Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1982 ANAYASASI YARGI BÖLÜM 5 Yargı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1982 ANAYASASI YARGI BÖLÜM 5 Yargı"— Sunum transkripti:

1 1982 ANAYASASI YARGI BÖLÜM 5 Yargı   Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Mahkemelerin bağımsızlığı Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…

2 1982 ANAYASASI YARGI Hâkimlik ve savcılık teminatı
Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan (65) önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır. Hâkimlik ve savcılık mesleği Hâkimler ve savcılar adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları olarak görev yaparlar. Hâkimler ve savcılar altmış beş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. Hâkimler ve savcılar, kanunda belirtilenlerden başka, resmî ve özel hiçbir görev alamazlar. Hâkimler ve savcılar idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar. Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…

3 1982 ANAYASASI YARGI Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması
Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir. Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur. Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir. Mahkemelerin kuruluşu Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir. Uğur YILMAZER

4 1982 ANAYASASI YARGI Devlet Güvenlik Mahkemeleri
2004’te kaldırıldı. Bu mahkemelerin görevlerini ağır ceza mahkemeleri yürütmektedir. Hâkim ve savcıların denetimi Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma, Adalet Bakanlığının izni ile adalet müfettişleri tarafından yapılır. Adalet Bakanı soruşturma ve inceleme işlemlerini, hakkında soruşturma ve inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de yaptırabilir. Uğur YILMAZER

5 1982 ANAYASASI YARGI Askerî yargı
Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler, asker kişilerin; askerî olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler. Askerî mahkemeler, asker olmayan kişilerin özel kanunda belirtilen askerî suçları ile kanunda gösterilen görevlerini ifa ettikleri sırada veya kanunda gösterilen askerî mahallerde askerlere karşı işledikleri suçlara da bakmakla görevlidirler. Uğur YILMAZER

6 Yüksek Mahkemeler ANAYASA MAHKEMESİ YARGITAY DANIŞTAY ASKERİ YARGITAY
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ ASKERİ YARGITAY ANAYASA MAHKEMESİ ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ DANIŞTAY Uğur YILMAZER

7 ANAYASA MAHKEMESİ Uğur YILMAZER

8 ANAYASA MAHKEMESİ 1. Kuruluşu
Anayasa Mahkemesi on bir asıl ve dört yedek üyeden kurulur. Cumhurbaşkanı, İki asıl ve iki yedek üyeyi Yargıtay’dan, İki asıl ve bir yedek üyeyi Danıştay’dan, Bir asıl üyeyi Askerî Yargıtay’dan, Bir asıl üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden Bir asıl üyeyi Sayıştay genel kurullarınca kendi Başkan ve üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden Bir asıl üyeyi ise Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri içinden göstereceği üç aday arasından; Üç asıl ve bir yedek üyeyi üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından seçer. Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…

9 ANAYASA MAHKEMESİ Yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri ile üst kademe yöneticileri ve avukatların Anayasa Mahkemesine asıl ve yedek üye seçilebilmeleri için, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim görmüş veya öğrenim kurumlarında en az on beş yıl öğretim üyeliği veya kamu hizmetinde en az on beş yıl fiilen çalışmış veya en az on beş yıl avukatlık yapmış olmak şarttır. Anayasa Mahkemesi asıl üyeleri, asıl üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Uğur YILMAZER

10 ANAYASA MAHKEMESİ 2. Üyeliğin sona ermesi
Anayasa Mahkemesi üyeleri altmış beş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde de, Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. Uğur YILMAZER

11 ANAYASA MAHKEMESİ 3. Görev ve yetkileri
Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz. Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. Şekil bakımından denetleme, Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir. Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz. Uğur YILMAZER

12 ANAYASA MAHKEMESİ Anayasa Mahkemesi; Cumhurbaşkanını
Cumhurbaşkanını Başbakan ve Bakanları Anayasa Mahkemesi Yargıtay Danıştay Askerî Yargıtay Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar. Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcı vekili yapar. Yüce Divan kararları kesindir. Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…

13 ANAYASA MAHKEMESİ 4. Çalışma ve yargılama usulü
Anayasa Mahkemesi, Başkan ve on üye  ile toplanır, salt çoğunluk ile karar verir. Sadece anayasa değişikliklerinde iptale ve siyasî parti davalarında kapatılmaya karar verebilmesi için beşte üç oy çokluğu şarttır. Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara bağlanır. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri dosya üzerinde inceler. Ancak, gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları çağırabilir ve siyasî partilerin temelli kapatılması veya kapatılmasına ilişkin davalarda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasî partinin genel başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin savunmasını dinler. Uğur YILMAZER

14 ANAYASA MAHKEMESİ  5. İptal davası Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve ana muhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. İktidarda birden fazla siyasî partinin bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır. Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…

15 ANAYASA MAHKEMESİ 6. Dava açma süresi
Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararname veya İçtüzüğün Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak altmış gün sonra düşer. Şekil yönünden davalar on gün içinde açılabilir. Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği ret kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz. Uğur YILMAZER

16 ANAYASA MAHKEMESİ 7. Anayasa Mahkemesinin kararları
Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.  Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.   Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.   İptal kararları geriye yürümez. Anayasa mahkemesinin kararları geleceğe yöneliktir. Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.   Anayasa değişiklikleri, kanun değişiklikleri, KHK’lar ve Meclis İçtüzüğünün anayasa mahkemesi denetimine tabi oluş şekilleri ile ilgili bütün bilgileri aşağıdaki tablolarda pratik bir şekilde vereceğiz. Uğur YILMAZER

17 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ
Esas’tan denetimi yapılamaz. Esas demek değişikliğin içeriği demektir. Diyelim ki meclis yaptığı anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıl olmasına karar vermiştir. Bu durumda anayasa mahkemesi 5 yıl kısadır veya uzundur gibi bir değerlendirme yapamaz. Sadece şekilden inceleyebilir. Şekil yönünden denetimi yapılabilir. Bu denetim, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği ilkesine uyulup uyulmadığıyla sınırlıdır. (İvedilikle görüşülemeyeceği demek mecliste tek oylama ile geçemeyeceği demektir. Yani anayasa değişiklikleri mecliste her seferinde iki kez oylanmalıdır) Şekil yönünden iptali davasını Cumhurbaşkanı veya 110 milletvekili anayasa değişikliğinin resmi gazetede yayımından itibaren10 gün içinde açabilir. Uğur YILMAZER

18 KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ Esas’tan denetimi yapılabilir. Şekil yönünden denetimi yapılabilir.(Buradaki denetim sadece son oylamanın yeterli çoğunlukla yapılıp yapılmadığı ile sınırlıdır.) Şekil yönünden iptali davasını kanun değişikliğinin resmi gazetede yayımından itibaren Cumhurbaşkanı veya 110 milletvekili 10 gün içinde açabilir. Esas yönünden iptali davasını değişikliğin resmi gazetede yayımından itibaren 60 gün içinde Cumhurbaşkanı, TBMM üye tamsayısının 1/5’i, İktidar ve Ana Muhalefet Partisi grupları açabilir. Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…

19 KHK ve TBMM İÇTÜZÜĞÜ Esas’tan denetimi yapılabilir.
Şekil yönünden denetimi yapılabilir. (denetimde şekille ilgili her şey olabilir) Şekil yönünden iptali davasını değişikliğinin resmi gazetede yayımından itibaren Cumhurbaşkanı, 110 milletvekili, Ana muhalefet partisi grubu ve İktidar partisi grubu 60 gün içinde açabilir. Esas’tan iptali davasını değişikliğin resmi gazetede yayımından itibaren 60 gün içinde Cumhurbaşkanı, 110 milletvekili, İktidar partisi grubu ve Ana muhalefet partisi grubu açabilir. Uğur YILMAZER

20 İTİRAZ DAVASI Herhangi bir yerel Mahkemede görülmekte olan bir dava sırasında o davada kullanılacak hukuk normunun, olaya bakan mahkeme tarafından anayasaya esastan aykırılığının ileri sürülmesidir. İtiraz davası olağan KHK ve kanunların anayasaya aykırılığı sebebiyle açılabilir. Anayasa mahkemesi bu başvuruyu 5 ay içinde sonuçlandırır. Bir kanunun itiraz davasına konu olabilmesi için bazı şartlar vardır. Bunlar; —Söz konusu kanun maddesinin davada uygulanacak bir norm olması, — İddianın ciddi olması, —Başvurunun mahkeme tarafından yapılması —Görülmekte olan bir dava olması gibi şartlardır. Kanun veya olağan KHK’lar için şekil yönünden itiraz davası açılamaz sadece esastan itiraz davası açılabilir. Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…

21 Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri
Bazı Normların Anayasaya Uygunluğunu Denetlemek Bazı Kişileri Yüce Divan Sıfatıyla Yargılamak Siyasî Partilerin Kapatılmasına Karar Vermek Siyasî Partilerin Malî Denetimini Yapmak Siyasî Partilerle İlgili İhtar İstemlerini Karara Bağlamak Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Kararlarını Denetlemek Milletvekilliğinin Düşmesi Kararlarını Denetlemek Uyuşmazlık Mahkemesine Başkan Seçmek Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…

22 Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tâbi Olmayan Normlar ve İşlemler
Milletlerarası Antlaşmalar Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnameleri İnkılâp Kanunları (Anayasanın 174. maddesinde koruma altına alınan 8 tane inkılâp vardır. Bunları kitabımızın ilerleyen konularında vereceğiz. Millî Güvenlik Konseyi Döneminde Çıkarılan Kanunlar. Milli Güvenlik Konseyi kararları (1980–83 Arası çıkarılan kanunlar) yılında yapılan değişiklik ile anayasa mahkemesi denetimine açılmıştır. 5. Üç İstisna Dışında Parlâmento Kararları Parlâmento kararları şu üç istisna dışında Anayasa Mahkemesinin denetimine tâbi değildir. Bu istisnalar şunlardır: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü b) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı c) Milletvekilliğinin düşmesi kararı. Anayasa Mahkemesi bu üç istisna dışında parlâmento kararlarını denetleyemez. Uğur YILMAZER

23 b. Yargıtay–1868 Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Yargıtay Başkanı ve başkanvekilleri Yargıtay’ın 250 kişilik Yargıtay Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler.Yani125 kişinin oyunu alan kişi başkan seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı vekili ise Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Uğur YILMAZER

24 c. Danıştay–1868 Danıştay, idarî mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idarî uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir. Danıştay üyelerinin dörtte üçü, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, dörtte biri ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanları, kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…

25 e. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi–1971
d. Askerî Yargıtay–1914 e. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi–1971 d. Askerî Yargıtay–1914 Askerî Yargıtay, askerî mahkemelerde verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Askerî Yargıtay üyeleri Cumhurbaşkanınca seçilir. Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve daire başkanları Askerî Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar. e. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi–1971 Askerî hizmete ilişkin idarî işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan mahkemedir. Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin üyeleri, Cumhurbaşkanınca seçilir.   Mahkemenin Başkanı, Başsavcı ve daire başkanları hâkim sınıfından olanlar arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar. Uğur YILMAZER

26 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu–1982
f. Uyuşmazlık Mahkemesi–1979 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu–1982 f. Uyuşmazlık Mahkemesi–1979 Uyuşmazlık Mahkemesi, adlî, idarî ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir. Bu mahkemenin Başkanlığını Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar. Uyuşmazlık mahkemesi üyeleri cumhurbaşkanınca seçilir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu–1982 Kurulun Başkanı, Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun doğal üyesidir. Kurulun 5 asıl 5 yedek üyesi vardır. Üç asıl ve üç yedek üyesi Yargıtay Genel Kurulunun, İki asıl ve iki yedek üyesi Danıştay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından, her üyelik için gösterecekleri üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca, dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar. Kurul kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz, kararları kesindir. Uğur YILMAZER

27 Sayıştay–1862 Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.   Sayıştay’ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere Sayıştay’a karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idarî yargı yoluna başvurulamaz.   Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.   Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması da Sayıştay tarafından yapılır.(2005) Sayıştay’a 2004 düzenlemesi ile silahlı kuvvetleri de mali yönden denetleme yetkisi verilmiştir. Uğur YILMAZER

28 Sayıştay ve HSYK bir yüksek mahkeme değildir.
Sayıştay’ın üyelerinin seçimi şöyle ise yapılır: Sayıştay genel kurulu boşalan her üyelik için 2 adayı TBMM genel kuruluna bildirir. TBMM genel kurulu tarafından iki aday içerisinden en çok oyu almış olan aday Sayıştay üyesi olarak seçilmiş olur. Sayıştay başkanının seçimi de aynı şekilde olur. Sayıştay Başkan ve üyeleri TBMM Başkanının önerisi ve TBMM üye tam sayısının 3/5 çoğunluğunun gizli oyu ile görevden alınabilirler. Bunun dışında görevden alınamazlar ve 65 yaşına kadar görevde kalırlar.   Sayıştay ve HSYK bir yüksek mahkeme değildir. Bu kpss dokümanı adresinden indirilmiştir… Uğur YILMAZER

29 Yüksek Mahkemeler Yüksek Mahkemeler; Anayasa Mahkemesi Yargıtay
Danıştay Askeri Yargıtay Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Uyuşmazlık Mahkemesidir. Çalışma usul ve esasları kanunda değil anayasa’da belirtilen mahkeme sadece anayasa mahkemesidir. Uğur YILMAZER

30 İnkılâp Kanunlarının Korunması
1982 Anayasasının 174. maddesine göre aşağıda vereceğimiz inkılâplar anayasadan çıkarılamaz ve çıkarılması teklif edilemez. 1928 tarihli Beynelmilel Erkamın(uluslar arası rakamların ) Kabulü Hakkında Kanun 2. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin giyilemeyeceğine dair Giysi Kanunu    Şubat 1926 tarihli Medeni kanunun nikah akdinin devletin memurunun karşısında yapılmasına dair maddesi Teşrinisani 1341(1925) tarihli Şapka inkılabı Hakkındaki Kanun B-u G-ü-M-ü-Ş a-S-a-Y-ı T-u-T Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…

31 İnkılâp Kanunlarının Korunması
tarihli ve efendi, bey, paşa gibi lâkap ve unvanların kaldırıldığına dair Soyadı Kanunu tarihli Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun  7. 30 Teşrinisani 1341(1925) tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin seddine ve türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve İlgasına dair Kanun; 8. 3 Mart 1340(1924) tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu Uğur YILMAZER Bu kpss dokümanı adresinden indirilmiştir…

32 Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…
Uğur YILMAZER


"1982 ANAYASASI YARGI BÖLÜM 5 Yargı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları