Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rehber Ö ğ retmen Ömer C İ MEM Yeni Sınav Sistemi (OGES)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rehber Ö ğ retmen Ömer C İ MEM Yeni Sınav Sistemi (OGES)"— Sunum transkripti:

1 Rehber Ö ğ retmen Ömer C İ MEM Yeni Sınav Sistemi (OGES)

2 Merak edilenler Bu sınav da nerden çıktı? Nasıl bir sınav bu? Ne zaman yapılacak? Nerede yapılacak? Nasıl yapılacak ? Nerelerden çıkacak ? Puanım nasıl hesaplanacak?

3 Bu sınav (OGES) Sınav stresini en aza indirmek Sınava telafi imkanı sa ğ lamak Sınavı zamana yaymak Okul devamsızlı ğ ını azaltmak Okulun verimini arttırmak amacıyla Hazırlanmıstır.

4 Merak edilenler Bu sınav da nerden çıktı? Nasıl bir sınav bu? Ne zaman yapılacak? Nerede yapılacak? Nasıl yapılacak ? Nerelerden çıkacak ? Puanım nasıl hesaplanacak?

5 Nasıl bir sınav bu? 8. sınıf konularını kapsayan Çoktan seçmeli (test) 3 yanlı ş 1 do ğ ruyu götürmeyecek 6 dersten olusan ; Matematik Fen Bilgisi Türkçe İ nkilap tarihi ve Atatürkçülük Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yabancı Dil

6 3 yazılısı olan derslerin 2. yazılıları (sınavları) 2 yazılısı olan derslerin 1. yazılıları (sınavları) Yani inkilap tarihi ve Din sınavlarının ilki, Türkçe-fen bilgisi-matematik ve ingilize nin ikinci sınavları Merkezi sistemle ortak yapılacak

7 DERSLER1.YAZILI2. YAZILI3. YAZILI Matematik Ekim 5. HaftaKasım 4. HaftaOcak 1. Hafta Fen Bilgisi Ekim 4. 5. haftaKasım 4. HaftaOcak 2. Hafta Türkçe Ekim 4. 5. haftaKasım 4. HaftaOcak 2. Hafta Yabancı Dil Kasım 2. haftasıKasım 4. HaftaOcak 3. hafta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kasım 4. HaftaOcak 2. Hafta İ nkilap tarihi ve Atatürkçülük Kasım 4. HaftaOcak 1. Hafta

8 Merak edilenler Bu sınav da nerden çıktı? Nasıl bir sınav bu? Ne zaman yapılacak? Nerede yapılacak? Nasıl yapılacak ? Nerelerden çıkacak ? Puanım nasıl hesaplanacak?

9 Ne zaman yapılacak? İ lk dönem Kasım’ ın son haftası (22 gun kaldı) İ kinci dönem Nisan’ ın son haftası merkezi sınav yapılacak

10 Merak edilenler Bu sınav da nerden çıktı? Nasıl bir sınav bu? Ne zaman yapılacak? Nerede yapılacak? Nasıl yapılacak ? Nerelerden çıkacak ? Puanım nasıl hesaplanacak?

11 Nerede yapılacak? Ö ğ renciler kendi okullarında sınava girecekler, ba ş ka okul arama, ba ş ka bire atmosferde sınava girme stresinden kurtulmu ş olacaklar. Sınavlarda ba ş ka okulun ö ğ retmenleri gözetmen olarak bulunacak. Bizlerde ba ş ka okullara gidece ğ iz.

12 Merak edilenler Bu sınav da nerden çıktı? Nasıl bir sınav bu? Ne zaman yapılacak? Nerede yapılacak? Nasıl yapılacak ? Nerelerden çıkacak ? Puanım nasıl hesaplanacak?

13 Nasıl yapılacak ? Okullar tatil edilerek 2 günde 6 sınav (günde 3 Sınav) olarak uygulanacak 2 dönemde toplam 4 günde 12 sınav yapılacak Mazareti nedeniyle sınava giremeyen ö ğ rencilere takip eden hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak

14 Derslerin Ağırlıkları

15

16 Merak edilenler Bu sınav da nerden çıktı? Nasıl bir sınav bu? Ne zaman yapılacak? Nerede yapılacak? Nasıl yapılacak ? Nerelerden çıkacak ? Puanım nasıl hesaplanacak?

17 Nerelerden çıkacak ? Matematik İ lk dönem : Geometri Örüntü ve Süslemeler, Dönü ş üm Geometrisi, Sayılar Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, İ kinci dönem: olasılık, ba ğ ımlı ba ğ ımsız olay, gerçek sayılar, üçgenler, merkezi e ğ ilim-yayılım, cebirsel ifadeler,permutasyon, kombinasyon, denklemler, geometrik isimler

18 Fen Bilgisi: İ lk dönem: Hücre Bölünmesi ve Kalıtım, Kuvvet ve Hareket İ kinci dönem: Maddenin yapısı ve özellikleri, ses, maddenin halleri ve ısı, canlılar ve enerji ili ş kileri

19 Türkçe İ lk dönem: Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama, İ kinci dönem: Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama,

20 İ ngilizce İ lk dönem: Frienship, Road to Success, Improving One's Looks, dreams İ kinci dönem: Ataturk, the founder of Turkısh Republic, personal experiences, cooperation in the family, success stories, reading for entertainment, personal goals, personality types, lenguage learnings.

21 TC İ nkilap Tarihi ve Atatürkçülük İ lk dönem: Bir kahraman do ğ uyor, Milli Uyanı ş : Yurdumuzun İş galine Tepkiler, İ kinci dönem: ya istiklal ya ölüm, ça ğ da ş Türkiye yoluna adımlar, atatürkçülük,

22 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: İ lk dönem: Zekat, Hac ve Kurban İ badeti, Kaza ve Kader İ kinci dönem: hz. Muhammed’ in hayatı ve örnek davranı ş lar,Kur’an’ da akıl ve bilgi, islam dinine göre kötü alı ş kanlıklar, dinler ve evrensel ö ğ ütleri

23 Merak edilenler Bu sınav da nerden çıktı? Nasıl bir sınav bu? Ne zaman yapılacak? Nerede yapılacak? Nasıl yapılacak ? Nerelerden çıkacak ? Puanım nasıl hesaplanacak?

24 Merkezi sınavlardan alınan notlar %70 6-7-8. sınıfların not ortalamaları %30 Her ders; Ders saati a ğ ırlı ğ ınca etki edecek, E ş it puan oldu ğ u durumlarda devamsızlı ğ ı az olan ö ğ renci öncelikli olacak

25 BESLENME UYKU SINAVA HAZIRLIK

26 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA

27 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ NELERDİR? 1- Bir Amaç Belirleyiniz Kendinize açık, net, belirleyici bir hedef belirleyin. Kısa ve uzun vadeli amaçlarınız olsun.

28 2- Planlı Çalışınız PLAN; "nasıl", "ne zaman" ve "nerede" çalı ş aca ğ ınıza karar vermek demektir.

29 3- Zamanınızı Etkin Şekilde Değerlendiriniz. Bir saat çalı ş tıktan sonra araya 5-10 dakikalık dinlenme koymak yararlı olur. (45’+15’ dk) Böylece da ğ ılan dikkat ve azalan verim tekrar kazanılır. ZAMANINIZI GER İ GET İ REMEZS İ N İ Z ÇÜNKÜ. Çalı ş malarınızdan yeterince verim alabilmek için dengeli ve düzenli beslenmeli, özellikle sabah kahvaltılarınızı düzenli ve yeterli kaloriyi alacak ş ekilde yapmalısınız.

30 Ders çalı ş maları mutlaka belli bir yerde sakin bir ortamda bir masa üzerinde yapılmalıdır. Ders araç ve gereçlerini çalısmaya baslamadan önce hazırlamalı, unutulmamalıdır ki araç ve gereç ihtiyacı oldu ğ unda temin edilmeye çalı ş ılırsa hem zaman kaybına hem de dikkat da ğ ılmasına neden olur.

31 4- Çalışma Ortamınızı Seçiniz Unutmayınız ki ; dağınık oda = dağınık zihin.  Sıcaklık  Işık  Havalandırılmış Oda

32 5- Ders Çalışırken Aynı Anda Birden Fazla İş Yapmayınız

33 6.Tekrarlar Yaparak Unutmayı Önleyiniz Zihin izleme stratejisi: “Neyi biliyorum?” “Neyi bilmiyorum?” Tekrar yaparken; sadece okumak degil, ş emalarla, grafiklerle not çıkarmak, anahtar kavramları belirleyip tekrar etmeniz etkili olacaktır

34 7- Etkili ve Verimli Okuyunuz

35 8- Not Tutunuz. Not tutarken ; Anlatılanlar öğretmenin ağzından çıktığı gibi değil, anlaşıldığı gibi yazılmalıdır. Öğretmenin anlattığı konunun ana fikri ve anlamları kavranıncaya kadar beklenilmelidir. Zamanın çoğu yazmakla değil, dinlemekle, fikirleri kavramaya çalışmakla geçmelidir. Konu; grafik, şekil, istatistik vb. bilgilere dayalı olarak anlatılıyorsa notlar arasına bunlarda alınmalıdır. Önemli fikir ve paragrafların aynen yazılmasında fayda vardır. Yazıların düzgün ve okunaklı olmasına önem verilmelidir. Önce müsvette yapma, sonra temize çekilme yoluna gidilmelidir.

36 9- Diğer Kaynaklardan Yararlanınız

37 DERSİ DERSTE DİNLEMEK Derste anla ş ılmayan konu, dersten sonra da so ğ uk gelecek, çalı ş ılmayacak, bu ş ekilde konular birikecek, önünüzde büyü bir yı ğ ın olacaktır.

38 Konunun ba ş lı ğ ını, önemli noktalarını gözden geçirmektir. Bu ş ekilde kafanızda soru i ş aretleri belirebilir, bu da dersi daha dikkatli dinlemenize kolaylık sa ğ lar.

39 VERİMLİ DERS ÇALIŞMAYI ENGELLEYEN TUZAKLAR Gözlerinizi yapamadıklarınıza çevirmek, Müzik e ş li ğ inde çalı ş mak, Zorlanılan derslerin dı ş lanması, A ş ırı kaygı(güvensizlik), Yatarak(uzanarak)çalı ş mak,

40 Uzayıp giden telefon konu ş maları yapmak, Çalı ş mayı tamamlamadan bırakmak, Arkada ş lara “hayır!” diyememek, Televizyona takılıp kalmak,

41 Dersler,konular hakkında yetersiz bilgi sahibi olmak, Düzenli tekrarlar yapmamak, Plansız, programsız çalı ş mak, Kendinizi ba ş kalarıyla kıyaslamak, Zamanı denetleyememek,

42 Yanlı ş lardan ders almamak,eksikleri gidermemek, Sınav bilgi ve tekniklerini yeterince bilmemek, Motivasyon eksikligi, isteksizlik.

43 YARARSIZ VE YARARLI DÜŞÜNCELER Biliyorum bu sınavda ba ş arılı olamayaca ğ ım. Ba ş armak için elimden geleni yapaca ğ ım!

44 YARARSIZ VE YARARLI DÜŞÜNCELER Bu bilgiler çok gereksiz ve saçma. Nerede ve ne zaman kullanaca ğ ım ki? Yapabildigimin en iyisini yapmamın bana ne zararı olabilir? Ne kaybederim?

45 YARARSIZ VE YARARLI DÜŞÜNCELER Sınava hazırlanmak için gerekli zamanım yok ki! Yeterli zamanımın olmadı ğ ı do ğ ru. Ancak olan zamanımı en etkili ş ekilde nasıl kullanabilirim?

46 YARARSIZ VE YARARLI DÜŞÜNCELER Sınavlar niye yapılıyor, ne gerek var? Yapmam gereken nedir?

47 YARARSIZ VE YARARLI DÜŞÜNCELER Çok fazla konu var, hangi birine hazırlanabilirim ki? Tüm kaynakları çalı ş amasam bile, önemli bölümlere öncelik vererek sınava hazırlanabilirim, hiç olmazsa bu bölümlerden puan kazanırım.

48 Detaylı bilgiyi Rehberlik Servislerinden alabilirsiniz. Dinledi ğ iniz için Te ş ekkür ederim Ömer C İ MEM


"Rehber Ö ğ retmen Ömer C İ MEM Yeni Sınav Sistemi (OGES)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları