Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Salim erer 201109540 sıfatlar Sıfat (Ön ad ) 07.01.2013 2 İ simlerden önce gelerek onların anlamlarını sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, i ş aret.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Salim erer 201109540 sıfatlar Sıfat (Ön ad ) 07.01.2013 2 İ simlerden önce gelerek onların anlamlarını sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, i ş aret."— Sunum transkripti:

1

2 Salim erer 201109540 sıfatlar

3 Sıfat (Ön ad ) 07.01.2013 2 İ simlerden önce gelerek onların anlamlarını sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, i ş aret ve soru yönlerinden tamamlayan; onları niteleyen ve belirten kelimelere sıfat denir. bu iki kelimenin (sıfat ve isim) olu ş turdukları kelime grubuna da sıfat tamlaması denir ki bütün sıfat çe ş itleriyle sıfat tamlaması olu ş turulabilir.

4 Örnekler: 07.01.2013 3 Kolay i ş, bu sorular, küçük çocuk, hangi ev, iki elma, üçüncü sınıf…

5 Sıfatların Özellikleri 07.01.2013 4 Sıfatlar isimlerden önce gelerek onları sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, i ş aret ve soru yönlerinden tamamlar; onları niteler veya belirtir:. Tek ba ş larına kullanıldıkları zaman isim de ğ erindedirler. Çünkü ancak bir isimden önce geldikleri zaman sıfat oldukları anla ş ılabilir

6 07.01.2013 5 Tek ba ş larına kullanıldıklarında isim de ğ erinde oldukları için alabildikleri isim çekim eklerini, yani hâl eklerini, iyelik eklerini ve ço ğ ul ekini, bir isimden önce gelerek onu niteledikleri ya da belirttikleri zaman, yani sıfat olarak kullanıldıkları zaman alamazlar Birkaç sıfat, arka arkaya sıralanarak bir ismi niteleyebilir veya belirtebilir

7 07.01.2013 6 Bir sıfatla onun niteledi ğ i ya da belirtti ğ i bir isim arasına noktalama i ş areti (özellikle virgül) konmaz. Virgül konursa ilk kelime tek ba ş ına kalmı ş olur, dolayısıyla isimle ş ir. Sıfatın varlı ğ ından bahsedildi ğ i her yerde mutlaka sıfat tamlaması vardır; o sıfatla (soru sıfatı da olsa) bir tamlama olu ş turulmu ş tur

8 Sıfat Çeşitleri 07.01.2013 7 Sıfatlar görev ve anlam yönünden, yani kendilerinden sonra gelen isme kattıkları anlam yönünden önce ikiye, sonra daha alt ba ş lıklara ayrılırlar: 1.Niteleme Sıfatları 2.Belirtme sıfatları : İş aret sıfatları, Sayı sıfatları (Asıl sayı sıfatları Sıra sayı sıfatları Kesir sayı sıfatları Üle ş tirme sıfatları) Belgisiz sıfatları, Soru sıfatları

9 1. Niteleme Sıfatları 07.01.2013 8 İ simlerin ş eklini, durumunu, hareketini, rengini, kısacası kalıcı özelliklerini gösteren sıfatlardır. Nitelene sıfatları isimlere sorulan “nasıl” sorusunun cevabıdır. Örnek : uçu ş an / pamukçuklar Kavakları silkeleyen / rüzgâr

10 2. Belirtme Sıfatları 07.01.2013 9 İ simleri sayı yönünden tamlayan; yerlerini i ş aret eden; özelliklerini belli belirsiz olarak bildiren; onların özelliklerini soran sıfatların tümüne belirtme sıfatları denir. Bu adam, o adam, ş uradaki adam, (herhangi) bir adam, bir (tane) adam, kaçıncı adam, hangi adam

11 Belirtme sıfatları alt başlıkları 07.01.2013 10 a. İş aret Sıfatlarıb. Sayı Sıfatlarıc. Belgisiz Sıfatlard. Soru Sıfatları

12 özet 07.01.2013 11  İ simlerden önce gelerek onları niteleyen ve belirten kelimelere sıfat denir.  İ simlerin ş eklini, durumunu, hareketini, rengini, kısacası kalıcı özelliklerini gösteren sıfatlara niteleme sıfatları denir.  İ simleri sayı yönünden tamlayan; yerlerini i ş aret eden; özelliklerini belli belirsiz olarak bildiren; onların özelliklerini soran sıfatların tümüne belirtme sıfatları denir.

13 kaynakça 07.01.2013 12 http://www.etutodasi.net/dil-ve-anlatim-ders- notlari/6113-sifatlar-konu-anlatimi.html http://www.bilgicik.com/yazi/sozcuk-turleri/


"Salim erer 201109540 sıfatlar Sıfat (Ön ad ) 07.01.2013 2 İ simlerden önce gelerek onların anlamlarını sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, i ş aret." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları