasiye gereçleri EN-71 standartlarına uygunluğu denetlenmelidir.

78 ÇOCUK BAKIM ÜRÜNLERİ VE ÇOCUK EKİPMANLARI
TS EN A1:2008 standardı kapsamında yer alan taşınabilir bebek yatakları, destekleri bu grupta yer alır. Düşme ve yaralanmalar olabileceği göz önünde bulundurularak ürünler üzerinde uyarı ifadelerine yer verilmelidir. Beşik veya karyolanın döşeme üzerine düzgün yerleştirilmesi gerekir. Sivri köşeler fiziksel tehlikeler oluşturabilir. Tekerlekli çocuk arabaları TS EN 1888:2007, çocuk için yüksek sandalyeler TS EN 14988, evlerde kullanılan sabit ve katlanabilen çocuk karyolaları TS EN 716-1, Bebek yürüteçleri TS EN 1273 standartları düzenlenmiştir. Çocuk ekipmanlarında bebeklerin el ve ayaklarının sıkışabileceği boşluklar olmaması, koparılıp ağza atılabilecek parçaların olmaması, sivri uçların bulunmaması, düşme ve boğulma risklerinin bulunmaması ve kimyasal olarak güvenli olması gerekir.

79 EMZİK VE BİBERON TS EN standardı kapsamında yer alır ve ayrıca EN-71 ile ilgili özellikleri de karşılamalıdır. Ambalaj üzerinde ürüne yönelik riskler, hangi yaş gruplarına uygun olduğuna dair uyarılar yer almalıdır. Fiziksel risklerden kaçınmak amacıyla zincir uzunluğu, zincirlerin açıklıkları(parmak tuzakları), keskin noktalar ve kekin kenarlar, koparılabilir süslerin olup olmadığını, yer almalıdır. Yasaklı bulunan Bisfenol-A (BPA) maddesini içermemelidir. Fitalat standartta belirtilen değerden yüksek olmamalıdır.

80 GIDA GÖRÜNÜMLÜ ÜRÜNLER
4077 sayılı Kanun ile Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ile düzenlenir. Yiyecek taklidi ürünler çekicilik özellikleri sebebiyle çocukların yutma sebebiyle nefes borularının tıkanmasına sebep olabilir. Ürünler kimi zaman ambalajları sebebiyle de yiyecek olarak algılanabilirler. İçerdiği kimyasallar sindirim sisteminde önemli sağlık sorunlarına sebep olabilir. Keskin uçlar sindirim sistemine fiziksel zararlar verebilir.

81 ÇAKMAKLAR TS EN ISO 9994: A1 standardı kapsamında değerlendirilir. Yakıt tipine, ayarlanabilir olup olmayışına, doldurulup doldurulamamasına göre gruplandırılırlar. Alev yüksekliği, alev ayarı ve emniyet uyarıları ile ilgili denetime tabi tutulmalıdırlar. Yakıcı ve patlayıcı özellikleri ile risk oluştururlar. Alev yüksekliğinin çok olması, yakıt kaçağı olması, alev ayarının bozuk olması olumsuz durumlara sebep olabilir.

82 OYUNCAKLAR Düzenlenmiş alanda yer alan oyuncaklar Avrupa standardı olan EN 71 kapsamında değerlendirilirler. Oyuncaklar çocukların en çok zaman geçirdikleri ürünler olduğu düşünüldüğünde bu ürünlere yönelik hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Ebeveynler oyuncak seçiminde CE sertifikasının kontrolü, fiziksel ve kimyasal risk taşıyan ürünleri çocuklarına almamaları konusunda bilinçlendirilmelidir. Riskli ürünlerle karşılaşıldığında bakanlığımıza bildirilmelidir.

83 DETERJANLAR TS EN ISO 862 Yüzey Aktif Maddeler-Terimler ve Tarifler standardı kapsamında deterjanlar hakkında teknik düzenlemeler mevcuttur. Deterjanlar ambalajları sebebiyle çocuklar tarafından çekici görünümleri sebebiyle içecek olarak algılandığından ambalaj yönünden kontrolünün de yapılması gereklidir.

84 DENETİM Ürün gruplarıyla ilgili yıllık plan, rapex ve şikayet bildirimleri sonucu bakanlık denetmenleri sorumlu oldukları illlerde satışı, üretimi ve dağıtımı yapılan piyasa arz noktalarında denetim yaparlar.

85 DENETİM Güvensiz ürün tespit edildiği zaman satışını yapan firmadan ilgili ürünün faturasını Beyan etmesi istenir. Firma sorumlusuyla beraber tutanak doldurulur, gerekli görülürse üründen tutanak karşılığı 3 adet numune alınır. Bir numune yediemin sıfatıyla satıcıya, bir numune denetmene ve bir numune laboratuara gönderilmek üzere alınır. 3 gün içerisinde fatura ibrazını yapamayan satıcılar üretici olarak değerlendirilirler.

86 DENETİM Ürünün fotoğrafları ve numuneler tutanak ekinde belirtilir. Ürünlerin sağlayıcısının ithalatçı olması durumunda ithalatçı üretici olarak işlem görür. Bu nedenle ithalatçı firmaların ithal ettikleri ürünle ilgili teknik düzenlemelere hakim olmaları ve gerekli testleri yapmaları istenmektedir.

87 DENETİM Gümrük kapılarında ithalat aşamasında ürünlerin kimyasal ve fiziksel açıdan ürün denetimi Ekonomi Bakanlığı denetmenleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Piyasaya arz etmiş ürünler diğer bakanlık ve kuruluşlarca gerçekleştirilmektedir.

88 YAPTIRIMLAR 5000 TL’den TL’ye kadar idari para cezaları İlgili Ürününün Piyasadan toplatılması Ülke genelinde dağıtım yapan 2 gazete ve yayın yapan 2 televizyon kanalında ilan suretiyle, risk altındaki kişilere duyurulması Malın kısmen veya tamamen bertaraf edilmesi

89 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
ÜRÜN DENETİMLERİ HANGİ KURUMLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK ? Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Denizcilik Müsteşarlığı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

90 TEŞEKKÜRLER Ticaret İl Müdürlüğü 100.Yıl Mah. İtfaiye Sokak Marmara
Yaşam Konut Sitesi No:13/4 TEKİRDAĞ tekirdag.gtb.gov.tr Tel : Fax :


"TÜKETİCİNİN KORUNMASI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları