Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İCRA ve İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE SATIŞ (PARAYA ÇEVİRME)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İCRA ve İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE SATIŞ (PARAYA ÇEVİRME)"— Sunum transkripti:

1 İCRA ve İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE SATIŞ (PARAYA ÇEVİRME)
Çetin ÖKMEN Ankara 29. İcra Müdür ü

2 SATIŞ (PARAYA ÇEVİRME)
SATIŞ (PARAYA ÇEVİRME) İcra Hukukunda paraya çevirme işlemleri İİK maddelerinde düzenlenmiştir. Gayrimenkuller (taşınmaz mallar) İİK.nun 123.maddesi gereğince, menkuller (taşınır mallar) ise İİK maddesi gereğince açık arttırma yoluyla yapılır. İstisnai hallerde İİK maddesi gereğince pazarlıkla satılması da mümkündür. Taşınmazlar kural olarak; iflas yolu hariç açık arttırma yoluyla yapılır, ancak iflas yolu ile takipte alacaklılar taşınmazın pazarlıkla satılmasına karar verebilirler. 3213 Sayılı Maden Kanunu gereğince madenlerin satışı İİK.nun 123 ve devamı maddeleri gereğince taşınmaz mal (gayrimenkul) satış hükümlerine göre yapılır.

3 TAŞINIR SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Satışı talep edilen taşınırın haczi kesinleşmiş olmalıdır. İİK 106 madde gereğince hacizli taşınır malın haciz tarihinden itibaren altı ay içinde satış masrafı yatırarak satış istenmelidir. Talepten nihayet iki ay içinde satılır. Yetişmemiş mahsuller borçlunun muvafakatı olmadan satılamaz. Alacaklı talep etmeden de borçlunun talebi ile satış yapılabilir. Kıymeti süratle düşen veyahut muhafazası masraflı olan malların satılmasına her zaman karar verilebilir.

4 TAŞINIR SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Satış talebinin süresi içerisinde olup olmadığını icra müdürü resen incelemek zorundadır. Satış talebi altı aylık süre içinde değilse , icra müdürünün haciz düştüğünden bahisle satış talebini red etmesi gerekir (İİK 106 ve 110.m). Satış süresi geçmesine rağmen icra müdürünün satışı kabul etmesi , süresiz şikayet nedenidir. Süresinde satış istenmeyen ve bu nedenle haczi düşmüş menkul malın ihalesinin de feshi gerekir. İcra İflas Kanunu değişiklik tasarısında İİK 106 maddede değişikliğe gidilecek olup bu süreler menkuller için 6 ay, taşınmazlar için ise bir yıl olarak değiştirilmektedir.

5 İİK 110. HACZİN KALKMASI Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesi ile yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi halinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir. Satış istememek veya verilen süre içerisinde satış masraflarını yatırmamak nedeniyle haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur.

6 TAŞINIR SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Hacizli menkul üzerindeki 3. kişinin açmış olduğu istihkak davasında, icra hakimliği takibin ertelenmesine karar vermişse (İİK 97,I ) ve alacaklının açmış olduğu istihkak davasında (İİK 99) istihkak davası sonuçlanıncaya kadar , dava konusu mallar ile Muvakkaten haczedilmiş malların satışı istenemez İİK.108 (bu gibi durumlarda İİK maddedeki satış isteme süreleri işlemez)

7 TAŞINIR SATIŞINDA İZLENECEK YOL
İİK’nın 111 maddesi uyarınca yapılan taksitlendirmelerde yada borçlu ile alacaklının icra daireleri huzurunda yapılan taksitlendirmelerde (tabii taksitlere uyulduğu sürece) taksidin devamı süresince satış isteme süreleri işlemez. Satış bedeli, o mal üzerinde katileşmiş haczi bulunan alacaklıların alacağı toplamına ulaşmış ise satış tatil edilir. (İİK 109. m.) Menkuller satış talebinden itibaren 1 ay, gayrimenkuller ise 2 ay içinde satılır. Değişiklik tasarısında ise bu süreler sırasıyla 2 ay ve 3 ay olarak belirlenmiştir.

8 TAŞINIR SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Satışa konu taşınır mal araç ise takyidat bilgisi Polnet ortamından sorgulanır. Rehin varsa rehin alacaklısına yazı çıkartılarak, rehnin devam edip etmediği, devam ediyorsa rehin alacağının miktarının, sözleşme örneğinin gönderilmesi, satış halinde rehin bedelinin altında bir bedel ile satışın yapılmasına muvafakatı olup olmadığını bildirmesi istenir. Aracın aynına ilişkin Motorlu Taşıt Vergi borcu bilgi olarak istenir.

9 TAŞINIR SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Satış talebi üzerine taşınırın gazete ilanı yaptırılıp yaptırılmayacağına karar verilir. Kıymetinin yüksek olması halinde Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden birinde basın ilan kurumu aracılığı ile yapılmasına karar verilmesi halinde, bu ilan SATIŞ TALEBİ TARİHİNDE tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan gazetelerden biriyle yapılır. ( ya da yerel gazetelerden birinde yaptırılmasına karar verilir.) Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır. Yeteri kadar şartname ve taşınır mal açık artırma ilanı düzenlenir, KDV ve Damga Vergisinin alıcıya, tellaliye harcının satış bedelinden ödeneceği şartnameye yazılır.

10 TAŞINIR SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Satış talebi üzerine taşınırın gazete ilanı yaptırılıp yaptırılmayacağına karar verilir. Kıymetinin yüksek olması halinde Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden birinde basın ilan kurumu aracılığı ile yapılmasına karar verilmesi halinde, bu ilan SATIŞ TALEBİ TARİHİNDE tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olangazetelerden biriyle yapılır. ( ya da yerel gazetelerden birinde yaptırılmasına karar verilir.) Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır.

11 Alacaklı talep etmeden, borçlunun talebi ile de satış yapılır.(113)
Yeteri kadar şartname ve taşınır mal açık artırma ilanı düzenlenir, KDV ve Damga Vergisinin alıcıya, tellaliye harcının satış bedelinden ödeneceği şartnameye yazılır. Alacaklı talep etmeden, borçlunun talebi ile de satış yapılır.(113) İcra Müdürü kıymeti süratle düşen veyahut muhafazası masraflı olan malların satılmasına her zaman karar verebilir.(113)

12 TAŞINIR SATIŞINDA İZLENECEK YOL
İcra İflas Kanununda haczin yenilenmesine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle haczin yenilenmesi ile ilgili yazılan haciz yeni bir haciz olup sıra cetvelinde yenileme haczi olarak konulan haciz dikkate alınacaktır. Haczin düşmesinin engellenmesi için yapılması gereken yegane işlem altı aylık süre içinde açıkça satış talebinde bulunmak ve gerekli satış masraflarını peşin olarak yatırmaktır. Satış talep edildiği takdirde “satış talebinin reddine” diye karar verilirse bu işlem yargıtay içtihatlarına göre süreyi kesmez. Satış bir eksiklikten dolayı “şu eksikliğin giderilmesi durumunda satış talebinin değerlendirilmesine ” şeklinde karar vermemiz gerekir.

13 TAŞINIR SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Borçlunun vekili var ise satış ilanı vekile tebliğ edilmelidir, vekil yerine asile satış ilanının tebliğ edilmesi ihalenin feshini gerektirir.

14 TAŞINIR SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Kıymet takdiri kesinleşmeden satış yapılmamakla birlikte kıymet takdirine itiraz, satış isteme süresinin işlemesine engel olmaz. Kesinleşen kıymet takdiri için iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemeyeceğine dair İİK 128a/II hükmünün taşınır ihalesinde de kıyasen uygulanır.(12. HD tarih, )

15 TAŞINIR SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Satış icra müdürü tarafından yapılır. Fakat İİK.nun 80/1. maddesinde icra müdürünün haciz işlemlerini yardımcı veya katiplerinden birisine yaptırabileceği belirlenmiştir. İhale işlemleri de haciz işlemini takiben yapılan diğer işlemlerden olduğundan icra müdürünün ihaleyi yapması görevini yardımcısı veya katiplerden birisine vermesinde yasal bir engel bulunmamaktadır.

16 TAŞINIR SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Ayrıca satışta bir de Belediyece görevlendirilmiş tellal bulunmalıdır. Belediye tellal görevlendirmez veya tellal satış saatinde satış mahallinde hazır bulunmaz ise icra müdürü durumu tutanakla tespit ederek adliye görevlilerinden birini ( bu durumda tellaliye harcı tahakkuk ettirilmez.) tellal olarak görevlendirir. İhalede tellal bulundurulmaması tek başına ihalenin feshi nedenidir.

17 TAŞINIR SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Açık artırma, elektronik ortamda teklif verme yoluyla birinci ihale tarihinden on gün önce başlar , ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar ve ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. İkinci ihale günü birinci ihaleden en az on gün sonrası bir gün belirlenir. Elektronik ortamda verilecek teklifler, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce , yüzde yirmi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.

18 TAŞINIR SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Satış peşin para ile yapılır. Ancak İcra Müdürü ihale alıcısına 7 günü geçmemek üzere bir mühlet verebilir. Daire dışında tahsil edilen paralar en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir. Satılan mal ihale kesinleşmeden teslim olunmaz. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludurlar. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.

19 TAŞINIR SATIŞINDA İZLENECEK YOL
İhalenin kesinleşmesi ile birlikte Damga vergisi ve KDV’nin ödeme yükümlülüğü doğar. İhalenin kesinleşmesine rağmen ihale alıcısı tarafından KDV ve Damga Vergisinin ödenmemesi durumunda İcra Müdürü tarafından kendisine bir muhtıra tebliğ edilerek makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde vergilerin ödenmediği takdirde ihale iptal edilir.( tarih, 1-3 İçtihadı birleştirme kararı)

20 TAŞINIR SATIŞINDA İZLENECEK YOL
2. satış günü 1. satış gününden itibaren en az on beş gün sonraya rastlayacak şekilde verilmelidir. Taşınır mal satışlarında taraflara ve ilgililere tebliğ zorunluluğu bulunmamakla birlikte tebliğe karar verilmiş ise taraflara, iştirak haciz alacaklılarına ve varsa rehin alacaklısına tebliğ edilir. Borçluya yapılan tebligatın tebliğ edilmiş olma şartı aranır.

21 TAŞINIR SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Ayrıca artırma ilanı tebliğ için Belediye ilan servisine gönderilir. Bir sureti adliye ilan panosuna asılmak suretiyle ilan edilir. İlan tutanağı dosyaya konur. Belediyece resmi tellal görevlendirilmesi yazı ile bildirilir.

22 TAŞINIR SATIŞINDA İZLENECEK YOL
İhale tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre geçtikten sonra ve verilen süre içerisinde bakiye ihale bedeli yatırılmış ise, ihalenin feshi davası açılıp açılmadığı ilgili icra Hukuk Mahkemesinden sorulur. Verilen süre içinde ihale bedeli yatırılmamış ise resen ihalenin iptaline karar verilir.

23 TAŞINIR SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Satılan taşınır araç ise aracın aynına ilişkin MTV borcu ve gecikme cezaları(trafik para cezaları hariç) öncelikle satış bedelinden ödenir. Altın ve gümüş eşya maden halindeki kıymetlerinden daha aşağı bir bedel ile satılamaz.(117)

24 İştirak halinde mülkiyet hisselerinin satışı
Bir intifa hakkı veya taksim edilmemiş miras veya şirket yahut iştirak halinde tasarruf olunan bir mal hissesi gibi, haczedilmiş bir malın satışı istenir ise, icra müdürü satışın nasıl yapılacağını icra mahkemesinden sorar. Merci satışın nasıl yapılacağına karar verir. (Uygulamada genelde İzale-i şuyuu davası açmak için alacaklıya yetki vermektedir.)(121) Aile mal ortaklığında bir hissenin satışı da 121. maddeye göre yapılır.(122)

25 TAŞINMAZ SATIŞI Taşınmaz malların satışına tabi olan mal ve haklar:
Tapu kütüğüne kayıtlı bağımsız ve sürekli haklar, Gemi siciline kayıtlı gemiler, Madenlerdir.

26 KIYMET TAKDİRİ İcra müdürü taşınmazın kıymetini yaptırır ve kıymet takdir raporu borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara ve diğer ipotek alacaklılarına tebliğ edilir.

27 KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ
Kendisine kıymet takdirinin tebliğ edilmesi gereken borçlu, haciz koydurmuş alacaklılar ve diğer ipotekli alacaklılar kıymet takdiri raporunun kendilerine tebliğinden itibaren yedi günlük sürede icra mahkemesine başvurarak kıymet takdirine yönelik itiraz ve şikayetlerini bildirebilirler. Yetkili icra hakimliği taşınmazın kıymet takdirinin yapıldığı yer icra dairesinin bağlı olduğu icra hakimliğidir. Sulh Hukuk Mahkemesince verilen ortaklığın giderilmesi kararına dayalı olarak yapılacak satış nedeniyle satış memurluğunca yaptırılan kıymet takdirine itiraz ve şikayetlerin ise ortaklığın giderilmesi kararını veren Sulh Hukuk Mahkemesine yapılması gerekir.

28 KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ
Kıymet takdiri iki yıl süre ile geçerlidir. Bu iki yıllık sürenin başlangıcı bilahare kesinleşmek kaydıyla kıymet takdirinin yapıldığı tarihtir. Yani icra müdürü tarafından taşınmazın başına kıymet takdiri için gidildiği gün sürenin başlangıç günüdür. Kıymet takdirine itiraz edilmiş ise bu kez süre icra hakiminin (ortaklığın giderilmesi yoluyla satışlarda sulh hukuk hakiminin) taşınmazın başında yaptığı keşif tarihi sürenin başlangıç tarihidir. Kıymet takdirine şikayet yoluyla yapılan itirazlar üzerine verilen kararlar kesin olup temyiz edilemez. Mahkemece yasa yolu açık olmak üzere karar verilmesi bu kararın kesin hüküm taşımasına engel teşkil etmez.

29 MÜKELLEFİYET LİSTESİ İİK.m.128 gereğince taşınmazın tapu kaydında mükellefiyet bulunması halinde icra müdürü bir mükellefiyet listesi düzenler. Tapu kaydındaki hacizler ve ipotekler mükellefiyet olmadığından, mükellefiyet listesinde gösterilmez. Yalnızca haciz ve ipotek şerhlerinin bulunması halinde mükellefiyet listesi düzenlenmesine gerek yoktur. Mükellefiyet kabul edilebilmesi için o hak nedeniyle taşınmazın değerinde azalma olmalıdır. Oysa, haciz ve ipotek nedeniyle taşınmazın değeri düşmez.

30 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Takibin tüm borçlular için kesinleşmesi gerekir. Çünkü ilerde satış aşamasında satış ilanının tüm borçlulara tebliği gerektiğinden öncelikle takibin tüm borçlular açısından kesinleşmesi yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince zorunludur.

31 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Taşınmazın maliki borçluya İİK.nun 103.maddesi gereğince gerekli tebligatın yapılması ve sürenin dolması yani taşınmaz haczinin kesinleşmesi, Taşınmazın en son tapu kaydı tüm takyidatları ile birlikte istenmeli ayrıca imar ve çap durumunun istenmesi,

32 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Taşınmazın kıymet takdir işleminin yapılması ve kıymet takdir raporunun tapu kaydındaki tüm ilgililere tebliğ edilmesi, Kıymet takdir raporunun tüm ilgililere tebliğinden sonra yasal 7 günlük itiraz süresinin tüm ilgililer açısından dolarak kıymet takdirinin kesinleşmesi,

33 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Kıymet takdir raporuna itiraz edilmiş ise İcra Hakimliğince itiraz üzerine verilecek karar sonucunun beklenmesi, Kıymet takdiri tebliğ ile kesinleşmiş veya İcra Hakimliğinin kararı ile kesinleşmiş ise taşınmazın en son tüm takyidatlarını gösterir tapu kaydı ile (arsa, komple bina, bahçeli ev gibi imar durumunun istenmesi gereken taşınmazlardan ise) son imar durumunun istenmesi,

34 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Kıymet takdiri İcra Hakimliğinin kararı ile kesinleşmiş ise İcra Hakimliğinin kararı ile hakimliğin bilirkişi raporunun getirtilmesi (İcra Müdürlüğünde yapılan kıymet takdiri işlemi üzerine düzenlenen rapor ile İcra Hakimliğinin yaptığı keşif sonucu düzenlenen rapor arasında taşınmazın özellikleri açısından bazı değişiklikler olabilir bu durumda, satışa esas olacak İcra Hakimliğinin kararına esas bilirkişi raporunun dosyayla istenmesi gerekir.)

35 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Satış talebi üzerine icra müdürü, satış talebinin süresinde olup olmadığını(Tapuya haciz şerhi işlendiği tarihten itibaren bir yıldır.106. m.) kontrol eder ve süresinde ise talepten itibaren üç ay içerisinde taşınmazı satar.(123.) Satış hazırlıkları tamamlandıktan sonra taşınmazın satış kararı verilerek (ilanın ne şekilde yapılacağı, yer, gün ve saati) şartname ve satış ilanı düzenlenir,

36 Şartname Artırmaya iştirak edeceklerin yüzde yirmi teminat veya milli bir bankanın teminat mektubu vermeleri gerektiği, elektronik ortamda teklif vererek ihaleye katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ile elektronik ortamda teklif vermeye ilişkin hususlar yazılır. Satılan mal üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yatırılması gereken teminatı karşılar oranda ise ayrıca teminat aranmaz.

37 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Basın İlan Kurumuna yazı yazılarak ilanın birinci satış gününden en az bir ay öncesinden ilan edilmesi gerektiğinin bildirilmesi, Satış ilanının yurt düzeyinde yayınlanan bir gazetede yayınlanmasına karar verildiğinde Basın İlan Kurumuna yazılacak yazıya “satış kararının verildiği .../.../ tarihinde trajı ’in üzerindeki, yurt düzeyinde dağıtımı yapılan bir gazetede birinci satış gününden en az bir ay öncesi ilan edilerek” ibaresinin eklenmesi,

38 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Gazete ilanında esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise, daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.

39 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Satış ilanı tüm borçlulara ve tapu kaydındaki tüm ilgililere (ipotek, haciz sahipleri ile hak ve mükellefiyet sahiplerine) ve Belediye tellaliye memurluğuna tebliğe gönderilir. Satış ilanı tüm ilgililere ve borçlulara tebliğ edilmiş ve gazete ilanında herhangi bir yanlışlık yok ise birinci arttırma günü satış saatinde ilan edilen satış mahallinde arttırma işlemlerine başlanır.

40 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
İhaleden önce satışı yapılacak taşınmazın şekil şartlarında eksiklik olup olmadığı son kez kontrol edilip, mümkünse eksiklikler giderilmelidir. (Tebligatların bütün ilgililere usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, gazete ilanında esasa ilişkin hatalar olup olmadığı son kez kontrol edilmelidir.)

41 İhalenin başlaması Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Bu ise birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer(23.59); ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. (UYAP taşınmaz satışlarında iki ihale arasında 25 gün vermektedir.)

42 Elektronik ortamda teklif verebilmek için , yüzde yirmi nispetinde teminat yatırılmış olmalıdır ve yapılan teklif muhammen bedelin yüzde ellisinden az olamaz.

43 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, belirlenen yer, gün ve saatte hazır bulunan Belediye Tellalına şartname okutturularak, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden satış ve paylaştırma giderlerini karşılayacak şekilde (satışı yapılan dosyanın haczi veya ipoteğinden önce tesis edilmiş bir ipotek var ise bu ipotek miktarı ile birlikte satış ve paylaştırma masraflarını karşılayacak şekilde) arttırmaya başlanır.

44 Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen teklif de dikkate alınarak, bu miktarı (satışı yapılan dosyanın haczi veya ipoteğinden önce tesis edilmiş bir ipotek var ise bu ipotek miktarı ile birlikte satış ve paylaştırma masraflarını karşılayacak şekilde)aşması halinde en çok artırana ihale edilir. Birinci ihalede alıcı çıkmaz veya istenilen miktara ulaşmazsa satış geri bırakılır. İkinci ihalede de satılmaz ise satış talebi düşer.

45 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
ihale yapılmadan önce, alacaklı satış talebinden vazgeçerse, ihale yapılamaz. Tellallın 3. defa “sattım” demesine kadar alacaklı satıştan vazgeçebilir. İcra müdürünün tellal tarafından üç defa bağırılması üzerine taşınmazın alıcıya ihale edildiğini bildirmesi ile ihale tamamlanır ve taşınmazın mülkiyeti alıcıya geçer(m.134,I)

46 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Birinci arttırma günü Belediye tellalı satış mahallinde hazır bulunmaz ise mahallinde hazır bulunan bu işi yapabilecek öncelikle Adliye memurlarından birisi tellal olarak görevlendirilir Bu durumda tellaliye ücreti ödenmez. Sadece görevli adliye memuruna yolluk tahakkuk ettirilir.

47 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Gerek birinci arttırma günü, gerekse ikinci arttırma günü taşınmaz ihale edildiğinde ihale alıcısına talep ettiğinde ihale bedelini ödemesi için 10 (on) günlük bir süre verilebilir.

48 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Birinci veya ikinci arttırma günü kendisine ihale yapılan ihale alıcısı verilen 10 günlük yasal süre içinde ihale bedelini yatırmadığı takdirde İİK.nun 133.maddesi gereğince ihale kararı icra müdürü tarafından kaldırılır. Kendisinden önce en çok pey süren ikinci ihale alıcısına ihale sırasında teklif ettiği bedelle taşınmaz kendisine teklif edilir.(tebligat yapılır.) Üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur.

49 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Razı olmaz veya cevapsız bırakılır yada bulunmazsa, taşınmaz icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. İhale bedelini yatırmayarak ihalenin iptaline neden olan tüm alıcılar ve kefilleri iki ihale arasındaki fark, temerrüt faizi ve masraflardan sorumlu olduğundan ihaleye iştirak ederken yatırmış olduğu teminat, iki ihale arasındaki fark, temerrüt faizi ve masraflara mahsup edilmek üzere alıkonulur.

50 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
İkinci en çok arttıran tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde taşınmazı ihalede teklif ettiği bedel üzerinden almayı kabul ettiğini bildirdiğinde derhal ihale bedeli kendisinden tahsil edilir.

51 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
İİK.nun 133.maddesi gereğince verilecek satış günlerinde İİK.nun 129.maddesi gereğince birinci ve ikinci arttırma günlerinin, satış saatlerinin ve satış mahallinin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca satış ilanına ve şartnameye ihalenin feshine neden olan kişinin ihaleye katılması durumunda kendisine peşin para ile satış yapılacağı yazılır. İİK gereğince satış bedelinin ödenmemesi durumunda % 40 üzerinden tek satış yapılması yeterli iken İİK 133. madde İİK 129. maddeye atıf yaptığından % 60 ve % 40 olmak üzere 2 satış yapmak gerekmektedir.

52 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
İİK.nun 133.maddesi gereğince satış yapıldığı zaman ihale alıcısı ihale bedelini ödemediği takdirde 2. pey sürene teklif yapılmaz. Bundan sonra alacaklı vekilinin yeni bir satış talebinde bulunması gerekir.

53 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
İlk ihalede mahcuzu belirlenen değer üzerinden satın alan ihale alıcısının verilen süre içinde parayı ödememesi halinde bu sürenin bittiği tarihten itibaren (miktar ve tarihi itibariyle) borcun bilinen bir borç olması karşısında ihale bedeli üzerinden temerrüdü oluştuğundan temerrüt faizinin ilk ihalede sürülen pey bedelinden hesaplanması gerekir.(12. HD tarih 14524/18206)

54 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
KDV ve Damga Vergisini ödeme yükümlülüğü ihale kesinleşmekle doğar ve bunun yükümlüsü ihale alıcısıdır. Tellaliye harcının mükellefi borçlu olup, ihalenin kesinleşmesi halinde satış bedelinden ödenmesi gerekir.

55 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
İhale şartnamesine; KDV ve Damga Vergisi (5,69) ödeme yükümlülüğünün ihale alıcısına, tellaliye bedeli ile tapu harcının yarısının (% 2) satış bedelinden ödenmesi gerektiği yazılmalıdır. KDV Kanununun 17/4-ş bendi gereğince konut finansman kredisinden kaynaklanan takiplerde satış işlemi KDV den istisnadır. Ayrıca alınması gereken tahsil harcı oranı 1/4 oranındadır.

56 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
İhale kesinleştikten sonra satış bedelinden % 2 tapu harcı, tellaliye bedeli, satış tarihi itibariyle taşınmazın aynından kaynaklanan vergi borcu ve satış masrafları düşüldükten(138/3 gereği vekil ücreti masrafa dahildir) sonra kalan bedel alacaklıların alacağını karşılıyor ise 138. madde gereği paylaştırılır, karşılamıyor ise 140. madde gereği sıra cetveli yapılır.

57 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
İhalesi yapılan taşınmaz kullanım alanı 150 m2.yi geçmeyen bir konut ise KDV oranı % 1’dir, kullanım alanı 150 m2.yi geçen konutlar ile diğer tüm taşınmazların KDV oranı % 18’dir. KDV ihale bedeli üzerinden tahakkuk ettirilir.

58 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Satış dosyası izale’i şuyu (ortaklığın giderilmesi) dosyası olup taşınmaz hissedarlardan birine ihale edilmiş ise ihale alıcısı hissedarın (mahkemece yapılan tevzii cetveli göz önüne alınarak) taşınmazdaki hissesi düşüldükten sonra satın aldığı hissenin ihale bedeli dosyaya tahsil edilir, KDV satın aldığı bu hisse bedeli üzerinden tahakkuk ettirilir.

59 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
Ortaklığın giderilmesi satışlarında taşınmazı hissedarın alması durumunda Damga Vergisi satış bedelinin tamamı üzerinden, tellaliye resmi kendi hissesi üzerinden, KDV ise satın aldığı hisse üzerinden tahakkuk ettirilir.

60 GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZLENECEK YOL
İhale bedeli, KDV, Damga Vergisi ve Tellaliye Resmi verilen süre içinde ilgili yerlere yatırılmış ve ihalenin feshi davası açılmamış ise taşınmaz talep üzerine ihale alıcısı üzerine tesciline karar verilerek ilgili tapu dairesine tescil yazısı yazılır. Taşınmaz gerçek kişiye ihale edilmiş ise ihale alıcısının kimlik fotokopisi dosyaya alınarak tescil belgesine; ihale alıcısının T.C. Kimlik numarası ile kimlik bilgilerinin yazılması, tüzel kişi ise tam ünvanı ile vergi numarasının yazılması, ihale alıcısının açık adresinin yazılması, ayrıca dosyada kalacak nüsha ile tapuya gönderilen nüshalara ihale alıcısı gerçek kişinin vesikalık fotoğraflarının yapıştırılması, fotoğrafların üzerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.

61 İHALEYE VEKALET İLE İŞTİRAK
İhaleye katılmak isteyenlerin medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmaları gerekir. İhaleye alıcı yerine vekilde katılabilir. İhaleye avukatlar genel vekaletnameleri ile katılabilirler. Bunun yanı sıra ihale adli bir işlem olmadığından avukat olmayanlar da vekaletname ile ihaleye katılabilirler.

62 İHALE NEDENİYLE OLUŞAN VERGİ VE HARÇLAR
İhalenin kesinleşmesi ile birlikte damga vergisi ve KDV’nin ödeme yükümlülüğü doğar. İhalenin kesinleşmesine rağmen ihale alıcısı tarafından damga vergisi ve KDV’nin ödenmemesi durumunda icra müdürü tarafından kendisine bir muhtıra tebliğ edilerek makul bir süre verilir. Verilen bu süre içinde ilgili vergiler ödenmediği takdirde Tarih 1/3 sayılı İçtihatı Birleştirme Kararı gereğince ihale icra müdürü tarafından iptal edilir.

63 İHALE NEDENİYLE OLUŞAN VERGİ VE HARÇLAR
Tellaliye harcının mükellefi borçlu olup ihale kesinleştiğinde ihale bedeli içinden ödenmesi gerekir. İhale alacağa mahsuben yapılmış ve ihale bedeli alınmamış ise bu durumda ihale alıcısı alacaklı tarafından tellaliye bedeli ödenir ve dosya borcuna ilave edilir. İhale alıcısı alacaklı alacağına mahsuben ihaleyi almış ve ihale kesinleşmesine rağmen tellaliye bedelini ödememiş ise bu durumda KDV için uygulanan kural tellaliye içinde uygulanır

64 TESCİL İÇİN TAPUYA TEBLİĞ VE ZORLA ÇIKARMA (TAHLİYE)
Madde-135- Taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için 134.maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise on beş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur.

65 TAHLİYE EMRİNE KARŞI ŞİKAYET
İhale alıcısı taşınmazı kendi adına tapuya tescil ettirdikten sonra talebi halinde icra müdürlüğü tarafından taşınmazı işgal eden borçlu veya üçüncü şahısa tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde taşınmazı tahliye ederek boş olarak teslim etmesi için bir tahliye emri tebliğ edilir.(Satış talimat dairesinde yapılmış ise tahliye emrini esas dairesi çıkartacaktır.) Kendisine tahliye emri tebliğ edilen işgalci haciz veya ipotekten önce tesis edilmiş resmi bir kira sözleşmesi mevcut ise tebliğden itibaren 7 gün içinde ihalenin yapıldığı yer icra hakimliğine tahliye emrine karşı şikayette bulunabilir.

66 TAHLİYE EMRİNE KARŞI ŞİKAYET
Tahliye emrine karşı şikayet yoluna başvurulması tahliye işlemini durdurmaz. Şayet şikayet üzerine icra hakimliğince tedbiren tahliyenin durdurulmasına karar verilmiş ise tahliye işlemleri bu tedbir kararı kaldırılıncaya kadar durur. Ortaklığın giderilmesi yoluyla satışta tahliye emrine karşı şikayet Sulh Hukuk Mahkemesine yapılır.

67 İHALE BEDELİNİN NEMALANDIRILMASI
İİK.nun 118.maddesinde ihalenin feshi davası açıldığı takdirde İİK.nun 134.maddesinde olduğu gibi ihale bedelinin nemalandırılması hususunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak İcra Müdürü alacaklı ve borçlunun menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Bu durumda İİK.nun 134/5. maddesi burada kıyas yoluyla uygulanabilir. Uygulanabilir diyorum çünkü bu husus yasada yer almamıştır. Menkul satışlarında ihalenin feshi davası açıldığında ihale bedelinin nemalandırılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Oysaki nemalandırılması borçlunun, alacaklının hatta ihale alıcısının da menfaatine bir olay olduğu, nemalandırılmayacağına dair yasada herhangi bir hükümde bulunmadığından nemalandırılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim.

68 GAYRİMENKUL SATIŞIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ YARGITAY KARARLARI
Kesinleşen alacağı nedeniyle taşınmaza haciz koydurmuş olan alacaklının alacağı teminatı karşılıyorsa, adı geçen, artırmaya katılabilmek için teminat göstermekle yükümlü değildir(12. HD. 17, tarih 16355/19988)

69 GAYRİMENKUL SATIŞIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ YARGITAY KARARLARI
Satışa çıkarılan taşınmazların ihaleden önce son imar durumunun belediyeden sorularak alınacak cevabın satış ilanında ve arttırma şartnamesinde yazılması gerekir.(İBK tarih 11-13) Satış şartnamesinde ve satış ilanında taşınmazın parsel numarasının yanlış yazılması maddi hataya dayalı olup adresinin belirtilmiş olması karşısında ihalenin feshi gerektirmez(HGK tarih /551)

70 GAYRİMENKUL SATIŞIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ YARGITAY KARARLARI
KDV’nin alıcıdan alınacağı yasa hükmü olup, şartnamede bu hususa yer verilmemesi ihalenin feshini gerektirmez.(13. HD tarih 12054/14940) İki ayrı parselin birlikte satılabilmesi için aralarında ekonomik bütünlük bulunmalıdır.(12. HD tarih, 4031/7352)

71 GAYRİMENKUL SATIŞIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ YARGITAY KARARLARI
Gayrimenkul ihalelerinde ilgililere satış ilanı tebliğ olunmaması başlı başına ihalenin feshi nedenidir.(12. HD tarih 5527/9187) Taşınmazı hacizli olarak satın alan şikayetçiye satış ilanının tebliğ edilmemesi ihalenin feshi nedenidir.(12. HD tarih 2006/ /505)

72 GAYRİMENKUL SATIŞIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ YARGITAY KARARLARI
Tapuda adresi bulunan hissedara satış ilanı tebliği zorunludur ve hissedarlardan birisinin satıştan önce ölmesi halinde satış ilanının onun mirasçılarına tebliğ şarttır.(12. HD tarih 15021/15838) Satışın kıymet takdirinin esas alındığı tarihten iki sene sonra yapılmasının başlı başına ihalenin feshi sebebi olup 2 yıllık sürenin başlangıcı bilahare kesinleşmesi kaydıyla kıymet takdirinin yapıldığı tarihtir.(HGK tarih 4-70/130)

73 GAYRİMENKUL SATIŞIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ YARGITAY KARARLARI
Taşınmazın kıymetinin belirlenmesi için yapılan keşif ve bilirkişi masraflarının da tıpkı ilan giderleri gibi paraya çevirme masrafı olarak kabulü gerekir.(12. HD tarih 17670/20655) İhale zabtında ihalenin başlama ve bitiş saatleri, ihaleye katılanlar, sürdükleri peyler tek tek belirlenip ihale zabtının öncelikle satış memuru, tellal, ve diğer ilgililerin imzalaması zorunludur. İhalede belediye tellalının bulunması ihalenin geçerlilik şartıdır.(12. HD tarih 4460/7858)

74 GAYRİMENKUL SATIŞIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ YARGITAY KARARLARI
Gayrimenkulün aynından doğan vergi alacağı da rüçhanlı alacaktır.(12. HD tarih 16054/15715) İhaleye bizzat katılmadan takibin yapıldığı icra müdürlüğüne yapılan beyanın, satışı yapan talimat icrasına bildirilerek ihale gerçekleştirilemez.(12. HD tarih 5824/14812)

75 GAYRİMENKUL SATIŞIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ YARGITAY KARARLARI
Satış kesinleşmeden KDV borcunu ödeme yükümlülüğü doğmaz. Damga vergisi ve tellaliye harcı için de aynı kural geçerlidir. İcra müdürlüğünce makul bir süre verilerek muhtıra gönderilip tebliğ edilmeden sadece şartnamedeki matbu yazıya dayanılarak icra müdürlüğünce İİK 133. maddesi uyarınca ihalenin feshine karar verilmesi doğru bulunmamaktadır.(12. HD tarih 6868/10768)

76 GAYRİMENKUL SATIŞIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ YARGITAY KARARLARI
Cezaevi harcının ödenmemesi ihalenin feshine neden olarak kabul edilemez.(12. HD tarih 4287/4907) Satışı yapılan taşınmaz alacağı karşıladığı halde ihaleye devam olunarak tüm taşınmazların satışının yapılması süresiz şikayet nedenidir.(12. HD tarih 17061/18366)

77 GAYRİMENKUL SATIŞIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ YARGITAY KARARLARI
Borçluya satış ilanının usulüne uygun olarak tebliğ edilmemesi tek başına ihalenin feshi nedenidir.(12. HD tarih 902/3664) Kendisine kıymet takdiri tebliğ edilmeyen şikayetçinin, satış ilanının tebliğinden itibaren 7 günlük sürede kıymet takdirine itiraz etmemesi halinde, bu husus ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürülemez.(12. HD tarih 20560/24638)

78 GAYRİMENKUL SATIŞIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ YARGITAY KARARLARI
Satış ilanının vekil yerine asile tebliği başlı başına ihalenin feshi sebebidir.(12. HD tarih 8867/12521) Haciz koyduran alacaklının taşınırı(taşınmazı) ihale ile satın alması ve kendisinden önce gelen başka alacaklı bulunmaması halinde, alacağı oranında satış bedelini ödemekten kaçınabilir.(12. HD tarih 1474/4654)

79 GAYRİMENKUL SATIŞIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ YARGITAY KARARLARI
Belediyede yapılan satış ilanının ilk ilan tarihi esas alınarak ihale tarihi ile sözü edilen, ilan tarihi arasında bir aylık sürenin geçmiş olması yeterlidir.(12. HD tarih 12440/15071) Tedbir kararının satışı engellemesi için cebri icra yolu ile satışı önleyeceğine ilişkin bir ibarenin bulunması gerekir.(12. HD tarih 19024/19931)

80 PARAYA ÇEVİRMENİN DİĞER TARZI
Bu madde ile intifa hakkının, taksim edilmemiş bir miras hissesinin, şirket hissesinin, iştirak halinde tasarruf olunan bir mal hissesi ile, taşınır veya taşınmaz niteliğinde olmayan diğer bütün hakların satışı düzenlenmiştir. Buradaki sayma tahdidi değildir. Örneğin telif ve ihtira haklarının paraya çevrilmesi de bu maddeye göre olur (İİK. M 121). Madde kapsamında satılması gereken malların satışının nasıl yapılacağının icra müdürü tarafından icra mahkemesinden sorulması gerekir. Bunun üzerine icra mahkemesi, adresleri bilinen ilgilileri davet eder ve gelenleri dinledikten sonra, satışın açık arttırma yolu ile yapılmasına karar verebileceği gibi, diğer tedbirleri de alabilir.

81 GEMİ SATIŞI Madde-136- Taşınmaz malların satışına ait olan hükümler, gemi siciline kayıtlı gemiler hakkında da tatbik olunur. Bu hükümlerde geçen (tapu sicili) tabirleri, gemi sicilini ve (irtifak hakkı) tabiri ise sicile kayıtlı gemiler üzerindeki intifa hakkını anlatır.

82 MADEN SATIŞI Madde 40. Madenin işletilmesinde gerekli olan kuyular, ocaklar ve galeriler ile makineler, binalar, yer altında ve yer üstünde kullanılan her türlü nakil vasıtaları madenin çıkarılması, temizlenmesi, izabesi gibi cevherin kıymetlendirilmesine yarayan alet ve tesisler ve bir senelik işletme malzemesinin üzerine münferiden haciz veya ihtiyati tedbir konulamaz. Ancak işetme hakkı ile bir bütün teşkil eden 1.bentde yazılı tesis, vasıta, alet ve malzemenin tamamı veya çıkarılmış cevherlerle bu cevherlerin bakiyeleri ve cürufu üzerine haciz ve ihtiyati tedbir konulabilir. Üçüncü şahsın rehin hakları saklıdır .

83 MADEN SATIŞI Madde 40. Madenin işletilmesinde gerekli olan kuyular, ocaklar ve galeriler ile makineler, binalar, yer altında ve yer üstünde kullanılan her türlü nakil vasıtaları madenin çıkarılması, temizlenmesi, izabesi gibi cevherin kıymetlendirilmesine yarayan alet ve tesisler ve bir senelik işletme malzemesinin üzerine münferiden haciz veya ihtiyati tedbir konulamaz. Ancak işetme hakkı ile bir bütün teşkil eden 1.bentde yazılı tesis, vasıta, alet ve malzemenin tamamı veya çıkarılmış cevherlerle bu cevherlerin bakiyeleri ve cürufu üzerine haciz ve ihtiyati tedbir konulabilir. Üçüncü şahsın rehin hakları saklıdır .

84 MADEN SATIŞI Madenin tamamına konulan haciz Maden Kanunun 38/II. Maddesi gereğince maden siciline işlenir. Maden satışlarına ancak maden ön işletme ve işletme ruhsatı hakkının iktisabı için aranan kanuni şartları haiz olan talipliler arasında yapılır. Yani maden satışlarına iştirak edecek ihale katılımcısının maden ön işletme veya işletme ruhsatının bulunması gerekmektedir. Maden satışına ilişkin şartname ve açık arttırma tutanağı hazırlanırken ihaleye ön işletme ve işletme ruhsatına haiz kişilerin girebileceğinin açıkça yazılmasında fayda vardır. İlgililer satışa girmeden önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alacakları bu husustaki belgeyi dosyaya ibraz etmek üzere ihaleye katılabilirler. (Maden Kanunu Madde 40/III, 43/II)

85 MADEN SATIŞI İhale kesinleştikten sonra ihale sonucu Bakanlığa bildirilir ve keyfiyet maden sicil kütüğüne işlenerek tescil işlemi yapılmış olur. Bu durumda alıcı ihale ile değil tescil işlemi ile birlikte maden ön işletme ve işletme hakkını iktisap etmeye başlar. Madenin tamamının haczi ve satışı sırasında madenin faaliyeti hiçbir şekilde durdurulamaz, faaliyetine müdahale edilemez.

86 MADEN SATIŞI Madenin tamamı haczedilmiş ise bu madenin işletilmesi için gerekli tesis, vasıta, alet-edavat, malzeme, çıkartılan cevher ayrıca haczedilemez. Madenin tamamı haczedilmemiş sadece cevher haczedilmiş ise bu durumda çıkartılan cevherin satışı menkul hükümlerine göre yapılır. Yine cevher satışında da madenin faaliyetleri engellenemeyeceği gibi faaliyetlerini engelleyecek müdahalelerde de bulunulamaz

87 İİK 133’e Göre Satış Kararı örneği
Dosya incelendi; KARAR : 1- İhalede ençok ikinci pey süren hissedar Türkan Öztürk Vek.Av.Turgay Karagözoğlu'na taşınmazı ihalede teklif ettikleri bedelle talipli olup olmadığı hususunda tebligat çıkartıldığı, tebligatın tarihinde tebliğ edildiği halde verilen üç günlük süre içinde beyanda bulunmadığı anlaşıldığından 4817 ada 32 ve 2 parselde kayıtlı 2.kat 5 nolu mesken vasıflı taşınmazın İİK.nun 133.maddesi gereğince açık arttırma yoluyla satılarak paraya çevrilmesine, Satış ilanın ve şartnamelerinin tanzimine, 2- 1. satışın günü 11.00/11.10 saatleri arasında Ankara Adliyesi Mezat Salonunda açık artırma suretiyle yapılmasına, bu artırmada muhammen bedelin %60’ ı ve rüçhanlı alacaklılar alacağını ve satış masraflarını karşılayacak şekilde en çok artırana ihalenin yapılmasına, böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile, 2. açık artırmanın ilk satıştan sonra 10. gün olan günü 11.00/11.10 saatleri arasında Ankara Adliyesi Mezat Salonunda yapılmasına ve bu artırmada da tahmin edilen bedelin % 40’nı ve rüçhanlı alacaklılar alacağını ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihalenin yapılmasına,böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satışın düşürülmesine, 3. Satış ilanının ilk satıştan en az bir ay önce İİK 114. maddesi gereğince Türkiye genelinde yayımlanan satış karar tarihi olan tarihi itibarıyla trajı (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde bir kereye mahsus olmak üzere ilanına ve ilan örneklerinin dosyasına konulmasına, 4. Satış ilanının, İcra Müdürlükleri divanhanesine asılmak sureti ile ilanına ve bu hususta tanzim edilecek tutanağın dosyasına konulmasına, satış gün ve saatlerinde tellalın hazır bulundurulması için Altındağ Belediyesi Mezat Memurluğuna; varsa birikmiş emlak vergi borcunun bildirilmesi için Çankaya Belediyesi Emlak Vergi Dairesi Müdürlüğü’ ne müzekkere yazılmasına, 5. İİK.nun 133.maddesi gereğince satış ilanının ilgililere tebliğine yer olmadığına, 6. İhalenin feshine sebep olan TRN Emlak Tic.Ltd.Şrk.'ne ihaleye iştirakinde kendisine ihalenin peşin para ile yapılmasına, 7. İhale yapıldığı takdirde, ihale damga pulu bedeli, mevzuatın öngördüğü oranda KDV (Katma Değer Vergisi), tapu alım harç ve masrafları ile tahliye ve teslim masraflarının ihale alıcısına aidiyetine, taşınmazın aynından kaynaklanan vergi borçları ile tapu satım harcı, tellaliye resminin ihale bedelinden ödenmesine, Karar verilmiştir İcra Müdürü 33160 Ahmet ÖZATA

88 Mükellefiyet Listesi örneği
T.C. ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO : /...../...... MÜKELLEFİYET LİSTESİ Aşağıda özellikleri yazılı taşınmazın tapu kayıtlarının incelenmesinde aşağıda yazılı mükellefiyetlerin bulunduğu tesbit edilmiştir. Taşınmazın kaydındaki mükellefiyetlerin İİK.nun 128.maddesi gereğince borçlu ve haciz alacaklılarına tebliğine karar verilmiştir. İşbu mükellefiyet listesine karşı bir itirazınız var ise üç gün içinde bildirmeniz gerekmektedir. Verilen süre içinde mükellefiyet listesine itiraz etmediğiniz takdirde mükellefiyet listesi kesinleşecek ve satış işlemlerine başlanacaktır. İhtaren tebliğ olunur. İcra Müdür Yard. TAŞINMAZIN İL/İLÇE MAHALLE/KÖY ADA PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ MÜKELLEFİYETLER :

89 Kıymet Takdir Tutanağı Örneği
T.C. ANKARA 22. SATIŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULÜN FİİLİ HACZİ İLE KIYMET TAKDİR TUTANAĞI DOSYA NO : ALACAKLI : VEKİLİ : BORÇLU : GAYRM.YERİ : İNFAZ TARİHİ : Gayrimenkulün fiilen haczi ile kıykmetinin takdiri için resen seçilen bu işte ehil bilirkişiler İnşaat Mühendisi Hasan IŞILDAK, mimar Hasan KILIÇ, Harita Mühendisi Fikret ŞANLI refakate alınarak temin edilen vasıta ile gayrimenkulün bulunduğu yukarıda yazılı adrese gelindi. Gayrimenkulün dosyasında bulunan tapu kaydı ileçapları bilirkişilerce gayrimenkule uygulandı. Gerekli pafta uygulaması yapıldı, uygun olduğu görülmekle gayrimenkulün fiili haczi yapılıp birlikte gezildi görüldü. Bilirkişilere yapacağı iş anlatıldı kimlik tesbitine geçildi. BİLİRKİŞİ : kızı D.lu, mimar, tarafları tanımaz, bilirkişiliğe engel hali yok. BİLİRKİŞİ : oğlu, doğumlu, kadastro fen elemanı, tarafları tanımaz, bilirkişiliğe engel hali yok. BİLİRKİŞİ : oğlu doğumlu, İnşaat Mühendisi, tarafları tanımaz, bilirkişiliğe engel hali yok. Bilirkişiler birlikte huzura alındı ayrı ayrı yapacakları iş anlatıldı, ayrı ayrı yeminleri yaptırılıp taşınmaz birlikte gezildi görüldü, Bilirkişilerden soruldu; Kıymet takdiri istenen taşınmazı birlikte gezdik gördük, gerekli notlarımızı aldık, açıklamalı ve ayrıntılı raporumuzu bilahere ibraz edeceğiz, tarafımıza süre verilmesini talep ederiz dediler. Bilirkişilere raporlarını ibraz etmeleri için 10 günlük süre verildi. Mahallinde yapılacak başkaca işlem kalmadığından tutulan işbu tutanak birlikte imza altına alındı..../.../ İNFAZ MEMURU BİLİRKİŞİ BİLİRKİŞİ BİLİRKİŞİ

90 Basın ilan Kurumu Yazı Örneği
T.C. ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO : BASIN İLAN KURUMU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE İlişikteki ilanın masrafları ilgilisinden alınarak İİK.nun 114/2.maddesi gereğince satış talebi tarihi olan .../...../ tarihindeki yurt düzeyinde dağıtımı yapılan ve tirajı ’in üzerinde olan gazetelerden birinde birinci satış gününden enaz bir ay önce yayınlanarak ilanın yayınlandığı gazetenin bir nüshasının müdürlüğümüze gönderilmesinin temini rica olunur..../..../...... İcra Müdürü

91 Bilirkişiye Dosya Teslim Tutanağı
T.C. ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO : BİLİRKİŞİYE DOSYA TESLİM TUTANAĞI Müdürlüğümüzün yukarıdaki dosya numarasında resen bilirkişi olarak seçilen aşağıda isimleri yazılı bilirkişilere raporlarını tanzim ederek müdürlüğümüze ibraz etmek üzere (10) günlük süre verilmiş verilmiş olup raporlarını hazırlamak üzere yukarıda esas numarası yazılı takip dosyası bilirkişilere teslim edilerek tanzim edilen işbu tutanak birlikte imza altına alınmıştır.../..../..... TESLİM EDEN TESLİM ALANLAR İcra Müdürü Bilirkişi Bilirkişi Bilirkişi

92 İİK 133’e Göre Muhtıra Örneği
T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO : İHTARLI MUHTIRA ALACAKLI : VEKİLİ : BORÇLU 2.İHALE KATILIMCISI : İHALE TARİHİ : İHALESİ YAPILAN TAŞINMAZ: İHALEDE TEKLİF ETTİĞİNİZ MİKTAR: Müdürlüğümüzün yukarıda esas numarası yazılı takip dosyasında yapılan ihalede ihale alıcısı verilen yasal sürede ihale bedelini ödemediğinden kendisine yapılan ihale iptal edilmiş olup İİK.nun 133/1.maddesi gereğince yukarıda belirtilen miktara taşınmaza talipli olup olmadığınızın tespiti için tarafınıza işbu muhtıranın çıkartılmasına karar verilmiştir. Taşınmaza yukarıda belirtilen fiyata talipli iseniz işbu muhtıranın tebliğinden itibaren 3 (üç) gün içinde müdürlüğümüzün yukarıda yazılı dosyasına şahsen veya bir vekiliniz ile müracaat ederek ihale bedeli ve ihale ile ilgili yatırılması gereken diğer harç ve masrafları derhal yatırmanız gerekmektedir. İşbu muhtarının tebliğinden itibaren 3 (üç) günlük süre içinde müdürlüğümüz dosyasına müracaat etmediğinizde, veya müracaat ederek taşınmazı almayacağınızı bildirdiğiniz takdirde taşınmaz İİK.nun aynı maddesi gereğince yeniden arttırmaya çıkartılacaktır. Adınıza çıkartılan tebligat ihale sırasında vermiş olduğunuz adresinize çıkartılmış olup bu adrese tebligat yapılamadığında ayrıca adres araştırması yoluna gidilmeyecektir. İİK.nun 133.maddesi gereğince ihtaren tebliğ olunur. ..../..../...... İcra Müdürü

93 İİK 135’e Göre Tahliye Emri
T.C. ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İİK.NUN 135.MADDESİ GEREĞİ TAHLİYE EMRİ DOSYA NO : ALACAKLI : VEKİLİ : BORÇLU : İHALE ALICISI: İHALE TARİHİ : İHALE EDİLEN TAŞINMAZ : (ADA PARSEL NUMARASI YAZILACAK) MUHATAP : (KİRACI ADI SOYADI VEYA ÜNVANI İLE ADRESİ YAZILACAK) Müdürlüğümüzün 2011/.... esas sayılı takip dosyasından başlatılan icra takibi nedeniyle yukarıda belirtilen tarihte ihale alıcısına ihalesi yapılan ve kesinleşerek ihale alıcısı adına tescil edilen taşınmazda halen kiracı olarak bulunduğunuz bildirilerek ihale alıcısı tarafından tahliyeniz talep edilmiş olmakla; İhale alıcısının talebi İİK.nun 135/2.maddesi gereğince uygun görülerek söz konusu mecurdan tahliyenize karar verilmiştir. İşbu tahliye emrini tebliğ ettiğiniz tarihten itibaren tahliye emrine karşı herhangi bir itirazınız var ise belgeleri ile birlikte 7 gün içinde ilgili İcra Hakimliğine müracaatınızı yapmanız ve tahliye işlemlerinin durdurulabilmesi için tedbir kararı almanız gerekmektedir. İcra Hakimliğine müracaatta bulunmak başlı başına tahliye emrini durdurmamaktadır. İşbu tahliye emrine karşı herhangi bir itirazınız olmadığı veya süresinde itiraz ederek tedbiren tahliyenin durdurulmasına ilişkin herhangi bir karar ibraz etmediğiniz takdirde tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde işgal ettiğiniz taşınmazı boşaltarak boş olarak taşınmazın anahtarını ihale alıcısına veya İcra Müdürlüğü dosyasına teslim etmeniz gerekmektedir. Verilen bu süre içinde taşınmazı tahliye etmediğiniz takdirde tarafınıza başkaca herhangi bir bildirim yapılmaksızın ihale alıcısının talebi halinde taşınmazdan cebri icra yoluyla tahliye edileceğiniz hususu İİK.nun 135/2 maddesi hükmü gereğince ihtaren tebliğ olunur. 22. İcra Müdürü Ahmet ÖZATA

94 İki İhale Arasındaki Fark
T.C. ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ  DOSYA NO : 2011/ /...../ SAYIN: (İHALENİN FESHİNE NEDEN OLAN İHALE KATILIMCISININ ADI SOYADI ADRESİ)  Müdürlüğümüzün yukarıda dosya numarası yazılı takip dosyasından ihalesi yapılan aşağıda vasıfları yazılı taşınmazın ilk ihalesine katıldığınız ve yasal süre içinde ihale bedelini yatırmayarak ihalenin feshine neden olduğunuzdan dosya ilgilisinin talebi üzerine iki ihale arasındaki fark, temerrüt faizi ve masrafların İİK.nun 133/2.maddesi gereğince tarafınızdan tahsiline karar verilmiştir. İşbu tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde aşağıda belirtilen iki ihale arasındaki fark, temerrüt faizi ve masrafların toplamı miktarı müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı takip dosyasına yatırmanız gerekmektedir. Verilen süre içinde belirtilen miktarı yatırmadığınız takdirde İİK.nun 133/2.maddesi gereğince hakkınızda ayrıca icra takibi yapılmaksızın ve hiçbir hükme hacet kalmaksızın cebri icra işlemlerine başlanacağının bilinmesi ihtaren tebliğ olunur. İcra Müdürü (Adı soyadı-imza) İHALESİ YAPILAN TAŞINMAZ : (Taşınmazın kayıtlı olduğu tapu dairesi, ada, parsel, bağımsız bölüm no yazılacaktır) İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK,TEMERRÜT FAİZ VE MASRAFLAR : NOT : İhaleye katılırken teminat verenlerin yatırdıkları teminatlar yukarıda belirtilen iki ihale arasındaki fark, temerrüt faizi ve masrafları toplamından düşülerek hesaplanmıştır.

95 Tescil Yazısı Örneği 03.04.2017 T.C. A N K A R A FOTO
22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO : 2008/342 Es. ÇANKAYA TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE ÇANKAYA/ANKARA İ L G İ : tarih ve yevmiye sayılı yazınız. Alacaklı Mehmet Atila’ya borçlu Borga Ersavaş adına kayıtlı Ankara ili Çankaya ilçesi, Çiğdemtepe Mahallesi, imarın ada, 12 Parseli teşkil eden 835 m2 arsa üzerine inşa edilmiş, 73/835 arsa paylı 1. Bodrum Kat 13 nolu 2.Sınıf pide kebap salonu vasıflı taşınmaz tarihinde ,00.YTL bedelle Reşit Galip Cad. 111/56 Gaziosmanpaşa/ANKARA adresinde bulunan alıcı Mehmet Atila’ya ihale edilmiş ve satış kesinleşmiştir. Satışı yapılan iş bu gayrimenkulun tarihi itibariyle tapu kayıtlarındaki haciz, ipotek ve tedbir gibi tüm takyidatların kaldırılarak ilişiksiz olarak Ali ve Yüksel’den olma D.lu Aslen Kayseri İli, Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi, Cilt No-0005, Aile Sıra No-0009, Sıra No-0052’de nüfusa kayıtlı TC Kimlik nolu alıcı Mehmet ATİLA adına kayıt ve tescilinin yapılmasına karar verilmiştir. Karar gereğinin ifası rica olunur 22. İcra Müdürü Ahmet ÖZATA


"İCRA ve İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE SATIŞ (PARAYA ÇEVİRME)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları