Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ DARE HUKUKU YEREL YÖNET İ MLER Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ DARE HUKUKU YEREL YÖNET İ MLER Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN."— Sunum transkripti:

1 İ DARE HUKUKU YEREL YÖNET İ MLER Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN

2 MERKEZ İ İ DAREN İ N TAŞRA TEŞK İ LATI 1982 Anayasasının 126. maddesine göre, “ Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gerekliliklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır”. Ayrıca 5442 sayılı il idaresi kanunu illerin de ilçelere ve bucaklara bölündüğünü hükme bağlamaktadır. Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN

3 dolayısıyla Merkezi idarenin taşra teşkilatı il, ilçe ve bucaktan oluşmaktadır. İ l, ilçe ve bucak teşkilatının idareleri devlet tüzel kişisi içerisinde yer alır, yani ayrı bir kamu tüzel kişili ğ ine sahip de ğ ildirler. Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN

4 İ l İ daresi İ llerin kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi kanunla olur. Bir ilçenin bir ilden alınıp başka bir ile ba ğ lanması da kanunla olur. İ l idaresinin başı validir. Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN

5 Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre illerde lüzumu kadar teşkilat bulunur. Bu teşkilatların her birinin başında bulunan il idare şube başkanları ve bunların emri altında çalışan memurlar valinin emri altındadır. Ancak, yargı ve silahlı kuvvetler mensupları bu hükmün dışındadır. Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN

6 Valilik Valilik istisnai bir memurluktur. (devlet memurları kanununun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümlerin uygulanmadı ğ ı memurluklara istisnai memurluk denir). Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN

7 Valilik Valiler, iç işleri bakanının önerisi, bakanlar kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanı’nın onayıyla atanır. Vali, Devletin, hükümetin ve ayrı ayrı her bakanın ildeki temsilcisi; bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır. Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN

8 İ lçe idaresi İ lçelerin kurulması, kaldırılması, merkezinin belirlenmesi, isimlerinin de ğ iştirilmesi kanunla olur. İ lçe idaresinin başı kaymakamdır. Kaymakam, ilçede hükümetin temsilcisidir. İ lçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN

9 Kaymakam Kaymakam da, vali gibi bulundu ğ u idarenin başıdır. Benzeri kolluk, hiyerarşi ve vesayet yetkilerine sahiptir. Ancak kaymakam ve vali arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN

10 Kaymakam VS Vali Vali hem devletin hem de hükümetin temsilcisidir. Kaymakam ise sadece hükümetin temsilcisidir. Kaymakam yetki genişli ğ inden yararlanamaz. Vali genel emir çıkarabilir, kaymakamın böyle bir yetkisi yoktur. Valiye yabancı ülke konsoloslukları ve komşu devletin sınır makamları ile ilişki kurma yetkisi verilmiştir fakat kaymakamın böyle bir yetkisi yoktur. Vali acil durumlarda en yakın silahlı kuvvetler birli ğ i komutanlı ğ ından do ğ rudan yardım isteyebilir; kaymakam ise ancak validen yardım isteyebilir. Yani vali kaymakamı tokatlar….. Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN

11 Bucak idaresi Bucak idaresi, içişleri bakanlı ğ ının kararı ve cumhurbaşkanının onayıyla kurulur. Buca müdürü içişleri bakanlı ğ ı tarafından valilik emrine atanır. Bucak meclisi, bucak sınırlarındaki yerel meclislerin seçti ğ i üyelerle bucaktaki doktor, sa ğ lık memuru, veteriner, tarım ö ğ retmeni ve başö ğ retmenlerden oluşur. Bucak idaresi günümüzde günümüzde önemini yitirmiş bulunmaktadır. Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN

12 YER İ NDEN YÖNET İ M KURULUŞLARI Kamu hizmetlerinin devlet tüzel kişisi dışında kalan di ğ er kamu tüzel kişileri tarafından yerine getirilmesine yerinden yönetim denir. Yerinden yönetim yerel yönetimi kapsar ancak yerel yönetimle aynı anlama gelmez. Yerel yönetimler yerinden yönetimin sadece bir bölümünü oluşturur. Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN

13 Yerinden yönetim kuruluşları Yerinden yönetim kuruluşlarının tamamı kamu tüzel kişili ğ ine sahiptirler. Buna ba ğ lı olarak yerinden yönetim kuruluşları hak ve borç ehliyetine sahiptir. Kendilerine ait mal varlı ğ ı ve bütçesi vardır. Karar ve yönetim organları ile personele sahiptirler. Kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sa ğ lamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilirler. Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN

14 Kamu gücüne sahip oldukları için tek yanlı işlem yapma hakkına sahiptirler. Kamulaştırma yapabilirler. İ şlemleri hukuka uygunluk karinesinden yararlanır. Eylem ve işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar idari yargıda çözümlenir. Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN

15 Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları Bazı hizmetlerin taşıdıkları önem nedeniyle devlet tüzel kişili ğ inden ayrılıp ayrı kamu tüzel kişilik verilmesiyle özerkleşmesi şeklinde oluşmuşlardır. (Karayolları Genel Müdürlü ğ ü, Devlet Su İ şleri, Devlet Demir Yolları, üniversiteler, TÜB İ TAK, SGK…) Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN

16 Yerel Yönetimler Belli bir hizmete ya da faaliyete de ğ il, belli yörede yaşayan halka yerel gereksinimlerinin karşılanması amacıyla; kısmi özerklik tanınmasıdır. (buradaki siyasi de ğ il, idari boyutta bir yerel yönetimdir.) Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN

17 Taşra teşkilatının o yörenin gereksinimlerini tam olarak karşılayamayaca ğ ı düşünüldü ğ ü için, ayrı kamu tüzel kişili ğ ine sahip yerel yönetimler oluşturulmuştur. Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN

18 Yerel yönetimlerin amacı, yerel ve ortak gereksinimleri karşılamaktır. Ulusal düzeydeki gereksinimler için merkezi idare yetkilidir. Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN

19 Belediye ve il özel idarelerinin görevleri ilgili kanunlarda sayılmıştır. Anayasa Mahkemesi kararlarına göre; belediye ve il özel idaresinin görev alanı mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması ile sınırlıdır. Bu nedenle ulusal düzeyde yürütülmesi gereken bir faaliyetin yerel yönetimlere verilmesi mümkün de ğ ildir. Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN

20 Merkezi idarenin, yerel yönetimler üzerinde hiyerarşi benzeri sıkı bir denetim yetkisi yoktur. Vesayet denetimi suretiyle kullanabilece ğ i bir yetkisi vardır. Vali, belediye meclisi kararını hukuka aykırı görüyorsa, idari yargıda dava açabilir. Son düzenlemelerle vesayet yetkisi oldukça sınırlandırılmıştır. Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN

21 BA Ğ IMSIZ İ DAR İ OTOR İ TELER (DÜZENLEY İ C İ VE DENETLEY İ C İ KURUMLAR) En önemli özellikleri; yasama ve yürütme karşısında ba ğ ımsız olmalarıdır. Belli bir alanı, regüle etme (düzenleme), izleme, denetleme ve yaptırım uygulama yetkileri ile donatılmışlardır. Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN

22 Bu kuruluşlar, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini koruduklarından bunların haiz oldukları yetkiler özel kolluk yetkileri niteli ğ indedir. Yapmış oldukları işlemler idari işlem oldu ğ undan, bu kurumların işlemleri idari yargı denetimine tabidir. Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN

23 Teşekkürler Bir sonraki konu: idari işlem Ödevleriniz ba ğ ımsız idari kurumlarla ilgili eklenen makalelerin özetleri. Yerel yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının yetkilileri, görevleri, yapısı vs vs… Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN


"İ DARE HUKUKU YEREL YÖNET İ MLER Ö ğ r. Gör. Anıl Ça ğ lar ERKAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları