Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK Proje Destekleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK Proje Destekleri"— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK Proje Destekleri
Soru ve Cevaplarla TÜBİTAK Proje Destekleri 2005

2 İçerik Proje Hesabı İle İlgili İşlemler Avans ve Mahsup İşlemleri
Satınalma İşlemleri Avans Yoluyla Yapılanlar İhale Yoluyla Yapılacak Alımlar Doğrudan Temin Yoluyla İhale Yoluyla Muayene ve Kabul İşlemleri Ayniyat ve Demirbaş İşlemleri

3 İçerik Bütçe İşlemleri Proje Durum Değişiklikleri
Telif ve Burs Ödemeleri Projede Yardımcı Personel Çalıştırılması Harcırah Ödemeleri Kurum Hissesi Diğer Hususlar

4 Proje Hesabı İle İlgili İşlemler
Proje hesabı ne zaman ve kim tarafından açılacak? Sözleşmeler taraflarca imzalandıktan sonra, TÜBİTAK tarafından bir yazı ile desteklenen projelerin listesi Üniversiteye iletilecek ve TÜBİTAK’ın projelerin ilk transferini yapacağı banka hesapları Sayman tarafından her proje için ayrı ayrı olmak üzere açılacak ve TÜBİTAK’a bildirilecektir.

5 Proje Hesabı İle İlgili İşlemler
Her proje için ayrı bir hesap açılacak mı? TÜBİTAK projeleri için ayrı ayrı bir hesap açılabileceği gibi, genel bir hesap açılıp bu hesap altında her bir proje için alt hesaplar oluşturulabilecektir. Bir projenin parası başka proje için harcanabilecek mi? Her bir proje için ayrı bir hesap olacağından proje yürütücüleri isteseler bile bu alt hesaptan başka proje için harcama yapılamayacaktır.

6 Proje Hesabı İle İlgili İşlemler
Hangi bankalarda Proje hesabı açılacak? Kamu Haznedarlığı tebliği hükümleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankasından birinde hesap açılacaktır.

7 Proje Hesabı İle İlgili İşlemler
Gelişme raporu tamamlandığında hesapta artan para ne olacaktır? Proje tamamlanana kadar harcanmak üzere hesapta izlenir. Proje tamamlandığında hesapta artan para ne olacaktır? Üniversite tarafından hesaba ilişkin faiz geliri ile birlikte TÜBİTAK hesabına iade edilecektir.

8 Avans ve Mahsup İşlemleri
En fazla ne kadar avans alınabilir? Her avans talebinde Seyahat giderleri için seyahatin gerektirdiği kadar; diğer fasıllardaki harcamaların için ise, 2005 yılında her avans talebinde toplam YTL kadar avans alınabilir.

9 Avans ve Mahsup İşlemleri
Avans nasıl ve nereden alınabilir? Avans Proje Yürütücüsü tarafından “Avans Talep Formu” doldurulup imzalanarak, Üniversitenin tahakkuk birimine iletilmesini ve ita amirinin onayını müteakip 2 (iki) iş günü içinde Sayman tarafından avans talebinde belirtilen yürütücü hesabına havale edilir.

10 Avans ve Mahsup İşlemleri
Avans fasıllar itibariyle mi talep edilecek? İstenen avans, proje bütçesine fasıllarda öngörülen toplam ödenekler dikkate alınarak, fasıl belirtilmeksizin toplam olarak istenecektir.

11 Avans ve Mahsup İşlemleri
Mahsup ne zaman ve nasıl yapılacaktır? Mahsup, avansın yürütücünün hesabına yatırıldığı tarihten itibaren en geç 2 (iki) ay içinde yapılacaktır. Avans talebinde seyahat faslından da avans alınmış ise; seyahatin bitmesini takip eden 15 gün içinde yapılacaktır. Bu süreleri geçilmesi halinde 6183 sayılı kanun gereğince gecikme zammı alınır. Mahsup işleminde harcamalar fasıllar itibariyle beyan edilecektir. Gerçekleşen harcama proje bütçesinde yer alan fasıllarda öngörülen ödeneklerin üzerinde olamaz. Eğer proje harcamaları bu durumu gerektiriyor ise mahsup işleminden önce ödenek aşımını karşılamak için gerekli olabilecek fasıl aktarımları ve/veya ek ödenek işlemleri mutlaka yapılmalıdır. Aksi halde yapılan fazla harcama işlem görmeyecektir.

12 Avans ve Mahsup İşlemleri
Avanstan artan para ne yapılacak? Avans taleplerinin harcamanın gerektirdiği kadar olması esastır. Ancak, eğer alınan avanstan para artar ise,artan para, Üniversitenin proje hesabına iade edilecek ve havale makbuzu mahsup evrakına konulacaktır. Alınan Avans üzerinde harcama yapılırsa ne olacak? Eğer yapılan harcamanın mahiyeti projede öngörülmüş ve karşılığı ödenek proje hesabında varsa, fazla yapılan harcama Üniversite tarafında proje yürütücüsünün hesabına havale edilir. (Çok zorunlu hallere münhasır ve avansın çok üzerinde olmamak kaydı ile bu işlem yapılabilir)

13 Avans ve Mahsup İşlemleri
Avans almadan harcama yapılabilir mi? Hayır yapılamaz. Proje süresince kaç kere avans alınabilir? Proje süresince birçok kez avans alınabilir. Sayı sınırlaması yoktur. Ancak bir avans usulüne uygun olarak kapatılmadan diğer bir avans alınamaz.

14 Satınalma İşlemleri Avans Yoluyla Yapılanlar
Avans ile yapılacak satınalmalarda Teklif alınmak zorunda mı? Yürütücü piyasa araştırması yapmak suretiyle en uygun alımı yapmak zorundadır. Bu konuda sorumluluk yürütücüye aittir. Teklif toplamak zorunda değildir.

15 Satınalma İşlemleri Avans Yoluyla Yapılanlar
Faturalar kimin adına düzenlenecek? Faturalar, Proje numarası belirtilmek suretiyle Üniversite adına düzenlenecektir. Alınan faturalarla ilgili olarak ne yapılacaktır? Faturaların arkası yürütücü ve varsa yardımcı araştırıcılarının birisi tarafından müştereken imzalanarak mahsup evrakına konulacak ve ilgili birime teslim edilecektir.

16 Satınalma İşlemleri Avans Yoluyla Yapılanlar
Avans ile yapılan satınalmalarda muayene kabul komisyonu oluşturulacak mı? Faturaların arkası yürütücü ve varsa yardımcı araştırıcılarının birisi tarafından müştereken imzalanacaktır. Ayrıca bir komisyon oluşturulmayacaktır.

17 Satınalma İşlemleri İhale Yoluyla Yapılacak Alımlar
İhale suretiyle yapılacak alımlarda hangi mevzuata tabi olunacak? Alımlar tarihli resmi gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları tarafından 4734 sayılı kamu ihale kanununun 3. maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Bakanlar Kurulu kararı” eki esaslar hükümlerine göre yapılacaktır.

18 Satınalma İşlemleri İhale Yoluyla Yapılacak Alımlar Doğrudan Temin Yoluyla
Doğrudan temini kim yapacak? Doğrudan temin Proje yürütücüsü veya görevlendireceği kişiler (Üniversite elemanı veya proje elamanı olabilir) aracılığı ile yapılacaktır. Doğrudan Temin Limiti ne kadardır? TÜBİTAK limitleri üniversite limitlerinin altında kaldığı için 2005 yılında üniversite limiti uygulanacaktır.

19 Satınalma İşlemleri İhale Yoluyla Yapılacak Alımlar Doğrudan Temin Yoluyla
Doğrudan Temin nasıl gerçekleştirilecektir? Eğer satın alınacak malzemenin bedeli doğrudan temin limiti içinde ise; Proje yürütücüsü projede öngörülen malzeme veya hizmete ilişkin teknik şartnameyi hazırlayarak ilgili birime satınalmanın yapılması için müracaat eder. Satınalma, yaklaşık maliyet tespiti (Alınacak malzemeye ilişkin olarak proje bütçesinde öngörülen rakam yaklaşık maliyet miktarına esas tutardır) ve ilan yapılmaksızın piyasa araştırması yapılmak suretiyle Üniversitenin uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

20 Satınalma İşlemleri İhale Yoluyla Yapılacak Alımlar İhale Yoluyla
İhale nasıl gerçekleştirilecektir? Eğer satın alınacak malzemenin bedeli doğrudan temin limiti dışında ise; Proje yürütücüsü projede öngörülen malzeme veya hizmete ilişkin teknik şartnameyi hazırlayarak ilgili birime satınalmanın yapılması için müracaat eder. Satınalma, Üniversitenin uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

21 Satınalma İşlemleri İhale Yoluyla Yapılacak Alımlar İhale Yoluyla
İhale Komisyonu kimlerden oluşacak? Bu satınalmalar için ayrı bir ihale komisyonu oluşturulabileceği gibi, mevcut ihale komisyonlarına proje yürütücüsü veya yardımcı araştırmacılardan birisinin katılımı ile de oluşturulabilir.

22 Satınalma İşlemleri İhale Yoluyla Yapılacak Alımlar İhale Yoluyla
İdari ve Teknik şartname kim tarafından hazırlanacak? İdari şartname Üniversite tarafından teknik şartname ise proje yürütücüsü ve/veya görevlendireceği kişiler tarafından hazırlanır. İhale nasıl sonuçlandırılacak? İhale ilgili mevzuat ve üniversitenin uygulamaları doğrultusunda sonuçlandırılacaktır.

23 Muayene ve Kabul İşlemleri
Alınan mal ve hizmetlerin kabulü için komisyon oluşturulacak mı? Avans ve doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda komisyon oluşturulmayacaktır. Diğer ihale usullerinde ise, ayrı bir komisyon oluşturulabileceği gibi, mevcut komisyonlara proje yürütücüsü veya yardımcı araştırmacılardan birisinin katılımı ile de oluşturulabilir. Oluşturulacak komisyonlarda mutlaka proje yürütücüsü veya yardımcı araştırmacılardan birisinin bulunması gerekmektedir.

24 Ayniyat ve Demirbaş İşlemleri
Alınan malzeme nereye kaydedilecektir? Satın alınan malzemeler Üniversitenin malı olup; malzeme teslimini müteakip üniversitenin uygulamaları çerçevesinde ayniyat ve demirbaş işlemleri gerçekleştirilecektir.

25 Ayniyat ve Demirbaş İşlemleri
Bu malzemeler geri alınabilecek mi? Projenin, yürütücü ve/veya Üniversite kusuru nedeni ile iptal edilmesi halinde alınan malzemeler TÜBİTAK’a iade edilir. Projenin yürütücü ve/veya Üniversite kusuru olmaksızın mücbir sebeplerle yürürlükten kaldırılması halinde ise TÜBİTAK isterse malzemeleri alabilir.

26 Bütçe İşlemleri Proje Bütçesini kim hazırlar, kim onaylar?
Proje yürütücüsü hazırlar. TÜBİTAK onaylar. Bütçe hangi formatta hazırlanır? Öneri formunda belirtilen fasıllarda harcama kalemi bazında hazırlanır.

27 Bütçe İşlemleri Fasıl Aktarımlarında yetki kimde?
Aktarma yapılacak fasıl toplamının %20’sine kadar, fasıllar arası aktarım, proje süresince bir kereye mahsus olmak üzere proje yürütücüsünün talebi doğrultusunda TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilir. Yürütücünün talebi doğrultusunda işlem yapmak TÜBİTAK'da ilgili Grubun sorumluluğundadır. Fasıllar arası aktarım oranının %20’yi aşması durumunda, fasıl aktarımı proje yürütücüsünün talebi, TÜBİTAK’ın onayı ile karara bağlanır.

28 Bütçe İşlemleri Fasıl Aktarımları hangi durumlarda yapılır?
Öngörülen ödeneğin yetersiz kalması durumunda Aktarma sonucu ne yapılır? Yetki Yürütücüde ise yapılan bu değişiklik proje yürütücüsü tarafından gereği için TÜBİTAK’a, bilgi için Üniversiteye bildirilir. Yetki TÜBİTAK’da ise; bu değişiklik TÜBİTAK tarafından yürütücü ve Üniversiteye bildirilir.

29 Bütçe İşlemleri Bütçede kalan ödenek ile Proje bütçesinde öngörülmeyen mal ve hizmet alımları yapılabilir mi? Yürütücünün gerekçeli başvurusu ve TÜBİTAK kabul etmesi şartıyla mümkündür. Toplam ödeneği değiştirmeden, proje bütçesinde öngörülen bir mal veya hizmet yerine öngörülmeyen başka bir mal ve hizmet alımı yapılabilir mi?

30 Bütçe İşlemleri Ek ödenek alınabilir mi? Nasıl ve hangi durumlar da?
Projede satın alınması gereken bir mal veya hizmet için öngörülen ödeneğin yetersiz kalması durumunda ve/veya araştırmanın gerektirdiği yeni bir mal veya hizmet alınması ihtiyacı durumunda, Yürütücünün gerekçeli talebi ve TÜBİTAK’ın onayı ile alınabilir. Ek Ödenek verilmesi sonucu ne yapılır? Verilen ek ödenek bilgisi TÜBİTAK tarafından yürütücü ve Üniversiteye bildirilir.

31 Bütçe İşlemleri Ek ödenek limiti var mı?
Gerekçeli başvurunun kabul edilmesi halinde herhangi bir sınır yoktur. Ek süre verilir mi? Ne kadar ve nasıl verilir? Proje süresi, sözleşmede öngörülen sürenin en fazla yüzde ellisi kadar uzatılabilir. Proje yürütücüsünün, bu yöndeki gerekçeli başvurusu ve TÜBİTAK’ın onayı ile karara bağlanır ve TÜBİTAK tarafından Üniversiteye ve proje yürütücüsüne bilgi verilir.

32 Proje Durum Değişiklikleri
Proje durdurulur mu? Nasıl? Yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler, proje yürütücüsünün başvurusu, TÜBİTAK’ın kararı ile durdurulur. Bu değişiklik TÜBİTAK tarafından yürütücü ve Üniversiteye bildirilir.

33 Proje Durum Değişiklikleri
Durdurma ne zaman kalkar? Durdurma sebebi ortadan kalktıktan sonra yürütücünün talebi TÜBİTAK’ın kararı ile proje tekrar yürürlüğe girer. Durdurma süresi projeye süresine otomatik eklenir. Bu değişiklik TÜBİTAK tarafından yürütücü ve Üniversiteye bildirilir.

34 Proje Durum Değişiklikleri
Durdurma da ne yapılır? Proje ile ilgili hiçbir işlem yapılmaz ve harcamalar da durdurulur. Proje yürürlükten kaldırılır mı? Nasıl? Mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler, proje yürütücüsünün başvurusu, TÜBİTAK’ın kararı ile yürürlükten kaldırılır. Bu değişiklik TÜBİTAK tarafından yürütücü ve Üniversiteye bildirilir.

35 Proje Durum Değişiklikleri
Yürürlükten kalkan projeye hangi işlemler yapılır? Proje hesabında kalan miktar TÜBİTAK’a Üniversite tarafından iade edilir. TÜBİTAK gerekirse proje kapsamında alınan teçhizatı geri alır.

36 Proje Durum Değişiklikleri
Proje İptal edilir mi? Nasıl? Proje izleme sürecinde, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacıların kusur veya ihmalleri nedeniyle proje yürütülemez bir duruma gelmiş ise ve/veya Kesin raporu kabul edilemez ise, TÜBİTAK kararıyla proje iptal edilir. İptal kararı, yürütücüye ve Üniversiteye bildirilir.

37 Proje Durum Değişiklikleri
İptalin müeyyidesi nedir? İptal edilen projelerde görev alan yürütücü ve araştırmacılara üç yıl boyunca destek ve teşvik verilmez, TÜBİTAK’ta herhangi bir görevde çalıştırılmaz. Düzenlenecek mali rapor doğrultusunda proje hesabında kalan miktar TÜBİTAK’a Üniversite tarafından iade edilir. Proje kapsamında alınan teçhizatı TÜBİTAK’a iade edilir.

38 Telif ve Burs Ödemeleri
Telif Ücreti kimlere ödenir? Telif Ücreti TÜBİTAK’ın belirlediği esaslar çerçevesinde Proje yürütücüsü ve araştırmacılara ödenir. Telif Ücreti nasıl, ne zaman ve kim tarafından ödenir? Telif Ücretinin %75’i gelişme raporlarının kabulünü takiben, kalan miktar ise kesin raporun kabulünü müteakip TÜBİTAK tarafından ilgililerin hesabına transfer edilir.

39 Telif ve Burs Ödemeleri
Telif ücreti ne zaman hak edilir? Telif Ücreti proje kesin raporunun kabul edilmesi halinde hak edilir. Gelişme raporları döneminde verilen telif ücretleri avans niteliğindedir. Telif ücreti geri alınır mı? Projenin yürürlükten kaldırma ve iptal edilmesi halinde daha önce avans niteliğinde verilmiş olan telif ücretleri TÜBİTAK’a geri iade edilir.

40 Telif ve Burs Ödemeleri
Telif ücretleri ne kadardır? 2005 yılı için üst sınırlar; Proje Yürütücüleri : YTL/ay Y. Araştırmacılar : YTL/ay Proje Danışmanı : YTL/yıl (Danışman: Projeye katkısı %10’dan az olan ve proje kesin raporunda teşekkür kısmında adı geçecek kimseler olup, buna ilişkin telif talebi yapılmış ve TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş olması gerekir) Bir kişi birden fazla projeden Telif ücreti alabilir mi? Evet alabilir. Ancak, birden fazla projede görev alan bir kişinin alabileceği aylık toplam telif ücreti, yürütücü telif üst sınırının iki katından fazla olamaz. (2005 Yılı için: YTL/ay)

41 Telif ve Burs Ödemeleri
Proje kapsamında verilecek toplam Telif ve burs ücreti en fazla ne kadar olabilir? 2005 Yılı için: Kariyer projelerinde : YTL/ay, Araştırma projelerinde : YTL/ay’dan fazla olamaz. Ayrıca, önerilen telif ve burs miktarları toplamı ile diğer masraf kalemlerinin toplamının projenin özelliğine bağlı olarak dengeli olması gözetilir.

42 Telif ve Burs Ödemeleri
Ağustos, Kariyer ve Aralık 2004 dönemlerinde desteklenen projelere mahsus olmak üzere Telif ücreti ile ilgili ne yapılacak? Halihazırda yürürülüğe girmiş olan bu projelerde yürütücünün talebi olmadan, TÜBİTAK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde telif ücreti hesaplanarak, proje bütçesine ek ödenek olarak ilave edilecektir. Telif ücretinin hesaplanmasında, projenin panel puanı ve Yürütücü ve araştırmacıların projeye katkı oranları (%100 üzerinden) dikkate alınacaktır.

43 Telif ve Burs Ödemeleri
Ağustos, Kariyer ve Aralık 2004 dönemlerinde desteklenen projelere mahsus olmak üzere Burs ödemeleri ile ilgili ne yapılacak? Bu tür bir ödemenin yapılabilmesi için, Proje öneri formunda Türkiye’de kurulu yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans eğitimlerini yapan öğrencilerinin tatbikat amacıyla yer alacaklarının ve bu kişilere, yeme ve yatma giderleri ile tahsil giderlerinin karşılanması amacıyla burs ödemesi yapılacağının belirtilmiş olması şarttır. Öneri formunda bu kişiler için herhangi bir burs ücreti talebinde bulunulmamış ve/veya bulunulmuş ama, burs limitleri çerçevesinde artırım talep edilecekse, yürütücünün bu yöndeki gerekçeli talebi ve TÜBİTAK’ın onayı ile belirlenen burs miktarı proje bütçesine ek ödenek olarak verilebilecektir. Ancak bu kapsamda uygun görülen ödemeler, ikinci transfer döneminden itibaren işleme alınacaktır.

44 Telif ve Burs Ödemeleri
2005 Nisan ve daha sonraki dönemlerde önerilen projelerde Telif ücreti ile ilgili ne yapılacak? Proje tekliflerinde öneri sahibi tarafından telif talebi yapılmayacaktır. Ancak proje yürütücüsü telif istemiyorsa, öneri formunun ilgili bölümünde bu hususu belirtecektir. Projenin desteklenmesi halinde; yürütücü ve araştırıcılara verilecek telif ücreti, TÜBİTAK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanarak, proje bütçesine ilave edilecek ve sözleşme buna göre hazırlanacaktır. Telif ücretinin hesaplanmasında, projenin panel puanı ve Yürütücü ve araştırmacıların projeye katkı oranları (%100 üzerinden) dikkate alınacaktır.

45 Telif ve Burs Ödemeleri
2005 Nisan ve daha sonraki dönemlerde önerilen projelerde Burs ödemeleri ile ilgili ne yapılacak? Bu tür bir ödemenin yapılabilmesi için, Proje öneri formunda Türkiye’de kurulu yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans eğitimlerini yapan öğrencilerinin tatbikat amacıyla yer alacaklarının ve bu kişilere, yeme ve yatma giderleri ile tahsil giderlerinin karşılanması amacıyla burs ödemesi yapılacağının belirtilmiş olması şarttır. Proje öneri formunda burs ödemesi yapılacak bu kişilerin niteliği (Y. lisans, doktora öğrencisi ve/veya post doktora), burs ödemesi yapılacağı süre ve aylık burs miktarının belirtilmesi şarttır. Yukarıdaki hususların proje öneri formunda belirtilmemesi halinde, daha sonra yapılacak burs talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu durumda yeni bir öğrenci projede yer alabilir, ancak burs ödemesi yapılmaz.

46 Projede Yardımcı Personel Çalıştırılması
Yardımcı Personel kimlerdir? Proje yürütücüsünün veya yardımcı araştırıcıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan ve iş sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan Uzman, teknik eleman, laborant v.b. işvereni Üniversite olan personeldir.

47 Projede Yardımcı Personel Çalıştırılması
Proje yardımcı personel çalıştırılması için ön koşul nedir? Projede çalıştırılacak yardımcı personelin niteliği, sayısı, süresi ve ödenecek ücretlerinin önceden proje bütçesine belirlenmiş ve TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş olması birinci şarttır.

48 Projede Yardımcı Personel Çalıştırılması
Yardımcı personel nasıl çalıştırılır ve ödemeler nasıl yapılır? Yardımcı personel çalıştırılması iki statüde yapılabilir; İş sözleşmesine dayalı olarak işvereni üniversite olan çalıştırma Hizmet alımı yoluyla çalıştırma

49 Projede Yardımcı Personel Çalıştırılması Statüler
İş sözleşmesine dayalı olarak işvereni üniversite olan çalıştırma: Bu tür personele yapılacak ödemeler, proje bütçesinde her bir personel için belirtilen miktarlar üzerinden üniversite tarafından aylık yapılır. Bu personel ile ilgili her türlü bildirim ve yasal yükümlülükler işveren sıfatı ile üniversite tarafından yerine getirilir. Hizmet alımı yoluyla çalıştırma: Bu şekilde personel çalıştırılabilmesi için bütçede öngörülmüş olması şartı ile ihale mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

50 Projede Yardımcı Personel Çalıştırılması
Yardımcı personel değişikliği nasıl ve kim yapar? Yürütücünün uygun görmesi halinde değişiklik yapılabilir. Bu değişiklik yürütücü tarafından, gereği için Üniversiteye, bilgi için ise yalnızca Gelişme raporlarında olmak üzere TÜBİTAK’a bildirilir.

51 Projede Burs Ödemeleri
Burs ödemeleri nasıl yapılacak? Aylık burs ödemelerinin yapılabilmesi için projede yer alacak lisansüstü öğrencileri öncelikle yürütücü belirler. Daha sonra Yürütücüsü tarafından her öğrenci için “Burslu Öğrenci Bilgi Formu” ayrı ayrı doldurularak Üniversitenin ilgili birimine verilir. Üniverite görevlisi formda belirtilen bilgiler doğrultusunda belirlenen burs miktarını, burs alacak kişinin banka hesabına her ay düzenli olarak proje hesabından havale eder.

52 Projede Burs Ödemeleri
Burs alacak öğrenci birden fazla projede yer alması halinde hepsinden burs alabilir mi? Lisansüstü öğrencinin birden fazla fazla projede yer alması durumunda sadece bir projeden burs ödemesi yapılır. Burs alacak öğrenci başka bir üniversiteden veya kamu kurumundan olabilir mi? Evet olabilir.

53 Projede Burs Ödemeleri
Burs miktarları en fazla ne kadar olabilir? 2005 yılı için burs miktarı üst sınırları: Üniversitede veya başka bir kuruluşta ücret karşılığı çalışmayanlar: Yüksek Lisans Öğrencisi : YTL/ay Doktora Öğrencisi : YTL/ay Post doktora : YTL/ay Ücretli görevi olanlar: Yüksek Lisans Öğrencisi : YTL/ay Doktora Öğrencisi : YTL/ay Post doktora : YTL/ay

54 Harcırah Ödemeleri Harcırah ödenebilmesinin şartları nelerdir?
Harcırah ödenebilmesi için seyahatin proje bütçesinde yer alması ve seyahat için Üniversite yetkililerinden onay alınması gerekmektedir. (uygulanacak işlem Üniversiteden harcırah almadan yapılacak seyahatlere ilişkin uygulamada olan prosedürdür.)

55 Harcırah Ödemeleri Kimlere ne kadar gündelik verilir?
2005 yılı için Yürütücülere 30.-YTL/gün, Yardımcı araştırmacı ve Yardımcı personel ile proje kapsamında seyahat amaçlı görevlendirilen Üniversite personeline 25.-YTL/gün dür. (27,60.- YTL üzeri gelir vergisine tabidir) Yurt dışı seyahatlerde TÜBİTAK’ın konuya ilişkin belirlediği mali hükümler geçerli olup, yapılacak ödemeler proje bütçesinde öngörülen tutarlar çerçevesinde yapılır. Ancak, hüküm bulunmaması halinde Yurtdışı gündeliklerine ilişkin “Bakanlar Kurulu Kararı”na göre işlem yapılacaktır.

56 Harcırah Ödemeleri Konaklama bedeli ödeniyor mu?
Belgelendirilmesi karşılığı gündeliklerinin iki katına kadar konaklama bedeli ödenir. Seyahat öncesi avans alınabilecek mi? Proje bütçesinde öngörülen her harcama kalemi için belirlenen limit dahilinde avans alınabilir. (seyahat harcamalarında ödeneği aşmamak ve yapılacak seyahat giderlerine karşılık gelmek şartıyla limit yoktur.)

57 Harcırah Ödemeleri Seyahat giderleri neleri kapsar?
Seyahatlerde esas olarak demiryolu (yataklı tren hariç) ve kara nakil araçları kullanılır. Yolluk bildirgesine eklenecek biletlerin bedelleri ödenir. Seyahate gidiş ve dönüşlerde, ikametgah ile tren veya otobüs terminali arasında ödenecek taksi, dolmuş, vapur ve benzeri araç ücretleri belgelenmesi kaydıyla ödenir.

58 Harcırah Ödemeleri Uçak veya yataklı vagon ile seyahat edilebilir mi?
Gerekçesini belirterek ve projede ek ödeneğe sebep olmaması kaydıyla Üniversite yetkilisinden izin alınması halinde yapılabilir.

59 Harcırah Ödemeleri Özel araç ile seyahat yapılabilir mi?
Projede ek ödeneğe sebep olmaması kaydıyla, araştırmanın gerektirdiği hallerde, önceden mesafe (kilometre) ve güzergah belirterek Üniversite yetkilisinden onay alınmak koşuluyla şehirlerarası seyahatler özel oto ile yapılabilir.

60 Harcırah Ödemeleri Özel araç ile yapılan seyahatin ödemesi ve belgelendirilmesi nasıl yapılır? Yapılan şehirlerarası seyahatlerde her 100 kilometre için 06 litre kurşunsuz benzin ücreti ödenir. Ödeme için geçici görev yolluğu bildirgesi doldurulur. Bu bildirgeye yapılan kilometre ile orantılı olarak alınan benzin faturalarının bilgi için eklenmesi şarttır.

61 Harcırah Ödemeleri Araç kiralama ile seyahat yapılabilir mi?
Proje bütçesinde ödeneği olmak şartıyla ve Üniversite yetkilisinden onay alınmak koşuluyla araştırmanın gerektirdiği hallerde fatura alınmak suretiyle araç kiralaması yapılabilir. Araç kiralama ile yapılan seyahatin ödemesi ve belgelendirilmesi nasıl yapılır? Proje numarası belirtilerek Üniversite adına alınacak Fatura ile belgelenir. Faturaya Mahalli Belediye veya Şoförler Cemiyetinden alınacak Rayiç Belgesi eklenir.

62 Harcırah Ödemeleri Resmi Araç ile seyahat yapılabilir mi? Nasıl uygulanır? Projede ödeneğin bulunması şartı ile yapılabilir. Kamuya ait hizmet otolarıyla yapılan bu seyahatlerde alınacak benzin faturaları proje harcama belgesi olarak kabul edilir. Benzin faturalarının kabul edilebilmesi için; faturanın araç plaka numarası ve proje numarası belirtilerek Üniversite adına alınması gerekmektedir. Ayrıca, yol güzergahı ve yaklaşık kilometre bilgisi belirtilerek, aracın projeye tahsis edildiğine dair yetkili kuruluştan alınacak resmi yazının alınan benzin faturasına eklenmesi gerekir.

63 Kurum Hissesi Kurum hissesi nedir? Nasıl hesaplanır?
Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun (üniversite) imkanlarından faydalanılması karşılığında proje maliyetine bağlı olarak hesaplanan ve proje bütçesi içinde yer alan tutardır. Projenin yürütüldüğü birimin bilimsel araştırmalarında kullanılmak üzere proje bütçesinde yer alan, ana teçhizat ve sistemler ile telif ödemeleri dışındaki giderlerin en fazla %20 sine tekabül eden ödenektir.

64 Kurum Hissesi Kurum Hissesi nasıl ödenir ve harcanır?
Kurum Hissesi, projenin gelişme rapor dönemleri itibariyle ödenir. Kabul edilen raporunun kapsadığı dönem içindeki ana teçhizat ve sistemler ile telif ödemeleri dışındaki gider toplamının en fazla %20’si Projenin dönem ödeneği ile birlikte proje özel hesabına TÜBİTAK tarafından aktarılır. Kurum hissesi, projenin fiilen yürütüldüğü birim yetkilisinin (Bölüm Başkanı ve/veya ABD Başkanı) talebi ve proje yürütücüsünün uygun görüşü ile bu esaslar çerçevesinde harcanır.

65 Kurum Hissesi Gelişme rapor dönemlerinde gönderilen Kurum hisseleri topluca harcanabilinir mi? Evet harcanabilir. Ancak, yalnızca projenin yürütüldüğü birimde (ABD, Bölüm, Merkez ve Enstitü vb.) desteklenen projelerin Kurum hissesi topluca harcanabilir.

66 Kurum Hissesi Kurum Hissesi ile yapılacak harcamalar önceden projede öngörülmüş olacak mı? Mahiyeti ne olacak? Kurum hissesi proje bütçesinde mahiyeti belirtilmeden toplam rakam olarak yer alacaktır. Kurum Hissesinin mahiyeti, harcanması aşamasıda araştırmanın filen yürütüldüğü birim yetkilisince (ABD, Bölüm, Merkez ve Enstitü vb.) bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere belirlenecektir.

67 Kurum Hissesi Kurum hissesi geri alınabilir mi?
Ödemesi yapılan kurum hissesi geri alınmaz, Ancak esaslarda belirtilen olumsuz haller söz konusu olduğunda Kurum hissesi kullanılarak alınmış makine ve teçhizat geri alınır. Ayrıca, özel hesapta Kurum hissesinden harcanmamış bakiyeler TÜBİTAK’a iade edilir.

68 Diğer Hususlar Gelişme raporları ne zaman ve nasıl verilecek?
Sözleşmede belirtilen tarihlerde ve TÜBİTAK’ın belirlediği formatta yürütücü tarafından hazırlanarak TÜBİTAK’a iletilecek. Zamanında iletilmez ise ne olacak? Yürütücünün geçerli bir mazereti olmadığı halde zamanında gelişme raporları gönderilmemesi halinde yürütücü TÜBİTAK tarafından ikaz edilir. Belirlenen sürede yine gönderilmez ise projenin iptali yönüne gidilir.

69 Diğer Hususlar Tahakkuk ve ödeme kim tarafından ne kadar sürede yapılır? Proje kapsamında yapılan harcamalar, üniversitenin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili tahakkuk birimince işlemler gerçekleştirilip, proje yürütücüsü tarafından tahakkuk memuru sıfatı ile tahakkukunu müteakip, harcama yetkilisinin imzasından sonra iki iş günü içinde Bütçe Dairesi Başkanlığınca ödenir.

70 Diğer Hususlar Harcamaların denetimini kim yapacak?
Harcamaların denetimi, Maliye Denetim Elemanları tarafından yapılacaktır. Bu harcamalar Maliye vizesi ve Sayıştay tescil denetimine tabi midir? Değildir.

71 Diğer Hususlar Proje bu esaslar çerçevesinde tamamlanmak zorunda mı?
Projenin yürütülmesi sırasında, bu Esaslarda öngörülen şekilde yürütülmediğinin veya yürütülemeyeceğinin anlaşılması halinde, söz konusu proje için yapılacak transfer işlemi durdurulur ve varsa proje için özel hesaba aktarılan tutarlardan kalanlar TÜBİTAK’a iade edilerek proje bu Esaslar kapsamı dışında tamamlanır. Bu durumda bu projeye ait kalan Kurum hissesi ödenmez.

72 Diğer Hususlar Projede yürütücü değişikliği nasıl olur?
Projelerde, proje yürütücüsünün değiştirilmesi gerektiği veya kendisinin ayrılmayı talep ettiği hallerde, projenin durumu ilgili Araştırama Grubu tarafından değerlendirilerek, projenin iptali, yürürlükten kaldırılması veya yeni bir proje yürütücüsünün görevlendirilmesi hususunda oluşturulacak öneri, TÜBİTAK Başkanlığı tarafından karara bağlanır.

73 Diğer Hususlar Projede yürütücü Kurum değiştirirse ne olur?
Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi halinde; yürütücü, kurum değişikliğini, projenin yeni kurumda yürütülebileceğine dair kurum yetkilisinden aldığı; "projenin kurumunda yürütülmesine izin verdiğine; Kurum sıfatı ile projeye gerekli desteği vereceğine; proje sözleşmesi hüküm ve şartlarını bildiğine ve bu hüküm ve şartlara uymayı kabul ve taahhüt ettiğine" dair yazı ile birlikte TÜBİTAK’a bildirir. Bu durumda, proje kapsamında daha önce alınmış olan teçhizat ve sarf malzemeleri proje süresince yürütücüsünün gözetimi ve sorumluluğunda olduğu için gerekirse projenin yürütüleceği kuruma götürülebilir. Bu husustaki uygulama yürütücünün gerekçeli başvurusu üzerine TÜBİTAK tarafından karara bağlanır.

74 Diğer Hususlar Projede yürütücü Kurum değiştirirse
Kurum hissesi ne olur? Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi halinde; proje için TÜBİTAK’ın belirlediği esas çerçevesinde ödenecek olan Kurum hissesi, projenin yürütüldüğü döneme bağlı olarak ilgili Kuruma ödenir.

75 Diğer Hususlar Projede araştırıcı değişikliği nasıl olur?
Proje önerisinin kabulünden sonra, projede çalışan araştırmacı ile ilgili yapılması öngörülen değişiklikler, atama ve görevden alma dahil olmak üzere, proje yürütücüsünün gerekçeli önerisi ve TÜBİTAK’ın onayı ile yapılır.

76 Diğer Hususlar Proje Yürütücüsünün TÜBİTAK ile yapacağı yazışmalar nasıl olacaktır? Projenin yürütülmesi esnasında TÜBİTAK onayı yada bilgisi gereken durumlarda yürütücünün TÜBİTAK’a yapacağı talep ve yazışmalar Üniversite kanalı ile değil, direk yürütücü tarafından TÜBİTAK’a (İlgili Gruba) yapılacaktır.

77 SORUMLULUKLAR Projede yürütücünün sorumlukları nedir?
Proje yürütücüsü, projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali yönlerden, bu Esaslar ve TÜBİTAK’ın diğer mevzuatına uygun bir şekilde yürütmekten, harcamaların proje amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmamasından doğacak her türlü zararın tazmininden sorumludur.

78 SORUMLULUKLAR Müşteri sorumlulukları nedir?
Müşteri, projenin, yürütücü ile imzalanan protokol çerçevesinde yürütülmesinin izlenmesinden ve proje sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

79 SORUMLULUKLAR Üniversite (Kurum) sorumlulukları nedir?
Kurum, bu Esaslarda kendisine verilen görev çerçevesinde projenin; etkin, sözleşmeye uygun yürütülmesinden ve TÜBİTAK’a gerekli bilgi akışının sağlanmasından; Sayman, giderlerin kanıtlayıcı belgelere dayanılarak doğru şekilde muhasebesi, evrakların denetime sunulmak üzere saklanması ve raporlanmasından sorumludur.

80 SORUMLULUKLAR TÜBİTAK sorumlulukları nedir?
TÜBİTAK, projelerin yürütülmesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almaktan, sorumludur.

81 TÜBİTAK Projeleri Teşekkürler...


"TÜBİTAK Proje Destekleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları