Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK Tarafından Gerçekleştirilen Proje Destekleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK Tarafından Gerçekleştirilen Proje Destekleri"— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK Tarafından Gerçekleştirilen Proje Destekleri
Harcamaları TÜBİTAK Tarafından Gerçekleştirilen Proje Destekleri 2008

2 İçerik Tanımlar Harcamaların Gerçekleştirilmesi İlgili Mevzuat
Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri Satınalma İşlemleri Muayene ve Kabul İşlemleri Ayniyat İşlemleri Bütçe İşlemleri

3 İçerik Proje Teşvik İkramiyesi Projede Personel Çalıştırılması
Burs Ödemeleri Seyahat Ödemeleri Kurum Hissesi Proje Durum Değişiklikleri İzleme Diğer Hususlar Sonuçlandırma Sorumluluklar

4 Tanımlar

5 Tanımlar Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş (Kurum):
TÜBİTAK tarafından desteklenmesi kabul edilen projelerin fiilen yürütüldüğü özel veya kamu, tüzel veya gerçek kişileri Projenin Yürütüldüğü Birim (Birim) : Projeyi yürüten, projenin sözleşme ve eklerinde öngörülen plan, takvim ve sözleşme ile ilgili mevzuatta belirtilen kurallara uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olan Kurum bünyesindeki birimi (Bölüm, ABD, Enstitü vb.)

6 Tanımlar Proje Personeli:
Proje yürütücüsü, araştırmacı, yardımcı personel ve danışmanlardan oluşan proje çalışanlarını, Proje Yürütücüsü: Sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan araştırmacıyı,

7 Tanımlar Araştırmacı:
İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek ve sonuç raporunda ve/veya diğer yayınlarda yazarlar arasında adı geçecek olan proje yürütücüsü dışındaki kişileri, Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

8 Tanımlar Yardımcı Personel:
Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan, sonuç raporunda adı geçmeyen ve işvereni Kurum olan uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri personeli,

9 Tanımlar Bursiyer/Doktara sonrası bursiyer:
Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri“ bursiyer, Doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan Türkiye’de ikamet eden T.C. veya yabancı uyruklu kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak,

10 Tanımlar Danışman : Projenin özel uzmanlık gerektiren konulardan birinde kısa süreli ve geçici olarak hizmetinden yararlanılan, sonuç raporunda adı geçmeyen araştırmacı tanımına uygun Uzman kişileri,

11 Tanımlar Proje kapsamında yapılacak harcamaların gerçekleştirilmesinde sorumlu olacak kişiler; Harcama Yetkilisi: Projeden sorumlu olmak üzere TÜBİTAK tarafından belirlenen harcama yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi: Projeden sorumlu olmak üzere TÜBİTAK tarafından belirlenen Gerçekleştirme Görevlisi , Muhasebe Yetkilisi: TÜBİTAK’ın muhasebe yetkilisi, İhale Yetkilisi: Proje ile ilgili belirlenen harcama yetkilisi olacaktır.

12 Tanımlar Proje Sözleşmesi:
TÜBİTAK ilgili mevzuatına göre taraflarca imzalanan sözleşmeyi/talimatnameyi, Ekonomik Sınıflandırma Kodları: Proje öneri formunda yer alan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje bütçesinde, yapılacak harcamaların nitelikleri itibariyle analitik kodlama sistemine uygun olarak gösterildiği bölümleri,

13 Bütçe Proje Bütçesini kim hazırlar, kim onaylar?
Proje yürütücüsü hazırlar ve TÜBİTAK onaylar. Kabul edilen bu bütçe sözleşmenin eki niteliğindedir. Bütçe hangi formatta hazırlanır? Öneri formunda belirtilen Ekonomik Sınıflandırma kodları 4. düzeyinde hazırlanır. Projelerin bütçelendirmesinde ve uygulanmasında kullanılacak ekonomik sınıflandırma kodları TÜBİTAK tarafından belirlenmiş olup, bunlara ilişkin açıklamalara ait doküman web sayfamızda ( veya tts.tubitak.gov.tr) mevcuttur. Mal ve hizmet alımı ile sermaye giderleri ayırımında kullanılan ve Bütçe Kanunu ile belirlenen limitler TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde uygulanmaz.

14 Harcamaların Gerçekleşmesi

15 Mevzuat Projelerin yürütülmesinde ve harcamaların gerçekleştirilmesinde hangi mevzuata uyulacaktır? TÜBİTAK Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik TÜBİTAK Hızlı Destek Programı Esasları Araştırma ve Kariyer Projelerinde Proje Teşvik İkramiyesi, Burs, Bilimsel Toplantıya Katılım ve Kurum Hissesi İle İlgili Uygulanacak Mali İlkeler TÜBİTAK Araştırma-Geliştirme Projelerine Ait İhale Esasları Uluslararası İkili İşbirliği Anlaşma Metinleri Proje Destekleme Sözleşmesi Bunların dışında TÜBİTAK Bilim Kurulu Kararları ve ARDEB Koordinasyon Komitesi kararları da yukarıdaki ilgili mevzuat hükümlerine yansıtılmaktadır.

16 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Mal ve hizmet alımlarından sonra ödeme yapılması esastır. Ancak gerektiği zaman ön ödeme yoluyla harcamalar gerçekleştirilebilir. En fazla ne kadar ön ödeme alınabilir? TÜBİTAK tarafından belirlenen ön ödeme limitleri dahilinde alınabilir (2008 yılında ön ödeme limiti YTL dir). Seyahat için yapılacak ön ödemeler bu limitlere dahil değildir. Seyahat harcamaları için seyahatin gerektirdiği kadar ön ödeme alınabilir.

17 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Ön ödeme talepleri nasıl yapılır ve nereden alınabilir? Ön ödeme talepleri, Proje Yürütücüsü tarafından veya yazılı olarak görevlendireceği mutemet tarafından proje bütçesinde öngörülen harcama kalemleri (ekonomik sınıflandırma kodu) dikkate alınarak ve ekonomik sınıflandırma kodu belirtilerek yapılır. Talepler “Ön Ödeme Senedi doldurulup imzalandıktan sonra İlgili Araştırma Grubuna (İlgili Grup)/Sözleşme Yönetimi Müdürlüğüne (SYM) yapılır. Talep edilen ön ödeme, İlgili Grup/SYM tarafından ödenek kontrolü yapıldıktan sonra Harcama Yetkilisinin onayını müteakip ön ödeme senedinde belirtilen Yürütücünün avans hesabına en kısa sürede havale edilir.

18 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Mahsup ne zaman yapılacaktır? Mahsup, ön ödemenin yapıldığı tarihten itibaren (yürütücünün banka hesabına yatırıldığı tarih) en geç 2 (iki) ay içinde yapılacaktır. Seyahat faslından ön ödeme alınmış ise; seyahatin bitmesini takip eden 15 gün içinde yapılacaktır.

19 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Mahsup nasıl yapılacaktır? (Devam…) Mahsup işlemi, yapılan harcamaların proje bütçesindeki ekonomik sınıflandırma kodları ile ilişkilendirilmesi ve ödeneklerinin uygunluğunun İlgili Grup/SYM tarafından kontrolünü müteakip gerçekleştirilir. Mahsup evrakında yer alan harcamaların mahiyeti, projede öngörülmüş olması ve proje bütçesinde yer alan ekonomik sınıflandırma kodlarındaki ödeneklerin üzerinde olamaz.

20 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Mahsup nasıl yapılacaktır? (Devam…) Eğer proje harcamaları ödenek aşımını gerektiriyor ise; mahsup işleminden önce bu ödenek aşımını karşılamak için gerekli olabilecek fasıl aktarımları ve/veya ek ödenek işlemleri esas ve usullere uygun olarak mutlaka yapılmalıdır. (Bu işlemlerin mahsup süresi içinde gerçekleşmesi gerekir) Aksi halde yapılan fazla harcama mahsupta işlem görmeyecektir.

21 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Mahsup nasıl yapılacaktır? (Devam…) Ön ödeme talebinin yapıldığı tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri ön ödemenin mahsubunda kabul edilmez.

22 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Ön ödemeden artan para ne yapılacak? Ön ödeme taleplerinin harcamanın gerektirdiği kadar olması esastır. Ancak, alınan ön ödemeden para artar ise, artan para, proje hesabına iade edilecek ve havale makbuzu mahsup evrakına konulacaktır. Alınan ön ödeme üzerinde harcama yapılırsa ne olacak? Eğer yapılan harcamanın mahiyeti projede öngörülmüş ve karşılığı ödenek proje hesabında varsa, fazla yapılan harcama kesin ödeme olarak Kurum tarafında proje yürütücüsünün hesabına havale edilir. (Çok zorunlu hallere münhasır bu işlem yapılabilir)

23 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Proje süresince kaç kere ön ödeme alınabilir? Proje süresince ön ödeme için sayı sınırlaması yoktur. Ancak, bir ön ödemenin usulüne uygun mahsubu yapılmadan yeni ön ödeme yapılmaz.

24 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Zamanında kapatılmayan ön ödeme olursa ne yapılacak? Mahsup süresi içinde gerçekleşen harcamalar kabul edilir. Bunun dışında kalan tutarlar üzerinden 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanarak ilgililerden bu miktarın TÜBİTAK banka hesabına yatırmaları istenir.

25 Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri
Harcama yapmadan veya az harcama yapılarak zamanında kapatılan ön ödeme olursa ne yapılacak? Mahsup süresi içinde, ön ödeme tutarının en az % 50’sinin harcanmadan iade edilmesi halinde, harcanamama gerekçeleri TÜBİTAK tarafından ilgiliden istenebilir . Yapılan değerlendirme sonucunda yürütücünün veya mutemedin ihmal, kusur veya suistimalinin tespiti halinde; harcanmayan tutarlara 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanarak bu miktarın ilgililerden TÜBİTAK banka hesabına yatırmaları istenir.

26 Satınalma İşlemleri (Ön Ödeme Yoluyla Olanlar)
Harcamalarda hangi form ve belgeler kullanılacak? TÜBİTAK tarafından belirlenen form ve belgeler kullanılır (Özellikle; Mahsup/Kesin Hesap Formu, Burslu Öğrenci Bilgi Formu, Geçici Görev Yolluk Bildirgesi). Bu form ve belgelere adresinden ulaşılabilir.

27 Satınalma İşlemleri (Ön Ödeme Yoluyla Olanlar)
Faturalar kimin adına düzenlenecek? Faturalar, Proje numarası belirtilmek suretiyle Yürütücü Kurum adına düzenlenecektir. (Örneğin: Ege Üniversitesi-107G001 nolu Proje) Alınan faturalarla ilgili olarak ne yapılacaktır? Proje Yürütücüsü yapılan harcama belgelerini icmal listesine (Mahsup/Kesin Hesap Formu) beyan ederek “Belge(ler)de yer alan mal ve hizmetler piyasa araştırması yapılarak en uygun şartlarda satın alınmıştır.” ifadesi yazılıp, imzalanarak mahsubu yapılmak üzere İlgili Grup/SYM’ye teslim edilecektir.

28 Satınalma İşlemleri (Doğrudan Temin Yoluyla Olanlar)
Doğrudan temin kim tarafından yapılacak? Doğrudan Temin, Harcama Yetkilisinin görevlendireceği Proje Yürütücüsü veya TÜBİTAK Satınalma Birimi elemanı aracılığı ile yapılır. Doğrudan teminde hangi limitler kullanılacak ve bu limitler ne kadardır? Doğrudan temin için TÜBİTAK limitleri uygulanacaktır. 2008 yılı için TÜBİTAK limiti: Proje Yürütücüsü: YTL + KDV TÜBİTAK tarafından : YTL + KDV

29 Satınalma İşlemleri (Doğrudan Temin Yoluyla Olanlar)
Doğrudan temin nasıl gerçekleştirilecektir? Proje yürütücüsü, projede öngörülen malzeme veya hizmete ilişkin teknik şartname hazırlayarak satınalmanın yapılması için bir yazı ile İlgili Grup/SYM’ye müracaat eder. Satınalma, yaklaşık maliyet tespiti ve ilan yapılmaksızın, limite bağlı olarak İlgili Grup/SYM tarafından Harcama Yetkilisi onayı alınarak, Proje Yürütücüsü veya TÜBİTAK satınalma birimi tarafından piyasa araştırması yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

30 Satınalma İşlemleri (Doğrudan Temin Yoluyla Olanlar)
Doğrudan temin yoluyla yapılacak satınalmalarda yazılı veya en az 3 teklif alınması zorunlu mudur? Yürütücü veya TÜBİTAK satınalma birimi piyasa araştırması yapmak suretiyle en uygun alımı yapmak zorundadır. Yazılı teklif toplamak zorunda değildir. Satınalma sonunda ödeme nasıl gerçekleşir? Yürütücü veya TÜBİTAK satınalma birimi tarafından malzeme teslim alındıktan sonra, fatura ve ekindeki piyasa araştırma tutanağı, İlgili Grup/SYM’ye iletilir. Daha sonra fatura bedeli, proje bütçesinden ilgili firmanın banka hesabına TÜBİTAK tarafından transfer edilir. (Not: Satınalınan malzeme “dayanıklı taşınır” ise malzeme Kurumun ayniyatına kaydedilerek oluşturulan “Taşınır işlem Fişi”nin bir örneği ödeme belgesine eklenir.)

31 Satınalma İşlemleri (İhale Yoluyla Olanlar)
İhale suretiyle yapılacak alımlarda hangi mevzuata tabi olunacak? Alımlar, 22/04/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Araştırma-Geliştirme Projelerine Ait İhale Esasları”na göre gerçekleştirilir.

32 Satınalma İşlemleri (İhale Yoluyla Olanlar)
İhale nasıl gerçekleştirilecektir? Proje yürütücüsü projede öngörülen malzeme veya hizmete ilişkin teknik şartnameyi hazırlayarak, satınalmanın yapılması için İlgili Grup/SYM’ye müracaat eder. Satınalma, ilgili Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

33 Satınalma İşlemleri (İhale Yoluyla Olanlar)
İdari ve teknik şartname kim tarafından hazırlanacak? İdari şartname TÜBİTAK tarafından, teknik şartname ise proje yürütücüsü veya yürütücünün görevlendireceği kişiler tarafından hazırlanıp, yürütücü tarafından onaylanmalıdır. İhale nasıl sonuçlandırılacak? İhale ilgili mevzuat doğrultusunda sonuçlandırılacaktır.

34 Muayene ve Kabul İşlemleri
Alınan mal ve hizmetlerin kabulü için komisyon oluşturulacak mı? Kimler olacak? Sadece dayanıklı taşınırlar için komisyon oluşturulacak ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kurulacak komisyonlarda proje yürütücüsü veya proje personelinden birisi mutlaka bulunacaktır. Not: Dayanıklı taşınırlar projenin yürütüldüğü kurumun ayniyatına kayıt olacağı için söz konusu komisyon kurum tarafından oluşturulacaktır.

35 Ayniyat İşlemleri Alınan malzeme nereye kaydedilecektir? Taşınır Mal Yönetmeliğinde “dayanıklı taşınırlar” olarak tanımlanan malzemelerin kurumun ilgili mevzuatı ve bu esaslar çerçevesinde muayene ve kabulü yapılarak kurum taşınırlarına ilgili harcama birimi (projenin fiilen yürütüldüğü Fakülte, Bölüm, ABD) adına kaydedilir . Oluşturulan “Taşınır işlem Fişi”nin bir örneği ödeme belgesine eklenir. Kaydedilen dayanıklı taşınır, zimmet fişi düzenlenerek ilgili yürütücünün kullanımına tahsis edilir. Bunların dışında kalan taşınırlar kaydedilmez.

36 Bütçe İşlemleri Ödeneklerin kullanımına ilişkin düzenlemeler ile tasarruf tedbirlerine uyulacak mı? Aksine bir hüküm olmadığı takdirde, proje harcamaları bu düzenlemelerin ve tedbirlerin dışında tutulacaktır.

37 Bütçe İşlemleri (Fasıl Aktarımları)
Ekonomik Sınıflandırma Kodları arasında aktarım hangi durumlarda yapılır? Projede öngörülen malzeme yada hizmetlerin ödeneklerinin yetersiz kalması durumunda, onay alınmak suretiyle ekonomik sınıflandırma kodları arasında aktarım yapılabilir.

38 Bütçe İşlemleri (Fasıl Aktarımları)
Ekonomik Sınıflandırma Kodları arasında aktarım yetkisi kimdedir? Proje yürütücüsünün gerekçeli talebi ilgili Grup tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Karar yürütücüye bildirilir.

39 Bütçe İşlemleri (Fasıl Aktarımları)
Hangi Ekonomik Sınıflandırma Kodlarında (fasıllarda) aktarım yapılmaz? Burs, PTİ, Seyahat (arazi çalışmaları hariç) ve Kurum Hissesi fasıllarına aktarım yapılmaz, bu fasıllarda kalan ödeneğin başka fasıllara aktarımı da yapılmaz. Ayrıca bu fasıllara ek ödenek de verilmez.

40 Bütçe İşlemleri (Öngörülmeyen Talepler)
Proje bütçesinde kalan ödenek ile proje kapsamında öngörülmeyen yeni mal ve hizmet alımları yapılabilir mi? Toplam ödeneği değiştirmeden, proje bütçesinde öngörülen bir mal veya hizmet yerine öngörülmeyen yeni bir mal ve hizmet alımı yapılabilir mi? Genel olarak bu tür talepler uygun görülmemektedir. Ancak, araştırmanın gerektirmesi halinde, Proje Yürütücüsü’nün gerekçeli başvurusu ve İlgili Grubun onayı şartıyla mümkün olabilir.

41 Bütçe İşlemleri (Ek Ödenek)
Ek ödenek hangi durumlarda ve nasıl istenebilir? Projede satın alınması öngörülen bir mal veya hizmetin kur artışı veya mücbir sebeplerden kaynaklanan ödenek yetersizliği durumunda; Araştırmanın gerektirdiği yeni bir mal veya hizmet alınması ihtiyacı durumunda; Proje bütçesinde yeralan diğer fasıllardan aktarım yapılamaması durumunda, Proje Yürütücüsü’nün gerekçeli talebi, İlgili Grubun uygun görüşü ve TÜBİTAK’ın onayı ile alınabilir.

42 Bütçe İşlemleri (Ek Ödenek)
Ek ödenek verilmesi durumunda ne yapılır? Talep edilen ek ödeneğin TÜBİTAK tarafından onaylanması halinde, İlgili Grup Proje Yürütücüsüne bilgi verir.

43 Bütçe İşlemleri Proje harcama belgeleri hangi tarihler arasında geçerlidir? Proje kapsamında yapılacak her türlü harcama belgelerinin tarihleri proje sözleşmesinde yer alan başlama ve bitiş tarihleri arasında olmaları gerekir. Verilecek ek süre bitiş tarihine dahil edilir. Proje bitiş tarihinden sonra (ek süre dahil) proje bütçesinden yalnızca PTİ ödemesi yapılabilir.

44 Projede kimler görev alır?
Personel Giderleri Projede kimler görev alır? Proje öneri formunda önerilen ve TÜBİTAK tarafından onaylanan kişiler görev alır. Proje personeli kimlerden oluşur? Proje yürütücüsü ve Araştırmacılar Yardımcı personel Danışmanlar 44

45 Personel Giderleri Projede kimler görev alamaz?
Halen TÜBİTAK’ta çalışan veya TÜBİTAK’taki görevlerinden ayrıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmemiş kişiler, danışmanlık ve hizmet alımı şeklinde temin edilen kişiler dahil, projede görev alamazlar. Bu kural, proje yürütücüsünün çalıştığı kurum/kuruluşun TÜBİTAK Birimleri olması durumunda uygulanmaz.

46 Proje personeline ne ödenir?
Personel Giderleri Proje personeline ne ödenir? Kamu çalışanı ve vakıf üniversitesi çalışanı olması şartıyla, Yürütücü, Araştırmacı ve Danışmanlara; Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) Projeye yeni istihdam edilecek yardımcı personele; Hizmet sözleşmesine bağlı olarak projede belirlenen aylık ücret 46

47 Personel Giderleri (PTİ ödemeleri)
Proje Teşvik İkramiyesinin hukuki dayanağı nedir? Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (E) Cetvelinde konuyla ilgili maddede yer alan hüküm gereğince; “…Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75’ini geçmemek ve projeden ayrıca başka bir ödeme yapılmamak kaydıyla proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden proje teşvik ikramiyesi ödenebilir…” denilmektedir.

48 Personel Giderleri (PTİ ödemeleri) Kişiye bir ayda ödenebilecek PTİ miktarları ne kadardır ? Nasıl hesaplanır? Kamu personeli olarak projede yer alan kişilere bir ayda aldığı ücretin % 75’ini geçmemek kaydıyla 2008 yılında aşağıda belirtilen üst limitlerde, PTİ (brüt) ödenebilir: Proje Yürütücüsü : YTL/ay Araştırmacılar : YTL/ay Danışman : YTL/yıl PTİ , TÜBİTAK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanarak, proje bütçesine ilave edilir ve sözleşme buna göre hazırlanır. Sözleşme ekinde, PTİ alacak kişiler tarafından imzalanmış olan “PTİ ödeme tablosu” yer alır. Proje Teşvik İkramiyesinin hesaplanmasında, projenin panel puanı ile Yürütücü ve Araştırmacıların projeye katkı oranları (%100 üzerinden) dikkate alınır.

49 Personel Giderleri (PTİ ödemeleri)
PTİ nasıl, ne zaman ve kim tarafından ödenir? Gelişme ve sonuç raporlarının kabulünü takiben İlgili Grubun uygun bulması halinde, rapor dönemine tekabül eden PTİ, sözleşme ekinde yer alan “PTİ Ödeme Planı” tablosunda belirlenen miktarlar üzerinden ilgili kişilerin banka hesabına TÜBİTAK tarafından transfer edilir.

50 Personel Giderleri (PTİ ödemeleri)
Bir kişiye aynı projeden veya farklı projelerden hem PTİ, hem de burs ödemesi yapılabilir mi? Hayır yapılamaz. Bir kişi birden fazla projeden Proje Teşvik İkramiyesi alabilir mi? Evet alabilir. Birden fazla projede görev alan bir kişinin alabileceği aylık toplam Proje Teşvik İkramiyesi, yürütücü Proje Teşvik İkramiyesi üst sınırının iki katından fazla olamaz. (2008 yılı için limit: YTL/Ay)

51 Personel Giderleri (PTİ ödemeleri)
Yurtdışında çalışan bir kişi proje personeli olabilir mi? PTİ alabilir mi? Olamaz ve dolayısı ile PTİ de alamaz. Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye’de ikamet etmeleri gerekir. Türkiye’de bir kurum/kuruluşta görev yapan yabancı uyruklu bir kişi projede görev alabilir mi? Evet alabilir. (Ancak kişinin çalıştığı kuruluştan bu kişilere ödeme yapılabileceğine dair onay belgesi istenir.) 51

52 Personel Giderleri (PTİ ödemeleri)
Projeye yeni araştırmacı alınabilir mi? Bu kişiye PTİ ödenir mi? İlgili Grubun uygun görmesi halinde alınabilir. Ancak bu kişiye PTİ ödenmez. Projeden ayrılan bir araştırmacının yerine alınan araştırmacıya PTİ ödenir mi? İlgili Grubun uygun görmesi halinde ve projeye ek ödenek getirmeyecek biçimde PTİ ödenebilir. 52

53 Personel Giderleri (PTİ ödemeleri)
Proje personelinden emekli olanlara PTİ ödemesine devam edilir mi? Gerekli yasal kesintileri yapılmak şartıyla (vergi, sigorta vb.) ödemelere devam edilir. Bir araştırmacının projeden ayrılması halinde PTİ diğer araştırmacılar arasında paylaştırılır mı? Hayır. 53

54 Personel Çalıştırma Projede yardımcı personel çalıştırılması için ön koşul nedir? Projede çalıştırılacak bu personelin niteliği, sayısı, süresi ve ödenecek aylık ücretleri proje bütçesinde belirlenmiş ve TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş olması birinci şarttır.

55 Personel Çalıştırma Projeye personel nasıl alınır?
Projede öngörülen nitelikteki personel, Yürütücü tarafından belirlenerek, İş sözleşmesine dayalı olarak ve TÜBİTAK adına işveren sıfatı ile Yürütücü tarafından belirli süreli hizmet akdi ile işe alınır. 25/08/1971 Tarihli Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği'nin 11/09/2006 Tarihli Yönetmelikle değişik 1 inci Maddesi gereği bu personelin İŞKUR aracılıyla alım şartı yoktur.

56 Personel Çalıştırma Bu personele ücretleri nasıl ödenir? Bu tür personele yapılacak ödemeler, proje bütçesinde her bir personel için belirtilen miktarlar üzerinden, Ankara’da olanlar TÜBİTAK tarafından, Ankara dışında olanlar ise TÜBİTAK adına işveren sıfatıyla yürütücü tarafından aylık yapılır. Bu personel ile ilgili her türlü bildirim ve yasal yükümlülükler işveren sıfatı ile TÜBİTAK ve/veya TÜBİTAK adına işveren sıfatıyla yürütücü tarafından yerine getirilir.

57 Personel Çalıştırma Yardımcı Personel değişikliğini kim ve nasıl yapar? Projede kabul edilen sayı ve niteliğinde değişiklik yapılmaması kaydıyla; Proje Yürütücüsünün uygun görmesi halinde yardımcı personelde değişiklik yapılabilir. Bu değişiklik Proje Yürütücüsü tarafından, bilgi ve gereği için TÜBİTAK’a bildirilir. (Not: Bu değişikliklerde projeye alınan yeni kişilere yapılacak aylık ödemeler, değiştirilen kişiler için projede öngörülen ödeneğin üzerinde olamaz)

58 Burs Ödemeleri Burs ödemeleri için ön koşul nedir?
Proje önerisinde projede yer alacak bursiyerin niteliği, (Y.Lisans ve doktora öğrencisi veya doktora sonrası araştırmacı) sayısı, süresi ve ödenecek burs miktarı proje bütçesinde belirlenmiş ve TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş olması esastır.

59 Burs Ödemeleri Burs miktarları en fazla ne kadar olabilir?
Projede yer alacak bursiyerlere TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırları geçmemek şartıyla, projede belirlenen miktarlarda burs ödemesi yapılabilir. 2008 yılı için burs miktarı üst sınırları: Bursiyer Kurumda veya başka bir kuruluşta, ücret karşılığı çalışmıyor ise: Yüksek Lisans Öğrencisi : YTL/ay Doktora Öğrencisi : YTL/ay Doktora sonrası araştırmacılar : YTL/ay Bursiyer ücretli çalışıyor ise: Yüksek Lisans Öğrencisi : YTL/ay Doktora Öğrencisi : YTL/ay

60 Burs Ödemeleri Burs ödemeleri nasıl yapılacak?
Aylık burs ödemelerinin yapılabilmesi için öncelikle projede yer alacak lisansüstü öğrencilerini ve/veya doktora sonrası araştırmacıları Proje Yürütücüsü belirler. Daha sonra Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK tarafından oluşturulan “Burslu Öğrenci Bilgi Formu” nu her Bursiyer için ayrı ayrı doldurarak ekleri ile birlikte İlgili Gruba/SYM’ye iletir. İlgili Grup/SYM, formda belirtilen bilgiler doğrultusunda bursiyer ödemeleri için onay aldıktan sonra, Proje Yürütücüsünün her ay başvurusu üzerine, aylık burs miktarını, burs alacak kişinin banka hesabına havale eder.

61 Burs Ödemeleri Bursiyer değişikliğini kim ve nasıl yapar?
Proje Yürütücüsünün uygun görmesi halinde değişiklik yapılabilir. Bu değişiklik Proje Yürütücüsü tarafından, bilgi ve gereği için İlgili Gruba/SYM’ye bildirilir. Bursiyerin projede öngörülen nitelik ve sayısında değişiklik yapılabilir mi? Bursiyer faslındaki toplam ödeneğin değişmemesi kaydıyla, bursiyerlerin nitelik (Y. lisans, doktora öğrencisi veya doktora sonrası araşırmacı) değişikliği Yürütücü tarafından yapılabilir. Bursiyer sayısının değişikliği ise, Yürütücünün gerekçeli başvurusu, İlgili Grubun uygun görmesi halinde yapılabilir.

62 Burs Ödemeleri Burs alacak öğrenci birden fazla projede yer alması halinde hepsinden burs alabilir mi? Bursiyerin birden fazla projede yer alması durumunda sadece bir projeden burs ödemesi yapılır. Bursiyer aynı anda TÜBİTAK’ın farklı iki programından burs alamaz. (Not: TÜBİTAK kendi veri tabanlarında bu kişinin TÜBİTAK ile ilişkisini sorgulayarak , yanlış yapılmış bir beyanı tesbit edebilir ve kişiye yapılan haksız ödeme geri alınabilir.) Burs alacak öğrenci başka bir üniversitede Y.Lisans/Doktora öğrencisi veya başka bir kurum/kuruluşta çalışıyor olabilir mi? Olabilir.

63 Burs Ödemeleri Türkiye’deki üniversitelerde lisansüstü öğrenim gören yabancı uyruklu kişiler proje kapsamında Burs alabilirler mi? Evet alabilirler. Proje sözleşmesi imzalanmasından sonra Bursiyer kalemindeki ödeneğin artırılması için fasıl aktarımı ve/veya ek ödenek talep edilebilir mi? Hayır edilemez. 63

64 Seyahat Ödemeleri Harcırah ödenebilmesinin şartları nelerdir?
Harcırah ödenebilmesi için seyahatin projede öngörülmüş olması ve gerekli ödeneğinin proje bütçesinde yer alması gerekmektedir. Seyahate ilişkin Kurum personelinin izin işlemleri Kurumun uygulamaları doğrultusunda gerçekleştirilir. Projede başka kurum/kuruluşun personelinin olması halinde, bu kişilerin seyahat için kuruluşundan izin alması kendi sorumluluklarında olup, seyahat harcamalarında bu iznin alınması aranmaz.

65 Seyahat Ödemeleri Proje kapsamında yapılacak seyahat harcamaları
neleri kapsar ve ne kadar ödenir? Kamu Kurumları Vakıf Üniversiteleri Yurtiçi seyahatlerde; Gündelik miktarları - Yürütücü ve Araştırmacılar YTL - Diğer Personel YTL Konaklama Ücreti Gündeliğin 2 katı (gün sınırlaması yoktur) Yurtdışı seyahatlerde; Gündelik miktarları sayılı Kanun hükümleri Konaklama Ücreti sayılı Kanun hükümleri Yol Giderleri Mutad araçların (Uçak dahil) bilet ücreti (Projede ek ödeneğe sebep vermemek kaydıyla yapılacak seyahatlerde uçak kullanımı onaya tabi değildir.)

66 Seyahat Ödemeleri Seyahat öncesi ön ödeme alınabilecek mi? Ne kadar alınabilir? Proje bütçesinde öngörülen seyahat dahil her harcama kalemi için belirlenen limit dahilinde ön ödeme alınabilir. Projede öngörülen ödeneği aşmamak ve yapılacak seyahatin gerektirdiği kadar olması şartıyla, seyahat harcamaları için alınacak ön ödemelerde limit yoktur.

67 Seyahat Ödemeleri Özel araç ile seyahat yapılabilir mi? Araştırmanın gerektirdiği hallerde, mesafe (kilometre) ve güzergah belirterek şehirlerarası seyahatler özel oto ile yapılabilir.

68 Seyahat Ödemeleri Özel araç ile yapılan seyahatin ödemesi ve belgelendirilmesi nasıl yapılır? Yapılan şehirlerarası seyahatlerde her 100 kilometre için 6 (altı) litre kurşunsuz benzin ücreti karşılığı yol gideri ödenir. Ödemeye esas olan belge, geçici görev yolluğu bildirgesidir. Bildirgede yol gideri kısmına yapılan kilometreye bağlı olarak hesaplanan yakıt gideri beyan edilir. Seyahat sırasında kullanılan özel araca alınan yakıt fişlerinin hesaplanan yakıt gideri ile dengeli olması aranır ve bu fişler bilgi için bildirgeye eklenir.

69 Seyahat Ödemeleri Araç kiralama ile seyahat yapılabilir mi?
Proje bütçesinde ödeneği olmak şartıyla, araştırmanın gerektirdiği hallerde, fatura alınmak suretiyle araç kiralaması yapılabilir. Araç kiralama ile yapılan seyahatin ödemesi ve belgelendirilmesi nasıl yapılır? Proje numarası belirtilerek Projenin Yürütüldüğü Kurum adına alınacak fatura ile belgelenir. Yakıt hariç taşıt kiralanması durumunda, araç için alınacak yakıt giderlerinin hesabında 100 km de 6 litre kurşunsuz benzin karşılığı yakıt bedeli dikkate alınır.

70 Seyahat Ödemeleri Resmi araç ile seyahat yapılabilir mi? Nasıl uygulanır? Projede ödeneğin bulunması şartı ile yapılabilir. Kamuya ait hizmet otolarıyla yapılan bu seyahatlerde alınacak yakıt fişi proje harcama belgesi olarak kabul edilir. Yakıt fişi kabul edilebilmesi için; fişin araç plaka numarası ve proje numarası belirtilerek Projenin Yürütüldüğü Kurum adına alınması gerekmektedir. Ayrıca, yol güzergahı ve yaklaşık kilometre bilgisi belirtilerek, aracın projeye tahsis edildiğine dair yetkili kuruluştan alınacak resmi yazının alınan yakıt fişine eklenmesi gerekir.

71 Seyahat Ödemeleri Proje kapsamında yurt içi ve yurt dışı konferanslara katılım veya yurt dışında çalışma ziyaretleri için ödemeler nasıl olacak? Bu seyahatler için projede mutlaka ödeneğinin konulmuş olması şarttır ve proje önerildiğinde geçerli olan mali ve idari esaslara göre bu işlemler iki türlü yapılabilir: /2 dönem ve daha önceki dönmelerde önerilen projelerde; Hem yurt içi hem yurt dışında ayrı ayrı olmak üzere yılda bir kez ve bir kişi olmak üzere, proje süresince toplam iki kez ve iki kişi (yıl içinde kullanılmayan ödenek diğer yıla aktarılamaz) bilimsel toplantılarda bildiri sunma veya proje konusu ile ilgili çalışma amaçlı seyahat yapılabilir. Bu seyahatler öncesinde mutlaka ilgili Gruptan onay alınması gerekir. Yurt içi toplantıya katılım için destek limiti: YTL/kez Yurt dışı toplantılara katılım için destek limiti: YTL/kez /3 dönem ve daha sonraki dönemlerde önerilen projelerde; Bilimsel toplantılara katılma, çalışma ziyaretleri ve benzeri faaliyetler için yapılacak olan yurtiçi / yurtdışı seyahatlere toplam olarak; yılda YTL’yi, proje süresince YTL’yi geçmemek şartıyla, ayrıntılı gerekçe talep edilmeksizin ödenek verilir. 71

72 Kurum Hissesi Kurum hissesi nedir?
Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında Yürütücü Kurum/Kuruluşun imkanlarından faydalanılması karşılığında proje maliyetine bağlı olarak hesaplanan ve proje bütçesi içinde yer alan tutardır. Proje çalışmalarında kurumun altyapısından yararlanılmaması durumunda (sosyal nitelikli projeler, anket çalışması v.b.) bu projelere kurum hissesi ödenmez.

73 Kurum Hissesi Kurum hissesi nasıl hesaplanır?
Kurum hissesi, Proje Teşvik İkramiyesi dışında kalan proje bütçesinin en fazla % 5’ine tekabül eden tutardır. Projeye ek ödenek verilmesi durumunda, bu ek ödeneğe ilişkin kurum hissesi verilmez.

74 Kurum Hissesi Kurum hissesi ile yapılacak harcamalar önceden projede öngörülmüş olacak mı? Mahiyeti ne olacak? Kurum hissesi proje bütçesine TÜBİTAK tarafından hesaplanarak ve mahiyeti belirtilmeden toplam rakam olarak yer alır. Kurum Hissesinin mahiyeti, harcanması aşamasında araştırmanın fiilen yürütüldüğü Birim yetkilisince (Bölüm ve/veya Sağlık Bilimlerinde ABD Başkanı, Enstitü Müdürü vb.) Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere belirlenir.

75 Kurum Hissesi Kurum hissesi nasıl ödenir ve harcanır?
Projenin gelişme raporunun kabul edilmesini takiben proje bütçesinde ilgili döneme ait yer alan miktarların harcamaları yapılabilir. Harcamanın yapılabilmesi için projenin fiilen yürütüldüğü Birim yetkilisinin (Bölüm, Sağlık Bilimlerinde ABD, Merkez ve Enstitü Başkanı vb.) talebi ve proje yürütücüsünün talep edilen harcamanın Ar-Ge niteliğine ilişkin uygun görüşü ile projenin tabi olduğu Esas ve Usuller çerçevesinde, ön ödeme, doğrudan temin ve/veya ihale yoluyla harcama gerçekleştirilir. Kurum Hissesi, proje bitiş tarihinden sonra harcanamaz.

76 Kurum Hissesi Gelişme rapor dönemlerinde hakedilen kurum hisseleri topluca harcanabilinir mi? Evet harcanabilir. Ancak, Üniversitelerde yürütülen projelerde yalnızca projenin yürütüldüğü birimde (Bölüm, Sağlık Bilimlerinde ABD, Merkez ve Enstitü vb.) desteklenen projelerin Kurum hissesi topluca harcanabilir.

77 Proje Durum Değişiklikleri
Proje durdurulur mu? Nasıl? Gelişme raporları sözleşmede belirtilen tarihlerde gönderilmeyen ve ikaza rağmen mücbir sebep bildirilmeyen projeler, İzleme sonucunda öngörülen amaç ve çalısma programına uygun biçimde yürütülmediği anlasılan projeler, Mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler, Proje Yürütücüsünün talebi veya söz konusu hususların TÜBİTAK’ça tespiti üzerine, TÜBİTAK Başkanlığın kararı doğrultusunda geçici olarak durdurulabilir.

78 Proje Durum Değişiklikleri
Durdurma ne zaman kalkar? Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde Proje Yürütücüsünün başvurusu TÜBİTAK’ın onayı ile proje yeniden başlatılır. Durdurma süresi sözleşme hükümleri uygulanarak proje süresine ilave edilir. Durdurmada ne yapılır? Proje ile ilgili hiçbir işlem yapılmaz ve tüm harcamalar da durdurulur.

79 Proje Durum Değişiklikleri
Proje yürürlükten kaldırılır mı? Nasıl? Mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler, tarafların basvurusu, TÜBİTAK Başkanlığın kararı ile yürürlükten kaldırılır. Yürürlükten kalkan projeye hangi işlemler yapılır? Karar TÜBİTAK tarafından Proje Yürütücüsüne ve Kurumuna bildirilir. Yürürlükten Kaldırılmanın müeyyidesi nedir? Projeye satın alınan dayanıklı taşınırlar ve kalan tüketim malzemesinin TÜBİTAK’a iadesi istenebileceği gibi, projenin yürütüldüğü kurumun yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilmesi de istenebilir.

80 Proje Durum Değişiklikleri
Proje İptal edilir mi? Nasıl? Proje yürütücüsünün kusur veya ihmalleri nedeniyle olumsuzluk saptanan ya da yürütülemeyeceği anlaşılan projeler, Bilim Kurulu kararıyla iptal edilir. İptal edilen projeye hangi işlemler yapılır? Karar TÜBİTAK tarafından Proje Yürütücüsü ile Kurumuna bildirilir.

81 Proje Durum Değişiklikleri
İptalin müeyyidesi nedir? Niteliğine bağlı olarak, projeye satın alınan dayanıklı taşınır ve kalan tüketim malzemesinin TÜBİTAK’a iadesi istenebileceği gibi, TÜBİTAK tarafından bunların projenin yürütüldüğü kurumun yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilmesi de istenebilir. Bu durumda projenin yürütüldüğü kurum talebin gereğini yapar ve TÜBİTAK’a yazılı olarak bilgi verir.

82 Proje Durum Değişiklikleri
İptalin müeyyidesi nedir? (Devam…) İptal edilen proje özel bir kuruluşta yürütülüyorsa, proje kapsamında alınan dayanıklı taşınırlar ve kalan tüketim malzemesi, iptalin projeyi yürüten kişi/kuruluşa bildirilmesinden sonraki bir ay içinde yürütücü kişi/kuruluş tarafından TÜBİTAK’a iade edilir. Ayrıca kusuru/ihmali olan kişiler hakkında, TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Çalışma Esasları uygulanır; bunlara üç yıl süresince TÜBİTAK’ta hiç bir görev verilmez, TÜBİTAK destek ve teşviklerinden yararlandırılmaz. TÜBİTAK personeli olanlar hakkında TÜBİTAK Personel Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır.

83 İzleme İzleme hangi yöntemlerle yapılır?
Projeler, TÜBİTAK’ca belirlenen formata uygun olarak hazırlanan gelişme raporları yoluyla izlenir. TÜBİTAK gerekli gördüğü hallerde, projelerin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izlemek ve denetlemek üzere, belirleyeceği kişi ve/veya kişileri proje izleyicisi olarak görevlendirebilir. TÜBİTAK, proje yürütücüsünü gelişmeler ile ilgili olarak bilgi almaya davet edebilir.

84 İzleme Gelişme raporları ne zaman ve nasıl verilecek?
Sözleşmede belirtilen tarihlerde ve TÜBİTAK’ın belirlediği formatta yürütücü tarafından hazırlanarak, TÜBİTAK’a (İlgili Gruba) iletilir. Gelişme raporları zamanında iletilmez ise ne olacak? Gelişme raporları sözleşmede belirtilen tarihlerde TÜBİTAK’a gönderilmediği ve/veya gelişme raporu içeriğinin eksik/yetersiz olması durumunda projeye ilişkin hiçbir ödeme yapılmaz. Ayrıca bu durumda sözleşmenin cezaya ilişkin madde hükmü uygulanır. Gelişme raporları geçerli bir mazeret belirtilmeksizin sözleşmede belirtilen tarihleri 1 (bir) ay geçtikten sonra gönderilmeleri halinde, raporun kapsadığı döneme ait PTİ ödemeleri de yapılmaz.

85 Diğer Hususlar Proje yürütücüsünün kurum/kuruluşunun değişikliği olursa ne yapılacak? Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi halinde; yürütücü, kurum değişikliğini, projenin yeni kurumda yürütülebileceğine dair kurum yetkilisinden aldığı; “Projenin kurumunda yürütülmesine izin verdiğine; Kurum sıfatı ile projeye gerekli desteği vereceğine; proje sözleşmesi hüküm ve şartlarını bildiğine ve bu hüküm ve şartlara uymayı kabul ve taahhüt ettiğine" dair yazı ile birlikte TÜBİTAK’a bildirir. Bu durumda, proje kapsamında daha önce alınmış olan dayanıklı taşınırlar ve sarf malzemeleri proje süresince yürütücüsünün gözetimi ve sorumluluğunda olduğu için gerekirse projenin yürütüleceği kuruma zimmetli olarak götürülebilir. Bu husustaki uygulama yürütücünün İlgili Gruba gerekçeli başvurusu üzerine TÜBİTAK tarafından karara bağlanır.

86 Diğer Hususlar Projede yürütücü Kurum değiştirirse Kurum hissesi ne olur? Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi halinde; proje için TÜBİTAK’ın belirlediği Esas ve Usuller çerçevesinde ödenecek olan Kurum hissesi, projenin yürütüldüğü döneme bağlı olarak ilgili Kuruma ödenir.

87 Diğer Hususlar Proje Yürütücüsü değişikliği nasıl olur? Proje izleme sürecinde proje yürütücüsünün değiştirilmesinin gerektiği veya kendisinin ayrılmayı talep ettiği hallerde, projenin durumu, ilgili Grup tarafından değerlendirilerek, projenin durdurulması, projenin iptali, yürürlükten kaldırılması veya yeni bir proje yürütücüsünün görevlendirilmesi hususunda oluşturulacak öneri, TÜBİTAK Başkanlığı tarafından karara bağlanır.

88 Diğer Hususlar Projede Araştırmacı değişikliği nasıl olur? Proje önerisinin kabulünden sonra, projede çalışan Araştırmacı ile ilgili yapılması öngörülen değişiklikler, atama ve görevden alma dahil olmak üzere, proje yürütücüsünün gerekçeli önerisi ilgili Grubun onayı ile yapılır.

89 Diğer Hususlar Projede yer alan Yardımcı Personel değişikliği nasıl olur? Proje izleme sürecinde Yardımcı personel değişikliği, proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin bilgiler gereği için İlgili Gruba Proje Yürütücüsü tarafından iletilir.

90 Diğer Hususlar Proje süresi uzatılabilir mi? Nasıl? Proje süresi, sözleşmede öngörülen sürenin en fazla %50 si kadar uzatılabilir. Proje yürütücüsünün, bu yöndeki gerekçeli başvurusu ve TÜBİTAK’ın onayı ile karara bağlanır ve karar, TÜBİTAK tarafından proje yürütücüsüne bildirilir.

91 Diğer Hususlar Proje kapsamında yazışmalar nasıl olacaktır? Projenin yürütülmesi esnasında TÜBİTAK onayı yada bilgisi gereken durumlarda yürütücünün TÜBİTAK’a yapacağı talep ve yazışmalar, direkt Proje Yürütücüsü tarafından TÜBİTAK’a (İlgili Gruba/SYM’ye) yapılacaktır.

92 Proje Sonuç Raporu nasıl ve ne zaman verilir?
Sonuçlandırma Proje Sonuç Raporu nasıl ve ne zaman verilir? Proje Yürütücüsü tarafından, TÜBİTAK’ca belirlenmiş formata uygun hazırlanan sonuç raporu, proje süresinin tamamlanmasını izleyen en çok iki (2) ay içinde TÜBİTAK’a verilmek zorundadır. Sonuç raporları zamanında iletilmez ise ne olacak? Sonuç raporu geçerli bir mazeret belirtilmeksizin sözleşmede belirtilen tarihleri 3 (bir) ay geçtikten sonra gönderilmeleri halinde, rapor kabul edilse dahi, raporun kapsadığı döneme ait PTİ ödemeleri yapılmaz.

93 Sonuçlandırma Proje Sonuç Raporu nasıl değerlendirilir? Sonuç raporu, TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. Gerekli görüldüğü hallerde, sonuç raporunun içerik ve/veya şekil yönünden revize edilmesi istenir. Değerlendirme sonucunda Raporun kabul veya reddine karar verilir. Kabul edilen Rapora ilişkin karar, Proje Yürütücüsüne İlgili Grup tarafından bildirilir.

94 Sonuçlandırma Proje Sonuç Raporu kabul edilmez ise ne olur? Sonuç raporu reddedilen proje, Bilim Kurulu kararıyla iptal edilir ve bu karar, taraflara bildirilir. Bu durumda iptal edilen projenin tabi olduğu yönetmelik hükümleri uygulanır.

95 Tarafların Sorumlulukları
Harcama ve ödemelerdeki sorumluluklar nedir? Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi ve bunların dışında kalan ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu gibi komisyonlarda görevli diğer personel ilgili TÜBİTAK mevzuatı, hüküm bulunmayan hallerde ise 5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mali mevzuat çerçevesinde sorumludur.

96 Tarafların Sorumlulukları
Projede yürütücünün sorumlukları nedir? Proje yürütücüsü, projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali yönlerden, projenin tabii olduğu Yönetmelik, Esaslar ve TÜBİTAK’ın diğer mevzuatına uygun bir şekilde yürütmekten, harcamaların proje amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmamasından doğacak her türlü zararın tazmininden sorumludur.

97 Tarafların Sorumlulukları
TÜBİTAK’ın sorumlulukları nelerdir? TÜBİTAK, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi üzerine Proje destekleme sözleşmesinde yer alan ödemeleri zamanında yapmaktan, Projelerin yürütülmesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasından, sorumludur.

98 Teşekkürler...


"TÜBİTAK Tarafından Gerçekleştirilen Proje Destekleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları