Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014."— Sunum transkripti:

1 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014

2 SUNUMUN AMACI?  Katılımcıları Mevlana De ğ işim Programı (MDP) hakkında bilgilendirmek,  MDP’nin verimlili ğ i adına bilgi alış verişinde bulunmak.

3 MEVLANA DE Ğİ Ş İ M PROGRAMI?  Mevlana De ğ işim Programı, yurt içinde e ğ itim veren yüksekö ğ retim kurumları ile yurt dışında e ğ itim veren yüksekö ğ retim kurumları arasında ö ğ renci ve ö ğ retim elemanı de ğ işimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır.

4 ÜLKEM İ ZDEK İ ÜÇ DE Ğİ Ş İ M PROGRAMI:  MEVLANA - 2011  FARAB İ - 2008  ERASMUS - 1987

5 HANG İ ÜLKELERE G İ DEB İ L İ R İ M? Mevlana De ğ işim Programı ERASMUS ülkeleri hariç bütün ülkeleri kapsar.

6 DE Ğİ Ş İ M SÜRES İ NE KADAR?  De ğ işim programına katılmak isteyen ö ğ renciler en az bir en fazla iki dönem,  Ö ğ retim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay de ğ işimden faydalanabilirler.

7 K İ MLER BAŞVURAB İ L İ R? Yüksekö ğ retim kurumlarının örgu ̈ n e ğ itim programlarına kayıtlı o ̈ n lisans, lisans, yu ̈ ksek lisans ve doktora o ̈ ğ rencileri. MDP Protokolü imzalayan yurt ic ̧ i ve yurt dıs ̧ ı yu ̈ kseko ̈ ğ retim kurumlarında go ̈ rev yapan tu ̈ m o ̈ ğ retim elemanları.

8 K İ MLER BAŞVURAMAZ?  Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan ö ğ renciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora ö ğ rencileri, esas e ğ itime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.  Son sınıf ö ğ rencileri de başvuramaz. Tıp’ta internlük döneminde de ğ işim yapılamaz.

9 BAŞVURU ŞARTLARI?  Ö ğ rencinin, o ̈ rgu ̈ n e ğ itim verilen yu ̈ kseko ̈ ğ retim programlarında kayıtlı o ̈ n lisans, lisans, yu ̈ ksek lisans veya doktora o ̈ ğ rencisi olması,  Ön lisans ve lisans o ̈ ğ rencilerinin genel akademik not ortalamasının do ̈ rt u ̈ zerinden en 2,5 olması,

10  Yu ̈ ksek lisans ve doktora o ̈ ğ rencilerinin genel akademik not ortalamasının do ̈ rt u ̈ zerinden en az 3,0 olması.  Üniversitemizde yapılacak olan dil sınavına girmek veya eşde ğ er kabul edilen dil belgesi sunmak.

11 Ö ğ rencilerin Seçilmesi  Mevlana Puanı = AGNO*%50 + D İ L PUANI*%50

12 Ö ğ retim Elemanları  Ö ğ retim elemanları de ğ işim kapsamında gittikleri süre içerisinde haftalık en az 6 saat ders veya ders saati yerine geçebilecek panel, sunum, seminer gibi faaliyetler vermek zorundadır.

13 Başvuru Tarihleri  Senede 1 kez / 3113 https://mevlana.yok.gov.tr/ Değişim İlanlarının Duyurulması30 Mart-14 Nisan 2014 Değişim İçin Başvuruların Alınması15 Nisan-22 Nisan 2014 Başvuruların Değerlendirilmesi24 Nisan-2 Mayıs 2014 Değerlendirme Sonuçlarının YÖK’e İletilmesi5 Mayıs 2014 Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması12 Mayıs 2014

14 Gitti ğ im Kuruma Ücret Öder miyim?  Ö ğ renci kayıtlı oldu ğ u yüksekö ğ retim kurumuna ödedi ğ i harçları ödemeye devam eder. Gitti ğ i kuruma herhangi bir ücret ödemez.

15 Dönem Kaybına U ğ rar mıyım?  Ö ğ renci de ğ işim programından faydalandı ğ ında dönem kaybına u ğ ramaz. Orada aldı ğ ı derslerin karşılı ğ ı gitmeden önce belirlenir ve döndü ğ ünde sayılır.  Başarısız oldu ğ u dersleri döndü ğ ünde kayıtlı oldu ğ u kurumda tekrar alır.

16 Aldı ğ ım Di ğ er Burslar Ne Olacak?  Mevlana De ğ işim Programı’na katılan ö ğ rencinin di ğ er burslarında herhangi bir kesinti olmaz.  MDP ö ğ rencisi her ay gitti ğ i ülkeye göre belirlenen bursun %70’ini alır. Kalan %30’unu ise geçti ğ i kredi oranında döndü ğ ünde toplu olarak alır.

17 Burs Miktarlarına Bazı Ülkelerden Örnekler

18 Ö ğ retim Elemanlarına Sa ğ lanan Destekler?

19 Anlaşmamız olan Kurumlar Anlaşmamız olan Kurumlar / 3119 İlÜlke 1Nahcivan State UniversityNahcivanAzerbaijan 2International Black Sea UniversityTiblisiGeorgia 3EPOKA UniversityTiranaAlbania 4International Atatürk Alatoo U.BishkekKyrgyzstan 5El Farabi Kazak National UniversityChugnamKorea 6Hëna e Plotë-BEDËR UniversityTiranaAlbania 7Qafqaz UniversityXirdalanAzerbaijan 8Azerbaijan State Economic U.BaküAzerbaijan 9Nigeria Turkish Nile UniversityAbujaNijerya 10Un. of Science an TechnologySanaaYemen 11Süleyman Demirel UniversityAlmatyKazakhistan

20 / 3120 İlÜlke 12Shota Rustaveli State UniversityBatumiGeorgia 13Tbilisi State Medical UniversityTiblisiGeorgia 14University of NyalaNyalaSudan 15International Black Sea UniversityTiblisiGeorgia 16University of JordanAmmanJordan 17U. of Foreign Languages and CareerAlmatyKazakhistan 18University of DelhiDelhiIndia 19Bolashak UniversityKaragandaKazakihstan 20Kyrgyzstan Turkey Manas Un.BishkekKyrgyzstan

21 İlÜlke 21International U. Of KyrgyzstanBishkekKyrgyzstan 22Kyrgyz National UniversityBishkekKyrgyzstan 23Ahmet Yesevi UniversityTürkistanKazakhistan 24University of Putra MalaysıaSerdangMalaysia 25Urmia UniversityUrmiaİran 26KIIT UniversityOdishaIndia 27Kainar UniversityAlmatyKazakhistan 28Azerbaijan State Oil AcademyAzerbaijan 29Azerbaijan Arch. and Cons.Azerbaijan 30Azerbaijan State Agri. Unv.Azerbaijan / 3121

22 Nasıl Destek Olabilirsiniz?  Anlaşma yapılmasını istedi ğ iniz üniversiteleri bize bildirebilirsiniz.  İ rtibatta oldu ğ unuz üniversiteler varsa süreci hızlandırabilirsiniz.  Biriminize kabul edebilece ğ iniz de ğ işim elemanı sayısını bildirebilirsiniz.  Mevlana De ğ işim Programını duyurabilirsiniz.  Fikirlerinizle destek olabilirsiniz.

23  MDP kapsamında ek Protokoller çerçevesinde sa ğ lanabilecek di ğ er imkanlar: ◦ Ulaşım, ◦ Yemek, ◦ Barınma,

24 İ letişim http://mevlana.atauni.edu.tr Mevlana Uzmanı Hale DO Ğ AN İ ç hat: 3126-6 / 5200 e-posta: mevlana@atauni.edu.trmevlana@atauni.edu.tr Mevlana Koordinatörü Zekeriya AKTÜRK Cep: 0554 5409798


"MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları