Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLKÖĞRETİM DERS PROGRAMLARINDA, MEVZUATINDA VE UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1 28.06.2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLKÖĞRETİM DERS PROGRAMLARINDA, MEVZUATINDA VE UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1 28.06.2011."— Sunum transkripti:

1 İLKÖĞRETİM DERS PROGRAMLARINDA, MEVZUATINDA VE UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
1

2 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 5. kez değiştirilmiş bulunmaktadır. En son değişiklik, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

3 Eğitim-öğretim hizmetlerinin daha nitelikli yapılmasını sağlar.
GÖZE ÇARPAN HUSUSLAR Öğrencilerin öğrenme durumlarını, ilgi ve yeteneklerini keşfeder, güçlü ve zayıf olduğu alanlar konusunda geri bildirim sağlar. Eğitim-öğretim hizmetlerinin daha nitelikli yapılmasını sağlar. Öğretmenin, öğrenciyi tanımasını sağlar. Öğretmenin öğrenciye daha iyi bir şekilde rehberlik yapmasını sağlar. 3

4 - 1. 2. ve 3 üncü sınıf öğrencilerine 4 defa karne verilecek
ve 3 üncü sınıf öğrencilerine 4 defa karne verilecek. - Seviye tespiti ve başarı değerlendirme sınavları kaldırıldı. - Beşlik not sistemi kaldırıldı. Notlar 100 üzerinden verilip değerlendirilecek. - Şehit ve Muharip Gazi çocukları istedikleri ilköğretim okuluna kayıt yaptırabilecekler.

5 -- Ders Saati Üç Olan Derslerde İki Sınav Yapılacak.
--Bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olan 6 ve 7. sınıf öğrencisi bir üst sınıfa yükseltilmeyecek ve sınıf yükseltme bir kez yapılabilecek. --Özel Sağlık Kurumundan alınan rapor geçerli olmayacak.

6 -Öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler Açık İlköğretim Okuluna yönlendirilecek. - Alkol veya bağımlı maddeleri kullanmak veya bulundurmak ceza yaptırımı gerektiren davranış olmaktan çıkarıldı. - Her dönemde en az bir sınav ortak yapılacak.

7 -Bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel, sportif ve benzeri etkinliklerde başarılı çalışmalar yapan öğrenciye öğretmeni yarıyıl notunun bir not fazlasını veremeyecek. - Performans ödevi artık öğretmen rehberliğinde yapılacak. - Performans ödevleri artık ödev değil görev oldu. - Ceza yaptırımı takdirinde 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri göz önünde bulundurulacak.

8 PERFORMANS ÖDEVİ ARTIK ÖĞRETMEN REHBERLİĞİNDE YAPILACAK Eski hali: Madde 4 -) Performans ödevi: Programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor alandaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmaları,

9 Yeni hali: Madde 4 -) Performans görevi: Programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, alandaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmaları kapsayan ve öğretmen rehberliğinde yaptırılan görevleri,

10 ŞEHİT VE MUHARİP GAZİ ÇOCUKLARI İSTEDİKLERİ İLKÖĞRETİM OKULUNA KAYIT YAPTIRABİLECEKLER Eklenen Yeni bent: Madde 17 -) Durumlarını belgelendirmeleri şartıyla şehit ve muharip gazi çocuklarının yeni kayıt ve naklen kayıtları, ikamet adreslerine bakılmaksızın istedikleri ilköğretim okuluna yapılır. Yorum: Şehit ve muharip gazi çocuklarının yeni kayıt ve naklen kayıtları, ikamet adreslerine bakılmaksızın istedikleri ilköğretim okuluna yapılabilecek.

11 ÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINA ÇIKAN ÖĞRENCİLER AÇIK İLKÖĞRETİM OKULUNA YÖNLENDİRİLECEK.
Eski hali: Madde 31 - b) (Değişik: /26156 RG) Zorunlu öğrenim çağı sonuna kadar 8 inci sınıfı bitiremeyenlerin, ilköğrenimlerini tamamlamak üzere velisinin yazılı başvurusu üzerine en çok iki öğretim yılı daha okula devamlarına imkân verilir. Bu süre sonunda da okulu bitiremeyenlere, öğrenim durumunu gösterir "Öğrenim Belgesi" verilir. (Ek-1)

12 Yeni hali: Madde 31 - b) Zorunlu öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen öğrenciler, ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki öğretim yılı daha okula devam edebilirler. Bu iki yıllık uzatma sonunda da okulu bitiremeyen öğrencilere öğrenim durumunu gösterir Öğrenim Belgesi verilir (EK-1).

13 Eklenen Yeni bent: Madde 31 -ç) Ancak zorunlu öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl daha öğrenim görmesine imkân verilen 8 inci sınıftaki öğrencilerin o öğretim yılı sonuna kadar okula devamları sağlanır. Ders yılı sonunda başarılı olanlara ilköğretim diploması düzenlenir. Başarısız olan 8 inci sınıf öğrencileri ile ara sınıflarda öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl uzatma hakkını kullanan öğrencilerin, ders yılı sonunda öğrenim belgesi düzenlenerek okulla ilişkileri kesilir. Bu durumdaki öğrenciler Açık İlköğretim Okuluna yönlendirilir.

14 BEŞLİK NOT SİSTEMİ KALDIRILDI Eski hali: Madde 32 - ç) Öğrencilerin başarısı; sınavlar, projeler, performans ödevleri ve derse katılım, ders içi performanslarından alınan puanlara göre tespit edilir. Yeni hali: Madde 32 - ç) Öğrencilerin başarısı; sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre tespit edilir. Eski hali: Madde 32 -e) Öğrencilerin değerlendirilmesinde beşlik not sistemi kullanılır. Yeni hali: Madde 32 -e) Öğrencilerin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar; ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlerinden oluşur.

15 SEVİYE TESPİTİ, BAŞARI DEĞERLENDİRME SINAVLARI KALDIRILDI Yürürlükten kaldırılan bent: Madde 32 -ı) Öğrenci başarı düzeyinin belirlenmesinde ve eğitim-öğretimde verimlilik düzeyinin yükseltilmesi amacıyla ülke genelinde Bakanlıkça merkezî sınavlar yapılıncaya kadar 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bütün öğrencilerin katılımıyla Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinden mayıs ayı içinde il milli eğitim müdürlüklerince başarı değerlendirme sınavları yapılabilir.

16 NOTLAR 100 ÜZERİNDEN VERİLİP DEĞERLENDİRİLECEK Eski hali: Değerlendirme ve Not Verme Madde 33 - (Değişik: /26156 RG) Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esaslarını, derslerin öğretim programlarında yer alan genel amaçları ve kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınavlar uygular, proje ve performans ödevleri yaptırır. Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin sınav, proje, performans ödevleri ve ders içi performansları bireyselleştirilmiş eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir. İlköğretimde öğrencilerin başarıları dört ayrı notla, başarısızlıkları ise tek notla değerlendirilir.

17 Buna göre verilecek puanlar ile bunların not karşılığı ve dereceleri aşağıda verilmiştir; DERECE-NOT- PUAN Pekiyi İyi Orta Geçer Başarısız Bir dersin yarıyıl notu ile yılsonu notu hesaplanırken, yarım ve yukarısı tama yükseltilir. Puanlar ve notlar, öğretmenin not çizelgesine rakamla diğer belgelere ise rakam ve yazı ile yazılır

18 Yeni hali: Puan, Notla Değerlendirme MADDE 33 - Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esaslarını, derslerin öğretim programlarında yer alan genel amaçlar ile kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınav uygular, proje ve performansını belirlemeye yönelik çalışmaları yaptırır. Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin başarıları, sınav ve performansını belirlemeye yönelik çalışmalar, bireyselleştirilmiş eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir. Sınav ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not çizelgelerine puan olarak yazılır ve beşlik sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenir.

19 Puanların not değeri ve derecesi aşağıda gösterilmiştir
Puanların not değeri ve derecesi aşağıda gösterilmiştir. PUAN-NOT-DERECE Pekiyi İyi Orta Geçer Başarısız Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve diploma puanı 100 tam puan üzerinden; dönem notu ile yıl sonu notu ise beşlik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. Beşlik not sisteminde başarı dört, başarısızlık bir notla değerlendirilir.

20 DERS SAATİ ÜÇ OLAN DERSLERDE İKİ SINAV YAPILACAK Eski hali: Ölçme ve Değerlendirmenin Niteliği ve Sayısı Madde 35 - (Değişik: /26156 RG) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, sınavlar yapılmaksızın proje, performans ödevi ve ders içi performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak değerlendirilir.

21 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir yarıyılda haftalık ders saati üçten az olan derslerde en az iki, üç ve üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. Öğrencilerin başarıları sınavlarla birlikte proje, performans ödevi, ders içi performanslarına dayalı olarak değerlendirilir. Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje; her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans ödevi hazırlar

22 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan projeler ve performanslarını belirlemeye yönelik çalışmaları, öğretmen gözlemlerine göre belirlenir. 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. (İKY madde:35)

23 Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur.
Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. (İKY madde:36)

24 a) Klasik (Essay) sınav türünde soru sayısının üçten az olmaması,
Derslerin özelliğine göre; a) Klasik (Essay) sınav türünde soru sayısının üçten az olmaması, b) Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olması, c) Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi esastır. (İKY madde:36)

25 Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kağıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır. (İKY madde:36)

26 Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım dersleri dışındaki derslerden, öğretmenlerin iş birliği ve ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir sınav birlikte düzenlenir. Bu ortak sınavların sorularıyla birlikte cevap anahtarları da okul zümre öğretmenlerince hazırlanır ve cevap anahtarlarında her soru için verilecek puan belirtilir. (İKY madde:36)

27 Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri esas alınarak belirlenir. Seçmeli yabancı dil dersi dışındaki seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler ve ilgili öğretim programında belirtilmeyen seçmeli dersler notla değerlendirilmez. Ancak, öğrencilerin hangi seçmeli dersi aldıkları karne ve diğer kayıtlarda belirtilir. (İKY madde:36)

28 Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve notla değerlendirilmez. Ancak, dönem notunun hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir. (İKY madde:36) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans görevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir. (İKY madde:38)

29 Öğretmenler; sınavların yapıldığı, proje ve performans görevlerinin ise teslim edildiği tarihten başlayarak en geç on gün içinde sonuçlarını öğrencilere bildirir. Varsa yapılan ortak hataları sınıfta açıklar. Ölçme ve değerlendirme araçları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve inceleme sonrasında geri alınarak bir öğretim yılı saklanır. Projeler, öğrencileri bu çalışmalara özendirmek amacıyla sınıfın veya okulun bir yerinde sergilenir (İKY madde:40)

30 Performans görevleri Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır. (İKY madde:35) Performans ödevleri, öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük yasamla da ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır.

31 Performans görevleri Performans ödevleri birkaç günde yapılabileceği gibi birkaç haftada da yapılabilir. Bu nedenle öğrencilere geniş bir zaman diliminde, oluşturulacak ölçütlere göre yeterlilik derecesini ortaya koyma imkanı verir. Performans ödevleri; kimlik bölümü (sınıf düzeyi, tema, beklenen performans), görev, yönerge ve puanlama anahtarından oluşur. Proje ve performans ödevlerinin değerlendirilmesinde özellikle dereceli puanlama anahtarı (Rubrik) kullanılmaktadır.

32 Proje Görevleri Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlarlar. (İKY madde:35) Projeler, geniş içerikli ve uzun süreli performans ödevleridir. Proje çalışmaları, ünitelerde yer alan kazanımları kapsayan ayrıntılı ödevlerdir. Bireysel ya da grup olarak yapılabilir. Proje konusu, öğrenci tarafından veya öğretmenin hazırlayacağı listeden seçme yoluyla belirlenebilir.

33 Proje Görevleri Öğrenci merkezli bu yöntemde, öğretmen etkin değildir. Sadece öğrenciye rehberlik etme ve değerlendirme görevini üstlenebilir. Öğrenci, projenin amacını, izlenecek yolları, kullanılacak malzemeleri ve karşılaşılabilecek durumları önceden planlar. Gerektiğinde öğretmeninden yardım alabilir.

34 Ders ve Etkinliklere Katılım
Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır. (İKY madde:35) Öğrencilere bütün derslerden her dönemde en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir. (İKY madde:35)

35 Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo)
Ürün dosyası, öğrencinin çalışmalarının toplandığı bir dosyadır. Bu dosya, öğrencinin, yüksek kalitede bir düzen içinde oluşturulmuş anlamlı ödevlerini içerir ve öğrencinin en iyi çalışmalarının bir yansımasıdır. Dersteki gelişimlerini yansıtmak amacıyla öğrenciler ürün dosyası hazırlar. Bu dosyalar, öğrencinin gelişim düzeyini belirlemek, öğretim sürecinde gerekli önlemleri almak ve öğrencinin başarısına ilişkin öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amacıyla kullanılır. (İKYmadde:42)

36 Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo)
1-5. sınıflarda, öğrencinin farklı derslere ilişkin çalışmalarını içine alan tek bir ürün dosyası hazırlanır. 6-8. sınıflarda, öğrenciler tüm dersler yerine ilgi duydukları, başarılarını ve gelişimlerini göstermek istedikleri derslere ait ürün dosyası hazırlarlar. Bu ürünleri isterlerse tek dosyada muhafaza ederler. (TTKB, Genelge:2006/95)

37 1. 2. VE 3 ÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNE, 4 DEFA KARNE VERİLECEK Eski hali: Madde fıkra; (Değişik birinci fıkra: / RG) Öğrencilerin durumlarını velilerine duyurmak için yarıyıl ve ders yılı sonunda olmak üzere iki defa karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile kişisel ve sosyal becerilerine ilişkin değerlendirme sonuçları, sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir.

38 Yeni hali: Madde fıkra; Öğrencilere, her dönem sonunda karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile kişisel ve sosyal becerilerine ilişkin değerlendirme sonuçları, sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. 38

39 Eklenen Yeni fıkra: Madde 45 - 2
Eklenen Yeni fıkra: Madde fıkra; Velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla ilköğretim 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerine, kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iş gününde Öğrenci Gelişim Raporu verilir (EK-15). Yorum: 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerine, kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iş gününde Öğrenci Gelişim Raporu verilecek bu rapor sayfanın altında verilmiştir. 39

40 DERSİN YIL SONU PUANI İLE DERSİN YIL SONU NOTU AŞAĞIDAKİ FORMÜLLE HESAPLANACAKTIR. Eski hali: Bir Dersin Yıl Sonu Notu Madde 46 - Bir dersin yıl sonu notu, öğrencinin o dersten aldığı birinci ve ikinci yarıyıl notlarının aritmetik ortalamasıdır. 40

41 Öğrencilerden; a) Kurumdan veya geçerli özründen kaynaklanan nedenlerle ders veya derslerden yalnız bir yarıyıl notu alanların bu notu, b) 4-8 inci sınıflarda, iki yarıyılda da notu olmayanların yetiştirme kursu sonunda aldığı not, c) Uygulamalı derslerden birinci yarıyıl notu aldıktan sonra özrünü belgelendirenlerin bu dersleri dinleme, izleme ve sözel etkinliklere katılma boyutu değerlendirilerek o dersin yıl sonu notu sayılır. Birinci yarıyılda özrünü belgelendiren öğrencilerden ikinci yarıyılda verilen yarıyıl notu uygulamalı dersleri okuyan öğrencilerin sınıf geçme durumları ikinci yarıyıldaki uygulama notu da katılarak belirlenir. 41

42 Yeni hali: Bir Dersin Yıl Sonu Puanı ve Notu Madde 46 - Bir dersin yıl sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Bir dersin yıl sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. 42

43 Öğrencilerden; a) Kurumdan veya geçerli özürlerinden kaynaklanan nedenlerle ders/derslerden yalnız bir dönem puanı/notu alanların bu puan/notu, b) 4-8 inci sınıflarda iki dönemde de notu olmayanların yetiştirme kursunda aldığı puanı/notu, c) Uygulamalı derslerden birinci dönem notu aldıktan sonra özrünü belgelendirenlerin bu dersleri dinleme, izleme ve sözel etkinliklere katılma boyutu değerlendirilerek o dersin yıl sonu puanı/notu sayılır. Birinci dönemde özrünü belgelendiren öğrencilerden ikinci dönemde verilen dönem notu uygulamalı dersleri okuyan öğrencilerin sınıf geçme durumları ikinci dönemdeki uygulama notu da katılarak belirlenir. 43

44 Yorum: Dersin yıl sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunacak, dersin yıl sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunacaktır. 44

45 Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülecek Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilecektir. Dersin yıl sonu puanı = (birinci dönem puanı + ikinci dönem puanı)/2 Dersin yıl sonu notu = (birinci dönem notu + ikinci dönem notu)/2 45

46 ÇEŞİTLİ NEDENLERLE OKULA DEVAM EDEMEYENLERİN BİR DÖNEM ALDIKLARI NOT YIL SONU PUANI VE NOTU SAYILACAK Eski hali: Madde fıkra; Yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle okula devam edemeyenler ile 5/1/1961 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince okula devamları sağlanan öğrencilerin başarı durumları belirlenirken, en az bir yarıyıl notu almış olmaları kaydıyla devam eden öğrenciler gibi işlem yapılır. 46

47 Yeni hali: Madde fıkra; Yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle okula devam edemeyenler ile 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince okula devamları sağlanan öğrencilerin başarı durumları belirlenirken, en az bir dönem puanı ve notu almış olmaları kaydıyla devam eden öğrenciler gibi işlem yapılır. Bu puan ve not, aynı zamanda yıl sonu puanı ve notu olarak değerlendirilir. Yorum: Çeşitli nedenlerle okula devam edemeyenlerin bir dönem aldıkları not yıl sonu puanı ve notu sayılacak. 47

48 DERSİN AĞIRLIKLI PUANI İLE DERSİN AĞIRLIKLI NOTU AŞAĞIDAKİ FORMÜLLE HESAPLANACAK Eski hali: Ders Yılı Sonunda Başarı Madde fıkra; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Dersin yılsonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen not, o dersin ağırlıklı notudur. 48

49 Yeni hali: Bir Dersin Ağırlığı, Ders Yılı Sonunda Başarı ve Yıl Sonu Başarı Puanı Madde fıkra; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan o dersin ağırlıklı puanıdır. Dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen not ise o dersin ağırlıklı notudur. 49

50 Yorum: Dersin ağırlıklı puanı ile Dersin ağırlıklı notunun nasıl hesaplandığı açıklanmaktadır. Dersin ağırlıklı puanı= Dersin yıl sonu puanı x Dersin haftalık ders saati sayısı Dersin ağırlıklı notu= Dersin yıl sonu notu x Dersin haftalık ders saati 50

51 YIL SONU BAŞARI PUANI AŞAĞIDAKİ FORMÜLLE HESAPLANACAK Eski hali: Madde fıkra; Ağırlıklı yılsonu ortalaması, derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen nottur. Ağırlıklı yılsonu ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrenci karnesi, sınıf geçme, diploma ve öğrenci kayıt defterlerine işlenir ve diploma notunun hesaplanmasında esas alınır. 51

52 Yeni hali: Madde fıkra; Yıl sonu başarı puanı, dersin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saati toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Bu puanlar; öğrenci karnesi, sınıf geçme, diploma ve öğrenci kayıt defterine işlenir. Yıl sonu başarı puanı, diploma puanının hesaplanmasında esas alınır. Yorum: Artık not kavramı yerine puan kavramı kullanılacaktır. *Yıl sonu başarı puanı=Dersin ağırlıklı puanları toplamı/haftalık ders saati toplamı * Yıl sonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülecektir. 52

53 BİLGİ VE BECERİ BAKIMINDAN SINIF DÜZEYİNİN ÜSTÜNDE OLAN 6 VE 7
BİLGİ VE BECERİ BAKIMINDAN SINIF DÜZEYİNİN ÜSTÜNDE OLAN 6 VE 7. SINIF ÖĞRENCİSİ BİR ÜST SINIFA YÜKSELTİLMEYECEK VE SINIF YÜKSELTME BİR KEZ YAPILABİLECEK. Eski hali: Madde 49 - (Değişik: /26156 RG) İlköğretimde 1-7 nci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube rehber öğretmeni ve varsa okul rehber öğretmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. 53

54 Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilirler
Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilirler. Bu sınav, 1, 2, 3 ve 4 üncü sınıflarda okul müdürünün başkanlığında sınıf öğretmeni, bir üst sınıfın öğretmeni ve varsa okul rehber öğretmeninden oluşan komisyon tarafından yapılır. 5, 6 ve 7 nci sınıflarda yapılacak yükseltme sınavına girecek öğrencilerin sınav komisyonu okul müdürünün başkanlığında şube öğretmenler kurulundaki öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşturulur. Okulda bu komisyonu oluşturacak sayıda öğretmen bulunmaması durumunda, sınavın yapılacağı yer ile sınav komisyonu, okulun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenir. 54

55 Sınav sonucu tutanakla tespit edilir ve bu tutanağın bir örneği öğrencinin dosyasında bir örneği de öğrenci işleri dosyasında saklanır. Başarılı olanların durumu okul kayıtlarına ve nakil belgelerine de işlenir. Sınıf yükseltme sınavına değişik sınıflarda olmak üzere birden fazla da girilebilir. Ancak, sınıf yükseltme en fazla iki defa yapılabilir. İkinci defa sınıf yükseltmede öğrencinin okul içi performansının yanında, yetenek ve gelişim düzeylerinin devam edeceği üst sınıfa uygunluğu bakımından okul müdürünün teklifi, rehberlik araştırma merkezinin kararı ve il rehberlik yürütme kurulunun onayı da alındıktan sonra yükseltme sınavı yapılır. 55

56 Yeni hali: Madde 49 - İlköğretimde 1-5 inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube rehber öğretmeni ve varsa okul rehber öğretmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilirler. 56

57 Bu sınav, okul müdürünün başkanlığında sınıf öğretmeni ve bir üst sınıfın öğretmeniyle varsa okul rehber öğretmeninden oluşan komisyon tarafından yapılır. Okulda bu komisyonu oluşturacak sayıda öğretmen bulunmaması durumunda, sınavın yapılacağı yer ile sınav komisyonu, okulun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenir. Sınav sonucu tutanakla tespit edilir ve bu tutanağın bir örneği öğrencinin dosyasında bir örneği de öğrenci işleri dosyasında saklanır. Başarılı olanların durumu, okul kayıtlarına ve nakil belgelerine de işlenir. 57

58 Sınıf yükseltme sınavına değişik sınıflarda olmak üzere birden fazla da girilebilir. Ancak sınıf yükseltme bir kez yapılır. Yorum: Bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olan 6 ve 7. sınıf öğrencisi bir üst sınıfa yükseltilmeyecek diğer sınıfların sınıf yükseltme işlemleri bir kez yapılabilecek. 58

59 ÖĞRENCİ NAKİL BELGELERİNDE NOT YERİNE PUAN BELİRTİLECEK Eski hali: Madde fıkra; Velinin yer değiştirmesi veya diğer aile sorunları nedenleriyle okul değiştirecek öğrenciler için nakil belgesi düzenlenir. Bu belgeye öğrencinin öğretim yılı içinde aldığı notlar, devam-devamsızlık durumu, 4, 5, 6 ve 7 nci sınıflara ait ağırlıklı yıl sonu notları ve sınıf geçme notu, varsa sınıf yükseltme durumu yazılır. (Ek-2) 59

60 Yeni hali: Madde fıkra; Velinin yer değiştirmesi veya diğer aile sorunları nedeniyle okul değiştirecek öğrenciler için nakil belgesi düzenlenir. Bu belgeye; öğrencinin öğretim yılı içinde aldığı puanlar ve notlar, devam-devamsızlık durumu, 4, 5, 6 ve 7 nci sınıflara ait yıl sonu başarı puanları ve varsa sınıf yükseltme durumu yazılır (EK-2). Yorum: Öğrenci nakil belgelerinde öğrencinin notları yerine aldıkları puanlar ile yıl sonu başarı puanları yazılacak. 60

61 DİPLOMA PUANI YILSONU BAŞARI PUANLARININ ARİTMETİK ORTALAMASI OLACAK Eski hali: Diploma Notu Madde 56 - Diploma notu; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflardaki ağırlıklı notların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir. Öğrenimlerinin bir kısmını diğer ülkelerde yaparak yurda dönen öğrencilerin diploma notu; a) Diğer ülkelerde ve yurdumuzda okudukları sınıflara, b) Diğer ülkelerde okudukları okullardan yıl sonu başarı ortalamalarının sağlanamaması hâlinde, yurdumuzda okudukları öğrenim yıllarına ait yıl sonu başarı ortalamalarına göre, belirlenir. 61

62 Yeni hali: Diploma Puanı Madde 56 - Diploma puanı; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflardaki yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Diploma puanı tespit edilirken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Bu puan diplomada belirtilir. Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak yurda dönenlerin diploma puanı; a) Ülkemizde öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları ile yurt dışında öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu puanları/notlarına, b) Yurt dışında öğrenim gördükleri okullardan yıl sonu puan/notlarının sağlanamaması durumunda, ülkemizde öğrenim gördükleri öğretim yıllarına ait yıl sonu başarı puanlarına göre tespit edilir. 62

63 Yorum: Diploma Notu kavramı yerine Diploma Puanı getirilmiştir
Yorum: Diploma Notu kavramı yerine Diploma Puanı getirilmiştir. Ve diploma puanı olarak ağırlıklı notların aritmetik ortalaması yerine; yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınıp bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülerek. Bu puan diplomada belirtilecektir. 63

64 ALKOL VEYA BAĞIMLI MADDELERİ KULLANMAK VEYA BULUNDURMAK CEZA YAPTIRIMI GEREKTİREN DAVRANIŞ OLMAKTAN ÇIKARILMIŞTIR. Eski hali: Madde (c) 16 numaralı alt bent: Alkol veya bağımlı maddeleri kullanmak veya bulundurmak, başkalarını kullandırmaya teşvik etmek. Yeni hali: Madde (c) 16 numaralı alt bent: Başkalarını, alkol veya bağımlılık yapan maddeleri kullanmaya teşvik etmek. 64

65 Yorum: "Alkol veya bağımlı maddeleri kullanmak veya bulundurmak, başkalarını kullandırmaya teşvik etmek." Hükmü "Başkalarını, alkol veya bağımlılık yapan maddeleri kullanmaya teşvik etmek." Şeklinde değiştirilmiştir. Aynı maddenin Kınama yaptırımı gerektiren davranışları düzenleyen birinci fıkrasının (b) bendinin 6.alt bendine göre; "okulda ya da okul dışında sigara içmek" ceza yaptırımı gerektiren davranış kapsamında iken "Alkol veya bağımlı maddeleri kullanmak veya bulundurmak" ise ceza yaptırımı gerektiren davranış olmaktan çıkarılmıştır. 65

66 CEZA YAPTIRIMI TAKDİRİNDE 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU HÜKÜMLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK Eklenen Yeni bent: Madde fıkra g) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri Yorum: Ceza Yaptırımı Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar arasına 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri eklenerek bu hükümlerin göz önünde bulundurulmasıyla, öğrencinin olumsuz davranışına uygun yaptırım veya bir alt yaptırım takdir edilmesinin yolu açılmıştır. 66

67 BEŞLİK NOT SİSTEMİ AŞAĞIDAKİ FORMÜLLE 100'LÜK SİSTEME ÇEVRİLECEK Eklenen Yeni geçici madde; Geçici Madde Öğretim Yılından önce beşlik not sistemine göre belirlenen ağırlıklı not ortalamaları, 100'lük sisteme çevrilirken ağırlıklı not ortalamasına 1.00 eklenir ve çıkan sayı elli bölü üç (50/3) ile çarpılır. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yorum: Öğretim Yılından önce beşlik not sistemine göre belirlenen ağırlıklı not ortalamalarının 100'lük sisteme nasıl çevrileceği açıklanmış ve ilgili formül verilmiştir. (Ağırlıklı not ortalaması ) x 50/3 = (çıkan sayı virgülden sonra iki basamak kaydırılacaktır.) 67

68 Ayrıca Yönetmeliğin; a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinde, 8 inci maddesinin birinci fıkrasında, 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde, 45 inci maddesinin ikinci fıkrasında, 48 inci maddesinin birinci fıkrasında, 67 nci maddesinin birinci fıkrasında, 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 104 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 107 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Öğrenim Belgesi, (EK-1) ve Nakil Belgesinde (EK-2) de yer alan"yarıyıl" ibareleri "dönem", 68

69 b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "yarıyılı" ibaresi "dönemi", 8 inci maddesinin birinci fıkrasında, 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "yarıyıla" ibaresi "döneme", 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde, 47 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, 96 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yarıyılın" ibareleri "dönemin", 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "yarıyılda" ibaresi "dönemde", 69

70 c) 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "yarıyıldan" ibaresi "dönemden", 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yarıyılında" ibaresi, "döneminde" 50 nci maddesinin birinci fıkrasında "yarıyılında" ibaresi, "döneminde" aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "yarıyıldaki" ibaresi "dönemindeki", ç) 38 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "ödevini" ibaresi "görevini", 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki "ödevleri" ibaresi "görevleri", 95 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "ödev" ibaresi "görev", Nakil Belgesindeki (EK-2) "ödevleri" ibaresi "görevleri", 70

71 d) Öğretmen Durumu belgesinde (EK-6- 2) de yer alan "Resim-İş" ibaresi "Görsel Sanatlar", "Fen Bilgisi" ibaresi "Fen ve Teknoloji", "İş Eğitimi" ibaresi "Teknoloji ve Tasarım" olarak değiştirilmiştir. 71


"İLKÖĞRETİM DERS PROGRAMLARINDA, MEVZUATINDA VE UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1 28.06.2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları