Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uğur YILMAZER 1 1982 ANAYASASIYÜRÜTME BÖLÜM 4 Yürütme Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uğur YILMAZER 1 1982 ANAYASASIYÜRÜTME BÖLÜM 4 Yürütme Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun."— Sunum transkripti:

1 Uğur YILMAZER 1 1982 ANAYASASIYÜRÜTME BÖLÜM 4 Yürütme Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Yürütme yetkisini Bakanlar kurulu ve Cumhurbaşkanının birlikte kullanmasından dolayı yürütme iki başlıdır diyoruz. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan 16 yıldız 16 büyük Türk devletini ortadaki güneş ise Türkiye cumhuriyetini temsil etmektedir. Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

2 Cumhurba ş kanı, 40 ya ş ını doldurmu ş ve yüksekö ğ renim yapmı ş kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterli ğ ine sahip Türk vatanda ş ları arasından be ş yıllık bir süre için halk tarafından seçilir.(21 Ekim 2007 referandumu) Seçim en fazla 2 tur üzerinden yapılır. İ lk turda geçerli oyların salt ço ğ unlu ğ unu alan aday cumhurba ş kanı seçilmi ş olur. E ğ er ilk turda hiçbir aday geçerli oyların salt ço ğ unlu ğ unu alamazsa sonraki ikinci Pazar günü en çok oyu almı ş olan iki aday arasından 2. tur oylama yapılır. Bu turda en çok oyu alan aday cumhurba ş kanı seçilmi ş olur. Bir kimse, iki defa Cumhurba ş kanı seçilebilir.5+5 yapabilir.(21 Ekim 2007 Referandumu) Seçilen yeni Cumhurba ş kanı göreve ba ş layıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurba ş kanının görevi devam eder. Cumhurba ş kanı, görevine ba ş larken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde ant içer.  Milletvekilleri ve Cumhurba ş kanı görevine yeminle ba ş lar. Her ikisinin de yemin metinleri farklıdır. Uğur YILMAZER 2 Cumhurbaşkanı

3 Uğur YILMAZER 3 CUMHURBA Ş KA NI Görev SüresiTekrar Seçilme 1924 AnayasasıYasama Dönemi kadar (4 yıl) Mümkün 1961 Anayasası 7 yılArka arkaya iki defa seçilmek yasaktır. 1982 Anayasası7 yıl2 defa seçilmek yasaktır 21 Ekim 2007 Referandumu sonucu 5 yıl5+5 seçilmek mümkün Cumhurbaşkanı

4 a) Yasama ile ilgili olanlar: 1. Gerekli gördü ğ ü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılı ş konu ş masını yapmak 2. Türkiye Büyük Millet Meclisini gerekti ğ inde toplantıya ça ğ ırmak 3. Kanunları yayımlamak 4. Kanunları tekrar görü ş ülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek 5. Anayasa de ğ i ş ikliklerine ili ş kin kanunları gerekli gördü ğ ü takdirde halkoyuna sunmak 6. Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İ çtüzü ğ ünün, tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya ş ekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak 7. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek  Fakat bu yetkisini kullanması ş arta ba ğ lıdır. Ş art ise yeni bakanlar kurulunun 45 gün içinde kurulamamasıdır. Uğur YILMAZER 4 CUMHURBAŞKANI GÖREV VE YETKİLERİ

5 b) Yürütme alanına ili ş kin olanlar: 1. Ba ş bakanı atamak ve istifasını kabul etmek 2. Ba ş bakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek 3. Gerekli gördü ğ ü hallerde Bakanlar Kuruluna ba ş kanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu ba ş kanlı ğ ı altında toplantıya ça ğ ırmak 4. Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek 5. Milletlerarası antla ş maları onaylamak ve yayımlamak 6. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ba ş komutanlı ğ ını temsil etmek 7. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek 8. Genelkurmay Ba ş kanını atamak Uğur YILMAZER 5 CUMHURBAŞKANI GÖREV VE YETKİLERİ

6 9. Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya ça ğ ırmak 10. Millî Güvenlik Kuruluna Ba ş kanlık etmek 11. Ba ş kanlı ğ ında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya ola ğ anüstü hal ilân etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak 12. Kararnameleri imzalamak 13. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli ki ş ilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak 14. Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Ba ş kanını atamak 15. Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, ara ş tırma ve denetleme yaptırtmak 16. Yüksekö ğ retim Kurulu üyelerini seçmek 17. Üniversite rektörlerini seçmek Uğur YILMAZER 6 CUMHURBAŞKANI GÖREV VE YETKİLERİ

7 c) Yargı ile ilgili olanlar: 1. Anayasa Mahkemesi üyelerini 2. Danı ş tay üyelerinin dörtte birini 3. Yargıtay Cumhuriyet Ba ş savcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Ba ş savcı vekilini 4. Askerî Yargıtay üyelerini 5. Askerî Yüksek İ dare Mahkemesi üyelerini 6. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek. 7. Uyu ş mazlık mahkemesi üyelerini seçmek Uğur YILMAZER 7 CUMHURBAŞKANI GÖREV VE YETKİLERİ Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

8 Cumhurba ş kanının imzaladı ğ ı üçlü kararnamelerde sorumluluk Ba ş bakan ve ilgili bakana aittir bu kararlardan cumhurba ş kanı sorumlu de ğ ildir. Tek ba ş ına yaptı ğ ı i ş lerden ise hiçbir ş ekilde sorumlu tutulamaz. Cumhurba ş kanı sadece vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün verece ğ i kararla yüce divana gönderilir. Cumhurba ş kanına vekillik etme görev ve yetkisi ise TBMM Ba ş kanına aittir. Vekâlet cumhurba ş kanının yurt dı ş ı gezilerinde, hastalık, istifa, ölüm veya ba ş ka bir nedenle makamın bo ş alması durumlarında olur. Cumhurba ş kanının yurt içi gezileri sebebiyle ona vekâlet edilmez. Uğur YILMAZER 8 Cumhurbaşkanının Sorumluluk ve sorumsuzluk hali

9 Cumhurba ş kanı Genel Sekreteri Cumhurba ş kanlı ğ ı kararnamesi ile atanır. Sadece sekretarya görevi yapar. Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurba ş kanının iste ğ i üzerine, tüm kamu kurum ve kurulu ş larında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kurulu ş ların katıldı ğ ı her türlü kurulu ş ta, kamu kurumu niteli ğ inde olan meslek kurulu ş larında, her düzeydeki i ş çi ve i ş veren meslek kurulu ş larında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, ara ş tırma ve denetlemeleri yapar. DDK üyelerini ve ba ş kanını Cumhurba ş kanı seçer.  DDK, Silahlı Kuvvetler ve yargı organlarını denetleyemez. Uğur YILMAZER 9

10 Kırk be ş gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadı ğ ı veya kuruldu ğ u halde güvenoyu alamadı ğ ı takdirde Cumhurba ş kanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba ş kanına danı ş arak, seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu bir ihtiyari karardır. Cumhurba ş kanı meclisi feshetmeyip bir ba ş kasına da hükümeti kurma yetkisi verebilir. Ba ş bakanın güvensizlik oyu ile dü ş ürülmeden istifa etmesi üzerine kırk be ş gün içinde veya yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Ba ş kanlık Divanı seçiminden sonra yine kırk be ş gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması hallerinde de Cumhurba ş kanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba ş kanına danı ş arak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Uğur YILMAZER 10 Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi

11 Uğur YILMAZER 11 BAKANLAR KURULU

12 Bakanlar Kurulu, Ba ş bakan ve bakanlardan kurulur. Ba ş bakan, Cumhurba ş kanınca, TBMM üyeleri arasından atanır. Yeni bakanlar kurulunun (hükümetin) kurulması ise cumhurba ş kanının ba ş bakan tarafından kendisine getirilen kabineyi onaylaması ile kurulmu ş olur. Demek ki güven oylamasından önce hükümet kurulmu ş oluyor. Hükümetin kurulması için güvenoyu gerekmiyor. Güvenoyu sadece kurulmu ş olan hükümetin yoluna devam edebilmesi için yapılır. Bakanlar Kurulunun programı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur ve güvenoyuna ba ş vurulur. Güven oylamasında e ğ er en az 276 güvensizlik oyu verilirse hükümet yoluna devam edemez. Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterli ğ ine sahip olanlar arasından Ba ş bakanca seçilir ve Cumhurba ş kanınca atanır; gerekti ğ inde Ba ş bakanın önerisi üzerine Cumhurba ş kanınca görevlerine son verilir.  Ba ş bakanın ve ayrıca TBMM Ba ş kanının milletvekili olması zorunludur. Fakat bakanların milletvekili olma zorunlulu ğ u yoktur. Uğur YILMAZER 12 BAKANLAR KURULU Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

13 Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili olmayanlar; Millet Meclisi önünde milletvekili andı içerler ve bakan sıfatını ta ş ıdıkları sürece milletvekillerinin tabi oldukları kayıt ve ş artlara uyarlar ve yasama dokunulmazlı ğ ına sahip bulunurlar. Bunlar meclis oylamalarında oy kullanamazlar. Ama bakanlar kurulunda oy kullanma hakları vardır. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, kanunla düzenlenir. Ancak devlet bakanlıklarının sayısının artırılması ba ş bakanın teklifi cumhurba ş kanının imzası ile olur. Bu ş ekilde ba ş bakan devlet bakanlıklarının sayısını 20’ye kadar arttırabilir. Uğur YILMAZER 13 BAKANLAR KURULU Tarım, Orman, Sa ğ lık, Adalet gibi bakanlıkların kurulması kaldırılması veya birle ş tirilmesi kanunla, Devlet bakanlıkları ise ba ş bakanın teklifi cumhurba ş kanının imzası ile kurulurlar.

14 Açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir bakana, di ğ er bir bakan geçici olarak vekillik eder. Ancak, bir bakan birden fazlasına vekillik edemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Yüce Divana verilen bir bakan bakanlıktan dü ş er. Ba ş bakanın Yüce Divana sevki halinde hükümet istifa etmi ş sayılır. Herhangi bir sebeple bo ş alan bakanlı ğ a en geç on be ş gün içinde atama yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, İ çi ş leri ve Ula ş tırma bakanları çekilir. Seçimin ba ş langıç tarihinden üç gün önce; seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise, bu karardan ba ş layarak be ş gün içinde, bu bakanlıklara Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dı ş arıdan ba ğ ımsızlar Ba ş bakanca atanır. Millî güvenli ğ in sa ğ lanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine kar ş ı, Bakanlar Kurulu sorumludur. Genelkurmay Ba ş kanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, sava ş ta Ba ş komutanlık görevlerini Cumhurba ş kanlı ğ ı namına yerine getirir. Genelkurmay Ba ş kanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurba ş kanınca atanır; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Ba ş kanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı Ba ş bakana kar ş ı sorumludur. Uğur YILMAZER 14 BAKANLAR KURULU

15 Yeni bakanlar kurulunun 45 gün içinde kurulamaması, kurulan bakanlar kurulunun güvenoyu alamaması veya istifa eden hükümetin yerine yeni hükümetin 45 gün içinde kurulamaması durumunda Cumhurba ş kanı meclisi feshedebilir. Ülke 90.günden sonraki ilk Pazar günü erken seçime gider. Bu tür bir durum ortaya çıktı ğ ında sadece içi ş leri bakanı, adalet bakanı ve ula ş tırma bakanı istifa etmez Bütün bakanlar kurulu istifa edip görevden çekilir. Cumhurba ş kanı yeni bakanlar kurulunu olu ş turması için milletvekilleri arasından bir ba ş bakan seçer. Ba ş bakan da adalet, ula ş tırma ve içi ş leri bakanlıklarına ba ğ ımsızlardan di ğ er bakanlıklara da meclisteki partilerden güçleri oranında atama yapar. İş te bu bakanlar kuruluna geçici bakanlar kurulu denir. Bu bakanlar kurulu için güvenoyu gerekmez, çünkü meclis zaten feshedilmi ş tir. Uğur YILMAZER 15 GEÇİCİ BAKANLAR KURULU

16 Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurba ş kanının ba ş kanlı ğ ında, Ba ş bakan, Genelkurmay Ba ş kanı, Ba ş bakan yardımcıları(2001), Adalet (2001), Millî Savunma, İ çi ş leri, Dı ş i ş leri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur.  MGK Genel sekreteri MGK üyesi de ğ ildir. Seçimi ise Ba ş bakanın teklifi Cumhurba ş kanının onayı ile olur. Milli güvenlik kurulu genel sekreteri 2004 yılında yapılan de ğ i ş iklikle sivil de olabilir. E ğ er askerlerden seçilirse Genelkurmay ba ş kanının olumlu görü ş ü alınır. Gündemin özelli ğ ine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve ki ş iler ça ğ rılıp görü ş leri alınabilir. Uğur YILMAZER 16 Millî Güvenlik Kurulu-1961

17 Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonunun sa ğ lanması konusundaki görü ş lerini Bakanlar Kuruluna bildirir. Kurulun, Devletin varlı ğ ı ve ba ğ ımsızlı ğ ı, ülkenin bütünlü ğ ü ve bölünmezli ğ i, toplumun huzur ve güvenli ğ inin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördü ğ ü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca de ğ erlendirilir. Millî Güvenlik Kurulunun gündemi; Ba ş bakan ve Genelkurmay Ba ş kanının önerileri dikkate alınarak Cumhurba ş kanınca düzenlenir. Cumhurba ş kanı katılamadı ğ ı zamanlar Millî Güvenlik Kurulu Ba ş bakanın ba ş kanlı ğ ında toplanır. Ba ş bakan da katılamazsa MGK toplanmaz. MGK 2003’e kadar her ay toplanırdı. MGK 2003’ten sonra ise 2 ayda bir toplanmaya ba ş ladı. Uğur YILMAZER 17 Millî Güvenlik Kurulu-1961

18 Ola ğ anüstü Hal E ğ er durum ola ğ anüstü hal ilan edilir. • A ğ ır ekonomik bunalım • Ş iddet hareketlerinin yaygınla ş ması • Kamu düzeninin ciddi ş ekilde bozulması • Salgın hastalıklar • Afet  Cumhurba ş kanı ba ş kanlı ğ ındaki Bakanlar Kurulu en çok 6 aylı ğ ına ilan eder. Süreyi uzatma yetkisi TBMM’ye aittir. (Her seferinde 4 ay)  Bakanlar kurulu kararı resmi gazetede yayımlandıktan sonra Hemen TBMM onayına sunulur.  Sadece ş iddet hareketlerinin yaygınla ş ması ve kamu düzeninin ciddi ş ekilde bozulması durumlarından dolayı ohal ilan edilecekse MGK’nın da görü ş ü alınır. Uğur YILMAZER 18 OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ A Ş KSA

19  Afet, Salgın hastalık ve A ğ ır ekonomik bunalım (ASA) durumlarında vatanda ş lar için Para, mal ve çalı ş ma yükümlülükleri getirilir.  E ğ er ohal bir ilde ilan edilmi ş se sorumlu o ilin valisidir. E ğ er ohal birden fazla ilde ilan edilmi ş se sorumlu ola ğ anüstü hal bölge valisidir. Ülkenin bütününde ilan edilmi ş se ohal bölge valileri ba ş bakana ba ğ lı koordineli olarak çalı ş ırlar.  Temel hak ve hürriyetler, bakanlar kurulunca çıkarılan ola ğ anüstü KHK’larla kısmen veya tamamen durdurulabilir.  Ohal durumlarında suçlular adli ceza mahkemelerinde yargılanırlar.  Polis ve jandarma gibi kolluk kuvvetleri normal ş ekilde görevlerine devam ederler. Uğur YILMAZER 19 OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

20 Sıkıyönetim  E ğ er durum ohal’i gerektiren durumlardan daha a ğ ırsa yani sava ş ve cumhuriyete kar ş ı fiili bir ayaklanma olması gibi bir durumsa sıkıyönetim ilan edilir  Cumhurba ş kanı ba ş kanlı ğ ındaki Bakanlar Kurulu en çok 6 aylı ğ ına ilan eder. Süreyi uzatma yetkisi TBMM’ye aittir. (Her seferinde 4 ay uzatabilir. Ama sava ş durumunda 4 aylık süre aranmaz)  Bakanlar kurulu kararı resmi gazetede yayımlandıktan sonra Aynı gün TBMM onayına sunulur.  İ lan edilmeden önce her durumda MGK’nın da görü ş ü alınır.  Sava ş durumlarında vatanda ş lar için para, mal ve çalı ş ma yükümlülükleri getirilir. Uğur YILMAZER 20 OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ

21  E ğ er sıkıyönetim bir ilde ilan edilmi ş se sorumlu olarak o ilde valinin yanında bir de sıkıyönetim komutanı vardır. Sıkıyönetim komutanı Genelkurmay Ba ş kanlı ğ ına ba ğ lı olarak çalı ş ır.  Temel hak ve hürriyetler, bakanlar kurulunca çıkarılan ola ğ anüstü KHK’larla kısmen veya tamamen durdurulabilir.  Sıkıyönetim durumlarında suçlular sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanırlar.  Kolluk kuvvetleri bütün te ş kilatı ile sıkıyönetim komutanının emri altına girer. Uğur YILMAZER 21 OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

22 a)Kanun Hükmünde Kararname KHK’lar anayasamıza ilk olarak 1971 yılında girmi ş tir. TBMM’nin belli konularda Bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi demektir. KHK’lar ikiye ayrılır; 1.Ola ğ an Dönem KHK’ları: Bu KHK’larda bakanlar kurulunun meclisten bir yetki kanunu çıkarması gerekir. TBMM’den yetki kanunu alınmadan ola ğ an dönem KHK’ları çıkarılamaz. Ola ğ an dönem KHK’ları ile ki ş inin hak ve ödevleri ile siyasi hak ve ödevler düzenlenemez. Ama sosyal ve ekonomik hak ödevler düzenlenebilir. Ve ola ğ an dönem KHK’ları Anayasa mahkemesi denetimine de tabidirler. Bütün KHK’lar resmi gazetede yayımlandıkları gün mecliste oylamaya sunulurlar. Ayrıca bütün KHK’larda ş u dört özellik de mutlaka belirtilmelidir; Amaç Kapsam İ lkeleri Süresi ve süresi içinde birden fazla çıkarılıp çıkarılamayaca ğ ı Uğur YILMAZER 22 Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri AK İ S

23 Uğur YILMAZER 23 YETK İ KANUNU AMAÇKAPSAM İ LKELER İ SÜRES İ Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

24 2.Ola ğ anüstü Dönem KHK’ları: Bu KHK’larda bakanlar kurulunun meclisten bir yetki kanunu çıkarmasına gerek yoktur. TBMM’den yetki kanunu alınmadan ola ğ anüstü dönem KHK’ları çıkarılabilir. Yalnız bu KHK’lar Cumhurba ş kanının ba ş kanlı ğ ında toplanan bakanlar kurulunca çıkarılırlar. Ola ğ anüstü dönem KHK’ları ile temel hak ve ödevler içerisinde sadece anayasamızın 15.maddesinde sayılan çekirdek alana dokunulamaz. Ve ola ğ anüstü dönem KHK’ları Anayasa mahkemesi denetimine de tabi de ğ ildirler. Ola ğ an KHK’lar da ola ğ anüstü KHK’lar da resmi gazetede yayımlandıkları gün meclise sunulurlar.  Hukukta yasal araçlar Anayasa, kanun-kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge hiyerar ş ik sıralamasıyla yer alırlar. Uğur YILMAZER 24 Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri Anayasanın 15.maddesindeki çekirdek alan: Ki ş inin ya ş ama hakkına, maddi ve manevi varlı ğ ının bütünlü ğ üne dokunulamaz; Kimse din, vicdan, dü ş ünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmi ş e yürütülemez; suçlulu ğ u mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

25 b)Cumhurba ş kanlı ğ ı kararnamesi Cumhurba ş kanı bu kararname ile cumhurba ş kanlı ğ ı genel sekreterini atar.cumhurba ş kanına 1982 anayasası ile tanınmı ş bir yetkidir. c)Tüzük Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emretti ğ i i ş leri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danı ş tay’ın incelemesinden geçirilmek ş artıyla tüzükler çıkarabilir. Tüzükler, Cumhurba ş kanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır. d)Yönetmelik Ba ş bakanlık, Bakanlıklar ve Kamu tüzel ki ş ili ğ ine sahip olan kurumlar kendi i ş leri ile ilgili kanun ve tüzükleri uygulamak için yönetmelik çıkarabilirler. Örnek: Milli e ğ itim bakanlı ğ ının kanunen görevlerinden biri kurumun ihtiyacı için atamalar yapmaktır. İş te bu atamaları nasıl yapaca ğ ını da yönetmelikle belirler.2008/2 Ö ğ retmen Atama Yönetmeli ğ i gibi. Bakanlar kurulunun yönetmelik çıkarabilece ğ i anayasada belirtilmemi ş tir. Ancak uygulamada bakanlar kurulu da yönetmelik çıkarabilmektedir. Uğur YILMAZER 25 Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri

26 A ş a ğ ıdaki kurulu ş lar yönetmelik çıkaramazlar;  Diyanet İş leri Ba ş kanlı ğ ı  Dı ş Ticaret Müste ş arlı ğ ı  Genelkurmay Ba ş kanlı ğ ı  Milli İ stihbarat Te ş kilatı  Dı ş Ticaret Müste ş arlı ğ ı  Emniyet Genel Müdürlü ğ ü  Devlet Planlama Te ş kilatı Yönetmelikler Danı ş tay incelemesinden geçirilerek çıkarılabilir. Fakat ilgili kurum yönetmelik çıkarırken Danı ş tay’ın görü ş ünü almak zorunda de ğ ildir. Ancak Danı ş tay, çıkarılmı ş olan bir yönetmeli ğ in yürütmesini durdurabilir veya yönetmeli ğ i iptal edebilir. Tüzük kanuna hizmet eder. Yönetmelik ise kanun veya tüzü ğ e hizmet eder. Tüzükler Cumhurba ş kanınca imzalanır ve resmi gazetede yayımlanır. Ama yönetmelikler Cumhurba ş kanınca imzalanmaz. Her yönetmelik de resmi gazetede yayımlanmaz. Hangilerinin yayımlanaca ğ ı kanunda belirtilmi ş tir. Uğur YILMAZER 26 Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri

27 Kanuna göre ba ş bakanlık ve bakanlık yönetmelikleri ile ülkenin geneli ile ilgili olan kamuyu ilgilendiren yönetmelikler resmi gazetede yayımlanmak zorundadır. Yerel yönetimlerce veya üniversitelerce çıkarılan yönetmelikler mahalli gazetelerde veya mahalli yayın organlarında yayınlanmalıdır. Ayrıca milli güvenlikle ilgili olan ve gizlilik derecesi ta ş ıyan yönetmelikler de resmi gazetede yayımlanmazlar. Ba ş bakanlık ve bakanlık yönetmelikleri için yargısal denetim Sayı ş tay’da yapılır. Fakat mahalli yerel kurulu ş ların yönetmeliklerinin denetimi o yerdeki idare mahkemesinde yapılır. Örne ğ in İ nönü üniversitesinin çıkardı ğ ı sınıf geçme yönetmeli ğ inin iptali için Malatya idare mahkemesine dava açılır. Fakat Milli e ğ itim bakanlı ğ ının çıkardı ğ ı yönetici atama yönetmeli ğ i için iptal davası Danı ş tay’a açılır. Tüzüklerin de yönetmeliklerin de inceleme mercileri Danı ş tay’dır. Anayasa mahkemesi ile hiçbir i ş leri yoktur. Uğur YILMAZER 27 Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri

28 e)Genelge Kanun ve yönetmeliklerin uygulamasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, emir telgrafıdır. Genelgeler resmi gazetede yayımlanmazlar.  Anayasa de ğ i ş ikliklerinin, Kanun de ğ i ş ikliklerinin, KHK’ların ve Tüzüklerin resmi gazetede yayımlanması zorunludur. Ama yönetmeliklerin ise bazıları resmi gazetede yayımlanır bazıları yayımlanmaz. Genelgelerden ise hiçbiri resmi gazetede yayımlanmaz. Uğur YILMAZER 28 Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

29 Uğur YILMAZER 29 Normlar Hiyerarşisi Milletlerarası Antlaşmalar ANAYASA KANUN VE KHK TÜZÜK YÖNETMELİK GENELGE

30 Uğur YILMAZER 30 Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net


"Uğur YILMAZER 1 1982 ANAYASASIYÜRÜTME BÖLÜM 4 Yürütme Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları