Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ACİL DURUM PLANI. İçerik 2  Giri ş  Afet Tanımı ve Kapsamı  Afetlerin Etkileri  Acil durum  Acil durum örnekleri  Beklenmedik olay  Tehlike  Kriz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ACİL DURUM PLANI. İçerik 2  Giri ş  Afet Tanımı ve Kapsamı  Afetlerin Etkileri  Acil durum  Acil durum örnekleri  Beklenmedik olay  Tehlike  Kriz."— Sunum transkripti:

1 ACİL DURUM PLANI

2 İçerik 2  Giri ş  Afet Tanımı ve Kapsamı  Afetlerin Etkileri  Acil durum  Acil durum örnekleri  Beklenmedik olay  Tehlike  Kriz  Acil durum yönetiminin safhaları  Önleme/Azaltma  Ön hazırlık  Duruma Müdahale  Düzeltme ve Onarma  Acil durum yönetimi  Planlama prosesindeki 4 adım  Adım 1:Bir planlama takımının kurulması  Adım 2:Tehlikelerin, imkan ve kabiliyetlerin analizi  Adım 3:Bir acil durum eylem planının geli ş tirilmesi  Adım 4:Acil durum eylem planının hayata geçirilmesi  Acil durum yönetiminde göz önüne alınan faktörler  Direktörlük ve kontrol  İ leti ş im  Can Güvenli ğ i  Mal ve Mülkleri korumak  Dayanı ş ma ve sosyal yardım  Düzeltme ve onarma  Yönetim ve lojistik  Tehlike ve risk hakkında spesifik bilgi  Yangın  Tehlikeli madde hadiseleri  Sel ve su baskınları  Kasırgalar/Fırtınalar  Hortumlar  Ş iddetli kı ş fırtınaları  Depremler  Teknolojik acil durumlar  Bilgi kaynakları  İ lave bilgiler  Çalı ş an güvenlik programları el bro ş ürleri hazırlama  Acil durum yönetim ofisleri  Örnek acil durum planları ve analizler

3 GİRİŞ 3 • İnsanlık tarihi boyunca yaşanan felaketlerin büyük can ve mal kayıplarına neden oldukları bilinmektedir. Büyük bir çoğunluğu doğa olayları sonucunda meydana gelen bu felaketlerin önceden tahmin edilebilmesi oldukça güç ve çoğu zamanda mümkün olmamaktadır. Buna karşılık bir felakete neden olan bu doğa olaylarının iyi bilinmesi ve bunlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ancak bu şekilde meydana gelebilecek olası bir afetin zararlarının azaltılabilmesi mümkün olabilmektedir.

4 GİRİŞ 4  Hazırlana bir rapora göre:  “Türkiye'deki do ğ al afetlerin yüzde 61'ini deprem, yüzde 15'ini heyelan, yüzde 14'ünü sel, yüzde 5'ini kaya dü ş mesi, yüzde 4'ünü yangın, yüzde 1'ini çı ğ olu ş turuyor.  20. yüzyılın ba ş ından bu yana meydana gelen do ğ al afetlerde yakla ş ık 100 bin insanın hayatını kaybetti ğ i; 175 bin ki ş inin yaralandı ğ ı; ve Yakla ş ık 650 bin konutun da yıkıldı ğ ı veya a ğ ır hasar gördü ğ ü belirtiliyor.  Raporda, konuya ili ş kin istatistiklere i ş aret edilerek, Türkiye'de 1 yıl içinde 7 ş iddetinde depremin meydana gelme olasılı ğ ının yüzde 63 oldu ğ u vurgulanıyor.  Rapora göre, 1900-2003 yılları arasındaki deprem bilançosu incelendi ğ inde hasar yaratan 182 depremde, 495 bin konutun yıkıldı ğ ı, 99 bin 389 insanın ya ş amını yitirdi ğ i görülüyor. Depremlerin bu süreçte neden oldu ğ u mali kayıp ise yakla ş ık 19 milyar dolar.”

5 GİRİŞ 5  Aynı rapora göre:  “1990 ve 2000 yılları arasındaki 10 yıllık süre içinde Erzincan, Dinar, Çorum- Amasya, Ceyhan-Adana, Marmara Bölgesi ve Düzce'de meydana gelen 6 büyük depremin neden oldu ğ u kayıplar ülkemizin depremselli ğ i ve bu depremlere ne kadar hazırlıksız yakalanmı ş oldu ğ umuzun ifadesidir. Bu 6 depremden toplam 17 milyon 487 bin ki ş i etkilenmi ş ve neticesinde 942 bin ki ş i evsiz kalmı ş tır. 19 bin 135 ki ş i ölmü ş ve 54 bin 597 ki ş i yaralanmı ş tır. Mali kayıp ise 15 milyar 130 milyon dolar düzeyindedir.”

6 GİRİŞ 6  Ayrıca raporda belirtildi ğ ine göre:  “Su baskınlarına ili ş kin Devlet Su İş leri'nin hazırladı ğ ı istatistiklere göre, 1955- 2002 yılları arasında 1308 sel meydana geldi. Bu olaylarda 1.235 ki ş i hayatını kaybetti, 61 bin konut yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.  1955-1969 yılları arasında, ortalama yıllık su baskını sayısı 80 oldu. Ancak ''ta ş kın önleme ve kontrol programı'' çerçevesinde bu rakam, 1970-2000 yılları arasında 24'e dü ş ürüldü.  1955-2002 yıllarına ili ş kin sel tehlike ve ekonomik kayıp haritasına göre, İ zmir, Bartın, Hatay, Gaziantep ve Trabzon'da, 100 milyon dolar üzerinde kayıp meydana geldi.”

7 AFET TANIMI ve KAPSAMI 7 Afetin birkaç tanımını a ş a ğ ıdaki gibi verebiliriz:  Afet; canlı ve cansız çevreye oldukça büyük zararlar veren, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan ola ğ an dı ş ı, do ğ al ve be ş eri olaylardır.  Afet çe ş itli do ğ a olaylarının sebep oldu ğ u yıkım veya kıran ş eklinde de ifade edilmektedir.

8 AFET TANIMI ve KAPSAMI 8  Afet; insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar do ğ uran, normal ya ş amı ve insani faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye u ğ ratarak toplulukları etkileyen ve etkilenen toplulu ğ un kendi olanak ve kaynaklarını kullanarak üstesinden gelemeyece ğ i, do ğ al, teknolojik veya insan kökenli olayların do ğ urdu ğ u sonuçlardır.

9 AFETLERİN ETKİLERİ 9  Do ğ rudan etkiler  Dolaylı etkiler  İ kincil etkiler

10 DOĞRUDAN ETKİLER 10  Can kaybı  Yaralanma  Alt yapı hasarları  Mal kayıpları  Hayvan ve tarım ürünleri kayıpları  Kültür mirası ve müzelerdeki kayıplar  Kurtarma, ilk yardım ve geçici barınma çalı ş maları giderleri  Tedavi, beslenme ve giyinme giderleri  Yapılardaki çe ş itli hasarların onarım giderleri

11 DOLAYLI ETKİLER 11  İş yerlerinin geçici veya sürekli kapanmaları nedeniyle u ğ ranılan üretim kayıpları  Sa ğ lık, e ğ itim ve di ğ er kamu hizmetlerinin kesilmesi nedeniyle u ğ ranılan hizmet kayıpları  Üretim, turizm, ticaret ve hizmet sektörlerindeki kısa veya uzun süreli i ş letme kayıpları nedeniyle u ğ ranılan gelir kayıpları  Üretim ve hizmet yetersizli ğ i nedeniyle ortaya çıkan fiyat artı ş ları vb.

12 İKİNCİL ETKİLER 12  Üretim veya arz kayıpları sonucu olu ş an pazar kayıpları  Tüm kaynakların afet bölgesine yo ğ unla ş tırılmasının neden olabilece ğ i a ş ırı talep ve fiyat artı ş ları  Parasal kaynakların azalması ve ödemeler dengesinin bozulması

13 ACİL DURUM 13  Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak olu ş an ve hızlı bir ş ekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür.  Yönetim literatüründe acil durum, “beklenmeyen ve önceden tahmin edilemeyen durumlar” olarak ifade edilmektedir.

14 ACİL DURUM 14  Acil durum; bir kriz halidir ve can ve mal kaybını korumak, halkın sa ğ lı ğ ını ve emniyetini güvence altına almak veya bir bölgedeki herhangi bir faciayı önlemek üzere devletin bu bölgedeki yerel çabalara destek vermesini gerektiren durumdur.

15 ACİL DURUM 15  Acil durum; toplumun, çalı ş anların, mü ş terilerin önemli bir ş ekilde yaralanmasına veya ölmesine neden olabilen veya i ş letmenin finansal durumunu veya toplumdaki imajını tehdit eden veya çevresel veya fiziksel zarara neden olabilen, proseslerin veya i ş in durmasına neden olabilen önceden planlanmamı ş bir olaydır.

16 ACİL DURUM ÖRNEKLERİ 16  Tıbbi acil durumlar: Büyük salgınlar, kitlesel yemek zehirlenmeleri, acil kan ihtiyaçları vb.  Hızlı bir ş ekilde kontrol altına alınabilen yangınlar  Kazalar: Sanayide meydana gelen kazalar, kimya tesislerinde meydana gelen kazalar, büyük zincirleme trafik kazaları  Bomba ihbarları

17 ACİL DURUM ÖRNEKLERİ 17  Yangın,  Zararlı madde olayları  Su baskını ve sel  Fırtına  Kasırga  Deprem  Komünikasyon hataları  Önemli miktarda mü ş teri veya tedarikçilerin kaybı  Patlama

18 ÜÇ GRUP ALTINDA ACİL DURUMLAR 18 Do ğ al FelaketlerTeknolojik İ nsan Çı ğ Uçak kazalarıKundakçılık Biyolojik İş kesintileriToplumsal karga ş a Kuraklık İ leti ş imDü ş man saldırısı DepremBaraj arızalarıGenel grev A ş ırı sıcak veya so ğ ukA ş ırı hava kirlili ğ iSabotaj YangınPatlamalar/YangınTerörizm Sel ve su baskınlarıFinansal çöküntüSava ş Fırtına ve TsunamiNükleer kazalarÖzel durumlar YıldırımGrevlerRehin alma durumları Volkanik patlamaYapıların çökmesi KasırgaUla ş ım kazaları

19 ACİL DURUM NEDİR? 19  Ş ahit oldu ğ un, gözlem raporlarından elde etti ğ in acil durumla ilgili ş eyler nedir?  Ne oldu?  Kaç ki ş i etkilendi?  Can kaybı nedir? Mal kaybı nedir?  Meydana gelen acil durumun sonucu olarak organizasyon, endüstri veya i ş etkilendi mi? Nasıl?

20 BEKLENMEDİK OLAY 20  Beklenmedik olay; meydana gelebilece ğ i herkesçe bilinen fakat o anda olaca ğ ı dü ş ünülemeyen olay. Beklenmedik olay örnekleri:  Kı ş fırtınaları,  Genellikle gündüz 90 dakikayı ve gecede 3 saati a ş an ve geni ş kentsel alanları etkileyen enerji kesintileri  Kontrol altına alınamayan yangınlar vb.

21 TEHLİKE 21  Tehlike; insan ya ş amına, sosyal hayatın esenli ğ ine, sahip olunan mal varlıklarına ve çevreye zarar veren do ğ al veya teknolojik ola ğ an dı ş ılıklardır.

22 KRİZ 22  Kriz, bir toplumun, bir kurumun veya bir bireyin ya ş amında görülen güç dönemdir.  Örgütsel kriz, örgütün amaçlarını ve varlı ğ ını tehdit eden, örgütün risk önleyici önlemlerini yetersiz kılabilecek nitelikte, örgütün ani tepkisini gerektiren beklenmedik ve hızlı de ğ i ş ikliklerin söz konusu oldu ğ u planlama ve karar mekanizmalarını olumsuz biçimde etkileyen gerilimli bir durumdur.

23 23 AC İ L DURUM YÖNET İ M İ N İ N SAFHALARI

24 24  Önleme  Ön Hazırlık  Duruma müdahale  Düzeltme ve onarma İ deal bir dünyada biz sadece ilk iki safhayla ilgilenmek isteriz. Fakat gerçekte di ğ er safhalarla da ilgilenilmek zorunda kalınır.

25 ÖNLEME/AZALTMA 25 Önleme programları acil bir durumun etkilerini azaltmak veya önlemek için tasarlanır. Azaltma acil durum yönetiminin bir kö ş e ta ş ıdır. Azaltma faaliyetleri, felaketlerin insanlara ve mallara olan etkilerini azaltmak için sürekli çaba harcamaktır. Azaltma do ğ al riskler ve tehlikelerden ve onların etkilerinden insanlar ve mülkler için uzun dönemli riskleri elimine eden veya azaltan sürdürülebilir bir faaliyettir.

26 ÖNLEME/AZALTMA 26  Azaltma, temel olarak bir risk ve tehlike analizidir.  Azaltma faaliyetleri, bir felaketle yüzle ş ildi ğ inde operasyonel kalmaya ve tesisin i ş ve endüstriyel zararlardan kaçınmasına yardım etmek için kullanılabilinir.  Azaltma teknolojileri, hastaneleri, yangın istasyonlarını ve di ğ er kritik servis tesislerini güçlendirmek için kullanılmalıdır. Böylece onlar, bir olaydan sonra operasyonel kalabilir veya daha hızlı bir ş ekilde açılabilirler.

27 Önleme programları aşağıdaki tedbirleri içermelidir: 27  Bina yönetmelikleri  Bina kullanım yönetmelikleri  Bölge ve toprak kullanım düzenlemeleri (imar düzenlemeleri)  Toplumun e ğ itimi  Yönetmelikler  Vergiler  Sigorta te ş vikleri

28 Önleme/Azaltma Faaliyetlerine Örnekler 28  Evler su havzalarından uzaklara yapılarak su ta ş malarından korunur  Mühendislik çalı ş maları ile köprüler ve yollar depremlere dayanıklı yapılmalıdır  Çe ş itli do ğ al afetlerden mülkleri korumak için etkin bina yönetmelikleri olu ş turmak ve uygulanmasını sa ğ lamak  Toprak kullanım politikaları geli ş tirmek  Yeni binalarda yanmayı geciktirici malzemeler kullanmak

29 ÖN HAZIRLIK 29  Çe ş itli riskleri tamamen azaltmanın mümkün olmamasına kar ş ılık ön hazırlık, bir olay meydana gelmeden önce belirli faaliyetleri gerçekle ş tirerek acil durumların veya felaketlerin etkisini azaltmaya yardım edebilen ön hazırlık tedbirleridir. Ön hazırlık hükümet veya yerel yönetimler seviyesinde müdahale veya düzeltme ve onarma operasyonlarını kolayla ş tırmak ve ya ş amları korumayı sa ğ lamak için di ğ er hazırlıkları veya planları kapsamaktadır.

30 ÖN HAZIRLIK 30  İ lgili personelin e ğ itimi ve test edilebilen senaryolar geli ş tirme ön hazırlık safhasının bir faaliyetidir.  Acil durumlar için yiyecek ve su stoklamak da ön hazırlık a ş amasında yapılacak çalı ş malardan biridir.  Tecrübeler göstermi ş tir ki, yiyecek ve su ihtiyaçlarını kar ş ılamak bir zaman alabilmektedir.,  Bu nedenle, en az 3 günlük ihtiyacı kar ş ılayabilecek eksta su ve yiyecek mutlaka depolanmalıdır.

31 Ön Hazırlık Safhasının Temel Elemanları 31  Acil durum eylem planları geli ş tirmek  Planın içine uygulamalı pratikler yerle ş tirmek  Toplumun e ğ itimi ve bilinçlendirilmesi

32 Planlama 32  Planlama, acil durum aksiyon planı içeren bir i ş güvenli ğ i ve sa ğ lı ğ ı programının çok önemli bir bile ş enidir. Planlama önleme ve ön hazırlıktır.

33 DURUMA MÜDAHALE 33  Müdahale programları, acil durumlar veya felaketler meydana geldi ğ inde, acil durumlarla mücadele etmek için tasarlanırlar ve acil durum planlarının uygulanmaları, acil operasyon merkezlerinin aktif hale getirilmesi, kaynakların mobilizasyonunu, ikaz ve yönlendirmelerin yayınlanması, tıbbi ve sosyal hizmet yardımlarının tedari ğ i gibi tedbirleri içermektedir. Müdahale programı, kanunlar çerçevesinde acil durumun deklarasyonunu da kapsar.

34 DÜZELTME ve ONARMA 34  Düzeltme ve onarma programları, çevreyi ve toplumu acil durum öncesi ş artlarına yeniden döndürmek için yapılandırmaya yardım etmek için tasarlanırlar.  Düzeltme ve onarma programları, fiziksel düzeltme ve yeniden in ş aa, ekonomik etki çalı ş maları, danı ş manlık, finansal destek programları, geçici yerle ş im, sa ğ lık ve güvenlik bilgisi gibi tedbirleri de içermektedir.

35 35 AC İ L DURUM YÖNET İ M İ

36 ACİL DURUM YÖNETİMİ 36  Her yıl acil durum çanları endüstri ve i ş faaliyetlerinde, ya ş amlar ve mal ve mülkler için çalıyor. Fakat bir ş eyler yapılabilir.  E ğ er ilerisi için planlamalar yapılırsa, i ş ya ş amı ve endüstri normal aktivitelerine çok daha hızlı bir ş ekilde dönebilir, kazalar ve hasarlar da bir limit altında tutulabilir.

37 ACİL DURUM YÖNETİMİ 37 Acil durum yönetimi dört ana ba ş lık altında toplanabilir:  Planlama prosesindeki 4 adım  Acil durum yönetiminde göz önüne alınan faktörler  Tehlike ve risk hakkında spesifik bilgi  Bilgi kaynakları

38 Planlama Prosesindeki Dört Adım 38 Bu bölümde verilecek olan bilgiler a ş a ğ ıda özetlenmi ş tir:  Bir planlama takımı nasıl ş ekillendirilir?  Hasar görebilirlik analizinin nasıl yönetilece ğ i?  Bir acil durum aksiyon planın nasıl geli ş tirilece ğ i?  Bir acil durum için geli ş tirilen aksiyon planının nasıl uygulanaca ğ ı?  vb…

39 Planlama Prosesindeki Dört Adım 39  Adım 1:Bir planlama takımının kurulması  Adım 2:Tehlikelerin, imkan ve kabiliyetlerin analizi  Adım 3:Bir acil durum eylem planının geli ş tirilmesi  Adım 4:Acil durum eylem planının hayata geçirilmesi

40 Adım 1: Bir planlama takımının kurulması 40  Acil durum yönetim planının geli ş tirilmesi i ş i bir ki ş i veya bir grubun görevi olmak zorundadır.  Planlama takımının büyüklü ğ ü tesisin operasyonlarına, gereksinimlerine ve kaynaklarına ba ğ lıdır.  İ deal olan planlama için bir grubun olu ş turulmasıdır.

41 Planlama Takımının Kurulması Faaliyetleri 41  Takımın kurulması  Otoritenin olu ş turulması  Misyonun Beyan Edilmesi  Bir çizelge ve bütçenin tesis edilmesi

42 Takımın Oluşturulması 42 Genellikle takım bir gruptan olu ş turulur.  Grup olu ş turma bu prosese daha fazla yatırım yapılmı ş insan kazandıracak ve katılımı cesaretlendirecektir  Grup olu ş turma zaman miktarını arttıracak ve katılımcılara enerji verebilecektir.  Grup olu ş turma görü ş sahasının ve planlama prosesinin önemini geni ş letecektir  Grup olu ş turma konu hakkında geni ş bir perspektif sa ğ layacaktır

43 Grup Oluşturma 43 Aktif üyelerin ve liderin kim olaca ğ ı belirlenmeli. Ço ğ u durumda bu i ş in büyük bir bölümünü bir veya iki ki ş i yapabilir. Fakat en azından ilgili bir ki ş i tüm fonksiyonel alanlardan bilgi elde etmesi gerekti ğ ini unutmamalıdır. Üyeler üst yönetim tarafından yazılı olarak görevlendirilmelidir. Bu görevlendirme onların görev tanımlarını da yansıtmalıdır.

44 Bilgi Elde Edilmesi Gereken Fonksiyonel Alanlar 44  Üst yönetim  Orta kademe yönetim  Çalı ş anlar  İ nsan kaynakları  Mühendislik ve bakım  İş güvenli ğ i, sa ğ lık ve çevresel meseleler  Kamudaki yetkililer  Güvenlik  Toplum ili ş kileri  Satı ş ve pazarlama  Hukuk  Finans ve satın alma

45 Planlama Takımı’nın Etkileşimi 45 Topluluklar Acil durum yöneticisi Polis ve İ tfaiye Di ğ er Müdahale Organizasyonaları Acil Durum Müdahale İş Güvenli ğ i ve Sa ğ lı ğ ı Tıbbi Güvenlik Çevresel Meseleler Destek Hizmetler Mühendislik Satınalma/Kontratlar Finans Bakım Bilgi İş lem Veri Depolama Yönetim ve Personel Orta Kademe Yönetim İş çi temsilcisi İ nsan kaynakları İ leti ş im Toplum İ li ş kileri Kamu Yetkilileri Planlama Takımı

46 Otoritenin oluşturulması 46  Bir plan olu ş turmak için gerekli adımları gerçekle ş tirecek olan planlama takımı yetkilendirilerek bir i ş birli ğ i atmosferi te ş vik edilir ve yönetimin sorumlulu ğ u ortaya konulur.

47 Misyonun Beyan Edilmesi 47 Acil durum yönetiminde ş irketin sorumlulu ğ unu ortaya koymak için tesis’in yöneticisi veya icra kurulu ba ş kanı bir misyon beyan etmelidir. Beyan edilen misyon:  Planın amaçlarını tanımlamalı ve tüm organizasyonu kapsayacak ş ekilde olmalıdır  Planlama grubunun yapısını ve yetkilerini tanımlamalıdır

48 Bir çizelge ve bütçenin tesis edilmesi 48 Planlama faaliyetlerinin tarihlerinin ve yapılacak i ş lerin çizelgesinin olu ş turulmalıdır. Zaman çizelgesi açık ve net olmalıdır. Ara ş tırma, dokümantasyon, seminerler, danı ş manlık hizmetleri ve geli ş tirme prosesi esnasında gerekli olabilecek di ğ er giderler gibi ş eyler için bir ba ş langıç bütçesi olu ş turulmalıdır.

49 Adım 2: Tehlikelerin, imkan ve kabiliyetlerin analizi 49 Bu adım olası tehlikeler ve acil durumlar hakkında ve sahip olunan mevcut kabiliyetler hakkında bilgi toplamayı gerektirir ve daha sonra acil durum için tesisin yeteneklerini belirlemek için hasar görebilirlik analizlerini yapmayı gerektir

50 Mevcut Durum Analizi 50 a) İ çsel planların ve politikaların gözden geçirilmesi b) Dı ş gruplar ile bulu ş ma c) Kanunların ve yönetmeliklerin tanımlanması d) Kritik ürün, hizmet ve operasyonların tanımlanması e) İ çsel kaynakların ve kabiliyetlerin tanımlanması f) Dı ş kaynakların tanımlanması g) Sigorta yaptırmayı gözden geçirme

51 a) İçsel Planların ve Politikaların Gözden Geçirilmesi 51  Tahliye planı  Yangından korunma planı  İş güvenli ğ i ve sa ğ lı ğ ı programı  Çevre politikaları  Güvenlik prosedürleri  Sigorta programı  Finans ve satın alma prosedürleri  Tesis kapama politikası  Çalı ş anlar için el kitabı  Tehlikeli maddeler için plan  Proseslerin emniyet de ğ erlendirmesi  Risk yönetim planları  Sermaye geli ş tirme programları Yapılması gerekli olan dokümanlar ş unlardır:

52 b) Dış gruplar ile bulaşma 52  Sivil acil durum yönetim ofisleri  Yerel yönetim ofisleri  Yerel acil durum planlama komisyonu  İ tfaiye merkezi  Polis departmanı  Acil durum tıbbi müdahale organizasyonları  Kızılay  Devlet Meteoroloji Kurumu  Bayındırlık hizmetleri  Telefon ş irketleri  Türkiye elektrik kurumu  Kom ş u i ş yerleri Resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri ve kamu hizmetleri ile bir araya gelme.

53 c) Kanunların ve yönetmeliklerin tanımlanması 53  İş güvenli ğ i ve sa ğ lı ğ ı kanunu  Çevresel düzenlemeler  Yangın yönetmelikleri  Deprem yönetmelikleri  Ula ş tırma yönetmelikleri  İ mar yönetmelikleri  Tüzel politikalar

54 d) Kritik ürün, hizmet ve operasyonların tanımlanması 54  Firmanın ürünleri, hizmetleri, tesisleri ve üretimi gerçekle ş tirmek için gereken ekipmanlar  Tedarikçiler tarafından sa ğ lanan ürün ve hizmetler, özellikle tekel durumundaki kaynak satıcıları  Elektrik enerjisi, su, do ğ al gaz, kanalizasyon, ileti ş im ve ula ş ım gibi ya ş amsal hizmetler  Bir tesisin fonksiyonelli ğ inin süreklili ğ i için hayati öneme sahip personel, ekipman ve operasyonlar

55 e) İçsel kaynakların ve kabiliyetlerin tanımlanması (1) 55  Personel: Yangın ekibi, tehlikeli madde müdahale takımı, acil durum tıbbi hizmetler, güvenlik, acil durum yönetim takımı, tahliye takımı, kamu bilgilendirme sorumlusu  Ekipman: Yangından korunma ve bastırma ekipmanları, ileti ş im ekipmanları, ilk yardım malzemeleri, acil durum malzemeleri, uyarı sistemleri, acil durum güç ekipmanları, dezenfeksiyon ekipmanları  Tesisler: Acil durum operasyon merkezi, medya brifing alanı, sı ğ ınak alanları, ilk yardım istasyonları, hıfzısıhha tesisleri

56 e) İçsel kaynakların ve kabiliyetlerin tanımlanması (2) 56  Oraganizasyonel kabiliyetler: E ğ itim, tahliye planı, çalı ş an destek sistemi  Yedekleme sistemleri: A ş a ğ ıdakileri sa ğ lamak için di ğ er olanaklar ile düzenlemeler;  Maa ş bordroları  İ leti ş im  Üretim  Mü ş teri hizmetleri  Sevkiyat ve kabul etme  Bilgi sistem destekleri  Acil durum enerji sistemleri  Düzeltme deste ğ i

57 f) Dış kaynakların tanımlanması 57  Yerel acil yönetim ofisleri  İ tfaiye merkezleri  Tehlikeli madde müdahale organizasyonları  Hastaneler  Polis merkezleri  Sivil toplum organizasyonları  Kamu hizmetleri  Acil durum ekipman tedarikçileri  Sigorta yüklenicileri

58 g) Sigorta yaptırmayı gözden geçirme 58 Tüm politikaları gözden geçirmek için sigorta yüklenicileri ile bir araya gelme.

59 Hasar Görebilirlik Analizi 59 a) Potansiyel acil durumların listelenmesi b) Olasılık tahmini c) Potansiyel insan etkisinin de ğ erlendirilmesi d) Potansiyel mal ve mülk etkisinin de ğ erlendirilmesi e) Potansiyel i ş etkisinin de ğ erlendirilmesi f) İ çsel ve dı ş sal kaynakların de ğ erlendirilmesi g) Toplam skorun belirlenmesi

60 a) Potansiyel acil durumların listelenmesi (1) 60 Tablonun ilk kolonunda bölgesel acil durum yönetim ofisleri tarafından tanımlananları içeren ve tesisi etkileyebilecek olan tüm acil durumlar listelenir. A ş a ğ ıdakilerin her ikisi de göz önüne alınır:  Tesisin içinde meydana gelebilecek olan acil durumlar  İ çinde bulundu ğ un çevrede meydana gelebilecek olan acil durumlar

61 a) Potansiyel acil durumların listelenmesi (2) 61 Liste olu ş tururken dikkate alınacak di ğ er faktörler:  Tarihsel: Bu bölgedeki bu tesiste ve di ğ er tesislerde veya içinde bulundu ğ un çevrede meydana gelmi ş olan acil durum tipleri nelerdir? (Yangınlar, ş iddetli hava durumları, tehlikeli madde dökülmesi, ula ş ım kazaları, depremler, fırtınalar, kasırgalar, terör, kamusal hizmetlerde kesintiler)

62 a) Potansiyel acil durumların listelenmesi (3) 62  Co ğ rafi: Tesisin kuruldu ğ u alanda meydana gelen olaylar nelerdir? (Su havzalarına, fay hatlarına ve barajlara yakınlık; zararlı madde ta ş ıyan veya kullanan, üreten, depolayan ş irketlere yakınlık, ana ula ş ım rotalarına veya havaalanlarına yakınlık, nükleer tesislere yakınlık)

63 a) Potansiyel acil durumların listelenmesi (4) 63  Teknolojik: Bir sistem veya proses hatasından meydana gelen sonuçlar nelerdir? (Yangın, patlama, tehlikeli madde kazaları; güvenlik sistemi hataları; ileti ş im hataları; bilgisayar sistemi hataları; enerji sistemi hataları; ısıtma so ğ utma sistemi hataları; acil durum ihbar sistemi hataları)

64 a) Potansiyel acil durumların listelenmesi (5) 64  İ nsan Hataları: Çalı ş an hatalarından kaynaklanabilen acil durumlar nelerdir? Çalı ş anlar i ş güvenli ğ i için e ğ itimli mi? Bir acil durumda ne yapmaları gerekti ğ ini biliyorlar mı? (Yetersiz e ğ itim; yetersiz bakım; dikkatsizlik; görevi ihmal; malzeme ve maddeleri kötüye kullanma; yorgunluk ve bitkinlik)

65 a) Potansiyel acil durumların listelenmesi (6) 65  Fiziksel: Tesisin konstrüksiyonundan veya tasarımından kaynaklanabilen acil durum tipleri nelerdir? ( Tesisin fiziksel konstrüksiyonu; tehlikeli prosesler veya yan ürünler; yanabilecek madde depolama için tesis; ekipman yerle ş imi; yıldırım; tahliye rotaları ve çıkı ş lar; sı ğ ınak alanların yakınlık)

66 a) Potansiyel acil durumların listelenmesi (7) 66  Düzenlemeler: Tesisin düzenlemeleri yüzünden meydana gelen acil durumlar nelerdir? A ş a ğ ıdakiler yüzünden meydana gelebilecek ş eylerin göz önüne alınması ( Tesise eri ş imin yasaklanması; elektrik enerjisinin kesilmesi; ileti ş im hatlarının kapatılması; ana gaz ş ebekesindeki çatlak veya kopması; su hasarı; duman hasarı; yapısal hasar; hava veya su kirlili ğ i; patlama; bina çökmesi; serbest kalan kimyasallar)

67 b) Olasılık tahmini 67 Olasılık kolonunda her bir acil durumun olu ş um ihtimalini oranla. Bu bir subjektif dü ş ünce olmasına kar ş ılık yine de kullanılabilinir. 1 ile 5 arasında basit bir skala kullanılmalıdır. Burada 1 en dü ş ük olasılı ğ ı, 5 ise en yüksek olasılı ğ ı ifade eder.

68 c) Potansiyel insan etkisinin değerlendirilmesi 68 Her bir acil durumun potansiyel insan etkisi ölüm veya yaralanma olasılı ğ ına göre analiz edilmelidir. Hasar görebilirlik analiz tablosunun insan etkisi kolonuna bir skor de ğ eri atanmalıdır. 1 ile 5 arasında basit bir skala kullanılmalıdır. Burada 1 en dü ş ük olasılı ğ ı, 5 ise en yüksek olasılı ğ ı ifade eder.

69 d) Potansiyel mal ve mülk etkisinin değerlendirilmesi 69 Kayıp ve hasarlar için potansiyel mal ve mülkler göz önüne alınmalıdır. İ lgili kolona 1 en küçük etkiye ve 5 en büyük etkiye kar ş ılık gelecek ş ekilde bir skor de ğ eri atanmalıdır. Bunun için a ş a ğ ıdakiler göz önüne alınmalıdır: (Yenileme maliyeti; geçici yenilemeyi kurma maliyeti; tamir maliyeti)

70 e) Potansiyel iş etkisinin değerlendirilmesi 70 Potansiyel pazar payı kayıpları göz önüne alınmalıdır. İş etkisi kolonuna 1 en dü ş ük etkiye ve 5 en yüksek etkiye kar ş ılık gelmek üzere bir skor de ğ eri atanmalıdır. Bu skor de ğ erinin etkisi a ş a ğ ıdakiler göz önüne alınarak belirlenebilir: ( İş kesintileri; tesise ula ş ması olanaksız mü ş teriler; çalı ş mayı raporlaması olanaksız çalı ş anlar; sözle ş meleri ihlal eden ş irket; para cezası yükümlülükleri ve cezalar veya yasal maliyetler; kritik tedariklerin kesilmesi; ürün da ğ ıtımının kesilmesi)

71 f) İçsel ve dışsal kaynakların değerlendirilmesi (1) 71  İ çsel ve dı ş sal kaynaklara bir skor de ğ eri atanmalıdır. Burada en dü ş ük skor de ğ eri en iyi durumu temsil etmektedir. Bu yapılan müdahale için gerekecek her bir kayna ğ ın ve ba ş ından sonuna kadar her bir potansiyel acil durumun dikkate alınmasına yardım edecektir. Her bir acil durum için ş u sorular sorulmalıdır?  Müdahale için kaynak ve kabiliyet gereksinimlerine sahip miyiz?  Söz konusu acil durum için bizim ihtiyaç duydu ğ umuz kadar hızlı olarak bize dı ş kaynaklar müdahale edebilecekler mi veya dı ş kaynaklar hizmetlerini di ğ er öncelikli alanlara gönderebilecekler mi?

72 f) İçsel ve dışsal kaynakların değerlendirilmesi (2) 72  E ğ er bu sorulara cevap “evet” ise bir sonraki de ğ erlendirmeye geçilir.  E ğ er bu sorulara cevap “hayır” ise problemi do ğ ru yapılabilecek ş ekilde ne yapılabilece ğ ini tanımla. Örne ğ in,  İ lave acil durum prosedürleri geli ş tirmek,  İ lave e ğ itimler gerçekle ş tirmek,  Ortak yardım anla ş maları olu ş turmak,  Özel yüklenicilerle anla ş malar tesis etmek.

73 g) Toplam skorun belirlenmesi 73  Her bir acil durum için toplam skorun belirlenmesi. En dü ş ük skor en iyiyi ifade eder. Bu bir subjektif de ğ erlendirme olmasına kar ş ılık, bu kar ş ıla ş tırmalar planlama veya kaynak önceliklerinin belirlenmesine yardım edecektir.

74 Hasar Görebilirlik Analizi Tablosu 74 Acil Durum Tipi Olasılık İ nsan Etkisi Mal olan Etkisi İş olan Etkisi İ çsel Kaynaklar Dı ş KaynaklarToplam Skor Ysk D ş k 5 1 Yüksek Etki Dü ş ük Etki 5 1 Zayıf Kaynak Güçlü Kaynak 5 1

75 Adım 3:Bir acil durum eylem planının geliştirilmesi 75  Tüm bu açıklamalardan sonra artık bir acil durum yönetim planı geli ş tirilebilir. Acil durum planı geli ş tirme planın bile ş enleri ve geli ş tirme prosesi olmak üzere iki temel ba ş lık altında toplanabilir

76 Planın Bileşenleri 76 Planın temel bile ş enleri ş unlardan olu ş maktadır: a) Yönetici Özeti b) Acil Durum Yönetim Elemanları c) Acil Durum Müdahale Prosedürleri d) Destek Dokümanları

77 a) Yönetici özeti 77  Planın amacı  Tesisin acil durum yönetim politikası  Anahtar personelin yetkileri ve sorumlulukları  Meydana gelebilecek olan acil durum tipleri  Müdahale operasyonlarının nerede yönetilece ğ i

78 b) Acil durum yönetim elemanları 78  Direktörlük ve kontrol  İ leti ş im  Can güvenli ğ i  Mal ve mülkün korunması  Dayanı ş ma ve sosyal yardım  Düzeltme ve onarma  Yönetim ve lojistik

79 c)Acil Durum Müdahale Prosedürleri (1) 79 Bir Acil durumda tüm personel “Benim rolüm nedir?” ve “Ben nereye gitmeliyim?” sorularının cevaplarını tam olarak bilmelidir.

80 c)Acil Durum Müdahale Prosedürleri (2) 80 Bu prosedürler bir tesisin acil duruma nasıl müdahale edece ğ ini açıklar. A ş a ğ ıdaki durumlar için hangi faaliyetlerin gerekli oldu ğ unu belirler: • Durumun de ğ erlendirilmesi • Özellikle ilk üç gün esnasında çalı ş anları, mü ş terileri, ziyaretçileri, ekipmanları, hayati öneme sahip kayıtları ve di ğ er de ğ erleri korumak • İş in yedeklemesi ve çalı ş tırılması

81 c)Acil Durum Müdahale Prosedürleri (3) 81 Bomba tehdidi, kasırga gibi durumlar ve a ş a ğ ıdaki gibi fonksiyonlar için spesifik prosedürlere gereksinim olabilir: • Çalı ş anların ve mü ş terilerin uyarılması • Personelle ileti ş im ve toplumu bilgilendirmek • Tesisteki tüm personelden sorumlu olmak ve tahliyeyi gerçekle ş tirmek • Müdahale faaliyetlerini yürütmek • Bir acil durum operasyon merkezini aktif hale getirmek ve i ş letmek • Yangınla sava ş mak • Operasyonları durdurmak • Hayati öneme sahip kayıtları korumak • Operasyonları yeniden düzenlemek

82 d)Destek Dokümanları (1) 82  Acil durum arama listesi  Bina ve yerle ş im yeri haritaları ş unları i ş aret etmelidir:  Yangın muslukları  Ana su vanaları  Su boruları  Ana gaz vanaları  Gaz boruları  Elektrik ş alterleri  Elektrik trafoları

83 d)Destek Dokümanları (2) 83  Rögarlar  Kanalizasyon boruları  Her binanın lokasyonu  Kat planları  Alarmlar  Yangın söndürücüler  Yangın önleme sistemleri  Çıkı ş lar  Merdivenler  Planlanmı ş kaçı ş rotaları  Tehlikeli maddeler  Yüksek de ğ erli kalemler

84 d)Destek Dokümanları (3) 84  Kaynak listeleri (ekipman, malzeme ve hizmetler gibi ana kaynakların listeleri)

85 Geliştirme Prosesi 85 a) Sorunların belirlenmesi ve aktivitelerin önceliklendirilmesi b) Planın yazılı hale getirilmesi c) Bir e ğ itim çizelgesinin olu ş turulması d) Dı ş organizasyonlarla koordinasyon e) Ş irketin di ğ er ortaklıkları ile ileti ş ime geçme f) Gözden geçirmeler, e ğ itim ve revizyon g) Planın onaylanması h) Planın da ğ ıtılması

86 a) Sorunların belirlenmesi ve aktivitelerin önceliklendirilmesi 86  Bu ba ş lık altında spesifik amaçların ve dönüm noktalarının belirlenmesi faaliyetleri icra edilir. Görevlerin kim tarafından ve ne zaman hazırlanaca ğ ını belirten bir liste yapmaktır. Hasar görebilirlik analizinde tanımlanmı ş olan kaynak eksiklikleri ve problem alanlarının nasıl adreslenece ğ ini belirlenir.

87 b) Planın yazılı hale getirilmesi 87  Planın yazılı hale getirilmesi için plandaki her bir bölüme gruptaki üyelerden biri atanır.  A ş a ğ ıdakileri göz önüne alan bir çizelge olu ş turulur:  İ lk taslak  Gözden geçirme  İ kinci taslak  Ortak çalı ş ma  Son taslak  Planın basılması  Planın da ğ ıtılması

88 c) Bir eğitim çizelgesinin oluşturulması 88  Bir e ğ itim çizelgesinin geli ş tirilmesi için bir departmanın veya ki ş inin sorumlu tutulması gerekir.

89 d) Dış organizasyonlarla koordinasyon 89  Sivil toplum kurulu ş ları ve yerel yönetimlerle periyodik olarak bulu ş ulmalı ve olu ş turulan acil durum yönetim planı hakkında ilgili yerel yönetim birimlerine bilgi verilmelidir. A ş a ğ ıdaki durumlarla ilgili protokoller yapılmalıdır:  Hangi kapı veya giri ş kullanılacak?  Onlara kim nerede bilgi verecek?  Dı ş arıdaki sorumlularla tesis içindeki personel nasıl ileti ş ime geçecek?  Müdahale aktivitelerinden sorumlu tutulacak ki ş i kim olacak?

90 e )Şirketin diğer ortaklıkları ile iletişime geçme 90 A ş a ğ ıdakileri ö ğ renmek için ş irketin di ğ er ofisleri veya departmanları ile ileti ş ime geçme:  Onların acil durum bilgilendirme gereksinimleri  Karılıklı deste ğ in gerekli olabilece ğ i yerdeki ş artlar  Acil bir durumda her bir ofisin di ğ erlerini nasıl destekleyece ğ i  Anahtar personelin isimleri, telefon numaraları

91 f) Gözden geçirmeler, eğitim ve revizyon 91  Gözden geçirme için ilk taslak grup üyelerine da ğ ıtılmalıdır ve revizyon ş unları gerektirir: ikinci bir gözden geçirme için acil durum yönetim sorumlulu ğ una sahip bir personel ve yönetimle ortak bir çalı ş ma yapılmalıdır; bir toplantı yapılarak acil durum senaryoları tanımlanmalı ve katılımcılar sorumluluklarını tartı ş malı ve durumlara nasıl reaksiyon göstereceklerini ortaya koymalıdırlar. Bu tartı ş alar ı ş ı ğ ında da revizyon yapılır.

92 g) Planın onaylanması 92  Üst yönetim ve icra kurulu ba ş kanı için bir brifing düzenlenmeli ve bunun sonucunda plan onaylatılmalıdır.

93 h) Planın dağıtılması 93  Plan a ş a ğ ıdaki yerlere da ğ ıtılmalıdır:  İ cra kurulu ve üst yönetim  Ş irketin acil durum müdahale organizasyonunun anahtar üyeleri  Ş irketin merkezleri  Di ğ er acil durum müdahale organizasyonları

94 Adım 4:Acil durum eylem planının hayata geçirilmesi 94 a) Firmanın operasyonlarına planın entegre edilmesi, b) E ğ itim c) Planın de ğ erlendirilmesi ve modifiye edilmesi

95 a) Firmanın operasyonlarına planın entegre edilmesi (1) 95  Acil durum planlaması ş irket kültürünün bir parçası olmalıdır. Farkındalıkları in ş a etmek; personeli e ğ itmek; prosedürleri test etmek; yönetimin tüm seviyelerini, tüm departmanları ve toplulukları planlama prosesine dahil etmek için fırsatlar aramak.

96 a) Firmanın operasyonlarına planın entegre edilmesi (2) 96  A ş a ğ ıdaki sorularla planın tam olarak nasıl bütünle ş tirilece ğ ini tecrübe etmek:  Planda altı çizilmi ş olan sorunlulukları üst yönetimin nasıl daha iyi destekleyece ğ i?  Acil durum planlama konseptleri tamamen firmanın muhasebe, personel ve finansal prosedürleri ile tamamen birle ş tirilmi ş durumda mı?  Çalı ş anların de ğ erlendirilmesi için tesisin prosesleri ve tanımlanan i ş sınıflandırılmalarını nasıl daha iyi acil durum yönetim sorumluluklarını i ş aret edebilir?

97 a) Firmanın operasyonlarına planın entegre edilmesi (3) 97  Ş irket bütününe hazırlanmı ş olan acil durum bilgilerinin da ğ ıtılması için haber bülteni, çalı ş anlar için el kitabı veya bro ş ür veya posta ile haber verme için fırsatlar var mı?  Güvenlik posterlerinin veya di ğ er görsellerin hangi türleri faydalı olacaktır?  Personel acil durumda ne yapaca ğ ını biliyor mu?  Planın güncellenmesi ve de ğ erlendirilmesine organizasyonun tüm seviyeleri nasıl dahil edilecek?

98 b) Eğitim 98 Bu kısımda ş unlar göz önüne alınmalıdır:  Planlamanın dikkate alınması  E ğ itim aktiviteleri  Çalı ş anların e ğ itimi

99 Planlamanın dikkate alınması 99 Çalı ş anlar, yükleniciler, ziyaretçiler, yöneticiler ve planda acil durum müdahale sorumlu ğ u tanımlanmı ş olanlar için e ğ itim ve bilgi gereksinimleri göz önüne alınmalıdır. 12 aylık periyot için ş unlar belirlenmelidir:  Kimler e ğ itim alacak?  Kim e ğ itim verecek?  Yapılacak olan e ğ itim aktiviteleri nelerdir?  E ğ itimin her bir bölümü ne zaman ve nerede yapılacak?  E ğ itimin her bir bölümü nasıl de ğ erlendirilecek ve dokümante edilecek?

100 Eğitim aktiviteleri 100  Oryantasyon ve E ğ itim  Ortak çalı ş ma egzersizleri  Üzerinden derinlemesine geçme:  Derinlemesine fonksiyonel inceleme

101 Eğitim aktiviteleri 101  Tahliyenin derinlemesine incelenmesi: Personelin tahliyesi için planlamı ş rotaların gözden geçirilmesi ve tecrübe edilmesi.  Tam ölçekli egzersizler : Bu egzersiz gerçek hayattaki acil durum ş artlarına mümkün oldu ğ unca yakın bir ş ekilde benzetilir. Bu egzersiz acil durum müdahale personelini, çalı ş anları, yöneticileri ve di ğ er acil durum müdahale organizasyonlarını içerir.

102 Çalışanların eğitimi 102 Tüm çalı ş anların için genel e ğ itim a ş a ğ ıdakileri içermelidir:  Bireysel roller ve sorumluluklar  Tehditler, tehlikeler ve koruma faaliyetleri hakkında bilgilendirme  İ hbar, uyarı ve ileti ş im prosedürleri  Acil durum müdahale prosedürleri  Tahliye, sı ğ ınak ve sorumluluk prosedürleri  Genel acil durum ekipmanlarının kullanımı ve yerle ş imi  Acil durum kapatma prosedürleri

103 Derinlemesine Eğitim ve Egzersiz Tablosu 103 OCAK Ş UBAT...KASIMARALI K Yönetimin Oryantasyonu... Çalı ş anların oryantasyonu... Yüklenicilerin oryantasyonu Di ğ er Organizasyonlar/medya Oryantasyonu Yönetimin Ortak çalı ş ma egzersizleri Müdahale takımının ortak çalı ş ma egzersizleri Üzerinden derinlemesine geçme Derinlemesine fonksiyonel inceleme Tahliyenin derinlemesine incelenmesi Tam ölçekli egzersizler

104 c) Planın değerlendirilmesi ve modifiye edilmesi 104  Planın güncellenmesinde ve de ğ erlendirilmesinde yönetimin tün seviyelerini nasıl göz önüne alınabilir?  Hasar görebilirlik analizleriyle tanımlanmı ş kaynak eksiklikleri ve problem alanları yeterli düzeyden belirlenmi ş mi?  Plan talimlerden güncel olaylardan ö ğ renilmi ş olan dersleri yansıtıyor mu?  Acil durum yönetim grubunun üyeleri ve acil durum müdahale takımı sorumluluklarının farkında mı? Yeni üyelerin e ğ itimi yapıldı mı?  Plan tesisin fiziksel yerle ş imindeki de ğ i ş iklikleri yansıtıyor mu?  Tesis e ğ itim amaçlarına ula ş tı mı?  Tesisteki tehlikeler de ğ i ş ti mi?  Plandaki isimler, unvanlar ve telefon numaraları güncel mi?  Acil durum yönetim adımları di ğ er tesis proseslerinin içerisine dahil edildi mi?  Planla ilgili olarak di ğ er acil durum organizasyonlarının de ğ erlendirmeleri dikkate alındı mı?

105 c) Planın değerlendirilmesi ve modifiye edilmesi 105  İ laveten planda a ş a ğ ıdaki zamanlarda yıllık denetim, de ğ erlendirme ve modifikasyonlar yapılmalıdır:  Her bir derinlemesine yapılan e ğ itim ve egzersizlerden sonra  Herbir acil durumdan sonra  Personel veya sorumlulukları de ğ i ş ti ğ i zaman  Tesisin tasarımında ve yerle ş iminde bir de ğ i ş iklik oldu ğ u zaman  Politikalar ve/veya Prosedürler de ğ i ş ti ğ i zaman

106 Acil durum yönetiminde göz önüne alınan faktörler 106 a) Direktörlük ve kontrol b) İ leti ş im c) Can Güvenli ğ i d) Mal ve Mülkleri korumak e) Dayanı ş ma ve sosyal yardım f) Düzeltme ve onarma g) Nezaret ve lojistik

107 Direktörlük ve kontrol 107 Bir acil durumda birisi görevlendirilmi ş olmalıdır. Bir sistemdeki kaynakların yönetilmesi, bilginin analiz edilmesi ve acil durumdaki kararların verilmesi yönlendirme ve kontrol olarak adlandırılır. Bir sistemin konfigürasyonu bir çok faktöre ba ğ lı olacaktır. Daha büyük endüstriler kendi yangın ekipleri, acil durum tıbbi yardım teknisyenleri veya tehlikeli madde ekiplerine sahiptir. Acil Durum Yönetim Grubu Acil durum yönetim grubu büyük resim için sorumlu olan takımdır. Bu grubun yetkileri ş unlardır:  Bir acil durum kısa ve uzun dönemli etkilerini belirlemek  Tesisi kapamak veya tahliye için emir vermek  Medya ve dı ş organizasyonlarla bir arayüz olu ş turmak

108 Direktörlük ve kontrol 108 Olay Yönetim Sistemi Acil Durum Operasyon Merkezi Planlamada Dikkate alınanlar Güvenlik Dı ş gruplarla Koordinasyon

109 İletişim 109  Bir ileti ş im hatası bir felaket olabilir ve hayati öneme sahip i ş aktivitelerinin kesilmesine neden olabilir  İ leti ş im bir acil durumu rapor etmek, tehlike anında personeli uyarmak, ne oldu ğ u hakkında çalı ş anları bilgilendirmek ve insanları korumak, müdahale faaliyetlerini koordine etmek, mü ş teri ve tedarikçilerle ba ğ lantıları korumak için gereklidir.  Burada göz önüne alınan unsurlar ş unlardır:  Beklenmedik olayları planlamak  Acil durum ileti ş imleri  Personelin aileleri ile ileti ş imleri  Bilgilendirme  Uyarı

110 Can Güvenliği 110 Bir acil durum esnasında birinci öncelik tesisteki herkesin sa ğ lı ğ ını ve emniyetini korumaktır. Bunun için ş unların yapılması gerekir.  Tahliyenin planlanması: Bir tahliye politikası ve prosedürü geli ş tirmek için ş unlar göz önüne alınmalıdır: Bir tahliyenin gerekli oldu ğ u ş artlar belirlenmeli; Açık bir emir komuta zinciri olu ş turulmalı; Özel tahliye prosedürleri kurulmalı; Personele kolaylık sa ğ layan prosedürler olu ş turulmalı; Tahliye sonrası prosedürler; Bir tahliye esnasında kritik operasyonları kapayacak ve devam ettirecek personellerin belirlenmesi; Yerel acil durum yönetim istasyonları ile koordinasyonun planlanması.  Tahliye rotaları ve çıkı ş lar  Toplanma alanı ve sorumluluk  Sı ğ ınak  Egitim ve Bilgilendirme:  Ailelerin Hazırlanması

111 Mal ve Mülkün Korunması 111  Planlamada dikkate alınanlar  Koruma sistemleri  Azaltma  Tesisin Kapanması  Kayıtların Korunması (Finansal ve sigorta bilgileri; mühendislik plan ve çizimleri; ürün listeleri ve spesifikasyonları; çalı ş anlar, mü ş teriler ve tedarikçiler veri tabanları; Formüller ve gizli ticari bilgiler; Personel kayıtları)

112 Dayanışma ve Sosyal yardım 112 Yardım toplulukları: ( Yangın, polis, ambulans görevlileri; yerel acil durum planlama komite üyeleri; Acil durum yönetim direktörü; bayındırlık i ş leri departmanı; kızılay; Hastaneler…; Ortak yardım anla ş maları Toplum hizmetleri Kamunun bilgilendirilmesi Medya ili ş kileri

113 Düzeltme ve Onarma 113 İş in çalı ş ması ve çalı ş anların korunması için dibe vuran bir i ş in yeniden düzeltilmesi ve yenilenmesi çalı ş maları. Yönetimin devamlılı ğ ı Sigorta Çalı ş anlara Destek Operasyonların yeniden ba ş latılması

114 Yönetim ve lojistik 114 Yönetim faaliyetleri : (yazılı bir acil durum yönetim planı tesis etmek; e ğ itim kayıtlarının korunması; tüm yazılı ileti ş im korunması; Lojistik: (Ekipmanların elde edilmesi; malzemelerin stoklanması; acil durum tesisinin tasarlanması; e ğ itim tesisinin kurulması; kaynak envanterinin hazırlanması)

115 Teknolojik Acil Durumlar 115 Teknolojik acil durumlar, bir hizmetin kullanımının, enerji kayna ğ ının, ya ş am destek sisteminin, bilgi sistemlerinin veya operasyondaki i ş leri yapmak için gereken ekipmanların kaybı veya kesilmesini ifade eder  Bir teknolojik acil durumun planlanması için ş unlar dikkate alınmalıdır:  Tüm kritik operasyonların tanımlanması  Hizmetlerin kesilmelerinin etkilerinin belirlenmesi  Yenileme sistemleri için prosedürler kurmak ve yedekleme sistemi için ihtiyaçları belirlemek  Tüm sistemler ve ekipmanlar için önleyici bakım çizelgesi olu ş turmak

116 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 116 B İ R İ NC İ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ili ş kin hizmetleri yürütmek üzere, Ba ş bakanlı ğ a ba ğ lı Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba ş kanlı ğ ının kurulması, te ş kilatı ile görev ve yetkilerini düzenlemektir. Ba ş bakan, Ba ş kanlıkla ilgili yetkilerini bir bakan aracılı ğ ı ile kullanabilir. (2) Bu Kanun; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ili ş kin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir ş ekilde gerçekle ş tirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekle ş tirilecek iyile ş tirme çalı ş malarını yürüten kurum ve kurulu ş lar arasında koordinasyonun sa ğ lanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması hususlarını kapsar.

117 Tanımlar 117 MADDE 2 – (1) Bu Kanunda yer alan; a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye u ğ ratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların olu ş turdu ğ u kriz halini, b) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar do ğ uran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye u ğ ratan do ğ al, teknolojik veya insan kaynaklı olayları, c) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi: Afet ve acil durumlarda müdahalenin koordine edildi ğ i, 24 saat esasına göre çalı ş an, kesintisiz ve güvenli bilgi –i ş lem ve haberle ş me sistemleri ile donatılan merkezi, ç) Akreditasyon: Ba ş kanlı ğ ın koordinasyonunda çalı ş ılabilmesi için özel kurulu ş lar ile sivil toplum kurulu ş larına uygunluk belgesi verilmesini, d) Ba ş kan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba ş kanını, e) Ba ş kanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba ş kanlı ğ ını, f) Hazırlık: Afet ve acil durumlara etkin bir müdahale amacıyla önceden yapılan her türlü faaliyetleri, g) İ yile ş tirme: Afet ve acil durum sebebiyle bozulan hayatın normalle ş tirilmesine yönelik faaliyetleri ve yeniden yapılanmayı,

118 Tanımlar 118 ğ ) Müdahale: Afetlerde ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sa ğ lık, ia ş e, ibate, güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesine yönelik çalı ş maları, h) Risk: Belirli bir alandaki tehlike olasılı ğ ına göre kaybedilecek de ğ erlerin ölçüsünü, ı) Risk azaltma: Belirli bir kesim veya alanda geli ş tirilen afet senaryolarına göre, olası risklerin önlenmesi, kabul edilebilir ölçülere indirilmesi ya da payla ş ımı amacıyla alınacak her türlü planlı müdahaleyi, i) Risk yönetimi: Ülke, bölge, kent ölçe ğ inde ve yerel ölçekte risk türleri ve düzeylerini tespit etme, azaltma ve payla ş ma çalı ş maları ile bu alandaki planlama esaslarını, j) Sivil savunma: Dü ş man saldırılarına kar ş ı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem ta ş ıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kurulu ş ların korunması ve faaliyetlerinin devamını sa ğ layacak iyile ş tirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri, k) Zarar azaltma: Afetlerde ve acil durumlarda meydana gelmesi muhtemel zararların yok edilmesi veya azaltılmasına yönelik risk

119 Bir şantiyede acil durum hazırlık 119  Bir ş antiyenin mobilizasyonunda ş antiyeye özel acil durum müdahale kaynakları, ekipmanları ve prosedürleri olu ş turulmalıdır. Detaylı bir planlama, acil durumlarda müdahale için anahtardır. Ekipman gerekliliklerini, sahadaki müdahale ihtiyaçlarını ve dı ş acil durum kaynaklarını iyi bir ş ekilde tanımlayabilmek için her bir olay tipi ş antiye tarafından de ğ erlendirilmelidir.

120 Sorumluluklar 120  Ş antiye Müdürü: Dahili ve harici durum müdahale aktiviteleri ve düzeltici önlemlerin alınması da dahil olmak üzere genel acil durum yönetiminden sorumludur. Ş antiye Müdürü dı ş etkenlerle koordinasyon ve acil durum müdahale ekipmanlarının sa ğ lanması da dahil olmak üzere, acil durumlara müdahale edecek yeterli kaynakları sa ğ lamalıdır. Bu ki ş i ayrıca ilgili devlet daireleri, etkilenebilecek toplum grupları, yakındaki tesisleri de dahil olmak üzere harici raporlama ve tüm ş irket içi " İş Güvenli ğ i" raporlamasının yapılmasından da sorumludur.

121 Sorumluluklar 121  Ş antiye İş Güvenli ğ i Temsilcisi -"sa ğ lık ve güvenlik uygulama koordinatörü": Ş antiye müdürü'ne müdahale aktivitelerinin koordinasyonunda gerekti ğ i ş ekilde yardımcı olmak ve kaza incelemesi ve düzeltici önlemler de dahil olmak üzere takip aktivitelerinde yardımcı olmakla sorumludur. Ş antiye İş Güvenli ğ i Temsilcisi ayrıca acil durum müdahale prosedürlerinin ş antiye uyum programına katılmasını ve kaza ve sızıntı raporları ile Acil Durum Planlaması ile ilgili tüm raporların tutulmasını sa ğ lamalıdır. Temsilci yangın önleme, sızıntıya müdahaleye hazırlık ve bo ş altma prosedürleri de dahil olmak üzere de ğ i ş ikliklerin Acil Durum Hazırlık Planı'na yansıtılmasını sa ğ lamak için 3 ayda bir kontrol yapacaktır. Bu ş ahıs acil durum müdahale ekipmanını en az ayda bir kere kontrol etmeli ve senelik [ İş çi Sa ğ lı ğ ı ve İş Güvenli ğ i Tüzü ğ ü'ne göre 6 ayda bir] bo ş altma tatbikatlarının yapılmasını sa ğ lamalıdır.

122 Sorumluluklar 122  Müteahhit Ş irket İş Güvenli ğ i Programı Yöneticisi: Acil Durum Hazırlık Planı'nın olu ş turulmasından, Ş antiye Müdürü ve Ş antiye İş Güvenli ğ i Temsilcisi'nin Acil durum Hazırlık Planı ile ilgili e ğ itim almasından, ş antiye denetleme prosedürünün bir parçası olarak senelik de ğ erlendirmeler yapmaktan ve ş antiyeye özel acil durum müdahale planlarını kontrol etmekten sorumludur.

123 Dış Etkenlerle Koordinasyon 123  Bir Acil Durum Hazırlık Planı'nın olu ş turulmasında ilk adım, acil bir durumda ş antiyeye yardımcı olabilecek yerel acil durum kaynaklarının belirlenmesidir. Bu kaynaklar ve hizmetler a ş a ğ ıdakileri de içerir: • Ambulans Hizmeti / Tıbbi Teknisyenler : Tıbbi müdahale • Yangın Bölümü : Yangına müdahale, yangın öncesi planlama, sınırlı alandan kurtarma • Tehlikeli Malzemeye Müdahale / Temizleme Grupları : sızıntıya müdahale • Yerel Acil Durum Planlama Komisyonu (varsa): Toplu uyarı / bo ş altma • Polis / Jandarma: Grevler, bomba tehditleri, toplu olarak bo ş altma, trafi ğ in yönlendirilmesi • Kom ş u Tesisler : Yazılı anla ş malar yoluyla sa ğ lanan olanaklar, itfaiye, tehlikeli madde müdahale ekibi • Hastane: Çoklu veya a ğ ır yara(lı) tedavisi • Di ğ er Acil Durum Hizmetleri. Kötü hava ko ş ulları (Örn. Kasırga, hortum, tehlikeli fırtına uyarıları) • Yerel Medya: Radyo ve televizyon istasyonları, acil durum yayın olanakları ile acil durum müdahale ekipleri ile koordinasyon • Yerel acil durum müdahale yetkilileri - toplu olarak bo ş altma ve trafi ğ in yönlendirme yetkisi

124 124  Acil durum kaynakları belirlendikten sonra tesis, olası acil durumlara verimli bir ş ekilde hazırlıklı olmak için bu kaynakları koordine etmelidir. Asılan listede a ş a ğ ıdakiler bulunmalıdır :  Acil durum kaynakları ile ortakla ş a görü ş meler veya toplantılar  Ş antiyenin planlarının, prosedürlerinin ve / veya haritalarının yangın bölümüne veya di ğ er müdahale ekiplerine iletilmesi  Yangın ve tıbbi acil durum müdahale kaynaklarına ş antiye turları  Yangın, tıbbi durum ve sınırlı alan kurtarma ekipleriyle e ğ itim toplantıları, acil durum tatbikatları veya simülasyonlar.

125 Müşteri / Çalışılan Tesisle Koordinasyon 125  Mevcut tesislerde bulunan ş antiyeler, acil durum hazırlık planının mü ş teri / çalı ş ılan tesisle koordine etmelidir. Mü ş teri / çalı ş ılan tesislerdeki acil durumlar proje sahasını etkileyebilir ve benzer ş ekilde sahadaki acil durumlar i ş letmeyi etkileyebilir. Acil durumlarda önemli erken uyarıların iletilmesini sa ğ lamak için ileti ş im hatları olu ş turulmalıdır. Mü ş teri / çalı ş ılan tesis tarafından kullanılan alarm sistemi müdahale talimatları ile birlikte tüm personele ş antiye uyum e ğ itiminin bir parçası olarak iletilmelidir.  Mü ş teri / çalı ş ılan tesisler aynı zamanda yangın müdahale, ilk yardım, sınırlı alandan kurtarma, sızıntıya müdahale ve acil durum koruna ğ ı gibi acil durum müdahale hizmetleri sa ğ layabilir. Mü ş teri / çalı ş an tesisin bu hizmetleri sa ğ layabilmesinin bir de ğ erlendirmesi yapılmalıdır. Acil durum hizmetlerinin ne zaman ve hangi ko ş ullarda kullanılabilece ğ ine ve acil durum oldu ğ unda nasıl temasa geçilece ğ ine dair anla ş maya varılmalıdır

126 Eğitim 126  Uygulanmasına göre ş antiyede ve/veya mü ş teri / çalı ş ılan tesiste kullanılan alarmlar ve acil durum ileti ş imleri  Kullanılacak yolları ve toplanma alanlarını içeren bo ş alma prosedürleri  Kaza raporlama prosedürleri  İ lk yardım kitlerinin /malzemesi'nin yerleri ve ilk yardım sa ğ layacakların tanımlanması  Ş antiyede kimyasal sızıntı raporlama prosedürleri

127 127  Acil durum müdahale personelinin e ğ itim gereklilikleri a ş a ğ ıdakileri içerir: • İ lk yardım ekibi : İ lk Yardım e ğ itim kursu • Kimyasal Sızıntı Müdahale Ekipleri : Tehlikeli kimyasal e ğ itimi • İ tfaiyeler : İ tfaiye e ğ itim okullarında verilen e ğ itime e ş de ğ er bir e ğ itim, tazeleme e ğ itimleri her üç ayda bir yapılmalıdır. • Yangın Söndürücülerin Kullanılması : Yangın söndürücülerin kullanılmasına ili ş kin senelik tazeleme e ğ itimleri • Sınırlı alanlardan Kurtarma : ilk yardım e ğ itimleri, ki ş isel koruyucu donanımların kullanılması, kurtarma ekipmanlarının kullanılması ve sınırlı alandan kurtarmanın senede bir kez yapılması.

128 Acil durum hazırlık tatbikatları 128  Gerçek bir acil durumda beklenen alarm veya uyarı yöntemleri kullanılmalıdır.  Tatbikat çalı ş anlarına haber verilmelidir.  Tatbikat mümkün oldu ğ unca gerçek acil duruma yakın olmalıdır. En ba ş tan sonuna kadar tatbikat prosedürlerine uyulmalıdır.  Tatbikat, gerçek bir acil durumda müdahale edecek harici hizmetler veya temsilciler ile koordine edilmelidir.

129 Acil Durum Ekipleri 129  Alarm ve İ leti ş im Sistemleri : Ş antiyede, personeli acil durulardan veya bir bo ş altmanın gerekli oldu ğ undan haberdar etmek için alarm veya ba ş ka bir sisteme (Örn. Toplulu ğ a hitap, sirenler, ı ş ıklar..) ihtiyaç vardır. Bo ş altmayı bildirme sistemi tüm personel tarafından tanınmalı ve ş antiyede ba ş ka amaçlar için kullanılan sinyallerden, uyarılardan, zillerden veya ı ş ıklardan farklı olmalıdır. İ leti ş im sistemleri (Örn. Telefon, radyo vb, sistemleri) genelde acil durum müdahale prosedürünün bir parçası olarak kullanılmalıdır. Ucuz bir megafon ş antiyeye kurulacak devamlı bir alarm sistemine pratik bir alternatiftir. Tüm alarmlar ve ileti ş im ekipmanları do ğ ru çalı ş malarını sa ğ lamak için gerekli ş ekilde periyodik olarak kontrol ve test edilmelidir.

130 Acil Durum Ekipleri 130  Yangın Önleme ve Yangın Söndürme Ekipmanları: Yangın söndürücüler ki ş ilerin küçük boyuttaki yangınlara müdahalesini sa ğ layan ta ş ınabilir söndürme ekipmanlarıdır. Yangın söndürücülerin kullanılaca ğ ı yerlerde bu birimlerin uygun seçimi, yerle ş imi ve bakımını (denetim ve test) yapabilmek için uygun ş artlar olmalıdır. Bu gereklilikleri yerine getirmek için a ş a ğ ıdaki ş artlar kullanılacaktır: • Seçim - Yangın söndürücüler i ş yeri tehlikelerinin sınıfına ve bunların ş iddetine göre seçilecektir. Yangın sınıfları ş unlardır: A Sınıfı - Sıradan yanıcılar, B sınıfı - Yanıcı sıvılar, C sınıfı - Yanıcı gazlar, D Sınıfı - Yanıcı metaller. Yangın söndürücünün büyüklü ğ ü ve kapasitesi tehlikenin ş iddetine göre olmalıdır. • Yerle ş im - Yangın söndürücüler personelin ula ş abilece ğ i bir yerde tanımlı (örn. Kolayca görülebilen) olmalıdır. Yangın söndürücüler genelde yangın riskinin oldu ğ u giri ş alanlarına konulmalı, ancak yangın durumunda ula ş ılamayacak kadar yangın kayna ğ ına yakın konulmamalıdır. Yangın riskinin oldu ğ u büyük alanlarda, yangın söndürücüler hızlı müdahaleyi sa ğ lamak için yangın kayna ğ ının yakla ş ık 15 metre yakınına konulmalıdır. Yangın söndürücülerin yeri kolayca görülebilen i ş aretlerle belirtilmeli ve söndürücülere ula ş ma park edilmi ş araçlar veya depolanmı ş malzemelerle engellenmemelidir. • Bakım (Denetim ve Test) - Ta ş ınabilir yangın söndürücüler aylık olarak basınç, aktivasyon piminin ve tutacakların fiziksel durumu ve kullanım durumlarını kontrol etmek için rahat geçi ş açısından kontrol edilmelidir. Yangın söndürücüler tiplerine göre tanımlanmı ş bir program çerçevesinde bakım kontrolü ve hidrostatik testten geçirilmelidir. • E ğ itim - Yangın söndürücü kullanması olası tüm ş antiye personeli, söndürücülerin kullanımı üzerine e ğ itilmelidirler.

131 Acil Durum Ekipleri 131  Sızıntıya Müdahale :Ya ğ ve / veya kimyasal sızması / dökülmesi tehlikesi olan ş antiyelerde kimyasal müdahale ekipmanı gereklidir. Ş antiye e ğ er ş antiye dı ş ında bir kimyasal sızıntı müdahale hizmeti ile anla ş ırsa, kimyasal müdahale ekipmanı alma, depolama ve bakma ihtiyacı azalacaktır. Ancak yine de küçük ya ğ ve kimyasal sızıntılarına müdahale edebilmek için sınırlı miktarda kimyasal müdahale ekipmanı bulundurulmalıdır. Sık ihtiyaç duyulan kimyasal müdahale ekipmanları arasında a ş a ğ ıdakiler sayılabilir: • Yanıcı gaz göstergesi gibi izleme ve bulma araçları • Eldiven, solunum aygıtı, ayakkabı ve kimyasallara kar ş ı koruyucu giysiler gibi ki ş isel koruyucu donanımlar • Sızıntının yayılmasını önlemek için gider kapa ğ ı gibi engeller • Sızan kimyasalın veya atı ğ ın alınması için ince testere tala ş ı, kum, emici yastıklar veya di ğ er bulunabilen emici malzemeler • Hendek veya teknelerde bulundurulan büyük miktarda sızan malzemeleri kaldırmak veya patlak tambur veya tanktan yava ş sızan geri kalan malzemeyi almak için vakum pompası • Sızan tamburları durdurmak için tank veya boru tıkaçları, rekorlar • Atık malzemelerin depolandı ğ ı tamburlar ve hasarlı veya sızan atık tamburlarını kapamak için tamburlar gibi elden çıkarma ekipmanları. Katılar için üstü açık ve sıvılar için üstü kapalı tamburlar bulundurulmalıdır.

132 Acil Durum Prosedürleri 132 1)Tahliyeler :A ş a ğ ıda belirtilen gereklilikler acil bir durumda tüm personele haber verilmesini ve çalı ş ma alanının düzgün bir ş ekilde bo ş altılmasını sa ğ lamak için yerine getirilmelidir.  Personele acil bir durum oldu ğ unu bildirmek için alarm veya ba ş ka bir bildirim sistemi  Personelin çalı ş ma alanını güvenli terk etmesini sa ğ lamak için temiz geçi ş yolları  Hızlı ve verimli bir bo ş altma için uygun seyahat mesafeleri  Önceden belirlenmi ş toplanma alanları ve sayma prosedürleri

133 133  Toplanma alanları seçilirken ş unlara dikkat edilecektir: Kimyasal sızma veya yangın durumunda zehirli gaz veya dumana maruz kalmamak için tesis binalarından rüzgara kar ş ı olması (uygun oldu ğ u durumlarda); Çalı ş ma alanlarının ana geçi ş yollarının yakınında olması; Acil durum araçları geldi ğ inde tıkanıklı ğ ı ve karı ş ıklı ğ ı önlemek için ana ş antiye geçi ş yollarından uzakta olması; Mekana toplanan ki ş ilere yetecek kadar büyük olması.

134 134 2) Yangınlar :Yangınlar tüm çalı ş ma alanını etkileyebilir, ancak birçok yangın da önlenebilir. Yangın önleme aktiviteleri olası yangın nedenlerini en aza indirmek veya ortadan kaldırmayı içerir. Ş antiyedeki de ğ i ş ikliklerin göz önüne alınmasının sa ğ lanması ve yangın önleme adımlarının atılması için bu kaynaklarının varlı ğ ının ara ş tırılması proje boyunca yapılmalıdır. Bu ara ş tırmalar en az üç ayda bir yapılmalıdır.

135 135 3) Tıbbi Acil Durumlar : Yakında revir, sa ğ lık oca ğ ı, klinik veya hastane olmadı ğ ı durumlarda tüm tesislerde temel ilk yardım gereçleri ş antiyede bulundurulmalı ve ilk yardım ve kalp masajı yapmak için e ğ itilmi ş olan bir çalı ş an bulunmalıdır [ İ lk Yardım Yönetmeli ğ i'ne göre her on ki ş iden en az biri temel ilkyardım e ğ itimi almalıdır !]. Tüm yerlerde, özellikle kabul edilemeyen müdahale süreleri olanlarda, her vardiyada ilk yardımı ve kalp masajını yönetmek üzere iki ki ş i bulundurulmalıdır. Ş antiye personeli ilk yardım sa ğ lamak üzere e ğ itilmi ş ve bununla sorumluysa, uygun ki ş isel koruma ekipmanları ve kanla bula ş an hastalıklara kar ş ı koruma önlemleri sa ğ lanmalıdır.

136 136 4) Kimyasal ve Ya ğ Sızıntıları :Kimyasal veya ba ş ka bir sızıntıya müdahale çok farklı olabilir ve çe ş itli kuralların gerekliliklerini içerebilir. Müdahaleler ve bunların prosedürleri, sızan malzemelerin yapısına ve miktarına da ba ğ lıdır.

137 137 Ya ğ veya kimyasallar sızdı ğ ında a ş a ğ ıdaki önlemler uygun ş ekilde alınacaktır:  Ş antiye yönetimi ve kontrolü, alanın izole edilmesini ve uygun ki ş isel koruma ekipmanı kullanan müdahale personeli dı ş ındaki kimselerin girmesini yasaklamayı içerir.  Malzemenin tanımı, malzeme tipi, dökülen malzemenin hacmi, ve malzemenin nereye döküldü ğ ünü (örne ğ in yere, topra ğ a veya giderlere dökülmek) içerir.  Tehlike ve risk de ğ erlendirmesi, malzeme güvenlik bilgi formuna danı ş ılarak belirlenebilir.  Ki ş isel koruma donanımlarının ve elbiselerinin seçilmesi, malzeme ve risklerin tanımına ba ğ lı olarak müdahale aktiviteleri için gerekli ki ş isel koruma donanımları belirlenmelidir. Malzemenin MGBF / MSDS'i kullanılacak ki ş isel koruma donanımlarının uygun seviyesinin belirlenmesinde kullanılmalıdır.  Dökülen malzemelerin kontrolü, sızan maddelere ba ğ lı olarak çe ş itli ş ekillerde yapılabilir. Bu, vanaların kapatılması, tankların basınçlarının dü ş ürülmesi, ürünün transferi, kaça ğ ın kayna ğ ının yamanması veya tıkanması veya sızan malzemenin emilmesi, kaldırılması için emici malzemelerin kullanılmasını içerebilir.  Arıtma, dökülen malzemenin ekipman ve malzemelerden ve müdahale personeli tarafından giyilen ki ş isel koruma donanımlarından temizlenmesi sürecidir.  Sonuç, olayın gerekli ş ekilde yasal belgelenmesini, ele ş tirilerini ve olayın izlenmesini içerir.  Bazı malzemelerin dökülmesi gruplara, İş Güvenli ğ i'ne raporlanmalıdır.

138 138 5) Havaya Ba ğ lı Acil Durumlar: Proje ş antiyelerini etkileyebilecek havaya ba ğ lı acil durumlar kasırga veya tayfun, hortum, sel veya ş iddetli fırtınalardır. Bu olaylardan birinin olması olasılı ğ ını de ğ erlendirmek için yerel hava durumu istasyonu (meteoroloji) ile temasa geçilmelidir.

139 139  Di ğ er durumlar: Harfiyat Çökü ş ünden Kurtarma: Personelin çöken bir hafriyatın altında kalması durumunda yerel yangın departmanı, sivil savunma müdürlükleri gibi acil durum tıbbi ve kurtarma hizmetleri ile hemen temasa geçilmelidir. Yüksekten Kurtarma :Personelin asansörde, platformda, yüksekteki çalı ş ma alanlarında, iskelelerde kalması durumunda veya bir dü ş me sonucu yüksekten kurtarma gerekebilir. Yüksekten kurtarmanın gerekli oldu ğ u durumlarda, kurtarmayı gerçekle ş tirmek üzere yangın departmanı ile ileti ş im kurulmalıdır Sivil Problemler :Bomba tehditleri, sabotaj ve grev gibi sivil problemler önceden çok az bir uyarı ile gerçekle ş irler ve çalı ş anların güvenli ğ ini ciddi biçimde tehdit ederler. Bu gibi durumlara bo ş altma gibi müdahalelere bir yangın veya do ğ al afete müdahale ile benzer olabilir. Sivil problemler sorumlulukları da etkileyen özel ş artları da içinde barındırır.

140 Olay sonrası 140 Raporlama : Çalı ş anların yaralandıkları tüm olaylar, yangınlar, patlamalar, maddi hasarlar, ya ğ veya kimyasal sızıntıları ve önemli kazaya yakın olaylar ana Müteahhit İş Güvenli ğ i Uzmanına / Müdürüne raporlanmalıdır. Basınla İ li ş kiler : Acil durumların medya / halkla ili ş kileri a ş a ğ ıdakileri ba ş armalıdır: Tesiste basın ile ili ş kilerden sorumlu bir ki ş inin atanması ve basınla tüm temasların bu ki ş i tarafından yürütülmesi; Bu ki ş iye basınla ili ş ki e ğ itimi verilmelidir; Yazılı veya sözlü açıklamalarda ş antiye basın sorumlusuna yardımcı olmak üzere yardımcı basın görevlisi atanmalıdır. Tüm açıklamalar ş antiye müdürü tarafından yapılmalı veya onaylanmalıdır.; Basının ş antiyeye giri ş ini kontrol altına almak için prosedür olu ş turulması. Genelde, bir olay devam ederken, müdahale ekipleri dı ş ında kimsenin sahaya girmesine izin verilmemelidir ; Çalı ş anlar ve çalı ş anların ailelerinin talepleriyle ilgilenmek için prosedür olu ş turmak; Acil durum ihtiyaçlarını ve mevcut durumu bildirmek için basını etkili bir biçimde kullanmayı sa ğ layacak prosedürleri geli ş tirmek; Acil durum sonrası çalı ş anlar veya toplumdan gelen endi ş eleri veya taleplerle ilgilenecek prosedürleri olu ş turmak; Toplumdan veya acil durum yetkililerinden kimyasal veya duman zehirlenmesi ile ilgili soruları ele alma prosedürlerini olu ş turmak.

141 Kuraklık Acil Durum Eylem Planı 141

142 Kuraklık Acil Durum Eylem Planı 142

143 143

144 Kuraklık Acil Durum Eylem Planı 144

145 Katılımınız için Teşekkürler…


"ACİL DURUM PLANI. İçerik 2  Giri ş  Afet Tanımı ve Kapsamı  Afetlerin Etkileri  Acil durum  Acil durum örnekleri  Beklenmedik olay  Tehlike  Kriz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları