Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SANAYİ ODASI 13 MART 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SANAYİ ODASI 13 MART 2013."— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SANAYİ ODASI 13 MART 2013

2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ a) Yetki ve Sorumluluklar b) Yönetmelik Düzenlemeleri c) Mevzuat Hükümleri 2. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK a) Amaç ve Kapsam b) Tanımlar c) Sınıf Tespiti d) Yönetmelik Hükümleri e) İşyerinin Açılması f) Sağlık Koruma Bandı g) Sağlık Koruma Bandı ( Olumlu Örnekler) h) Sağlık Koruma Bandı ( Olumsuz Örnekler) ı) Kocaelindeki Akaryakıt ve Lpg Satış İstasyonları i) Kocaelindeki 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler

3 - Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.(5216-7j) - Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.(5216-7d) YETKİ VE SORUMLULUK

4 -Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, kara yolu ile yolcu taşıma hakkına sahip gerçek ve tüzel kişilerin şehirlerarası otobüs terminali kurmalarına ve işletmeleri ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin verilebilir. Akaryakıt istasyonlarına izin verilmesi için nazım imar plânında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi şarttır. Bu istasyonlara çalışma ruhsatı büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından verilir.(5393-80) YETKİ VE SORUMLULUK

5 10/08/2005 Tarih ve 25902 Sayılı R.G. Yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik  19/03/2007 Tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 13/04/2007)  29/06/2010 Tarihli ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 25/07/2010)  23/05/2011 Tarihli ve 2011/1900 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 03/07/2011)  12/03/2012 Tarihli ve 2012/2958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 05/04/2012)  05/11/2012 Tarihli ve 2012/3986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 06/12/2012) YÖNETMELİK DÜZENLEMELERİ

6  5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu  5393 Sayılı Belediye Kanunu  3572 Sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun  10/08/2005 Tarih ve 25902 Sayılı R.G. Yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik MEVZUAT HÜKÜMLERİ

7  3194 Sayılı İmar Kanunu  2872 Sayılı Çevre Kanunu  Çevre Kanununa istinaden çıkarılan yönetmelikler  Hafta Tatili Hakkında Kanun (21/01/1924 tarihli ve 54 sayılı R.G.’de yayımlandı)  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği  Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik (15/05/1998 tarihli ve 22990 sayılı R.G.de yayımlandı) MEVZUAT HÜKÜMLERİ

8 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar. YÖNETMELİĞİN AMAÇ VE KAPSAMI

9 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Yetkili idareler tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izindir. TANIMLAR

10 GAYRİSIHHİ MÜESSESE Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri ifade etmektedir.

11 TANIMLAR Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini, İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini, Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerlerini

12 SINIF TESPİTİ Kapasiteye Göre Sınıflandırma Birinci Sınıf GSM: 500 HP ve üzeri motor gücü kullanan her nevi elektromekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve benzeri maddelerle kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri, İkinci Sınıf GSM: 50-500 HP arası motor gücü kullanan her nevi elektro mekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve diğer maddelerle çeşitli metotlarla kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri, Üçüncü Sınıf GSM: 50 HP'den az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai usullerle çalışan her nevi elektromekanik, elektromanyetik yöntemle madeni eşya imal, işleme, montaj ve tamir atölyeleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri,

13 SINIF TESPİTİ Faaliyet Konusuna Göre Sınıflandırma Birinci Sınıf GSM: Kimyasal veya biyolojik yöntemlerle ilaç hammaddelerinin üretildiği tesisler, Şeker Fabrikaları vb. İkinci Sınıf GSM: Kültür mantarı üretim tesisleri, Hazır beton tesisleri vb. Üçüncü Sınıf GSM : Kuru temizleme yerleri, Tuz öğütme yerleri, Çini atölyeleri, vb.

14 TANIMLAR  İçkili yer bölgesi: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından valilik veya kaymakamlığın görüşü alınarak tespit edilen ve içerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verilebileceği işyerlerinin açılabileceği bölgeyi,  Akaryakıt İstasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, bir veya farklı alt başlıktan birer akaryakıt dağıtıcısının tescilli markası altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla araçların akaryakıt, madeni yağ, otogaz LPG, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların tüplü LPG hariç diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan yerlerdir.  Kilometre Tahdidi: Şehir içi veya şehirler arası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve otogaz istasyonu arasındaki, yönetmeliklerle belirlenen asgarî mesafedir.

15 TANIMLAR  Kolluk:Polis ve Jandarma Teşkilatını  Konaklama Yeri:Otel, Motel, Pansiyon ve kampingler gibi asıl fonksiyonları müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan yerleri,  Organize Sanayi Bölgesi:12/04/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan özel hukuk tüzel kişilerini

16 İŞYERLERİNDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR Madde 5- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır: a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması,

17 İŞYERLERİNDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde b) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması, Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,

18 İŞYERLERİNDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR yapı kullanma izin belgesinin c) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,

19 İŞYERLERİNDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR itfaiye raporu bu binaların yönetimi tarafından alınır ve yapıda değişiklik olmadığı sürece buralardaki işyerleri için ayrıca münferit itfaiye raporu aranmaz. (Ek fıkra: 12/03/2012 2012/2958 K.) Birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporu bu binaların yönetimi tarafından alınır ve yapıda değişiklik olmadığı sürece buralardaki işyerleri için ayrıca münferit itfaiye raporu aranmaz. Yangın tedbirlerini etkileyecek şekilde yapıda değişiklik yapılması durumunda yalnızca yapısında değişiklik yapılan işyerinin sahibinden münferit itfaiye raporu istenir.

20 İŞYERLERİNDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR j) Sınaî, tıbbî ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması, k) Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması,

21 İŞYERLERİNDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR n) Yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan tesis ve düzeneklerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatında kayıtlı hacimden fazla ve başka kategoriden sıvı depolanmaması, bu tesis ve düzeneklerde gerçekleştirilecek tadilatların ruhsata işlenmeden faaliyete geçirilmemesi. Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde bu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.

22 İŞYERİ AÇILMASI Madde 6- (Değişik fıkra: 19/03/2007 - 2007/11882 S.Yön./3. md.) Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.

23 İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1 ve 2'de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak yetkili idareye başvurur. Bu Yönetmelikte belirtilen ruhsatlandırmaya ilişkin süreler eksik belgelerin yetkili idareye verilmesi ile başlar. İŞYERİ AÇILMASI

24 BİLDİRİM işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının örnekleri aylık olarak sigorta il müdürlüğüne ve ilgili ise ticaret siciline veya esnaf siciline “veya esnaf siciline” Madde 7- Yetkili idareler tarafından verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının örnekleri aylık olarak sigorta il müdürlüğüne ve ilgili ise ticaret siciline veya esnaf siciline (12/3/2012 tarihli ve 2012/2958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “ilgili ise ticaret siciline” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya esnaf siciline” ibaresi eklenmiştir) gönderilir. en geç yedi gün içinde Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının bir örneği en geç yedi gün içinde yetkili idare tarafından kolluğa gönderilir.

25 İŞLETMECİNİN DEĞİŞMESİ VE İŞYERİNİN NAKLİ Madde 8- Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 08/09/2005 tarihli ve 82311 sayılı görüş yazısı

26 İŞLETMECİNİN DEĞİŞMESİ VE İŞYERİNİN NAKLİ yeni ruhsat düzenlenmez. İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat düzenlenmez. yeniden ruhsatlandırılması esastır. İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır. Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir.

27 İŞLETMECİNİN DEĞİŞMESİ VE İŞYERİNİN NAKLİ İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır. ruhsat iptal Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren 15 (onbeş) günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir.

28 BİRDEN FAZLA FAALİYET KONUSU BULUNAN İŞYERLERİ ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenlenir. Madde 10- Adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenlenir. Talî faaliyet konuları ruhsatta ayrıca belirtilir. Aynı adreste bulunsa bile ana faaliyet konusu ve işletmecisi farklı olan işyerlerine ayrı ayrı ruhsat düzenlenir. İşyerlerinin depo olarak kullandıkları yerler, işyeri açma ve çalışma ruhsatında gösterilir.

29 RUHSATIN İŞYERİNDE BULUNDURULMASI Madde 11- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, işyerinde herkesin görebileceği şekilde asılır.

30 GAYRİSIHHİ MÜESSESELER İNCELEME KURULU Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni amacıyla inceleme yapan kurulu ifade etmektedir.

31 GAYRİSIHHİ MÜESSESELER İNCELEME KURULLARI Madde 15- … Büyükşehir belediyelerinde birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, beş kişiden az olmamak üzere Büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve küşat birimleri görevlileri, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek odalarının temsilcileri ile tesisin özelliğine göre belediye başkanı tarafından belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur.

32 GAYRİSIHHİ MÜESSESELER SAĞLIK KORUMA BANDI Müessesenin çevreye olan zararlı etkisi dikkate alınarak tesis etrafında bırakılması gereken iskan dışı alanı ifade etmektedir.

33 GAYRİSIHHİ MÜESSESELER SAĞLIK KORUMA BANDI Müessesenin çevreye olan zararlı etkisi dikkate alınarak tesis etrafında bırakılması gereken iskan dışı alanı ifade etmektedir.

34 GAYRİSIHHİ MÜESSESELER SAĞLIK KORUMA BANDI Madde 16- Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburîdir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez. Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgesi içindeki tesisler ile ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında da müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde, inceleme kurulunun kararına istinaden yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi tarafından sağlık koruma bandı oluşturulmasına karar verilebilir. Sağlık koruma bandı, inceleme kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Sağlık koruma bandı, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınır.

35 SAĞLIK KORUMA BANDI BELİRLENMESİ A-Kurulu Olmayan Tesislerde; -ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler, -ÇED’e tabi olmayan tesislerde İnceleme Kurullarınca belirlenir, B-Kurulu Tesislerde; İmar Durumunda ki Yapı Yaklaşma Mesafeleri esas alınır,

36 SAĞLIK KORUMA BANDI (OLUMLU ÖRNEKLER)

37

38

39 SAĞLIK KORUMA BANDI (OLUMSUZ ÖRNEKLER)

40

41

42 GAYRİSIHHİ MÜESSESELER YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde tesisin yapılmasından önce söz konusu yerde kurulup kurulamayacağı konusunda ve kurulacak yer, proje ve belgelerin uygun görülmesi durumunda müessesenin kurulması için yetkili idarece verilen izni ifade etmektedir.

43 GAYRİSIHHİ MÜESSESELER YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ Madde 18- Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, ilgilinin başvurusundan itibaren en geç yedi gün içinde tesisin kurulacağı yeri mahallinde inceleyerek, Örnek-3’teki yer seçimi raporu formunu düzenler ve görüşünü bildirir. Yer seçimi inceleme kurulunun raporu, ilgili birimin teklifi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içinde değerlendirilerek yer seçimi ve tesis kurma izni kararı verilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen ÇED olumlu belgesi ve raporu, yer seçimi ve tesis kurma raporu yerine geçer. Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde, ilgilinin başvurusu üzerine yer seçimi ve tesis kurma izni iki yıl daha uzatılır. Organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, sanayi bölgesi ve sanayi sitesi sınırı dışında kalan her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonlarının açılması için yapılan başvurular, inceleme kurulu tarafından yedi gün içinde incelenerek sonucu yetkili idareye sunulur. İnceleme kurulunun raporu, yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır.

44 YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ İSTENEN EVRAKLAR 1)Başvuru formu 2)Tapu, Kiracı ise Kira Sözleşmesi 3)Sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindekiler hariç işletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği(İmar Durumu belgesi) 4)1/1000’lik ve 1/5000’lik İmar Planları ve Meclis Kararları, (Akaryakıt ve Lpg Satış istasyonları için) 5)Uygun ölçekli(1/200) onaylı avan proje 6)ÇED Görüşü 7)Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi(Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik gereği, UKOME tarafından verilir) 8)TS 12820 ve TS 11939 Standartlarına uygunluk onayı (Akaryakıt ve LPG İstasyonları için) 9)Yangın Tesisat Proje Onay Yazısı 10)Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları 11)Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu

45 GAYRİSIHHİ MÜESSESELER

46 DENEME İZNİ Gayrisıhhî müesseselerde onaylı projelerine göre yapılan müessesenin, planlanan şekilde çalışıp çalışmadığının ve doğal kaynakların kirlenmesini önlemek için alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının tespiti için yetkili idarenin izni ve denetimi altında belirli bir süre deneme mahiyetindeki faaliyetlere verilen geçici izni ifade etmektedir.

47 GAYRİSIHHİ MÜESSESELER DENEME İZNİ Madde 20- Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere yetkili idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, inceleme kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi bir yılı geçmemek üzere deneme izni verilebilir. Tesisin özelliğine göre inceleme kurulunun kararıyla bu süre iki yıla kadar uzatılabilir. Deneme izni, bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçer.

48 DENEME İZNİ İSTENEN EVRAKLAR 1)Başvuru /Beyan Formu 2)Tesisteki tüm yapıları kapsayan Yapı Kullanma İzin Belgesi 3)Sağlık Koruma bandının işaretlendiği 1/200 ölçekli Onaylı Vaziyet Planı 4)Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair İtfaiye Raporu, 5)Sorumlu Müdür Sözleşmesi, Diploma fotokopisi ve Sigorta Bildirgesi, 6)Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Görüş Yazısı, ( Akaryakıt ve LPG istasyonları için) 7)TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi,(Akaryakıt ve LPG istasyonları için) 8)Bayilik Sözleşmesi, (Akaryakıt ve LPG istasyonları için) Gibi belgeler tamamlandıktan sonra, işyerine Deneme İzni verilir.(Ancak Deneme İzni verilebilmesi için tesisin emisyon ve deşarj kaynaklarına ilişkin tüm önleyici ünitelerin tamamlanmış olması gerekir.) Deneme izni süresi içinde, Çevre Kanunu kapsamında ilgili kurumdan işletme için gerekli Çevre İzni belgesinin gerekiyorsa Çevre İzin ve Lisans belgesinin veya muafiyet yazısının alınması gerekmektedir.

49 GAYRİSIHHİ MÜESSESELER

50 AÇILMA RUHSATI Madde 21- Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş veya deneme izni sonunda çalışmasında sakınca bulunmadığı anlaşılan birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin çalışabilmesi için müracaatı takip eden yedi gün içinde yetkili idarenin inceleme kurulu tarafından yerinde inceleme yapılır. Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi mevzuat hükümlerine uygun olan yerler için diğer tüm bilgi ve belgeler de dikkate alınmak suretiyle, Örnek 4’teki açılma izni raporu düzenlenir ve yetkili idareye sunulur. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içerisinde işyeri açma ruhsatı düzenlenir.

51 AÇILMA RUHSATI İSTENEN EVRAKLAR 1)Başvuru/Beyan formu 2) Çevre İzni belgesi gerekiyorsa Çevre İzin ve Lisans belgesi veya muafiyet yazısı

52 GAYRİSIHHİ MÜESSESELER

53 24/06/2010 tarih ve 27621 sayılı resmi gazete yayınlanan ve yürürlüğe giren “Maden Kanununda ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun”a istinaden Madencilik faaliyetlerinde bulunan işletmeleri ruhsatlandırma yetkisi il özel idarelerine geçmiştir.

54 GAYRİSIHHİ MÜESSESELER SORUMLU MÜDÜR TAYİNİ Madde 25- Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde, işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur.

55 GAYRİSIHHİ MÜESSESELER TESİSLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK VE İLAVELER Gayri sıhhî müesseselerde yetkili idarenin izni olmadan kirlilik yükünü artıracak herhangi bir değişiklik ve ilâve yapılamaz. Bu aşamada, firmaların yapılan değişiklik/ilaveler ile ilgili Yapı/Tadilat Ruhsatı öncesi Başkanlığımızdan “Ek Tesis Kurma İzni” almaları zorunludur.

56 GAYRİSIHHİ MÜESSESELER RUHSAT DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİREN HALLER Madde 28- Gayrisıhhî müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur. Gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir. Gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değişiklik neticesinde bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden ruhsat alması gerekmez. Ancak gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılmasında yapılan değişiklik neticesinde üst sınıfa geçmiş olan tesislerin bir yıl içinde yeni sınıfa göre açılma ruhsatı alması zorunludur.

57 GAYRİSIHHİ MÜESSESELER HANGİ BELGE NEREDEN ALINIR -ÇED GÖRÜŞÜ: Bakanlık veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü -UKOME GÖRÜŞÜ: Kocaeli Büyükşehir B. Ulaşım Daire Başkanlığı -İTFAİYE RAPORU: Kocaeli Büyükşehir B. İtfaiye Daire Başkanlığı -İMAR DURUMU: İlçe Belediyesi -YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ: İlçe Belediyesi -ÇEVRE İZNİ: Bakanlık veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

58 KOCAELİNDEKİ AKARYAKIT VE LPG SATIŞ İSTASYONLARI AKARYAKIT / AKARYAKIT VE LPG / LPG SATIŞ İSTASYONLARI İLÇEAKARYAKIT AKARYAKIT + LPGLPGTOPLAM BAŞİSKELE 512118 ÇAYIROVA 69 15 DARICA 25 7 DERİNCE 47 11 DİLOVASI 33 6 GEBZE 3128 59 GÖLCÜK 88 16 İZMİT 1925 44 KANDIRA 96 15 KARAMÜRSEL 36 9 KARTEPE 1018 28 KÖRFEZ 1114126 TOPLAM 1111412254

59 KOCAELİNDEKİ AKARYAKIT VE LPG SATIŞ İSTASYONLARI

60 1. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER KOCAELİNDEKİ 1.SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER İLÇEDİĞERENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM GIDAKİMYALİMANMADEN METALURJİ VE MAKİNA PETROKİMY A TEKSTİLTOPLAM BAŞİSKELE152232116353 ÇAYIROVA32746477 DARICA17115116 DERİNCE31196424 DİLOVASI21911124 GEBZE41221011814071258 GÖLCÜK1215211 İZMİT32561920257 KANDIRA123 KARAMÜRSEL 213 KARTEPE318521134679 KÖRFEZ22154393671 TOPLAM1763620233824292643703

61 GAYRİSIHHİ MÜESSESELER İLÇELER BAZINDA DAĞILIM

62 GAYRİSIHHİ MÜESSESELER

63

64

65

66

67

68 TEŞEKKÜRLER


"ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SANAYİ ODASI 13 MART 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları