Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİTAPLARIN BÜYÜLÜ DÜNYASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİTAPLARIN BÜYÜLÜ DÜNYASI"— Sunum transkripti:

1 KİTAPLARIN BÜYÜLÜ DÜNYASI

2 İnsanlığın Bilim ve kültür tarihi, yüzyıllar önce üç büyük kütüphanenin, Bağdat, Buhara ve İskenderiye kütüphanelerinin kurulmasıyla temeli atılmış, fakat yine insanlık kendi elleriyle kurduğu bu kütüphaneleri iktidar ve görüş ayrılıkları yüzünden toplumun gözü ve vicdanı önünde YAKMIŞ ve TÜKETMİŞTİR!

3 Kütüphanelerin kökeni, kayıt tutma uygulamasına dayanır. Daha İ. Ö. 3
Kütüphanelerin kökeni, kayıt tutma uygulamasına dayanır. Daha İ.Ö. 3. bin yilda, Babil kenti Nippurda kil tabletlerdeki kayıtların bir tapınakta saklandığı bilinmektedir. İ.Ö. 7. Yüzyılda Asurlardan yaklaşık 20 bin tablet kalmıştır.

4 M.Ö. III. Yüzyılda kurulmuş olan İskenderiye Kütüphanesi, insanlık tarihinde yaratılmış en önemli eserlerden biri sayılır. Eski kaynaklar, burada 900 bin cilt el yazması eserin toplandığını kaydeder...

5 Mısır'a giren her kitabın buraya götürülmesi mecburiyeti vardı
Mısır'a giren her kitabın buraya götürülmesi mecburiyeti vardı. Kitabın burada bir nüshası çıkarılıp sahibine verilir, kitabın aslı ise kütüphanede kalırdı. Bir taraftan da yurtdışına gönderilen memurlar, başka ülkelerde buldukları kitapları satın alıp, getirirlerdi. Böylece, o zamana kadar birçok bilim dalına ait dağınık halde ve kaybolmaya mahkum durumda olan sayısız eser emin bir yerde toplanmış olurdu.

6 İskenderiye Kütüphanesi dışında Aristotelesin kütüphanesi, Pergamon (Bergama) Kütüphanesi, Romadaki Bibliotheca Ulpia Kütüphanesi, l.Constantinusun İstanbulda 4. Yüzyılda kurduğu İmparatorluk Kütüphanesi, ilk çağların en önemli kütüphaneleriydi

7 Rönesansla birlikte başlayan bazı toplumsal değişmeler, kütüphanelerin büyüklük ve işlevini önemli ölçüde etkiledi. 17. ve 18. yüzyıllarda gelişen büyük özel koleksiyonlar Fransadaki Ulusal Kitaplık ve İngilteredeki British Museum Kütüphaneleri gibi çağdaş ulusal kütüphanelerin temelini oluşturdu. 1602de Oxfordda, 1683te de Harvvardda üniversite kütüphaneleri kuruldu. 1800de Washington, D.C.de Kongre Kitaplığı açıldı. 18. Yüzyılın sonlarında ise üyelerine kitap ödünç veren ve başvuru hizmetleri sağlayan kütüphaneler yaygınlaştı.

8 TÜRKLERDE KÜTÜPHANE Türklerde ilk kez Orta Asya’da Uygurların bir kütüphane oluşturduğu bilinmektedir. Karahoça ve Turfan kazılarında da 30 bin kadar yazma tablet ortaya çıkarılmıştır. Türklerin İslam dinini kabul ettikten sonra kurdukları ilk devlet olan Gaznelilerde Gazneli Mahmutun büyük saray kütüphanesi ünlüydü. Büyük Selçuklular döneminde başkent Mervde cami içinde yer alan Aziziye ve Kemaliye kütüphaneleri, Medrese-i Amidiye içindeki Medrese ve Hatuniye kütüphaneleri gibi 10 tane kütüphane kuruldu.

9 OSMANLI’DA KÜTÜPHANE Osmanlılarda genellikle bir medrese bünyesinde yer alan kütüphanelerin ilki Osman Bey zamanında İznik'te ikincisi Lala Şahin Paşa tarafından Bursa da kuruldu. İstanbul'un alınışından sonra kentteki ilk medrese Ayasofya yakınlarında açıldı. Bu medresenin kütüphanesi de 1464 de kuruldu. Bunu Zeyrek camisindeki, Eyüp Sultan ve Fatih Külliyelerindeki medrese ve kütüphaneler izledi. Vakıf kütüphanelerinin ilki 1661 de Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın kurduğu Köprülü kütüphanesiydi. Eyüp Sultan camisindeki kütüphane halka açık ilk vakıf kütüphanesiydi. İstanbul'dan başka Amasya da , Edirne de , Bursa da, Taşköprü de , Yozgat ta , Manisa da ve Trabzon da medrese kütüphaneleri kuruldu de İzmir ve Kayseri de 1917 de Eskişehir ve Konya da 1918 de Diyarbakır da 1920 de Bursa da milli kütüphane adıyla yeni kütüphaneler kuruldu. Osmanlılarda ikinci bir kütüphane türü cami kütüphaneleriydi. Yazma kitaplar camiinin bir köşesindeki birkaç dolapta ya da ayrı bir odada korunurdu. Daha çok hadis,fıkıh konularındaki yapıtlardan ve çeşitli elyazması Kuran'lardan oluşan bu koleksiyonlar herkesin yararlanmasına açık bulunduruldu.

10 SARAY KÜTÜPHANESİ I.Mehmet (çelebi) döneminde başlayan saray kütüphanesi kurma geleneği II. Mehmet'in (Fatih) hükümdarlığında da sürdü. Ünlü bilgin Molla Lütfi, II. Mehmet'in özel kütüphanecisi olmuştu. Sarayın kütüphanesi III. Ahmet ve II. Abdülhamit döneminde çok zenginleşti. Osmanlılarda ulemanın ileri gelenleri de pek çok vakıf kütüphanesi kurmuştu. Bunların en küçük ayrıntıları bile düşünülerek hazırlanmış iç yönetmelikleri vardır da çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile kütüphanelerin denetimi Maarif Nezaretine verildi. Böylece kütüphaneler ilk kez devletin eğitim politikası içinde ele alınmış oluyordu de ilk büyük devlet kütüphanesi olan Kütüphane-i Umum-i Osmani açıldı.

11 CUMHURRİYETİN İLANINDAN SONRA
TÜRKİYEDE KÜTÜPHANE 1934 yılında çıkarılan 2527 sayılı yasa Türkiye'de basılan her yapıttan 5 nüshanın Ankara İl Halk Kütüphanesinde ve İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde toplanması hükmünü getirdi da çıkarılan bir yasayla TBMM Kütüphanesi de bu kütüphaneler arasına katıldı. MİLLİ KÜTÜPHANENİN AÇILIŞI Adnan Ötiken'in girişimiyle 16 Ağustos 1948 de Ankara da Milli Kütüphane açıldı. Devletin özel olarak kurduğu kütüphane sayısı 1987 de 72 ye ulaşmıştır. Günümüzde etkinlik gösteren toplam kütüphane sayısı 812'dir. Bunlaradaki toplam kitap sayısı ise yaklaşık 6,5 milyondur. Çeşitli illerdeki halk ve çocuk kütüphaneleri , kültür bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün yönetimindedir. Türkiye'deki kütüphanelerin önemli bir bölümünü oluşturan üniversite kütüphaneleri ise oldukça plansız örgütlenme ve gelişme göstermiştir. En önemli üniversite merkez kütüphaneleri İ.T.Ü , Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi , Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesininkilerdir.

12 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL KÜTÜPHANELERİ STANDART YÖNERGESİ
Mekân MADDE 6- (1) Kütüphane, kurumun yerleşim planında kolay ulaşılabilir, gürültüsüz bir yerde belirlenerek aydınlatma, havalandırma ve ısıtma sistemlerine sahip olacak şekilde oluşturulur.. (2) Engelli öğrencilerin kütüphanelerden faydalanabilmeleri için fizikî şartların iyileştirilmesi yönünde gerekli tedbirler alınır. (3) Kütüphanede okul personeli ve öğrenciler için yeterli okuma, çalışma, dinleme ve izleme, proje hazırlık ve bireysel öğrenme ortamları ve ayrıca kaynaklar ve ekipman için depolar olacaktır. (4) Kütüphane, bireysel öğrenmelere fırsat verecek, proje ve araştırma çalışmalarına uygun olacak şekilde donatılır. (5) Kütüphanede öğrencilerin ve personelin kullanabilmesi için kitapların ve diğer kaynakların sergilenebileceği yerler bulunur.

13 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL KÜTÜPHANELERİ STANDART YÖNERGESİ
Donanım MADDE 7- (1) Kütüphanelerin; a) Kütüphane bölümünde: 1) Çalışma masası, 2) Sandalye, 3) Bilgisayar masası, 4) Bilgisayar sandalyesi, 5) Görevli masası, 6) Kitap taşıma etajeri, 7) Projeksiyon ( Perdeli) 8) Fotokopi masası, 9) Danışma kitapları rafı (başvuru – müracaat), 10) Küçük raflı dolap, 11) Büyük raflı dolap, 12) Kitap rafı, 13) Süreli yayın dolabı, 14) Kütüphane fiş dolabı, 15) Gazetelik,

14 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL KÜTÜPHANELERİ STANDART YÖNERGESİ
Donanım 16) Resimli kitap rafı, 17) Televizyon ve video dolabı gibi temel donanım araçları bulundurulur.

15 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL KÜTÜPHANELERİ STANDART YÖNERGESİ
Görsel İletişim Araçları MADDE 8- (1) Kütüphanede bulundurulacak görsel iletişim araçları; a) Öğrencilerin bireysel öğrenmede video kasetleri izlemesi için kulaklıklı televizyon, b) Video, c) Öğrencilerin bireysel öğrenmede ses kasetleri dinlemesi için kulaklıklı teyp, d) Öğrencilerin bireysel öğrenmede multimedia imkanlarından yararlanması ve Internet’le bağlantı kurması için Bilgisayar, e)  Fotokopi makinesi, f) Projeksiyon (Perdeli) g) Öğrencilerin ve personelin kullanımına açık internet bağlantısı bulunur. (2) Kütüphanede bulundurulacak görsel iletişim araçlarının sayısı, fizikî kapasite, öğrenci ve personel sayısı dikkate alınarak belirlenir.

16 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL KÜTÜPHANELERİ STANDART YÖNERGESİ
Kaynaklar MADDE 9- (1) Kaynaklar; Bakanlıkça uygun bulunan eserler ile bilimsel nitelikte yayın ve araştırma yapan resmî kurum ve kuruluşların eserleri ile diğer ilgili mevzuat doğrultusunda öngörülen eserler arasından seçilir. (2) Bu seçimde; a) Öğrencilerin satın alma güçlerinin üstünde olup devamlı başvurulması gerekli olan ansiklopedi, sözlük, biyografi ve diğer başvuru eserlerine öncelik tanınmasına, b) Kurumun tür ve seviyesine uygun eserlerin bulundurulmasına, c) Öğrencilerin zihinsel ve ruhsal gelişimlerini sağlayacak bilimsel, belgesel, edebî (klasik, roman, hikâye, şiir vb.) eserler bulundurulmasına özen gösterilir. (3) Başkanlıkça, Bakanlık yayınlarından imkânlar ölçüsünde kurumlara gönderilir.

17 OKULUMUZUN KÜTÜPHANESİ VE ÖDÜNÇ KİTAP VERME
Okul için her şey yapabilirsiniz,eğer okulun bir kitaplığı yoksa hiçbir şey yapmamış olursunuz. J.Ferry

18 Kayıtlı Türkçe Kitap Sayısı : 2220
Kayıtlı Ermenice Kitap Sayısı : Kayıtlı İngilizce Kitap Sayısı : Kayıtlı Fransızca Kitap Sayısı : TOPLAM KAYITLI KİTAP SAYISI:

19 KÜTÜPHANE ÜYE KARTI - ÖN YÜZÜ-
T.C. İstanbul Valiliği Özel Bezciyan Ermeni İlköğretim Okulu Şarapnel Sk. No: KUMKAPI / İSTANBUL Tel: Faks: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KÜTÜPHANE ÜYE KARTI Soyadı: AKBAŞ Adı: Aylin Sınıfı: 1 No’su: 18 Okul kütüphanesi ödünç verme servisinden alınan her kitabı süresi içinde geri getirmeyi, kirletip yırtmamayı, yapraklarını kıvırıp ıslatmamayı, içine bir şey yazmamayı, kaybettiğim takdirde cilt masrafıyla birlikte kitabın bedelini ödemeyi, kütüphanenin yönetmeliğiyle kurallarına uymayı kabul ediyorum. Tarih ..../....../ imza

20 KÜTÜPHANE ÜYE KARTI -ARKA YÜZÜ-

21 -KAYITLI HER KİTABIN ARKA YÜZÜ’NE YAPIŞTIRILIR-
KİTAP FİŞİ VE CEBİ -KAYITLI HER KİTABIN ARKA YÜZÜ’NE YAPIŞTIRILIR-

22 -Kitap alan her öğrenci deftere işlenir.
KİTAPLIK DEFTERİ -Kitap alan her öğrenci deftere işlenir. -Öğrenci kitabı ödünç alırken ve teslim ederken imzalar


"KİTAPLARIN BÜYÜLÜ DÜNYASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları