Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI"— Sunum transkripti:

1 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

2 Genel Hükümler 3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı, trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğunun ve otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tesbit ve giderilme esaslarını aynı Kanunun 5 inci maddesinde tanımlanan ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümünü gösteren imar planlarına uygun olarak düzenlemektir.

3 Tanımlar: a) Bina otoparkları:
Bir binayı çeşitli amaçlar için kullanan özel ve tüzel kişilere ait ulaşım ve taşıma araçları için bu binanın içinde veya bu binanın oturduğu parselde açık veya kapalı olarak düzenlenen otoparkları, b) Bölge otoparkları ve genel otoparklar: Bir şehir veya bölgenin mevcut ve gelecekteki şartları ve ihtiyaçları gözönünde bulundurularak imar planları ile düzenlenen ihtiyaca göre açık, kapalı ya da katlı olarak belediyeler veya diğer kamu kuruluşları ve özel kişiler tarafından yapılan ve işletilen otoparkları, c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını, ifade eder.

4  a) Binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde karşılanması esastır.
b) Binaların, imar planı ve mevzuat hükümlerine göre belirlenen ön ve yan bahçe mesafeleri, otopark olarak kullanılamaz. Genel Esaslar c) Binanın ihtiyacı olan miktardaki otopark alanları, Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen ortak alanlardan olup, bu hali ile yönetilir. d) Binek otoları için birim park alanı en az 20 m2 dir. Bu alan kamyon ve otobüsler için manevra alanı hariç olmak üzere enaz 50 m2 üzerinden hesaplanır.

5 e) İmar planları hazırlanırken parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yerlerde otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla bölge ve genel otopark yerleri belirlenir.  Ayrıca parselinde otopark yapılması mümkün olan alanlarda imar parsellerinin büyüklükleri otopark yapımını mümkün kılacak şekilde tesbit edilir. f) Meskun alanlar, kentsel sit alanları, üzerinde korunacak yapı bulunan parseller, arazinin jeolojik ve topografik yapısı, giriş-çıkış, trafik emniyeti sağlanamaması gibi imar planındaki konumundan kaynaklanan nedenlerle otopark ihtiyacının parselinde karşılanması mümkün olmayan durumlara ilişkin ilkeler, belediye meclis veya il idare kurulu kararı ile belirlenir.

6 g) Otoparkların giriş ve çıkışlarının yeterli olması, iç ve dış trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmesi mecburidir. Otoparklarda, İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyularak yangına karşı gereken önlemlerin alınması, özürlülerin kullanımına dönük düzenlemelerin yapılması zorunludur. Ayrıca, özürlülere ilişkin standartlarda dahil olmak üzere Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ilgili tüm standartlara uyulur. Standartların bu Yönetmelikte belirlenen ölçü ve miktarlardan daha az olması halinde Yönetmelik hükümleri geçerlidir. Bu düzenin sağlanmasından ve yürütülmesinden belediyeler ve valilikler sorumludur.

7  h) Bu Yönetmelikte belediye meclisi veya il idare kurulu kararı alınması öngörülen hususlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak, bu Yönetmelik hükümlerine uyulmak koşuluyla uygulanacak şekli takdire belediye veya valilikler yetkilidir. İmar planları veya belediye meclisi ve il idare kurulu kararıyla bu Yönetmelik hükümlerine aykırı kararlar getirilemez.  ı) Umumi bina ve bölge otoparkları ile genel otoparkların giriş-çıkış ve asansörlerine en yakın yerlerinde birden az olmamak şartıyla, her 20 park yerinden birinin özürlü işareti konularak özürlüler için ayrılması zorunludur.

8 Planlama ve Uygulama Esasları
Otopark Aranması Gereken Kullanımlar ve Miktarları Kullanım Çeşitleri                                  Miktarları 1 Meskenler                                            3 daire için 2 Ticari amaçlı yapılar ve büro binaları      50 m2.ye kadar 3 Konaklama tesisleri Oteller                                                        5 oda için Moteller                                          oda sayısının %80’i kadar Hosteller                                                    5 oda için Tatil Köyleri                                              4 oda için Apart Oteller                                             2 ünite için Pansiyonlar                                                4 oda için Termal Tesisler                                          4 oda için Kampingler                                                1 ünite için Kırsal Turizm Tesisleri                              4 ünite için

9 4 Yeme, içme, eğlence tesisleri                50 m2.ye kadar
5 Sosyal kültürel ve spor tesisleri         30 oturma yeri için 6 Kongre ve sergi merkezleri        kapasitesinin %5’i oranında 7 Eğitim Tesisleri                             m2.ye kadar 8 Sağlık Yapıları                                          125 m2.ye kadar 9 İbadet yerleri                                             300 m2.ye kadar 10 Kamu kurum ve kuruluşları                    100 m2.ye kadar 11 Sanayi depolama ve toptan ticaret          200 m2.ye kadar 12 Küçük sanayi                                          125 m2.ye kadar 13 Semt pazarı                            100 m2.ye kadar Pazar alanı için,

10 en az 1 otopark yeri ayrılır
en az 1 otopark yeri ayrılır. Otopark miktarının, engellilere ayrılanlar da dahil araç park yerlerinin, varsa parsel sınırından itibaren otopark rampasının, trafik akışının ve tesis kapasitesinin yapının onaylı mimari projesinde sayısal değerleri ile birlikte belirtilmesi zorunludur. Otopark rampası hiçbir koşulda parsel sınırı dışından başlatılamaz. Otopark rampasının yapı yaklaşma sınırı içinden başlatılabilmesi için imar planı kararı alınması ve rampa projelerinin hazırlanması zorunludur. Otopark sayısı, açık tesislerde parsel alanı üzerinden, diğer yapılarda ise emsal hesabına konu alan üzerinden belirlenir.

11 Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzinlerinin Verilmesi
Yapılacak yapılara bu Yönetmelikte belirtilen esaslara ve belediye meclislerince alınacak kararlara göre bina otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı, bu otoparklar inşa edilip hazır hale getirilmedikçe de yapı kullanma izni verilemez. Otoparkların Amacı Dışında Kullanılamayacağı Uygulama ve Denetim Madde 8- Yapı kullanma izni alındıktan sonra otopark yerleri plan ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak başka amaçlara tahsis edilemez. Belediyeler, bina otoparklarının kullanımını engelleyici her türlü ihlalleri önlemekle yetkili ve görevlidirler. Aksi uygulamalarda İmar Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

12 Bina Otoparkı Yapılamayan Parseller
Bina içinde veya parselinde otopark yapılması mümkün olmayan yapıların durumu belediyece imar durumu ile ilgili ilk müracaat tarihinden başlayarak 30 gün içinde ilgilisine gerekçeleri ile birlikte bildirilir. Belediyeler bina otoparkı yerine otopark sorununun nasıl çözümleneceğini, binanın hangi bölge veya genel otoparkından yararlanacağını da bildirmekle ve bu otoparkları tesis etmekle yükümlüdür. Bu durumda bölge veya genel otoparktan yararlananlardan ayrıca kullanım ücreti alınmaz.

13 Mali Hükümler Otopark Bedelinin Tahakkuk ve Tahsili
Otopark bedellerinin tahakkuk ve tahsil esasları Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri de dikkate alınarak belediye meclisleri veya il genel meclisleri tarafından belirlenir. Otopark bedelleri kamu bankalarından herhangi birinde açılacak otopark hesabına yatırılır. Bu hesapta toplanan meblağa yasaların öngördüğü faiz oranı uygulanır. 3030 sayılı Kanun kapsamında kalan belediyelerde, büyükşehir belediyesince ilçe belediyeleri adına otopark hesabı açtırılır. Mali Hükümler İlçe belediyeleri hesabında toplanan otopark meblağı, büyükşehir belediyelerince o ilçe sınırları içerisinde yapılacak veya yaptırılacak bölge veya genel otoparkları için kullanılır.

14 Otopark Hesabından Yapılacak Harcamalar
Otopark hesabında toplanan meblağ, belediyelerin kendi kaynaklarından ayıracağı tahsisatla birlikte, tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşaasında kullanılır. Otopark hesabında toplanan meblağ otopark tesisi dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Otopark hesabında toplanan meblağ, belediyelerce hazırlanacak sarf belgesi, verile emri ve hakediş raporuna göre belediyesinin yazılı talimatı üzerine ilgili bankaca hak sahibine ödenir.

15 Çeşitli Hükümler Uygulanacak Hükümler
Ruhsat süresi içinde tamamlanması mümkün olamayacağı için 5 yıl içinde ruhsat yenilemek üzere ilgili idareye başvurularak ruhsat yenilemesi yapılan yapılar hakkında, ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır. Çeşitli Hükümler Bu Yönetmelik ile kapsama alınmış yerleşmelerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. İnşasına 2 yıl içinde başlanmayan veya süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir. Bu yapılar hakkında yeniden ruhsat alındığı tarihte yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümleri uygulanır.

16 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI
1 Temmuz 1993 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Otopark Yönetmeliği ile 22 Nisan 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince hazırlanan, "Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları"; tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na dayanılarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Yasal Dayanak

17 "İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları", İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde uygulanır. Kapsam

18 Otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde karşılanması esastır
Otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde karşılanması esastır. Aşağıda belirtilen bölgelerde yer alan parsellerde, otopark ihtiyacının parseli bünyesinde ayırma zorunluluğu yoktur. Ancak, isteğe bağlı olarak otopark ihtiyacının tamamı veya bir kısmı parseli bünyesinde karşılanabilir. Genel Esaslar Yerleşim Alanları: İmar mevzuatına uygun olarak onaylanmış imar planlarında; sayı ve/veya taban alanı itibariyle %50 veya daha fazla oranda inşa edildiği tarihte yürürlükte bulunan plan ve mevzuata göre otoparksız olarak yapılaşmış veya ruhsat alınarak en az su basman seviyesinde inşaatı ikmal edilmiş ve bugünkü imar planlarına göre gabari ve nizam yönünden korunması mümkün yapıların bulunduğu imar adalarıdır.

19 - Kemeraltı kentsel sit alanı koruma amaçlı imar planı onama sınır içinde; Konak Meydanı - Gümrük arası, Fevzipaşa Bulvarı, Gaziosmanpaşa Bulvarı, Eşrefpaşa Caddesi, Bayramyeri Kavşağı, Birleşmiş Milletler Caddesi (Varyant) ile çevrili alan içinde yer alan parseller. Üzerinde korunacak tescilli yapı bulunan parseller ile bunların bitişiğinde yer almakla beraber, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurullarınca bünyesinde otopark yapılması uygun görülmeyen parseller.

20 Arazinin jeolojik ve topografik yapısı;
Yeraltı su seviyesinin yüksek olması ve balçık türü gevşek zemin olması nedeniyle, bodrum kat yapılamayan ve zemin kat ve arka bahçe mesafesi de otopark ihtiyacını karşılamaya yetmeyen parseller. Cephe aldığı yola nazaran tabii zemini çok düşük olan ve otopark alanına %16 rampa ile erişilmesi ve manevra yapılarak park edilmesi mümkün olmayan parseller. Cephe aldığı yola nazaran, tabii zeminin yüksek olması nedeniyle yol kenarında set oluşturan ve başka yollardan girişi olmayan parseller

21 İmar planındaki konumu ve benzeri nedenler;
Bitişik ve ön bahçesiz nizamda parsel ve/veya bina cephesi 9.00 mt ve daha küçük olan parseller. Rampa boyu ve park etme düzeni yönünden kitle boyutları elverişli olmayan parseller.

22 Otopark düzenlemesine ilişkin esaslar;
Otopark giriş çıkış rampa meyili %16'dan daha fazla olamaz. Otoparkların tefrişinde manevra alanları hariç binek otolar için en az 5.00 mt x 2.50 mt, kamyon ve otobüsler için en az 4.00 mt x mt ölçüsü esas alınır. Otopark yerleşim düzeninde, aracın park alanına giriş çıkışını sağlayan koridor genişliği 6.50 mt'den az olamaz. Otopark yerleri, düz olarak tanzim edilebileceği gibi, arazi meyiline göre boyda max %8, ende %4 meyilli olarak da düzenlenebilir

23 Otoparkların giriş çıkışlarına ve asansörlere en yakın yerlerde, her 20 park yerinden birinin engelli işareti konularak 5.00 mt x 3.50 mt boyutlarında engelliler için ayrılması zorunludur. Umumi binalar, bölge ve genel otoparklarda ise her durumda en az 1 park yerinin engelliler için ayrılması zorunludur.

24 Kullanım Çeşitleri Miktarları
Meskenler m2'ye kadar 3 daire için m m2 arası 2 daire için 201 m2 ve üzeri 1 daire için Ticari amaçlı yapılar ve büro binaları 50 m2.ye kadar Konaklama tesisleri Oteller 5 oda için Moteller oda sayısının %80'i kadar Hosteller 5 oda için Tatil Köyleri 4 oda için Apart Oteller 2 ünite için Pansiyonlar 4 oda için Termal Tesisler 4 oda için Kampingler 1 ünite için Kırsal Turizm Tesisleri 4 ünite için Diğerleri 75 m2.ye kadar

25 Yeme, içme, eğlence tesisleri 50 m2.ye kadar
Sosyal kültürel ve spor tesisleri 30 oturma yeri için Çim saha, resim heykel galerisi vb. 75 m2.ye kadar Kongre ve sergi merkezleri kapasitesinin %5'i oranında Eğitim Tesisleri 400 m2.ye kadar Sağlık Yapıları 125 m2.ye kadar İbadet yerleri 300 m2.ye kadar Kamu kurum ve kuruluşları 100 m2.ye kadar

26 Sanayi depolama ve toptan ticaret 200 m2.ye kadar
Küçük sanayi 125 m2.ye kadar Semt pazarı 100m2.ye kadar Pazaralanı için, Oto Sanayi Sitesi 40 m2.ye kadar Toptancı Hali 125 m2.ye kadar Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonları Beher pompaj başına 150 m2 ve her lift ve/ veya kanal başına 150 m2.ye kadar

27 Açık Tesisler Lunapark ve Benzeri Eğlence Yerleri 60 m2 Alan Rekreasyon Alanı 300 m2 Alan Çay Bahçesi 75 m2 Alan Açık Spor Alanları 50 m2 Alan Açık Yüzme Havuzu 30 m2 Alan için En az 1 otopark yeri (20 m2) ayrılması zorunludur. Ancak, sanayi ve depolama tesislerinde, bir otopark yeri için 50 m2 ölçüsü esas alınır.

28 Mevcut binalarda yapılmak istenilen kullanım amacına yönelik değişikliklerde, bu değişiklik otopark aranmasını gerektirecek nitelik ve büyüklükte ise otopark tesisi aranır. Parselde otopark tesisi mümkün olmadığı taktirde otopark bedeli istenir. Mevcut binaların iç bünyesinde yapılan ve kullanım amacını değiştirmeyen tadilatlarda otopark tesisi ve bedeli istenmez. Mevcut binalarda ilave yapmak istendiğinde bu ilave, otopark tesisini gerektiren nitelik ve büyüklükte ise, ilave otopark tesisi aranır. Parselde otopark tesisi mümkün olmadığı taktirde otopark bedeli istenir.

29 Otopark Bedellerinin Hesaplanması, Tahakkuk Ve Tahsili
Emlak Vergisi Kanunu gereğince tespit edilen arsa ve arazi birim değerleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak

30 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ dikkate alınarak hazırlanan Birim Otopark Bedelleri, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayı ile yürürlüğe girer. Müteakip yıllarda, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'in Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten sonra, arsa ve arazi birim değerleri ile Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine göre yeniden hesaplanır ve Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

31 Otopark bölgelerinden, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen %20 ile %100 arasındaki oranlarda otopark bedeli tahsil edilir. Binalarda otopark yeri olarak belirlenmiş alanların proje değişikliği ile kullanım amacı değiştirilemez. Başka amaca tahsis edilemez ve otopark alanı tadilatla küçültülemez. Bu yönetmelikten önce ruhsat almış yapılar da bu hükme tabidir. Otopark Yönetmeliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarında yer almayan hususlarda Bakanlık tarafından yayımlanan Genel Tebliğ esas alınır. Genel Tebliğde de yer almayan hususlarda Büyükşehir Belediyesinin yazılı görüşü alınır. Otopark Yönetmeliğine göre hazırlanan Uygulama Esasları, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına müteakip verilecek yapı ruhsatlarında uygulanır.

32 KAYNAKÇALAR

33 TEŞEKKÜRLER … MEKAN SEYİDOV


"İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları