Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI. Üniversitemizde yürütülen kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programının genel işleyişi ve dikkat edilmesi gereken.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI. Üniversitemizde yürütülen kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programının genel işleyişi ve dikkat edilmesi gereken."— Sunum transkripti:

1 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI

2 Üniversitemizde yürütülen kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programının genel işleyişi ve dikkat edilmesi gereken konularda açıklayıcı bilgeler vererek programın sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak. Kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılacak öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, öğrencilerin seçimi, işe başlatılması, haftalık çalışma süreleri, ücret ve sigorta işlemleri ve diğer hususlarda bilgi vermek. AMAÇ T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

3 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi, 5917 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle değişik son fıkrası, Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul Ve Esasları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ilgili maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 5. Maddesi’nin b fıkrası. DAYANAK T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

4 a) Daire Başkanlığı: Yükseköğretim kurumlarının Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını b) Birim: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı birimleri, c) Birim Yöneticisi: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı birimlerin yöneticilerini. ç) Kısmi Zamanlı Öğrenci(KZÖ): Yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciyi, d) Yükseköğretim Kurumu: Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitülerini ifade eder. TANIMLAR T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

5 KZÖ TALEP EDİLMESİ ÖĞRENCİ SAYISININ BELİRLENMESi Başkanlığımız her dönem başı üniversitemizin tüm birimlerine yazı yazarak, birimlerimizin kaç adet öğrenciye ihtiyacı olduğu, nerelerde çalıştıracağını ve yapacağı işin niteliğini belirten isteklerini değerlendirmek üzere talepleri ister. Öğrenci sayıları; birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkanları dikkate alınarak Daire Başkanlığımızca birimlerin talepleri doğrultusunda Rektörün onayı alınarak belirlenir. T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

6 KZÖ TALEPLERİNİN İNTERNETTE YAYINLANMASI Birimlerin KZÖ istek talepleri Daire Başkanlığımızca uygun görülmesi ve Rektör olurundan sonra www.sksdb.ibu.edu.tr web adresinde yayınlanır. Öğrencilerimiz sadece bu ilanlarda yer alan birimlere ve işlere müracaat edeceklerdir. T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

7 KZÖ TALEPLERİNİN İNTERNETTE YAYINLANMASI Duyuruda, Hangi birimlerde ve ne tür işlerde Kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, Çalıştırılacak işin niteliği, Çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, Haftalık çalışma süreleri, Bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, Başvuru için gerekli belgeler, Başvuru yeri ve tarihi açıkça belirtilir. T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

8 İŞ BAŞVURU TALEPLERİNİN TOPLANMASI Birimler kendi taleplerine ait olan işler için www.sksdb.ibu.edu.tr web adresinde yayınlanan ilan içeriklerine göre başvuruları toplayacaklardır. Başvurular KZÖ iş başvuru formu (web sitemizde formlar kısmında) ile alınacaktır. Öğrencilerin her iş için ayrı ayrı başvuru yapması sağlanacaktır. Ayrıca iş başvuru formları saklanacak olup yapılacak denetimler de ibraz edilecektir. T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

9 KZÖ SEÇİM KRİTERLERİ Birimlerin KZÖ seçme komisyonu, birimlerin talepte bulundukları işlere müracaat eden öğrencileri iş başvuru formlarını değerlendirerek seçeceklerdir. Öğrencilerle gerekirse mülakat yöntemini de kullanarak seçim yapılacaktır. Öğrenci seçiminde, “Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları”n 6. maddesinde belirtilen kriterlere göre öğrenci seçimi yapılması gerekmektedir. Seçilen öğrencilerin isimleri Rektör Oluru alınmak üzere istenilen tarihe kadar yazıyla Başkanlığımıza bildirilecektir. T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

10 ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilirler. (a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak, (b) Disiplin cezası almamış olmak, c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak, T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

11 (d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak, (e) Kayıt donduran ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak, (f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, (g) Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışıp da daha önceden sözleşmesi öğrenci tarafından veya öğrenci çalıştıran birim ve/veya Daire Başkanlığımızca tek taraflı olarak feshedilmemiş olmak, Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışındaki yukarıdaki şartlar aranmaz. T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

12 ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİ VE ONAYA SUNULMASI Başkanlığımız kısmi zamanlı olarak çalışacakların listesini Rektörün onayına sunar. Rektör tarafından onaylanan liste, Daire Başkanlığımızın web sitesinde ve/veya birimlerin ilan panolarında duyurulur. T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

13 KZÖ’LERİN İŞE GİRİŞ İŞLEMİ İÇİN DAİRE BAŞKANLIĞIMIZA MÜRACAATI Seçilen kısmi zamanlı öğrenciler işe giriş işlemlerini yaptırmaları için Daire Başkanlığımıza KZÖ işe giriş işlemi yapılma tarihleri arasında müracaat etmeleri sağlanacaktır. Öğrencilerin müracaatları sırasında başvuru belgesi, iş akdi sözleşmesi, yeni tarihli öğrenci belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, SGK Müstehaklık Sorgulaması, fotoğraf ve banka hesaplarının olması gerektiğinden bu belgelerinin hazırlatılması gerekmektedir. Eksik belgesi olan öğrencinin işe giriş işlemi yapılmayacaktır. T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

14 KZÖ’LERİN İŞE BAŞLATILMASI Kısmi zamanlı öğrencilerin işe giriş işlemleri Daire Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. İşe girecek öğrenciler işe giriş için gerekli evraklarla birlikte işe başlama tarihinden bir gün önce başkalığımıza gelerek SGK işe giriş bildirgesi yapılmak suretiyle işe başlamış olurlar. Sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenmeden yapılan çalışma kaçak sigortasız çalışma olduğundan dolayı gereken önem ve hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Bu durumun tespiti halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kaçak sigortasız çalıştırma ile ilgili yaptırımları biriminize uygulanacaktır. T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

15 GÜNLÜK ve HAFTALIK İŞ SÜRESİ ve ÇALIŞMA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER (a) Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırılacak öğrencilerin çalışma süresi günlük en fazla 3 saat, haftada maksimum 15 saati geçemez. Kısmi zamanlı öğrenciler bir ay içinde (önceki ayın 15 ile içinde bulunulan ayın 14 arası) en az 3 saat çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. Ay içinde hiç çalışma yapmadan öğrenci çıkışı yapılamadığından öğrencilere ay içinde en az 3 saat çalışma yaptırılacaktır. T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

16 GÜNLÜK ve HAFTALIK İŞ SÜRESİ ve ÇALIŞMA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER (b) Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımını, işin başlama ve bitiş saatleri birim yöneticilerince belirlenir. (c) Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır. (d) Kısmi zamanlı öğrenciler sadece bir birimde çalışabilirler, aynı anda farklı iki birimde çalışamazlar. (e) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılmasına karar verilen öğrenci ile Daire Başkanlığımız arasında “kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma akdi” imzalanacaktır. (f) Öğrenci ile yapılan sözleşme, öğrencinin talep etmesi ve kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma yapan birimin uygun görmesi ile Daire Başkanlığımızın onayı halinde yenilenebilir. T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

17 İDARİ VE MALİ HÜKÜMLER (a) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmezler, (b) Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin b fıkrası kapsamına iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmakta olup, anılan kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) maddesi kapsamında sigortalı sayılırlar. (c) Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık başlangıcı, aylık prim ve hizmet bildirimleri ve sigortalılıklarının sona ermesine ilişkin bildirimleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Daire Başkanlığımız tarafından yapılır. T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

18 KZÖ’LERE VERİLECEK GÖREVLER Kısmi zamanlı öğrenciler başta birimlerin öğrenci ve not işleri dahil olmak üzere, birimlerdeki temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar: Birimler öğrencileri taşıma, temizlik, tamir, öğrenci ve not işleri, sınav kağıdı okuması, sınav notlarının girilmesi, çay servisi, akademik ve idari personelin özel işlerinin yapılması (fatura ödeme, trafik cezası ödeme, kargo gönderme,) gibi işlerde çalıştırmayacaklardır. Bu hususlara dikkat edilerek görevler verilecektir. T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

19 İŞE BAŞLAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER 1) Başvuru Belgesi 2) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi, 3) Yeni tarihli öğrenci belgesi, 4) 1 adet asıl fotoğraf 5) Banka hesap numarası, (T.C. Ziraat Bankası) 6) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi 7) SGK Müstahaklık Belgesi T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

20 ÇALIŞMA, ÜCRET ve ÖDEME ESASLARI, İŞE DEVAM ZORUNLULUĞU (a) Kısmi zamanlı öğrenciler, belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamazlar. (b) Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin işe geliş ve gidiş saatleri birimler tarafından aylık olarak devam çizelgesiyle takip edilecek olup (www.sksdb.ibu.edu.tr adresinden formlar kısmında) bu çizelgeler birimlerde saklı tutulacaktır. (c) Kısmi zamanlı öğrencilere yapılacak ödemeler, Daire Başkanlığımız bütçesinden karşılanacak olup, öğrenciler çalıştıkları aylık toplam süre karşılığında ücret alacaklardır. Saat ücretleri Üniversite Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenir. Ödemeler, konuyla ilgili yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. (d) Bir aylık ücret öğrencilerin açtırdıkları T.C. Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacaktır. T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

21 KZÖ DEVAM ÇİZELGESİ Birimler KZÖ devam çizelgelerini her ay her bir öğrenci için tutmak zorundadırlar. Bu devam çizelgeleri aylık çalışma çizelgelerinin hazırlanmasına dolayısıyla ücret bordrosunun hesaplanmasına esas teşkil ettiğinden fiilen çalışma saatinin tespit edilmesi; ayrıca uyuşmazlık halinde öğrencinin hangi günler kaç saatlik çalışma yaptığının kanıtını oluşturduğundan bu çizelgenin tutulmaması durumunda kanıtlayıcı belgenin olmaması söz konusu olmaktadır. Bu sebepten ötürü birimler öğrencilerin devam çizelgelerini düzenli olarak tutmak ve saklamak zorundadırlar. Ayrıca birim amirleri çalışma çizelgesinde yer alan bölümleri imzalamakla yükümlüdürler. Günlük çalışma çizelgesi www.sksdb.ibu.edu.tr adresinde güncel olarak bulunmaktadır. T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

22 KZÖ AYLIK ÇALIŞMA ÇİZELGESİ (PUANTAJ) Kısmi zamanlı öğrencilere ait çalışma çizelgesinin (puantaj) Başkanlığımıza geç gönderilmesinden dolayı öğrencilerimizin çalışılmış döneme ait maaş ödemelerinin gecikmesi ve sosyal güvenlik primlerinin geç yatırılması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Sgk işlemleri dolayısıyla tek bir bordro hazırlanma zorunluluğundan dolayı ödemenin hazırlanması için tüm puantajların başkanlığımıza ulaşmasından hemen sonra ödeme çalışmalarına başlanır. Bu sebepten ötürü KZÖ aylık çalışma çizelgeleri her ayın 14’üne kadar Başkanlığımızda olacak şekilde düzenlenip gönderilmesi gerekmektedir. Çalışma çizelgesi düzenlenirken öğrencilerin işe başlama tarihlerinden önce veya işten çıkış tarihlerinden sonraya çalışma saati yazılmayacaktır. Bu konuya da gereken önem ve hassasiyet gösterilmelidir. T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

23 İŞ SÖZLEMESİNİN FESHİ ve BİLDİRİLMESİ Öğrencilerimizin çalışmaları, giriş bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanmasıyla başlar. Herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın imzalandığı Eğitim Öğretim Yılı sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrencinin haklarının bitmesi veya usul ve esaslara aykırı davranması ya da hizmetine ihtiyaç kalmaması nedeniyle çalışmakta olduğu birimin ilgili öğrencinin çalışmasının iptali ile ilgili yazısına istinaden işveren tarafından tek taraflı olarak fesh edilince veya kendi isteği ile işinden ayrılınca biter. Birimler feshedilen sözleşmeyi yazılı olarak en geç 3 gün içinde sebebi ile birlikte Daire Başkanlığımıza bildirmek zorundadırlar. Belirtilen süre zarfında ayrılan öğrencilerin bildirilmemesinden dolayı kaynaklanan sosyal güvenlik kurumunun uygulayacağı idari para cezalarından ilgili birimlerimiz sorumlu tutulacaktır. T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

24 İŞ TANIMI ve İŞ DEĞİŞİKLİĞİ Kısmi zamanlı öğrencinin yapacağı iş ve işlemler,çalıştığı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir. Birim yöneticileri gerek gördüğünde kısmi zamanlı öğrencilerin birimdeki iş değişikliğini yapabilir. T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

25 ÖĞRENCİLERİN DAVRANIŞ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI (1) Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz, (2) Kısmi zamanlı öğrenciler, amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür, (3) Kısmi zamanlı öğrenciler, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur, (4) Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır. (5) Kısmi zamanlı öğrenciler, işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadır. T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

26 YETKİ VE SORUMLULUK Yöneticiler, memurlar ve öğretim elemanları yanlarında çalışan kısmi zamanlı öğrencilere yetki ve sorumluluklarını devredemezler. Kısmi zamanlı öğrenciler, iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yönetici, memur ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmakla yükümlüdürler. T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

27 KZÖ PROGRAMI FORMLARIN DOĞRU ve EKSİKSİZ KULLANIMI Formlar ve gerekli bilgiler sürekli güncellendiğinden www.sksdb.ibu.edu.tr adresinin takip edilmesi, buradaki formlar haricinde formların kullanılmaması ve formlarda yer alan bölümlerin tamamının eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmekte olup eksik bilgi içeren formlar işleme konulmayacaktır. T.C. İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI


"KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI. Üniversitemizde yürütülen kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programının genel işleyişi ve dikkat edilmesi gereken." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları