Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rashad KAZIMOV 12.01.2012 1.  Giriş  Amaç  Tanımlar  Sözleşme Geliri  Sözleşme Maliyetleri  İnşaat Sözleşmelerinin Birleştirilmesi ve Bölümlenmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rashad KAZIMOV 12.01.2012 1.  Giriş  Amaç  Tanımlar  Sözleşme Geliri  Sözleşme Maliyetleri  İnşaat Sözleşmelerinin Birleştirilmesi ve Bölümlenmesi."— Sunum transkripti:

1 Rashad KAZIMOV

2  Giriş  Amaç  Tanımlar  Sözleşme Geliri  Sözleşme Maliyetleri  İnşaat Sözleşmelerinin Birleştirilmesi ve Bölümlenmesi  İnşaat Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi  Tahminlerdeki Değişiklikler  Dipnot Açıklamaları  Örnek 2

3  TMS 11, ilk defa 26/10/2005 tarihinde 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere yayımlanmıştır. Daha sonra UMS’lere uyumlaştırılmak amacıyla çeşitli (3 adet) tebliğlerle güncellenmiştir.  Son güncelleme 31/12/2007 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere 13/08/2008 tarihinde tebliğ edilmiştir.  Sözkonusu güncellemelerin erken uygulanmasına da izin verilmekte olup, sunum en son güncellemeleri de içerecek şekilde hazırlanmıştır. 3

4  Bu Standardın amacı inşaat sözleşmelerine ilişkin gelir ve maliyetlerle ilgili muhasebe uygulamasının açıklanmasıdır.  İnşaat sözleşmelerine konu olan işlerin özelliği gereği, sözleşme kapsamındaki işin başlamasıyla tamamlanması farklı hesap dönemlerine girmektedir.  Bu nedenle inşaat sözleşmelerine ilişkin muhasebe uygulamasındaki esas konu, sözleşme kapsamında elde edilen gelir ve maliyetlerin inşaat işinin gerçekleştirildiği hesap dönemlerine dağıtılmasıdır. 4

5 İnşaat Sözleşmesi (sözleşme);  bir varlığın veya tasarım, teknoloji ve fonksiyon ya da nihai amaç veya kullanım açısından birbiriyle yakından ilişkili ya da birbirine bağımlı bir grup varlığın inşası için özel olarak yapılmış bir sözleşmedir. Sabit fiyatlı sözleşme Sabit fiyatlı sözleşme;  yüklenicinin sabit bir sözleşme fiyatını (ihale bedeli) veya üretim birimi başına sabit bir tutarı (birim fiyat) kabul ettiği ancak belli koşullarda maliyet güncelleştirmesine (eskalasyon) konu olan inşaat sözleşmesidir. Maliyet artı kâr sözleşmesi Maliyet artı kâr sözleşmesi;  yükleniciye kabul edilebilir ya da başka bir şekilde tanımlanmış maliyetler üzerine bu maliyetlerin bir yüzdesi veya sabit bir tutar eklenerek ödeme yapılan inşaat sözleşmesidir. 5

6 Sözleşme geliri aşağıdakileri içerir: ›Sözleşmede başlangıçta üzerinde anlaşmaya varılmış bedel ve ›Sözleşmeye konu işteki değişiklikler, ek ödeme talepleri ve teşvik ödemelerinden:  Gelir olarak sonuçlanması muhtemel olanlar ve  Güvenilir biçimde ölçülebilenler. 6

7 Sözleşme maliyetleri aşağıdakilerden oluşur:  Belli bir sözleşmeyle doğrudan ilişkili maliyetler,  Genel olarak sözleşmeye konu işle ilişkisi kurulabilen ve sözleşmeye yüklenebilecek olan maliyetler,  Sözleşme hükümlerine göre özellikle müşteriye yüklenebilecek olan diğer maliyetler. 7

8  Belli bir sözleşmeyle doğrudan ilişkili maliyetler aşağıdakileri kapsar:  gözetim dahil inşaat alanı işçilik maliyetleri;  inşaatta kullanılan malzeme maliyetleri;  inşaatta kullanılan tesis ve makinelerin amortismanı;  tesis, makine ve malzemelerin inşaat alanına getirilmesi ve buradan götürülmesi ile ilgili taşıma maliyetleri;  tesis ve makine kiralama maliyetleri;  sözleşmeyle doğrudan ilişkili tasarım ve teknik destek hizmeti maliyetleri;  garanti kapsamında yapılan işler ve büyük onarımlara ilişkin öngörülen maliyetler;  üçüncü kişilerin ödeme talepleri. 8

9  Genel olarak sözleşme kapsamındaki işle ilişkisi kurulabilen ve belli bir sözleşmeye yüklenebilecek olan maliyetler aşağıdakileri içerir:  Sigorta,  Belli bir sözleşmeyle doğrudan ilişkisi kurulamayan tasarım ve teknik destek hizmeti maliyetleri,  İnşaat genel giderleri.  Sözleşmeye konu işle ilişkisi kurulamayan veya bir sözleşmeye yüklenemeyen maliyetler inşaat sözleşmesi maliyetleri dışında bırakılır. Bu maliyetler aşağıdakileri içerir:  Sözleşmede geri ödenecek gider olarak belirtilmemiş genel yönetim giderleri;  Satış maliyetleri;  Sözleşmede geri ödenecek gider olarak belirtilmemiş araştırma ve geliştirme maliyetleri;  Belli bir sözleşme kapsamındaki işlerde kullanılmayan atıl tesis ve teçhizat amortismanı. 9

10  Bu Standart hükümleri her bir inşaat sözleşmesine ayrı ayrı uygulanır. Ancak bazı koşullarda, bir sözleşmenin ayrı ayrı belirlenebilen/tanımlanabilen bölümlerine veya bir sözleşmeler grubuna birlikte de uygulanabilir.  Birden çok varlığı kapsayan bir sözleşmede aşağıdaki durumlar mevcutsa her varlığın inşaatı ayrı bir inşaat sözleşmesi olarak değerlendirilir:  Her bir varlık için ayrı teklif verilmiş olması;  Her bir varlığın ayrı bir müzakereye konu olması ve yüklenici ile müşterinin sözleşmenin her bir varlığa ilişkin kısmını kabul veya reddetme hakkının olması;  Her bir varlığın maliyetleri ve gelirlerinin ayrı ayrı belirlenebilmesi. 10

11  Bir veya birden çok müşteri ile yapılmış olmasına bakılmaksızın, aşağıdaki durumlar mevcutsa bir sözleşmeler grubu tek sözleşme olarak nitelenir:  Sözleşmeler grubunun tek bir paket olarak birlikte müzakere edilmesi,  Sözleşmelerin birbiriyle aslında genel bir kâr marjına sahip tek bir projenin parçası olarak, çok yakın ilişkili olması,  Sözleşmeler kapsamındaki işlerin aynı anda veya birbirini izleyen bir sırada yapılması. 11

12 Yasal Mevzuat  Tamamlanmış Kontrat Metodu TMS  Tamamlanma Yüzdesi Metodu 12

13  Bir inşaat sözleşmesinin sonucu güvenilir biçimde öngörülebiliyorsa, inşaata ilişkin gelir ve maliyetler raporlama dönemi sonu itibariyle sözleşmeye konu işin tamamlanma aşaması esas alınarak, gelir ve giderler olarak finansal tablolara yansıtılır. 13

14  Sabit fiyatlı sözleşmede aşağıdaki koşulların tamamı mevcutsa inşaat sözleşmesi sonucu güvenilir biçimde tahmin edilebilir:  toplam sözleşme gelirinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi;  sözleşmeye ilişkin ekonomik yararların işletmeye akışının muhtemel olması;  sözleşme konusu işin bitirilmesi için gereken inşaat maliyetleri ile işin tamamlanma aşamasının raporlama dönemi sonunda güvenilir biçimde belirlenebilmesi;  sözleşmeye yüklenebilecek inşaat maliyetlerinin açıkça belirlenebilmesi ve güvenilir biçimde ölçülebilir olması sonucu, katlanılan fiili inşaat maliyetlerinin önceki tahminlerle karşılaştırılabiliyor olması. 14

15  Maliyet artı kâr sözleşmesinde, aşağıdaki koşulların tamamı mevcutsa inşaat sözleşmesi sonucu güvenilir biçimde tahmin edilebilir:  Sözleşmeye ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edilmesinin muhtemel olması;  Sözleşmeye yüklenebilecek inşaat maliyetlerinin, geri tahsil edilebilir nitelikte olsun veya olmasın, açıkça belirlenebilmesi ve güvenilir biçimde ölçülebilmesi. 15

16  Finansal tablolara yansıtılacak gelir ve giderlerin belirlenmesinde sözleşmenin tamamlanma aşamasının baz alınması "tamamlanma yüzdesi yöntemi" olarak adlandırılır.  Bu yöntemde sözleşme geliri, ulaşılan tamamlanma aşamasına kadar katlanılan inşaat maliyetiyle eşleştirilerek, bitirilen işle orantılı gelir, gider ve kârın raporlanması sağlanır. 16

17  sözleşme geliri işin yapıldığı hesap dönemlerinin gelir tablosunda gelir olarak gösterilir.  sözleşme maliyetleri ait oldukları işin yapıldığı hesap dönemlerinin gelir tablosunda gider olarak gösterilir.  Ancak, beklenen toplam sözleşme maliyetlerinin toplam sözleşme gelirlerini aşacağı öngörülen kısmı derhal gider olarak finansal tablolara yansıtılır. 17

18  Bir sözleşmenin tamamlanma aşaması çeşitli yollarla belirlenebilir. Yüklenici işletme, yapılan işi güvenilir biçimde ölçen yöntemi kullanır. Sözleşmenin niteliğine bağlı olarak, bu yöntemler aşağıdakileri içerebilir:  bugüne kadar yapılan işle ilgili katlanılan sözleşme maliyetlerinin öngörülen toplam inşaat maliyetlerine oranı;  yapılan işe ilişkin incelemeler; veya  sözleşmeye konu işin fiziki tamamlanma oranı.  Müşteriden alınan avanslar ve hakedişler genellikle yapılan işi yansıtmaz. 18

19  Tamamlanma aşamasının hesaplanma gününe kadar katlanılmış olan inşaat maliyetleri esas alınarak belirlenmesi durumunda, hesaplama gününe kadar katlanılan maliyetler içine yalnızca yapılan işi yansıtan sözleşme maliyetleri dahil edilir. Dahil edilmeyecek sözleşme maliyetlerine ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir:  özellikle sözleşme konusu iş için imal edilen malzemeler hariç olmak üzere, sözleşme kapsamında gelecekte yapılacak işlere ilişkin olarak inşaat alanına teslim edilen veya kullanılmak üzere ayrılmış ancak henüz kullanıma yönelik olarak kurulmamış, kullanılmamış veya uygulanmamış malzeme maliyetleri; ve  yapılan ikincil sözleşme gereği, henüz iş yapılmadan taşeronlara yapılan ödemeler. 19

20  Bir inşaat sözleşmesinin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilememesi durumunda:  sadece katlanılmış sözleşme maliyetlerinin geri kazanılabilmesi muhtemel olan kısmı kadar gelir kaydedilir; ve  sözleşme maliyetleri oluştukları dönemin gideri olarak finansal tablolara yansıtılır.  İnşaat sözleşmesine ilişkin bir zarar beklentisi oluştuğu an beklenen zarar tutarı doğrudan gider olarak kaydedilir. 20

21  Tamamlanma yüzdesi yöntemi her hesap döneminde sözleşme geliri ve sözleşme maliyetlerine ilişkin cari tahminlere birikimli olarak uygulanır.  Bu nedenle, sözleşme geliri veya sözleşme maliyetlerine ilişkin tahminlerdeki bir değişikliğin etkisi veya sözleşme sonucuna ilişkin tahminlerdeki değişikliğin etkisi, muhasebe tahminlerindeki bir değişiklik olarak muhasebeleştirilir (bakınız: TMS 8, Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar).  Değiştirilen tahminler değişikliğin yapıldığı dönemin kar veya zararına yansıtılan gelir ve gider tutarlarının belirlenmesinde ve izleyen dönemlerde kullanılır. 21

22  Bir yüklenici işletme aşağıdaki hususları açıklar:  Dönem geliri olarak finansal tablolara yansıtılan sözleşme geliri tutarı;  Dönem içinde kaydedilen sözleşme gelirinin saptanmasında kullanılan yöntemler;  Devam eden sözleşmelere konu işlerin tamamlanma aşamasının saptanmasında kullanılan yöntemler,  Raporlama dönemi sonuna kadar katlanılan maliyetler ile finansal tablolara yansıtılan kârların (kaydedilmiş zararlar düşüldükten sonra) toplam tutarı,  Alınan avansların tutarı,  Hakedişler üzerinden teminat olarak alıkonulan tutarları,  Diğer... 22

23  Bir inşaat şirketi bir köprü inşaatı için TL’lik fiyat üzerinden anlaşmıştır.  Şirket 3 yıl süreceğini öngördüğü bu inşaat işinin TL’ye mal olacağını hesaplamıştır.  1. yılın sonunda şirketin maliyet tahmini TL’ye çıkmıştır.  2. yılın sonunda ise şirket inşaatın TL’ye mal olacağını tahmin etmektedir.  Bunun üzerine müşteri işletme ile görüşülmüş ve inşaat bedelinin TL’ye çıkarılması konusunda anlaşılmıştır.  İnşaat öngörüldüğü üzere 3. yılın sonunda tamamlanmıştır. 23

24 YIL 1YIL 2YIL 3 Sözleşme Tutarı ,00 Sözleşme Tutarında Varyasyon ,00 Toplam Sözleşme Bedeli , ,00 Katlanılan Maliyet , , ,00 İşin Tamamlanması için Gereken Maliyet , ,00- Toplam Tahmini Maliyet , ,00 Tahmini Kar , ,00 Tamamlanma Yüzdesi 30%70%100% 24  Aşağıda tabloda inşaat sözleşmesinin yıllar bazında maliyet durumu ile şirketin katlandığı maliyetler özetlenmiştir.

25 Kaydedilen Toplam Tutar (TL) Geçmiş Yıllarda Kaydedilen (TL) Cari Yılda Kaydedilen (TL) 1.YIL Gelir( x %30) ,00- Maliyet( x %30) ,00- KÂR 4.500,00- 2.YIL Gelir( x %70) , , ,00 Maliyet( x %70) , , ,00 KÂR , , ,00 3.YIL Gelir( x %100) , , ,00 Maliyet( x %100) , , ,00 KÂR , , ,00 25

26 Projeye ilişkin bilgiler:  Otoyol yapımı projesi; 1 Ocak 2006 – 31 Aralık 2008  Toplam proje bedeli: TL  Tahmini toplam maliyet: TL  Avans ödemesi: TL Her hakedişte 1/3’ü mahsup edilecek 26

27 1.Yıl2.Yıl3.YılToplam Hakediş Bedelleri Maliyet Yasal Kayıtlar Sözleşme imzalanıp avans alınınca (stopaj ihmal edilecektir): Borç Banka Alacak Alınan Avanslar

28 2006 yılı Maliyetleri İnşaat Maliyetleri İndirilecek KDV Banka / Ticari Borçlar yılı Maliyetleri İnşaat Maliyetleri İndirilecek KDV Banka / Ticari Borçlar

29 2006 yılı Hakedişleri Faturalandıkça Banka / Ticari Alacaklar Peşin Ödenen Vergiler Alınan Avanslar Hakediş Bedelleri Ödenecek KDV

30 2007 yılı Hakedişleri Faturalandıkça Banka / Ticari Alacaklar Peşin Ödenen Vergiler Alınan Avanslar Hakediş Bedelleri Ödenecek KDV

31 2008 yılı Hakedişleri Faturalandıkça Banka / Ticari Alacaklar Peşin Ödenen Vergiler Alınan Avanslar Hakediş Bedelleri Ödenecek KDV

32 170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri TL 350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri TL 193 Peşin Ödenen Vergiler TL 32 Kesin Hakediş Öncesi Durum Maliyetlerin gelir tablosuna aktarılması Satışların Maliyeti İnşaat Maliyetleri Hasılatın gelir tablosuna aktarılması Hakediş Bedelleri Satışlar Peşin ödenen vergilerin mahsubu Ödenecek Vergiler Peşin Ödenen Vergiler

33 GELİR TABLOLARI Satışlar Satışların Maliyeti--( ) Brüt Kar

34 1.Yıl2. Yıl3. Yıl Yıllık Hakediş Tutarı Kümülatif Hakediş Tutarı Yıllık Maliyet Kümülatif Maliyet Tamamlanma Maliyetleri30 %68 %100 % 34

35 Yıl Sonu İtibariyle Geçmiş Yıl Kayıtları Cari Yıl Gelir Tablosu 1.Yıl Hasılat ( * %30) Maliyet ( * %30) Brüt Kar Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (Net)- Hakediş Bedelleri (Net) Alınan Avanslar Peşin Ödenen Vergi

36 Yıl Sonu İtibariyle Geçmiş Yıl Kayıtları Cari Yıl Gelir Tablosu 2.Yıl Hasılat ( * %68) Maliyet ( * %68) Brüt Kar Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (Net) Hakediş Bedelleri (Net)- Alınan Avanslar Peşin Ödenen Vergi

37 Yıl Sonu İtibariyle Geçmiş Yıl Kayıtları Cari Yıl Gelir Tablosu 3.Yıl Hasılat ( * %100) Maliyet ( * %100) Brüt Kar Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (Net)- Hakediş Bedelleri (Net)- Alınan Avanslar- Peşin Ödenen Vergi- 37

38 GELİR TABLOLARI Satışlar Satışların Maliyeti( )( )( ) Brüt Kar

39 Katılımınız için Teşekkür Ederim 39


"Rashad KAZIMOV 12.01.2012 1.  Giriş  Amaç  Tanımlar  Sözleşme Geliri  Sözleşme Maliyetleri  İnşaat Sözleşmelerinin Birleştirilmesi ve Bölümlenmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları