Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK MEVZUATINDA ORTAK DİL Dr.Sermet Gün ERDEM USK SAĞLIK HİZMETLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK MEVZUATINDA ORTAK DİL Dr.Sermet Gün ERDEM USK SAĞLIK HİZMETLERİ."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK MEVZUATINDA ORTAK DİL Dr.Sermet Gün ERDEM USK SAĞLIK HİZMETLERİ

2 SUNUM PLANI • TARİHÇE • NEDEN ORTAK DİL • SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN ORTAK DİLİ • MEVZUATIN ORTAK DİLİ

3 Sağlıkta ortak dil toplantısı G ü ncelleme:24 Haziran 2002 15:32 İSTANBUL (İHA) - Aralarında Alman, International, Florance Nightingale gibi hastanelerin bulunduğu ö zel sağlık kuruluşları, ortak bir kod sistemine ge ç meye hazırlanıyor. 26 Haziran Ç arşamba g ü n ü Cemal Reşit Rey'de b ü y ü k ö zel hastaneleri temsil eden Ö zel Hastaneler Derneği ile Sağlık Y ö neticileri Derneği arasında bir deklarasyon imzalanacak. Toplantıda Ö zel Hastaneler Derneği'ni Alman ve Vatan Hastaneleri sahibi Dr. Azmi Ofluoğlu temsil ederken Sağlık Y ö neticileri Derneği'ni dernek başkanı S ü heyl Pozantı temsil edecek. Sağlık Bakanlığı, SSK Sağlık İşleri Genel M ü d ü rl ü ğ ü, T ü rk Tabipler Birliği, İstanbul Tabip Odası, ö zel sağlık sigortalarının temsilcilerinin katılacağı panelde "ortak dil" veri, y ö netim, kalite ve etik a ç ıdan tartışılacak. Başkent, Bilgi, Boğazi ç i, İstanbul ve Marmara ü niversitelerinden de akademisyenlerin katılacağı toplantı Sağlık Y ö neticilerini İstanbul'da buluşturacak.

4 NEDEN • Ortak Dil Nedir: Ana dilleri veya lehçeleri farklı topluluklar arasında anlaşmayı sağlayan dil • Ne işimize yarar: Birbirimiz anlamaya yarar. • Kurumumuzda doğru iş yapmamızı sağlar. • Bürokrasi ile anlaşmamızı sağlar

5 SAĞLIK YÖNETİCİLERİ İÇİN • KADRO NEDİR • KONSÜLTAN HEKİM NEDİR • HER HEKİM SAĞLIK KURUMDA ÇALIŞIRMI

6 KADRO TANIMI • Kadrolu • Kadro dışı geçici

7 KONSÜLTAN HEKİM • Ek- 5 g) (Değişik:RG-23/9/2010-27708) Sağlık durumu aciliyet arz eden ve/veya başka kuruma sevki tıbben riskli olan hastalar için, tedavisini üstlenen tabibin talebi üzerine tıbbi görüş, destekleyici ve tamamlayıcı hizmet veya yardım alınması için konsültasyon hizmetine ihtiyaç duyulan dalda o ildeki öncelikle özel sağlık kurum/kuruluşlarındaki kadrolu hekimlerden olmak üzere konsültan hekim davet edilebilir. • Konsültan hizmet bedeli hastane tarafından hizmet sunan kuruma ödenir. Bu şekilde hastaneye davet edilen konsültan hekimlerin isimleri ve uzmanlık dalları hakkında mesul müdür tarafından en geç beş iş günü içinde müdürlüğe bilgi verilir. Konsültan hizmetine sürekli ihtiyaç duyulan uzmanlık dallarında bu fıkranın (e) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında hekim çalıştırılabilir.

8 BAŞKA HANGİ HEKİMLE HASTANEDE ÇALIŞABİLİR • Ek-5 ı) (Ek:RG-23/9/2010-27708) (Değişik birinci cümle:RG-7/4/2011-27898) 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla mesleğini serbest olarak icra eden hekimler muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini özel hastanelerde yapabilirler. Bu durumda hastalar, hastanedeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususunda bilgilendirilir. Bu hekimlere hizmet sunan hastanenin mesul müdürü her ay sonu itibariyle tedavi edilen hasta sayısı ve hekim ismini müdürlüğe bildirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir.

9 MEVZUATIN ORTAK DİLİ • KARMAŞIK VE SIK DEĞİŞEN YÖNETMELİKLER • ÇEŞİTLİ GENELGELER • YAN YÖNETMELİKLER

10 ATT YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ 23/7/200826945 11/3/200927166 31/12/200927449 (5. Mükerrer) 10/3/201027517 3/8/201027661 25/9/201027710 6/1/201127807 7/4/201127898 3/8/201128014 28/9/201128068 14/2/201228204 3/4/201228253

11 GENELGELER • Acil hizmetlerin sunumu ile genelge – Acil halin devamı – Acilde 1. ve 2. hastane kavramı – SGK ve Sağlık Bakanlığı acil değerlendirmelerinde farklılık

12 SAĞLIK BAKANLIĞI YEŞİL ALAN TANIMI • 1) Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları, • 2) Acil servis başvuruları sonrası hastaneye yatışı yapılan vakalar, • 3) Tıbbi müdahale uygulanan vakalar, • 4) Müşahede altına alınan vakalar, • 5) Başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilen ya da başka bir sağlık hizmet • sunucusundan sevkli gelen vakalar, • dışında kalan, Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hiz metlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebli ğ’de yeşil renk kodu adı altında tanımlanmış sağlık hizmetlerinin anlaşılması gerekmektedir. Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hiz metlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebli ğ’

13 YAN YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER • YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ: • KAPSAM: MADDE 2 – (1) ……… • (2) Özel sağlık tesisleri 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin yoğun bakım servislerine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Tebliğ hükümlerine tâbidir

14 YOĞUN BAKIM TEBLİĞİNDE 3. BASAMAK İÇİN GEREKLİ TIBBİ ALT LİSTESİ • Her yatak için bir monitör, (invaziv monitörizasyon gerekmez) • İki adet laringoskop, • Transport özelliği olan ventilatör, • Kolay ulaşılabilir defibrilatör, (hastanede) • Resusitasyon için gerekli donanım. • Her yatak için tek kanallı basınç monitörizasyonu yapabilen invaziv bir monitör, • Her 2 yatak için bir ventilatör, (servis kapasitesi 6 yataktan büyük ise her 3 yatak için 1 ventilatör) • Portable röntgen cihazı (hastanede), • İnfüzyon pompası, • Kan gazı cihazı (servise yakın olabilir), • Servis içerisinde defibrilatör, • Kesintisiz güç kaynağı, • USG cihazı (hastanede) • Her yatak için invaziv hemodinamik monitörizasyon yapabilecek bir monitör, • Her yatak için bir ventilatör, • Kan, serum ve hasta ısıtma sistemleri, • Beslenme pompası, • Yatak tartısı.

15 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE • GENEL YOĞUN BAKIM (EK-3/ 36) İNCELEYİNİZ • YAKLAŞIK 3 SAYFA TIBBİ ALET VARDIR

16 İKİ YÖNETMELİĞN KARŞILAŞTIRILMASI • “FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ UYGUN OLAN” OLAN HASTANELER İÇİN YÖNETMELİĞİN TEK FARKLI YANI DAHA FAZLA KADROLU HEKİM İSTEMESİDİR.

17 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ • Anlaşılamayan madde tranfüzyon için bir oda istenmesi

18 YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ • Bu tebliğ ile ilgili olarakta acil servisler sınıflandırılmaya başlayacaktır.

19


"SAĞLIK MEVZUATINDA ORTAK DİL Dr.Sermet Gün ERDEM USK SAĞLIK HİZMETLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları