Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yargı Yargı yetkisi, Türk Milleti adına ba ğ ımsız mahkemelerce kullanılır. Mahkemelerin ba ğ ımsızlı ğ ı Hâkimler, görevlerinde ba ğ ımsızdırlar; Anayasaya,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yargı Yargı yetkisi, Türk Milleti adına ba ğ ımsız mahkemelerce kullanılır. Mahkemelerin ba ğ ımsızlı ğ ı Hâkimler, görevlerinde ba ğ ımsızdırlar; Anayasaya,"— Sunum transkripti:

1 Yargı Yargı yetkisi, Türk Milleti adına ba ğ ımsız mahkemelerce kullanılır. Mahkemelerin ba ğ ımsızlı ğ ı Hâkimler, görevlerinde ba ğ ımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle de ğ iştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. 1982 ANAYASASI YARGI BÖLÜM 5 1U ğ ur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

2 Hâkimlik ve savcılık teminatı Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan (65) önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve di ğ er özlük haklarından yoksun kılınamaz. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sa ğ lık bakımından yerine getiremeyece ğ i kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadı ğ ına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır. Hâkimlik ve savcılık mesle ğ i Hâkimler ve savcılar adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları olarak görev yaparlar. Hâkimler ve savcılar altmış beş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. Hâkimler ve savcılar, kanunda belirtilenlerden başka, resmî ve özel hiçbir görev alamazlar. Hâkimler ve savcılar idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlı ğ ına ba ğ lıdırlar. 1982 ANAYASASI YARGI 2U ğ ur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

3 Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlâkın veya kamu güvenli ğ inin kesin olarak gerekli kıldı ğ ı hallerde karar verilebilir. Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur. Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir. Mahkemelerin kuruluşu Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir. 1982 ANAYASASI YARGI 3U ğ ur YILMAZER

4 Devlet Güvenlik Mahkemeleri 2004’te kaldırıldı. Bu mahkemelerin görevlerini a ğ ır ceza mahkemeleri yürütmektedir. Hâkim ve savcıların denetimi Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadı ğ ını araştırma ve gerekti ğ inde haklarında inceleme ve soruşturma, Adalet Bakanlı ğ ının izni ile adalet müfettişleri tarafından yapılır. Adalet Bakanı soruşturma ve inceleme işlemlerini, hakkında soruşturma ve inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de yaptırabilir. 1982 ANAYASASI YARGI 4U ğ ur YILMAZER

5 Askerî yargı Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler, asker kişilerin; askerî olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler. Askerî mahkemeler, asker olmayan kişilerin özel kanunda belirtilen askerî suçları ile kanunda gösterilen görevlerini ifa ettikleri sırada veya kanunda gösterilen askerî mahallerde askerlere karşı işledikleri suçlara da bakmakla görevlidirler. 1982 ANAYASASI YARGI 5U ğ ur YILMAZER

6 Yüksek Mahkemeler ANAYASA MAHKEMES İ YARGITA Y ASKER İ YARGITAY ASKER İ YÜKSEK İ DARE MAHKEMES İ UYUŞMAZLIK MAHKEMES İ DANIŞT AY 6U ğ ur YILMAZER

7 ANAYASA MAHKEMESİ 7U ğ ur YILMAZER

8 1. Kuruluşu Anayasa Mahkemesi on bir asıl ve dört yedek üyeden kurulur. Cumhurbaşkanı,  İ ki asıl ve iki yedek üyeyi Yargıtay’dan,  İ ki asıl ve bir yedek üyeyi Danıştay’dan,  Bir asıl üyeyi Askerî Yargıtay’dan,  Bir asıl üyeyi Askerî Yüksek İ dare Mahkemesinden  Bir asıl üyeyi Sayıştay genel kurullarınca kendi Başkan ve üyeleri arasından üye tamsayılarının salt ço ğ unlu ğ u ile her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden  Bir asıl üyeyi ise Yüksekö ğ retim Kurulunun kendi üyesi olmayan yüksekö ğ retim kurumları ö ğ retim üyeleri içinden gösterece ğ i üç aday arasından;  Üç asıl ve bir yedek üyeyi üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından seçer. ANAYASA MAHKEMESİ 8U ğ ur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

9 Yüksekö ğ retim kurumları ö ğ retim üyeleri ile üst kademe yöneticileri ve avukatların Anayasa Mahkemesine asıl ve yedek üye seçilebilmeleri için, kırk yaşını doldurmuş, yüksekö ğ renim görmüş veya ö ğ renim kurumlarında en az on beş yıl ö ğ retim üyeli ğ i veya kamu hizmetinde en az on beş yıl fiilen çalışmış veya en az on beş yıl avukatlık yapmış olmak şarttır. Anayasa Mahkemesi asıl üyeleri, asıl üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt ço ğ unlu ğ u ile dört yıl için bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. ANAYASA MAHKEMESİ 9U ğ ur YILMAZER

10 2. Üyeli ğ in sona ermesi Anayasa Mahkemesi üyeleri altmış beş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Anayasa Mahkemesi üyeli ğ i, bir üyenin hâkimlik mesle ğ inden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendili ğ inden; görevini sa ğ lık bakımından yerine getiremeyece ğ inin kesin olarak anlaşılması halinde de, Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt ço ğ unlu ğ unun kararı ile sona erer. ANAYASA MAHKEMESİ 10U ğ ur YILMAZER

11 3. Görev ve yetkileri Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İ çtüzü ğ ünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunlu ğ unu denetler. Anayasa de ğ işikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, ola ğ anüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılı ğ ı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz. Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen ço ğ unlukla yapılıp yapılmadı ğ ı; Anayasa de ğ işikliklerinde ise, teklif ve oylama ço ğ unlu ğ una ve ivedilikle görüşülemeyece ğ i şartına uyulup uyulmadı ğ ı hususları ile sınırlıdır. Şekil bakımından denetleme, Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir. Kanunun yayımlandı ğ ı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil bozuklu ğ una dayalı iptal davası açılamaz. ANAYASA MAHKEMESİ 11U ğ ur YILMAZER

12 Anayasa Mahkemesi;  Cumhurbaşkanını  Başbakan ve Bakanları  Anayasa Mahkemesi  Yargıtay  Danıştay  Askerî Yargıtay  Askerî Yüksek İ dare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekilini,  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar. Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcı vekili yapar.  Yüce Divan kararları kesindir. ANAYASA MAHKEMESİ 12U ğ ur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

13 4. Çalışma ve yargılama usulü Anayasa Mahkemesi, Başkan ve on üye ile toplanır, salt ço ğ unluk ile karar verir. Sadece anayasa de ğ işikliklerinde iptale ve siyasî parti davalarında kapatılmaya karar verebilmesi için beşte üç oy çoklu ğ u şarttır. Şekil bozuklu ğ una dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara ba ğ lanır. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktı ğ ı davalar dışında kalan işleri dosya üzerinde inceler. Ancak, gerekli gördü ğ ü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları ça ğ ırabilir ve siyasî partilerin temelli kapatılması veya kapatılmasına ilişkin davalarda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasî partinin genel başkanlı ğ ının veya tayin edece ğ i bir vekilin savunmasını dinler. ANAYASA MAHKEMESİ 13U ğ ur YILMAZER

14 5. İ ptal davası Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İ çtüzü ğ ünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılı ğ ı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde do ğ rudan do ğ ruya iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve ana muhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. İ ktidarda birden fazla siyasî partinin bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır. ANAYASA MAHKEMESİ 14U ğ ur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

15 6. Dava açma süresi Anayasa Mahkemesinde do ğ rudan do ğ ruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararname veya İ çtüzü ğ ün Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak altmış gün sonra düşer. Şekil yönünden davalar on gün içinde açılabilir. Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdi ğ i ret kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılı ğ ı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz. ANAYASA MAHKEMESİ 15U ğ ur YILMAZER

16 7. Anayasa Mahkemesinin kararları Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İ ptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İ çtüzü ğ ü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandı ğ ı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlü ğ e girece ğ i tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandı ğ ı günden başlayarak bir yılı geçemez. İ ptal kararları geriye yürümez. Anayasa mahkemesinin kararları gelece ğ e yöneliktir. Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri ba ğ lar. Anayasa de ğ işiklikleri, kanun de ğ işiklikleri, KHK’lar ve Meclis İ çtüzü ğ ünün anayasa mahkemesi denetimine tabi oluş şekilleri ile ilgili bütün bilgileri aşa ğ ıdaki tablolarda pratik bir şekilde verece ğ iz. ANAYASA MAHKEMESİ 16U ğ ur YILMAZER

17 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ Esas’tan denetimi yapılamaz. Esas demek de ğ işikli ğ in içeri ğ i demektir. Diyelim ki meclis yaptı ğ ı anayasa de ğ işikli ğ i ile cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıl olmasına karar vermiştir. Bu durumda anayasa mahkemesi 5 yıl kısadır veya uzundur gibi bir de ğ erlendirme yapamaz. Sadece şekilden inceleyebilir. Şekil yönünden denetimi yapılabilir. Bu denetim, teklif ve oylama ço ğ unlu ğ una ve ivedilikle görüşülemeyece ğ i ilkesine uyulup uyulmadı ğ ıyla sınırlıdır. ( İ vedilikle görüşülemeyece ğ i demek mecliste tek oylama ile geçemeyece ğ i demektir. Yani anayasa de ğ işiklikleri mecliste her seferinde iki kez oylanmalıdır) Şekil yönünden iptali davasını Cumhurbaşkanı veya 110 milletvekili anayasa de ğ işikli ğ inin resmi gazetede yayımından itibaren10 gün içinde açabilir. 17U ğ ur YILMAZER

18  Esas’tan denetimi yapılabilir.  Şekil yönünden denetimi yapılabilir.(Buradaki denetim sadece son oylamanın yeterli ço ğ unlukla yapılıp yapılmadı ğ ı ile sınırlıdır.)  Şekil yönünden iptali davasını kanun de ğ işikli ğ inin resmi gazetede yayımından itibaren Cumhurbaşkanı veya 110 milletvekili 10 gün içinde açabilir.  Esas yönünden iptali davasını de ğ işikli ğ in resmi gazetede yayımından itibaren 60 gün içinde Cumhurbaşkanı, TBMM üye tamsayısının 1/5’i, İ ktidar ve Ana Muhalefet Partisi grupları açabilir. KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ 18U ğ ur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

19  Esas’tan denetimi yapılabilir.  Şekil yönünden denetimi yapılabilir. (denetimde şekille ilgili her şey olabilir)  Şekil yönünden iptali davasını de ğ işikli ğ inin resmi gazetede yayımından itibaren Cumhurbaşkanı, 110 milletvekili, Ana muhalefet partisi grubu ve İ ktidar partisi grubu 60 gün içinde açabilir.  Esas’tan iptali davasını de ğ işikli ğ in resmi gazetede yayımından itibaren 60 gün içinde Cumhurbaşkanı, 110 milletvekili, İ ktidar partisi grubu ve Ana muhalefet partisi grubu açabilir. KHK ve TBMM İÇTÜZÜĞÜ 19U ğ ur YILMAZER

20 Herhangi bir yerel Mahkemede görülmekte olan bir dava sırasında o davada kullanılacak hukuk normunun, olaya bakan mahkeme tarafından anayasaya esastan aykırılı ğ ının ileri sürülmesidir. İ tiraz davası ola ğ an KHK ve kanunların anayasaya aykırılı ğ ı sebebiyle açılabilir. Anayasa mahkemesi bu başvuruyu 5 ay içinde sonuçlandırır. Bir kanunun itiraz davasına konu olabilmesi için bazı şartlar vardır. Bunlar; —Söz konusu kanun maddesinin davada uygulanacak bir norm olması, — İ ddianın ciddi olması, —Başvurunun mahkeme tarafından yapılması —Görülmekte olan bir dava olması gibi şartlardır. Kanun veya ola ğ an KHK’lar için şekil yönünden itiraz davası açılamaz sadece esastan itiraz davası açılabilir. İTİRAZ DAVASI 20U ğ ur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

21 1. Bazı Normların Anayasaya Uygunlu ğ unu Denetlemek 2. Bazı Kişileri Yüce Divan Sıfatıyla Yargılamak 3. Siyasî Partilerin Kapatılmasına Karar Vermek 4. Siyasî Partilerin Malî Denetimini Yapmak 5. Siyasî Partilerle İ lgili İ htar İ stemlerini Karara Ba ğ lamak 6. Yasama Dokunulmazlı ğ ının Kaldırılması Kararlarını Denetlemek 7. Milletvekilli ğ inin Düşmesi Kararlarını Denetlemek 8. Uyuşmazlık Mahkemesine Başkan Seçmek Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri 21U ğ ur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

22 1. Milletlerarası Antlaşmalar 2. Ola ğ anüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnameleri 3. İ nkılâp Kanunları (Anayasanın 174. maddesinde koruma altına alınan 8 tane inkılâp vardır. Bunları kitabımızın ilerleyen konularında verece ğ iz. 4. Millî Güvenlik Konseyi Döneminde Çıkarılan Kanunlar.  Milli Güvenlik Konseyi kararları (1980–83 Arası çıkarılan kanunlar) 2001 yılında yapılan de ğ işiklik ile anayasa mahkemesi denetimine açılmıştır. 5.Üç İ stisna Dışında Parlâmento Kararları Parlâmento kararları şu üç istisna dışında Anayasa Mahkemesinin denetimine tâbi de ğ ildir. Bu istisnalar şunlardır: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi İ çtüzü ğ ü b) Yasama dokunulmazlı ğ ının kaldırılması kararı c) Milletvekilli ğ inin düşmesi kararı. Anayasa Mahkemesi bu üç istisna dışında parlâmento kararlarını denetleyemez. Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tâbi Olmayan Normlar ve İşlemler 22U ğ ur YILMAZER

23 Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca üye tamsayısının salt ço ğ unlu ğ u ile ve gizli oyla seçilir. Yargıtay Başkanı ve başkanvekilleri Yargıtay’ın 250 kişilik Yargıtay Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından üye tamsayısının salt ço ğ unlu ğ u ve gizli oyla dört yıl için seçilirler.Yani125 kişinin oyunu alan kişi başkan seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı vekili ise Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyece ğ i beşer aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. b. Yargıtay–1868 23U ğ ur YILMAZER

24 Danıştay, idarî mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idarî uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen di ğ er işleri yapmakla görevlidir. Danıştay üyelerinin dörtte üçü, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, dörtte biri ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanları, kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt ço ğ unlu ğ u ve gizli oyla dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. c. Danıştay–1868 24U ğ ur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

25 d. Askerî Yargıtay–1914 Askerî Yargıtay, askerî mahkemelerde verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Askerî Yargıtay üyeleri Cumhurbaşkanınca seçilir. Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İ kinci Başkanı ve daire başkanları Askerî Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar. e. Askerî Yüksek İ dare Mahkemesi–1971 Askerî hizmete ilişkin idarî işlem ve eylemlerden do ğ an uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan mahkemedir. Askerî Yüksek İ dare Mahkemesinin üyeleri, Cumhurbaşkanınca seçilir. Mahkemenin Başkanı, Başsavcı ve daire başkanları hâkim sınıfından olanlar arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar. d. Askerî Yargıtay–1914 e. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi–1971 25U ğ ur YILMAZER

26 f. Uyuşmazlık Mahkemesi–1979 Uyuşmazlık Mahkemesi, adlî, idarî ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir. Bu mahkemenin Başkanlı ğ ını Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar. Uyuşmazlık mahkemesi üyeleri cumhurbaşkanınca seçilir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu–1982 Kurulun Başkanı, Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlı ğ ı Müsteşarı Kurulun do ğ al üyesidir. Kurulun 5 asıl 5 yedek üyesi vardır. Üç asıl ve üç yedek üyesi Yargıtay Genel Kurulunun, İ ki asıl ve iki yedek üyesi Danıştay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından, her üyelik için gösterecekleri üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca, dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesle ğ e kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro da ğ ıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar. Kurul kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz, kararları kesindir. f. Uyuşmazlık Mahkemesi–1979 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu–1982 26U ğ ur YILMAZER

27 Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme ba ğ lamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme ba ğ lama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştay’ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere Sayıştay’a karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idarî yargı yoluna başvurulamaz. Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır. Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme ba ğ lanması da Sayıştay tarafından yapılır.(2005) Sayıştay’a 2004 düzenlemesi ile silahlı kuvvetleri de mali yönden denetleme yetkisi verilmiştir. Sayıştay–1862 27U ğ ur YILMAZER

28 Sayıştay’ın üyelerinin seçimi şöyle ise yapılır: Sayıştay genel kurulu boşalan her üyelik için 2 adayı TBMM genel kuruluna bildirir. TBMM genel kurulu tarafından iki aday içerisinden en çok oyu almış olan aday Sayıştay üyesi olarak seçilmiş olur. Sayıştay başkanının seçimi de aynı şekilde olur. Sayıştay Başkan ve üyeleri TBMM Başkanının önerisi ve TBMM üye tam sayısının 3/5 ço ğ unlu ğ unun gizli oyu ile görevden alınabilirler. Bunun dışında görevden alınamazlar ve 65 yaşına kadar görevde kalırlar.  Sayıştay ve HSYK bir yüksek mahkeme de ğ ildir. Sayıştay–1862 28U ğ ur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

29 Yüksek Mahkemeler; Anayasa Mahkemesi Yargıtay Danıştay Askeri Yargıtay Askeri Yüksek İ dare Mahkemesi Uyuşmazlık Mahkemesidir.  Çalışma usul ve esasları kanunda de ğ il anayasa’da belirtilen mahkeme sadece anayasa mahkemesidir. Yüksek Mahkemeler 29U ğ ur YILMAZER

30 1982 Anayasasının 174. maddesine göre aşa ğ ıda verece ğ imiz inkılâplar anayasadan çıkarılamaz ve çıkarılması teklif edilemez. 1. 1928 tarihli Beynelmilel Erkamın(uluslar arası rakamların ) Kabulü Hakkında Kanun 2.3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin giyilemeyece ğ ine dair Giysi Kanunu 3. 7 Şubat 1926 tarihli Medeni kanunun nikah akdinin devletin memurunun karşısında yapılmasına dair maddesi 4. 25 Teşrinisani 1341(1925) tarihli Şapka inkılabı Hakkındaki Kanun İnkılâp Kanunlarının Korunması B-u G-ü-M-ü-Ş a-S-a-Y-ı T-u-T 30U ğ ur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

31 5.1934 tarihli ve efendi, bey, paşa gibi lâkap ve unvanların kaldırıldı ğ ına dair Soyadı Kanunu 6.1928 tarihli Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun 7.30 Teşrinisani 1341(1925) tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin seddine ve türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve İ lgasına dair Kanun; 8.3 Mart 1340(1924) tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu İnkılâp Kanunlarının Korunması 31U ğ ur YILMAZER Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net

32 U ğ ur YILMAZER32 Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…www.egitimfakultesi.net


"Yargı Yargı yetkisi, Türk Milleti adına ba ğ ımsız mahkemelerce kullanılır. Mahkemelerin ba ğ ımsızlı ğ ı Hâkimler, görevlerinde ba ğ ımsızdırlar; Anayasaya," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları