Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uğur YILMAZER 1 İDARE HUKUKU BÖLÜM 6 Bu Kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uğur YILMAZER 1 İDARE HUKUKU BÖLÜM 6 Bu Kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net."— Sunum transkripti:

1 Uğur YILMAZER 1 İDARE HUKUKU BÖLÜM 6 Bu Kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

2 A)Merkez Te ş kilatları Merkez te ş kilatı ba ş kent ve ta ş ra te ş kilatı olmak üzere iki kısma ayrılır 1)Ba ş kent Te ş kilatı a)Cumhurba ş kanı; Nitelikleri ve Tarafsızlı ğ ı;Cumhurba ş kanı, kırk ya ş ını doldurmu ş ve yüksek ö ğ renim yapmı ş Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterli ğ ine sahip Türk vatanda ş ları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurba ş kanının görev süresi be ş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurba ş kanı seçilebilir. Cumhurba ş kanlı ğ ına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dı ş ından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandı ğ ında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. Cumhurba ş kanı seçilenin, varsa partisi ile ili ş i ğ i kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli ğ i sona erer. Uğur YILMAZER 2 İDARE HUKUKU Bu Kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

3 Cumhurba ş kanı seçimi, Cumhurba ş kanının görev süresinin dolmasından önceki altmı ş gün içinde; makamın herhangi bir sebeple bo ş alması halinde ise bo ş almayı takip eden altmı ş gün içinde tamamlanır. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt ço ğ unlu ğ unu alan aday Cumhurba ş kanı seçilmi ş olur. İ lk oylamada bu ço ğ unluk sa ğ lanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almı ş bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların ço ğ unlu ğ unu alan aday Cumhurba ş kanı seçilmi ş olur. İ kinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterli ğ ini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, bo ş alan adaylı ğ ın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İ kinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum ş eklinde yapılır. Aday, geçerli oyların ço ğ unlu ğ unu aldı ğ ı takdirde Cumhurba ş kanı seçilmi ş olur. Bütün bu cumhurba ş kanlı ğ ı ile ilgili de ğ i ş iklikler 21 Ekim 2007 referandumu ile gelmi ş tir. Uğur YILMAZER 3 Cumhurbaşkanı Seçimi

4 21 Ekim 2007 Referandumu sonucunda hangi de ğ i ş iklikler oldu?  Cumhurba ş kanı 5 yıllı ğ ına seçilecek  Cumhurba ş kanını halk seçecek  Cumhurba ş kanı en fazla 5+5 yıl görev yapabilecek  Genel seçimler 4yılda bir yapılacak  Meclisteki tüm oturumlar için toplantı yeter sayısı 184 olacak Görev ve yetkileri  Ba ş bakanı atar ve istifasını kabul eder.  Bakanları onaylar.(Bakanları ba ş bakan seçer)Hükümet, Cumhurba ş kanının Bakanlar Kurulu listesini onaylamasıyla kurulmu ş olur.  MGK’yı toplantıya ça ğ ırır ve Ba ş kanlık eder.(Katılamazsa Ba ş bakan ba ş kanlık eder.)  YÖK üyelerini ve Rektörleri atar.(Dekanı YÖK seçer.)  DDK (Devlet Denetleme Kurulu) Ba ş kan ve üyelerini seçer.DDK Cumhurba ş kanlı ğ ına ba ğ lıdır. DDK Askeri ve Adli kurumlar dı ş ındaki tüm kurumları denetleyebilir Uğur YILMAZER 4 Cumhurbaşkanı Seçimi Görev ve Yetkileri

5  Gerekli gördü ğ ü durumlarda Bakanlar Kuruluna ba ş kanlık eder.  Ani bir saldırı durumunda silahlı kuvvetlerin kullanılmasına karar verir. Ba ş komutanlı ğ ı temsil eder.  Türkiye Cumhuriyetini temsil eder. (Türk milletini TBMM temsil eder.)  Sürekli hastalık, sakatlık ve ya ş lılık durumlarında bazı mahkûmların mahkûmiyetini azaltabilir ya da kaldırabilir.  Cumhurba ş kanlı ğ ı kararnamesi ile cumhurba ş kanlı ğ ı genel sekreterini atar.  Genelkurmay ba ş kanını atar.  Kararnameleri imzalar.  Milletler arası antla ş maları onaylar ve yayımlar.  Cumhurba ş kanı ba ş kanlı ğ ında toplanan bakanlar kurulu ola ğ anüstü hal, sıkıyönetim ve seferberlik ilan edebilir, kanun hükmünde kararname çıkarabilir. Uğur YILMAZER 5 Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri

6 Cumhurba ş kanı yaptı ğ ı hiçbir i ş ten dolayı sorumlu tutulamaz. Sadece vatana ihanetten Yüce divanda yargılanabilir. Bunun için de meclis üye tamsayısının 1/3 ço ğ unlu ğ unun teklifi ve 3/4 ço ğ unlu ğ unun da kararı gerekir. Cumhurba ş kanına vekâlet etme hakkı ise meclis ba ş kanına aittir.(Ölüm, çekilme, yurtdı ş ı seyahati, hastalık gibi durumlarda)Meclis ba ş kanı vekâlet durumunda Cumhurba ş kanının tüm yetkilerini kullanır. Uğur YILMAZER 6 Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri Bu Kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

7  Milletvekili olmak zorundadır.  Görevinden dolayı meclise kar ş ı sorumludur.  Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir.  Yüksek Denetleme Kurulu, Merkez Bankası, Hazine ve Dı ş Ticaret Müste ş arlı ğ ı, Genelkurmay Ba ş kanlı ğ ı, M İ T, Darphane, Devlet Personel Ba ş kanlı ğ ı, Türkiye İ statistikleri kurumu (TÜ İ K),Devlet Planlama Te ş kilatı Ba ş bakanlı ğ a ba ğ lı kurulu ş lardır. Uğur YILMAZER 7 b- Başbakan

8  Kararlarını oy birli ğ i ile alır.  Hükümetin genel siyasetini yürütür.  Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt savunmasına hazırlanmasından sorumludur.  Genel Kurmay Ba ş kanını seçer.(Cumhurba ş kanı Genelkurmay ba ş kanını onaylar ve atar.)  Vatanda ş lı ğ a kabul eder veya çıkarır. Vatanda ş lıktan çıkarma sadece vatana ba ğ lılıkla ba ğ da ş mayan bir suçtan dolayı olur. Vatanda ş lıktan çıkarma kararına yargı ile kapatılamaz.(Danı ş tay’a itiraza gidilebilir)  Tüzük ve KHK çıkarır.(Tüzük, kanunların nasıl uygulanaca ğ ını anlatır.)Tüzük mutlaka Danı ş tay onayından geçmelidir ve Tüzü ğ ü Cumhurba ş kanı da onaylar, resmi gazetede de yayımlanır. Uğur YILMAZER 8 c- Bakanlar Kurulu

9  İ cra Bakanlıkları (Maliye Bakanı, M.E. B. vb.) kanunla kurulur, kaldırılır. Devlet Bakanlıkları Ba ş bakanın teklifi Cumhurba ş kanının onayı ile kurulur.(En fazla 20 Devlet Bakanı olabilir.)  Milletvekili olma zorunlulukları yoktur.  Meclis dı ş ından gelen Bakanın mecliste oy hakkı yoktur. Fakat Bakanlar Kurulunda oy hakkı vardır. Meclis dı ş ından gelen Bakanın dokunulmazlık hakkı vardır.  Bir bakana ancak ba ş ka bir bakan vekâlet edebilir. Bir bakana vekâlet 15 günü geçmemelidir.  Bakanlar yönetmelik çıkarıp atama ve harcama yaparlar.(Yönetmelik kendi alanıyla ilgili i ş lerin nasıl yapılaca ğ ını gösteren yazılı kurallar) Uğur YILMAZER 9 d- Bakanlıklar

10 Soru: I- Cumhurba ş kanı II- Ba ş bakan III- Bakan IV- Milletvekili Yukarıdakilerden Hangilerine vekâlet edilemez? a) I-II b) II-III c) III-IV d) II-III-IV e) Yalnız IV Uğur YILMAZER 10 Bu Kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

11 Soru: I- Cumhurba ş kanı II- TBMM Ba ş kanlı ğ ı III- Ba ş bakan IV- Bakan V- Milletvekili Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri görevine yeminle ba ş lar? a) I-II b) I-V c) III-IV d) I-II-V e) II-III-IV Uğur YILMAZER 11 Bu Kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

12 Soru I-Cumhurba ş kanı II-TBMM Ba ş kanlı ğ ı III-Ba ş bakan IV-Bakan Yukarıdakilerden Hangileri milletvekili olmak zorundadır? a) I-II b) II-III c) III-IV d) II-IV e) II-III-IV Uğur YILMAZER 12

13 1)Danı ş tay  İ dari davalarda son mercidir.  Son söz hakkına sahiptir.  Yüksek mahkemedir.  Tüzük ve yönetmelikleri inceler. Üyelerinin dörtte üçünü HSYK, dörtte birini de cumhurba ş kanı seçer. İ dareyi ilgilendiren davalara bakar. 2)Sayı ş tay  Yüksek hesap ve mali inceleme mercidir.  Mali davalarda son söz hakkı vardır.  Yüksek mahkeme de ğ ildir.  Danı ş tay’la çeli ş ti ğ i durumlarda Danı ş tay’ın görü ş ü kabul edilir.  Sayı ş tay’ın üyelerini ve ba ş kanını TBMM genel kurulu seçer. Sayı ş tay 2004’ten itibaren Askeri mercileri de mali yönden denetleyebilmektedir. Uğur YILMAZER 13 Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar

14 3)MGK (Milli Güvenlik Kurulu)-1961  Devletin Milli Güvenlik Siyaseti ile ilgili ( İ ç güvenlik, dı ş güvenlik, savunma) tavsiye niteli ğ inde kararlar alır.  Kararlarını oy çoklu ğ u ile alır.  Ba ş kanlı ğ ını Cumhurba ş kanı yapar. Yoksa Ba ş bakan o da yoksa MGK toplanmaz.  Gündemini Cumhurba ş kanı belirler.(Ba ş bakan ve Genelkurmay ba ş kanının da görü ş ünü alır.)  2003’e kadar her ay toplanırdı. 2003’ten sonra ise iki ayda bir toplanır. Üyeleri Cumhurba ş kanı, Ba ş bakan, Ba ş bakan Yardımcıları 3 tane (2001),Adalet Bakanı (2001), İ çi ş leri Bakanı, Dı ş i ş leri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Ba ş kanı, Kara Kuvvetleri Komutanlı ğ ı, Hava Kuvvetleri Komutanlı ğ ı, Deniz Kuvvetleri Komutanlı ğ ı, Jandarma Genel Komutanı Uğur YILMAZER 14 Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar

15  MGK Genel Sekreteri MGK’ya üye de ğ ildir.  2004’ten itibaren MGK Genel Sekreteri sivil de olabilir. MGK genel sekreteri bakanlar kurulu tarafından seçilir ve cumhurba ş kanı tarafından onaylanır. E ğ er seçilen Genel Sekreter asker ise Genelkurmay Ba ş kanlı ğ ının da olumlu görü ş ü alınır.  MGK Genel Sekreterli ğ i Ba ş bakanlı ğ a ba ğ lıdır. Uğur YILMAZER 15 Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar

16 4)DPT (Devlet Planlama Te ş kilatı)-1963  Ba ş bakanlı ğ a ba ğ lıdır.  Kalkınma planı hazırlar.  Yürürlükteki kalkınma planı 9. Kalkınma Planıdır. (2007–2013 arası)  Tüm harcama kalemleri DPT onayından geçer.(Baraj, yol, gibi…) Uğur YILMAZER 16 Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar

17 İ l ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının de ğ i ş tirilmesi, bir ilçenin ba ş ka bir il'e ba ğ lanması kanun ile; Bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, il,ilçe ve bucak sınırlarının ve bucak adlarının de ğ i ş tirilmesi bir köyün veya kasabanın veya buca ğ ın ba ş ka bir il ve ilçeye ba ğ lanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının de ğ i ş tirilmesi İ çi ş leri Bakanlı ğ ının kararı ve Cumhurba ş kanının tasdiki ile olur. Ta ş ra te ş kilatı il genel idaresi,ilçe genel idaresi,bucak idaresi ve bölgesel kurulu ş lar olarak dört kırma ayrılır. Uğur YILMAZER 17 2)Taşra Teşkilatı Bu Kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

18 a) İ l Genel İ daresi  İ lin ba ş ında Vali bulunur.  Valiler İ çi ş leri Bakanlı ğ ının teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurba ş kanının tasdiki ile tayin olunurlar.  Vali en az ortaokul mezunu olmalıdır. Valilik istisnai bir memurluktur. İ stisnai memurluk demek herhangi bir yeterlilik veya hiyerar ş ik bir yükselme sonucu gelinen bir memurluk olmamasıdır. Büyükelçilik, Mü ş avirlik gibi  Vali hem devletin hem de hükümetin temsilcisidir.  Yabancı ülke temsilcilerini kabul edebilir ve görü ş me yapabilir.  Valiler, ilin genel idaresinden her Bakana kar ş ı ayrı ayrı sorumludurlar.  Vali yetki geni ş li ğ ine sahiptir. Uğur YILMAZER 18 2)Taşra Teşkilatı

19  Adli ve askeri te ş kilat dı ş ında kalan bütün Devlet daire, müessese ve i ş letmelerini, özel i ş yerlerini, özel idare, belediye köy idareleriyle bunlara ba ğ lı tekmil müesseseleri denetler, tefti ş eder.  İ lin her yönden genel idare ve genel gidi ş ini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.  Vali, ceza ve tevkif evlerinin muhafazasını ve Cumhuriyet savcısıyla birlikte hükümlü ve tutukluların sa ğ lık ş artlarını gözetim ve denetimi altında bulundurur.  Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve te ş kilatının (jandarma ve polis)amiridir.  Vali ola ğ anüstü bir durumda do ğ rudan askeri birliklerden yardım isteyebilir  Vali Genel emir çıkarılabilir. Uğur YILMAZER 19 2)Taşra Teşkilatı

20 İ l İ dare Kurulu  İ lin genel idaresini yürüten kuruldur.  İ l İ dare Kurulunun ba ş kanlı ğ ını vali yapar. Hukuk i ş leri müdürü, defterdar, milli e ğ itim müdürü, bayındırlık ve iskân müdürü, sa ğ lık müdürü, tarım ve köy i ş leri müdüründen olu ş ur. Bu kurula valinin yoklu ğ unda vali yardımcısı ba ş kanlık eder. İ l idare kurulunun görevi ise valiye danı ş manlık yapmaktır. Bunun dı ş ında, İ lçe kurulması, kaldırılması için görü ş bildirmek, İ l merkezindeki belediye sınırları içinde mahallelerin kurulması, kaldırılması veya birle ş tirilmesine karar vermek de il idare kurulunun görevidir. İ l idare kurulu bu konudaki kararını belediye meclisi ile birlikte verir ve bu karar valinin onayı ile kesinle ş ir. Uğur YILMAZER 20 2)Taşra Teşkilatı Bu Kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

21 İ l İ dare Ş ube Ba ş kanları  Bunlar ba ş kentteki ba ş lıca bakanlıkların ya da bazı bakanlıkların ba ğ lı kurulu ş ları ile ana hizmet birimlerinin ildeki servisleri niteli ğ indedir. İ l idare ş ube ba ş kanları kendi görev alanlarına giren i ş lerin yürütülmesinden valiye kar ş ı sorumludurlar. Vali bu müdürler arasında i ş birli ğ i sa ğ lar. İ ldeki belli ba ş lı il idare ş ube ba ş kanları: Hukuk İş leri Müdürü, İ l Sa ğ lık Müdürü, İ l Milli E ğ itim Müdürü, İ l Tarım Müdürü, İ l Bayındırlık Müdürü, İ l Veteriner Müdürü ve Defterdardır. Uğur YILMAZER 21 2)Taşra Teşkilatı

22 b) İ lçe Genel İ daresi Türkiye’de 850 adet ilçe idaresi vardır. Her ilde birden fazla ilçe vardır. İ l merkezi de bir ilçe olu ş turur. Buna da merkez ilçe denir. Merkez ilçenin idarecisi kaymakam de ğ ildir. Do ğ rudan do ğ ruya bu ilçelerin yönetimi il valisi tarafından gerçekle ş tirilir.  İ lçeler de iller gibi Kanunla kurulur  Ta ş ra idaresinde ikinci sıradadır.  Ba ş ında Kaymakam vardır.  Kaymakamlar, İ çi ş leri Bakanlı ğ ı Müdürler Encümeninin listesi ve Bakanın oluru üzerine bakanlar kurulu kararı ve Cumhurba ş kanının tasdikiyle tayin olunur.  En az Hukuk Fakültesi veya Siyasal Bilimler mezunu olmalıdır.  Güvenceli memurdur.  Sadece Hükümetin temsilcisidir. Uğur YILMAZER 22 2)Taşra Teşkilatı

23  Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir;  İ lçenin her yönden genel idare ve genel gidi ş ini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.  Yetki geni ş li ğ ine sahip de ğ ildir.  Kaymakam Askeri Birliklerden do ğ rudan yardım isteyemez.  Kaymakam da vali gibi Askeri ve Adli kurumları denetleyemez  Vali gibi genel emir çıkaramaz.  Vali gibi yabancı ülke temsilcileri ile görü ş emez.  Adli ve askeri örgütlerin dı ş ındaki di ğ er tüm idari örgüt ve personelden sorumludur. Uğur YILMAZER 23 2)Taşra Teşkilatı

24 İ lçe idare kurulu Bunlar kaymakamın ba ş kanlı ğ ında yazı i ş leri müdürü, sa ğ lık oca ğ ı hekimi, İ lçe Milli E ğ itim Müdürü ve Tarım ve Köy i ş leri Müdüründen olu ş maktadır. İ lçe idare kurulunun görevleri il idare kurulunun görevleri ile aynıdır. İ lçe idare ş ube ba ş kanları Bunlar, ba ş kentin ilçede bulunan üst düzey yöneticileridir. Yazı i ş leri müdürü, mal müdürü, milli e ğ itim müdürü, tarım ve köy i ş leri müdürü, emniyet amiri, jandarma komutanı gibi ki ş ilerden olu ş ur. Bunlar, kendi alanlarındaki i ş lerin yürütülmesinden kaymakama kar ş ı sorumludurlar. Uğur YILMAZER 24 2)Taşra Teşkilatı

25 c)Bucak İ daresi Merkezi idare ta ş ra te ş kilatının üçüncüsü de bucak idaresidir. Bucaklar İ çi ş leri Bakanlı ğ ının teklifi, cumhurba ş kanının onayı ile kurulur. Bucaklar uzun bir süredir yok olmaya terk edilmi ş lerdir. Bugün 689 bucak olmasına ra ğ men bunların sadece 16 sında bucak müdürü vardır. Bucak Müdürü içi ş leri Bakanlı ğ ı kararnamesi ile vali emrine atanırlar. En az lise mezunu olmalıdırlar. Bucak müdürü bucaktaki i ş lerin yürütülmesinden sorumludur. Bucak müdürü Bucak içerisinde i ş lenen suçları savcıya haber verir, güvenlik açısından ola ğ anüstü bir durumla kar ş ıla ş ırsa durumu ba ğ lı oldu ğ u kaymakam ya da valiye bildirir. Bucak meclisi Doktor veya sa ğ lık memuru, veteriner, tarım ö ğ retmeni ve ba ş ö ğ retmen meclisin do ğ al üyeleridir. Uğur YILMAZER 25 2)Taşra Teşkilatı

26 Bucak komisyonu Bucak meclisi üyeleri tarafından, bucak meclisi üyeleri içerisinden 1 yıllı ğ ına seçilirler. Bucak komisyonu, bucak meclisi toplantı halinde bulunmadı ğ ı zamanlarda bu meclisin görevlerini yapar. d)Bölgesel Kurulu ş lar Hem kanunla hem de bakanlık kararnamesiyle kurulur. OHAL(Ola ğ anüstü hal) GAP gibi Uğur YILMAZER 26 2)Taşra Teşkilatı

27 1)Yerel Yönetimler a) İ l Özel İ daresi İ l özel idaresi, ilin çevre düzeni, plânı, bayındırlık ve iskân, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yeti ş tirme yurtları; ilk ve orta ö ğ retim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile di ğ er ihtiyaçlarının kar ş ılanmasına ili ş kin hizmetleri, İ mar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, a ğ açlandırma, park ve bahçe tesisine ili ş kin hizmetleri belediye sınırları dı ş ında yapmakla görevli ve yetkilidir. Burada kısaca ş unu belirtirsek, il özel idareleri belediye ile aynı i ş leri yapar. Tek fark bu i ş leri belediye sınırları dı ş ında yapmasıdır. İ l özel idaresinin organları, İ l genel meclisi, il encümeni ve vali’dir, Uğur YILMAZER 27 Yerinden Yönetim Birimleri

28 Vali: il özel idaresinin ba ş ı ve tüzel ki ş ili ğ inin temsilcisidir. İ l özel idaresinin bütçesini belirler ve uygular. İ l genel Meclisi: il özel idaresinin karar organıdır. İ ldeki seçmenler tarafından 5 Yılda bir yapılan yerel seçimlerle seçilmi ş üyelerden olu ş ur. Bütçeyi kabul eder. İ mar plânlarını görü ş ür ve karara ba ğ lar. İ l özel idaresinin çıkardı ğ ı yönetmelikleri kabul eder. İ l özel idaresi kendisine verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa, İ çi ş leri Bakanlı ğ ının bildirisi üzerine Danı ş tay’ın kararı ile feshedilir. İ l Encümeni; Valinin ba ş kanlı ğ ında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçece ğ i be ş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçece ğ i be ş üyeden olu ş ur. Toplam 10 ki ş idirler. İ l özel idaresinin bütçesini inceler ve valiye danı ş manlık yapar. İ l özel idaresinin 2. karar organıdır. Uğur YILMAZER 28 Yerinden Yönetim Birimleri

29 b)Belediye İ daresi Belediye sakinlerinin mü ş terek nitelikteki altyapı, ula ş ım, temizlik gibi ihtiyaçlarını kar ş ılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek olu ş turulan, idarî ve malî özerkli ğ e sahip kamu tüzel ki ş ili ğ idir. Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerle ş im yerinde, İ çi ş leri Bakanlı ğ ının önerisi üzerine mü ş terek kararnameyle belediye kurulabilir. Nüfusu 750.000'den fazla olan il belediyeleri, fizikî yerle ş im durumları ve ekonomik geli ş mi ş lik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla Büyük ş ehir belediyesine dönü ş türülebilir. Belediyenin organları, Belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye ba ş kanıdır. Belediye Ba ş kanı; Belediye idaresinin ba ş ı ve belediye tüzel ki ş ili ğ inin temsilcisidir Belediyenin bütçesini hazırlar, harcamaları belirler. Yerel seçimle göreve gelir. Uğur YILMAZER 29 Yerinden Yönetim Birimleri Bu Kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

30 Belediye Genel Meclisi; Belediyenin bütçesini onaylar. Karar organıdır. Yerel seçimlerle gelen üyelerden olu ş ur. Sayıları en az 9’dur.Sayıları belediyenin nüfusuna göre de ğ i ş ir. Belediye Encümeni; Belediye idaresinin 2.Karar organıdır. Belediye genel meclisi üyeleri arasından 1 yıllı ğ ına seçilirler. Sayıları en az iki’dir. c)Köy İ daresi En küçük yerel yönetim birimidir. Nüfusu 2000'den a ş a ğ ı olan yerler köydür. Köyü, muhtar ve köy ihtiyar meclisi idare eder. Bunlar, seçmenler tarafından be ş senede bir seçilirler. Uğur YILMAZER 30 Yerinden Yönetim Birimleri Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birle ş tirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve de ğ i ş tirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görü ş ü üzerine valinin onayı ile olur.

31 Muhtar; Köyün harcamalarını ve bütçesini belirler. Yapılacak i ş leri belirler. İ htiyar Heyeti; Yerel seçimlerle gelir,5 azadan olu ş ur. Köyün karar organıdır. Köy Derne ğ i; köyün tüm seçmenlerinden olu ş ur. Ö ğ retmen ve imam do ğ al üyedir. Uğur YILMAZER 31 Yerinden Yönetim Birimleri İ l özel idaresi, Belediye idaresi ve Köy idaresinin ba ş ındaki ki ş iler yönetmelik çıkarabilirler. Çünkü bunların hepsinin kamu tüzel ki ş ilikleri vardır. Kamu tüzel ki ş ilik demek kendi karar organı olması demektir. Örne ğ in belediye idaresinin belediye meclisi İ l özel idaresinin il genel meclisi ve köy idaresinin de ihtiyar heyetinin olması gibi.

32 Tüzel Ki ş ilik İ kiye ayrılır; a)Devlet Tüzel Ki ş ilik Ba ş bakan, Bakanlar Kurulu ve Bakanlıklardır. Bunlar yönetmelik çıkarabilir. Emniyet Genel Müdürlü ğ ü yönetmelik çıkaramaz. Çünkü içi ş leri bakanlı ğ ına ba ğ lıdır. Kendi karar organı yoktur. Emniyet genel müdürlü ğ ü ile ilgili yönetmeli ğ i içi ş leri bakanlı ğ ı çıkarır. Uğur YILMAZER 32 Tüzel Kişilik Bu Kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

33 b)Kamu Tüzel Ki ş ili ğ i İ l Özel İ daresi, Belediye ve Köy İ daresi, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Odalar, Barolar, Birlikler, TRT, Üniversite, RTÜK, SPK, BDDK, TMSF, Tütün kurulu, Ş eker kurulu, Kamu ihale kurulu gibi kendi karar organı olanlardır. Örne ğ in üniversitenin karar organı olan senatosu vardır. Ama fakültenin senato gibi bir karar organı yoktur. Bu durumda üniversitenin kamu tüzel ki ş ili ğ i vardır ve rektör yönetmelik çıkarabilir. Ama dekanın kamu tüzel ki ş ili ğ i yoktur, yönetmelik çıkaramaz.  Vakıflar Genel Müdürlü ğ ü ile Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlü ğ ü Ba ş bakanlı ğ a ba ğ lı olmasına ra ğ men kamu tüzel ki ş ili ğ ine sahip olan kurumlardır. Mahalle Muhtarının Kamu Tüzel Ki ş ili ğ i yoktur. Yönetmelik çıkaramaz Uğur YILMAZER 33 Tüzel Kişilik

34 Merkezi idarenin yerel idare üzerindeki gücüne denir. Herhangi iki kurum arasında idari vesayetin söz konusu olabilmesi için her iki kurumun da farklı tüzel ki ş ili ğ e sahip olmaları gerekir. Merkezi idare adına vali devlet tüzel ki ş ili ğ ini temsil eder, il özel idaresi ise yerel yönetim olarak kamu tüzel ki ş ili ğ idir. Bu iki kurum arasındaki ili ş ki idari vesayet ili ş kisidir. Vali  İ l özel idaresi Vali  Belediye idaresi Kaymakam  İ lçe Belediye idaresi gibi Aynı tüzel ki ş ilik içerisindeki durum ise hiyerar ş ik bir ili ş kidir. Ve buna da hiyerar ş i denir. Vali  Kaymakam Kaymakam  Bucak Müdürü gibi Uğur YILMAZER 34 İdari Vesayet

35 Ancak bazı üst kurulu ş lar ile alt kurulu ş ları arasındaki ili ş ki de idari vesayet ili ş kisi olabilmektedir. Örne ğ in; YÖK ile üniversiteler arasındaki ili ş ki ile Türkiye barolar birli ğ i ile İ stanbul barosu arasındaki ili ş ki de idari vesayettir 2)Hizmet Yerinden Yönetim Birimleri a) Üniversiteler b) YÖK c) Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu d) TÜB İ TAK Uğur YILMAZER 35 İdari Vesayet

36 1)Parlamenter sistem Yasama ve yürütme güçlerinin yumu ş ak bir ş ekilde ayrıldı ğ ı hükümet sistemidir. İ ngiltere, Almanya, Türkiye, Belçika, kanada, İ sveç, Norveç, Yunanistan bu sistemin uygulandı ğ ı ülkelerdir. Bu sistemin özellikleri ş unlardır: a) Parlamenter sistemde yürütme iki ba ş lıdır. Cumhurba ş kanı yürütme içinde sorumsuzdur ama ba ş bakan yürütme içinde sorumludur. Ba ş bakan milletvekili olmak zorundadır, bakanlar milletvekili olmak zorunda de ğ ildir. b) Yürütme organı yasama organı olan meclise kar ş ı sorumludur. c) Yasama organı yürütme organını güvensizlik oyu ile dü ş ürebilir. d) Yürütme organı da belli ko ş ullar olu ş tu ğ unda yasama organını feshedebilir e) Aynı ki ş i hem yasamada hem de yürütmede görev alabilir. Uğur YILMAZER 36 Hükümet Sistemleri

37 2)Ba ş kanlık sistemi Yasama ve yürütme güçlerinin birbirinden tamamen ayrılması sistemidir. ABD, Brezilya, Ş ili, Arjantin, Peru ve Kolombiya’da uygulanmaktadır. Bu sistemin özellikleri ş unlardır; a) Yürütme organı tek ki ş iden olu ş ur ve o tek ki ş i ba ş kandır. b) Ba ş kan halk tarafından seçilir c) Ba ş kan yasama organından güvenoyu almaz d) Ba ş kan yasama organını feshedemez e) Aynı ki ş i hem yasamada hem de yürütmede görev alamaz f) Ba ş kan yasama organının çalı ş masına katılamaz Uğur YILMAZER 37 Hükümet Sistemleri Bu Kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

38 3)Yarı ba ş kanlık sistemi Devlet ba ş kanı direk halk tarafından seçilir. Fransa, Portekiz ve Finlandiya uygulandı ğ ı ülkelerdir. Özellikleri ş unlardır; a) Yürütme iki ba ş lıdır b) Ba ş kan do ğ rudan halk tarafından seçilir c) Ba ş bakan ve bakanlar kurulu yasam organına kar ş ı sorumludur Bu sistem parlamenter sistem ile ba ş kanlık sisteminin karı ş ımı olan bir sistemdir. 4)Meclis hükümeti sistemi Yasama ve yürütme gücü yasama organında toplanmı ş tır. İ sviçre’de ve I. TBMM döneminde Türkiye’de uygulanmı ş tır. Özellikleri ş unlardır; a) Meclisin üstünlü ğ ü ilkesine dayanır b) Yürütme yetkisini kullanan kurul yasama organı tarafından seçilir c) Yürütme yasamayı feshedemez d) Devlet ba ş kanlı ğ ı yani cumhurba ş kanlı ğ ı makamı yoktur. Uğur YILMAZER 38 Hükümet Sistemleri

39 CERN Uğur YILMAZER 39  AVRUPA NÜKLEER ARA Ş TIRMA MERKEZ İ  İ SV İ ÇRE –FRANSA SINIRINDA YERALTINDA KURULMU Ş OLAN PARÇACIK F İ Z İĞİ LABORATUVARIDIR. Bu Kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

40 DEVLETLEŞTİRME Uğur YILMAZER 40  ÖZEL B İ R İŞ LETMEYE DEVLET İ N KANUNLA EL KOYMASIDIR Bu Kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

41 KAMULAŞTIRMA Uğur YILMAZER 41  İ DAREN İ N ÖZEL MÜLK İ YETTEK İ B İ R ARSA VEYA ARAZ İ YE EL KOYMASIDIR. Bu Kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

42 GEÇİCİ İŞGAL Uğur YILMAZER 42  İ DAREN İ N B İ R BAYINDIRLIK H İ ZMET İ SUNMAK AMACIYLA ARSA VEYA ARAZ İ YE GEÇ İ C İ OLARAK,MÜLK İ YET İ NE EL KOYMAKSIZIN EL ATMASIDIR. Bu Kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

43 İSTİMVAL Uğur YILMAZER 43  İ DAREN İ N OLA Ğ ANÜSTÜ B İ R DURUMDA TA Ş INIRLARA EL KOYMASIDIR.BEDENSEL YÜKÜMLÜLÜKLER İ DE KAPSAR

44 İSTİKRAZ Uğur YILMAZER 44  İ DAREN İ N KAMUDAN BORÇLANMASI DEMEKT İ R.  HAZ İ NE BONOSU VEYA TAHV İ L SENED İ YOLUYLA Bu Kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

45 Uğur YILMAZER 45 Bu Kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net


"Uğur YILMAZER 1 İDARE HUKUKU BÖLÜM 6 Bu Kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları