Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

mue PLN.444 Mesleki Uygulama Esasları Sunum : Melih Emre Doğru

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "mue PLN.444 Mesleki Uygulama Esasları Sunum : Melih Emre Doğru"— Sunum transkripti:

1 mue PLN.444 Mesleki Uygulama Esasları Sunum : Melih Emre Doğru
Konu : “Otopark ve Sığınak Yönetmeliği - İzmir Büyükşehir Belediyesi Yüksek Yapılar Yönetmeliği” İçerik : 1. Bölüm: Otopark Yönetmeliği Giriş Yönetmelik İBB Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları 2. Bölüm: Sığınak Yönetmeliği 3. Bölüm: İBB Yüksek Yapılar Yönetmeliği Değerlendirme Yararlanılan Kaynaklar : Yazılı kaynaklar Gazete yazıları mue

2 1. Bölüm: Otopark Yönetmeliği
Giriş: Kentleşme süreciyle birlikte başlayan sorunlardan biri de otopark sorunudur. Sadece büyükşehirlerde değil, Türkiye'nin her yerinde otopark büyük bir sorun teşkil etmektedir. Hem de araç sayısı bu ortalamalarda seyrederken. Eğer Avrupa ve Dünya ortalamaları yakalanırsa arabaların nereye koyulacağı büyük bir muammadır. Belli bölgelerde sıkışmış yapılaşma beraberinde de böylesine büyük kentsel sıkıntılar yaratmaktadır. Türkiye'de ilk otopark yönetmeliği 1976 yılında hazırlanmıştır. O güne kadar otoparkla ilgili hiçbir çalışma yapılmamıştır. Yönetmelik hazırlandığında Türkiye yollarında 2 milyon araç bulunmaktaydı. Son 20 yılda otopark yönetmeliği ise 10 kez değiştirilmiştir. Otopark sorunu bugüne kadar hep inşaat sorunu olarak görülmüştür. Oysa otopark sorunu bir kent planlama sorunu olarak görülmelidir. mue

3 mue Otopark Yönetmeliği Amaç
Yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğunun ve otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ve giderilme esaslarını imar planlarına uygun olarak düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Son nüfus sayımına göre nüfusu ve daha fazla olan yerleşmelerde, nüfusu ' den az olmakla birlikte imar planı onaylanmış yerleşmelerde ve alanlarda ve imar planı bulunmamakla beraber bu Yönetmeliğin uygulanacağına dair belediye meclis veya il idare kurulu kararı alınan bütün yerleşmelerde uygulanır. Tanımlar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; Bina otoparkları: Bir binayı çeşitli amaçlar için kullanan özel ve tüzel kişilere ait ulaşım ve taşıma araçları için, bu binanın içinde veya bu binanın oturduğu parselde açık veya kapalı olarak düzenlenen otoparkları, Bölge otoparkları ve genel otoparklar: Bir şehir veya bölgenin mevcut ve gelecekteki şartları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak imar planları ile düzenlenen ihtiyaca göre açık, kapalı ya da katlı olarak belediyeler veya diğer kamu kuruluşları ve özel kişiler tarafından yapılan ve işletilen otoparklardır. Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını,ifade eder. mue

4 mue Otopark Aranması Gereken Kullanımlar ve Miktarları:
Madde 5- Otopark aranması gereken kullanımlar ve miktarları aşağıda yer almaktadır; Yerleşim alanlarında otopark aranması gereken kullanım çeşitleri ve bunlara ait en az otopark miktarları: Kullanım Çeşitleri Miktarları 1-Meskenler m2'ye kadar 4 daire için 2-Ticari amaçlı yapılar ve büro binaları 50 m2'ye kadar 3-Konaklama tesisleri m2'ye kadar 4-Yeme, içme, eğlence tesisleri 50 m2'ye kadar 5-Sosyal, kültürel ve spor tesisleri 30 oturma yeri için 6-Eğitim tesisleri m2'ye kadar 7-Sağlık yapıları m2'ye kadar 8-Cami ve ibadet yerleri m2'ye kadar 9-Kamu kurum ve kuruluşları m2'ye kadar 10-Sanayi, depolama ve toptan ticaret m2'ye kadar 11-Küçük sanayi m2'ye kadar 12-Semt pazarı m2'ye kadar pazar alanı için en az 1 otopark yeri ayrılması zorunludur. Ancak, belirlenen otopark miktarları yöre ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belediye meclislerince arttırılır. Otopark hesabında Yapı İnşaat Alanı esas alınır. Ana başlıklar altında sayılan kullanım çeşitlerinin alt türleri ve bunlarla ilgili otopark miktarları belediye meclislerince belirlenir. mue

5 mue İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları
Yasal Dayanak: 1 Temmuz 1993 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Otopark Yönetmeliği 1 Temmuz 1993 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve 1 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe girecek olan Otopark Yönetmeliğinin geçici 5. Maddesi gereğince hazırlanan, "Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları"; 3030 sayılı yasaya dayanılarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 1- Bu yönetmelik İzmir Büyükşehir Belediyesi belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde uygulanır. 2- Otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde karşılanması esastır. Aşağıda belirtilen bölgelerde yer alan parsellerde, otopark ihtiyacının parseli bünyesinde ayırma zorunluluğu yoktur. Ancak, isteğe bağlı olarak otopark ihtiyacının tamamı veya bir kısmı parseli bünyesinde karşılanabilir. a- Meskun Alanlar: İmar mevzuatına uygun olarak onaylanmış imar planlarında; sayı ve/veya taban alanı itibariyle %50 veya daha fazla oranda inşa edildiği tarihte yürürlükte bulunan plan ve mevzuata uygun olarak tamamlanmış veya ruhsat alınarak en az su basman seviyesinde inşaatı ikmal edilmiş ve bugünkü imar planlarına göre gabari ve nizam yönünden korunması mümkün yapıların bulunduğu imar adalarıdır. b- Kemeraltı kentsel sit alanı koruma amaçlı imar planı onama sınır içinde; Konak Meydanı - Gümrük arası, Fevzipaşa Bulvarı, Gaziosmanpaşa Bulvarı, Eşrefpaşa Caddesi, Bayramyeri Kavşağı, Birleşmiş Milletler Caddesi (Varyant) ile çevrili alan içinde yer alan parseller. mue

6 c- Üzerinde korunacak tescilli yapı bulunan parseller ile bunların bitişiğinde yer almakla beraber, taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları koruma kurallarınca bünyesinde otopark yapılması uygun görülmeyen parseller. d- Arazinin jeolojik ve topografik yapısı; I- Yeraltı su seviyesinin yüksek olması ve balçık türü gevşek zemin olması nedeniyle, bodrum kat yapılamayan ve zemin kat ve arka bahçe mesafesi de otopark ihtiyacını karşılamaya yetmeyen parseller. II- Cephe aldığı yola nazaran tabii zemini çok düşük olan parseller (otopark alanına %16 rampa ile erişilmesi ve manevra yapılarak park edilmesi mümkün olmayan parseller) III-Cephe aldığı yola nazaran, tabii zeminin yüksek olması nedeniyle yol kenarında set oluşturan ve başka yollardan girişi olmayan parseller e- İmar planındaki konumu ve benzeri nedenler; I- Bitişik ve ön bahçesiz nizamda cephesi 8.00 mt ve daha küçük olan parseller. II- Rampa boyu ve park etme düzeni yönünden kitle boyutları elverişli olmayan parseller. 3- Ulaşım ağı, trafik akışı, trafik yoğunluğu ve özel durumlar nedeniyle otopark giriş çıkışı sağlanması uygun görülmeyen güzergahlar aşağıda belirtilmiş olup, sadece parsellerin bu güzergahlardaki cephelerinden otopark giriş çıkışı yapılamaz. a- Yeni yapılmakta olan ve yapılacak olan şehirler arası otoyol (Devlet yolu) cephelerinden, b- Döner (Rotary) kavşak ve köprülü kavşak kolları boyunca yer alan parsel cephelerinden, (Tam ve yarım yonca yaprağı diamond, trompet vb. kavşak tiplerinin tek yönlü çalışma kolları), c- İmar planında yükseltilmiş yol veya viyadük olarak yer alan yollardaki parsel cephelerinden, mue

7 d- Merdivenli sokaklarda araçların ulaşamadığı kesimlerdeki parsel cephelerinden ve eğimi %16'dan fazla olan sokaklardaki parsel cephelerinden, e- UKOME (Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi) kararı ile yayalaştırılan yollardaki parsel cephelerinden, f- Hemzemin demiryolu geçitlerini kesen yollardan cephe alan ve demiryoluna 40 m kadar olan bölümdeki parsel cephelerinden, g- Mustafa Kemal Sahil Yolu'nun Gümrük Meydanı ile Hava Lisan Okulu kavşağı arasında kalan kesimindeki, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na bakan parsel cephelerinden (Aynı zamanda Mithatpaşa Caddesi'nden giriş çıkış yapılabilen parseller hariç) h- Eşrefpaşa Caddesi'nin, Bayramyeri Kavşağı'ndan itibaren, Çankaya istikametinde, Gaziosmanpaşa Bulvarı'nın Anafartalar Caddesi kavşağı arasındaki güzergahtaki parsel cephelerinden i- Programlı sinyalize kavşaklara erişen yollardan cephe alan parselin uzak köşesi, sinyalizasyona 40 mt kadar olan bölümlerdeki parsel cephelerinden otopark giriş çıkışı yapılamaz. 4- Otopark düzenlemesine ilişkin esaslar; a- Otopark giriş çıkış rampa meyili %16'dan daha fazla olamaz. b- Arka arkaya park ediş düzeninde bir araba en çok iki arabanın giriş çıkışını engelleyebilecek şekilde park edilir. c- Park ediş düzenine göre bir arabalık duruş yeri boyutları aşağıda belirtilen ölçülerden az olamaz En (mt) Boy (mt) 90° Açılı 60° Açılı 45° Açılı mue

8 d- Otopark yerleri, düz olarak tanzim edilebileceği gibi, arazi meyiline göre boyda max %7, ende %3 meyilli olarak da düzenlenebilir. e- Bitişik nizamda veya kot farkı nedeniyle giriş yapılamayan yerlerde, otopark ihtiyacı arka bahçede karşılanacaksa, bir başka parselden irtifak tesisi ile geçiş mümkündür. Parseller arasında irtifak hakları tesis edilmek suretiyle ada içi otoparkları düzenlenebilir. f- Yan bahçe geçiş için kullanılacaksa; geçiş genişliğini 3.00 mt'nin altına düşürecek şekilde zemin katta teras niteliğinde balkon düzenlenemez. g- Ön bahçesiz bitişik nizam parsellerde, girişte net 3.5 mt'lik bırakılan otopark geçidi 3.00 mt boyunca devam edecektir. Apartman girişi aynı geçit üzerinden sağlanacaksa geçit genişliği 3.00 mt'ye düşebilir. Apartman girişinden sonraki bölümü otopark m2'sine dahil edilir. h- Arka bahçede kapalı otopark tesisi halinde müştemilat şartlarına uyulması gerekir. i- Birden fazla yola cephesi olan parsellerde İmar Yönetmeliği'ndeki bahçe mesafeleri ve parsel cephesi tanımlarına uymak ve mevcut yapılaşmalar dikkate alınmak kaydıyla ön ve yan bahçeler ile otopark tesisi mümkün olabilecek arka bahçeler belediyesince belirlenir. Ön bahçelerde, ön bahçe mesafelerinin 8.00 mt ve daha fazla olması halinde bina cephesinden itibaren 3.00 mt dışında kalan kısımlar; yan bahçelerde, bina cephesinde itibaren min 3.00 mt yan bahçe mesafesi dışında kalan kısımlar; otopark olarak düzenlenebilir. mue

9 Sanayi ve depolama tesislerinde, bir otopark yeri için 50 m2 ölçüsü esas alınır.
Yapılan hesaplama sonucu belirtilen değerlerin altında kalınması halinde en az 1 otopark yeri ayrılması şartı aranır. Hesaplama sonunda bulunan sayının kesirli olması halinde bir üst değer otopark sayısı olarak alınır. Binalarda dairelerin farklı büyüklükte olması halinde, toplam yapı inşaat alanının daire sayısına bölünmesi ile bulunacak ortalama daire büyüklüğü esas alınır. Birden fazla amaçlı binaların farklı amaçlı bölümleri için yukarıdaki esaslar dahilinde, kendi kullanım çeşidine göre tespit edilen otopark miktarları uygulanır. Ancak, kullanımları gereği bünyesinde farklı fonksiyonları barındıran (kompleks) yapılarda, otopark ihtiyacı asıl kullanım amacı dikkate alınarak hesaplanır. Otopark Yönetmeliği'nde belirtilen yapı inşaat alanı tanımı için: İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'ndeki "Yapı İnşaat Alanı" tarifi esas alınır. Mevcut binalarda yapılmak istenilen kullanım amacına yönelik değişikliklerde, bu değişiklik otopark aranmasını gerektirecek nitelik ve büyüklükte ise otopark tesisi aranır. Parselde otopark tesisi mümkün olmadığı taktirde otopark bedeli istenir. Mevcut binaların iç bünyesinde yapılan ve kullanım amacını değiştirmeyen tadilatlarda otopark tesisi ve bedeli istenmez. Mevcut binalarda ilave yapmak istendiğinde bu ilave, otopark tesisini gerektiren nitelik ve büyüklükte ise, ilave otopark tesisi aranır. Parselde otopark tesisi mümkün olmadığı taktirde otopark bedeli istenir. mue

10 mue 2. Bölüm: Sığınak Yönetmeliği Amaç
Madde 1- Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik; 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre düzenlenmiş bulunan İmar Yönetmeliklerinin uygulandığı alanları, 3194 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince imar mevzuatı yönünden belediyelerin görev alanlarına giren yerleri, Ülkemizde çeşitli harp silah ve vasıtalarının tesirlerine karşı imar mevzuatına göre yapılacak sığınak çeşitleri ve bunların nerelerde, ne suretle, kimler tarafından yaptırılacağına, kullanılacağına, bakım ve muhafazalarına ilişkin hükümleri, kapsar. Sığınakların Tanımı, Çeşitleri ve Özellikleri Sığınak Madde 4- Nükleer ve konvansiyonel silahlarla, biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin tesirlerinden ve tabii afetlerden insanlarla, insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı için zaruri canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla inşa edilen korunma yerleridir. Kullanacaklara göre sığınak çeşitleri, Kullanım amacına göre sığınak çeşitleri, mue

11 mue Kullanacaklara Göre Sığınak Çeşitleri
Madde 5- Sığınaklar korunacak veya korunacakların durumuna göre ikiye ayrılır. Özel Sığınaklar: Evlerde, resmi ve özel idare, fabrika ve müesseselerin bodrumlarında veya bahçelerinde yapılır. Buralarda oturan aile, memur ve işçilerin korunmasını sağlamak amacıyla yapılan yapılardır. Genel Sığınaklar: Nüfus ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde dışarıda bulunan halkın korunmasını sağlamak amacıyla yapılan yapılardır. Kullanım Amacına Göre Sığınak Çeşitleri Madde 6- Sığınaklar kullanma amaçlarına göre ikiye ayrılırlar: Basınç Sığınakları: Nükleer silahların ani (ışık, ısı, basınç ve ilk radyasyon) ve kalıntı (radyoaktif serpinti) etkileriyle konvansiyonel silahların tesirlerine, kimyasal ve biyolojik harp maddelerine karşı korunmak amacıyla Devlet tarafından inşa edilen sığınaklardır. Serpinti Sığınakları: Nükleer silahların radyoaktif serpinti etkilerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınakladır. Bu sığınaklar; kimyasal ve biyolojik harp maddelerine, nükleer silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve konvansiyonel silahların parça tesirlerine karşı da korunmayı sağlamak için inşa edilen sığınaklardır. Serpinti sığınakları bina ve tesislerin bodrum katlarında yapılır. Mümkün olmadığı takdirde bahçelerinde, toprağın yapısına göre yer üstünde veya yer altında yapılır ve TAKS hesabına dahil edilir. mue

12 mue Serpinti Sığınaklarının Özellikleri ve Yapılışları
Madde 7- Özel sığınaklardan olan serpinti sığınaklarının inşasında aşağıdaki hususlara uyulur: Büyüklük: Kişi başına en az 1 m2’ lik yer ayrılır. Kişi adedi inşaat alanının 20 sayısına bölünmesi suretiyle bulunur. İç yüksekliği ise 2.40 m. den aşağı olamaz. Duvar Kalınlığı: 60 cm. beton, 75 cm. tuğla veya taş ya da 90 cm. sıkıştırılmış topraktan olmalıdır. Bahçelerde yapılacak yer altı veya yer üstü serpinti sığınaklarında döşeme ve tavan kalınlıkları için de bu ölçülere uyulur. Giriş Yeri: Sığınağın girişi demir kapılı ve en az bir adet dik açı dönüşlü olmalıdır. Havalandırma: Sığınağın çeşidi ne olursa olsun hem mekanik ve hem de tabii havalandırma ile yeterli olmalıdır. Havalandırma sistemi klima cihazı, menfezler veya yapı perdesi ile sağlanmalıdır. Radyoaktif tozların sığınak içine girmesini önleyici hava filtresi, hava borusuna konulmalıdır. Hijyen tedbirleri: Çöplerin ve insan pisliklerinin kolayca atılmasını sağlayıcı özellikte olmalı, mümkünse kanalizasyona bağlanmalı ve alafranga hela kullanılmalıdır. Serpinti sığınaklarında özürlülere ilişkin standartlar da dahil olmak üzere Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan tüm standartlara uyulur. Türk Standartları Enstitüsü standartlarının yukarıdaki ölçü ve miktarlardan daha küçük olması halinde bu madde hükümleri geçerlidir. mue

13 mue Serpinti Sığınaklarının Yapılacakları Yer, Tesis ve Yapılar
Madde 8- Serpinti sığınakları, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında imar planı bulunan ve bulunmayan alanlardaki, binalarda yapılır. Ancak; 8 daireden az bağımsız bölümü olan konutlarda, İnşaat alanı 800 m2 den az olan işyerlerinde, İnşaat alanı 800 m2 den az olan konut ve işyeri olarak kullanılan yapılarda, Belediye ve mücavir alanlar dışında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından yapılan ve ruhsata tabi olmayan yapılarda, Sığınak yapma zorunluluğu aranmaz. Bir imar parselinde birden fazla bina bulunması durumunda, bunların inşaat alanları toplamının 800 m2’ yi aşması halinde, parselde ortak tek bir sığınak yapılabileceği gibi birden fazla da yapılabilir. Sığınakların Kimler Tarafından Yaptırılacağı Madde 9- Resmi ve özel bütün tesis ve yapılarda yaptırılacak sığınakların yapım ve bakım giderleri bu yerlerin malik ve idareleri tarafından karşılanır. Gerektiğinde Genel Sığınak Olarak Kullanılacak Yerler Madde 10- Yapılacak metroların gerektiğinde genel sığınak olarak inşa edilmeleri esastır. Sinema, tiyatro, eğlence yeri, otopark, garaj, kapalı çarşı ve pasaj gibi yapı ve tesislerin yeraltında inşa edilmelerini teşvik için belediyelerce her türlü kolaylık sağlanması ve buraların gerektiğinde genel sığınak olarak kullanılması için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. mue

14 3. Bölüm: İzmir Büyükşehir Belediyesi Yüksek Yapılar Yönetmeliği
Giriş: İzmir’de yüksek yapıların üretilmeye başlanmasının ardından, bu yapıların ayrı bir yönetmeliğe tabi olması gerektiği düşüncesi ile, Büyükşehir belediyesi, “İ.B.B. yüksek Yapılar Yönetmeliği”ni uygulamaya koyarak, bu tip yapılaşmanın denetim altına alınmasında bir adım atmıştır. Bu yönetmelik gereği meslek odaları da konu olan yüksek yapı projesi için görüşlerini ortaya koymaktadırlar. Bugüne kadar yapılan ön olur taleplerinin bir çoğunda meslek odalarının çekince raporlarının yer almasına karşılık, ön olur ve yapı ruhsatı verilen bir çok yüksek yapı, belediye yetkisi ile üretilmeye başlanmıştır. mue

15 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yüksek Yapılar Yönetmeliği
Amaç Bu yönetmelik, yüksek yapıların tasarım, yapım ve denetim aşamalarında İzmir BB Başkanlığı‘ nın kent bütününde eşgüdümlü ve uyumlu uygulamayı sağlamak üzere, ilgili kurum, kuruluş ve kurullar ile bu konudaki görev, yetki ve yöntemleri belirleme amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam Yönetmelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde, İmar planla-rında uygun görülen yerlerde yapılacak yüksek katlı yapıların tasarım ve projelerinin denetim ve değerlendirilme-sinde, gerekli izin ve ruhsatnamelerin verilmesinde, uygu-lamaların izlenmesinde ve diğer imar yetkilerinin kullanılmasında gözetilecek idari ve teknik ölçüt, önlem ve yöntemleri kapsamaktadır. mue

16 İnceleme Kurulu İnceleme Kurulu, yüksek yapıların tasarımı, yapım ve denetim aşamalarında imar yetkilerini kullanacak olan Belediyelere sürekli teknik danışmanlık hizmeti veren yardımcı birimdir. Kurul kararları ilgili Belediyeler açısından varlığı zorunlu ve yönlendirici hazırlık işlemi niteliğindedir. Kurul, Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Daire Başkanının başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürü, Uygulama İmar Plan Şube Müdürü, İtfaiye Müdürü, ilgili İlçe Belediyesinin İmar Müdürü ile Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odasının birer temsilcisinden oluşur. Kurulda yer alan oda temsilcileri, odaların ilgili yönetmeliklerine göre çalışır. Kurul, mutlak çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Ancak, uzmanlık projelerinin karara bağlanmasında ilgili oda temsilcisinin bulunması zorunludur. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Kurul, incelemeleri sırasında gerekli gördüğü konularda ve ilgili oda temsilcisinin olumsuz görüş bildirdiği hususlarda uzman kişi ve kuruluşlardan görüş alır. Kurulun sekreterya hizmetlerini kurul başkanlığı yürütür ve gerekli harcamalar Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanır. mue

17 Tanımlar Yüksek yapılar: Yüksek yapı, genel olarak yakın ve uzak çevresini, fiziksel çevre, kent dokusu ve her türlü kentsel altyapı yönünden etkileyen bir yapı (bina) türüdür.Son kat tavan döşeme kotu metreyi ve/veya bodrum kat dahil olmak üzere toplam kat adedi 13'ü aşan (13 kat hariç) yapılar Yüksek Yapı olarak kabul edilir. Yangın bölümü: Yapının, yangına karşı kendi içinde tamamen korunmuş olan, farklı kısımlarıdır. Bir bölüm, farklı zonlar içerebilir. Yangın zonu: Yangın durumunda, ihbar ve söndürme önlemleri aynı bölüm içindeki diğer sistemlerden ayrı olarak devreye giren bölüm parçalarıdır. Yumuşak kat: Dolgu duvarlarının üst katlarda olması ve söz konusu katın büyük bir kısmının duvarsız olması nedeniyle diğer katlara göre farklı rijitlikte ve çok narin kolonlardan oluşan katlardır. Atalet momentleri merkezi: Bütün taşıyıcı düşey elemanların ataletlerin ağırlık merkezidir. Kitle merkezi: Her katta mevcut olan tüm düşey yüklerin ağırlık merkezidir. Yanmaya dayanıklılık sınıfı: Bir yapı elemanı ve malzemesinin standardına uygun ısıtma ve basınç koşullarında yapılan deney sonucu belirlenen yanmaya dayanıklılık süresine bağlı olarak ayrıldığı sınıf örneğin TS.1263'e ve TS. 4065'e göre F 90 sınıfının dayanıklılık süresi 90 dakikadır. mue

18 mue Yerleşim Düzeyine İlişkin Esaslar
Mevcut imar plan kararları ile öngörülmüş olan yapı ve nüfus yoğunluğu artırılamaz. Mevcut yoğunluk, plan kararları ile yüksek yapı olarak kullanılabilir. Avan projenin hazırlanması aşamasında aşağıdaki kriterler dikkate alınır. · Çevresel etkisi, şehir siluetine etkisinin incelenmesi, · Jeolojik yapının incelenmesi, · Hava trafiğinin incelenmesi, · Genel ulaşım ve yangın ulaşım planlarının incelenmesi, · Altyapı bağlantıları ve kapasitelerinin incelenmesi, · Güneş açılarına ve rüzgâra göre çekme mesafelerinin incelenmesi. Gelişme alanlarında, imar planında aksine bir açıklama getirilmediği hallerde; 1. Binanın metre yüksekliğe kadar olan kısmı için imar hattından ve parsel sınırından minimum çekme mesafesi metredir. Binanın metreden yüksek olan kısmının ön cephe hattının imar hattına olan uzaklığı, yapının toplam yüksekliğinin yarısından az olamaz. 2. Bir parselde birden fazla bina yapılması halinde, binalar arasındaki mesafe, en az binaların yükseklikleri kadar bırakılır. Binalar farklı yüksekliklerde ise yüksek olan binanın yüksekliği minimum mesafe olarak alınır. 3. Yapı adasının konumu, arazi yapısı veya değişik mimari çözümlerin gerektirdiği hallerde, yukarıdaki minimum koşulları sağlamak kaydı ile, binalar arası mesafenin saptanmasında inceleme kurulu yetkilidir. mue

19 mue Aranılacak Belgeler
Binanın yapılacağı arsaya ilişkin madde 6.02 de istenen bilgileri içeren zemin raporu. Zemin etüdü (zemin yapısı ve depremsellik vb.), meteorolojik rüzgar ve dış sıcaklık veri raporları, malzeme etüdünü içeren yapısal analiz raporu, itfaiye raporu. Mimar, Şehir Plancısı, İnşaat Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Makine Mühendisi, tarafından kendi ihtisas dallarında hazırlanmış binada yaptıkları işlemleri ve aldıkları önlemleri belirleyici raporlar, yapıya ve yapılara göre imar koşullarını ve kentsel tasarım koşullarını içeren rapor. 17 kat ve yukarısı için ÇED raporu. Kentsel Tasarım, Mimari, Statik, Mekanik Tesisat, Elektrik ve Asansör Projeleri ve eklerinde gerekli olan oda tasdik belgeleri. 1- Mimari Uygulama Projeleri 2- Statik Hesap ve Betonarme Projeleri 3- Mekanik Tesisat Projeleri · Sıhhi Tesisat (temiz su, pis su) · Yangın Tesisat (sulu sistem, kuru sistem, sprinkler sistemi) · Fan-coil veya diğer borulu ısıtma, soğutma sistem · Havalandırma, Klima ve diğer duman emme ve basınçlandırma hava kanallı sistem. · Mutfak, Çamaşırhane vb. · Isıtma-Soğutma Santralı · Otomatik Kontrol Sistem · Gerekli görüldüğünde Arıtma Tesis Projeleri mue

20 mue 4- Elektrik Tesisat Projeleri
· Kuvvetli Akım (aydınlatma, motor, kompanzasyon vb.) · Yangın Algılama ve Uyarma · Zayıf Akım (haberleşme, TV, güvenlik, çağrı vb.) · Topraklama · Yıldırımdan Korunma İZ-SU tarafından onaylanmış pis su ve temiz su tesisatının şehir şebeke suyu ve kanalizasyon ile bağlantısının nasıl kurulacağını belirtir proje veya rapor. Haberleşme sisteminden sorumlu kurum tarafından onaylanmış tesisat projeleri ve enerji veren kurum tarafından onaylanmış elektrik projesi. mue

21 Değerlendirme: İmar planlarında yüksek yapılar için belirlenmiş bölgeler ayrılmadığı için, Türkiye’de yüksek yapıların üretilmesi, mevcut planlara aykırı olarak, ayrıcalıklı imar hakları elde ederek, plan tadilatları yapılarak süregelmiştir. Türkiye’nin şehir merkezleri genellikle eski yerleşimlerin yer aldığı bölgeler olduğundan, bu bölgelerde yapılan yüksek yapılar mevcut kent dokusu ile aykırı düşmekte, ayrıca trafik, enerji gibi alt yapı sorunları doğurmaktadır. Bir dönem başlayan uygulama ile, yüksek yapıların yoğunlaşma talebi olduğu bölgeler “Turizm Alanı ve Turizm Merkezi” ilan edilerek, imar yetkisi yerel yönetimlerden alınarak merkezi yönetime verilmiş, özellikle kent merkezlerindeki bu “Turizm alan ve merkezleri”nde yüksek yapıların hızla yükseldiği tespit edilmektedir. mue

22 mue Türkiye’deki ilk yüksek yapı projelerinden ikisi:
Yapı Kredi Plaza İstanbul Sabancı Center İstanbul mue

23 Ege Palas Oteli İzmir Crowne Plaza İzmir Hilton Oteli İzmir mue


"mue PLN.444 Mesleki Uygulama Esasları Sunum : Melih Emre Doğru" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları