Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUMLAR VERGİSİ VE MEVZUAT DA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER MUSTAFA DÜNDAR YMM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUMLAR VERGİSİ VE MEVZUAT DA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER MUSTAFA DÜNDAR YMM"— Sunum transkripti:

1 KURUMLAR VERGİSİ VE MEVZUAT DA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER MUSTAFA DÜNDAR YMM MSYDUNDAR@GMAIL.COM

2 KURUM KAZANCININ TESPİTİ TAM MÜKELLEF KURUMLAR DARMÜKELLEFKURUMLAR

3 MÜKELLEFLER 1.Sermaye şirketleri, 2.Kooperatifler, 3.İktisadî kamu kuruluşları 4.Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler 5.İş ortaklıkları

4 İŞ ORTAKLIĞI

5 iş ortaklığının KV MÜKELLEFİ OLMASI AVANTAJ LI MIDIR ZORUNLU OLMADIKÇA İŞ ORTAKLIĞI İÇİN KV MÜKELLEFİYETİNDEN KAÇINILMALIDIR.

6 NİÇİN İş ortaklığının zararı mahsup edilemez

7 DERNEK VE VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER DERNEK VEYA VAKFA AİT VEYA BAĞLI OLMASI (ait olma, sermaye bakımından; bağlı olma ise idari bakımdan bağlılığı ifade eder), DERNEK VEYA VAKFA AİT VEYA BAĞLI OLMASI (ait olma, sermaye bakımından; bağlı olma ise idari bakımdan bağlılığı ifade eder),

8 KVK GEÇ. MD.2 Dernek veya vakıflar ile vergi uygulamalarında dernek veya vakıf olarak değerlendirilen kurum ve kuruluşların elde ettikleri gelirlerin münhasıran Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (5) numaralı bendi ve geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş;  Taşınmaz kira gelirlerinden,  Menkul kıymet alım satım gelirlerinden,  Menkul kıymetlerin elde tutulması ile itfasından elde edilen gelirlerden  Menkul kıymetlerin elde tutulması ile itfasından elde edilen gelirlerden ibaret olması halinde, elde edilen bu gelirler dolayısıyla, 1/1/2008 - 31/12/2015 tarihleri arasında dernek veya vakfa bağlı iktisadi işletme oluşmayacağından, bu süre zarfında anılan gelirler nedeniyle dernek veya vakıf adına kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmeyecektir. Söz konusu vergi kesintileri dernek veya vakıflar açısından nihai vergileme niteliğinde olacaktır. ibaret olması halinde, elde edilen bu gelirler dolayısıyla, 1/1/2008 - 31/12/2015 tarihleri arasında dernek veya vakfa bağlı iktisadi işletme oluşmayacağından, bu süre zarfında anılan gelirler nedeniyle dernek veya vakıf adına kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmeyecektir. Söz konusu vergi kesintileri dernek veya vakıflar açısından nihai vergileme niteliğinde olacaktır.

9 VERGİDEN MUAF KURUMLAR KVK M.4’DE SAYILMIŞTIR.

10 KOOPERATIF MUAFIYETI TAŞIMA VE TÜKETİM KOOPERATİFLERİ MUAF DEĞİLDİR.

11 KOOPERATIF AIDATI KDV’YE TABİ MİDİR?

12 İŞTİRAK KAZANCI İSTİSNASI 1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar, 2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkanı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları, 3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları (1.1.2013 TARİHİNDEN SONRA) kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

13 YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANCI İSTİSNASI 1.İştirak edilen kurumun anonim veya limited şirket niteliğinde bir kurum olması, İştirak edilen kurumun kanuni ve iş merkezinin Türkiye’de bulunmaması, 2.İştirak payını elinde tutan kurumun, yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %10’una sahip olması, 3.İştirak kazancının elde edildiği tarih itibarıyla, iştirak payının kesintisiz olarak en az bir yıl süre ile elde tutulması, 3- İştirak kazancının (kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen vergiler de dahil olmak üzere) iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında; iştirak edilen yabancı kurumun esas faaliyet konusunun finansman temini veya sigorta hizmetlerinin sunulması ya da menkul kıymet yatırımı olması durumunda, iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranında, 4- gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması, 4- İştirak kazancının, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi

14 YURT DIŞI İNŞAAT ONARIM VE TEKNİK HİZMETLER Yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla yapılan ve yurt dışında vergilendirilen inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların (vergi yükü oranına bakılmaksızın), ayrıca yurt içinde de vergilendirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla bu kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Kurumların yurt dışında bir inşaat ve onarım işi varsa, buna bağlı teknik hizmetler ister Türkiye’de isterse yurt dışında yapılsın, elde edilen kazançlar istisnadan yararlanabilecektir. Kazancın Türkiye’ye getirilmesi zorunlu değildir. Söz konusu kazançların Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için yeterlidir. Teknik hizmetler esas itibariyle inşaat, onarım ve montaj işleriyle ilgili olarak yürütülen planlama, projelendirme, mimarlık ve mühendislik, etüd, fizibilite, harita tasarım, metraj, keşif, idari ve teknik şartname ile ihale dosyası hazırlama, ihale değerlendirme, mesleki kontrollük, inşaat kontrollüğü, tasarım kontrollüğü, işletmeye alma danışmanlığı, proje ve yatırım yönetimi ve benzeri hizmetleri kapsamaktadır.

15 YURT DIŞI İNŞAAT ONARIM VE TEKNİK HİZMETLER

16 TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI

17 1- Kurumun aktifinde en az iki tam yıl kalmış olacaktır. 2- Satış bedeli, satışı yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilecektir. 3- Satıştan elde edilecek kazancın istisnadan yararlanan kısmının, pasifte özel bir fon hesabına alınması ve satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar söz konusu fon hesabında tutulması. (SERM. EKLENEBİLİR.)

18 TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI CİNS TASHİHİ-İLİŞKİLİ KİŞİYE SATIŞ-DEVİR-BÖLÜNME-SERMAYE YEDEKLERİ- RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI-NAKDİ SERMAYE ARTIŞI- FİFO-FONA ALINMA ZAMANI

19 TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI ŞARTLAR İHLAL EDİLİRSE; Beş yıl içinde fon hesabından başka bir hesaba (sermayeye ilave hariç) nakledilmesi, işletmeden çekilmesi, dar mükellef kurumlar tarafından yurt dışına transfer edilmesi veya bu süre içinde işletmenin tasfiyeye girmesi halinde, bu işlemlere tabi tutulan kazanç kısmı için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte alınacaktır. Kurumlar tarafından, inşaatı henüz tamamlanmayan, fiilen kullanma imkanı da bulunmayan binaların satılması halinde; kurum aktifinde iki tam yıl kayıtlı olması koşuluyla, sadece binanın arsasının satış kazancına tekabül eden kısmı kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

20 ÖZEL DURUM Taşınmazların kaynak kuruluşlarca kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine SATIŞI ile bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince TAŞINMAZIN DEVRALINDIĞI kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz

21 FİNANSAL KİRAMAYA KONU TAŞINMAZ HAK DEVRİ??? MÜLKİYET GEÇMEDİĞİNDEN HAK DEVRİ İSTİSNA KAPSAMINA GİRMEMEKTEDİR. KİRALAMA SÜRESİ SONUNDA SATIN ALINDIKTAN SONRA (2) TAM YIL GEÇMTİKTEN SONRA SATIŞINDA İSTİSNADAN YARARLANILABİLİR.

22 KANUNİ TAKİP SONUCUNDA BANKA VE TMSF’YE VERİLEN TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSELERİ Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının,

23 KANUNİ TAKİP SONUCUNDA BANKA VE TMSF’YE VERİLEN TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSELERİ İKİ TAM YIL ŞARTI ARANMAMAKTAD IR. İSTİSNADAN YARARLANAN TUTARIN ÖZEL FON HESABINA ALINMA ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.

24 ÖRNEK Mukayyet Değer: 200.000 Bankaya Devir Bedeli: 300.000 Borç: 150.000 KAZANÇ: 100.000 HASILATIN ORANI: 150.000/300.000= 1/2 İSTİSNADAN YARARLANACAK KISIM: 100.000/2= 50.000 TL

25 EĞİTİM VE ÖĞRETİM İSTİSNASI

26 İSTİSNA KAZANCA İSABET EDEN GİDERLER KKEG

27 TAM MÜKELLEF KURUM

28 YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI YARARLANILAN YATIRIMM İNDİRİMLERİ İÇİN ; GVK, GEÇ M.61 VE 69 UNCU MADDE HÜKÜMLERİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAKTIR. vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini aşamaz. Kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesaplanır. YATIRIM İNDİRİMİNDEN YARARLANILMASI HALİNDE VERGİ ORANI % 20 OLARAK UYGULANACAKTIR.

29 DAR MÜKELLEF KURUM Dar mükellef kurumların iş yeri veya daimî temsilci vasıtasıyla elde edilen kazançlarının tespitinde, aksi belirtilmediği takdirde tam mükellef kurumlar için geçerli olan hükümler uygulanır. Dar mükellefiyete tâbi kurumların ticarî veya ziraî kazançlar dışında kalan kazanç ve iratları hakkında, Gelir Vergisi Kanununun bu kazanç ve iratların tespitine ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak, bu kazanç ve iratların Türkiye'de yapılmakta olan ticarî veya ziraî faaliyet kapsamında elde edilmesi halinde, kurum kazancı tam mükellef kurumlar için geçerli olan hükümlere göre tespit edilir.

30 DAR MÜKELLEFLER (ÖZEL BEYANNAME) Diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak Türkiye'ye bizzat getirilen nakdî veya aynî sermaye karşılığında elde edilen menkul kıymetler ile iştirak hisselerinin elden çıkarılması sırasında oluşan kur farkı kazancına dair hükümler hariç olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergilendirmeme hususundaki istisna, kayıt, şart ve sürelere ait sınırlamalar dikkate alınmaz.

31 KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER • Kazancı elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler. •Çalışanların yiyecek, giyecek, sigorta prim vb. giderleri. •İşle ilgili zarar-ziyan ve tazminatlar. •Seyahat ve ikamet giderleri. • Taşıt giderleri. •Ayni vergi, resim ve harçlar. ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler. • Amortismanlar. •İşverenlerce sendikalara ödenen aidatlar. • Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları. (2013’de oran % 15) •Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli.

32 KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER • Menkul kıymet ihraç giderleri, •KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ, • Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri, VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ UYARINCA; 1- DEĞERLEME FARKLARI, 2- Ayrılan karşılıklar, 3- Reeskont Giderleri. •Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kâr payı, •Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları, •Sigorta ve reasürans şirketlerince ayrılan teknik karşılıklar.

33 KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER

34 İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER

35 KANUNEN YASAKLANMIŞ FİİLLER NEDENİYLE KATLANILAN GIDERLER Kanunen yasaklanmış fiiller nedeniyle katlanılan giderler ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili giderler niteliğinde olmadığından, bu giderlerin gelir ve kurum kazancından indirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, rüşvet verme fiili Türk Ceza Kanununun 252 nci maddesinde suç olarak tanımlandığından, rüşvet ve rüşvet ile ilgili her türlü gider, vergiye tabi ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır. ???? TEBLİĞDE YER ALAN BU DÜZENLEME VUK m.3 ve 8’e AYRICA ANY. M.73’E AYKIRIDIR.

36 ÖRTÜLÜ SERMAYE Ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek İŞLETMEDE KULLANDIKLARI borçların, esap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun DÖNEMBAŞI öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. Karşılaştırma sırasında, sadece ilişkili şirketlere finansman temin eden kredi şirketlerinden yapılan borçlanmalar hariç olmak üzere, ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan banka veya benzeri kredi kurumlarından yapılan borçlanmalar % 50 oranında dikkate alınır.

37 ORTAKLA İLİŞKİLİ KİŞİ Ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az % 10 oranında ortağı olduğu veya en az bu oranda oy veya kâr payı hakkına sahip olduğu kurum •Doğrudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin en az % 10’unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurum.

38 ÖRTÜLÜ SERMAYE Kurumların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisselerinin edinilmesi durumunda, söz konusu hisse nedeniyle ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılanlardan temin edilen borçlanmalarda en az % 10 ortaklık payı aranır. Dar mükellef kurumların işletmede kullandıkları borçlanmalar için ortakla ilişkili kişinin tespiti açısından sermaye veya oy hakkı şartı aranmaz. Piyasa koşulları ve ticari teamüllere göre yapılan vadeli mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak ortaya çıkan borçlanmalarda, vade farkı tutarları ayrıca hesaplanmış olsa da bu borç tutarları örtülü sermayenin varlığının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

39 ÖRTÜLÜ SERMAYE Avansların hangi amaçla verilirse verilsin işletmeye finansman imkânı sağladığının açık olduğu; dolayısıyla, alınan avansların da işletme bakımından alınan borç olarak değerlendirilmekte dir. İnşaat işlerinde yapılan iş kısmı ile orantılı olarak hesaplanıp ödenen istihkak bedellerinin ise avans olarak kabul edilip örtülü sermayenin hesabında borç unsuru olarak dikkate alınmayacaktır. örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler, gider olarak dikkate alınamayacağından; örtülü sermaye kabul edilen borçlanmalarda TL’nin değer kazanması sonucu oluşacak kur farkı gelirlerinin de söz konusu borcun örtülü yoldan konulan bir sermaye olarak kabul edilmesinin bir sonucu olarak, vergiye tabi kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınmayacaktır.

40 ÖRTÜLÜ SERMAYE SAYILMAYAN BORÇLANMALAR

41

42 BORÇ VEREN AÇISINDAN KUR FARKI

43 DÜZELTME

44 ÖRTÜLÜ KAZANÇ İlişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden Mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, Kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır.

45 EMSALLERE UYGUN BEDEL ?

46 İÇ VEYA DIŞ EMSAL?

47 İLİŞKİLİ KİŞİ • kurumların kendi ortakları, • kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya • kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları  Ortakların eşleri,  Ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder. Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kağıtlar olarak saklanması zorunludur.

48 UNSURLAR

49 HAZİNE ZARARI

50 KAR PAYI hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kar payı • Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulamasında, şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. • Bu düzeltmenin yapılması için örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır.

51 BELGELENDİRME VE İBRAZ Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kağıtlar olarak saklanması zorunludur. Dolayısıyla, yöntemin seçilme gerekçelerini açıklayan en önemli unsurlar bu hesaplama ve belgeler olduğundan, seçilen yöntem ve bu yöntemin uygulanmasına ilişkin bütün hesaplama ve işlemlere ait belgeler ayrıntılı olarak tutulmalı ve saklanmalıdır. Transfer fiyatlandırmasına ilişkin sürecin anlaşılması ve hesaplamaların ayrıntılarının gösterilmesidir. Bu nedenle mükellefler tarafından, emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda işlem yapıldığını gösteren bilgi ve belgelerin hazırlanması ya da temin edilmesi, Ayrıca belgelendirmeye ilişkin bu bilgi ve belgelerin istenmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmek üzere hazır tutulması zorunludur.

52 TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORM Kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u (Ek: 2) doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, bağlı bulunulan vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir.

53 YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU

54 RAPOR VERMEYECEK OLANLAR

55 ZARAR MAHSUBU • Geçmiş yıl zararları, •Devralınan veya bölünen kurumların zararları, •Yurt dışı faaliyetlerden kaynaklanan zararlar. •6111 sy. Yasa kapsamında matrah artırımına konu yıldan devreden zararların % 50’si

56 DEVRALINAN VEYA BÖLÜNEN KURUMLARIN ZARARLARI Devredilen veya bölünen kurumları devralan kurumlar, • Devralınan kurumların devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zararları ile, •Tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararları, kurum kazançlarından indirebileceklerdir.

57 DEVRALINAN VEYA BÖLÜNEN KURUMLARIN ZARARLARI Zarar mahsubu ile ilgili olarak yukarıda yer alan şartların ihlali halinde zarar mahsubu olanağı ortadan kalkacağından, gerekli düzeltme işlemi yapılacak; yersiz zarar mahsubu nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyaı doğmuş sayılacaktır. Devir ve bölünme halinde mahsup edilebilecek zararlar, hangi hesap dönemine ait olduğu devralan kurumların beyannameleri ekinde ayrıca bildirilmek şartıyla, mükelleflerce serbestçe belirlenebilecektir.

58 YURT DIŞI ZARARLAR

59 İNDİRİMLER 1- Ar-Ge harcamaları 2- Sponsorluk harcamaları 3- Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar 4-Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar (15.6.2012) 5- Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetlerden elde edilen kazancın yarısı (15.6.2012) 5520 sayılı KVK’nın 10/1-a maddesi ile araştırma ve geliştirme harcaması yapan kurumların bu alandaki çabalarının desteklenmesi için araştırma ve geliştirmeye yönelik harcamaların % 100 ‘ü beyan edilen gelirden indirilecektir.. Ayrıca, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca gerçekleştirilen AR-GE’nin de % 100’ü indirilecektir.

60 İNDİRİMLER

61

62 YURT DIŞI MUKİMİ OLANLARA VERILEN HİZMETLER Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan 1- Mimarlık, 2-Mühenislik, tasarım, 3-Yazılım, 4-Tıbbi raporlama, 5-Muhasebe kaydı tutma, 6-Çağrı merkezi ve 7-Veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleriyle 8-İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin,

63 KAZANCIN BELLİ BİR ORANI ÜZERİNDEN İNDİRİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLARDA HESAPLAMA Zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı – (iş- tirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutar üzerinden hesaplanacaktır.

64 BEYANNAME Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Her mükellef vergiye tâbi kazancının tamamı için bir beyanname verir. Ancak, tüzel kişiliği bulunmayan iktisadî kamu kuruluşları ile dernek ve vakıflara ait iktisadî işletmelerden her biri için, bunların bağlı olduğu kamu tüzel kişileri ile dernek ve vakıflar tarafından ayrı beyanname verilir.

65 İNDİRİMLİ ORANLI KV Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 4283 sayılı Kanun ile 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur. 2012/3305 sayılı Kararda ARAZİ, ARSA, ROYALTİ, YEDEK PARÇA VE AMORTİSMANA TÂBİ OLMAYAN DİĞER HARCAMALARIN indirimli vergi uygulamasından yararlanamayacağı belirtilmiştir. Bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım harcamaları konusunda Bakanlar Kurulu herhangi bir kısıtlamaya gitmemiştir. Dolayısıyla bu tür yatırımlardan elde edilecek kazançlara indirimli vergi uygulaması mümkün olabilecektir.

66 İNDİRİMLİ ORANLI KV KVK m.32/A da Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden gelir veya kurumlar vergisi uygulan- masını öngörmektedir. 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında BKK ile; 1.1.2013 tarihinden geçerli olmak üzere: Yatırıma başlama tarihinden itibaren, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben ; -2, 3, 4, 5, ve 6. bölgelerde yapılacak yatırımlar için, - BKK ile belirlenen yatırıma katkı oranına göre hesaplanan yatırıma katkı tutarı kadar ve yatırım döneminde gerçekleşen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere, yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullanabileceklerdir

67 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Azami Yatırıma Katkı Oranı (Yatırıma Katkı Tutarının % si) Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) BölgelerYatırım Dönemi %İşletme Dönemi % I. Bölge1550I. Bölge0100 II. Bölge 2055 II. Bölge 1090 III. Bölge2560III. Bölge2080 IV. Bölge3070IV. Bölge3070 V.Bölge4080V.Bölge50 VI.Bölge5090VI.Bölge8020 31.12.2013 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Başlanacak Yatırımlar

68 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Azami Yatırıma Katkı Oranı (Yatırıma Katkı Tutarının % si) Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) BölgelerYatırım Dönemi %İşletme Dönemi % I. Bölge1030I. Bölge0100 II. Bölge1540II. Bölge1090 III. Bölge2050III. Bölge2080 IV. Bölge2560IV. Bölge3070 V.Bölge3070V.Bölge50 VI.Bölge3590VI.Bölge8020 31.12.2013 Tarihinden Sonra Başlanacak Yatırımlar

69 İNDİRİMLİ ORANLI KV Büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımların OSB’lerde yapılması veya sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar olması halinde vergi indirimi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oranlarda desteklerden yararlanacaklardır. 6 ncı bölgede gerçekleştirilecek büyük ölçekli ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için vergi indirimi desteği bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına beş puan ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır. 2012/3305 sayılı Kararda ARAZİ, ARSA, ROYALTİ, YEDEK PARÇA VE AMORTİSMANA TÂBİ OLMAYAN DİĞER HARCAMALARIN indirimli vergi uygulamasından yararlanamayacağı belirtilmiştir. Bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım harcamaları konusunda Bakanlar Kurulu herhangi bir kısıtlamaya gitmemiştir. Dolayısıyla bu tür yatırımlardan elde edilecek kazançlara indirimli vergi uygulaması mümkün olabilecektir.

70 YATIRIMIN BAŞLANGIÇ TARİHİ Yatırımın başlangıç tarihi, teşvik belgesi için Ekonomi Bakanlığı’na veya ilgili yerel birime müracaat tarihidir. YATIRIM BAŞLAMANIN KABULÜ Yatırımın başlangıç tarihinden sonra arazi- arsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere, sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında (sabit yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için en az beşmilyon Türk Lirası) harcama yapılması gerekir.

71 İŞLETMEYE GEÇİŞ TARİHİ -Yatırım süresinin (ek süre dahil) bitiş tarihi, -Bu tarihten önce tamamlama vizesi için müracaat edilmiş ise müracaat tarihini

72 İNDİRİMLİ ORANLI KV KVK’nın 32/A maddesini (4) numaralı fıkrasında, tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oranın bu kazanca uygulanacağı belirtilmiştir. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç tutarının, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenecektir. Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınacaktır.

73 İNDİRİMLİ ORANLI KV

74 DEVREDİLEN YATIRIMLAR Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanacaktır. Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde indirimli vergi oranından devir tarihine kadar devredenin, devir tarihinden sonra ise DEVRALANIN, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için yararlanacaktır.

75 ÖRNEK • Bir mükellefin II. Bölgede 12.2.2012 tarihinde başladığı VE BU YILDA BİTİRDİĞİ 2.000.000 TL tutarında yatırım için, yatırıma katkı payı tutarı (2.000.000 * %20=) 400.000 TL olacaktır. • Bu yatırım tamamlanıp işletmeye alındıktan sonra bu yatırımdan sağlanan kazanca uygulanacak kurumlar vergisi oranı ise [0,20- (0,20* %55)=] % 9 olarak uygulanacaktır. • Dolayısıyla bu mükellefin söz konusu yatırımdan sağladığı kazanç 4.000.000 TL’ye ulaşıncaya kadar devlet hesaplanan verginin 400.000 TL’sını mahsup edecektir. Kazanç, 4.444.445 TL’yi geçtikten sonra indirimli kurumlar vergisi uygulaması da sona erecektir.Bu mükellef 2012 yılında söz konusu yatırımdan dolayı 1.000.000 TL kazanç elde etmiş ise ödeyeceği kurumlar vergisi (1.000.000 *% 9)= 90.000 TL olacaktır. Bu mükellefin 2013 yılına sarkan indirim tutarı da (400.000-90.000=)310.000 TL olacaktır.

76 MAHSUPLAR 1- Yurt dışında ödenen vergiler (4 yıl mahsup süresi vardır.) 2-Vergi kesintileri (GVK m.94, KVK m.15) 3- Ödenen Geçici Vergiler

77 YMM RAPORU Yatırım İndirimi İçin YMM Raporu Gerekebilmektedir. TUTAR 430.000 TL

78 YMM RAPORU 2010 YILI2011YILI2012 YILI Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükelleflerin tevkif yoluyla kesilen ve beyanname üzerinden mahsup edemedikleri vergilerin YMM raporuna istinaden nakden ve mahsuben iadesi limiti 100.000 TL (252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.) 100.000 TL (252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.) 100.000 TL (252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.) YMM RAPORU İLE YAPILABİLECEK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADELERİNDEKİ LİMİTLER

79 DEĞİŞİKLİKLER VUK GT: 425

80 DEĞİŞİKLİKLER 6455 SY.K VUK M.153/A • Sahte belge düzenleyenlerin işe başlamaları durumunda teminat uygulaması, • Aynı konuyla ilişkili SMMM ve YMM’ler ile ilgili ceza ve teminat uygulaması iştirak ettikleri • VUK 359 uncu maddede sayılan fiilleri işledikleri veya bu fiillere iştirak ettikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporla tespit edilenlerin vergi teşvik ve desteklerinden yararlanamaması • 359 uncu maddede sayılan fiilleri işleyenlerin Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre kamuoyuna duyurulması, • İştirak eden meslek mensuplarına önce üç yıl kesinleşmeden sonra sürekli olarak meslekten men cezası verilmesi

81 DEĞİŞİKLİKLER 6455 SY.K VUK M.153/A

82 DEĞİŞİKLİKLER 6455 SY.K VUK M.153/A

83 DEĞİŞİKLİKLER 6455 SY.K VUK M.153/A

84 DEĞİŞİKLİKLER 6455 SY.K VUK M.153/A

85 DEĞİŞİKLİKLER 6455 SY.K

86 DEĞİŞİKLİKLER 6455 SY.K BK.M.584

87 DEĞİŞİKLİKLER 6455 SY.K 6012 S.TTK

88 DEĞİŞİKLİKLER 6455 SY.K 6012 S.TTK

89 DEĞİŞİKLİKLER 6455 SY.K 6012 S.TTK

90 ÖTVK MD. 8 MUHASEBE KAYDI

91 Mustafa DÜNDAR YMM msydundar@gmail.com


"KURUMLAR VERGİSİ VE MEVZUAT DA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER MUSTAFA DÜNDAR YMM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları