Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İDARE HUKUKU BÖLÜM 6 Uğur YILMAZER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İDARE HUKUKU BÖLÜM 6 Uğur YILMAZER"— Sunum transkripti:

1 İDARE HUKUKU BÖLÜM 6 Uğur YILMAZER Bu Kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…

2 İDARE HUKUKU A)Merkez Teşkilatları
Merkez teşkilatı başkent ve taşra teşkilatı olmak üzere iki kısma ayrılır 1)Başkent Teşkilatı  a)Cumhurbaşkanı; Nitelikleri ve Tarafsızlığı;Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. Uğur YILMAZER Bu Kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…

3 Cumhurbaşkanı Seçimi Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Bütün bu cumhurbaşkanlığı ile ilgili değişiklikler 21 Ekim 2007 referandumu ile gelmiştir. Uğur YILMAZER

4 Cumhurbaşkanı Seçimi Görev ve Yetkileri
21 Ekim 2007 Referandumu sonucunda hangi değişiklikler oldu? Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilecek Cumhurbaşkanını halk seçecek Cumhurbaşkanı en fazla 5+5 yıl görev yapabilecek Genel seçimler 4yılda bir yapılacak Meclisteki tüm oturumlar için toplantı yeter sayısı 184 olacak Görev ve yetkileri Başbakanı atar ve istifasını kabul eder. Bakanları onaylar.(Bakanları başbakan seçer)Hükümet, Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulu listesini onaylamasıyla kurulmuş olur. MGK’yı toplantıya çağırır ve Başkanlık eder.(Katılamazsa Başbakan başkanlık eder.) YÖK üyelerini ve Rektörleri atar.(Dekanı YÖK seçer.) DDK (Devlet Denetleme Kurulu) Başkan ve üyelerini seçer.DDK Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. DDK Askeri ve Adli kurumlar dışındaki tüm kurumları denetleyebilir Uğur YILMAZER

5 Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri
Gerekli gördüğü durumlarda Bakanlar Kuruluna başkanlık eder. Ani bir saldırı durumunda silahlı kuvvetlerin kullanılmasına karar verir. Başkomutanlığı temsil eder. Türkiye Cumhuriyetini temsil eder. (Türk milletini TBMM temsil eder.) Sürekli hastalık, sakatlık ve yaşlılık durumlarında bazı mahkûmların mahkûmiyetini azaltabilir ya da kaldırabilir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile cumhurbaşkanlığı genel sekreterini atar. Genelkurmay başkanını atar. Kararnameleri imzalar. Milletler arası antlaşmaları onaylar ve yayımlar. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu olağanüstü hal, sıkıyönetim ve seferberlik ilan edebilir, kanun hükmünde kararname çıkarabilir. Uğur YILMAZER

6 Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri
Cumhurbaşkanı yaptığı hiçbir işten dolayı sorumlu tutulamaz. Sadece vatana ihanetten Yüce divanda yargılanabilir. Bunun için de meclis üye tamsayısının 1/3 çoğunluğunun teklifi ve 3/4 çoğunluğunun da kararı gerekir. Cumhurbaşkanına vekâlet etme hakkı ise meclis başkanına aittir.(Ölüm, çekilme, yurtdışı seyahati, hastalık gibi durumlarda)Meclis başkanı vekâlet durumunda Cumhurbaşkanının tüm yetkilerini kullanır. Bu Kpss dokümanı adresinden indirilmiştir… Uğur YILMAZER

7 b-Başbakan Milletvekili olmak zorundadır.
Görevinden dolayı meclise karşı sorumludur. Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Yüksek Denetleme Kurulu, Merkez Bankası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Genelkurmay Başkanlığı, MİT, Darphane, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistikleri kurumu (TÜİK),Devlet Planlama Teşkilatı Başbakanlığa bağlı kuruluşlardır. Uğur YILMAZER

8 c-Bakanlar Kurulu Kararlarını oy birliği ile alır.
Hükümetin genel siyasetini yürütür. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt savunmasına hazırlanmasından sorumludur. Genel Kurmay Başkanını seçer.(Cumhurbaşkanı Genelkurmay başkanını onaylar ve atar.) Vatandaşlığa kabul eder veya çıkarır. Vatandaşlıktan çıkarma sadece vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir suçtan dolayı olur. Vatandaşlıktan çıkarma kararına yargı ile kapatılamaz.(Danıştay’a itiraza gidilebilir) Tüzük ve KHK çıkarır.(Tüzük, kanunların nasıl uygulanacağını anlatır.)Tüzük mutlaka Danıştay onayından geçmelidir ve Tüzüğü Cumhurbaşkanı da onaylar, resmi gazetede de yayımlanır. Uğur YILMAZER

9 d-Bakanlıklar İcra Bakanlıkları (Maliye Bakanı, M.E. B. vb.) kanunla kurulur, kaldırılır. Devlet Bakanlıkları Başbakanın teklifi Cumhurbaşkanının onayı ile kurulur.(En fazla 20 Devlet Bakanı olabilir.) Milletvekili olma zorunlulukları yoktur. Meclis dışından gelen Bakanın mecliste oy hakkı yoktur. Fakat Bakanlar Kurulunda oy hakkı vardır. Meclis dışından gelen Bakanın dokunulmazlık hakkı vardır. Bir bakana ancak başka bir bakan vekâlet edebilir. Bir bakana vekâlet 15 günü geçmemelidir. Bakanlar yönetmelik çıkarıp atama ve harcama yaparlar.(Yönetmelik kendi alanıyla ilgili işlerin nasıl yapılacağını gösteren yazılı kurallar) Uğur YILMAZER

10 Yukarıdakilerden Hangilerine vekâlet edilemez? a) I-II b) II-III
Soru: I- Cumhurbaşkanı II- Başbakan III- Bakan IV- Milletvekili Yukarıdakilerden Hangilerine vekâlet edilemez? a) I-II b) II-III c) III-IV d) II-III-IV e) Yalnız IV Bu Kpss dokümanı adresinden indirilmiştir… Uğur YILMAZER

11 Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri görevine yeminle başlar?
Soru: I- Cumhurbaşkanı II- TBMM Başkanlığı III- Başbakan IV- Bakan V- Milletvekili Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri görevine yeminle başlar? a) I-II b) I-V c) III-IV d) I-II-V e) II-III-IV Bu Kpss dokümanı adresinden indirilmiştir… Uğur YILMAZER

12 Yukarıdakilerden Hangileri milletvekili olmak zorundadır? a) I-II
Soru I-Cumhurbaşkanı II-TBMM Başkanlığı III-Başbakan IV-Bakan Yukarıdakilerden Hangileri milletvekili olmak zorundadır? a) I-II b) II-III c) III-IV d) II-IV e) II-III-IV Uğur YILMAZER

13 Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar
1)Danıştay İdari davalarda son mercidir. Son söz hakkına sahiptir. Yüksek mahkemedir. Tüzük ve yönetmelikleri inceler. Üyelerinin dörtte üçünü HSYK, dörtte birini de cumhurbaşkanı seçer. İdareyi ilgilendiren davalara bakar. 2)Sayıştay Yüksek hesap ve mali inceleme mercidir. Mali davalarda son söz hakkı vardır. Yüksek mahkeme değildir. Danıştay’la çeliştiği durumlarda Danıştay’ın görüşü kabul edilir. Sayıştay’ın üyelerini ve başkanını TBMM genel kurulu seçer. Sayıştay 2004’ten itibaren Askeri mercileri de mali yönden denetleyebilmektedir. Uğur YILMAZER

14 Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar
3)MGK (Milli Güvenlik Kurulu)-1961 Devletin Milli Güvenlik Siyaseti ile ilgili (İç güvenlik, dış güvenlik, savunma) tavsiye niteliğinde kararlar alır. Kararlarını oy çokluğu ile alır. Başkanlığını Cumhurbaşkanı yapar. Yoksa Başbakan o da yoksa MGK toplanmaz. Gündemini Cumhurbaşkanı belirler.(Başbakan ve Genelkurmay başkanının da görüşünü alır.) 2003’e kadar her ay toplanırdı. 2003’ten sonra ise iki ayda bir toplanır. Üyeleri  Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcıları 3 tane (2001),Adalet Bakanı (2001),İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanı Uğur YILMAZER

15 Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar
MGK Genel Sekreteri MGK’ya üye değildir. 2004’ten itibaren MGK Genel Sekreteri sivil de olabilir. MGK genel sekreteri bakanlar kurulu tarafından seçilir ve cumhurbaşkanı tarafından onaylanır. Eğer seçilen Genel Sekreter asker ise Genelkurmay Başkanlığının da olumlu görüşü alınır. MGK Genel Sekreterliği Başbakanlığa bağlıdır. Uğur YILMAZER

16 Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar
4)DPT (Devlet Planlama Teşkilatı)-1963  Başbakanlığa bağlıdır. Kalkınma planı hazırlar. Yürürlükteki kalkınma planı 9. Kalkınma Planıdır. (2007–2013 arası) Tüm harcama kalemleri DPT onayından geçer.(Baraj, yol, gibi…) Uğur YILMAZER

17 2)Taşra Teşkilatı İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir il'e bağlanması kanun ile; Bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, il ,ilçe ve bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile olur. Taşra teşkilatı il genel idaresi,ilçe genel idaresi,bucak idaresi ve bölgesel kuruluşlar olarak dört kırma ayrılır. Bu Kpss dokümanı adresinden indirilmiştir… Uğur YILMAZER

18 2)Taşra Teşkilatı a)İl Genel İdaresi İlin başında Vali bulunur.
Valiler İçişleri Bakanlığının teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin olunurlar. Vali en az ortaokul mezunu olmalıdır. Valilik istisnai bir memurluktur. İstisnai memurluk demek herhangi bir yeterlilik veya hiyerarşik bir yükselme sonucu gelinen bir memurluk olmamasıdır. Büyükelçilik, Müşavirlik gibi Vali hem devletin hem de hükümetin temsilcisidir. Yabancı ülke temsilcilerini kabul edebilir ve görüşme yapabilir. Valiler, ilin genel idaresinden her Bakana karşı ayrı ayrı sorumludurlar. Vali yetki genişliğine sahiptir. Uğur YILMAZER

19 2)Taşra Teşkilatı Adli ve askeri teşkilat dışında kalan bütün Devlet daire, müessese ve işletmelerini, özel işyerlerini, özel idare, belediye köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler, teftiş eder. İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur. Vali, ceza ve tevkif evlerinin muhafazasını ve Cumhuriyet savcısıyla birlikte hükümlü ve tutukluların sağlık şartlarını gözetim ve denetimi altında bulundurur. Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının (jandarma ve polis)amiridir. Vali olağanüstü bir durumda doğrudan askeri birliklerden yardım isteyebilir Vali Genel emir çıkarılabilir. Uğur YILMAZER

20 2)Taşra Teşkilatı İl İdare Kurulu
İlin genel idaresini yürüten kuruldur. İl İdare Kurulunun başkanlığını vali yapar. Hukuk işleri müdürü, defterdar, milli eğitim müdürü, bayındırlık ve iskân müdürü, sağlık müdürü, tarım ve köy işleri müdüründen oluşur. Bu kurula valinin yokluğunda vali yardımcısı başkanlık eder. İl idare kurulunun görevi ise valiye danışmanlık yapmaktır. Bunun dışında, İlçe kurulması, kaldırılması için görüş bildirmek, İl merkezindeki belediye sınırları içinde mahallelerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesine karar vermek de il idare kurulunun görevidir. İl idare kurulu bu konudaki kararını belediye meclisi ile birlikte verir ve bu karar valinin onayı ile kesinleşir. Bu Kpss dokümanı adresinden indirilmiştir… Uğur YILMAZER

21 2)Taşra Teşkilatı İl İdare Şube Başkanları
Bunlar başkentteki başlıca bakanlıkların ya da bazı bakanlıkların bağlı kuruluşları ile ana hizmet birimlerinin ildeki servisleri niteliğindedir. İl idare şube başkanları kendi görev alanlarına giren işlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludurlar. Vali bu müdürler arasında işbirliği sağlar. İldeki belli başlı il idare şube başkanları: Hukuk İşleri Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Tarım Müdürü, İl Bayındırlık Müdürü, İl Veteriner Müdürü ve Defterdardır. Uğur YILMAZER

22 2)Taşra Teşkilatı b)İlçe Genel İdaresi
Türkiye’de 850 adet ilçe idaresi vardır. Her ilde birden fazla ilçe vardır. İl merkezi de bir ilçe oluşturur. Buna da merkez ilçe denir. Merkez ilçenin idarecisi kaymakam değildir. Doğrudan doğruya bu ilçelerin yönetimi il valisi tarafından gerçekleştirilir. İlçeler de iller gibi Kanunla kurulur Taşra idaresinde ikinci sıradadır. Başında Kaymakam vardır. Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin listesi ve Bakanın oluru üzerine bakanlar kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle tayin olunur. En az Hukuk Fakültesi veya Siyasal Bilimler mezunu olmalıdır. Güvenceli memurdur. Sadece Hükümetin temsilcisidir. Uğur YILMAZER

23 2)Taşra Teşkilatı Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir; İlçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur. Yetki genişliğine sahip değildir. Kaymakam Askeri Birliklerden doğrudan yardım isteyemez. Kaymakam da vali gibi Askeri ve Adli kurumları denetleyemez Vali gibi genel emir çıkaramaz. Vali gibi yabancı ülke temsilcileri ile görüşemez. Adli ve askeri örgütlerin dışındaki diğer tüm idari örgüt ve personelden sorumludur. Uğur YILMAZER

24 2)Taşra Teşkilatı İlçe idare kurulu
Bunlar kaymakamın başkanlığında yazı işleri müdürü, sağlık ocağı hekimi, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Tarım ve Köy işleri Müdüründen oluşmaktadır. İlçe idare kurulunun görevleri il idare kurulunun görevleri ile aynıdır. İlçe idare şube başkanları Bunlar, başkentin ilçede bulunan üst düzey yöneticileridir. Yazı işleri müdürü, mal müdürü, milli eğitim müdürü, tarım ve köy işleri müdürü, emniyet amiri, jandarma komutanı gibi kişilerden oluşur. Bunlar, kendi alanlarındaki işlerin yürütülmesinden kaymakama karşı sorumludurlar. Uğur YILMAZER

25 2)Taşra Teşkilatı c)Bucak İdaresi
Merkezi idare taşra teşkilatının üçüncüsü de bucak idaresidir. Bucaklar İçişleri Bakanlığının teklifi, cumhurbaşkanının onayı ile kurulur. Bucaklar uzun bir süredir yok olmaya terk edilmişlerdir. Bugün 689 bucak olmasına rağmen bunların sadece 16 sında bucak müdürü vardır. Bucak Müdürü içişleri Bakanlığı kararnamesi ile vali emrine atanırlar. En az lise mezunu olmalıdırlar. Bucak müdürü bucaktaki işlerin yürütülmesinden sorumludur. Bucak müdürü Bucak içerisinde işlenen suçları savcıya haber verir, güvenlik açısından olağanüstü bir durumla karşılaşırsa durumu bağlı olduğu kaymakam ya da valiye bildirir. Bucak meclisi Doktor veya sağlık memuru, veteriner, tarım öğretmeni ve başöğretmen meclisin doğal üyeleridir. Uğur YILMAZER

26 2)Taşra Teşkilatı Bucak komisyonu
Bucak meclisi üyeleri tarafından, bucak meclisi üyeleri içerisinden 1 yıllığına seçilirler. Bucak komisyonu, bucak meclisi toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda bu meclisin görevlerini yapar. d)Bölgesel Kuruluşlar Hem kanunla hem de bakanlık kararnamesiyle kurulur. OHAL(Olağanüstü hal) GAP gibi Uğur YILMAZER

27 Yerinden Yönetim Birimleri
1)Yerel Yönetimler a)İl Özel İdaresi İl özel idaresi, ilin çevre düzeni, plânı, bayındırlık ve iskân, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri, İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir. Burada kısaca şunu belirtirsek, il özel idareleri belediye ile aynı işleri yapar. Tek fark bu işleri belediye sınırları dışında yapmasıdır. İl özel idaresinin organları, İl genel meclisi, il encümeni ve vali’dir, Uğur YILMAZER

28 Yerinden Yönetim Birimleri
Vali: il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. İl özel idaresinin bütçesini belirler ve uygular. İl genel Meclisi: il özel idaresinin karar organıdır. İldeki seçmenler tarafından 5 Yılda bir yapılan yerel seçimlerle seçilmiş üyelerden oluşur. Bütçeyi kabul eder. İmar plânlarını görüşür ve karara bağlar. İl özel idaresinin çıkardığı yönetmelikleri kabul eder. İl özel idaresi kendisine verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa, İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay’ın kararı ile feshedilir. İl Encümeni; Valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Toplam 10 kişidirler. İl özel idaresinin bütçesini inceler ve valiye danışmanlık yapar. İl özel idaresinin 2. karar organıdır. Uğur YILMAZER

29 Yerinden Yönetim Birimleri
b)Belediye İdaresi Belediye sakinlerinin müşterek nitelikteki altyapı, ulaşım, temizlik gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. Nüfusu ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararnameyle belediye kurulabilir. Nüfusu 'den fazla olan il  belediyeleri, fizikî yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla Büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir. Belediyenin organları, Belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır. Belediye Başkanı; Belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir Belediyenin bütçesini hazırlar, harcamaları belirler. Yerel seçimle göreve gelir. Bu Kpss dokümanı adresinden indirilmiştir… Uğur YILMAZER

30 Yerinden Yönetim Birimleri
Belediye Genel Meclisi; Belediyenin bütçesini onaylar. Karar organıdır. Yerel seçimlerle gelen üyelerden oluşur. Sayıları en az 9’dur.Sayıları belediyenin nüfusuna göre değişir. Belediye Encümeni; Belediye idaresinin 2.Karar organıdır. Belediye genel meclisi üyeleri arasından 1 yıllığına seçilirler. Sayıları en az iki’dir. c)Köy İdaresi En küçük yerel yönetim birimidir. Nüfusu 2000'den aşağı olan yerler köydür. Köyü, muhtar ve köy ihtiyar meclisi idare eder. Bunlar, seçmenler tarafından beş senede bir seçilirler. Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur. Uğur YILMAZER

31 Yerinden Yönetim Birimleri
Muhtar; Köyün harcamalarını ve bütçesini belirler. Yapılacak işleri belirler. İhtiyar Heyeti; Yerel seçimlerle gelir,5 azadan oluşur. Köyün karar organıdır. Köy Derneği; köyün tüm seçmenlerinden oluşur. Öğretmen ve imam doğal üyedir. İl özel idaresi, Belediye idaresi ve Köy idaresinin başındaki kişiler yönetmelik çıkarabilirler. Çünkü bunların hepsinin kamu tüzel kişilikleri vardır. Kamu tüzel kişilik demek kendi karar organı olması demektir. Örneğin belediye idaresinin belediye meclisi İl özel idaresinin il genel meclisi ve köy idaresinin de ihtiyar heyetinin olması gibi. Uğur YILMAZER

32 Tüzel Kişilik Tüzel Kişilik İkiye ayrılır; a)Devlet Tüzel Kişilik
a)Devlet Tüzel Kişilik Başbakan, Bakanlar Kurulu ve Bakanlıklardır. Bunlar yönetmelik çıkarabilir. Emniyet Genel Müdürlüğü yönetmelik çıkaramaz. Çünkü içişleri bakanlığına bağlıdır. Kendi karar organı yoktur. Emniyet genel müdürlüğü ile ilgili yönetmeliği içişleri bakanlığı çıkarır. Bu Kpss dokümanı adresinden indirilmiştir… Uğur YILMAZER

33 Tüzel Kişilik b)Kamu Tüzel Kişiliği
İl Özel İdaresi, Belediye ve Köy İdaresi, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Odalar, Barolar, Birlikler, TRT, Üniversite, RTÜK, SPK, BDDK, TMSF, Tütün kurulu, Şeker kurulu, Kamu ihale kurulu gibi kendi karar organı olanlardır. Örneğin üniversitenin karar organı olan senatosu vardır. Ama fakültenin senato gibi bir karar organı yoktur. Bu durumda üniversitenin kamu tüzel kişiliği vardır ve rektör yönetmelik çıkarabilir. Ama dekanın kamu tüzel kişiliği yoktur, yönetmelik çıkaramaz.  Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Başbakanlığa bağlı olmasına rağmen kamu tüzel kişiliğine sahip olan kurumlardır. Mahalle Muhtarının Kamu Tüzel Kişiliği yoktur. Yönetmelik çıkaramaz Uğur YILMAZER

34 İdari Vesayet Merkezi idarenin yerel idare üzerindeki gücüne denir. Herhangi iki kurum arasında idari vesayetin söz konusu olabilmesi için her iki kurumun da farklı tüzel kişiliğe sahip olmaları gerekir. Merkezi idare adına vali devlet tüzel kişiliğini temsil eder, il özel idaresi ise yerel yönetim olarak kamu tüzel kişiliğidir. Bu iki kurum arasındaki ilişki idari vesayet ilişkisidir. Vali İl özel idaresi ValiBelediye idaresi Kaymakam İlçe Belediye idaresi gibi Aynı tüzel kişilik içerisindeki durum ise hiyerarşik bir ilişkidir. Ve buna da hiyerarşi denir. Vali Kaymakam Kaymakam Bucak Müdürü gibi  Uğur YILMAZER

35 İdari Vesayet Ancak bazı üst kuruluşlar ile alt kuruluşları arasındaki ilişki de idari vesayet ilişkisi olabilmektedir. Örneğin; YÖK ile üniversiteler arasındaki ilişki ile Türkiye barolar birliği ile İstanbul barosu arasındaki ilişki de idari vesayettir 2)Hizmet Yerinden Yönetim Birimleri a) Üniversiteler b) YÖK c) Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu d) TÜBİTAK Uğur YILMAZER

36 Hükümet Sistemleri 1)Parlamenter sistem
  Yasama ve yürütme güçlerinin yumuşak bir şekilde ayrıldığı hükümet sistemidir. İngiltere, Almanya, Türkiye, Belçika, kanada, İsveç, Norveç, Yunanistan bu sistemin uygulandığı ülkelerdir. Bu sistemin özellikleri şunlardır: Parlamenter sistemde yürütme iki başlıdır. Cumhurbaşkanı yürütme içinde sorumsuzdur ama başbakan yürütme içinde sorumludur. Başbakan milletvekili olmak zorundadır, bakanlar milletvekili olmak zorunda değildir. Yürütme organı yasama organı olan meclise karşı sorumludur. Yasama organı yürütme organını güvensizlik oyu ile düşürebilir. Yürütme organı da belli koşullar oluştuğunda yasama organını feshedebilir Aynı kişi hem yasamada hem de yürütmede görev alabilir. Uğur YILMAZER

37 Hükümet Sistemleri 2)Başkanlık sistemi
  Yasama ve yürütme güçlerinin birbirinden tamamen ayrılması sistemidir. ABD, Brezilya, Şili, Arjantin, Peru ve Kolombiya’da uygulanmaktadır. Bu sistemin özellikleri şunlardır; Yürütme organı tek kişiden oluşur ve o tek kişi başkandır. Başkan halk tarafından seçilir Başkan yasama organından güvenoyu almaz Başkan yasama organını feshedemez Aynı kişi hem yasamada hem de yürütmede görev alamaz Başkan yasama organının çalışmasına katılamaz Uğur YILMAZER Bu Kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…

38 Hükümet Sistemleri 3)Yarı başkanlık sistemi
Devlet başkanı direk halk tarafından seçilir. Fransa, Portekiz ve Finlandiya uygulandığı ülkelerdir. Özellikleri şunlardır; Yürütme iki başlıdır Başkan doğrudan halk tarafından seçilir Başbakan ve bakanlar kurulu yasam organına karşı sorumludur Bu sistem parlamenter sistem ile başkanlık sisteminin karışımı olan bir sistemdir. 4)Meclis hükümeti sistemi Yasama ve yürütme gücü yasama organında toplanmıştır. İsviçre’de ve I. TBMM döneminde Türkiye’de uygulanmıştır. Özellikleri şunlardır; Meclisin üstünlüğü ilkesine dayanır Yürütme yetkisini kullanan kurul yasama organı tarafından seçilir Yürütme yasamayı feshedemez Devlet başkanlığı yani cumhurbaşkanlığı makamı yoktur. Uğur YILMAZER

39 CERN AVRUPA NÜKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ
İSVİÇRE –FRANSA SINIRINDA YERALTINDA KURULMUŞ OLAN PARÇACIK FİZİĞİ LABORATUVARIDIR. Bu Kpss dokümanı adresinden indirilmiştir… Uğur YILMAZER

40 DEVLETLEŞTİRME ÖZEL BİR İŞLETMEYE DEVLETİN KANUNLA EL KOYMASIDIR
Bu Kpss dokümanı adresinden indirilmiştir… Uğur YILMAZER

41 KAMULAŞTIRMA İDARENİN ÖZEL MÜLKİYETTEKİ BİR ARSA VEYA ARAZİYE EL KOYMASIDIR. Bu Kpss dokümanı adresinden indirilmiştir… Uğur YILMAZER

42 GEÇİCİ İŞGAL İDARENİN BİR BAYINDIRLIK HİZMETİ SUNMAK AMACIYLA ARSA VEYA ARAZİYE GEÇİCİ OLARAK,MÜLKİYETİNE EL KOYMAKSIZIN EL ATMASIDIR. Bu Kpss dokümanı adresinden indirilmiştir… Uğur YILMAZER

43 İSTİMVAL İDARENİN OLAĞANÜSTÜ BİR DURUMDA TAŞINIRLARA EL KOYMASIDIR.BEDENSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ DE KAPSAR Uğur YILMAZER

44 İSTİKRAZ İDARENİN KAMUDAN BORÇLANMASI DEMEKTİR.
HAZİNE BONOSU VEYA TAHVİL SENEDİ YOLUYLA Bu Kpss dokümanı adresinden indirilmiştir… Uğur YILMAZER

45 Bu Kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…
Uğur YILMAZER


"İDARE HUKUKU BÖLÜM 6 Uğur YILMAZER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları