Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 YA Ş SONRASI BESLENME. 1 yaş sonrası beslenme: Beslenme davranı ş ı de ğ erlendirilmelidir  12ay: Ka ş ık kullanmaya ba ş lar ancak a ğ za götüremeden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 YA Ş SONRASI BESLENME. 1 yaş sonrası beslenme: Beslenme davranı ş ı de ğ erlendirilmelidir  12ay: Ka ş ık kullanmaya ba ş lar ancak a ğ za götüremeden."— Sunum transkripti:

1 1 YA Ş SONRASI BESLENME

2 1 yaş sonrası beslenme: Beslenme davranı ş ı de ğ erlendirilmelidir  12ay: Ka ş ık kullanmaya ba ş lar ancak a ğ za götüremeden ters döndürür. Fincanı e ğ ri tutarak döker.  18 ay: Ka ş ı ğ ı sık dökerek iyi kullanır. A ğ ız içinde çevirir. Barda ğ ı her iki elle tutar.  24 ay: Ka ş ı ğ ı ters döndürmeden kendini besler. Barda ğ ı tek elle tutar. Besinlerle oynar. Yenilmez maddeyi besinden ayırır.  36 ay: Kendini tamamen besleyebilir. Nadiren döker. Çok az destekle çatal- bıçak kullanabilir. Musluktan su içebilir. Sürahiden su dökebilir.

3 1 yaş sonrası beslenme  Çocuk 1 ya ş ından itibaren ka ş ık kullanmaya alı ş tırılmalıdır.  Düzenli yemek saatleri yerle ş tirilmelidir  15-18 aylıktan itibaren çocuk ailenin di ğ er bireyleri ile sofraya oturtulmaya ba ş lanmalıdır.  Çocu ğ un ayrı bir taba ğ ı olmalı ve neyi ne kadar tüketti ğ ine dikkat edilmelidir.  Çocu ğ a yemesi için yeterli süre verilmelidir.  Tatlı besinler arma ğ an olarak sunulmamalı.

4 1 yaş sonrası beslenme  Günlük beslenmede 3 ana, 2 ara ö ğ ün alı ş kanlı ğ ı geli ş tirilmelidir.  Günlük besin da ğ ılımı planlanırken besin piramidi rehberine göre besin grupları ve porsiyonlar düzenlenmelidir. Temel besin gruplarından süt ve sütlü gıdalar, etler, yumurta ve baklagiller, sebze ve meyveler, unlu ve ni ş astalı besinler yeterli ve dengeli tüketilmelidir.  Büyüme hızının yava ş laması nedeni ile i ş tahsızlık bu dönemde fizyolojik bir özelliktir. Anne babaların bir ya ş ından önce bu konuda bilinçlendirilmeleri i ş tahsızlıkla ilgili ciddi sorunları ve yemek kavgalarını önler.

5

6 1 yaş sonrası dönem için günlük besin miktarları Günlük alınan enerjinin %50-55'inin karbonhidrattan, % 10-15'inin proteinden %30-35'inin de ya ğ lardan gelmesi önerilir

7 1 yaş sonrası beslenme  Et ve et içeren yiyeceklere (balık, tavuk) günlük ihtiyaç 30- 40 g'dır.  Her gün et veya baklagillerden en az birisi listede olmalıdır.  Demir eksikli ğ i anemisinin en sık görüldü ğ ü dönemdir. (6 ay–4 ya ş ) demir destekli besin tüketimi önemsenmeli çocu ğ un demir durumu de ğ erlendirilmelidir. Vücutta demir ihtiyacını kar ş ılamak ve anemiyi önlemek açısından demir içeri ğ i fazla olan et, yumurta, kuru baklagiller, pekmez ve ye ş il yapraklı sebzeleri tüketmek yeterli olacaktır. Pekmez tercihen aç karnına ve tek ba ş ına verilmelidir.

8 1 yaş sonrası beslenme  Her gün bir yumurta çocu ğ a yedirilmelidir.  Günde bir ya da iki kez sebze yemekleri verilmelidir.  Günde bir kez meyve veya meyve suyu verilmelidir. Taze sıkılmı ş meyve suları tercih edilmeli, meyve sularına ş eker katılmamalıdır.  Günde bir kez ni ş astalı besinler ve 3 ince dilim ekmek verilmelidir.  En sık yapılan hatalardan biri çocu ğ u yemek suyu ile beslemektir. Besleyici de ğ eri olmayan bu beslenme biçimi uygulanmamalıdır.

9 Çeşitli yaş gruplarında besin gruplarına göre önerilen alım: Besin grubu Miktar Porsiyon 1 ya ş 2-3 ya ş >4 ya ş Ekmek grubu 1 dilim 6–11 1–2 2–4 3–11 Sebze grubu ½ kâse 3–5 - 1 3–5 Meyve grubu 1 elma, 2–4 - 1 2–4 1/2 muz Süt, peynir 1 fincan 2–3 - 1 1–3 45 gr Et, tavuk 60–90 gr 2–3 ½-1 ½-1 1–3 1 kâse = 240 ml= 4 yemek ka ş ı ğ ı

10 1 yaş sonrası beslenme  1–2 ya ş ları arasındaki çocu ğ un süt ve sütlü ürünlere gereksinimi yakla ş ık günde 400 ml'dir.  Sütün kalsiyum içeri ğ i önemlidir. 25 gr. peynirde de 200 ml sütteki kadar kalsiyum vardır.  2 ya ş ına dek daima tam ya ğ lı inek sütü ve ya ğ lı yo ğ urt önerilir.  İ ki ya ş ından sonra ya ğ ı azaltılmı ş süt ve süt ürünleri kullanılabilir. Sa ğ lıklı beslenme ilkeleri açısından doymu ş ya ğ asitleri içeren besinlerin azaltılması alı ş kanlı ğ ı kazandırılır. 2 ya ş ından sonra az ya ğ lı süt, 5 ya ş ından sonra ya ğ sız süt kullanılabilir.

11 1 yaş sonrası beslenme  Bu dönemde katı besin alımı artırılarak süt alımı azaltılmalıdır.  Süt tüketimi günde 500 ml yi geçmemelidir. A ş ırı süt tüketimi enerjisini bu kaynaktan sa ğ layan çocu ğ un açlık duymaması, katı besin tüketimini ve di ğ er gıdalara olan ilgisini azaltır. Aynı zamanda inek sütü alerjisi nedeni ile barsaklarda kan kayıplarına neden olacaktır.

12 1 yaş sonrası beslenme  Lif tüketimi: Sa ğ lıklı beslenme alı ş kanlı ğ ı olarak liften zengin sebze, meyve, tahıl, kuru baklagil tüketimi önemlidir. Bu ya ş grubu çocukların beslenmeleri ile, günde 3-25 g, ortalama 12 g kadar lif tüketmeleri gereklidir.  Liften zengin besinler doygunluk hissi yarattı ğ ı için, çocukların liften zengin besinleri fazla tüketmeleri durumunda, enerji açıkları ortaya çıkabilir.

13 1 yaş sonrası beslenme  Liften zengin besinler a ş ırı tüketildi ğ inde çocuklar için önemli olan demir, kalsiyum, çinko, bakır ve magnezyum gibi önemli minerallerin emilimini olumsuz etkileyebilir.  Liften zengin beslenme alı ş kanlı ğ ı olan çocuklarda, gaz ve sık dı ş kılama gibi sorunlar ya ş anabilmektedir.  Bu ya ş ta çocukların lifli yemek diyeti günde 1-2 orta boy meyve,1 porsiyon sebze,4-5 dilim ekmek veya bulgur, makarna vb. tahıllar ve haftada 1 ya da 2 kez tüketilen kuru baklagil yeme ğ i ile kar ş ılanabilir Bu nedenle 12 ya ş altında kepek ekme ğ i tüketilmesi sakıncalıdır

14 Liften zengin gıdalar: ölçü porsiyonda lif miktarı  Yulaf ezmesi

15 Vitaminler  Ya ş la birlikte tüm vitaminlerin, özellikle de B grubu vitaminlerinin gereksinimi artar.  Normalde, yeterli ve dengeli bir beslenme ile bu gereksinim kar ş ılanır. Ancak ara ş tırmalar özellikle A,C ve D vitamini alımlarında sorun oldu ğ unu göstermektedir. Bu nedenle beslenme sorunu açısından risk ta ş ıyan 1-5 ya ş arası çocuklara A,C ve D vitaminlerinin verilmesi önemlidir

16 Enerji:  Bebeklik dönemine göre büyüme hızı yava ş ladı ğ ı için, 2- 5 ya ş grubu çocukların enerji gereksinimleri ya ş a göre hesaplanan (1000 + ya ş x 100) ya da önerilen kadar fazla de ğ ildir.  Nitekim okul öncesi çocuklara ili ş kin besin tüketim ara ş tırmalarında, çocukların günlük enerjiyi önerilenlerin altında aldıkları, buna kar ş ın 1970'li yıllara göre daha uzun oldukları belirtilmi ş tir.

17  Aspirasyon riskinin en sık görüldü ğ ü dönem:  Aspirasyona neden olabilecek besinler açısından anne baba e ğ itilmelidir.

18 Beş yaşından küçük çocuklarda aspirasyon riskine neden olabilen besinler:  Çi ğ nemeden önce bo ğ aza kaçabilen yumu ş ak kaygan besinler: — Üzüm, sosis, sert ş eker, yer fıstı ğ ı, elma, ayva.  Çi ğ nemesi güç, kolay yutulabilen küçük, kuru ve sert besinler: — Cips, patlamı ş mısır, fındık, fıstık, di ğ er tohumlar, çi ğ havuç parçası  Kolay koparılamayan ve solunum yolundan çıkarılması güç, yapı ş kan, sert besinler: — Kuru üzüm, di ğ er kuru meyveler, iyi pi ş memi ş et

19 1 yaş sonrası beslenme:  2 ya ş ındaki çocuk miktar olarak yeti ş kin ö ğ ünlerinin 1/3–1/2'sini yiyebilmelidir.  Çocu ğ un yeti ş kinlerle bir arada yeme ğ e oturup hep birlikte düzenli yemek yeme alı ş kanlı ğ ını kazanması sa ğ lanmalıdır.  Çocuk istemedi ğ i bir yeme ğ i yemeye zorlanmamalı, aynı e ş de ğ erde bir ba ş ka gıda verilmelidir.  Çocu ğ un istemedi ğ i yeme ğ i yemesi için herhangi bir ş ekilde ödüllendirilmesi de do ğ ru de ğ ildir. Aksi takdirde çocuk bazı yemeklerin ancak ödül kar ş ılı ğ ı yenebilece ğ ini dü ş ünecektir

20 1 yaş sonrası beslenme  Her çe ş it ş ekerleme, pasta, kek, dondurma, fındık, patlamı ş mısır, ufak, sert ham meyve ve sebze parçaları, kalın kabuklu soyulmamı ş meyve, çok baharatlı ve tuzlu yemekler, ş ekerli içecekler, kahve, demli çay çocuklara verilmemesi gereken yiyeceklerdendir.  Yemek aralarında çocu ğ a ş ekerleme vermek, i ş tahını kapatarak yetersiz beslenmesine yol açtı ğ ı gibi, di ş çürüklerinin de önde gelen sebeplerindendir.

21 1 yaş sonrası örnek menü: SaatBesin türü 08.00 İ nek sütü 150 cc, 1 tam yumurta veya 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir 1 ince dilim ekmek, 1–2 tatlı ka ş ı ğ ı pekmez 12.00Etli sebze yemekleri, + 1–2 köfte kadar tavuk eti ya da balık + pilav veya makarna + meyve püresi 16.00Yo ğ urt 200 g 20.00Sebze veya kuru baklagil yeme ğ i + Pilav veya makarna 22:00240 cc inek sütü veya 1 kase sütlaç

22 1 yaş sonrası örnek menü: Saat 08:00200 cc inek sütü, 1 yumurta, 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir, 4 adet bebek bisküvisi 12:001 kase sebze yeme ğ i (içine 1 tatlı ka ş ı ğ ı kadar zeytin ya ğ ı ve 1 köfte kadar et veya tavuk eti eklenecektir), 1 çay barda ğ ı yo ğ urt, 1 dilim ekmek 15:001 büyük muz veya benzeri meyve 18:00 2 yemek ka ş ı ğ ı pirinç pilavı, 4 yemek ka ş ı ğ ı kuru baklagil (mercimek, kuru fasulye, nohut) veya mercimek çorbası, 1 dilim ekmek 21:00250 cc süt

23 4–6 yaş döneminde beslenme:  1–3 ya ş döneminde do ğ ru beslenme alı ş kanlı ğ ı kazandırılabildi ise bu dönemde beslenme problemleri azalır.  Yuvaya giden, arkada ş ları ile birlikte olan çocu ğ un bu kurulu ş larda sa ğ lıklı beslenmesi için e ğ iticiler e ğ itilmelidir.  Arkada ş ları ile birlikte daha iyi tüketebilen çocu ğ a sa ğ lıklı beslenme alı ş kanlıklarının kazandırılabilmesi için kre ş ler önemli bir fırsattır.  Ö ğ ün arası beslenmenin arttı ğ ı dönemdir.  Konsantre ş eker ve besin de ğ erleri dü ş ük yiyeceklerin tüketimi fazlala ş ır.  Di ş çürükleri ve obezite geli ş imi için riskli bir dönemdir.

24  TE Ş EKKÜRLER….


"1 YA Ş SONRASI BESLENME. 1 yaş sonrası beslenme: Beslenme davranı ş ı de ğ erlendirilmelidir  12ay: Ka ş ık kullanmaya ba ş lar ancak a ğ za götüremeden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları