Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

2 AMAÇ    Bu Standardın amacı inşaat sözleşmelerine ilişkin gelir ve maliyetlerle ilgili muhasebe uygulamasının açıklanmasıdır. İnşaat sözleşmelerine konu olan işlerin özelliği gereği, sözleşme kapsamındaki işin başlamasıyla tamamlanması farklı hesap dönemlerine girmektedir. Bu nedenle inşaat sözleşmelerine ilişkin muhasebe uygulamasındaki esas konu, sözleşme kapsamında elde edilen gelir ve maliyetlerin inşaat işinin gerçekleştirildiği hesap dönemlerine dağıtılmasıdır. Bu Standart, sözleşme gelir ve maliyetlerinin gelir tablosunda ne zaman gelir ve gider olarak gösterilecekleri konusunda Kavramsal Çerçeve’de belirtilen muhasebeleştirme ilkelerini esas alır. Ayrıca Standart, anılan ilkelerin uygulanmasına yönelik bir rehber niteliğindedir. 

3 TMS 11 Standartta aşağıdaki konular düzenlenmiştir.  “İnşaat Sözleşmelerinin Birleştirilmesi ve Bölümlenmesi”,  “Sözleşme Geliri”,  “Sözleşme Maliyetleri”,  “Sözleşme Gelir ve Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi”,  “Beklenen Zararların Muhasebeleştirilmesi”,  “Tahminlerdeki Değişiklikler”,  “Kamuya Açıklama”ya ilişkin bölümlerden oluşmaktadır. Standardın ekinde Muhasebe Politikalarının Kamuya Açıklanması, Sözleşme Gelir ve Giderlerinin Tespiti ve Sözleşmeye İlişkin Açıklamalara dönük örnekler verilmiştir

4 KAPSAMI . Bu Standart yüklenici işletmelerin finansal tablolarındaki inşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde uygulanır.Burada bahsedilen yüklenici işletme inşaat sözleşmesine konu olan işi yapacak inşaat işletmesidir. İnşaat sözleşmesi ise yine mevzuatımızda yıllara yaygın inşaat ve onların işleri olarak ele alınmış konuyu ifade etmektedir.Zaten yıllara yaygın yani genellikle bir yıldan fazla süren bir iş değilse hangi yöntemin kullanıldığının da bir önemi yoktur çünkü, sözleşme konusu iş aynı dönem içerisinde başlayıp bitirilmiş olmaktadır. Buna göre kendi adına inşaat işi yapıp satan işletmeler bu standardın kapsamında değillerdir Bu tür işletmeler tıpkı mamül üretimi yapan işletmeler gibi kabul edilirken standardın kapsamına giren inşaat taahhüt işletmeleri ise hizmet üretimi yapan işletmelerdir. 

5 TANIMLAR Bu Standartta geçen terimlerin anlamları aşağıdaki gibidir: Bu Standartta geçen terimlerin anlamları aşağıdaki gibidir: İnşaat sözleşmesi (sözleşme); bir varlığın veya tasarım, teknoloji ve fonksiyon ya da nihai amaç veya kullanım açısından birbiriyle yakından ilişkili ya da birbirine bağımlı bir grup varlığın inşası için özel olarak yapılmış bir sözleşmedir. İnşaat sözleşmesi (sözleşme); bir varlığın veya tasarım, teknoloji ve fonksiyon ya da nihai amaç veya kullanım açısından birbiriyle yakından ilişkili ya da birbirine bağımlı bir grup varlığın inşası için özel olarak yapılmış bir sözleşmedir. Sabit fiyatlı sözleşme; yüklenicinin sabit bir sözleşme fiyatını (ihale bedeli) veya üretim birimi başına sabit bir tutarı (birim fiyat) kabul ettiği ancak belli koşullarda maliyet güncelleştirmesine (eskalasyon) konu olan inşaat sözleşmesidir. Sabit fiyatlı sözleşme; yüklenicinin sabit bir sözleşme fiyatını (ihale bedeli) veya üretim birimi başına sabit bir tutarı (birim fiyat) kabul ettiği ancak belli koşullarda maliyet güncelleştirmesine (eskalasyon) konu olan inşaat sözleşmesidir. Maliyet artı kâr sözleşmesi; yükleniciye kabul edilebilir ya da başka bir şekilde tanımlanmış maliyetler üzerine bu maliyetlerin bir yüzdesi veya sabit bir tutar eklenerek ödeme yapılan inşaat sözleşmesidir. Maliyet artı kâr sözleşmesi; yükleniciye kabul edilebilir ya da başka bir şekilde tanımlanmış maliyetler üzerine bu maliyetlerin bir yüzdesi veya sabit bir tutar eklenerek ödeme yapılan inşaat sözleşmesidir.

6 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE BÖLÜMLENMESİ  Bu Standart hükümleri her bir inşaat sözleşmesine ayrı ayrı uygulanır. Ancak bazı koşullarda, bir sözleşmenin ayrı ayrı belirlenebilen/tanımlanabilen bölümlerine veya (bir sözleşme veya sözleşmeler grubunun özünü yansıtmak amacıyla) bir sözleşmeler grubuna birlikte de uygulanabilir.  *. Birden çok varlığı kapsayan bir sözleşmede aşağıdaki durumlar mevcutsa her varlığın inşaatı ayrı bir inşaat sözleşmesi olarak değerlendirilir:  *. Bir veya birden çok müşteri ile yapılmış olmasına bakılmaksızın, aşağıdaki durumlar mevcutsa bir sözleşmeler grubu tek sözleşme olarak nitelenir  *. Bir sözleşme müşterinin seçimine bağlı olarak ek bir varlığın inşaatını içerebileceği gibi, ek bir varlık inşaatını içermek üzere değiştirilebilir. Bu durumda, ek varlığın inşaatı aşağıdaki koşullardan birinin varlığı durumunda ayrı bir inşaat sözleşmesi olarak değerlendirilir:

7 SÖZLEŞME GELİRİ Sözleşme geliri, sözleşmede başlangıçta üzerinde anlaşmaya varılmış bedel; ve daha sonradan ortaya çıkan sözleşmeye konusu işteki değişiklikler, ek ödeme talepleri ve teşvik ödemelerinden oluşur.Sözleşme konusu işteki değişiklikler, ek ödeme talepleri ve teşvik ödemelerinin gelir olarak kabul edilebilmesi için gelir olarak sonuçlanmasının muhtemel olması ve güvenilir biçimde ölçülmesi gerekmektedir. Sözleşme geliri, sözleşmede başlangıçta üzerinde anlaşmaya varılmış bedel; ve daha sonradan ortaya çıkan sözleşmeye konusu işteki değişiklikler, ek ödeme talepleri ve teşvik ödemelerinden oluşur.Sözleşme konusu işteki değişiklikler, ek ödeme talepleri ve teşvik ödemelerinin gelir olarak kabul edilebilmesi için gelir olarak sonuçlanmasının muhtemel olması ve güvenilir biçimde ölçülmesi gerekmektedir. Sözleşme geliri alınan veya alınacak olan hak edişlerin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Sözleşme gelirinin ölçülmesi gelecekteki olayların sonuçlarına bağlı çeşitli belirsizliklerden etkilenir. Olaylar meydana geldikçe ve belirsizlikler çözümlendikçe tahminlerin sık sık gözden geçirilmesi gerekir. Bu nedenle sözleşme geliri tutarı dönemden döneme artabilir veya azalabilir. Sözleşme geliri alınan veya alınacak olan hak edişlerin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Sözleşme gelirinin ölçülmesi gelecekteki olayların sonuçlarına bağlı çeşitli belirsizliklerden etkilenir. Olaylar meydana geldikçe ve belirsizlikler çözümlendikçe tahminlerin sık sık gözden geçirilmesi gerekir. Bu nedenle sözleşme geliri tutarı dönemden döneme artabilir veya azalabilir.

8 .. Değişiklik, sözleşme kapsamındaki işle ilgili bir değişiklik yapmak üzere verilen talimatı ifade eder. Değişiklik sözleşme gelirinde bir artış veya azalışa yol açabilir. Varlığın özellikleri veya tasarımındaki değişiklikler ve sözleşme süresindeki değişmeler değişiklik örnekleridir. Aşağıdaki durumlar mevcut olduğunda değişiklik sözleşme gelirine dahil edilir: a) müşterinin değişikliği ve değişiklikten kaynaklanan gelir artışını onaylamasının muhtemel olması; ve b) gelir tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi

9 . Ek ödeme talepleri, yüklenicinin müşteriden veya bir başka taraftan tahsil etmeyi talep ettiği, sözleşme fiyatına dahil edilmemiş maliyetlerdir. Ek ödeme talebi, örneğin, müşterinin neden olduğu gecikmelerden, özelliklerdeki veya tasarımdaki hatalardan ve sözleşmeye konu işte yapılan ihtilaflı değişikliklerden ortaya çıkabilir. Ek ödeme taleplerinden kaynaklanan gelir tutarlarının ölçülmesi büyük ölçüde belirsizliğe konu olup, çoğu kez müzakerelerin sonucuna dayanmaktadır. Bu nedenle ek ödeme talepleri sözleşme gelirine ancak aşağıdaki durumlar mevcutsa dahil edilir: Ek ödeme talepleri, yüklenicinin müşteriden veya bir başka taraftan tahsil etmeyi talep ettiği, sözleşme fiyatına dahil edilmemiş maliyetlerdir. Ek ödeme talebi, örneğin, müşterinin neden olduğu gecikmelerden, özelliklerdeki veya tasarımdaki hatalardan ve sözleşmeye konu işte yapılan ihtilaflı değişikliklerden ortaya çıkabilir. Ek ödeme taleplerinden kaynaklanan gelir tutarlarının ölçülmesi büyük ölçüde belirsizliğe konu olup, çoğu kez müzakerelerin sonucuna dayanmaktadır. Bu nedenle ek ödeme talepleri sözleşme gelirine ancak aşağıdaki durumlar mevcutsa dahil edilir: a) Müzakerelerin müşterinin ek ödeme talebini kabul etmesini muhtemel kılan olumlu bir aşamaya ulaşması; ve b) Müşteri tarafından kabul edilmesi muhtemel olan tutarın güvenilir biçimde ölçülebilmesi

10 . Teşvik ödemeleri, belirlenmiş başarı standartlarına ulaşılması veya aşılması durumunda yükleniciye ödenen ek tutarlardır. Örneğin sözleşmeye konu işin süresinden önce tamamlanması durumunda, sözleşme yükleniciye teşvik ödenmesini mümkün kılabilir. Aşağıdaki durumlar mevcutsa teşvik ödemeleri sözleşme gelirine dahil edilir: Teşvik ödemeleri, belirlenmiş başarı standartlarına ulaşılması veya aşılması durumunda yükleniciye ödenen ek tutarlardır. Örneğin sözleşmeye konu işin süresinden önce tamamlanması durumunda, sözleşme yükleniciye teşvik ödenmesini mümkün kılabilir. Aşağıdaki durumlar mevcutsa teşvik ödemeleri sözleşme gelirine dahil edilir: a) Sözleşmeye konu işin belirlenmiş başarı standartlarına ulaşılmasını veya aşılmasını muhtemel kılacak düzeyde ilerlemiş olması; ve b) Teşvik ödemesi tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi.

11 SÖZLEŞME MALİYETLERİ Sözleşme maliyetleri ;bir sözleşmeye taraf olunmasından sözleşmenin nihai olarak tamamlanmasına kadar geçen sürede o sözleşmeye yüklenebilecek olan maliyetlerdir. Buna göre inşaat sözleşmesinin maliyeti aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır. Sözleşme maliyetleri ;bir sözleşmeye taraf olunmasından sözleşmenin nihai olarak tamamlanmasına kadar geçen sürede o sözleşmeye yüklenebilecek olan maliyetlerdir. Buna göre inşaat sözleşmesinin maliyeti aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır. 1 Belli bir sözleşmeyle doğrudan ilişkili maliyetler, 2 Genel olarak sözleşmeye konu işle ilişkisi kurulabilen ve sözleşmeye yüklenebilecek olan maliyetler 3 Sözleşme hükümlerine göre özellikle müşteriye yüklenebilecek olan diğer maliyetler.

12 SÖZLEŞME GELİR VE GİDERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Bir inşaat sözleşmesinin sonucu güvenilir biçimde öngörülebiliyorsa, inşaata ilişkin gelir ve maliyetler bilanço günü itibariyle sözleşmeye konu işin tamamlanma aşaması esas alınarak, gelir ve giderler olarak finansal tablolara yansıtılır. İnşaat sözleşmesiyle ilgili beklenen zararlar 36. madde doğrultusunda gider olarak muhasebeleştirilir. Sabit fiyatlı sözleşmede aşağıdaki koşulların tamamı mevcutsa inşaat sözleşmesi sonucu güvenilir biçimde tahmin edilebilir: a) Toplam sözleşme gelirinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi; b) Sözleşmeye ilişkin ekonomik yararların işletmeye akışının muhtemel olması; c) Sözleşme konusu işin bitirilmesi için gereken inşaat maliyetleri ile işin tamamlanma aşamasının bilanço gününde güvenilir biçimde belirlenebilmesi; ve d) Sözleşmeye yüklenebilecek inşaat maliyetlerinin açıkça belirlenebilmesi ve güvenilir biçimde ölçülebilir olması sonucu, katlanılan fiili inşaat maliyetlerinin önceki tahminlerle karşılaştırılabiliyor olması. Maliyet artı kâr sözleşmesinde, aşağıdaki koşulların tamamı mevcutsa inşaat sözleşmesi sonucu güvenilir biçimde tahmin edilebilir: a) Sözleşmeye ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edilmesinin muhtemel olması; b) Sözleşmeye yüklenebilecek inşaat maliyetlerinin, geri tahsil edilebilir nitelikte olsun veya olmasın, açıkça belirlenebilmesi ve güvenilir biçimde ölçülebilmesi.

13 TAMAMLANMA YÜZDESİ YÖNTEMİ * Finansal tablolara yansıtılacak gelir ve giderlerin belirlenmesinde sözleşmenin tamamlanma aşamasının baz alınması "tamamlanma yüzdesi yöntemi" olarak adlandırılır. Bu yöntemde sözleşme geliri, ulaşılan tamamlanma aşamasına kadar katlanılan inşaat maliyetiyle eşleştirilerek, bitirilen işle orantılı gelir, gider ve kârın raporlanması sağlanır. Bu yöntem, ilgili dönemde sözleşme kapsamındaki işin aşaması ve işteki ilerleme konusunda yararlı bilgi sağlar. * Finansal tablolara yansıtılacak gelir ve giderlerin belirlenmesinde sözleşmenin tamamlanma aşamasının baz alınması "tamamlanma yüzdesi yöntemi" olarak adlandırılır. Bu yöntemde sözleşme geliri, ulaşılan tamamlanma aşamasına kadar katlanılan inşaat maliyetiyle eşleştirilerek, bitirilen işle orantılı gelir, gider ve kârın raporlanması sağlanır. Bu yöntem, ilgili dönemde sözleşme kapsamındaki işin aşaması ve işteki ilerleme konusunda yararlı bilgi sağlar. * Bir sözleşmenin tamamlanma aşaması çeşitli yollarla belirlenebilir. Yüklenici işletme, yapılan işi güvenilir biçimde ölçen yöntemi kullanır. Sözleşmenin niteliğine bağlı olarak, bu yöntemler aşağıdakileri içerebilir: * Bir sözleşmenin tamamlanma aşaması çeşitli yollarla belirlenebilir. Yüklenici işletme, yapılan işi güvenilir biçimde ölçen yöntemi kullanır. Sözleşmenin niteliğine bağlı olarak, bu yöntemler aşağıdakileri içerebilir: a) Bugüne kadar yapılan işle ilgili katlanılan sözleşme maliyetlerinin öngörülen toplam inşaat maliyetlerine oranı; b) Yapılan işe ilişkin incelemeler; veya c) Sözleşmeye konu işin fiziki tamamlanma oranı. Müşteriden alınan avanslar ve hak edişler genellikle yapılan işi yansıtmaz.

14 BEKLENEN ZARARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ *Toplam sözleşme maliyetlerinin toplam sözleşme gelirini aşması muhtemelse beklenen zarar doğrudan gider olarak finansal tablolara yansıtılır. * Böyle bir zarar tutarı aşağıdakilerden bağımsız olarak saptanır: a) Sözleşme konusu işe başlanmış olsun olmasın; b) Sözleşme konusu işin tamamlanma aşaması; veya c) 9. madde uyarınca ayrı bir inşaat sözleşmesi olarak değerlendirilmeyen diğer sözleşmelerden beklenen kâr tutarı.

15 TAHMİNDEKİDEĞİŞİKLİKLER  Tamamlanma yüzdesi yöntemi her hesap döneminde sözleşme geliri ve sözleşme maliyetlerine ilişkin cari tahminlere birikimli olarak uygulanır. Bu nedenle, sözleşme geliri veya sözleşme maliyetlerine ilişkin tahminlerdeki bir değişikliğin etkisi veya sözleşme sonucuna ilişkin tahminlerdeki değişikliğin etkisi, muhasebe tahminlerindeki bir değişiklik olarak muhasebeleştirilir (bkz TMS 8, Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar). Değiştirilen tahminler değişikliğin yapıldığı dönemin gelir tablosuna yansıtılan gelir ve gider tutarlarının belirlenmesinde ve izleyen dönemlerde kullanılır.

16 AÇIKLAMALAR Bir yüklenici işletme aşağıdaki hususları açıklar: Bir yüklenici işletme aşağıdaki hususları açıklar: a) Dönem geliri olarak finansal tablolara yansıtılan sözleşme geliri tutarı; b) Dönem içinde kaydedilen sözleşme gelirinin saptanmasında kullanılan yöntemler; ve c) Devam eden sözleşmelere konu işlerin tamamlanma aşamasının saptanmasında kullanılan yöntemler. Bir işletme bilanço tarihinde devam eden sözleşmelere ilişkin olarak aşağıdakilerden her birini açıklamak durumundadır: Bir işletme bilanço tarihinde devam eden sözleşmelere ilişkin olarak aşağıdakilerden her birini açıklamak durumundadır: a) Bilanço tarihine kadar katlanılan maliyetler ile finansal tablolara yansıtılan kârların (kaydedilmiş zararlar düşüldükten sonra) toplam tutarı b) Alınan avansların tutarı; ve c) Hak edişler üzerinden teminat olarak alıkonulan tutarları

17 UYGULAMALAR Örnek 1 x projesinin 2 yılda tamamlanması öngörülmekte olup,diğer bilgiler aşağıdaki gibidir. Sözleşme geliri 1000000YTL Sözleşme geliri 1000000YTL Sözleşme maliyeti 800000YTL Sözleşme maliyeti 800000YTL __- ----------- __- ----------- Beklenen kar 200000YTL Beklenen kar 200000YTL *Tamamlanma Yüzdesinin Belirlenmesi 1.Yıl 2.Yıl 1.Yıl 2.Yıl Gerçekleşen maliyet 500000 300000 Tamamlanma yüzdesi %62.5 %37.5

18 *Gelir Tablosunun düzenlenmesi 1.Yıl % 2.Yıl % Toplam % 1.Yıl % 2.Yıl % Toplam % Satış Gelirleri 625000 62.5 375000 37.5 1000000 100 Satışların Maliyeti 500000 62.5 300000 37.5 800000 100 Satış Gelirleri 625000 62.5 375000 37.5 1000000 100 Satışların Maliyeti 500000 62.5 300000 37.5 800000 100 Brüt Karı 125000 62.5 75000 37.5 200000 100 Brüt Karı 125000 62.5 75000 37.5 200000 100 Bu uygulama sözleşme maliyetleri ve sözleşme gelirinin planlandığı şekilde gerçekleştiği var sayılmıştır. Görüldüğü üzere tamamlanma yüzdesi yöntemine göre gelir ve maliyetler inşaatın tamamlanma yüzdesine göre gelir ve maliyetler Bu uygulama sözleşme maliyetleri ve sözleşme gelirinin planlandığı şekilde gerçekleştiği var sayılmıştır. Görüldüğü üzere tamamlanma yüzdesi yöntemine göre gelir ve maliyetler inşaatın tamamlanma yüzdesine göre gelir ve maliyetler İnşaatın tamamlanma aşaması ile orantılı olarak muhasebeleştirilmekte ve dolayısıyla dönemsellik ve tahakkuk esasına uygun olarak elde edilen işletme sonuçları gerçek faaliyet düzeyini yansıtmakta olup finansal tablo kullanıcılarına daha doğru ve karşılaştırılabilir bilgiler sağlamaktadır. İnşaatın tamamlanma aşaması ile orantılı olarak muhasebeleştirilmekte ve dolayısıyla dönemsellik ve tahakkuk esasına uygun olarak elde edilen işletme sonuçları gerçek faaliyet düzeyini yansıtmakta olup finansal tablo kullanıcılarına daha doğru ve karşılaştırılabilir bilgiler sağlamaktadır.

19 UYGULAMALAR 2 UYGULAMALAR 2 Sağlam İnşaat A.Ş. 2006 yılında kurulmuş olup Malatya’da faaliyet göstermektedir.Firma ilk olarak bir okul inşaati yapmak üzere müşteri ile anlaşmıştır.İşin tamamlanma süresi 2 yıl olup bedeli 2 Milyon YTL olarak belirlenmiştir.İnşaatın tahmini toplam maliyeti ise 1600000 YTL’dir. İnşaat işi belirlenen zamanda tamamlanmış olup gerçekleşen maliyet ve hak ediş bilgileri aşağıdaki gibidir: Sağlam İnşaat A.Ş. 2006 yılında kurulmuş olup Malatya’da faaliyet göstermektedir.Firma ilk olarak bir okul inşaati yapmak üzere müşteri ile anlaşmıştır.İşin tamamlanma süresi 2 yıl olup bedeli 2 Milyon YTL olarak belirlenmiştir.İnşaatın tahmini toplam maliyeti ise 1600000 YTL’dir. İnşaat işi belirlenen zamanda tamamlanmış olup gerçekleşen maliyet ve hak ediş bilgileri aşağıdaki gibidir: 2006 2007 2006 2007 Madde ve Malzeme Giderleri 500000 300000 İşçik Giderleri 300000 200000 Diğer Giderler 200000 100000 Toplam Maliyet 1000000 600000 Elde Edilen Hakediş 1400000 600000 İstenenler: Firmanın başka herhangi bir iş veya sözleşme yapmadığı varsayılarak 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin gelir tablolarını ve muhasebe kayıtlarını: İstenenler: Firmanın başka herhangi bir iş veya sözleşme yapmadığı varsayılarak 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin gelir tablolarını ve muhasebe kayıtlarını: 1.Tamamlanmış sözleşme yöntemine göre 1.Tamamlanmış sözleşme yöntemine göre 2.Tamamlanma yüzdesi yöntemine göre hazırlayınız. 2.Tamamlanma yüzdesi yöntemine göre hazırlayınız.

20 ÇÖZÜM ÇÖZÜM Tamamlanmış sözleşme yöntemi Tamamlanmış sözleşme yöntemi Mevcut durumda yıllara yaygın inşaat ve onarım işletmelerinde muhasebe kayıtlarının yapılması amacıyla özellik arzeden hesaplar aşağıdaki gibidir: Mevcut durumda yıllara yaygın inşaat ve onarım işletmelerinde muhasebe kayıtlarının yapılması amacıyla özellik arzeden hesaplar aşağıdaki gibidir: 170-177 yıllara yaygın inşaat onarım maliyetleri 170-177 yıllara yaygın inşaat onarım maliyetleri 350-357 yıllara yaygın inşaat ve onarım Hakediş bedelleri 350-357 yıllara yaygın inşaat ve onarım Hakediş bedelleri Bu işletmelerde dönem boyunca gerçekleşen inşat işine ilişkin maliyetler işin bitimine kadar 170-177 yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri hesaplarında; elde edilen hak edişler ise 350-357 yıllara yaygın inşaat ve onarın hakediş bedelleri hesaplarında biriktirilmektedir. İnşaat işinin tamamlandığı tarih itibariyle ise bu hesaplardan çıkarıp ilgili gelir tablosu hesaplarına aktarılmakta ve kar-zarar belirlenmektedir. Her bir inşaat işine ilişkin ilgili ana hesaplar yeterli olmadığı taktirde alt hesaplar açılmak suretiyle de kayıtlar yapılabilmektedir. Bu işletmelerde dönem boyunca gerçekleşen inşat işine ilişkin maliyetler işin bitimine kadar 170-177 yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri hesaplarında; elde edilen hak edişler ise 350-357 yıllara yaygın inşaat ve onarın hakediş bedelleri hesaplarında biriktirilmektedir. İnşaat işinin tamamlandığı tarih itibariyle ise bu hesaplardan çıkarıp ilgili gelir tablosu hesaplarına aktarılmakta ve kar-zarar belirlenmektedir. Her bir inşaat işine ilişkin ilgili ana hesaplar yeterli olmadığı taktirde alt hesaplar açılmak suretiyle de kayıtlar yapılabilmektedir.

21 2006 Yılı Muhasebe Kayıtları 1---------------------------- / -------------- 740 Hizmet Üretim Maliyeti 1000000 01 madde ve mlz gid 500000 01 madde ve mlz gid 500000 02 İşçilik gid 300000 02 İşçilik gid 300000 03 Diğer gid 200000 03 Diğer gid 200000 100 Kasa 500000 100 Kasa 500000 150 İlk madde ve mal 500000 150 İlk madde ve mal 500000 2---------------------------- / -------------- 170 Yıll. Yay.İnş.on.Maliyetleri 1000000 170 Yıll. Yay.İnş.on.Maliyetleri 1000000 01.Okul inşaatı 741 Hüm. Yansıtma Hs. 1000000 3---------------------------- / -------------- 100 kasa 1400000 100 kasa 1400000 350 YYİO hakediş badeleri 1400000 350 YYİO hakediş badeleri 1400000 01.Okul İnşaatı 01.Okul İnşaatı 4---------------------------- / -------------- 4---------------------------- / -------------- 741 hüm. Yansıtma hs. 1000000 741 hüm. Yansıtma hs. 1000000 740 Hizmet Üretim Maliyeti 1000000 740 Hizmet Üretim Maliyeti 1000000 01.Madde ve Mlz 500000 01.Madde ve Mlz 500000 02.İşçi Ür ve Gid 300000 02.İşçi Ür ve Gid 300000 03.Diğer Gid 200000 03.Diğer Gid 200000 ---------------------------- / -------------- ---------------------------- / --------------

22 Bu yöntemde inşaatın tamamlanmasına kadar kar veya zarar hesaplaması yapılmamaktadır.B u nedenle 2006 yılı itibarıyla yıllara yaygın inşaat ve onarma işine ilişkin gerçekleşen maliyet ve elde edilen hakedişler gelir tablosuna yansıtılmayıp bilonçoda varlık ve yükümlülük olarak görünecektir. 2007 Yılı Muhasebe Kayıtları 1---------------------------- / -------------- 740 Hizmet Üretim Maliyeti 600000 01 madde ve mlz gid 300000 01 madde ve mlz gid 300000 02 İşçilik gid 200000 02 İşçilik gid 200000 03 Diğer gid 100000 03 Diğer gid 100000 100 Kasa 300000 100 Kasa 300000 150 İlk madde ve mal 300000 150 İlk madde ve mal 300000 2---------------------------- / -------------- 170 Yıll. Yay.İnş.on.Maliyetleri 600000 170 Yıll. Yay.İnş.on.Maliyetleri 600000 01.Okul inşaatı 741 Hüm. Yansıtma Hs. 600000 741 Hüm. Yansıtma Hs. 600000 ---------------------------- / -------------- ---------------------------- / --------------

23 3--------------------------- / --------------- 100 Kasa 600000 350 YYİO hakediş Bedelleri 600000 350 YYİO hakediş Bedelleri 600000 01.Okul İnşaatı 01.Okul İnşaatı 4---------------------------- / -------------- 4---------------------------- / -------------- 741 Hüm. Yansıtma hs. 600000 741 Hüm. Yansıtma hs. 600000 740 Hizmet Üretim Maliyeti 600000 740 Hizmet Üretim Maliyeti 600000 01.Madde ve Mlz 300000 01.Madde ve Mlz 300000 02.İşçi Ür ve Gid 200000 02.İşçi Ür ve Gid 200000 03.Diğer Gid 100000 03.Diğer Gid 100000 ---------------------------- / -------------- ---------------------------- / --------------

24 5---------------------------- / -------------- 5---------------------------- / -------------- 350 YYİO Hakediş Bedelleri 2000000 350 YYİO Hakediş Bedelleri 2000000 350 01 Okul inşaatı 350 01 Okul inşaatı 600 Yurt İçi Satışları 2000000 600 Yurt İçi Satışları 2000000 6----------------------------- ------------- 6----------------------------- ------------- 622 Satılan Hizmet Maliyeti 1600000 622 Satılan Hizmet Maliyeti 1600000 170 Y Y İNŞ ON Maliyeti 1600000 170 Y Y İNŞ ON Maliyeti 1600000 01 Okul inşaatı 01 Okul inşaatı 7---------------------------- / -- ------------ 7---------------------------- / -- ------------ 600 Yurt İçi Satışları 2000000 600 Yurt İçi Satışları 2000000 690 Dönem Kar Veya Zararı 2000000 690 Dönem Kar Veya Zararı 2000000 8-------------------------- / -------------- 8-------------------------- / -------------- 690 Dönem Kar Veya Zararı 1600000 622 Satılan Hizmet Maliyeti 1600000

25 2007 YILI GELİR TABLOSU 2007 YILI GELİR TABLOSU (Tamamlanmış Sözleşme Yöntemi (Tamamlanmış Sözleşme Yöntemi-------------------------------------------------------------------------------------- Satış Gelirleri 2000000 Satışların Maliyeti 1600000 -------------------------- -------------------------- Brüt Satış K/Z 400000

26 2) Tamamlanma Yüzdesi (TMS 11) Yöntemi 2006 Yılı Muhasebe Kayıtları 1---------------------------- / -------------- 740 Hizmet Üretim Maliyeti 1000000 01 madde ve mlz gid 500000 01 madde ve mlz gid 500000 02 İşçilik gid 300000 02 İşçilik gid 300000 03 Diğer gid 200000 03 Diğer gid 200000 100 Kasa 500000 100 Kasa 500000 150 İlk madde ve mal 500000 150 İlk madde ve mal 500000 2---------------------------- / -------------- 170 Yıll. Yay.İnş.on.Maliyetleri 1000000 170 Yıll. Yay.İnş.on.Maliyetleri 1000000 01.Okul inşaatı 741 Hüm. Yansıtma Hs. 1000000 741 Hüm. Yansıtma Hs. 1000000 3---------------------------- / -------------- 100 kasa 1400000 100 kasa 1400000 350 YYİO hakediş badeleri 1400000 350 YYİO hakediş badeleri 1400000 01.Okul İnşaatı 01.Okul İnşaatı 4---------------------------- / -------------- 4---------------------------- / -------------- 741 Hüm. Yansıtma hs. 1000000 741 Hüm. Yansıtma hs. 1000000 740 Hizmet Üretim Maliyeti 1000000 740 Hizmet Üretim Maliyeti 1000000 01.Madde ve Mlz 500000 01.Madde ve Mlz 500000 02.İşçi Ür ve Gid 300000 02.İşçi Ür ve Gid 300000 03.Diğer Gid 200000 03.Diğer Gid 200000 ---------------------------- / -------------- ---------------------------- / --------------

27 5------------------------------ / -------------------------- 5------------------------------ / -------------------------- 622 Satılan Hiz. Maliyeti 1000000 622 Satılan Hiz. Maliyeti 1000000 170 Y.Y İNŞ.ON.MAL 1000000 170 Y.Y İNŞ.ON.MAL 1000000 01.Okul İnşaatı 01.Okul İnşaatı ------------------------------ / --------------------------- ------------------------------ / --------------------------- Tamamlanma Yüzdesi = 1000000/1600000 Tamamlanma Yüzdesi = 1000000/1600000 =%62.5 =%62.5 2006 Yılı Geliri = 2000000X%62.5 2006 Yılı Geliri = 2000000X%62.5 =1.250.000 =1.250.000

28 6---------------------------- / -------------- 6---------------------------- / -------------- 350 YYİO Hakediş Bedelleri 1.250000 350 YYİO Hakediş Bedelleri 1.250000 350 01 Okul inşaatı 350 01 Okul inşaatı 600 Yurt İçi Satışları 1.250000 600 Yurt İçi Satışları 1.250000 7----------------------------- ------------- 7----------------------------- ------------- 600 Yurt İçi Satışları 1.250000 600 Yurt İçi Satışları 1.250000 690 Dönem Kar Veya Zararı 1.250000 690 Dönem Kar Veya Zararı 1.250000 8-------------------------- / -------------- 8-------------------------- / -------------- 690 Dönem Kar Veya Zararı 1.000000 690 Dönem Kar Veya Zararı 1.000000 622 Sat Hizmet maliyeti 1.000000 622 Sat Hizmet maliyeti 1.000000 -------------------------- / -------------- -------------------------- / --------------

29 2006 YILI GELİR TABLOSU 2006 YILI GELİR TABLOSU (Tamamlanma Yüzdesi yöntemi) (Tamamlanma Yüzdesi yöntemi)------------------------------------------------------------------------------- Satış Gelirleri 1.250000 Satışların Maliyetleri 1.000000 ---------------------------------- ---------------------------------- Brüt Satış K/Z 250.000

30 2007 Yılı Muhasebe Kayıtları 1---------------------------- / -------------- 740 Hizmet Üretim Maliyeti 600000 01 madde ve mlz gid 300000 01 madde ve mlz gid 300000 02 İşçilik gid 200000 02 İşçilik gid 200000 03 Diğer gid 100000 03 Diğer gid 100000 100 Kasa 300000 100 Kasa 300000 150 İlk madde ve mal 300000 150 İlk madde ve mal 300000 2---------------------------- / -------------- 170 Yıll. Yay.İnş.on.Maliyetleri 600000 170 Yıll. Yay.İnş.on.Maliyetleri 600000 01.Okul inşaatı 741 Hüm. Yansıtma Hs. 600000 741 Hüm. Yansıtma Hs. 600000 ---------------------------- / -------------- ---------------------------- / --------------

31 3--------------------------- / --------------- 100 Kasa 600.000 350 YYİO Hakediş Bedelleri 600.000 350 YYİO Hakediş Bedelleri 600.000 01.Okul İnşaatı 01.Okul İnşaatı 4---------------------------- / -------------- 4---------------------------- / -------------- 741 Hüm. Yansıtma hs. 600.000 741 Hüm. Yansıtma hs. 600.000 740 Hizmet Üretim Maliyeti 600.000 740 Hizmet Üretim Maliyeti 600.000 01.Madde ve Mlz 300000 01.Madde ve Mlz 300000 02.İşçi Ür ve Gid 200000 02.İşçi Ür ve Gid 200000 03.Diğer Gid 100000 03.Diğer Gid 100000 5 ------------------------------ / -------------- 5 ------------------------------ / -------------- 622 Satılan Hizmet Maliyeti 600.000 622 Satılan Hizmet Maliyeti 600.000 170 Y.Y İnş On Maliyetleri 600.000 170 Y.Y İnş On Maliyetleri 600.000 ------------------------------- / ---------------- ------------------------------- / ----------------

32 Tamamlanma Yüzdesi = 600.000/1600000 =%37.5 =%37.5 2007 Yılı Geliri = 2000000X%37.5 2007 Yılı Geliri = 2000000X%37.5 =750.000 =750.000 6---------------------------- / -------------- 6---------------------------- / -------------- 350 YYİO Hakediş Bedelleri 750.000 350 YYİO Hakediş Bedelleri 750.000 350 01 Okul inşaatı 350 01 Okul inşaatı 600 Yurt İçi Satışları 750.000 600 Yurt İçi Satışları 750.000 7----------------------------- ------------- 7----------------------------- ------------- 600 Yurt İçi Satışları 750.000 600 Yurt İçi Satışları 750.000 690 Dönem Kar Veya Zararı 750.000 690 Dönem Kar Veya Zararı 750.000 8-------------------------- / -------------- 8-------------------------- / -------------- 690 Dönem Kar Veya Zararı 600.000 690 Dönem Kar Veya Zararı 600.000 622 Sat Hizmet maliyeti 600.000 622 Sat Hizmet maliyeti 600.000 -------------------------- / -------------- -------------------------- / --------------

33 2007 YILI GELİR TABLOSU 2007 YILI GELİR TABLOSU (Tamamlanma Yüzdesi yöntemi) (Tamamlanma Yüzdesi yöntemi)------------------------------------------------------------------------------- Satış Gelirleri 750.000 Satışların Maliyetleri 600.000 ------------------------- ------------------------- Brüt Satış K/Z 150.000

34 Tamamlanmış sözleşme yönteminde,inşaat işinin karı olan 400.000YTL işin bittiği dönem olan 2007 yılında hesaplanmakta ve muhasebeleştirilmektedir. Bu durum gerçek faaliyet düzeyini yansıtmadığı için yanıltıcı sonuçlar doğurur.Ama tamamlanma yüzdesi yönteminde inşaat işinin toplam karı olan 400.000 YTL işin tamamlanma düzeyine bağlı olarak dönemlere paylaştırarak muhasebeleştirilmektedir. Buna göre dönem karı 2006 itibariyle 250.000 YTL 2007 yılı itibariyle ise 150.000 YTL olarak hesaplanmaktadır. Tamamlanmış sözleşme yönteminde,inşaat işinin karı olan 400.000YTL işin bittiği dönem olan 2007 yılında hesaplanmakta ve muhasebeleştirilmektedir. Bu durum gerçek faaliyet düzeyini yansıtmadığı için yanıltıcı sonuçlar doğurur.Ama tamamlanma yüzdesi yönteminde inşaat işinin toplam karı olan 400.000 YTL işin tamamlanma düzeyine bağlı olarak dönemlere paylaştırarak muhasebeleştirilmektedir. Buna göre dönem karı 2006 itibariyle 250.000 YTL 2007 yılı itibariyle ise 150.000 YTL olarak hesaplanmaktadır. Standartlara uygun muhasebe kayıtları basit olarak yukarıdaki gibidir. Ancak daha geniş uygulamalar için Tekdüzen Hesap Planında aşağıdaki hesapların açılması gerekmektedir. Standartlara uygun muhasebe kayıtları basit olarak yukarıdaki gibidir. Ancak daha geniş uygulamalar için Tekdüzen Hesap Planında aşağıdaki hesapların açılması gerekmektedir. 182 ONAYLANACAK HAKEDİŞLER 182 ONAYLANACAK HAKEDİŞLER 341 ANINAN HAKEDİŞ AVASLARI 341 ANINAN HAKEDİŞ AVASLARI 470 DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜK. KARŞILIĞI 470 DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜK. KARŞILIĞI

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60


"TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları