Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Salim erer 201109540 sıfatlar Sıfat (Ön ad ) 07.01.2013 2 İ simlerden önce gelerek onların anlamlarını sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, i ş aret.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Salim erer 201109540 sıfatlar Sıfat (Ön ad ) 07.01.2013 2 İ simlerden önce gelerek onların anlamlarını sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, i ş aret."— Sunum transkripti:

1

2 Salim erer sıfatlar

3 Sıfat (Ön ad ) İ simlerden önce gelerek onların anlamlarını sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, i ş aret ve soru yönlerinden tamamlayan; onları niteleyen ve belirten kelimelere sıfat denir. bu iki kelimenin (sıfat ve isim) olu ş turdukları kelime grubuna da sıfat tamlaması denir ki bütün sıfat çe ş itleriyle sıfat tamlaması olu ş turulabilir.

4 Örnekler: Kolay i ş, bu sorular, küçük çocuk, hangi ev, iki elma, üçüncü sınıf…

5 Sıfatların Özellikleri Sıfatlar isimlerden önce gelerek onları sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, i ş aret ve soru yönlerinden tamamlar; onları niteler veya belirtir:. Tek ba ş larına kullanıldıkları zaman isim de ğ erindedirler. Çünkü ancak bir isimden önce geldikleri zaman sıfat oldukları anla ş ılabilir

6 Tek ba ş larına kullanıldıklarında isim de ğ erinde oldukları için alabildikleri isim çekim eklerini, yani hâl eklerini, iyelik eklerini ve ço ğ ul ekini, bir isimden önce gelerek onu niteledikleri ya da belirttikleri zaman, yani sıfat olarak kullanıldıkları zaman alamazlar Birkaç sıfat, arka arkaya sıralanarak bir ismi niteleyebilir veya belirtebilir

7 Bir sıfatla onun niteledi ğ i ya da belirtti ğ i bir isim arasına noktalama i ş areti (özellikle virgül) konmaz. Virgül konursa ilk kelime tek ba ş ına kalmı ş olur, dolayısıyla isimle ş ir. Sıfatın varlı ğ ından bahsedildi ğ i her yerde mutlaka sıfat tamlaması vardır; o sıfatla (soru sıfatı da olsa) bir tamlama olu ş turulmu ş tur

8 Sıfat Çeşitleri Sıfatlar görev ve anlam yönünden, yani kendilerinden sonra gelen isme kattıkları anlam yönünden önce ikiye, sonra daha alt ba ş lıklara ayrılırlar: 1.Niteleme Sıfatları 2.Belirtme sıfatları : İş aret sıfatları, Sayı sıfatları (Asıl sayı sıfatları Sıra sayı sıfatları Kesir sayı sıfatları Üle ş tirme sıfatları) Belgisiz sıfatları, Soru sıfatları

9 1. Niteleme Sıfatları İ simlerin ş eklini, durumunu, hareketini, rengini, kısacası kalıcı özelliklerini gösteren sıfatlardır. Nitelene sıfatları isimlere sorulan “nasıl” sorusunun cevabıdır. Örnek : uçu ş an / pamukçuklar Kavakları silkeleyen / rüzgâr

10 2. Belirtme Sıfatları İ simleri sayı yönünden tamlayan; yerlerini i ş aret eden; özelliklerini belli belirsiz olarak bildiren; onların özelliklerini soran sıfatların tümüne belirtme sıfatları denir. Bu adam, o adam, ş uradaki adam, (herhangi) bir adam, bir (tane) adam, kaçıncı adam, hangi adam

11 Belirtme sıfatları alt başlıkları a. İş aret Sıfatlarıb. Sayı Sıfatlarıc. Belgisiz Sıfatlard. Soru Sıfatları

12 özet  İ simlerden önce gelerek onları niteleyen ve belirten kelimelere sıfat denir.  İ simlerin ş eklini, durumunu, hareketini, rengini, kısacası kalıcı özelliklerini gösteren sıfatlara niteleme sıfatları denir.  İ simleri sayı yönünden tamlayan; yerlerini i ş aret eden; özelliklerini belli belirsiz olarak bildiren; onların özelliklerini soran sıfatların tümüne belirtme sıfatları denir.

13 kaynakça notlari/6113-sifatlar-konu-anlatimi.html


"Salim erer 201109540 sıfatlar Sıfat (Ön ad ) 07.01.2013 2 İ simlerden önce gelerek onların anlamlarını sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, i ş aret." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları