Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AD SOYLU SÖZCÜKLER Seda Nur Dede Ad Soylu Sözcükler 09.01.2013 1 İ sim soylu sözcükler; sıfatlar, zarflar, zamirler ile ilgili bilgi ve örnek içermektedir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AD SOYLU SÖZCÜKLER Seda Nur Dede Ad Soylu Sözcükler 09.01.2013 1 İ sim soylu sözcükler; sıfatlar, zarflar, zamirler ile ilgili bilgi ve örnek içermektedir."— Sunum transkripti:

1

2 AD SOYLU SÖZCÜKLER Seda Nur Dede

3 Ad Soylu Sözcükler 09.01.2013 1 İ sim soylu sözcükler; sıfatlar, zarflar, zamirler ile ilgili bilgi ve örnek içermektedir.

4 09.01.2013 2 AD SOYLU SÖZCÜKLER SIFATZARFZAM İ R 2

5 İsimler 09.01.2013 3 İ simler veya adlar; özel-genel (cins), canlı-cansız, somut-soyut tüm varlık, kavram ve olayları kar ş ılayan sözcükler. Sıfat, zarf, zamir gibi sözcük grupları isim soylu sözcükler olarak kabul edilir. Türkçede isimler genel olarak kabul edilen dört farklı ş ekilde sınıflandırılırlar:sözcüklerisim soylu sözcükler Türkçede Olu ş larına (maddelerine) göre Verili ş lerine göre Sözcük yapısına göre Sayılarına göre

6 Sıfatlar 09.01.2013 4 Sıfat ya da önad; [1] isimlerin ya da di ğ er sıfatların önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, renk, biçim, bıraktı ğ ı izlenim vb. gibi çe ş itli yönlerden tanımlayan, tarif eden sözcük türü. Sıfat ile niteledi ğ i veya belirtti ğ i ismin olu ş turdu ğ u sözcük grubuna "sıfat tamlaması" denir. [1]isimlerinsıfat tamlaması Sıfatlar genellikle di ğ er sıfatlardan veya isimlerden önce gelirler. Varlıkları tarif ederler, anlatıma zenginlik kazandırırlar ve çıkartılmaları durumunda cümle devrik duruma gelmez. Örne ğ in a ş a ğ ıdaki cümlede kalın yazılmı ş olan sıfatların çıkartılması durumunda cümle hala anla ş ılır durumdadır:

7 09.01.2013 5 Büyük balkon kapılarından içeriye ıhlamur kokulu ho ş bir bahar havası geliyordu. (Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi) Balkon kapılarından içeriye bahar havası geliyordu. A ş a ğ ıdaki örnekteki gibi bazı kullanımlarda sıfatın çıkartılması hangi varlıktan bahsedildi ğ inin anla ş ılmasını imkansız hale getirdi ğ inden, anlatım zenginli ğ inden ziyade anlam kaybına neden olur.

8 Zamir 09.01.2013 6 Zamir veya adıl, cümlede varlıkların adları yerine kullanılabilen ve adların yerine getirdi ğ i tüm i ş levleri yerine getirebilen isim soylu kelime. Ben, sen, o, biz, siz, onlar; kendim, kendin, kendi, kendimiz, kendiniz, kendileri; bu, ş u, o; kim, ne; biri kelimeleri zamirlere örnek gösterilebilir.cümledevarlıklarınadlarıisim soylu kelime Türkçede herhangi bir sözcü ğ ü zamir olarak etiketlemek hatalı olur zira pek çok isim soylu sözcük gibi zamirler de cümlede farklı görevlerde kullanılabilirler:

9 Şahıs (kişi) zamirleri 09.01.2013 7 Ki ş i adlarının yerine kullanılan ben, sen, o, biz, siz, onlar, bunlar gibi ki ş i adının yerine geçen sözcüklerdir: Bunu ancak ben yaparım. Yarın onlara da u ğ rayaca ğ ız. Ş ahıs zamirlerinin belirtme sıfatlarından olan i ş aret sıfatları ile karı ş tırılmamaları gerekir. İş aret sıfatlarından sonra bir isim gelir ve sıfat tamlaması olu ş turur. Ş ahıs zamirleri ise tek ba ş ına anlamlıdır.sıfat tamlaması O, bu i ş e ne diyecek dersin? ( ş ahıs zamiri) O çocuk seni bu hale getirdi. (i ş aret sıfatı)sıfatı Ş ahıs zamirleri bazen, vurgu amacıyla, kar ş ıladıkları isimle birlikte kullanılırlar. Bu durumda yüklem, ş ahıs bakımından isme de ğ il, zamire uyum sa ğ lar:uyum sa ğ lar Biz izciler; so ğ u ğ a, ya ğ mura, çamura aldırmayız.

10 Dönüşlülük zamiri [değiştir]değiştir 09.01.2013 8 Cümledeki eylemin, özne tarafından bizzat yapıldı ğ ını bildiren, vurgulayan zamirdir. Dönü ş lülük zamir kendi sözcü ğ ü ve iyelik eki almı ş halleridir: kendim, kendin, kendisi, kendimiz, kendiniz, kendileri. Dönü ş lülük zamiri bazı kaynaklarda ş ahıs zamiri olarak geçer.özne Ödevlerini kendin yapmalısın. Kendi zamirinden sonra bir isim gelirse kelime grubu isim tamlamasına dönü ş ür ve kendi, "tamlayan" olur. [1]isim tamlamasına [1] Ankara'ya kendi arabamla gittim.

11 İşaret zamirleri [değiştir]değiştir 09.01.2013 9 Varlıkların yerini gösteren zamirlerdir. Türkçedeki ba ş lıca i ş aret zamirleri bu, ş u, o, bunlar, ş unlar, onlar, öteki, beriki, bura, ş ura, ora, burası, ş urası, orası, böylesi, ş öylesi ve öylesi'dir: [1] [1] Ş u, benim karde ş im. Orası çok uzak. Gel de böylesi ile ortaklık kur... Genellikle yakındaki varlıklara i ş aret ederken bu ve bunlar; biraz uzaktaki varlıklara i ş aret ederken ş u ve ş unlar; en uzaktaki varlıklara i ş aret ederken o ve onlar kullanılır: Ş unu deneyeyim, bu biraz küçük geldi. O ve onlar zamirleri, insanlar için kullanıldı ğ ında " ş ahıs zamiri", di ğ er varlıklar için kullanıldı ğ ında "i ş aret zamiri" olarak adlandırılırlar: Ahmet'i soruyorsan, o yarın burada olacak." ( ş ahıs zamiri) Onları en alt çekmeceye koy." (i ş aret zamiri) İş aret zamirleri belirtili isim tamlamalarında tamlayan veya tamlanan olarak kullanılabilirler:isim tamlamalarında Bunun sonucuna katlanacaksın. ("bu" tamlayan) Ö ğ rencinin böylesi insanı çileden çıkarır. ("böylesi" tamlanan)

12 Soru zamirleri [değiştir]değiştir 09.01.2013 10 Cümlede adların yerine kullanılan soru sözcüklerine soru zamiri denir. Soru zamiri ile olu ş turulmu ş soru cümlelerinin cevabı yine bir isim veya zamirdir. "Nereye gidiyorsun?" (Ankara'ya, okula, ona vs.) "Dolaptaki tatlıyı kim bitirdi?" (Nazan, teyzem vs.) "Hangisini giyeceksin?" ( ş unu, bunu, uzun kollu olanı vs.) "Ödülü kime verdiler?" (sana, Orhan Pamuk'a vs.) Bazı soru zamirleri cümledeki eylemi etkilediklerinde "soru zarfı" olurlar:zarfı "Ne aval aval bakıyorsun, yesene!" (soru zarfı) "Yarın ne giyeceksin?" (soru zamiri) Bazı soru zamirleri cümledeki isimleri nitelediklerinde veya belirttiklerinde "soru sıfatı" olurlar.sıfatı "Hangi kalem seninki?" (soru sıfatı) "Hangisi senin?" (soru zamiri)

13 Belgisiz zamirler [değiştir]değiştir 09.01.2013 11 Cümlede varlıkları isim, sayı, miktar ve ölçü yönünden belli belirsiz kar ş ılayan zamirlere belgisiz zamir denir: Hepsi, kimse, tümü, herkes, hepimiz, kimisi, kimileri, kimi, biri, birisi, birileri, birkaçı, bazısı, bazıları, ço ğ u, birço ğ u, birçokları, ba ş kası, birazı, fazlası, bir kısmı, ş ey vb gibi: Dünkü e ğ lenceye kimse gelmemi ş. Kimi rakı sever, kimi ş arap. Ba ş kası görse, seni kesin rapor ederdi. Bana aklı ba ş ında birisini gönder. Belgisiz zamirler bir isim tamlamasında tamlayan veya tamlanan olarak kullanılabilirler:isim tamlamasında Herkesin iyili ğ i için böyle olması gerekiyor." (tamlayan) Çocuklardan birkaçı firar etmi ş." (tamlanan) Ş ahıs ve i ş aret zamirleri ikileme olu ş turacak ş ekilde birlikte kullanılırlarsa, "belgisiz zamir" olurlar: Onun bunun lafıyla dolduru ş a gelip hatalı kararlar alma. Seni beni dinler mi o hınzır. O bu ne derse desin, Rıza Bey bamba ş kadır. " Ş ey" sözcü ğ ü varlıkların adlarını veya di ğ er zamirleri belli belirsiz kar ş ıladı ğ ından belgisiz zamirdir:

14 İlgi zamiri 09.01.2013 12 Ana madde: İ lgi zamiri İ lgi zamiri İ lgi zamiri eki -ki'dir. Senin sunumun benimkinden çok daha güzel oldu. (benim sunumumdan) İ lgi zamiri, ba ğ laç olan ki ile karı ş tırılmamalıdır. Ba ğ laç olan ki ayrı yazılır ve kaldırıldı ğ ında cümlenin anlamı pek de ğ i ş mez. İ lgi zamiri kaldırıldı ğ ında ise cümle ya devrik hale gelir ya da apayrı ve kastedilmeyen bir anlam kazanır:ba ğ laç Her gün gel ki bir ş eyler ö ğ renesin. (ba ğ laç) Ne ki bu? (ba ğ laç) Senin çizimin de çok güzel ancak Ay ş e'ninki ş ahane olmu ş. (ilgi zamiri) İ lgi zamiri, isimden sıfat türeten -ki eki ile de karı ş tırılmamalıdır. İ lgi zamiri olan -ki'den önce -im, -in gibi aidiyet bildiren ekler (ilgi ekleri) gelir. Sıfat türeten - ki eki ise do ğ rudan isme veya ismin hâllerinden birine eklenir:sıfatilgi ekleri Evdeki hesap çar ş ıya uymadı. (sıfat üreten -ki) Evimizinki akıyor. (ilgi zamiri. evimizin çatısı, suyu vs. -ki kaldırıldı ğ ında cümle anlamsız hale gelir.) Prof. Dr. Muharrem Ergin, -ki sıfat ve zamir yapma eki ile olu ş turulan öteki, beriki, deminki, alttaki, da ğ daki gibi sözcüklerinMuharrem Ergin

15 ÖZET: 09.01.2013 13 İ simler veya adlar; özel-genel (cins), canlı-cansız, somut-soyut tüm varlık, kavram ve olayları kar ş ılayan sözcükler. Sıfat, zarf, zamir gibi sözcük grupları isim soylu sözcükler olarak kabul edilir. Türkçede isimler genel olarak kabul edilen dört farklı ş ekilde sınıflandırılırlar:sözcüklerisim soylu sözcüklerTürkçede Zamir veya adıl, cümlede varlıkların adları yerine kullanılabilen ve adların yerine getirdi ğ i tüm i ş levleri yerine getirebilen isim soylu kelime. Ben, sen, o, biz, siz, onlar; kendim, kendin, kendi, kendimiz, kendiniz, kendileri; bu, ş u, o; kim, ne; biri kelimeleri zamirlere örnek gösterilebilir.cümledevarlıklarınadlarıisim soylu kelime Sıfat ya da önad; [1] isimlerin ya da di ğ er sıfatların önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, renk, biçim, bıraktı ğ ı izlenim vb. gibi çe ş itli yönlerden tanımlayan, tarif eden sözcük türü. Sıfat ile niteledi ğ i veya belirtti ğ i ismin olu ş turdu ğ u sözcük grubuna "sıfat tamlaması" denir. [1]isimlerinsıfat tamlaması

16 KAYNAKÇA: 09.01.2013 14 Alperen, N. ve Di ğ erleri (1989). Türkçe Güzel Konu ş ma, Okuma ve Yazma Ö ğ retim Rehberi. İ stanbul: Milli E ğ itim Basımevi.


"AD SOYLU SÖZCÜKLER Seda Nur Dede Ad Soylu Sözcükler 09.01.2013 1 İ sim soylu sözcükler; sıfatlar, zarflar, zamirler ile ilgili bilgi ve örnek içermektedir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları