Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 301 MevlanaDeğişimProgramıHareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 2013 Zekeriya Aktürk, Atatürk Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 301 MevlanaDeğişimProgramıHareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 2013 Zekeriya Aktürk, Atatürk Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Koordinatörü"— Sunum transkripti:

1 / 301 MevlanaDeğişimProgramıHareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 2013 Zekeriya Aktürk, Atatürk Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Koordinatörü mevlana@atauni.edu.tr 05545409798

2 Bu Sunumun Amacı •Katılımcıları Mevlana Değişim Programı (MDP) hakkında bilgilendirmek, •MDP'nin başarılı olabilmesi için önerileri almak, •Potansiyel program ortakları belirlemek ve •Görüş alışverişinde bulunmaktır. / 302

3 Kısaca Mevlana D.P. / 303 •Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. •Yönetmeliği 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı •Böylece ülkemizde 3 değişim programı oluştu: –Mevlana –Farabi –ERASMUS

4 Hangi Ülkeleri Kapsar? •Dig ̆ er deg ̆ is ̧ im programlarından farklı olarak, hic ̧ bir cog ̆ rafi bo ̈ lge ayrımı olmaksızın deg ̆ is ̧ im programı bu ̈ nyesindeki hareketlilik bu ̈ tu ̈ n du ̈ nyadaki yu ̈ kseko ̈ g ̆ retim kurumlarını kapsamaktadır •(Bu yıl ERASMUS ülkeleri hariç tutulmuştur) / 304

5 Ne Kadar Süre Gidilebilir? •Değişim programına katılmak isteyen o ̈ ğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim ic ̧ in •Öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. •Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseko ̈ g ̆ retim kurumlarına gelebilirler. / 305

6 Kimler Başvurabilir / 306 •Tu ̈ rkiye'deki bu ̈ tu ̈ n yu ̈ kseko ̈ g ̆ retim kurumlarında (Mevlana Deg ̆ is ̧ im Programı Protokolü imzalamıs ̧ olan yu ̈ kseko ̈ g ̆ retim kurumlarında) o ̈ rgu ̈ n eg ̆ itim programlarına kayıtlı o ̈ n lisans, lisans, yu ̈ ksek lisans ve doktora o ̈ g ̆ rencileri. •Mevlana D.P. Protokolü imzalayan yurt ic ̧ i ve yurt dıs ̧ ı yu ̈ kseko ̈ g ̆ retim kurumlarında go ̈ rev yapan tu ̈ m o ̈ g ̆ retim elemanları.

7 •Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. •Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda deg ̆ erlendirilir. / 307

8 Başvuru Şartları •Öğrencinin, o ̈ rgu ̈ n eg ̆ itim verilen yu ̈ kseko ̈ g ̆ retim programlarında kayıtlı o ̈ n lisans, lisans, yu ̈ ksek lisans veya doktora o ̈ g ̆ rencisi olması, •Ön lisans ve lisans o ̈ g ̆ rencilerinin genel akademik not ortalamasının do ̈ rt u ̈ zerinden en az iki buc ̧ uk olması, •Yu ̈ ksek lisans ve doktora o ̈ g ̆ rencilerinin genel akademik not ortalamasının do ̈ rt u ̈ zerinden en az u ̈ ç olması. / 308

9 Başvuru Tarihleri •Senede 1 kez / 309 https://mevlana.yok.gov.tr/

10 Seçim Kriteri •%50 dil puanı + %50 Not Ortalaması / 3010

11 Kimler Başvuramaz •O ̈ n lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan o ̈ g ̆ renciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık do ̈ nemlerinde bulunan yu ̈ ksek lisans ve doktora o ̈ g ̆ rencileri, esas eg ̆ itime bas ̧ ladıkları ilk yarıyıl ic ̧ in bu programdan faydalanamazlar / 3011

12 Öğrenci Gittiği Kuruma Ücret Öder mi? •O ̈ g ̆ renciler sadece, Mevlana Deg ̆ is ̧ im Programı o ̈ g ̆ rencisi oldukları su ̈ re zarfında kayıtlarının bulundug ̆ u o ̈ rgu ̈ n yu ̈ kseko ̈ g ̆ retim kurumlarına o ̈ demekle yu ̈ ku ̈ mlu ̈ oldukları katkı paylarını ya da o ̈ g ̆ renim u ̈ cretlerini o ̈ demeye devam ederler. •Deg ̆ is ̧ im programı c ̧ erc ̧ evesinde gideceg ̆ i yu ̈ kseko ̈ g ̆ retim kurumuna ayrıca bir eg ̆ itim o ̈ g ̆ retim u ̈ creti o ̈ demezler. / 3012

13 Programa Katılan Öğrenci Dönem Kaybına Uğrar mı? •Mevlana Deg ̆ is ̧ im Programı’na katılıp, bas ̧ ka bir u ̈ lkede eg ̆ itim go ̈ ren o ̈ g ̆ rencinin yurt dıs ̧ ındaki yu ̈ kseko ̈ g ̆ retim kurumunda almıs ̧ oldug ̆ u ders ya da derslerin, O ̈ g ̆ renim Protokolu ̈ 'nde hangi derslere denk sayılacag ̆ ı ac ̧ ıkc ̧ a belirlenmelidir. •Öğrencinin bu ̈ tu ̈ n derslerden bas ̧ arılı olması durumunda, u ̈ lkesine do ̈ ndu ̈ g ̆ u ̈ nde herhangi bir do ̈ nem kaybı yas ̧ amaz. / 3013

14 Bursların Durumu •Mevlana Deg ̆ is ̧ im Programı’na katılan o ̈ g ̆ rencilerin, o ̈ g ̆ renim go ̈ rdu ̈ kleri su ̈ re ic ̧ erisinde aldıkları dig ̆ er burslar ve krediler devam eder. / 3014

15 Ne Kadar Destek Sağlanacak? •Burslu Mevlana Deg ̆ is ̧ im Programı o ̈ g ̆ rencisine, 5102 sayılı Yu ̈ ksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna go ̈ re lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının (280 TL) üç katına kadar, YO ̈ K Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenebilir. •Bu miktar ekonomik hayat standartları go ̈ z önünde bulundurularak farklılık arz eder. / 3015

16 •Yeni yıldan itibaren burs ve kredi rakamı –lisans öğrencileri için aylık 280, –yüksek lisans öğrencileri için 560, –doktora öğrencileri için de 840 TL. / 3016 http://www.memurlar.net/haber/322091/

17 Değişim Programına Destek Almadan Katılmak Mümkün mü? •Evet / 3017

18 Öğretim Elemanı ne Kadar Desteklenecek? •Mevlana Deg ̆ is ̧ im Programı kapsamında yurt dıs ̧ ına go ̈ nderilecek o ̈ g ̆ retim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hu ̈ ku ̈ mlerine go ̈ re harcırah, •Yurt dıs ̧ ından gelecek o ̈ g ̆ retim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine go ̈ re ek ders u ̈ creti o ̈ denebilir. / 3018

19 •Ek göstergesi 7000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlara 124 dolar, •Ek göstergesi 5300 ile 7000'e kadar olan kadrolarda bulunanlara 117 dolar, •Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlara 110 dolar, •Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlara 93 dolar. / 3019 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/22833560.asp

20 Anlaşmamız olan Kurumlar / 3020 İlÜlke 1Nahçivan Devlet ÜniversitesiNahçivanAzerbaycan 2International Black Sea UniversityTiflisGürcistan 3EPOKA UniversityTiranArnavutluk 4Uluslararası Atatürk Alatoo ÜniversitesiBişkekKırgıziastan 5Korea U. of Technology and EducationChugnamKore 6Hëna e Plotë-BEDËR ÜniversitesiTiranArnavutluk 7Qafqaz UniversityXirdalanAzerbaycan 8Azerbaijan State Economic UniversityBaküAzerbaycan

21 Nasıl Destek Olabilirsiniz? •Anlaşma yapılmasını istediğiniz üniversiteleri bize bildirebilirsiniz. •İrtibatta olduğunuz üniversiteler varsa süreci hızlandırabilirsiniz. •Biriminize kabul edebileceğiniz değişim elemanı sayısını bildirebilirsiniz. •Mevlana Değişim Programını duyurabilirsiniz. •Fikirlerinizle destek olabilirsiniz. / 3021

22 / 3022 ÖD: Öğrenci Değişimi SE: Student Exchange ÖEH: Öğretim Elemanı Hareketliliği ASM: Academic Staff Mobility

23 / 3023 ÖD: Öğrenci Değişimi SE: Student Exchange Öğretim El. Hareketliliği Academic Staff Mobility Institution Kabul eden (Host Institution)/ Gönderen (Home Institution) Kod Code Ad Field Name Eğitim Dili Language Ön LisansÖn Lisans Associate Degree Lisans Bachelor Degree Yüksek Lisans MA Doktora PhD Öğrenci Sayısı Student Number Değişim Süresi (Ay) Exchange Duration (Month) Öğretim Üyesi Sayısı Number of Academic Staff Dönem Olarak Toplam Süre Total Duration in Period Haftalık Ders Saati Weekly Course Hour

24 4’lük – 100’lük Dönüşümü / 3024

25 Başka Destek Yok mu? •Karşı taraftaki üniversitelerle yaptığımız ek protokoller çerçevesinde ek destekler olabilir: –Ulaşım –Barınma –Yemek –Kitap –... / 3025

26 Diğer Sorular •Öğretim üyelerinin seçimi nasıl olacak? •Öğretim üyelerine yolluk desteği dışında ulaşım desteği de sunulacak mı? •Öğrenci kendi kurumunda ders kaydını yaptıktan sonra mı gidecek? Takvimler uyuşmazsa ne olacak? •Öğrenci hareketlilikten döndükten sonra not karnesi nasıl işlenecek? •Sürekli eğitim de örgün eğitim midir? / 3026

27 •Destekler ne zaman verilecek (peşin mi döndükten sonra mı)? •Öğrenci değişimi yarım bırakırsa ne olur? •Öğrenci gittiği ülkenin dilini yeterince bilmiyorsa ne olur? •Alttan ders sorumluluğu olan öğrenci de gidebilir mi? •İkinci öğretim örgün eğitim midir? •Üniversitemiz gelen başvurular arasından seçimi nasıl yapacak? / 3027

28 Süreç / 3028 Aday Üniversitenin Belirlenmesi Tanınma Talep Başvurusu Tanınıyor Protokol ve Ek Protokol İmzalanması İlan Başvuruların Alınması Başvuruların Değerlendirilmesi Sonuçların YÖK’e İletilmesi Sonuçların duyurulması Tanınmıyor

29 İletişim •http://mevlana.yok.gov.tr •Zekeriya Aktürk –mevlana@atauni.edu.tr –İç hat: 1564 –Cep: 05545409798 / 3029

30 / 3030


"/ 301 MevlanaDeğişimProgramıHareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 2013 Zekeriya Aktürk, Atatürk Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Koordinatörü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları