Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2009 YILI FAALİYETLERİ Kartal Belediyesi

2 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM GÖREV VE YETKİ ALANLARI
MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİ ALANLARI Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalarının yapılması ve personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunulması. Birimler arasında koordinasyonun sağlanması Başkanlığa personel konularında bilgi üretilmesi ve önerilerde bulunulması. Görev alanına giren konularda, ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurulması, işbirliği yapılması ve yetkili üst makamlara gerekli bilgilerin verilmesi. Müdürlüğün aylık, yıllık faaliyet raporunun hazırlanması ve raporlanması Kartal Belediyesi

3 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ  Yıllık İzin Planlanmasının yapılması.  Personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama ve geçici görevlendirme işlemlerinin yapılması, talep dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması, göreve başlayış işlemlerinin yapılması.  Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemesi terfi tarihlerini belirten listelerin takibi, onaylarının alınması, maaşa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarının tespiti.  Personelin ücretsiz izin (askerlik, doğum sonrası) göreve başlayış ve görevden ayrılış işlemlerinin yapılması.  Memur personel için yıl sonu düzenlenen sicil raporlarının sicil dosyalarına işlenmesi ve dosyalarına kaldırılması. Kartal Belediyesi

4 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ  Personel devam kontrol sisteminin takip edilmesi.  Memur ve işçi disiplin kurullarının oluşturması, işlemlerinin takip edilmesi ve verilen cezaları raporlanması ve sicillere işlenmesi.  Personelin mal bildirimlerini kontrol edilip saklanması.  Memur personelin hizmet borçlanma ve intibak (SSK, öğrenim değişikliği, askerlik süresi) işlemlerin yapılması. Belediye bünyesinde çalışan personelin moral güçlerinin ve performanslarının yükselmesi için gezi, eğitim ve kültür sanat etkinlikleri ile birlikte personelin, insan gücünün geliştirilmesine katkı verecek hizmet içi eğitimleri yapmak ve yaptırmak, Lise, yüksek okul, üniversite öğrencilerinin staj başvurularını değerlendirmek, kabul etmek ve eğitimlerine göre kurum içerisinde birimlere yönlendirerek koordinasyonu sağlamak. Kartal Belediyesi

5 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
 Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemesi için terfi tarihlerini belirten listelerin takibi, onaylarının alınması, maaşa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarının tespiti. Mahkeme ve duruşma kararlarının adı geçenlere tebliğinin yapılarak alınan tebellüğ belgelerinin ilgili kurumlara gönderilmesi. Emeklilik Hizmet yıllarını tamamlayanların ve emekliye ayrılmak isteyen personelin emeklilik işlemlerinin yapılması. Çeşitli nedenlerle işten ayrılmak isteyen personelin iş akdi fesh işlemlerinin yapılması ve yasal süreç içinde SGK’ya bildirilmesi. Memur personelin içinde bulunulan yıla ait Gizli Sicil Raporlarının birim amirleri ve Belediye Başkanı tarafından doldurulması işlemlerini takip ederek dosyalarına kaldırılmasının sağlanması. 6 yıllık sicil ortalaması 90 ve üstü olanlara bir kademe verilmesi. ) Özlük dosyalarının nakil, emeklilik, vefat, istifa vb. durumlarda sicil numarası sırası gözetilerek arşivlenerek muhafaza edilmesi. Kartal Belediyesi

6 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Yürürlükteki mevzuat gereği açıktan atama, kadro ihdas ve kadro derece unvan değişiklikleri ile ilgili yazışmalarının yapılması. Yeni işe alınan, işten ayrılan ve kadro değişikliği olan personelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına işçi giriş ve çıkış bildirimlerinin gönderilmesi, her ay düzenli olarak Türkiye İş Kurumuna işgücü çizelgesinin gönderilmesi. Toplu İş Sözleşmesi taslağının ve tutanaklarının hazırlanması. İşten ayrılan personelin kıdem tazminatının düzenlenmesi ve onaya sunulması. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun her ay toplanmasını sağlamak ve alınan kararların uygulanması işlemlerini takip etmek. 4857 Sayılı İş Kanununun uygulanması ve meydana gelecek değişikliklerin takip edilmesi Geçici İşçi Vize Alınması için Belediye Meclisine Onay Hazırlanması Kartal Belediyesi

7 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Personelin yıl içinde almış olduğu izin ve istirahatlarının takibinin yapılması, işlenmesi ve dosyalarına kaldırılması. İşçi ve memur personelin melbusat haklarının alınması için ihale dosyasının hazırlanması. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereği kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesi için Belediye Meclisine sunulmak üzere Onay hazırlanması. Sözleşmeli Personel Olarak İstihdam edilecek personel ile Tam Zamanlı Sözleşme imzalanması için sözleşmelerin hazırlanması. İmzalanan sözleşmelerin, personele ait evrakların, diplomaların ve Meclis Kararının tasdikli fotokopileri ile dolu boş kadro cetvellerinin hazırlanarak, sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İçişleri Bakanlığına gönderilmesi. Kartal Belediyesi

8 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ Belediye personelinin, görevleri ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgilerinin arttırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması amacıyla, Belediye tarafından hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. Kartal Belediyesi

9 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ Belediye Personel Bilgileri Memur 235 İşçi 322 Sözleşmeli 81 Toplam 638 Kartal Belediyesi

10 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemizden Ayrılan Personel Emekli Memur : 6 Nakil Giden Memur : 18 Çeşitli Nedenlerle Ayrılan İşçi : 22 Toplam Ayrılan Personel Sayısı : 46 Belediyemizde Göreve Başlayan Personel Nakil Gelen Memur : 21 Açıktan Atanan Memur : 2 Sözleşmeli Olarak Başlatılanlar : 35 Özürlü Açığına İstinaden Başlatılan İşçi : 6 Eski Hükümlü Açığına İstinaden Başlatılan İşçiler : 1 Mahkeme Kararı Gereği Başlatılan İşçiler : 4 Toplam İşe Başlayan Personel Sayısı : 69 Kartal Belediyesi

11 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞEFLİĞİ 1)PERSONEL BİREYSEL PERFORMANS SİSTEMİ Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin amacı; personelin kurum hedefleri doğrultusunda etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak, tüm personelin performansını değerlendirmek, yetersiz görülen personelin yetersiz olduğu konularda eğitim eksiklerini gidermek, yeterli olanlara yasal mevzuat gereğince ödül vererek motivasyonlarını artırmaktır.   Bu amaçlar doğrultusunda oluşturulan Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminde personelin altı ayda bir performansları ölçülmektedir. 2)ZAMAN VE SÜREÇ YÖNETİMİ SİSTEMİ İşleri doğru zamanda ve doğru şekilde yapmanın daha da önem kazandığı günümüz dünyasında, Belediye hizmetlerinin daha hızlı ve sağlıklı işlemesi, zamanın daha verimli değerlendirilmesi için Belediyemiz, Zaman ve Süreç Yönetimi sistemini tüm birimlerde başarıyla uygulamaktadır. Kartal Belediyesi

12 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ 3)NORM KADRO ÇALIŞMALARININ MEVZUAT GEREĞİ GÜNCELLENMESİ  22 Şubat 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Belediyemizin norm kadrosu oluşturulmuştur  31 Mayıs 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik olduğundan, bu esaslar gereği Belediyemizin norm kadrosunda gerekli düzenleme müdürlüğümüzce derhal yapılmıştır. Kartal Belediyesi

13 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
4)ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ Belediyemizde çalışan personelin iş tatmin düzeylerini belirlemek, verimli çalışma ortamı oluşturmak ve hizmet kalitemizin arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla tüm personelimize yönelik "Çalışan Memnuniyeti Anketi" yapıldı. 5)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ   4857 Sayılı İş Kanunun 80. Maddesi gereği oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği kurulları tarafından her ay düzenli olarak toplantılar gerçekleştirilmiş olup; toplantılarda alınan kararlarla işçilerin daha iyi ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları sağlandı. Kartal Belediyesi

14 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ 6) MEMUR PERSONELLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Belediyemizde görev yapan memur personelin mali ve sosyal durumunun iyileştirilmesine yönelik Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Kartal Belediyesi

15 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ 7) PERSONEL TOPLANTILARI Belediye Başkanı ve Yeni Yönetimin personelle tanışma toplantısı yapıldı. Kartal Belediyesi

16 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ 8) FUTBOL TURNUVASI Belediyemiz çalışanlarının; dostluk bağlarını güçlendirmek, dayanışmalarını sağlamak ve motivasyonunu arttırmak amacıyla çeşitli etkinlikler ve toplantılar düzenlendi. Belediyemizin geleneksel Birimler Arası 11.Futbol Turnuvası düzenlendi. Kartal Belediyesi

17 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ Başkanımızın personele verdiği iftar yemeğinin organizasyonu yapıldı. Kartal Belediyesi

18 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM İŞLERİ ŞEFLİĞİ Belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi.  Kurum ve Kuruluşlardan gelen seminer yazılarına istinaden eğitime gönderilecek personelin belirlenmesi, onay alınması ve işlemlerin yapılması. Yapılan eğitimlere katılanlara ve eğitimcilere anket düzenlenmesi, anket sonuçlarının değerlendirilmesi. Eğitimlerle ilgili analizlerin yapılması ve sonuçlarının raporlandırılması. Kartal Belediyesi

19 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ 1) Stajyer İşlemleri 2009 yılında İlçemiz dahilinde ücretli ve ücretsiz stajyer talepleri değerlendirilerek, Müdürlüklerimizin ihtiyacına göre Kurumumuzda staj yapmaları sağlandı. 2) Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları Belediyemiz bünyesinde çalışan personelimizin hizmet verimliliklerinin arttırılması amacıyla kurum içi eğitimler düzenlendi. Kurum dışı düzenlenen eğitimlere de personelimizin katılımı sağlandı. Kurum İçi Düzenlenen Eğitimler: Tütün ve Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi Eğitimi Beden Dili ve Kişisel İmaj Eğitimi Belnet Eğitimi İlkyardım Eğitimi Kartal Belediyesi

20 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM EĞİTİMİ Belediyemiz Arama Kurtarma ve Sualtı Arama Takımı üyelerine Temel İlkyardım Eğitimi verildi. Kartal Belediyesi

21 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ 3) KURUM DIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN VE PERSONELİN KATILIMININ SAĞLANDIĞI EĞİTİM VE SEMİNERLER Enerjinin Geri Dönüşümü Eğitimi Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü Eğitimi Elektrik ve Elektrik Eşyalarının Geri Dönüşümü Eğitimi İstanbul Yerel Elektronik Atıklarının Sürdürülebilir Yönetim Projesi Eğitimi Tehlikeli Zehirli Kimyasal ve Tıbbi Atıkların Toplanması ve Bertarafı Eğitimi İç Göç ve Entegrasyon Projesi Eğitimi Akom Kış Şartlarıyla Mücadele Koordinasyon Toplantısı Eğitimi Geleneksel Belediyeden Yeşil Belediyeye Dönüşümün Yol Haritası Eğitimi Stratejik Planlama Çalıştayı Kartal Belediyesi

22 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ Kışa Hazırlık Çalışmaları Eğitimi Gıda Denetçi Eğitimi Enerji Verimliliği Danışma Kurulu Toplantısı Eğitimi Çevre Paneli Eğitimi Beden Dili ve Kişisel İmaj Eğitimi Mahalli İdarelerde Harcama Belgeleri Eğitimi İmar Denetimi Eğitimi İmar Mevzuatı Eğitimi İstanbul’un İş Gücü ve İstihdam Yapısı Eğitimi Depreme Hazırlık ve Temel Afet Yönetimi Eğitimi Yapım İşlerinde Malzeme Seçiminin Önemi Eğitimi Belediye Basın İlişkileri Eğitimi İstanbul Kudeb Birimleri Toplantısı Eğitimi Marmara Havzasını Koruma Eylem Planı Eğitimi AB Çevre Müktesebatı ve Yerel Yönetimlerde Uygulanması Eğitimi 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Eğitimi Kartal Belediyesi

23 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLER Tüm personelin kurum kimlik kartları yenilendi. TİS gereği yazlık ve kışlık koruyucu eşya ihalesi yapılarak kadro görevini yapan işçi personele dağıtıldı. Güvenlik ve sağlık personeline yazlık koruyucu eşya ihalesi yapılarak ilgili personele dağıtıldı. Kartal Belediyesi

24 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 2008-2009 FAALİYETLERİN KARŞILAŞTIRMASI
MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLER 2008 2009 Gelen Evrak 1138 2273 Giden Evrak 1690 1653 Müdürlükler arasında görevlendirme 64 199 Personel talebi üzerine verilen görev yeri belgesi 14 43 Yeşil Pasaport talebi 33 20 657/108.Md. Gereği ücretsiz izne ayrılan personel 1 2 4857/74.Md. Gereğince ücretsiz izne ayrılan personel Hizmet birleştirilmesi yapılan personel sayısı 3 Personele verilen hizmet belgesi 47 12 Sicil yönetmeliği gereğince olumlu sicilden kademe alan memur sayısı 27 19 Bir üst öğrenimi bitiren ve intibakı yapılan personel sayısı 9 4 Sağlık kuruluşlarından alınan raporlarının hastalık iznine çevrilmesi 171 157 Kış döneminde Belediyemizde ücretli staj yapan öğrenci sayısı 54 89 Yaz döneminde Beledimizde ücretsiz staj yapan öğrenci sayısı 111 145 İl dışından gelen memur ve memur yakınlarına düzenlenen sevk 83 10 FAALİYETLERİN KARŞILAŞTIRMASI Kartal Belediyesi


"KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları