Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

28.06.2011 1 İ LKÖ Ğ RET İ M DERS PROGRAMLARINDA, MEVZUATINDA VE UYGULAMALARINDA YAPILAN DE Ğİ Ş İ KL İ KLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "28.06.2011 1 İ LKÖ Ğ RET İ M DERS PROGRAMLARINDA, MEVZUATINDA VE UYGULAMALARINDA YAPILAN DE Ğİ Ş İ KL İ KLER."— Sunum transkripti:

1 28.06.2011 1 İ LKÖ Ğ RET İ M DERS PROGRAMLARINDA, MEVZUATINDA VE UYGULAMALARINDA YAPILAN DE Ğİ Ş İ KL İ KLER

2 27.08.2003 tarih ve 25212 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü ğ e giren Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı İ lkö ğ retim Kurumları Yönetmeli ğ i 5. kez de ğ iştirilmiş bulunmaktadır. En son de ğ işiklik, 20.08.2007 tarih ve 26619 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 27.08.2003 tarih ve 25212 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü ğ e giren Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı İ lkö ğ retim Kurumları Yönetmeli ğ i 5. kez de ğ iştirilmiş bulunmaktadır. En son de ğ işiklik, 20.08.2007 tarih ve 26619 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 2

3 3 GÖZE ÇARPAN HUSUSLAR GÖZE ÇARPAN HUSUSLAR  Ö ğ rencilerin ö ğ renme durumlarını, ilgi ve yeteneklerini keşfeder, güçlü ve zayıf oldu ğ u alanlar konusunda geri bildirim sa ğ lar.  E ğ itim-ö ğ retim hizmetlerinin daha nitelikli yapılmasını sa ğ lar.  Ö ğ retmenin, ö ğ renciyi tanımasını sa ğ lar.  Ö ğ retmenin ö ğ renciye daha iyi bir şekilde rehberlik yapmasını sa ğ lar.

4 - 1. 2. ve 3 üncü sınıf ö ğ rencilerine 4 defa karne verilecek. - Seviye tespiti ve başarı de ğ erlendirme sınavları kaldırıldı. - Beşlik not sistemi kaldırıldı. Notlar 100 üzerinden verilip de ğ erlendirilecek. - Şehit ve Muharip Gazi çocukları istedikleri ilkö ğ retim okuluna kayıt yaptırabilecekler. 4

5 -- Ders Saati Üç Olan Derslerde İ ki Sınav Yapılacak. --Bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olan 6 ve 7. sınıf ö ğ rencisi bir üst sınıfa yükseltilmeyecek ve sınıf yükseltme bir kez yapılabilecek. --Özel Sa ğ lık Kurumundan alınan rapor geçerli olmayacak. 5

6 -Ö ğ renim ça ğ ı dışına çıkan ö ğ renciler Açık İ lkö ğ retim Okuluna yönlendirilecek. - Alkol veya ba ğ ımlı maddeleri kullanmak veya bulundurmak ceza yaptırımı gerektiren davranış olmaktan çıkarıldı. - Her dönemde en az bir sınav ortak yapılacak. 6

7 -Bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel, sportif ve benzeri etkinliklerde başarılı çalışmalar yapan ö ğ renciye ö ğ retmeni yarıyıl notunun bir not fazlasını veremeyecek. - Performans ödevi artık ö ğ retmen rehberli ğ inde yapılacak. - Performans ödevleri artık ödev de ğ il görev oldu. - Ceza yaptırımı takdirinde 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri göz önünde bulundurulacak. 7

8 PERFORMANS ÖDEV İ ARTIK Ö Ğ RETMEN REHBERL İĞİ NDE YAPILACAK Eski hali: Madde 4 -) Performans ödevi: Programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okudu ğ unu anlama, yaratıcılı ğ ını kullanma, araştırma yapma gibi ö ğ rencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor alandaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmaları, 8

9  Yeni hali: Madde 4 -) Performans görevi: Programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okudu ğ unu anlama, yaratıcılı ğ ını kullanma, araştırma yapma gibi ö ğ rencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, alandaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmaları kapsayan ve ö ğ retmen rehberli ğ inde yaptırılan görevleri, 9

10 ŞEH İ T VE MUHAR İ P GAZ İ ÇOCUKLARI İ STED İ KLER İ İ LKÖ Ğ RET İ M OKULUNA KAYIT YAPTIRAB İ LECEKLER Eklenen Yeni bent: Madde 17 -) Durumlarını belgelendirmeleri şartıyla şehit ve muharip gazi çocuklarının yeni kayıt ve naklen kayıtları, ikamet adreslerine bakılmaksızın istedikleri ilkö ğ retim okuluna yapılır. Yorum: Şehit ve muharip gazi çocuklarının yeni kayıt ve naklen kayıtları, ikamet adreslerine bakılmaksızın istedikleri ilkö ğ retim okuluna yapılabilecek. 10

11  Ö Ğ REN İ M ÇA Ğ I DIŞINA ÇIKAN Ö Ğ RENC İ LER AÇIK İ LKÖ Ğ RET İ M OKULUNA YÖNLEND İ R İ LECEK.  Eski hali: Madde 31 - b) (De ğ işik: 2.5.2006/26156 RG) Zorunlu ö ğ renim ça ğ ı sonuna kadar 8 inci sınıfı bitiremeyenlerin, ilkö ğ renimlerini tamamlamak üzere velisinin yazılı başvurusu üzerine en çok iki ö ğ retim yılı daha okula devamlarına imkân verilir. Bu süre sonunda da okulu bitiremeyenlere, ö ğ renim durumunu gösterir "Ö ğ renim Belgesi" verilir. (Ek-1) 11

12 Yeni hali: Madde 31 - b) Zorunlu ö ğ renim ça ğ ını bitirdi ğ i ö ğ retim yılı sonuna kadar ilkö ğ retim okulunu bitiremeyen ö ğ renciler, ilkö ğ renimlerini tamamlamak üzere en çok iki ö ğ retim yılı daha okula devam edebilirler. Bu iki yıllık uzatma sonunda da okulu bitiremeyen ö ğ rencilere ö ğ renim durumunu gösterir Ö ğ renim Belgesi verilir (EK-1). 12

13 Eklenen Yeni bent: Madde 31 -ç) Ancak zorunlu ö ğ renim ça ğ ı dışına çıkan ve iki yıl daha ö ğ renim görmesine imkân verilen 8 inci sınıftaki ö ğ rencilerin o ö ğ retim yılı sonuna kadar okula devamları sa ğ lanır. Ders yılı sonunda başarılı olanlara ilkö ğ retim diploması düzenlenir. Başarısız olan 8 inci sınıf ö ğ rencileri ile ara sınıflarda ö ğ renim ça ğ ı dışına çıkan ve iki yıl uzatma hakkını kullanan ö ğ rencilerin, ders yılı sonunda ö ğ renim belgesi düzenlenerek okulla ilişkileri kesilir. Bu durumdaki ö ğ renciler Açık İ lkö ğ retim Okuluna yönlendirilir. 13

14 BEŞL İ K NOT S İ STEM İ KALDIRILDI Eski hali: Madde 32 - ç) Ö ğ rencilerin başarısı; sınavlar, projeler, performans ödevleri ve derse katılım, ders içi performanslarından alınan puanlara göre tespit edilir. Yeni hali: Madde 32 - ç) Ö ğ rencilerin başarısı; sınavlar, varsa proje ve ö ğ rencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre tespit edilir. Eski hali: Madde 32 -e) Ö ğ rencilerin de ğ erlendirilmesinde beşlik not sistemi kullanılır. Yeni hali: Madde 32 -e) Ö ğ rencilerin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar; ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlerinden oluşur. 14

15 SEV İ YE TESP İ T İ, BAŞARI DE Ğ ERLEND İ RME SINAVLARI KALDIRILDI Yürürlükten kaldırılan bent: Madde 32 -ı) Ö ğ renci başarı düzeyinin belirlenmesinde ve e ğ itim-ö ğ retimde verimlilik düzeyinin yükseltilmesi amacıyla ülke genelinde Bakanlıkça merkezî sınavlar yapılıncaya kadar 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bütün ö ğ rencilerin katılımıyla Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinden mayıs ayı içinde il milli e ğ itim müdürlüklerince başarı de ğ erlendirme sınavları yapılabilir. 15

16  NOTLAR 100 ÜZER İ NDEN VER İ L İ P DE Ğ ERLEND İ R İ LECEK Eski hali: De ğ erlendirme ve Not Verme Madde 33 - (De ğ işik: 2.5.2006/26156 RG) Ö ğ retmenler, ölçme ve de ğ erlendirmenin genel esaslarını, derslerin ö ğ retim programlarında yer alan genel amaçları ve kazanımları dikkate alarak ö ğ rencilere sınavlar uygular, proje ve performans ödevleri yaptırır. Özel e ğ itim kapsamındaki ö ğ rencilerin sınav, proje, performans ödevleri ve ders içi performansları bireyselleştirilmiş e ğ itim programları dikkate alınarak de ğ erlendirilir. İ lkö ğ retimde ö ğ rencilerin başarıları dört ayrı notla, başarısızlıkları ise tek notla de ğ erlendirilir. 16

17 Buna göre verilecek puanlar ile bunların not karşılı ğ ı ve dereceleri aşa ğ ıda verilmiştir; DERECE-NOT- PUAN Pekiyi-5- 85-100 İ yi-4- 70-84 Orta-3- 55-69 Geçer-2- 45-54 Başarısız-1- 0-44 Bir dersin yarıyıl notu ile yılsonu notu hesaplanırken, yarım ve yukarısı tama yükseltilir. Puanlar ve notlar, ö ğ retmenin not çizelgesine rakamla di ğ er belgelere ise rakam ve yazı ile yazılır 17

18 Yeni hali: Puan, Notla De ğ erlendirme MADDE 33 - Ö ğ retmenler, ölçme ve de ğ erlendirmenin genel esaslarını, derslerin ö ğ retim programlarında yer alan genel amaçlar ile kazanımları dikkate alarak ö ğ rencilere sınav uygular, proje ve performansını belirlemeye yönelik çalışmaları yaptırır. Özel e ğ itim kapsamındaki ö ğ rencilerin başarıları, sınav ve performansını belirlemeye yönelik çalışmalar, bireyselleştirilmiş e ğ itim programları dikkate alınarak de ğ erlendirilir. Sınav ve ö ğ rencinin performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden de ğ erlendirilir. De ğ erlendirme sonuçları, ö ğ retmen not çizelgelerine puan olarak yazılır ve beşlik sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenir. 18

19  Puanların not de ğ eri ve derecesi aşa ğ ıda gösterilmiştir. PUAN-NOT-DERECE 85-100-5-Pekiyi 70-84-4- İ yi 55-69-3-Orta 45-54-2-Geçer 0-44-1-Başarısız Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve diploma puanı 100 tam puan üzerinden; dönem notu ile yıl sonu notu ise beşlik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. Beşlik not sisteminde başarı dört, başarısızlık bir notla de ğ erlendirilir. 19

20  DERS SAAT İ ÜÇ OLAN DERSLERDE İ K İ SINAV YAPILACAK Eski hali: Ölçme ve De ğ erlendirmenin Niteli ğ i ve Sayısı Madde 35 - (De ğ işik: 2.5.2006/26156 RG) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda ö ğ rencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, sınavlar yapılmaksızın proje, performans ödevi ve ders içi performanslarını temel alan ö ğ retmen gözlemlerine dayalı olarak de ğ erlendirilir. 20

21 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir yarıyılda haftalık ders saati üçten az olan derslerde en az iki, üç ve üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. Ö ğ rencilerin başarıları sınavlarla birlikte proje, performans ödevi, ders içi performanslarına dayalı olarak de ğ erlendirilir. Ö ğ renciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje; her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans ödevi hazırlar 21

22  1, 2 ve 3 üncü sınıflarda ö ğ rencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, ö ğ retmen rehberli ğ inde gerçekleştirilecek olan projeler ve performanslarını belirlemeye yönelik çalışmaları, ö ğ retmen gözlemlerine göre belirlenir.  4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. ( İ KY madde:35) 22

23  Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden ö ğ rencilere duyurulur.  Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez.  Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. ( İ KY madde:36) 23

24 Derslerin özelli ğ ine göre; a) Klasik (Essay) sınav türünde soru sayısının üçten az olmaması, b) Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, do ğ ru/yanlış, tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olması, c) Soruların konulara göre da ğ ılımı yapılırken a ğ ırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye do ğ ru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi esastır. ( İ KY madde:36) 24

25  Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav ka ğ ıtları ile birlikte saklanır.  Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.  Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde ço ğ altılarak ö ğ rencilere da ğ ıtılır. ( İ KY madde:36) 25

26  Görsel sanatlar, müzik, beden e ğ itimi, teknoloji ve tasarım dersleri dışındaki derslerden, ö ğ retmenlerin iş birli ğ i ve ortak de ğ erlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir sınav birlikte düzenlenir.  Bu ortak sınavların sorularıyla birlikte cevap anahtarları da okul zümre ö ğ retmenlerince hazırlanır ve cevap anahtarlarında her soru için verilecek puan belirtilir. ( İ KY madde:36) 26

27  Görsel sanatlar, müzik, beden e ğ itimi, teknoloji ve tasarım derslerinde ö ğ rencilerin başarıları, ö ğ retim programında yer alan ölçme ve de ğ erlendirme etkinlikleri esas alınarak belirlenir.  Seçmeli yabancı dil dersi dışındaki seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler ve ilgili ö ğ retim programında belirtilmeyen seçmeli dersler notla de ğ erlendirilmez. Ancak, ö ğ rencilerin hangi seçmeli dersi aldıkları karne ve di ğ er kayıtlarda belirtilir. ( İ KY madde:36) 27

28  Kopya çeken ö ğ rencinin sınavı geçersiz sayılır ve notla de ğ erlendirilmez. Ancak, dönem notunun hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders ö ğ retmenince okul yönetimine bildirilir. ( İ KY madde:36)  Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans görevini teslim etmeyen ö ğ rencilerin durumları puanla de ğ erlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir. ( İ KY madde:38) 28

29  Ö ğ retmenler; sınavların yapıldı ğ ı, proje ve performans görevlerinin ise teslim edildi ğ i tarihten başlayarak en geç on gün içinde sonuçlarını ö ğ rencilere bildirir. Varsa yapılan ortak hataları sınıfta açıklar. Ölçme ve de ğ erlendirme araçları, incelenmek üzere ö ğ rencilere da ğ ıtılır ve inceleme sonrasında geri alınarak bir ö ğ retim yılı saklanır. Projeler, ö ğ rencileri bu çalışmalara özendirmek amacıyla sınıfın veya okulun bir yerinde sergilenir. ( İ KY madde:40) 29

30 Performans görevleri  Ö ğ rencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır. ( İ KY madde:35)  Performans ödevleri, ö ğ rencinin sahip oldu ğ u bilgi ve becerileri günlük yasamla da ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır. 30

31 Performans görevleri  Performans ödevleri birkaç günde yapılabilece ğ i gibi birkaç haftada da yapılabilir. Bu nedenle ö ğ rencilere geniş bir zaman diliminde, oluşturulacak ölçütlere göre yeterlilik derecesini ortaya koyma imkanı verir.  Performans ödevleri; kimlik bölümü (sınıf düzeyi, tema, beklenen performans), görev, yönerge ve puanlama anahtarından oluşur.  Proje ve performans ödevlerinin de ğ erlendirilmesinde özellikle dereceli puanlama anahtarı (Rubrik) kullanılmaktadır. 31

32 Proje Görevleri  Ö ğ renciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde ö ğ retmen rehberli ğ inde en az bir proje hazırlarlar. ( İ KY madde:35)  Projeler, geniş içerikli ve uzun süreli performans ödevleridir. Proje çalışmaları, ünitelerde yer alan kazanımları kapsayan ayrıntılı ödevlerdir. Bireysel ya da grup olarak yapılabilir. Proje konusu, ö ğ renci tarafından veya ö ğ retmenin hazırlayaca ğ ı listeden seçme yoluyla belirlenebilir. 32

33 Proje Görevleri  Ö ğ renci merkezli bu yöntemde, ö ğ retmen etkin de ğ ildir. Sadece ö ğ renciye rehberlik etme ve de ğ erlendirme görevini üstlenebilir.  Ö ğ renci, projenin amacını, izlenecek yolları, kullanılacak malzemeleri ve karşılaşılabilecek durumları önceden planlar. Gerekti ğ inde ö ğ retmeninden yardım alabilir. 33

34 Ders ve Etkinliklere Katılım  Ö ğ rencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır. ( İ KY madde:35)  Ö ğ rencilere bütün derslerden her dönemde en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir. ( İ KY madde:35) 34

35 Ö ğ renci Ürün Dosyası (Portfolyo)  Ürün dosyası, ö ğ rencinin çalışmalarının toplandı ğ ı bir dosyadır. Bu dosya, ö ğ rencinin, yüksek kalitede bir düzen içinde oluşturulmuş anlamlı ödevlerini içerir ve ö ğ rencinin en iyi çalışmalarının bir yansımasıdır.  Dersteki gelişimlerini yansıtmak amacıyla ö ğ renciler ürün dosyası hazırlar. Bu dosyalar, ö ğ rencinin gelişim düzeyini belirlemek, ö ğ retim sürecinde gerekli önlemleri almak ve ö ğ rencinin başarısına ilişkin ö ğ renciye, ö ğ retmene, veliye ve okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amacıyla kullanılır. ( İ KYmadde:42 ) 35

36 Ö ğ renci Ürün Dosyası (Portfolyo) Ö ğ renci Ürün Dosyası (Portfolyo)  1-5. sınıflarda, ö ğ rencinin farklı derslere ilişkin çalışmalarını içine alan tek bir ürün dosyası hazırlanır.  6-8. sınıflarda, ö ğ renciler tüm dersler yerine ilgi duydukları, başarılarını ve gelişimlerini göstermek istedikleri derslere ait ürün dosyası hazırlarlar. Bu ürünleri isterlerse tek dosyada muhafaza ederler. (TTKB, Genelge:2006/95) 36

37 1. 2. VE 3 ÜNCÜ SINIF Ö Ğ RENC İ LER İ NE, 4 DEFA KARNE VER İ LECEK Eski hali: Madde 45 - 1.fıkra; (De ğ işik birinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Ö ğ rencilerin durumlarını velilerine duyurmak için yarıyıl ve ders yılı sonunda olmak üzere iki defa karne verilir. Karnede, ö ğ rencinin derslerdeki başarısı ile kişisel ve sosyal becerilerine ilişkin de ğ erlendirme sonuçları, sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. 37

38  Yeni hali: Madde 45 - 1.fıkra; Ö ğ rencilere, her dönem sonunda karne verilir. Karnede, ö ğ rencinin derslerdeki başarısı ile kişisel ve sosyal becerilerine ilişkin de ğ erlendirme sonuçları, sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. 38

39  Eklenen Yeni fıkra: Madde 45 - 2.fıkra; Velileri bilgilendirmek ve ö ğ renci gelişimlerini takip etmek amacıyla ilkö ğ retim 1, 2 ve 3 üncü sınıf ö ğ rencilerine, kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iş gününde Ö ğ renci Gelişim Raporu verilir (EK-15). Yorum: 1, 2 ve 3 üncü sınıf ö ğ rencilerine, kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iş gününde Ö ğ renci Gelişim Raporu verilecek bu rapor sayfanın altında verilmiştir. 39

40  DERS İ N YIL SONU PUANI İ LE DERS İ N YIL SONU NOTU AŞA Ğ IDAK İ FORMÜLLE HESAPLANACAKTIR. Eski hali: Bir Dersin Yıl Sonu Notu Madde 46 - Bir dersin yıl sonu notu, ö ğ rencinin o dersten aldı ğ ı birinci ve ikinci yarıyıl notlarının aritmetik ortalamasıdır. 40

41  Ö ğ rencilerden; a) Kurumdan veya geçerli özründen kaynaklanan nedenlerle ders veya derslerden yalnız bir yarıyıl notu alanların bu notu, b) 4-8 inci sınıflarda, iki yarıyılda da notu olmayanların yetiştirme kursu sonunda aldı ğ ı not, c) Uygulamalı derslerden birinci yarıyıl notu aldıktan sonra özrünü belgelendirenlerin bu dersleri dinleme, izleme ve sözel etkinliklere katılma boyutu de ğ erlendirilerek o dersin yıl sonu notu sayılır. Birinci yarıyılda özrünü belgelendiren ö ğ rencilerden ikinci yarıyılda verilen yarıyıl notu uygulamalı dersleri okuyan ö ğ rencilerin sınıf geçme durumları ikinci yarıyıldaki uygulama notu da katılarak belirlenir. 41

42  Yeni hali: Bir Dersin Yıl Sonu Puanı ve Notu Madde 46 - Bir dersin yıl sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Bir dersin yıl sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. 42

43  Ö ğ rencilerden; a) Kurumdan veya geçerli özürlerinden kaynaklanan nedenlerle ders/derslerden yalnız bir dönem puanı/notu alanların bu puan/notu, b) 4-8 inci sınıflarda iki dönemde de notu olmayanların yetiştirme kursunda aldı ğ ı puanı/notu, c) Uygulamalı derslerden birinci dönem notu aldıktan sonra özrünü belgelendirenlerin bu dersleri dinleme, izleme ve sözel etkinliklere katılma boyutu de ğ erlendirilerek o dersin yıl sonu puanı/notu sayılır. Birinci dönemde özrünü belgelendiren ö ğ rencilerden ikinci dönemde verilen dönem notu uygulamalı dersleri okuyan ö ğ rencilerin sınıf geçme durumları ikinci dönemdeki uygulama notu da katılarak belirlenir. 43

44  Yorum: Dersin yıl sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunacak, dersin yıl sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunacaktır. 44

45  Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülecek Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilecektir. Dersin yıl sonu puanı = (birinci dönem puanı + ikinci dönem puanı)/2 Dersin yıl sonu notu = (birinci dönem notu + ikinci dönem notu)/2 45

46  ÇEŞ İ TL İ NEDENLERLE OKULA DEVAM EDEMEYENLER İ N B İ R DÖNEM ALDIKLARI NOT YIL SONU PUANI VE NOTU SAYILACAK Eski hali: Madde 47 - 5.fıkra; Yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturdu ğ u yerde okul bulunmaması ve sa ğ lık durumu nedeniyle okula devam edemeyenler ile 5/1/1961 tarih ve 17729 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 222 sayılı İ lkö ğ retim ve E ğ itim Kanunu gere ğ ince okula devamları sa ğ lanan ö ğ rencilerin başarı durumları belirlenirken, en az bir yarıyıl notu almış olmaları kaydıyla devam eden ö ğ renciler gibi işlem yapılır. 46

47  Yeni hali: Madde 47 - 5.fıkra; Yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturdu ğ u yerde okul bulunmaması ve sa ğ lık durumu nedeniyle okula devam edemeyenler ile 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İ lkö ğ retim ve E ğ itim Kanunu gere ğ ince okula devamları sa ğ lanan ö ğ rencilerin başarı durumları belirlenirken, en az bir dönem puanı ve notu almış olmaları kaydıyla devam eden ö ğ renciler gibi işlem yapılır. Bu puan ve not, aynı zamanda yıl sonu puanı ve notu olarak de ğ erlendirilir. Yorum: Çeşitli nedenlerle okula devam edemeyenlerin bir dönem aldıkları not yıl sonu puanı ve notu sayılacak. 47

48  DERS İ N A Ğ IRLIKLI PUANI İ LE DERS İ N A Ğ IRLIKLI NOTU AŞA Ğ IDAK İ FORMÜLLE HESAPLANACAK Eski hali: Ders Yılı Sonunda Başarı Madde 48 - 2.fıkra; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir dersin a ğ ırlı ğ ı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Dersin yılsonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen not, o dersin a ğ ırlıklı notudur. 48

49  Yeni hali: Bir Dersin A ğ ırlı ğ ı, Ders Yılı Sonunda Başarı ve Yıl Sonu Başarı Puanı Madde 48 - 2.fıkra; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir dersin a ğ ırlı ğ ı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan o dersin a ğ ırlıklı puanıdır. Dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen not ise o dersin a ğ ırlıklı notudur. 49

50  Yorum: Dersin a ğ ırlıklı puanı ile Dersin a ğ ırlıklı notunun nasıl hesaplandı ğ ı açıklanmaktadır. Dersin a ğ ırlıklı puanı= Dersin yıl sonu puanı x Dersin haftalık ders saati sayısı Dersin a ğ ırlıklı notu= Dersin yıl sonu notu x Dersin haftalık ders saati 50

51  YIL SONU BAŞARI PUANI AŞA Ğ IDAK İ FORMÜLLE HESAPLANACAK Eski hali: Madde 48 - 3.fıkra; A ğ ırlıklı yılsonu ortalaması, derslerin a ğ ırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen nottur. A ğ ırlıklı yılsonu ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Ö ğ renci karnesi, sınıf geçme, diploma ve ö ğ renci kayıt defterlerine işlenir ve diploma notunun hesaplanmasında esas alınır. 51

52  Yeni hali: Madde 48 - 3.fıkra; Yıl sonu başarı puanı, dersin a ğ ırlıklı puanları toplamının haftalık ders saati toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Bu puanlar; ö ğ renci karnesi, sınıf geçme, diploma ve ö ğ renci kayıt defterine işlenir. Yıl sonu başarı puanı, diploma puanının hesaplanmasında esas alınır. Yorum: Artık not kavramı yerine puan kavramı kullanılacaktır. *Yıl sonu başarı puanı=Dersin a ğ ırlıklı puanları toplamı/haftalık ders saati toplamı * Yıl sonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülecektir. 52

53  B İ LG İ VE BECER İ BAKIMINDAN SINIF DÜZEY İ N İ N ÜSTÜNDE OLAN 6 VE 7. SINIF Ö Ğ RENC İ S İ B İ R ÜST SINIFA YÜKSELT İ LMEYECEK VE SINIF YÜKSELTME B İ R KEZ YAPILAB İ LECEK. Eski hali: Madde 49 - (De ğ işik: 2.5.2006/26156 RG) İ lkö ğ retimde 1-7 nci sınıflara devam eden ö ğ rencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube rehber ö ğ retmeni ve varsa okul rehber ö ğ retmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak ö ğ retim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. 53

54  Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilirler. Bu sınav, 1, 2, 3 ve 4 üncü sınıflarda okul müdürünün başkanlı ğ ında sınıf ö ğ retmeni, bir üst sınıfın ö ğ retmeni ve varsa okul rehber ö ğ retmeninden oluşan komisyon tarafından yapılır. 5, 6 ve 7 nci sınıflarda yapılacak yükseltme sınavına girecek ö ğ rencilerin sınav komisyonu okul müdürünün başkanlı ğ ında şube ö ğ retmenler kurulundaki ö ğ retmenler ile okul rehber ö ğ retmeninden oluşturulur. Okulda bu komisyonu oluşturacak sayıda ö ğ retmen bulunmaması durumunda, sınavın yapılaca ğ ı yer ile sınav komisyonu, okulun ba ğ lı bulundu ğ u il/ilçe millî e ğ itim müdürlü ğ ünce belirlenir. 54

55  Sınav sonucu tutanakla tespit edilir ve bu tutana ğ ın bir örne ğ i ö ğ rencinin dosyasında bir örne ğ i de ö ğ renci işleri dosyasında saklanır. Başarılı olanların durumu okul kayıtlarına ve nakil belgelerine de işlenir. Sınıf yükseltme sınavına de ğ işik sınıflarda olmak üzere birden fazla da girilebilir. Ancak, sınıf yükseltme en fazla iki defa yapılabilir. İ kinci defa sınıf yükseltmede ö ğ rencinin okul içi performansının yanında, yetenek ve gelişim düzeylerinin devam edece ğ i üst sınıfa uygunlu ğ u bakımından okul müdürünün teklifi, rehberlik araştırma merkezinin kararı ve il rehberlik yürütme kurulunun onayı da alındıktan sonra yükseltme sınavı yapılır. 55

56  Yeni hali: Madde 49 - İ lkö ğ retimde 1-5 inci sınıflara devam eden ö ğ rencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube rehber ö ğ retmeni ve varsa okul rehber ö ğ retmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak ö ğ retim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilirler. 56

57  Bu sınav, okul müdürünün başkanlı ğ ında sınıf ö ğ retmeni ve bir üst sınıfın ö ğ retmeniyle varsa okul rehber ö ğ retmeninden oluşan komisyon tarafından yapılır. Okulda bu komisyonu oluşturacak sayıda ö ğ retmen bulunmaması durumunda, sınavın yapılaca ğ ı yer ile sınav komisyonu, okulun ba ğ lı bulundu ğ u il/ilçe millî e ğ itim müdürlü ğ ünce belirlenir. Sınav sonucu tutanakla tespit edilir ve bu tutana ğ ın bir örne ğ i ö ğ rencinin dosyasında bir örne ğ i de ö ğ renci işleri dosyasında saklanır. Başarılı olanların durumu, okul kayıtlarına ve nakil belgelerine de işlenir. 57

58  Sınıf yükseltme sınavına de ğ işik sınıflarda olmak üzere birden fazla da girilebilir. Ancak sınıf yükseltme bir kez yapılır. Yorum: Bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olan 6 ve 7. sınıf ö ğ rencisi bir üst sınıfa yükseltilmeyecek di ğ er sınıfların sınıf yükseltme işlemleri bir kez yapılabilecek. 58

59  Ö Ğ RENC İ NAK İ L BELGELER İ NDE NOT YER İ NE PUAN BEL İ RT İ LECEK Eski hali: Madde 52 - 1.fıkra; Velinin yer de ğ iştirmesi veya di ğ er aile sorunları nedenleriyle okul de ğ iştirecek ö ğ renciler için nakil belgesi düzenlenir. Bu belgeye ö ğ rencinin ö ğ retim yılı içinde aldı ğ ı notlar, devam- devamsızlık durumu, 4, 5, 6 ve 7 nci sınıflara ait a ğ ırlıklı yıl sonu notları ve sınıf geçme notu, varsa sınıf yükseltme durumu yazılır. (Ek-2) 59

60  Yeni hali: Madde 52 - 1.fıkra; Velinin yer de ğ iştirmesi veya di ğ er aile sorunları nedeniyle okul de ğ iştirecek ö ğ renciler için nakil belgesi düzenlenir. Bu belgeye; ö ğ rencinin ö ğ retim yılı içinde aldı ğ ı puanlar ve notlar, devam-devamsızlık durumu, 4, 5, 6 ve 7 nci sınıflara ait yıl sonu başarı puanları ve varsa sınıf yükseltme durumu yazılır (EK-2). Yorum: Ö ğ renci nakil belgelerinde ö ğ rencinin notları yerine aldıkları puanlar ile yıl sonu başarı puanları yazılacak. 60

61  D İ PLOMA PUANI YILSONU BAŞARI PUANLARININ AR İ TMET İ K ORTALAMASI OLACAK Eski hali: Diploma Notu Madde 56 - Diploma notu; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflardaki a ğ ırlıklı notların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir. Ö ğ renimlerinin bir kısmını di ğ er ülkelerde yaparak yurda dönen ö ğ rencilerin diploma notu; a) Di ğ er ülkelerde ve yurdumuzda okudukları sınıflara, b) Di ğ er ülkelerde okudukları okullardan yıl sonu başarı ortalamalarının sa ğ lanamaması hâlinde, yurdumuzda okudukları ö ğ renim yıllarına ait yıl sonu başarı ortalamalarına göre, belirlenir. 61

62  Yeni hali: Diploma Puanı Madde 56 - Diploma puanı; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflardaki yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Diploma puanı tespit edilirken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Bu puan diplomada belirtilir. Ö ğ renimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak yurda dönenlerin diploma puanı; a) Ülkemizde ö ğ renim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları ile yurt dışında ö ğ renim gördükleri yıllara ait yıl sonu puanları/notlarına, b) Yurt dışında ö ğ renim gördükleri okullardan yıl sonu puan/notlarının sa ğ lanamaması durumunda, ülkemizde ö ğ renim gördükleri ö ğ retim yıllarına ait yıl sonu başarı puanlarına göre tespit edilir. 62

63  Yorum: Diploma Notu kavramı yerine Diploma Puanı getirilmiştir. Ve diploma puanı olarak a ğ ırlıklı notların aritmetik ortalaması yerine; yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınıp bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülerek. Bu puan diplomada belirtilecektir. 63

64  ALKOL VEYA BA Ğ IMLI MADDELER İ KULLANMAK VEYA BULUNDURMAK CEZA YAPTIRIMI GEREKT İ REN DAVRANIŞ OLMAKTAN ÇIKARILMIŞTIR. Eski hali: Madde 109 - (c) 16 numaralı alt bent: Alkol veya ba ğ ımlı maddeleri kullanmak veya bulundurmak, başkalarını kullandırmaya teşvik etmek. Yeni hali: Madde 109 - (c) 16 numaralı alt bent: Başkalarını, alkol veya ba ğ ımlılık yapan maddeleri kullanmaya teşvik etmek. 64

65  Yorum: "Alkol veya ba ğ ımlı maddeleri kullanmak veya bulundurmak, başkalarını kullandırmaya teşvik etmek." Hükmü "Başkalarını, alkol veya ba ğ ımlılık yapan maddeleri kullanmaya teşvik etmek." Şeklinde de ğ iştirilmiştir. Aynı maddenin Kınama yaptırımı gerektiren davranışları düzenleyen birinci fıkrasının (b) bendinin 6.alt bendine göre; "okulda ya da okul dışında sigara içmek" ceza yaptırımı gerektiren davranış kapsamında iken "Alkol veya ba ğ ımlı maddeleri kullanmak veya bulundurmak" ise ceza yaptırımı gerektiren davranış olmaktan çıkarılmıştır. 65

66  CEZA YAPTIRIMI TAKD İ R İ NDE 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU HÜKÜMLER İ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK Eklenen Yeni bent: Madde 110 - 1.fıkra g) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri Yorum: Ceza Yaptırımı Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar arasına 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri eklenerek bu hükümlerin göz önünde bulundurulmasıyla, ö ğ rencinin olumsuz davranışına uygun yaptırım veya bir alt yaptırım takdir edilmesinin yolu açılmıştır. 66

67  BEŞL İ K NOT S İ STEM İ AŞA Ğ IDAK İ FORMÜLLE 100'LÜK S İ STEME ÇEVR İ LECEK Eklenen Yeni geçici madde; Geçici Madde 2 - 2007-2008 Ö ğ retim Yılından önce beşlik not sistemine göre belirlenen a ğ ırlıklı not ortalamaları, 100'lük sisteme çevrilirken a ğ ırlıklı not ortalamasına 1.00 eklenir ve çıkan sayı elli bölü üç (50/3) ile çarpılır. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yorum: 2007-2008 Ö ğ retim Yılından önce beşlik not sistemine göre belirlenen a ğ ırlıklı not ortalamalarının 100'lük sisteme nasıl çevrilece ğ i açıklanmış ve ilgili formül verilmiştir. (A ğ ırlıklı not ortalaması +1.00 ) x 50/3 = (çıkan sayı virgülden sonra iki basamak kaydırılacaktır.) 67

68  Ayrıca Yönetmeli ğ in; a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinde, 8 inci maddesinin birinci fıkrasında, 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde, 45 inci maddesinin ikinci fıkrasında, 48 inci maddesinin birinci fıkrasında, 67 nci maddesinin birinci fıkrasında, 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 104 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 107 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Ö ğ renim Belgesi, (EK-1) ve Nakil Belgesinde (EK-2) de yer alan"yarıyıl" ibareleri "dönem", 68

69  b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "yarıyılı" ibaresi "dönemi", 8 inci maddesinin birinci fıkrasında, 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "yarıyıla" ibaresi "döneme", 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde, 47 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, 96 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yarıyılın" ibareleri "dönemin", 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "yarıyılda" ibaresi "dönemde", 69

70  c) 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "yarıyıldan" ibaresi "dönemden", 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yarıyılında" ibaresi, "döneminde" 50 nci maddesinin birinci fıkrasında "yarıyılında" ibaresi, "döneminde" aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "yarıyıldaki" ibaresi "dönemindeki", ç) 38 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "ödevini" ibaresi "görevini", 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki "ödevleri" ibaresi "görevleri", 95 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "ödev" ibaresi "görev", Nakil Belgesindeki (EK-2) "ödevleri" ibaresi "görevleri", 70

71  d) Ö ğ retmen Durumu belgesinde (EK-6- 2) de yer alan "Resim- İ ş" ibaresi "Görsel Sanatlar", "Fen Bilgisi" ibaresi "Fen ve Teknoloji", " İ ş E ğ itimi" ibaresi "Teknoloji ve Tasarım" olarak de ğ iştirilmiştir. 71


"28.06.2011 1 İ LKÖ Ğ RET İ M DERS PROGRAMLARINDA, MEVZUATINDA VE UYGULAMALARINDA YAPILAN DE Ğİ Ş İ KL İ KLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları