Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE"— Sunum transkripti:

1

2 KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MALATYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Malatya-2010

3 KAYIT DIŞI İSTİHDAM NEDİR ?
Sosyal güvenlik açısından “Kayıt Dışı İstihdam”, çalışmaların ve bu çalışmaya bağlı olarak elde edilen ücretlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi ya da gün sayısı ve ücret tutarı olarak eksik bildirilmesidir.

4 KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE GENEL DEĞERLENDİRME
Dünyada özelikle belge düzeninin ve kontrol mekanizmasının yetersiz olduğu gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı ekonomi kavramının son derece yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir. İşverenler, işçiler veya kendi hesabına çalışanlar özelikle vergi, sigorta primi vb. mali yükümlülüklerden kaçmak, bürokratik işlemlerden kurtulmak amacıyla kayıt dışı ekonomik faaliyette bulunmakta ve elde ettikleri geliri kayıt dışına bırakmaktadırlar. Kayıt dışı ekonomi en genel anlamıyla, bilinen istatistiki yöntemlerle tahmin edilemeyen ve GSMH hesaplarına yansımayan mal ve hizmet üretimini ifade etmektedir.

5 KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN NEDENLERİ
İşsizlik Kurumlar arası koordinasyon eksiklikleri Toplumda kayıt dışı çalışmanın sonuçları konusunda yeterli bilinç düzeyinin oluşmaması

6 KAYIT DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ
Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü verilerine göre yıllarında Ülkemiz ve Malatya'mız bazında yapılan istatistiki -%95 güven aralıklı tahminlere göre; TÜRKİYE MALATYA İş gücüne katılma oranı: 46,9 47,9 42,6 46,4 İşsizlik oranı: 11,0 14,0 14,5 16,8 İstihdam oranı: ,7 41,2 36,4 38,6 Tarım dışı işsizlik oranı: ,6 17,4 20,0 23,8

7 KAYIT DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI
İŞSİZLİK ORANI 47,9 46,9 46,4 42,6

8 KAYIT DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ TARIM DIŞI İŞSİZLİK ORANI
İSTİHDAM ORANI TARIM DIŞI İŞSİZLİK ORANI 41,2 41,7 38,6 36,4

9 KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN SONUÇLARI
Kayıt dışı istihdamın sonuçları üç açıdan değerlendirilebilir. Çalışanlar Yönünden: Kısa vadede, çalışanın ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık ve çeşitli kısa vadeli riskler açısından sosyal güvencesiz kalmaları, uzun vadede ise emeklilik haklarından mahrum kalmalarıdır. İşletmeler Yönünden: Kayıt dışı çalıştıran işletmeler ile kayıtlı çalıştıran işletmeler açısından haksız rekabete yol açmasıdır. Sosyal Güvenlik Sistemi Yönünden: Aktif/pasif dengesinin ve aktüeryal yapının bozulmasıdır.

10 YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİK EDİLMESİ
Yenilikçi yöntemlerle Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi için; AVRO bütçe ayrılmış olup; bu bütçenin %85’i Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek, %15’i ulusal katkı olarak gerçekleşecektir. Buna göre operasyonun finansmanı aşağıdaki gibi gerçekleşecektir: FİNANSMAN KAYNAĞI MİKTAR Avrupa Birliği Avro Ulusal Katkı Avro TOPLAM Avro

11 KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE 5510 SAYILI KANUN VE DİĞER KANUNLARLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER
Ülkemizde kayıt dışı olarak çalışanların kayıt altına alınması, sadece Sosyal Güvenlik Kurumunca alınacak tedbirler ve Kurumun denetim elemanlarınca yapılacak incelemelerle değil, aynı zamanda kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla etkin işbirliğinin olması ve kayıt dışılığın olumsuz etkileri konusunda çalışanlar ve çalıştıranların duyarlı olmaları ile mümkün olabilecektir. Bu anlayıştan hareketle, kayıt dışı istihdam ile etkin bir mücadele yapılabilmesini sağlamak amacıyla sosyal güvenlik reformu kapsamında, 5510 sayılı Kanunla önemli düzenlemelere yer verilmiştir

12 KAYIT SORGULAMA VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin kimlik ve mesleki bilgilerinin Kuruma gönderilmesi ve Kurum kayıtlarıyla karşılaştırılması suretiyle kayıtlı olmayan çalışanların sosyal güvenlik kapsamına alınması sağlanmıştır.

13 KURUMUN BİLGİ VE BELGE İSTEME YETKİSİNİN GENİŞLETİLMESİ
Kurumun görev alanı ile ilgili devletin güvenliği, özel hayat ve aile hayatının gizliliği sınırlaması haricinde her türlü bilgi ve belgenin istenebilmesi yetkisi verilmiştir.

14 TARIM SİGORTALILARININ SİGORTALILIK KAPSAMI VE PRİM ÖDEME MİKTARLARI
Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların hem sigortalılık kapsamı hem de ödeyecekleri prim miktarı, Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılında asgari günlük kazancın 15 katı (15 günlük prim ödeyerek 30 günlük hizmet kazanılması) ve ilerleyen yıllarda birer puan artırılması olarak belirlenmek suretiyle, tarımsal faaliyette bulunanların sosyal güvenlik kapsamında yer almaları özendirilmiştir.

15 İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK VE KAPSAMI
İsteğe bağlı sigortalılık için, belli bir süre çalışmış olma şartı kaldırılarak kolaylaştırılmış ve 18 yaşını doldurma, Türkiye’de ikamet etme ve Kurum sigortalısı olmama ve Kurumdan aylık almama şartları yeterli kılınmıştır. İsteğe bağlı sigortalıların GSS kapsamına alınarak sağlıktan yararlanmaları sağlanmıştır. Bu düzenlemelerle kayıtlı sigortalılığın artırılması amaçlandırılmıştır.

16 ÜCRETLERİN BANKAYA YATIRILMA ZORUNLULUĞU
2009 yılı Ocak ayından itibaren 10’un üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde ücretlerin bankalar vasıtasıyla ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

17 KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRMADA İDARİ PARA CEZASI MİKTARININ ARTIRILMASI
Denetimlerde idari para cezalarının miktarı arttırılarak denetimde etkinlik sağlanmıştır. Buna göre; sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı, bir yıl içinde tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, her bir sigortalı için asgari ücretin beş katı kadar idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.

18 KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRMADA İDARİ PARA CEZASI MİKTARLARI
İl Müdürlüğümüz olarak ve 2010 yılı ekim ayına kadar, kayıt dışı istihdam ile mücadele çerçevesinde iş yeri tescilinin yaptırılmaması, sigortasız işçi çalıştırılması nedenlerinden dolayı ,36 TL. idari para cezası kesilmiştir.

19 KADİM PROJESİ & KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ
KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE KAPSAMINDA BAKANLIĞIMIZ VE KURUMUMUZCA YAPILAN ÇALIŞMALAR KADİM PROJESİ & KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ

20 KADİM PROJESİ (1) Bakanlığımız tarafından hazırlanan “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Projesi” ile kayıtlı istihdama geçişe katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Böylelikle ülkemizde ilk defa; Resmi olarak kayıt dışı istihdamla mücadele başlatılmış, Türkiye’de kayıt dışı istihdama ve yabancı kaçak işçi istihdamına neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Projenin uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi 04/10/2006 tarihli ve 2006/28 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Bakanlığımıza verilmiştir.

21 KADİM PROJESİ (2) KADİM Projesi çerçevesinde Ülke genelinde 2006 yılı Ekim – 2008 yılı Haziran ayları arasında; işyeri denetimi yapılmış, toplam çalışan denetlenmiş, 412’si yabancı kaçak işçi statüsünde olmak üzere kişinin kayıt dışı çalıştığı tespit edilmiştir. Proje kapsamında; adet broşür ve adet afiş bastırılmış, Projenin kamuoyuna tanıtımı yapılmış, Kayıt dışı istihdam ile mücadele kampanyasının başlatıldığı duyurulmuş, katılımcıya bu kapsamda bilgi verilmiştir.

22 KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ (1)
Başbakanlığın 05/02/2009 tarihli ve 2009/3 sayılı Genelgesi ile “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı ( )” yürürlüğe konmuş, Gelir İdaresi Başkanlığının koordinesine verilen söz konusu eylem planıyla ilgili Kurumumuz açısından şu konulara yer verilmiştir: Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri bünyesinde denetim yapan Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları sayısının arttırılmış ve bunlara eğitim verilerek daha etkin denetim yapmaları sağlanmıştır.

23 KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ (2)
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan işlemlerden, Kurumca potansiyel sigortalı sayılabilecek kişilere ilişkin bilgilerin manüel veya manyetik ortamda alınarak, Kuruma kayıtlı olup olmadıklarının kontrol edilmesi.

24 KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ (3)
5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereğince; İşveren prim hissesinde 5 puanlık kısmın Hazine tarafından karşılanması kapsamında, İlimizde, Teşvik Kanununun yaşama geçildiği 2004 Nisan ayında Teşvikten 664 İşyeri 2034 sigortalı çalıştırarak hazineden TL teşvik alırken, 2010 yılın Temmuz ayında ise işveren sigortalı çalıştırarak TL teşvikten faydalanmıştır. Toplam olarak İlimizde teşvik kapsamında işyeri açarak işçi çalıştıran işverenlerimiz TL teşvikten faydalanmışlardır. 18-29 yaş arasındaki sigortalılar ile kadın sigortalıları istihdam eden işyerleri için kademeli olarak işveren prim hisselerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması, Kota dahilinde özürlü çalıştıran işverenler ile korumalı işyerlerinde (çalışanların %75’i özürlü olan işyerleri) istihdam edilen özürlüler için işveren sigorta prim hisselerinin tamamı ile kota fazlası veya zorunlu olmadığı halde özürlü çalıştıran işverenlerin sigorta prim hisselerinin yarısının Hazinece karşılanması, yönünde getirilen teşvik uygulamalarıyla, işveren prim maliyetinin azaltılarak istihdamın artırılması ve sisteme girmenin teşvik edilmesi.

25 KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ (4)
5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi kapsamında çıkarılan Tebliğ 2009 yılı sonu itibariyle hem Kurum işlemlerinin basitleştirilmesi ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla; YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve bankalar ile protokol yapılması. Vatandaşların her türlü sorunlarının yerinde çözülmesi amacıyla Kurumumuz taşra birimlerinde “rehberlik” ve “ ” servislerinin kurularak, vatandaşların doğrudan bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi.

26 KURUMUMUZCA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE SONUÇLARI (1)
Sağlık Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda; özellikle gıda sektöründe çalışanlar için Sağlık İl Müdürlüklerince düzenlenen “portör muayene listeleri” nin 2008 yılı Temmuz ayından itibaren Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine gönderilmesi sağlamış ve gönderilen bilgilerden Kurum tescil kayıtlarından 2008 yılı Haziran ayından itibaren kontrol yapılmaya başlanmıştır.

27 KURUMUMUZCA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE SONUÇLARI (2)
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda; Kimlik Bildirme Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ekinde bulunan formların 2008 yılı Temmuz ayı itibarıyla (işyeri ve çalışanların bildirimi) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine gönderilmesi ve bu formların Kurum tescil kayıtlarından kontrol edilmesi sağlanmıştır.

28 KURUMUMUZCA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE SONUÇLARI (3)
5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında çıkarılan Tebliğe istinaden; Tüm Bankalar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, PTT Genel Müdürlüğü, Özerk Spor Federasyonları, TTNET Anonim Şirketi, Türk Telekomünikasyon (Türk Telekom Anonim Şirketi, Turkcell, Vodafone ve Avea GSM Operatörleri) Noterlerden, 2008 yılı Ekim ayından itibaren T.C. kimlik numaraları ile birlikte “meslek bilgileri” alınmaya ve alınan bilgilerden sigortalılık kontrolü yapılmaya başlanmıştır.

29 KURUMUMUZCA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE SONUÇLARI (4)
Sadece veri paylaşımına dayalı olarak gelen bilgilerin Kurumumuz kayıtları ile karşılaştırılması sonucunda; kişi ve işyerinin tescilsiz olduğu tespit edilmiştir. Kurumumuz taşra birimlerinde kayıt dışı istihdamla mücadele işlemlerinin gerçekleştirilmesini teminen, müstakil olarak “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Servisleri” kurulmuştur. İl Müdürlüğümüz bünyesinde tarihinde kurulan Kayıt dışı İstihdamla Mücadele servisince 2010 yılı eylül ayına kadar kişinin sigortalılık durumu incelenmiş olup, sigortalı tescili 68 iş yeri tescili yapılmıştır.

30 KURUMUMUZCA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE SONUÇLARI (5)
Kurum bünyesinde kurulan ALO 170 İhbar Hattına 2008 yılı Mayıs ayından itibaren gelen ihbar ve şikayetlerden kişi kayıt dışı çalıştığı ve işyerinin tescilsiz olduğu tespit edilmiştir. İl Müdürlüğümüz ALO 170 İhbar hattına 2008 Mayıs ayından itibaren 326 ihbar gelmiş olup, tamamı sonuçlanmıştır.

31 KURUMUMUZCA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE SONUÇLARI (6)
Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları çerçevesinde 5510 sayılı Kanun kapsamında yapılan denetimlerde işyeri ve sigortalılık kontrolü yapılması hükmüne istinaden çıkarılan yönetmelik gereğince, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan denetim sonuçların Kurumumuza bildirilmesi sonucunda kişi ve 415 işyerinin kayıt altına alınması sağlanmıştır.

32 KURUMUMUZCA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE SONUÇLARI (7)
İl Müdürlüğümüzdeki Sosyal Güvenlik Kontrol Sayısı Memurlarının sayısı 7’ye çıkarılmıştır. İl müdürlüğümüzde görev yapan Sosyal Güvenlik Kontrol Sayısı Memurlarınca yıllarında yapılan denetimler sonucunda 294 kişi ve 96 iş yerinin kayıt altına alınması sağlanmıştır.

33 DEVAM EDEN ÇALIŞMALARIMIZ
5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında çıkarılan Tebliğin kapsamının genişletilmesi suretiyle, daha fazla kurum ve kuruluştan istihdama ilişkin daha fazla bilgi alınarak sigortalılık kontrolü yapılması, 2010 yılı içerisinde belli bir takvime bağlanarak kayıt dışı istihdamla ilgili bilgilendirme faaliyetinin yürütülmesi, Gelir İdaresi Başkanlığından yoklama fişlerinin alınmasının sağlanarak Kurumumuz açısından sigortalılık ve işyeri kontrolü karşılaştırmasının yapılması, yönünde çalışmalar devam ettirilmektedir.

34 BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ
KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE KAPSAMINDA İL DÜZEYİNDE YAPILMAKTA OLAN ÇALIŞMALARIMIZ BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

35 ÇALIŞMALARIMIZ Kayıt dışı istihdamın önüne geçilebilmesi için 2010 yılı içerisinde İl Müdürlüğümüzün, bugüne kadar gerçekleştirdiği projeler;  -Mevcut Kanuna, genelgelere ve talimatlara bağlı kalınmasının yanında bilgilerin sağlıklı ve zamanında alınabilmesi için ilçeler dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarla yüz yüze görüşülerek kayıt dışı istihdamın önemi anlatılmış,   - Tarafımdan, kayıt dışı istihdamın önemine ilişkin yerel basın mensuplarıyla tarihinde bir basın toplantısı yapılmıştır.   tarihlerinde, İl Müdürlüğümüzce hazırlanan kayıt dışı istihdamın önemini anlatan afişler sanayi bölgeleri ve halkın görebileceği bölgelere asılmış, el broşürleri İl müdürlüğümüz personeli tarafından bizzat işletmelere ve esnaflara dağıtılmıştır.   tarihinde SMMM odaları ile çalışanlarına, "Kayıt dışı istihdamın çalışan ve çalıştırılanlara yansımaları ve olumsuz sonuçları" hakkında seminer verilmiştir.   tarihinde, Sağlık İl Müdürlüğü personeline "Kayıt dışı istihdamın çalışan ve çalıştırılanlara yansımaları ve olumsuz sonuçları" hakkında seminer verilmiştir.

36 BASINDAN KISA KISA… Mayıs 2010 Tarihleri arasındaki Sosyal Güvenlik Haftası etkinliklerinde Malatya Park AVM’ de Stant açılarak Kayıt Dışı İstihdamın önemi anlatılmıştır. - Yine Temmuz 2010 Temmuz 2010 tarihleri arasında düzenlenen 18. Malatya Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı ile Uluslar Arası Kültür Sanat ve Kaysı Festivalinde açılan stant da kayıt dışı istihdamın önemi anlatılmıştır. Standımızı gezenler arasında çok sayıda vatandaşlarımız ile birlikte; -Tunceli Valimiz Sayın Mustafa TAŞKESEN ve -Bingöl Valimiz Sayın İrfan BALKANLIOĞLU’ da vardı

37 BASINDAN KISA KISA… İl Müdürümüz H.Metin SÜMER, kayıt dışı istihdamın önemine ilişkin yerel basın mensuplarıyla tarihinde yapmış olduğu basın toplantısında; Ülkemizde Kayıt Dışılık oranı yüzde 42 ile gelişmiş ülkelerin hayli üzerinde seyretmektedir. 1 Ocak 2009 tarihinden bugüne kadar İl Müdürlüğümüze Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bankalardan toplam 68 bin 221 adet belge intikal etmiş olup, bunların değerlendirilmesi neticesinde bin 447 sigortasız çalışan ile 68 tescil yaptırmayan işyerinin resen tescili yapılmıştır" diye konuşmasına devam eden Sümer, Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de Kayıt Dışı çalıştırılan birçok vatandaşımız sağlık yardımlarından faydalanamamaktadır. Bu yıl kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, istihdama yönelik olarak faaliyette bulunan birçok sivil toplum örgütü ziyaret edilmiş ve toplantılar düzenlenmiştir. İl Müdürlüğümüz tarafından Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Malatya Park AVM 'de ve Temmuz tarihlerinde düzenlenen 18.Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı ile uluslar arası Kültür Sanat ve Kayısı Festivali kapsamında Stantlar açılarak Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele konusunda bilgilendirme faaliyetleri yapılmıştır" dedi.

38 HEDEFİMİZ BASINDAN KISA KISA… KAYIT DIŞI
SGK Malatya İl Müdürü Metin Sümer'in başkanlığındaki heyet, önce İnönü Kapalı Çarşısı'ndaki esnafları ziyaret etti. Ziyarette, esnaflara broşür dağıtılarak vatandaşların SGK ile ilgili soruları cevaplandırıldı. Metin Sümer, burada yaptığı açıklamada, kendisinin aynı zamanda koordinatör il müdürü olduğunu ve Malatya'nın yanı sıra Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman illerinden koordinatör olarak sorumlu olduğunu hatırlatıp, "Bu denetim ve bilgilendirme ziyaretlerine zaman zaman ben de katılıyorum. Amacımız, vatandaşa ceza kesmek değil, sigortasız çalışan işçilerini sigortalatmaktır" dedi. HEDEFİMİZ KAYIT DIŞI ÇALIŞMALARI SİGORTALANDIRMAK SGK Malatya İl Müdürü Metin Sümer, Esnaf ziyaretlerinin organize sanayi bölgelerinde de devam edeceğini belirtirken, ayrıca okullarda öğrencilerimize seminerler verileceğini, bilgilendirme broşürleri dağıtarak vatandaşlarımızı bilgilendirerek daha bilinçli bir toplum olmayı hedeflediklerini açıkladı. Öte yandan bu gibi bilgilendirme faaliyetlerinin ilçelerimizde de devam edeceği öğrenildi.

39

40

41

42 Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürü
Unutulmamalıdır ki “Sosyal Güvenlik hakkı pazarlık konusu olamayacak kadar evrensel bir değerdir.” Yine “Bilinmelidir ki Toplumsal barışın en temel sigortası sosyal güvenliktir.” TEŞEKKÜRLER… H.Metin SÜMER Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürü


"KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları