Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI; AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI; AKILCI İLAÇ KULLANIMI"— Sunum transkripti:

1 HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI; AKILCI İLAÇ KULLANIMI
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü

2 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlanmaktadır. Conference of Experts on the Rational Use of Drugs, World Health Organization, Nairobi, Kenya, WHO/CONRAD/WP/RI, ( ).

3 SORUMLULUK SAHİBİ TARAFLAR
Üretici Hekim Eczacı Hemşire Diğer sağlık personeli Hasta/ hasta yakını sssssssss

4 AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLKELERİ TANI VE TEDAVİ
Hastanın sorununun tanımlanması, Hekim tarafından doğru tanının konulması, İlaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir tedavinin tanımlanması, Tedavinin gerçekleşebilirliğinin ve maliyetinin değerlendirilmesi, Tedavinin başarısı ve hastanın uyuncunun değerlendirilmesi, Eğer ilaçla tedavi uygulanacaksa uygun ilaçların seçimi, Çoklu ilaç kullanımlarında etkileşimlerin öngörülmesi, Her bir ilaç için uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun reçetenin yazılması gerekmektedir. Bu aşamada güncel tanı ve tedavi kılavuzları esas alınmalıdır. Hasta ve hasta yakını tedavi hakkında bilgilendirilmelidir.

5 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ
01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” 01/07/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuştur. 02/07/2008 tarihli ve 2011 sayılı “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” 01/07/2011 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. 01/07/2011 tarihinden sonra kurumsal performans katsayısı tespitine ilişkin işlemlerin 01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” doğrultusunda yapılması gerekmektedir. 01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”nin 14 üncü maddesi ile Geçici 1 inci maddesi 01/03/2011 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. sssssssss

6 HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI; AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ KILAVUZ
“Hastane Hizmet Kalite Standartları; Akılcı İlaç Kullanımı İle İlgili Kılavuz” 06/10/2011 tarihli ve 8685 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulmuştur.

7 HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI; AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ KILAVUZ
29 00 Akılcı İlaç Kullanımının sağlanmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır. (10) 29 01 Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili sorumlu bir ekip oluşturulmalıdır. 29 02 Ekipte; yönetimden bir temsilci, hekim ve eczacı yer almalıdır. 29 03 Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili olarak; Hastane politikası belirlenmeli Faaliyetler planlanmalı ve uygulanmalıdır.

8 AKILCI İLAÇ KULLANIMI EKİBİ
En az sekiz üye ile oluşturulmalıdır. İhtiyaca göre katkı sağlayacağı düşünülen kişiler de ekibe dahil edilebilir. Akılcı ilaç kullanımı ekibi sorumlusu ve yardımcısı belirlenmelidir.

9 AKILCI İLAÇ KULLANIMI EKİBİ
Yönetimi temsilen ilaç ve hizmet alımından sorumlu başhekim yardımcısı, En az üç farklı branştan birer hekim, Hastane başeczacısı, Hastane başhemşiresi, Hastane farmakovijilans sorumlusu, Hastane hasta hakları birimi sorumlusu, Varsa farmakoloji alanında uzmanlığını yapmış veya doktorasını tamamlamış hekim yoksa bu şartları sağlayan eczacı, Varsa bir klinik eczacı.

10 AKILCI İLAÇ KULLANIMI EKİBİ
Akılcı ilaç kullanımı ekibi düzenli olarak ekip sorumlusu başkanlığında 3 ayda bir veya ihtiyaca göre daha sık toplanmalıdır. Akılcı ilaç kullanımı ekibi, en az beş kişi ile toplantı yapmalı ve salt çoğunluk ile karar almalıdır.

11 HASTANE POLİTİKASI VE FAALİYETLER ÖN DEĞERLENDİRME
Hastanedeki sağlık personelinin (hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ve diğer yardımcı sağlık personeli) ve o hastanede yatan ve ayaktan tedavi alan hastaların akılcı ilaç kullanımı konusunda bilinç düzeyini ölçmek amacıyla ön değerlendirme anketleri yapılabilir. Bu ön değerlendirmelerin sonucunda akılcı ilaç kullanımı ilkeleri çerçevesinde hastane politikası belirlenmelidir.

12 HASTANE POLİTİKASI VE FAALİYETLER PLANLAMA
Sağlık personeli ve hastalara yönelik faaliyetler planlanmalıdır. Yürütülmesi planlanan faaliyetler gerekçeleri ile birlikte, sorumluları ve görev dağılımı belirlenerek ayrıca zaman çizelgesi oluşturularak rapor hazırlanmalıdır.

13 HASTANE POLİTİKASI VE FAALİYETLER PLANLAMA
Farkındalık oluşturma çalışmalarına öncelikle hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire ve diğer yardımcı sağlık personelinden başlanmalı, Hastalarda farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlemelerde tüm sağlık personelinin görev ve sorumlulukları belirlenmelidir.

14 HASTANE POLİTİKASI VE FAALİYETLER BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME
Akılcı ilaç kullanımı ekibi tarafından akılcı ilaç kullanımının önemine, hastanede yürütülmesi planlanan faaliyetlere ayrıca tüm sağlık personelinin desteği ile yürütülmesi gereken bir program olduğuna ve sorumluluklara ilişkin kısa bilgilendirme eğitimi verilmeli veya bilgi notları dağıtılmalıdır. Öneriler alınarak programa dahil edilebilir. Programın etkinliğini ölçmek amacıyla değerlendirme anketleri belirli aralıklarla düzenlenmelidir.

15 HASTANE POLİTİKASI VE FAALİYETLER TOPLANTI VE PAYLAŞIM
Akılcı ilaç kullanımı ekibi tarafından 3 ayda bir yapılacak olan toplantılarda mevcut durum değerlendirmesi yapılmalı, gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetler paylaşılmalıdır. Plandan sapmalar varsa gerekçeleri ve çözüm önerileri ile birlikte bir rapor oluşturulmalıdır.

16 HASTANE POLİTİKASI VE FAALİYETLER RAPORLAMA
6 ayda bir yürütülen faaliyetler, planlar ve mevcut durum değerlendirmesine ilişkin bir rapor (bilgilendirme gereçlerinin örnekleri veya fotoğrafları ile) akılcı ilaç kullanımı ekip sorumlusu veya yardımcısının imzası ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletilmelidir. Böylece, coğrafi, iklimsel, sosyolojik ve diğer açılardan il içinde bir bütünlüğün oluşturulması sağlanacaktır. Toplanan raporlar, Akılcı İlaç Kullanımı il temsilcisi tarafından ilin genel değerlendirmesi yapıldıktan sonra 6 ayda bir İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü’ne raporlanacaktır.

17 HASTALARDA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI
30 00 Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili hastalarda farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlemeler bulunmalıdır. (10) 30 01 Hastalar ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirilmelidir. 30 02 Hastaların sıklıkla kullandığı alanlarda akılcı ilaç kullanımına yönelik broşür, poster, video görüntüleri gibi düzenlemeler bulunmalıdır. 30 03 Yatan hasta eğitimlerinde, akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmalıdır.

18 HASTALARDA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI
İlaç kullanımı hakkında hastaların bilgilendirilmesi için faaliyetler planlanmalıdır. Bu amaçla tüm sağlık personelinin programa dahil olması sağlanmalıdır.

19 HASTALARDA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI
Eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere duyuru ünitesi, broşür ve poster tasarımları, bilgilendirme dokümanları, eğitim sunumları ve video görüntüleri İl Sağlık Müdürlüklerinden, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün ilgili web sayfasından veya Akılcı İlaç Kullanımı resmi web sitesi adresinden edinilebilir. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerine uyulması koşulu ile hastane tarafından hazırlanan gereçler de bilgilendirme amaçlı kullanılabilir.

20 HASTALARDA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI
Bilgilendirme gereçlerinin hastaların yoğun olduğu ve görülebilecek yerlerde olmasına özen gösterilmelidir. Hastane ve servis girişlerinde poster ve duyuru ünitelerine yer verilmeli, broşürler bulundurulmalıdır. Akılcı ilaç kullanımına ilişkin bilgilendirme videoları, özellikle hasta bekleme alanlarında video görüntüsü olanağı olan ekranlardan paylaşılmalıdır.

21 HASTALARDA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI
Hastalara ve yakınlarına planlanan tedavinin ve kullanılacak ilaçların amacına ve yan etkilerine ilişkin bilgilendirmeler sağlık personeli tarafından yapılmalıdır. Dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmalıdır. Sık reçete edilen ilaçlar ile ilgili ve kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin kısa bilgilendirme notları hazırlanmalı, hasta veya hasta yakını ile paylaşılmalıdır.

22 www.akilciilac.gov.tr- akilci.ilac@iegm.gov.tr

23 TEŞEKKÜRLER


"HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI; AKILCI İLAÇ KULLANIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları