Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ACİL DURUM HAZIRLIĞI VE PLANLAMASI. Eğitimin İçeriği 1. Acil durum planlarının hazırlanması ve çalı ş anlara aktarılması 2. Tedbir ve tatbikatlar 3. Acil.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ACİL DURUM HAZIRLIĞI VE PLANLAMASI. Eğitimin İçeriği 1. Acil durum planlarının hazırlanması ve çalı ş anlara aktarılması 2. Tedbir ve tatbikatlar 3. Acil."— Sunum transkripti:

1 ACİL DURUM HAZIRLIĞI VE PLANLAMASI

2 Eğitimin İçeriği 1. Acil durum planlarının hazırlanması ve çalı ş anlara aktarılması 2. Tedbir ve tatbikatlar 3. Acil durum ekiplerinin ve çalı ş anların e ğ itimi 4. Acil durum donanımı 5. Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi 6. İ lkyardım ve acil müdahale 7. Tehlike ileti ş imi 8. İ lgili mevzuat

3 Eğitimin Hedefi Acil durum planlarının hazırlanması, Çalı ş anların bu konuda bilgilendirilmesi, Uygulamanın tatbik edilmesi, Acil durumlarda müdahale ve ileti ş im, İ lgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak.

4 Acil Durum Hazırlığı ve Planlaması İş yerlerinde yangın, patlama, sabotaj, deprem, sel, sava ş hali, i ş kazaları ve çevreye zarar veren felaketlerin meydana gelme olasılı ğ ına göre Acil Durum Planı hazırlanmalıdır. Acil Durum Planı

5 Acil Eylem Gerektiren Haller Yangın, Patlama, Deprem, Sel, İ nsan sa ğ lı ğ ını tehdit edici bir olay, Çevre sa ğ lı ğ ına etki edici bir olay, Büyük hasar, zarar ve ziyan yaratacak olaylar, Domino etkisi, İ nsan sa ğ lı ğ ını hemen ya da uzun vadede etkileyecek zehirli kimyasal gaz- sıvı kaçak ve dökülmeleri.

6 Genel Koşullar Acil durum planları, yetkili makamlar, i ş letme yönetimleri ve yerel yönetimlerce her büyük tehlikeli kurulu ş lardaki tehlike kontrol sisteminin önemli bir ö ğ esidir. Büyük tehlikeli kurulu ş ların acil durum planları i ş yerine ve civarına ait acil durum i ş lemlerini kapsamalıdır. İş letme yönetimi i ş letmesini i ş güvenli ğ i standartlarına uygunlu ğ unu sa ğ lamalıdır. Acil durum planlarının, i ş yerinde güvenli bir çalı ş manın yerini aldı ğ ı dü ş ünülmemelidir.

7 Hedefler Acil durum planında ş u hedefler güdülmelidir: Her acil durumun sınırlandırılması imkan varsa önlenmesi, Acil durumların halk, mal-mülk ve çevre üzerinde etkilerini en aza indirme

8 Tehlikenin Saptanması ve Analizi İş yeri içi ve civarı acil durum planlanmasında i ş letme yönetimi önce sistemli bir biçimde acil durum gere ğ ince gösterebilecek olası kazaları saptamalı ve de ğ erlendirmelidir.

9 Tehlikenin Saptanması ve Analizi Her iki durum için i ş yeri içi ve civarı acil durum planlama analizinde olasılı ğ ı çok tahmin edilen kazalardan i ş e ba ş lamalı, ancak olu ş umu seyrek fakat sonuçları a ğ ır olabilecek kazalar da göz önünde tutulmalıdır.

10 İşletme Yönetiminin Olası Kazalar Analizi Şunları Belirtmelidir En a ğ ır olaylar tartı ş ılmalı, En a ğ ır olaylara götüren yollar, Bu seyir yolu boyunca sıralamadaki daha hafif olayların zamanlaması, Daha hafif olayların boyutları, e ğ er bunların ilerlemesi engellenemiyorsa, Olayların gerçekle ş mesine ait göreli tahmin, Her olayın sonuçları.

11 Plan Kapsamı Her büyük tehlikeli kurulu ş un bir acil durum i ş yeri yerle ş im planı olmalı. İş yeri acil durum planı i ş letme yönetimi tarafından hazırlanmalı ve büyük kazaların olası sonuçlarına ili ş kin tahminleri içermelidir. Küçük kurulu ş larda acil durum planı salt i ş çileri hazır duruma getirmeyi ve dı ş arıdan acil durum hizmetlerine ça ğ rı i ş lemlerini kapsayabilir.

12 Acil Durum Planının Öğeleri Olası kazaların büyüklü ğ ü, niteli ğ i ve gerçekle ş me bakımından göreceli tahmini, Planda sıralamalar, dı ş makamlarla, acil durum hizmetleri ile ba ğ lantılar, Alarma geçme i ş lemi ve i ş yeri içine ve dı ş ına duyuruda bulunulması, Özellikle i ş yeri içi olay amiri ve olay ba ş amiri ataması bunların görev ve sorumluluklarına ili ş kin açıklamalar,

13 Acil Durum Planının Öğeleri Acil durum kontrol merkezi için yer belirlenmesi ve örgütlenmesi, Acil durum halinde kurulu ş içinde i ş çilerin yapacakları görevler, Acil durumda i ş çilerin ve di ğ erlerinin kurulu ş dı ş ında üstlenecekleri etkinlikler, Planda özel görev sahibi (kilit adam) i ş çilerin kurulu ş un öteki bölümlerinden ya da kurulu ş dı ş ından ça ğ rı sırası gösterilmi ş olmalıdır.

14 Alarm ve İletişim İş letme yönetimi bir kaza yada acil durum ba ş langıcında ilgili i ş çileri ve i ş yeri dı ş ındaki personeli hemen haberdar etme olanaklarını sa ğ lamalıdır. İş letme yönetimi, alarma geçme i ş lemlerini tüm i ş çilere açıklamalı ve durumun hemen kontrol altına alınabilmesi için derhal harekete geçilmesini sa ğ lamalıdır. İş letme yönetimi kurulu ş un büyüklü ğ üne göre acil durum alarm sistemleri ile ilgili gereksinimleri kar ş ılamalıdır. Yeterli sayıda alarm i ş areti verme noktaları öngörmelidir. Gürültü düzeyi yüksek olan yerlerde i ş letme yönetimi i ş çileri uyarma için görsel alarm i ş aretleri sa ğ lamalıdır.

15 Özel İşçilerin Belirlenmesi ve Görevlerinin Tanımlanması İş yeri acil durum amiri sorumlulukları; Olayın büyüklü ğ ünü, derecesini saptamak, İş çilerin güvenli ğ ini sa ğ lama, kurulu ş ve mal hasarını en aza indirmek için acil durum i ş lemlerini ba ş latma, Kurtarma ve yangına kar ş ı i ş lemleri ba ş latma, Kayıp ara ş tırmaları için düzenlemeler yapmak.

16 Acil Durum Kontrol Merkezi İş letme yönetimi acil durum planında acil durum i ş lemlerini yürütecek ve e ş güdüm sa ğ layacak bir acil durum merkezi öngörmeli ve plana uygun bir merkez olu ş turmalıdır. Kontrol merkezi hem i ş yeri olay amirinden ve i ş letmenin öteki bölümlerinden bilgi, talimat alıp vermeye elveri ş li, hem de aynı i ş levi i ş letme dı ş ı için yapacak niteliklerle donatılmalıdır. İş letme yönetimi acil kontrol merkezini en az risk ta ş ıyan yerde olu ş turulmalıdır. Acil kontrol merkezinin herhangi bir nedenler örne ğ in toksik gaz bulutu yüzünden devre dı ş ı kalmasına kar ş ı i ş letme merkezi yede ğ ini de belirlemelidir.

17 İşyerinde Yapılacak İşlemler İş yeri acil durum planının asıl amacı kazayı kontrol altında tutma, sınırlama, kurulu ş un öteki yakın kısımlara yayılmasını önlemek ve kayıpları en aza indirmektir. İş letme yönetimi acil planında gerekti ğ inde yerinde hemen karar almayı mümkün kılan yeterli esnek hükümler bulunması sa ğ lanmalıdır. Acil kontrol merkezinde i ş çilerin ad ve adreslerine ait kayıtlar tutulmasını ve bunun düzenli olarak güncelle ş tirilmesi.

18 İşyerinde Yapılacak İşlemler Uzunca bir zaman alan acil durumlarda i ş letme adına duyuru yayınlanması ve bu bilgilerin tek kayna ğ ını olu ş turacak kıdemli bir yönetici atanması. Acil durumun bitiminden sonra kaza bölgesine yeniden giri ş talimatı dahil rehabilitasyon i ş lemleri.

19 İşletmeyi Durdurma Çalı ş tırılmaları karma ş ık kurulu ş larda acil durum planlarının de ğ i ş ik kısımlar arasındaki etkile ş imleri göz önünde tutularak düzenli ve kademeli i ş durdurma yöntemleri olu ş turulmalıdır.

20 Acil Durum Provaları Acil durum planı tamamlandıktan sonra i ş letme yönetimi bunun tüm i ş çilere ve gerekiyorsa dı ş acil hizmet birimlerine duyurulmasını sa ğ lamalıdır. İş letme yönetimi acil durum planının düzenli olarak denenmesini (AC İ L DURUM TATB İ KATI) sa ğ lamalıdır. Acil durum tatbikatları önceden belirlenmi ş programa göre gerçekle ş tirilmeli, uygun oldu ğ unda dı ş acil servislerin uygulamalara katılmaları te ş vik edilmelidir. Her denemeden sonra planın eksik ve kusurları yönünden etraflı biçimde gözden geçirilmesini sa ğ lamalıdır. Tehlikeli maddelerle yapılan her türlü de ğ i ş ikli ğ in gerekti ğ inde acil planına yansıması sa ğ lanmalıdır. Bireysel roller ve sorumluluklar tehditler, tehlikeler, koruyucu aksiyonlar hakkında bilgi tebli ğ, uyarı, ikaz ve haberle ş me prosedürleri olu ş turulmalı,

21 Gereken Yerlerde Şunlar Bulundurulabilir Yeterli sayıda içe ve dı ş a ba ğ lı telefonlar, Radyo ve ileti ş im araçları, Kurulu ş a ait ş u hususları gösteren planı;  İş güvenli ğ i araçlarının bulundu ğ u yerler,  Yangınla mücadele sistemleri ve ek su depoları,  Kurulu ş a giri ş yerleri ve yollar,  Toplanma yerleri,  Çok miktarda tehlikeli madde bulunan yerleri gösteren listeler,  Rüzgar hızını ve yönünü ölçme, gösterme araçları,

22 Gereken Yerlerde Şunlar Bulundurulabilir Kurulu ş a ait ş u hususları gösteren planı;  Çok miktarda tehlikeli madde bulunan yerleri gösteren listeler,  Rüzgar hızını ve yönünü ölçme, gösterme araçları,  Ki ş isel koruyucular ve kurtarma araçları,  İş çilere ait bir kayıt listesi,  Görevli i ş çilerin adres ve telefon numaralarını gösteren listeler,  Yerel yönetimler ve acil hizmet birimlerinin telefonları.

23 Acil Durum Ekipleri Yangın ekibi, İ lk yardım ekibi, Güvenlik ekibi, Bakım ekibi, Sızıntı kontrol ekibi, Refakat etmekle görevli ekip.

24 Acil durum planı belirlenen yerlere bölüm sorumluları tarafından asılır.

25

26 A) TSE 18001 Şartı Kurulu ş, olayların ve acil durumların meydana gelme olasılı ğ ını tahmin etmek, bu durumlarda yapılacakları belirlemek ve bunlardan kaynaklanabilecek muhtemel hastalık ve yaralanmaları önlemek veya azaltmak için plan ve prosedürler olu ş turmalı ve bunları sürdürmelidir. Kurulu ş, özellikle olayların ve acil durumların ortaya çıkmasından sonra acil durum hazırlıklarını, bu durumlarda kullanılacak planları ve prosedürleri gözden geçirmelidir. Kurulu ş, pratik olan yerlerde bu gibi prosedürleri periyodik olarak denemelidir.

27 B) Amaç Kurulu ş, muhtemel kazalara ve acil durumlara kar ş ı cevap verme ihtiyacını aktif olarak de ğ erlendirmeli, bu ihtiyaçları kar ş ılamayı planlamalı, bu durumlarla ba ş a çıkmak için gereken prosedürleri geli ş tirmeli, planlanan tepkiyi test etmeli ve tepkinin iyile ş tirilmesi yollarını aramalıdır.

28 C) Tipik Girdileri Tehlike tanımlama, risk de ğ erlendirme ve risk kontrol sonuçları, Mahalli acil durum hizmetlerinin varlı ğ ı, anla ş ma sa ğ lanan acil durumda hareket ve danı ş ma düzenlemesi, Yasal ve di ğ er ş artlar, Önceki kazalar, olaylar ve acil durumlardan edinilen tecrübeler, Benzeri kurulu ş ların önceki kazalar, olaylar ve acil durumlardan edindi ğ i tecrübeler, alınan dersler, en iyi uygulamalar, Acil durum ve uygulama tatbikatlarının gözden geçirilmesi ve bunları izleyen i ş lemlerin sonuçları,

29 D) Proses Kurulu ş acil durum planlarını geli ş tirmeli, uygun acil durum teçhizatını belirlemeli ve temin etmeli, tatbikatlara cevap verme kabiliyetini düzenli olarak test etmelidir. Tatbikatlar acil durum planlarının en kritik bölümlerinin etkinliğini ve acil durum planlama prosesinin eksiksizliğini test etmeyi amaçlamalıdır. Planlama prosesinde masa üstü tatbikatları faydalı olursa da tatbikatların etkili olabilmesi için mümkün olduğu kadar gerçekçi olması şarttır. Bunun için gerçek ölçekli olay canlandırmalarının yapılması gerekebilir.

30 1- Acil Durum Planı Acil durum planları belirli bir acil durum ortaya çıktı ğ ı zaman yapılacak i ş lemlerin özet olarak belirtmeli ve a ş a ğ ıdaki hususları içermelidir. Muhtemel kazaların ve acil durumların tanımlanması, Acil durumda yönetimi üstlenecek ki ş ilerin belirlenmesi, Acil durumda personel tarafından yapılacak i ş lemlerin ayrıntıları, yükleniciler ve ziyaretçiler gibi sahada olan kurulu ş dı ş ı personelin yapaca ğ ı i ş lemler (örne ğ in belirli toplanma noktasına gitmek gibi) Acil durum esnasında belirli görevi olan personelin sorumlulukları ve yetkileri ( yangın görevlisi, nükleer sızıntı/ zehirli döküntü uzmanı gibi) Tahliye prosedürleri, Tehlikeli malzemelerin ve yerlerinin belirlenmesi ve gerekli acil durum i ş lemi, Resmi makamlarla ileti ş im, Kom ş ularla ve halkla ileti ş im, Hayati öneme sahip kayıtların ve teçhizatın korunması,

31 1- Acil Durum Planı Acil durum esnasında gerekli bilgilerin (örne ğ in, tesis yerle ş im planları, tehlikeli malzeme verileri, prosedürler, çalı ş ma talimatları ve temas kurulacak telefon numaraları gibi) kullanılabilir durumda olması, Acil durum planlamasında kurulu ş dı ş ı kurumlarla yapılan i ş birli ğ i açıkça dökümante edilmelidir. Bu kurumlar katkıda bulunmaları gereken muhtemel durumlardan haberdar edilmeli ve katılımlarını kolayla ş tıracak bilgiler kendilerine verilmelidir.

32 2- Acil Durum Teçhizatları Acil durum teçhizatları belirlenmeli ve yeterli miktarda temin edilmelidir. Bunlar belirli aralıklarla faal durumda olduklarını kontrol amacı ile test edilmelidir.

33 Acil Durum Teçhizatları İle İlgili Bazı Örnekler Alarm sistemleri, Acil durum aydınlatması ve güç kayna ğ ı, Kaçı ş yollarının planlanması, Emniyetli sı ğ ınaklar, Kritik izolasyon vanaları, ş alterler ve devre kesiciler, Yangın söndürme teçhizatı, İ lk yardım teçhizatı, (acil durum du ş ları, göz yıkama du ş ları v.b gibi) İ leti ş im sistemleri,

34 3- Tatbikatlar Tatbikatlar önceden belirlenmi ş bir takvime göre yapılmalıdır. Uygun ve pratik olan durumlarda kurulu ş dı ş ından kurumların bu tatbikata katılmaları te ş vik edilmelidir.

35 Tipik Çıktılar Tipik çıktılar a ş a ğ ıdakilerden olu ş ur Dökümante edilmi ş acil durum planları ve prosedürleri, Acil durum techizat listeleri, Acil durum techizatının test kayıtları, A ş a ğ ıdakilere ait kayıtlar;  Tatbikatlar,  Tatbikat gözden geçirmeleri,  Gözden geçirme faaliyetlerinden çıkan tavsiyeler,  Tavsiye edilen i ş lemlerde elde edilen geli ş meler.

36 SORULAR AC İ L DURUM PLANI 1. A ş a ğ ıdaki durumlardan hangisinde acil durum planı hazırlanması gerekir. A. İş kazası meydana gelmesini önlemek için, B. Yangın, patlama, sel, deprem ve çevreye zarar veren felaketlerin meydana gelme olasılı ğ ına göre, C. Meslek hastalı ğ ını önlemek amacıyla, D. İş yeri ko ş ullarını iyile ş tirmek için. DO Ğ RU: b

37 SORULAR AC İ L DURUM PLANI 2. Bir acil durum planında a ş a ğ ıdakilerden hangisi bulunmaz. ? A. Acil durum kaçı ş imkanlarının planlanması, B. Toplanma alanlarının belirlenmesi, C. İş letmenin makul bir sürede yeniden eski haline dönme olu ş umunu sa ğ layacak yöntem ve uygulamaları, D. İş kazası ve meslek hastalı ğ ından kaçınma ilgili usüller. DO Ğ RU: d

38 SORULAR AC İ L DURUM PLANI 3. Kurulu ş, olabilecek kaza ve acil durumlar için plan ve prosedür hazırlamalıdır. Bu prosedürler, potansiyel riskleri tanımlamalı ve kaza durumunda acil olarak yapılacak faaliyetleri içermelidir. A ş a ğ ıdaki faaliyetlerden hangisi acil durum faaliyetlerinden de ğ ildir. A. Acil durum veya ani tehlikeler kar ş ısında tüm çalı ş anların korunması için gerekli bilgi, dahili haberle ş me ve koordinasyon sa ğ lanmalı, B. İ lk yardım, tıbbi yardım, yangınla mücadele ve tahliyenin nasıl yapılaca ğ ı belirlenmeli, C. Kurulu ş acil durumla ilgili hazırlanan prosedürde belirtilen hususları belirli aralıklarla test etmeli ve e ğ itim maksadıyla tatbikatlar yapılmalıdır. D. İş yerindeki tüm faaliyetlerin hemen durdurulması prosedürde yer almalıdır. DO Ğ RU: d

39 SORULAR AC İ L DURUM PLANI 4. A ş a ğ ıdakilerden hangisi acil eylem gerektiren hallerden de ğ ildir. ? A. Yangın, patlama, B. Grev ve lokavt uygulanması C. Deprem, sel, insan sa ğ lı ğ ını tehdit eden olaylar, çevre sa ğ lı ğ ını tehdit eden olaylar, D. Domino etkisi, DO Ğ RU: b

40 SORULAR AC İ L DURUM PLANI 5. Acil durum tatbikatları.................................. göre gerçekle ş tirilmeli ve uygun oldu ğ unda dı ş acil servislerin tatbikat uygulamalarına katılmaları sa ğ lanmalıdır. Bo ş bırakılan yere a ş a ğ ıdakilerden hangisi girmelidir. A. Önceden belirlenmi ş programa, B. Önceden belirlenmemi ş programa göre, C. İş yeri yetkilisinin yapılmasını istedi ğ i anda, D. Mahalli acil durum yetkilisinin iste ğ ine göre Do ğ ru : a

41 soru Soru Bir acil durum planında a ş a ğ ıdakilerden hangisi bulunmaz. ? A. Acil durum kaçı ş imkanlarının planlanması, B. Toplanma alanlarının belirlenmesi, C. İş letmenin makul bir sürede yeniden eski haline dönme olu ş umunu sa ğ layacak yöntem ve uygulamaları, D. İş kazası ve meslek hastalı ğ ından kaçınma ilgili usüller. DO Ğ RU: d

42 Acil durum planlamasında farklı metotlar da kullanmak mümkün ? Acil Durum Planlamasında Dört Adım: 1.Adım —Planlama Takımı Olu ş turmak 2.Adım —Tehlikelerin ve Olanakların Analizi 3.Adım — Planın Geli ş tirilmesi 4.Adım — Planın Uygulanması

43 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK a) Acil durum: Afet olarak de ğ erlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çe ş itli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtı ğ ı hâlleri, b) Acil durum ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sa ğ layan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama- kurtarma ve söndürme i ş lerine katılan ve gerekti ğ inde ilk yardım uygulayan ekibi, c) Acil durum planları: Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardım i ş ve i ş lemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılaca ğ ını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planları,


"ACİL DURUM HAZIRLIĞI VE PLANLAMASI. Eğitimin İçeriği 1. Acil durum planlarının hazırlanması ve çalı ş anlara aktarılması 2. Tedbir ve tatbikatlar 3. Acil." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları