Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Soru ve Cevaplarla TÜBİTAK Proje Destekleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Soru ve Cevaplarla TÜBİTAK Proje Destekleri"— Sunum transkripti:

1 Soru ve Cevaplarla TÜBİTAK Proje Destekleri
2006

2 İçerik Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri Satınalma İşlemleri
Ön Ödeme Yoluyla Yapılanlar İhale Yoluyla Yapılacak Alımlar Doğrudan Temin Yoluyla İhale Yoluyla Ayniyat ve Demirbaş İşlemleri

3 İçerik Bütçe İşlemleri Proje Durum Değişiklikleri Telif Ödemeleri
Projede Yardımcı Personel Çalıştırılması Harcırah Ödemeleri Kurum Hissesi Diğer Hususlar

4 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
En fazla ne kadar Ön Ödeme alınabilir? Her Ön Ödeme talebinde Seyahat giderleri için seyahatin gerektirdiği kadar; diğer fasıllardaki harcamaların için ise, 2007 yılında toplam YTL Ön Ödeme alınabilir.

5 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Ön Ödeme nasıl ve nereden alınabilir? Ön Ödeme Proje Yürütücüsü tarafından “Avans Senedi” doldurulup imzalanarak, İlgili Araştırma Grubuna iletilmesi ve harcama yetkilisinin onayını müteakip avans senedinde belirtilen yürütücü hesabına havale edilir.

6 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Ön Ödeme fasıllar itibariyle mi talep edilecek? İstenen Ön Ödeme, proje bütçesine fasıllarda öngörülen toplam ödenekler dikkate alarak, fasıl belirtilerek istenecektir.

7 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Mahsup ne zaman ve nasıl yapılacaktır? Mahsup, Ön Ödemenin yürütücünün hesabına yatırıldığı tarihten itibaren en geç 2 (iki) ay içinde yapılacaktır. Mahsup işleminde harcamalar fasıllar itibariyle beyan edilecektir. Gerçekleşen harcama proje bütçesinde yer alan fasıllarda öngörülen ödeneklerin üzerinde olamaz. Eğer proje harcamaları bu durumu gerektiriyor ise mahsup işleminden önce fasıl aktarımları ve/veya ek ödenek işlemleri yapılmalıdır.

8 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Ön Ödemetan artan para ne yapılacak? Ön Ödeme taleplerinin harcamanın gerektirdiği kadar olması esastır. Ancak, artan para, TÜBİTAK’a iade edilecek ve makbuzu mahsup evrakına konulacaktır. Alınan Ön Ödeme üzerinde harcama yapılırsa ne olacak? Eğer yapılan harcamanın karşılığı ödenek projede varsa fazla yapılan harcama TÜBİTAK tarafından proje yürütücüsünün hesabına havale edilir. (Çok zorunlu hallere münhasır ve Ön Ödemeın çok üzerinde olmamak kaydı ile bu işlem yapılabilir)

9 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Ön Ödeme almadan harcama yapılabilir mi? Hayır yapılamaz. Proje süresince kaç kere Ön Ödeme alınabilir? Proje süresince birçok kez Ön Ödeme alınabilir. Sayı sınırlaması yoktur. Ancak bir Ön Ödeme usulüne uygun olarak kapatılmadan diğer bir Ön Ödeme alınamaz.

10 Satınalma İşlemleri Ön Ödeme Yoluyla Yapılanlar
Ön Ödeme ile yapılacak satınalmalarda Teklif alınmak zorunda mı? Yürütücü piyasa araştırması yapmak suretiyle en uygun alımı yapmak zorundadır. Bu konuda sorumluluk yürütücüye aittir. Teklif toplamak zorunda değildir.

11 Satınalma İşlemleri Ön Ödeme Yoluyla Yapılanlar
Faturalar kimin adına düzenlenecek? Faturalar, Proje numarası belirtilmek suretiyle Kurum (Üniversite) adına düzenlenecektir ve kayda tabi demirbaşlar varsa Kurumun ayniyatına kaydedilecektir. Alınan faturalarla ilgili olarak ne yapılacaktır? Firmalardan alınacak faturaların bilgileri “mahsup fişi” ne dökümü yapılarak, yürütücü; “ekli faturalarda yer alan hizmet ve malzemeler piyasa araştırması yapılarak satınalınmıştır” ibaresi yazılarak imzası atar ve ekine faturaların aslı konularak mahsup evrakı olarak ilgili Gruba iletilir.

12 Satınalma İşlemleri İhale Yoluyla Yapılacak Alımlar
İhale suretiyle yapılacak alımlarda hangi mevzuata tabi olunacak? Alımlar 4734 sayılı kamu ihale kanununun hükümlerine göre yapılacaktır.

13 Doğrudan temini kim yapacak?
Satınalma İşlemleri İhale Yoluyla Yapılacak Alımlar Doğrudan Temin Yoluyla Doğrudan temini kim yapacak? Doğrudan temin, TÜBİTAK’ın görevlendireceği kişiler aracılığı ile yapılacaktır. Doğrudan temin limiti ne kadardır? TÜBİTAK’ın 2006 yılı için belirlediği limit uygulanacaktır.

14 Satınalma İşlemleri İhale Yoluyla Yapılacak Alımlar Doğrudan Temin Yoluyla
Doğrudan Temin nasıl gerçekleştirilecektir? Eğer satın alınacak malzemenin bedeli doğrudan temin limiti içinde ise; Proje yürütücüsü, projede öngörülen malzeme veya hizmete ilişkin teknik şartnameyi hazırlayarak ilgili Gruba, satınalmanın yapılması için müracaat eder. Satınalma, yaklaşık maliyet tespiti (Alınacak malzemeye ilişkin olarak proje bütçesinde öngörülen rakam yaklaşık maliyet miktarına esas tutardır) ve ilan yapılmaksızın piyasa araştırması yapılmak suretiyle TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilecektir.

15 Satınalma İşlemleri İhale Yoluyla Yapılacak Alımlar İhale Yoluyla
İhale nasıl gerçekleştirilecektir? Eğer satın alınacak malzemenin bedeli doğrudan temin limiti dışında ise; Proje yürütücüsü projede öngörülen malzeme veya hizmete ilişkin teknik şartnameyi hazırlayarak ilgili Gruba satınalmanın yapılması için müracaat eder. Satınalma, TÜBİTAK’ın uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

16 Satınalma İşlemleri İhale Yoluyla Yapılacak Alımlar İhale Yoluyla
İdari ve Teknik şartname kim tarafından hazırlanacak? İdari şartname TÜBİTAK tarafından teknik şartname ise proje yürütücüsü ve/veya görevlendireceği kişiler tarafından hazırlanır. İhale nasıl sonuçlandırılacak? İhale ilgili mevzuat ve TÜBİTAK uygulamaları doğrultusunda sonuçlandırılacaktır.

17 Ayniyat ve Demirbaş İşlemleri
Alınan malzemeyi kim teslim alacak ve muayenesini kim yapacak? Satın alınan malzemeler TÜBİTAK’ın talimatı ile Firma tarafından yürütücüye teslim edilir. Fatura bedelinin Firmaya ödenmesi için Yürütücü “faturada belirtilen malzeme “şartnameye uygun olarak eksiksiz teslim alınmıştır” ifadesini fatura üstüne veya irsaliyeye belirterek imzalaması gerekir.

18 Ayniyat ve Demirbaş İşlemleri
Alınan malzeme nereye kaydedilecektir? Satın alınan malzemeler Kurumun (Üniversitenin) malı olup; malzeme teslimini müteakip Kurumun uygulamaları çerçevesinde demirbaş kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir.

19 Ayniyat ve Demirbaş İşlemleri
Bu malzemeler geri alınabilecek mi? Projenin, yürütücü ve/veya Kurum kusuru nedeni ile iptal edilmesi halinde veya Projenin yürütücü ve/veya Kurum kusuru olmaksızın mücbir sebeplerle yürürlükten kaldırılması halinde; Niteliğine bağlı olarak, projeye satın alınan dayanıklı taşınırlar ve kalan tüketim malzemesinin TÜBİTAK’a iadesi istenebileceği gibi, projenin yürütüldüğü kurumun yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilmesi de istenebilir. Bu durumda talebin yerine getirildiği hususunda projenin yürütüldüğü kurum tarafından TÜBİTAK’a yazılı olarak bilgi verilir.

20 Bütçe İşlemleri Proje Bütçesini kim hazırlar, kim onaylar?
Proje yürütücüsü hazırlar. TÜBİTAK onaylar. Bütçe hangi formatta hazırlanır? Öneri formunda belirtilen fasıllarda harcama kalemi bazında hazırlanır.

21 Bütçe İşlemleri Fasıl Aktarımları hangi durumlarda yapılır?
Öngörülen ödeneğin yetersiz kalması durumunda Fasıl Aktarımlarında yetki kimde? Proje yürütücüsünün gerekçeli talebi ilgili Grup tarafından değerlendirilir, TÜBİTAK’ın onayı ile karara bağlanır.

22 Bütçe İşlemleri Bütçede kalan ödenek ile Proje bütçesinde öngörülmeyen mal ve hizmet alımları yapılabilir mi? Yürütücünün ilgili Gruba gerekçeli başvurusu ve TÜBİTAK’ın onayı şartıyla mümkündür. Toplam ödeneği değiştirmeden, proje bütçesinde öngörülen bir mal veya hizmet yerine öngörülmeyen başka bir mal ve hizmet alımı yapılabilir mi?

23 Bütçe İşlemleri Ek ödenek alınabilir mi? Nasıl ve hangi durumlar da?
Projede öngörülen bir malzemenin ödeneğinin yetersiz kalması durumunda, Araştırmanın gerektirdiği yeni mal veya hizmet alınması ihtiyacı durumunda, Yürütücünün gerekçeli talebi ve TÜBİTAK’ın onayı ile alınabilir. Ek Ödenek verilmesi sonucu ne yapılır? Verilen ek ödenek bilgisi TÜBİTAK tarafından yürütücüye bildirilir.

24 Bütçe İşlemleri Ek ödenek limiti var mı?
Gerekçeli başvurunun kabul edilmesi halinde herhangi bir sınır yoktur. Ek süre verilir mi? Ne kadar ve nasıl verilir? Proje süresi, sözleşmede öngörülen sürenin en fazla yüzde ellisi kadar uzatılabilir. Proje yürütücüsünün, bu yöndeki gerekçeli başvurusu ve TÜBİTAK’ın onayı ile karara bağlanır ve TÜBİTAK tarafından proje yürütücüsüne bilgi verilir.

25 Proje Durum Değişiklikleri
Proje durdurulur mu? Nasıl? Yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler, proje yürütücüsünün başvurusu, TÜBİTAK’ın kararı ile durdurulur. Bu değişiklik TÜBİTAK tarafından yürütücüye bildirilir.

26 Proje Durum Değişiklikleri
Durdurma ne zaman kalkar? Durdurma sebebi ortadan kalktıktan sonra yürütücünün talebi TÜBİTAK’ın kararı ile proje tekrar yürürlüğe girer. Durdurma süresi projeye süresine otomatik eklenir. Bu değişiklik TÜBİTAK tarafından yürütücüye bildirilir.

27 Proje Durum Değişiklikleri
Durdurmada ne yapılır? Proje ile ilgili hiçbir işlem yapılmaz ve harcamalar da durdurulur. Proje yürürlükten kaldırılır mı? Nasıl? Mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler, proje yürütücüsünün başvurusu, TÜBİTAK’ın kararı ile yürürlükten kaldırılır. Bu değişiklik TÜBİTAK tarafından yürütücüye bildirilir.

28 Proje Durum Değişiklikleri
Proje İptal edilir mi? Nasıl? Proje izleme sürecinde, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacıların kusur veya ihmalleri nedeniyle proje yürütülemez bir duruma gelmişse, Kesin raporu kabul edilemez ise, TÜBİTAK kararıyla proje iptal edilir. İptal kararı, yürütücüye ve Üniversiteye bildirilir.

29 Proje Durum Değişiklikleri
İptalin müeyyidesi nedir? İptal edilen projelerde görev alan yürütücü ve araştırmacılara üç yıl boyunca destek ve teşvik verilmez, TÜBİTAK’ta herhangi bir görevde çalıştırılmaz. Ayrıca, proje kapsamında alınan teçhizatın niteliğine bağlı olarak, projeye satın alınan dayanıklı taşınırlar ve kalan tüketim malzemesinin TÜBİTAK’a iadesi istenebileceği gibi, projenin yürütüldüğü kurumun yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilmesi de istenebilir. Bu durumda talebin yerine getirildiği hususunda projenin yürütüldüğü kurum tarafından TÜBİTAK’a yazılı olarak bilgi verilir.

30 Proje Teşvik İkramiyesi ve Burs Ödemeleri
Proje Teşvik İkramiyesinin hukuki dayanağı nedir? 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleri gereğince, desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75’ini geçmemek ve projeden ayrıca başka bir ödeme yapılmamak kaydıyla proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden proje teşvik ikramiyesi ödenebilir. Proje Teşvik İkramiyesi kimlere ödenir? Proje Teşvik İkramiyesi Kanunun belirlediği sınırlar içinde kalmak kaydıyla, TÜBİTAK’ın belirlediği esaslar çerçevesinde Proje personeline ödenir.

31 Proje Teşvik İkramiyesi ve Burs Ödemeleri
Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) nasıl, ne zaman ve kim tarafından ödenir? Proje Teşvik İkramiyesinin %75’i gelişme raporlarının kabulünü takiben, kalan miktar ise kesin raporun kabulünü müteakip TÜBİTAK tarafından ilgililerin banka hesabına transfer edilir.

32 Proje Teşvik İkramiyesi ve Burs Ödemeleri
Proje Teşvik İkramiyesi ücretleri ne kadardır? (Kişilerin almış oldukları maaşlarının %75’ini aşmamak kaydıyla) 2006 yılı için üst sınırlar; 1001 ve Diğer Kamu Projeleri (1007) Proje Yürütücüleri : YTL/ay YTL/ay, YTL/ay Araştırmacılar : YTL/ay YTL/ay Proje Danışmanı : YTL/yıl (Danışman: Projeye katkısı %10’dan az olan ve proje kesin raporunda teşekkür kısmında adı geçecek kimseler olup, buna ilişkin Proje Teşvik İkramiyesi talebi yapılmış ve TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş olması gerekir) Bir kişi birden fazla projeden Proje Teşvik İkramiyesi alabilir mi? Evet alabilir. Ancak, kamu projeleri dışındaki projeler için geçerli olmak kaydıyla, birden fazla projede görev alan bir kişinin alabileceği aylık toplam Proje Teşvik İkramiyesi, yürütücü Proje Teşvik İkramiyesi üst sınırının iki katından fazla olamaz.

33 Proje Teşvik İkramiyesi ve Burs Ödemeleri
Proje kapsamında verilecek toplam Proje Teşvik İkramiyesi ve burs ücreti en fazla ne kadar olabilir? 2006 Yılı için: Kariyer projelerinde : YTL/ay, Araştırma projelerinde : YTL/ay’dan fazla olamaz. Ayrıca, önerilen Proje Teşvik İkramiyesi ve burs miktarları toplamı ile diğer masraf kalemlerinin toplamının projenin özelliğine bağlı olarak dengeli olması gözetilir.

34 Proje Teşvik İkramiyesi ve Burs Ödemeleri
Önerilen projelerde Proje Teşvik İkramiyesi ile ilgili ne yapılacak? Proje tekliflerinde öneri sahibi tarafından Proje Teşvik İkramiyesi talebi yapılmayacaktır. Ancak proje yürütücüsü Proje Teşvik İkramiyesi istemiyorsa, öneri formunun ilgili bölümünde bu hususu belirtecektir. Projenin desteklenmesi halinde; proje personeline verilecek Proje Teşvik İkramiyesi, TÜBİTAK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanarak, proje bütçesine ilave edilecek ve sözleşme buna göre hazırlanacaktır. Proje Teşvik İkramiyesinin hesaplanmasında, projenin panel puanı ve Yürütücü ve araştırmacıların projeye katkı oranları (%100 üzerinden) dikkate alınacaktır.

35 Proje Teşvik İkramiyesi ve Burs Ödemeleri
Önerilen projelerde Burs ödemeleri ile ilgili ne yapılacak? Bu tür bir ödemenin yapılabilmesi için, Proje öneri formunda Türkiye’de kurulu yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans eğitimlerini yapan öğrencilerinin tatbikat amacıyla yer alacaklarının ve bu kişilere, yeme ve yatma giderleri ile tahsil giderlerinin karşılanması amacıyla burs ödemesi yapılacağının belirtilmiş olması şarttır. Proje öneri formunda burs ödemesi yapılacak bu kişilerin niteliği (Y. lisans, doktora öğrencisi ve/veya post doktora), burs ödemesi yapılacağı süre ve aylık burs miktarının belirtilmesi şarttır. Yukarıdaki hususların proje öneri formunda belirtilmemesi halinde, daha sonra yapılacak burs ödemesi talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu durumda yeni bir öğrenci projede yer alabilir, ancak burs ödemesi yapılmaz.

36 Projede Yardımcı Personel Çalıştırılması
Yardımcı Personel kimlerdir? Proje yürütücüsünün veya yardımcı araştırıcıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan ve iş sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan Uzman, teknik eleman, laborant v.b. işvereni Kurum olan personeldir.

37 Projede Yardımcı Personel Çalıştırılması
Proje yardımcı personel çalıştırılması için ön koşul nedir? Projede çalıştırılacak yardımcı personelin niteliği, sayısı, süresi ve ödenecek ücretlerinin önceden proje bütçesine belirlenmiş ve TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş olması birinci şarttır.

38 Projede Yardımcı Personel Çalıştırılması
Yardımcı personel nasıl çalıştırılır ve ödemeler nasıl yapılır? Yardımcı personel çalıştırılması iki statüde yapılabilir; (Kurum personeli dışında olanlar) İş sözleşmesine dayalı olarak işvereni Kurum olan çalıştırma Hizmet alımı yoluyla çalıştırma

39 Projede Yardımcı Personel Çalıştırılması Statüler
İş sözleşmesine dayalı olarak işvereni TÜBİTAK olan çalıştırma: Bu tür personele yapılacak ödemeler, proje bütçesinde her bir personel için belirtilen miktarlar üzerinden, Merkezde olanlar TÜBİTAK tarafından, dışarıda olanlar ise TÜBİTAK adına işveren sıfatıyla yürütücü tarafından aylık yapılır. Bu personel ile ilgili her türlü bildirim ve yasal yükümlülükler işveren sıfatı ile TÜBİTAK ve/veya işveren sıfatıyla yürütücü tarafından yerine getirilir. Hizmet alımı yoluyla çalıştırma: Bu şekilde personel çalıştırılabilmesi için bütçede öngörülmüş olması şartı ile ihale mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

40 Projede Yardımcı Personel Çalıştırılması
Yardımcı personel değişikliği nasıl ve kim tarafından yapılır? Yürütücünün uygun görmesi halinde değişiklik yapılabilir. Bu değişikliğin bilgi ve gereği için TÜBİTAK’a yürütücü tarafından bildirilmesi yeterlidir.

41 Projede Burs Ödemeleri
Burs ödemeleri nasıl yapılacak? Aylık burs ödemelerinin yapılabilmesi için projede yer alacak lisansüstü öğrencileri öncelikle yürütücü belirler. Daha sonra Yürütücü tarafından her öğrenci için “Burslu Öğrenci Bilgi Formu” ayrı ayrı doldurularak ilgili Gruba iletilir. Grup, formda belirtilen bilgiler doğrultusunda belirlenen aylık burs miktarını, burs alacak kişinin banka hesabına havale eder. Müteakip aylardaki burs ödemeleri yürütücüden her ay gelecek olan “Burslu Öğrenci Bilgi Formu” üzerine Grup tarafından yapılır.

42 Projede Burs Ödemeleri
Burs alacak yardımcı personel birden fazla projede çalışır ise hepsinden burs alabilir mi? Yardımcı personelin birden fazla projede görev alması durumunda sadece bir projeden burs ödemesi yapılır. Burs alacak olan yardımcı personel başka bir üniversiteden veya kamu kurumundan olabilir mi? Evet olabilir.

43 Projede Burs Ödemeleri
Burs miktarları en fazla ne kadar olabilir? 2006 yılı için burs miktarı üst sınırları: Bursiyer Kurumde veya başka bir kuruluşta, ücret karşılığı çalışmıyor ise: Yüksek Lisans Öğrencisi : YTL/ay Doktora Öğrencisi : YTL/ay Post doktora : YTL/ay Bursiyer ücretli çalışıyor ise: (proje teşvik ikramiyesi) Yüksek Lisans Öğrencisi : YTL/ay Doktora Öğrencisi : YTL/ay Post doktora : YTL/ay

44 Harcırah Ödemeleri Harcırah ödenebilmesinin şartları nelerdir?
Harcırah ödenebilmesi için seyahatin proje bütçesinde yer alması gerekmektedir.

45 Harcırah Ödemeleri Kimlere ne kadar gündelik verilir?
2006 yılı için Yürütücü ve Yardımcı araştırmacılara 30.-YTL/gün ve Yardımcı personele 24.-YTL/gün dür. Yurt dışı seyahatlerde TÜBİTAK’ın konuya ilişkin belirlediği mali hükümler geçerli olup, yapılacak ödemeler proje bütçesinde öngörülen tutarlardır. Ancak, hüküm bulunmaması halinde Yurtdışı gündeliklerine ilişkin “Bakanlar Kurulu Kararı”na göre işlem yapılacaktır.

46 Harcırah Ödemeleri Konaklama bedeli ödeniyor mu?
Belgelendirilmesi karşılığı gündeliklerinin iki katına kadar konaklama bedeli ödenir. Seyahat öncesi Ön Ödeme alınabilecek mi? Proje bütçesinde öngörülen her harcama kalemi için belirlenen limit dahilinde ön ödeme alınabilir. (seyahat harcamalarında ödeneği aşmamak ve yapılacak seyahat giderlerine karşılık gelmek şartıyla limit yoktur.)

47 Harcırah Ödemeleri Seyahat giderleri neleri kapsar?
Seyahatlerde esas olarak demiryolu (yataklı tren hariç) ve kara nakil araçları kullanılır. Yolluk bildirgesine eklenecek biletlerin bedelleri ödenir. Seyahate gidiş ve dönüşlerde, ikametgah ile tren veya otobüs terminali arasında ödenecek taksi, dolmuş, vapur ve benzeri araç ücretleri belgelenmesi kaydıyla ödenir.

48 Harcırah Ödemeleri Özel araç ile seyahat yapılabilir mi?
Projede ek ödeneğe sebep olmaması kaydıyla, araştırmanın gerektirdiği hallerde, önceden mesafe (kilometre) ve güzergah belirtilmek ve TÜBİTAK’dan onay alınmak koşuluyla şehirlerarası seyahatler özel oto ile yapılabilir.

49 Harcırah Ödemeleri Özel araç ile yapılan seyahatin ödemesi ve belgelendirilmesi nasıl yapılır? Yapılan şehirlerarası seyahatlerde her 100 kilometre için 06 litre kurşunsuz benzin ücreti ödenir. Ödeme için geçici görev yolluğu bildirgesi doldurulur. Bu bildirgeye yapılan kilometre ile orantılı olarak alınan yakıt faturalarının bilgi için eklenmesi şarttır.

50 Harcırah Ödemeleri Araç kiralama ile seyahat yapılabilir mi?
Proje bütçesinde ödeneği olmak şartıyla ve TÜBİTAK’dan onay alınmak koşuluyla araştırmanın gerektirdiği hallerde fatura alınmak suretiyle araç kiralaması yapılabilir. Araç kiralama ile yapılan seyahatin ödemesi ve belgelendirilmesi nasıl yapılır? Proje numarası belirtilerek TÜBİTAK adına alınacak Fatura ile belgelenir. Faturaya Mahalli Belediye veya Şoförler Cemiyetinden alınacak Rayiç Belgesi eklenir.

51 Harcırah Ödemeleri Resmi Araç ile seyahat yapılabilir mi? Nasıl uygulanır? Projede ödeneğin bulunması şartı ile yapılabilir. Kamuya ait hizmet otolarıyla yapılan bu seyahatlerde alınacak benzin faturaları proje harcama belgesi olarak kabul edilir. Benzin faturalarının kabul edilebilmesi için; faturanın araç plaka numarası ve proje numarası belirtilerek TÜBİTAK adına alınması gerekmektedir. Ayrıca, yol güzergahı ve yaklaşık kilometre bilgisi belirtilerek, aracın projeye tahsis edildiğine dair yetkili kuruluştan alınacak resmi yazının alınan benzin faturasına eklenmesi gerekir.

52 Kurum Hissesi Kurum hissesi nedir? Nasıl hesaplanır?
Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun (Kurum) imkanlarından faydalanılması karşılığında proje maliyetine bağlı olarak hesaplanan ve proje bütçesi içinde yer alan tutardır. Projenin yürütüldüğü birimin bilimsel araştırmalarında kullanılmak üzere proje bütçesinde yer alan, Proje Teşvik İkramiyesi ödemeleri dışındaki giderlerin en fazla %10 sine tekabül eden ödenektir.

53 Kurum Hissesi Kurum Hissesi nasıl ödenir ve harcanır?
Kurum Hissesi, projenin gelişme rapor dönemleri itibariyle ödenir. Kabul edilen raporun kapsadığı dönem içindeki ödenek, projenin fiilen yürütüldüğü birim yetkilisinin (Bölüm Başkanı ve/veya ABD Başkanı) talebi ve proje yürütücüsünün uygun görüşü ile bu esaslar çerçevesinde Ön Ödeme ya da ihale yoluyla harcanır.

54 Kurum Hissesi Kurum Hissesi ile yapılacak harcamalar önceden projede öngörülmüş olacak mı? Mahiyeti ne olacak? Kurum hissesi proje bütçesinde mahiyeti belirtilmeden toplam rakam olarak yer alacaktır. Kurum Hissesinin mahiyeti, harcanması aşamasıda araştırmanın filen yürütüldüğü birim yetkilisince (ABD, Bölüm, Merkez ve Enstitü vb.) bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere belirlenecektir.

55 Kurum Hissesi Kurum hissesi geri alınabilir mi?
Ödemesi yapılan kurum hissesi geri alınmaz. Ancak esaslarda belirtilen olumsuz haller söz konusu olduğunda Kurum hissesi kullanılarak alınmış makine ve teçhizat geri alınabilir.

56 Diğer Hususlar Gelişme raporları ne zaman ve nasıl verilecek?
Sözleşmede belirtilen tarihlerde ve TÜBİTAK’ın belirlediği formatta yürütücü tarafından hazırlanarak TÜBİTAK’a iletilecek. Zamanında iletilmez ise ne olacak? Yürütücünün geçerli bir mazereti olmadığı halde zamanında gelişme raporları gönderilmemesi halinde yürütücü TÜBİTAK tarafından ikaz edilir. Belirlenen sürede yine gönderilmez ise projenin iptali yönüne gidilir.

57 Diğer Hususlar Projede yürütücü değişikliği nasıl olur?
Projelerde, proje yürütücüsünün değiştirilmesi gerektiği veya kendisinin ayrılmayı talep ettiği hallerde, projenin durumu, ilgili Araştırma Grubu tarafından değerlendirilerek, projenin iptali, yürürlükten kaldırılması veya yeni bir proje yürütücüsünün görevlendirilmesi hususunda oluşturulacak öneri, TÜBİTAK Başkanlığı tarafından karara bağlanır.

58 Diğer Hususlar Projede yürütücü Kurum değiştirirse ne olur?
Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi halinde; yürütücü, kurum değişikliğini, projenin yeni kurumda yürütülebileceğine dair kurum yetkilisinden aldığı; "projenin kurumunda yürütülmesine izin verdiğine; Kurum sıfatı ile projeye gerekli desteği vereceğine; proje sözleşmesi hüküm ve şartlarını bildiğine ve bu hüküm ve şartlara uymayı kabul ve taahhüt ettiğine" dair yazı ile birlikte TÜBİTAK’a bildirir. Bu durumda, proje kapsamında daha önce alınmış olan teçhizat ve sarf malzemeleri proje süresince yürütücüsünün gözetimi ve sorumluluğunda olduğu için gerekirse projenin yürütüleceği kuruma götürülebilir. Bu husustaki uygulama yürütücünün ilgili Gruba gerekçeli başvurusu üzerine TÜBİTAK tarafından karara bağlanır.

59 Diğer Hususlar Projede yürütücü Kurum değiştirirse
Kurum hissesi ne olur? Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi halinde; proje için TÜBİTAK’ın belirlediği Esas çerçevesinde ödenecek olan Kurum hissesi, projenin yürütüldüğü döneme bağlı olarak ilgili Kuruma ödenir.

60 Diğer Hususlar Projede yardımcı araştırmacı değişikliği nasıl olur?
Proje önerisinin kabulünden sonra, projede çalışan yardımcı araştırmacı ile ilgili yapılması öngörülen değişiklikler, atama ve görevden alma dahil olmak üzere, proje yürütücüsünün ilgili Gruba gerekçeli önerisi ve TÜBİTAK’ın onayı ile yapılır.

61 Diğer Hususlar Proje Yürütücüsünün TÜBİTAK ile yapacağı yazışmalar nasıl olacaktır? Projenin yürütülmesi esnasında TÜBİTAK onayı yada bilgisi gereken durumlarda yürütücünün TÜBİTAK’a yapacağı talep ve yazışmalar direkt yürütücü tarafından TÜBİTAK’a (İlgili Gruba) yapılacaktır.

62 SORUMLULUKLAR Projede yürütücünün sorumlukları nedir?
Proje yürütücüsü, projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali yönlerden, bu Esaslar ve TÜBİTAK’ın diğer mevzuatına uygun bir şekilde yürütmekten, harcamaların proje amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmamasından doğacak her türlü zararın tazmininden sorumludur.

63 SORUMLULUKLAR TÜBİTAK sorumlulukları nedir?
TÜBİTAK, projelerin yürütülmesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almaktan, sorumludur.

64 Web Sayfası Harcamalara ilişkin formlara,
adresi üzerinden ilgili araştırma grubunun sayfasından ulaşılabilir.

65 TÜBİTAK Projeleri Teşekkürler...

66 İçerik Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri Satınalma İşlemleri
Ön Ödeme Yoluyla Yapılanlar İhale Yoluyla Yapılacak Alımlar Doğrudan Temin Yoluyla İhale Yoluyla Ayniyat ve Demirbaş İşlemleri Bütçe İşlemleri Proje Durum Değişiklikleri Telif Ödemeleri Projede Yardımcı Personel Çalıştırılması Harcırah Ödemeleri Kurum Hissesi Diğer Hususlar İçerik


"Soru ve Cevaplarla TÜBİTAK Proje Destekleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları