Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2/B Arazilerinin Satış İşlemleri 1 Nisan 2012 SAKARYA DEFTERDARLI Ğ I.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2/B Arazilerinin Satış İşlemleri 1 Nisan 2012 SAKARYA DEFTERDARLI Ğ I."— Sunum transkripti:

1 2/B Arazilerinin Satış İşlemleri 1 Nisan 2012 SAKARYA DEFTERDARLI Ğ I

2 6292 Sayılı Kanun •Bilindiği üzere 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesi gereğince Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazların değerlendirilmesine yönelik hükümlerin yer aldığı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki 6292 Kanun, 26 Nisan 2012 tarih ve 28275 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 03 Temmuz 2014 Perşembe 2

3 2/A NEDİR •6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak yerleri ifade etmektedir. 03 Temmuz 2014 Perşembe 3

4 4 2/B NEDİR? 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine veya kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; -Tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antepfıstığı, çamfıstığı) gibi çeşitli tarım alanlarının, -Otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen arazilerin, -Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlarının, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılması uygulamasıdır. Bu düzenlemenin 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendinde yer alması nedeniyle, bu yerler kısaca “2/B” diye ifade edilmektedir. 03 Temmuz 2014 Perşembe 4

5 03 Temmuz 2014 Perşembe 5 Ü LKEMİZDE VE İLİMİZDE 2/B Ç ALIŞMALARI Değerlendirilme ç alışmaları s ü ren 2/B arazileri, ü lkemizde yaklaşık 410 bin hektarlık bir alanı kapsamakta ve bunun 22 bin hektarının ü zerinde yerleşim alanları bulunmaktadır. 2/B'lerin en fazla olduğu il 45 bin hektarla Antalya, bu İli 39 bin hektar ile Mersin, 35 bin hektar ile Balıkesir, 32 bin hektar ile Ankara, 29 bin hektar ile Sakarya İli izlemektedir. İstanbul'da 18 bin hektar, İzmir'de ise 15 bin hektarlık bir alanı kaplamaktadır.

6 03 Temmuz 2014 Perşembe 6 2/B Alanlarının İllere G ö re Dağılımı

7 7 2/B ALANLARININ FİİLİ KULLANIM DURUMU KULLANIM ŞEKLİMİKTAR (Ha.)ORAN (%) Köy yerleşim alanı7.0351,7 Belde yerleşim alanı8.5142 İlçe yerleşim alanı6.6241,6 Sera alanı2.3650,6 Narenciye alanı8.0411,9 Zeytinlik, fıstıklık, bağ, bahçe111.11527 Otlak, yaylak, kışlak35.4198,6 Diğer ekili alanlar230.88756,3 Toplam (Yaklaşık)410.000100 03 Temmuz 2014 Perşembe 7

8 03 Temmuz 2014 Perşembe 8 İlçelerimizde Durum

9 03 Temmuz 2014 Perşembe 9 İLİMİZDE 2/B ÇALIŞMALARI Toplam 29 bin hektar 2/b alanına sahip olan İlimizde birinci ve ikinci etap kadastro çalışmalarında yaklaşık 14.500 hektar 2/b alanının çalışmaları tamamlanmış, bu alanlardan 24.847 adet 2/b parseli üretilmiştir. Üretilen parsellerin 22.643 adedi kesinleşmiş olduğundan kıymet takdir kararları alınarak satışa hazır hale getirilmiştir. Kalan 1.734 adet 2/b parseline ise kullanıcıları tarafından dava açılmış olduğundan kıymet takdir işlemleri yapılamamış olup, mahkeme kararlarının kesinleşmesini takiben hızla satışa hazır hale getirilecektir. Ayrıca 3. Etap olarak adlandırılan diğer 2/b alanlarına ilişkin kadastro çalışmaları devam etmektedir.

10 10 KANUNUN AMACI HUKUKİ Mülkiyet sorununun hukuki çerçevede çözümlenmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı EKONOMİK 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi gereğince Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi EKOLOJİK Yeni orman alanlarının oluşturulması SOSYAL Nakline karar verilen orman köyleri halkı ile afet vb. nedenlerle nakil zorunluluğu bulunan halkın iskanı SOSYO- EKONOMİK -Orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ile buna ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi -Düzenli ve planlı kentleşmeye yönelik dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi 03 Temmuz 2014 Perşembe 10

11 11 İLGİLİ BAKANLIK TASARRUFA GEÇEN YERLERTASARRUF ŞEKLİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6831 SAYILI KANUNUN 2/A MADDESİ -Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler -Halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler -Orman köylülerinin yerleştirilmesi -Yeni orman alanlarının oluşturulması MALİYE BAKANLIĞI 6831 SAYILI KANUNUN 2/B MADDESİ 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş; -Tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler -Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları -Hak sahiplerine satılması veya genel hükümlere göre değerlendirilmesi -Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsis edilmesi, TOKİ veya belediyelere devredilmesi -Orman veya mera olarak tahsis edilmesi 2/A VE 2/B ALANLARINDA YETKİ VE TASARRUF 1103 Temmuz 2014 Perşembe

12 12 KANUNDA 2/B ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 1203 Temmuz 2014 Perşembe

13 13 HAK SAHİPLERİ 1303 Temmuz 2014 Perşembe D ü zenlenen G ü ncelleme Listeleri veya Kadastro Tutanaklarına G ö re ya da Kesinleşmiş Mahkeme Kararlarına G ö re Oluşturulan Tapu K ü t ü klerinin Beyanlar Hanesine G ö re; Bu Taşınmazların 31/12/2011 Tarihinden Ö nce Kullanıcısı ve/veya Ü zerindeki Muhdesatın Sahibi Olarak G ö sterilen Kişilerden Bu Taşınmazları satın Almak İ ç in S ü resi İ ç inde İdareye Başvuran ve İdarece Tespit Edilen Satış Bedelini İtiraz ve Dava Konusu Etmeksizin Kabul Edenler Hak Sahibi Sayılır. 6292 Sayılı Kanunun y ü r ü rl ü k tarihi olan 26/04/2012 tarihinden sonra yukarıda tanımlanan hak sahiplerinin veya miras ç ılarının kanunun 6. Maddesinin 10. Fıkrasına g ö re d ü zenlenmiş noter tasdikli muvafakatname vermiş oldukları kişiler de hak sahibi olabileceklerdir.

14 HAK SAHİPLERİYÖNTEMBEDELİ Güncelleme listelerinde ve kadastro tutanaklarında ismi geçen kişiler ile bunların kanuni ve akdi haleflerinden tebliğ edilen satış bedelini kabul edenler Doğrudan Satış Rayiç Bedelin % 70 i Kişiler adına oluşturulan ve tapu kütüklerine sonradan 2/B belirtmeleri konulan taşınmazların kayıt malikleri veya kanuni mirasçıları 2/B Belirtmelerinin Kaldırılmasına Muvafakat / İade Bedelsiz Devlet tarafından satılan-dağıtılan-iskanen verilen - özelleştirme kapsamında satılan kişiler İadeBedelsiz Güncelleme listelerinde ve kadastro tutanaklarında ismi geçen kişiler ile bunların kanuni ve akdi haleflerinin başvurmaması halinde üçüncü kişiler İhaleRayiç Bedel DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE BEDELİ 03 Temmuz 2014 Perşembe 14

15 15 BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE VE DIŞINDA RAYİÇ BEDELİN % 70’İ SATIŞ BEDELİ 03 Temmuz 2014 Perşembe 15

16 16 BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE İKİ BİN TL BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI DIŞINDA BİN TL BAŞVURU BEDELİ 1603 Temmuz 2014 Perşembe

17 17 SÜRE GÜNCELLEME VE KADASTRO TUTANAKLARI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE DÜZENLENENLER SONRA DÜZENLENENLER BAŞVURU SÜRESİ6 AY 8 AY İŞLEMLERİN TAMAMLANMA SÜRESİ 6 AY DOĞRUDAN SATIŞ İŞLEMLERİNDE BAŞVURU VE İŞLEMLERİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1703 Temmuz 2014 Perşembe

18 03 Temmuz 2014 Perşembe 18 ÖDEME KOŞULLARI : Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Peşin satışlarda, yüzde 20 indirim uygulanacak, bu bedel idarece yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ödenecektir. Tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemeyecek, dava açılamayacaktır. *Taksitle satışlarda, satış bedelinin yüzde 10'u, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için en fazla 3 yılda altı eşit taksitte, dışında olan yerler için ise en fazla 4 yılda 8 eşit taksitte faizsiz ödenecektir. (Satış bedelinin yarısının peşin ödenmesi halinde yüzde 10 indirim uygulanacaktır.) *Satış bedelini ödemeyenlerin, doğrudan satın alma hakları düşecek, ancak taksitlerden ikisinin vadesinde ödenmemesi yükümlülüklerin ihlali anlamına gelmeyecek, gecikme zammı uygulanacaktır.

19 03 Temmuz 2014 Perşembe 19 2/A VEYA 2/B BELİRTMELERİNİN TERKİNİ VE İADE EDİLECEK TAŞINMAZLAR İlgilileri adına oluşturulan ve tapuda halen kişiler adına kayıtlı olan taşınmazlardan Hazine adına orman sınırı dışına ç ıkarıldığı gerek ç esiyle tapu k ü t ü klerine 2/A veya 2/B belirtmesi bulunan taşınmazların tapu kayıtları bedel alınmaksızın ge ç erli kabul edilecek ve tapu k ü t ü klerindeki 2/A veya 2/B belirtmeleri terkin edilerek tesciller aynen korunacaktır. 2/A ve 2/B belirtmesi nedeniyle dava a ç ılan ve dava sonucunda Hazine adına tescil edilen taşınmazlar ise, ilgilileri tarafından bu Kanunun y ü r ü rl ü ğe girdiği tarihten itibaren iki yıl i ç inde idareye başvurulması hâlinde, bedelsiz olarak ö nceki kayıt maliklerine veya kanuni miras ç ılarına iade edilecektir.

20 03 Temmuz 2014 Perşembe 20 Ö zel kanunları gereğince Devlet tarafından kişilere satılan, dağıtılan, trampa edilen, bedelli veya bedelsiz olarak devredilen veya iskânen verilen ya da ö zelleştirme suretiyle satılanlar ile hisseleri devredilen ö zel hukuk t ü zel kişileri adına kayıtlı olan ancak daha sonra Hazine adına orman sınırı dışına ç ıkarıldığı gerek ç esiyle tapu k ü t ü klerine 2/A veya 2/B belirtmesi konulan taşınmazların tapu kayıtları ge ç erli kabul edilecektir. Bu kapsamda olup, a ç ılan davalar sonucunda Hazine adına tescil edilenler ise, bu Kanunun y ü r ü rl ü ğe girdiği tarihten itibaren iki yıl i ç inde ilgilileri tarafından idareye başvurulması hâlinde ö nceki maliklerine veya kanuni ya da akd î haleflerine bedelsiz olarak iade edilecektir. Ancak, bu kişilerden taşınmazlarına karşılık daha ö nce yer verilenlere veya bedeli ö denenlere iade işlemi yapılmayacaktır. Yukarıda belirtilen s ü reler i ç erisinde talep edilmeyen ve Hazine adına tescilli olan taşınmazlar idarece satış dâhil genel h ü k ü mlere g ö re değerlendirilecektir.

21 03 Temmuz 2014 Perşembe 21 SATILAMAYACAK TAŞINMAZLAR 2/B taşınmazlarından; a) Ağa ç landırılmak ü zere Orman Genel M ü d ü rl ü ğ ü ne tahsis edilenler, b) Kamu hizmetlerine ayrılan veya bu ama ç la kullanılanlar, c) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca Kanunun y ü r ü rl ü ğe girdiği tarihten itibaren en ge ç üç ay i ç erisinde İdareye bildirilmesi şartıyla ö zel kanunlar gereğince değerlendirilmesi gerekenler, ç ) En ge ç üç ay i ç erisinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi şartıyla i ç me ve kullanma suyu havzalarında maksimum su seviyesinden itibaren 300 metrelik bant i ç erisinde kalanlar, d) Bakanlık ç a belirlenenler, (Bakanlık tarafından talimat verilmediği s ü rece taşınmazlar bu kapsamda değerlendirilmeyerek satış işlemlerine devam edilecektir.) Satışa konu edilmeyecektir.

22 22 *Proje alanları belirlenmesi işlemleri süresince satış işlemi yapılmayacaktır. İLGİLİ KURUMYÖNTEMBEDELİAÇIKLAMALAR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tahsis -------- - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kadastro tutanakları kesinleşen veya güncelleme listeleri tescil edilen alanlarda otuz gün içinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kadastro tutanakları kesinleşecek veya güncelleme listeleri tescil edilecek alanlarda ise kesinleşme ve tescil tarihinden itibaren üç ay içinde proje alanları belirlenecektir. - Proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca otuz gün içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanır. Onaylanan proje en geç otuz gün içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. Proje alanı içinde kalan 2/B alanlarındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca uygun görülenler, hak sahipleri ve mevcut hakları da belirtilmek suretiyle talep sahibi idareye devredilir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Devir Emlak Vergi Değeri Büyükşehir / Diğer Belediyeler Devir Emlak Vergi Değeri GECEKONDU VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJE ALANLARI* 03 Temmuz 2014 Perşembe

23 23 DAVALARLA İLGİLİ İŞLEMLER 2303 Temmuz 2014 Perşembe 2-A alanları için orman sınırları dışına çıkartma ile orman sınırlandırması, tespit, tefrik ve tescil işlemlerine karşı yapılan itirazlar ve açılan davalar, bu tasarıya göre yapılacak işlemleri durdurmayacak, davalarda yürütmeyi durdurma ve tedbir kararı verilemeyecektir. Bu yerlerde hak iddia edenlerin açtıkları davalar, davacılar lehine sonuçlandığında, bu taşınmazlar genel hükümlere göre kamulaştırılacaktır. Kanuna göre yapılacak işlemler sonuçlanıncaya kadar 2-B alanları hakkında Hazine tarafından kişiler aleyhine açılması gereken davalar açılmayacak, açılan ve devam eden davalar durdurulacaktır.

24 03 Temmuz 2014 Perşembe 24 GELİRLER Kanunun uygulamasından elde edilen gelirlerin yüzde 90'ınını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu'nca belirlenen orana karşılık gelen kısmı, genel bütçede özel gelir, kalan kısmı ise gelir olarak öngörülecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinde afet riski altındaki alanların dönüştürülmesinde kullanılmak üzere özel ödenek öngörülecektir. Nakledilecek orman köylülerine ait taşınmazların kamulaştırılması, 2-A alanlarının ıslah, imar ve ihyası, iskanı, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi, 2-A ve 2-B alanlarının en az 2 katı verimsiz orman alanlarının ıslahı ve yeni orman alanlarının tesisi için kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü bütçesinde gerekli ödenek aktarılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca proje alanı olarak belirlenen alanların değerlendirilmesinden elde edilen gelir, genel bütçeye kaydedilecektir

25 25 KANUNDA HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞ İŞLEMLERİ İLİŞKİN DÜZENLEMELER 2503 Temmuz 2014 Perşembe

26 03 Temmuz 2014 Perşembe 26 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılarak, Hazine taşınmazlarının paydaşlarına, kiracılarına ve kullanıcılarına satış işlemleri de bu tasarı kapsamında değerlendirilecektir. Hazineye ait tarım arazilerini; 31 Aralık 2011 tarih itibariyle en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi devam eden veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ya da paydaşlarından; bu arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için idareye başvuranlar, hak sahibi sayılacaktır. Kamu hizmetine tahsis edilen, belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan yerler, belediye ve mücavir alan sınırları dışında olmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları planlarda tarım dışı kullanıma ayrılmış alanlar, hak sahiplerine satılamayacaktır. Denizlerde kıyı kenar çizgisine 5 bin metre, tabii ve suni göllerde kıyı kenar çizgisine 500 metreden az mesafede bulunan alanlar ile içme suyu amaçlı barajların koruma alanları içinde kalan yerler, satış tarihi itibariyle arazi toplulaştırılması yapılacak yerler ile diğer sebeplerle satılamayacağı Maliye Bakanlığınca belirlenecek Hazineye ait tarım arazilerin satışı yapılamayacaktır.

27 BAŞVURU SÜRESİ VE SATIŞ BEDELİ BAŞVURU SÜRESİ Paydaşlar, kiracılar ve kullanıcılar; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde başvurabilecektir. SATIŞ BEDELİRayiç bedelin % 70’ idir BEDELİN TAHSİLİ Peşin (Peşin satışlarda satış bedeline % 20 indirim uygulanır), Taksitli satışlarda % 20 si peşin, kalanı 8 eşit taksitle ve 4 yılda faizsiz olarak ödenebilecektir. 03 Temmuz 2014 Perşembe 27

28 03 Temmuz 2014 Perşembe 28 DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE ORMAN ALANLARINDA TESİS KURMA İMKANI 6831 Sayılı Orman Kanununda yapılan değişiklikle, Yükseköğretim kurumlarının, orman alanlarında eğitim ve araştırma amaçlı tesisleri, bedeli karşılığında yapmalarına imkan tanınmıştır. Ayrıca izin verilen bu alan içinde, yurt da inşa edilebilecektir. Bu tesislerin özel ormanlarda yapılmak istenmesi halinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı izin verebilecektir. Bu binaların taban alanlarının toplamı, özel orman alanının yüzde 15'ini geçemeyecektir. Kulanım bedeli, süresi, yapılan bina ve tesislerin devri, genel hükümlere uygun olarak taraflarca tespit edilecektir.

29 03 Temmuz 2014 Perşembe 29 YAYLALARA DÜZENLEME 6831 Sayılı Orman Kanununda yapılan değişiklikle, Devlet ormanlarında 31 Aralık 2011 tarihinden önce toplu yerleşimin bulunduğu yaylak ve otlak olarak kullanılan alanlar içindeki yerler ile yılın belirli dönemlerinde geleneksel yaylacılık amacıyla yerleşim yeri olarak kullanılan alanlar, Orman Genel Müdürlüğü'nce tespit edilecek. Bu alanlardan uygun görülenler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yayla alanı ilan edilecektir. İlan edilen yayla alanlarında 31 Aralık 2011 tarihinden önce yapılmış, hakkında müsadere kararı bulunanlar da dahil her türlü bina, tesis mevcut haliyle, vaziyet planında gösterilerek Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetine alınacaktır. Yayla alanlarında bulunan bina ve tesisler, orman idaresince işletilecek, işlettirilebilecek veya kiraya verilebilecektir.

30 03 Temmuz 2014 Perşembe 30 ORMAN İÇİNDEKİ TESİSLER Tapuda kişiler adına kayıtlıyken, orman sınırları içerisinde kaldığı için tapuları iptal edilen yerler üzerinde bulunan ve 31 Aralık 2011 tarihinden önce müsaderelerine karar verilen, Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden Türk Ticaret Kanunu kapsamında fabrika veya ticarethane niteliğindeki tesisler, öncelikle kullanıcılarına olmak üzere 29 yıla kadar kiraya verilebilecektir.

31 03 Temmuz 2014 Perşembe 31 ECRİMİSİL İŞLEMLERİ Bu kanun kapsamında hak sahibi olarak belirlenenlerden; -Ecrimisil alınmayacak, tahakkuk ettirilenler terkin edilecektir. -Son 5 yıl i ç in tahsil edilen ecrimisil bedelleri satış bedelinden mahsup edilir, fazlası iade edilmeyecektir. -Hak sahibi bulunmayan taşınmazlar ile s ü resi i ç erisinde başvuruda bulunulmaması veya başvuruda bulunulmasına rağmen y ü k ü ml ü l ü klerin yerine getirilmemesi ya da gerekli şartları sağlayamaması sebebiyle doğrudan satılamamaları veya iade edilmemeleri sebepleriyle haklarında işlem yapılamayan taşınmazlardan ecrimisil alınmaya devam edilecektir

32 ORTAK VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 03 Temmuz 2014 Perşembe 32 Bu Kanun h ü k ü mlerine g ö re başvuru yapılmayan taşınmazlar Bakanlığımızca satış dâhil genel h ü k ü mlere g ö re değerlendirilir. Hak sahipliği kalmayan taşınmazların ü zerlerindeki muhdesatlar, Hazineye intikal etmesi gerekenler hari ç, yapı birim fiyatlarından eksik imalat bedelleri ve yıpranma payı d ü ş ü ld ü kten sonra kalan bedeli ilgililerine ö denmek suretiyle yıktırılır veya bu şekilde belirlenen bedel taşınmazın değerine eklenerek muvafakatları aranmaksızın satılır. Elde edilen gelir aynı oranda yapı ve eklenti sahiplerine ö denir ve idare tarafından yapıların tahliyesi sağlandıktan sonra ferağ işlemleri ger ç ekleştirilir Tapu ve kadastro veya imar mevzuatına g ö re kişiler adına oluşturulan taşınmazlardan a ç ılan davalar sonucunda Hazine adına tescil edilenlerin ö nceki kayıt malikleri ile kullanıcılarının farklı kişiler olması durumunda kullanıcıların doğrudan satın alma hakkı ancak kayıt maliklerinin iade hakkından yararlanmayı istememeleri durumunda m ü mk ü n olacaktır.

33 3303 Temmuz 2014 Perşembe Fiili durumuna uygun olarak ifraz edilerek m ü stakil parsel olarak satılması m ü mk ü n olmayan taşınmazlar paylı olarak, ü zerinde ç ok katlı bina bulunan taşınmazlar ise kat m ü lkiyeti tesisi suretiyle, bunun m ü mk ü n olmaması halinde paylı olarak satılabilecektir. Hak sahiplerine satılmaması, ilgililerine devredilmemesi veya iade edilmemesi gerektiği halde bu tasarruflara konu edilenlerden; satılanların satış bedeli kanuni faiziyle iade edilecek, devir ve iade edilenler ise bedelsiz olarak geri alınacaktır. Elde edilen gelirlerden belediyelere ve il ö zel idarelerine pay verilmeyecektir. Taşınmazların satılması, ü zerlerindeki imar mevzuatına aykırı yapılar bakımından kazanılmış hak oluşturmayacaktır. Tapu k ü t ü klerinde yer alan belirtmeler Bakanlığımızın talebi ü zerine terkin edilecektir. Makilik alan olarak tespit edilip sonradan tapu k ü t ü klerine 2/B belirtmeleri konulan taşınmazlar bu Kanuna g ö re değerlendirilir ve belirtmeler Maliye Bakanlığının talebi ü zerine kaldırılacaktır. 7269 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesine g ö re değerlendirilemeyen alanlarda bu Kanun h ü k ü mleri uygulanacaktır.

34 03 Temmuz 2014 Perşembe 34 Bu Kanun h ü k ü mlerinin uygulanmasında yapılacak satış, tescil, devir, kayıt, terkin, d ü zeltme, ifraz, tevhit, cins değişikliği ve ipotek işlemleri ile bunlara bağlı ve tamamlayıcı nitelikteki işlemler veraset ve intikal vergisinden, 492 sayılı Kanun ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında alınan har ç lardan, bu işlemler nedeniyle d ü zenlenecek kağıtlar damga vergisinden ve genel y ö netim kapsamındaki kamu idarelerince alınan ü cretlerden muaftır. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları kapsamında kalan taşınmazların satış işlemleri, 01.05.2010 tarihinden itibaren tespit edilen rayiç bedeller üzerinden yapılır. Bu Kanun kapsamında kalan taşınmazlara ilişkin değerlendirme ve tasarruf işlemleri, ö zel kanunları gereğince ilgili idarelerden g ö r ü ş alınmaksızın yapılır. Bu Kanunda h ü k ü m bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Kanun h ü k ü mleri uygulanır. Kanunun y ü r ü rl ü ğe girdiği tarihten itibaren en ge ç üç ay i ç erisinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca taşınmazların ö zel kanunlar kapsamında kalıp kalmadığı defterdarlığımıza bildirilecektir.

35 03 Temmuz 2014 Perşembe 35 KULLANICILARCA YAPILMASI GEREKENLER Kullanıcılar satın alma başvurularını malmüdürlüklerimiz, milli emlak müdürlüğümüz veya defterdarlığımız veya bakanlığımız milli emlak genel müdürlüğünün web sitelerinden temin edecekleri başvuru belgesi ile taşınmazın bulunduğu yer malmüdürlüğü veya milli emlak müdürlüğüne yapacaklardır. Kullanıcılar başvuru esnasında;

36 03 Temmuz 2014 Perşembe 36 Başvuru bedellerinin T.C.Ziraat Bankası şubelerinde açılan “2/B ve Tarım Arazileri Tahsilat Hesabına” yatırıldığına dair belgeyi, Son beş yıl içerisinde ödemiş oldukları ecrimisil bedeli varsa buna ilişkin belgeyi, Nüfus Cüzdanının fotokopisi, Kanuni mirasçılardan veraset ilamı belgesinin onaylı örneğini, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra hak sahibi veya mirasçılardan alınmış noter tasdikli yazılı muvaffakatı, Tüzel kişiler için gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesini, Başvuru formuyla birlikte ilgili idaremize vereceklerdir.

37 03 Temmuz 2014 Perşembe 37 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER: Kanun ve satış şartları hakkında köy ve mahalle muhtarlıkları ile kullanıcıların bilgilendirilmesi maksadıyla Mayıs 2012 ayı içerisinde merkez ve bağlı ilçelerimizde tanıtım çalışmaları yapılacaktır. Güncelleme ve kadastro çalışmaları sonucunda belirlenen ve idaremizce satışa konu edilebilecek kullanıcı listeleri Defterdarlığımız ile ilgili Kaymakamlıklar internet sitelerinde, ilgili Belde Belediye Başkanlığı, köy veya mahalle muhtarlıklarına asılmak suretiyle ilan edilecektir.

38 03 Temmuz 2014 Perşembe 38 Kullanıcıların satın alma taleplerini yerine getirmede yoğunluk ve sıkıntı yaşanmaması i ç in t ü m il ç e malm ü d ü rl ü klerimizde başvuru standları a ç ılması planlanmıştır. Peşin satışlarda satış bedelinin tamamını, taksitli satışlarda ise taksitli satışlarda kalan miktarı karşılayacak tutarda kesin ve taksitlendirmeye uygun süreli banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi hâlinde; idaremizce hak sahipliği belgesi düzenlenmek suretiyle taşınmaz tapuda hak sahibi adına devredilecektir. Başvuru işlemlerinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi i ç in hak sahiplerinin başvuru sırasında gerekli t ü m belgeleri tam olarak ibraz etmeleri ve başvuru dilek ç esinin eksiksiz olarak doldurmaları ö nem arz etmektedir. Bu ama ç la idaremizce yapılacak olan tanıtım ç alışmalarına kullanıcı ve muhtarların katılması s ü recin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi i ç in gerekli g ö r ü lmektedir. Kamuoyuna duyurulur.

39 TEŞEKKÜR EDERİM. 3903 Temmuz 2014 Perşembe

40 Sakarya Dağyoncalı 03 Temmuz 2014 Perşembe 40

41 Sakarya Çubuklu 03 Temmuz 2014 Perşembe 41

42 Sakarya Karapürçek 03 Temmuz 2014 Perşembe 42

43 Sakarya Evrenköy 03 Temmuz 2014 Perşembe 43


"2/B Arazilerinin Satış İşlemleri 1 Nisan 2012 SAKARYA DEFTERDARLI Ğ I." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları