Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORK İ DE PERSONEL B İ LG İ S İ STEM İ. SORUNLAR  Her yeni sistem yapıldı ğ ında yeni bir şifre verilmesi üniversitemizde şifre karmaşası oluşturuyordu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORK İ DE PERSONEL B İ LG İ S İ STEM İ. SORUNLAR  Her yeni sistem yapıldı ğ ında yeni bir şifre verilmesi üniversitemizde şifre karmaşası oluşturuyordu."— Sunum transkripti:

1 ORK İ DE PERSONEL B İ LG İ S İ STEM İ

2 SORUNLAR  Her yeni sistem yapıldı ğ ında yeni bir şifre verilmesi üniversitemizde şifre karmaşası oluşturuyordu.  Bir akademisyenin öz geçmişi, oda telefon numarası vs. gibi şeylerde bir de ğ işiklik oldu ğ unda bir çok yerde güncel hali olmuyordu.  Her web sitesi için ayrı yetki ayrı şifre bilgi işlemin iş yükünü de artırıyordu.

3 SORUNLAR  Her sistemin ayrı güvenlik zaafları oldu ğ u halde kullanıcıların tek bir şifre kullanmasından dolayı en zayıf halkadan çalınan bir şifre üniversite sisteminin tamamını tehdit edebiliyordu.  Çok sayıda personelin kişisel bilgilerinin kolay erişilebilir ve güvenli bir şekilde tutulması zorunlulu ğ u vardı.

4 İ şte Bu sorunlar bizi Orkideyi yazmaya yöneltti.

5 ORK İ DE PERSONEL B İ LG İ S İ STEM İ NED İ R?

6 OPBS  Orkide PBS bir SSO( Single Sign On) yapısıdır. Yani bir ortak şifre ve kullanıcı do ğ rulama platformudur.

7 GENEL YAPISI VE ÇALIŞMASI

8 TEK Ş İ FRE S İ STEM İ

9  Diyelim ki işletme bölümü web sitesi sorumlusu bir duyuru ekleyecek isletme.ksu.edu.tr yönetim panelini açıp orkide şifresi ile giriş yapmak istedi ğ inde işletme sitesi önce orkideye sorar bu kullanıcının parolası do ğ rumu diye do ğ ruysa girişe izin verilir. De ğ ilse izin verilmez. Tek merkezde şifre tutuldu ğ undan güvenli ğ in tek merkezden alınmasıda sa ğ lanır.

10 K İ Ş İ SEL B İ LG İ LER

11  Birimlerin web sitelerinde kişilerin bilgileri lazım oldu ğ unda direkt olarak Orkide’den erişim sa ğ lanabilir. Arama kutusuna ilgili kişinin adı yazıldı ğ ında şayet Orkide’ye üye ise gerekli bilgiler hemen çekilir.

12 B İ LG İ GÜNCELLEME  Birimlerin web sitelerinde kişilerin bilgileri lazım oldu ğ unda direkt olarak Orkide’den erişim sa ğ lanabilir. Arama kutusuna ilgili kişinin adı yazıldı ğ ında şayet Orkide’ye üye ise gerekli bilgiler hemen çekilir.

13 B İ LG İ GÜNCELLEME  Bir kullanıcı Orkide’de her hangi bir bilgisini de ğ iştirdi ğ i anda ona ba ğ lı tüm sistemlerde anında bilgi de ğ işikli ğ i gerçekleşir. Bu özellikleri sayesinde bir birinden ba ğ ımsız çalıştı ğ ı halde gerekli yerlerde organize çalışan hem hızlı hem de kullanışlı bir sistemi oluşturur

14 GÜVENL İ K  Orkide PBS’de son derece hassas bir güvenlik stratejisi belirlenmiştir. Şifrenizi oluşturdu ğ unuz anda 128 *128 bitlik bir şifre sistemiyle özel bir algoritma oluşturularak veri tabanına yazılan şifreler çalınsa dahi S İ STEM İ YAZANLARDA DAH İ L hiç kimse tarafından kullanılamaz.  Örne ğ in şifreniz: “ksubilgiislem” olsun. Bu şifrenin veri tabanındaki hali şöyledir: 5ee4c03709158d3b859c9fddac8af896

15 KULLANIMI

16 ÜYEL İ K

17 ÜYE FORMU

18 G İ R İ Ş PANEL İ

19 K İ Ş İ SEL B İ LG İ LERDEN BAZILARI  TC NUMARASI  SİCİL NO :  EMEKLİ SİCİL NO  ADI SOYADI  İDOĞUM TARİHİ  CİNSİYET  MEDENİ HALİ  PERSONEL TÜRÜ  BİRİMİ  EĞİTİM DURUMU  İDARİ UNVANI  GÖREVİ  SABİT TEL  CEP TEL  ODA DAHİLİSİ  E-POSTA  ADRESİ

20 ÖZ GEÇM İ Ş MODÜLÜ

21  Bir çok personelin birimlerin kendine ait sitelerinde güncelli ğ ini yitirmiş bilgilerin bulunmasıydı. Eski foto ğ raflar yanlış ünvanlar eksik öz geçmişler… İ şte bütün bu sorunlar Orkide PBS ile çözüme kavuştu. Bilgisinin eksik oldu ğ unu gören bir pesonel sadece Orkideye girip kendisi güncelledi ğ i anda ilgili yerlerde de anında de ğ işiklik olacaktır.

22 ORK İ DE ALT YAPISI ÜZER İ NE İ NŞA ED İ LECEK PROJELER

23 AKADEM İ KSU  Akademi Ksu Projesinde ve bundan böyle ekibimizin hazırlayaca ğ ı bütün projelerde Orkide şifresi ile tüm işlemler gerçekleştirebilecek. Akademi Ksu kişisel bir site olaca ğ ından zaten bir çok içerik do ğ rudan orkide’den sa ğ lanacak ve size sadece tasarımınızı seçip belge ve duyurularınızı eklemek kalacak.

24 EDUGAIN  Edu Gain bir Kimlik Do ğ rulama ve Yetkilendirme Altyapısı dır. Edu gain sistemine entegre bir kurumdaki personel kendi kurumundaki şifresi ile Edu gain üyesi herhangi bir sisteme ba ğ lanabilir ve bilgilere ulaşabilir. Ulaknet Edu Gain alt yapısına kendini hazırladı ancak bir çok üniversitenin henüz SSO yapısı hazır olmadı ğ ından öncelikle Orkide gibi bir SSO yapmak zorunda. Ancak üniversitemiz Orkide Sayesinde Edu Gain’e de hazır.

25 EDUROAM  Edu Roam’da Edu Gain ile benzer bir şifre federasyonu olmakla birlikte Kablosuz a ğ lar için tasarlanmıştır. Orkide Edu roam ilede entegre edildi ğ i takdirde bir personelimiz yurt içi ve dışında eduroam’a üye bir kuruma gitti ğ inde orkide şifresiyle anında kablosuz a ğ a ba ğ lanabilecektir.

26 EBAP  Ebap proje yönetim sisteminin kullanıcı do ğ rulama alt yapısındada Orkideyi kullanmaya başladık bile…

27 Personel Daire Başkanlı ğ ı Personel Takip Sistemi  Personel Daire başkanlı ğ ının bir çok işlemini ka ğ ıt üzerinden alıp online bir platforma geçirebilecek bir alt yapı Orkide ile kısa zamanda gerçeklenebilir. Personelin kadro derecesi, yıllık izinleri vb bir çok bilgiyi hem Daire Başkanlı ğ ının kolay yönetmesi hem de personelin özlük bilgilerindeki de ğ işiklikleri takip edebilmesi açısından son derece kullanışlı olabilir. Milli E ğ itim bakanlı ğ ının MEBB İ S sistemi bu tip bir uygulamaya en uygun örnektir.

28 SONUÇ  ORK İ DE PERSONEL B İ LG İ S İ STEM İ üniversitemizdeki kurumsal yapıyı güçlendirecek çok önemli bir projedir. Şimdilik bir Kullanıcı do ğ rulama sistemi gibi görünse de Personel Takip sistemi ve başka entegre projelerle Dev bir yapı haline gelecek ve Bilgi işlem Daire Başkanlı ğ ımızın iftihar edece ğ i bir Sistem haline gelecektir.

29  BEN İ D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TEŞEKKÜR EDER İ M


"ORK İ DE PERSONEL B İ LG İ S İ STEM İ. SORUNLAR  Her yeni sistem yapıldı ğ ında yeni bir şifre verilmesi üniversitemizde şifre karmaşası oluşturuyordu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları