Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Company LOGO © 2010 Türkiye Noterler Birliği – Bilgi İşlem Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Company LOGO © 2010 Türkiye Noterler Birliği – Bilgi İşlem Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 Company LOGO © 2010 Türkiye Noterler Birliği – Bilgi İşlem Müdürlüğü

2 Noterliklerdeki Teknik Gereksinimler İşleyişin Özet Anlatımı Uygulama Usul ve Esasları Uygulamalar (VPN, Vezne ve Yazım.NET) Beklenen Soru ve Sorunlar

3 Kullanılan Bilgi Sistemleri Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Noterler Birliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşl.Gn.Müd.

4 Company LOGO

5 Noterlikteki Gereksinimler 1 DONANIM 32 YAZILIM İLETİŞİM  Bilgisayar  Yazıcı  Elektronik anahtar  Yedekleme Sistemleri .....  İşletim Sistemi  Antivirüs Yazılımı  TNB Kurumsal Yazılımları  Güvenli Ağ Bağlantı Prgoramı .....  İnternet .....

6 Donanım, Yazılım ve İletişim 32 Bit XP Prof., Vista Business, Windows 7 Prof.

7 Company LOGO

8 İletişim Altyapısı Yazım.NET Vezne VPN

9 İletişim Altyapısı

10 Bilgi Paylaşımı GİB / TUVTURK / TRAMER ASBİS Noterlik Paylaşım Sistemi Noterlik Uygulamaları Diğer Bilgi Sistemleri Tescil Merkez İşlem

11 Company LOGO

12 Uygulama Prensipleri 1.Her Noterlikte, satış sözleşmesi düzenlenecek Yazım.NET ile vezne bilgisayarları: • 2009/9 genelge ve 2009/55 genel yazıda belirtilen teknik özelliklere sahip olmalı • Internet bağlantısına sahip olmalı • Güncel antivirüs programına sahip olmalı • Kullanıcının E-İmza anahtarı (Kobil) olmalı • Kullanıcısı, siteye üye olmalı • TNB ile VPN (Özel Sanal Ağ) bağlantısını kurmalı 2.Satış Sözleşmesinin düzenlenebilmesi için EGM ile bağlantı sadece Yazım.NET programından yapılacaktır • Varolan Yazım.NET programının güncellenmesi, bunun için de mevcut Yazım.NET programının versiyonunun 1.2.x.x olması gerekmektedir.

13 Uygulama Prensipleri (2) 3.Hem alıcının, hem satıcının KPS ve AKS sorgusu Yazım.NET tarafından otomatik olarak yapılacaktır. a.Alıcının bildiriminde kullanılan TCKN bilgisini doğrulama amacı ile b.Adres Bildirimi sebebi ile (hem satıcı hem alıcı için - 2010/4 Nolu Genelge) 4.Satış işlemi, aşağıdaki sıraya göre sonuçlandırılacaktır: a.Yazım.NET programından Satış Sözleşmesi hazırlanıp bastırılacak b.Taraflar imzalayacak c.Noter inceleyip imzalayacak d.Vezne programından makbuz kesilerek satış bildirimi yapılacak e.Vezne ya da Yazım.NET programından «Tescile İlişkin Geçici Belge» basılacak 5.Alıcı tüzel kişilik ise, makbuzda Vergi Numarası da otomatik olarak yer alacaktır. 6.Herhangi bir teknik arızada satış tamamlanır ancak bildirim aşaması gerçekleşmez ise, 3 gün boyunca vezneden veya tnbonline sitesinden e- imza anahtarı (Kobil) ile bildirim yapılabilecektir.

14 Uygulama Prensipleri (3) 7.Elektronik ortamda 01.05.2010 itibarı ile araç satış ve devrine ilişkin yapılabilecek işlemler • Normal Satış • Mülkiyeti Muhafazalı Satış • Hisseli Satış ve Hisse Satışı • Hibe • Muvafakatli Satış (Rehinli, Hacizli)

15 Uygulama Prensipleri (4) • Vezne ve Yazım.NET’de yapılan işlemler, satış ve bildirimler, bilgisayara takılı olan e-imza anahtarının (Kobil) sahibi adına merkezde kayıt altına alınacaktır. • Vekil Noterliklere uygun sayıda e-imza anahtarı (Kobil) TNB tarafından sağlanacaktır. • Vezne ve Yazım.Net programlarında, kurum bilgileri eksiksiz ve hatasız olmalıdır.

16 Diğer Hususlar • Her e-imza anahtarı (Kobil) sahibi tarafından kullanılmalı  Vezne programındaki bilgilerin günlük yedeğini almak artık daha önemli  Programların en güncel şeklinin kullanımı  Teknik Duyuruların Takibi •Kurumsal hizmet kesintileri •Uygulama ve istisnalara ilişkin duyurular

17 Mevcut Durum • Tamamlanan Kurulumlar: •Her bilgisayara «VPN» Kurulumu •Her bilgisayara «Uzaktan Kurulum» programının kurulumu  Sonraki Kurulum Aşamaları •XPS Görüntüleyici Kurulumu •Vezne ve Yazım.NET Kurulumları

18 Company LOGO

19 Elektronik Ortamda Araç Satışı Gerekli evraklar alınır EGM Sorgusu yapılır Sözleşme hazırlanır, ilgililer ve Noter tarafından imzalanır Satış Onayı Makbuz Kesimi Tahakkuk Yevmiye Bilgileri Bildirimi Tescile İlişkin Geçici Belge Basımı Araç bilgileri, satıcılar, mahrumiyetler, muayene bilgileri Satış Onay Numarası Yazım.NET Vezne Vezne veya Yazım.NET NPS Belge No Arşivleme Bildirim Onay Numarası Tescile İliş.Geçici Belge Sözleşme Bilgileri Bu işlemler tek adımda tamamlanır

20 Company LOGO

21 Elektronik Ortamda Araç Satışı A 5942 sayılı «Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun» B C D Karayolları Trafik Yönetmeliği EGM tarafından hazırlanan «Noterlerce Yapılacak Araç Satış İşlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar»a ilişkin Genelge İlgili Diğer Kanun ve Mevzuatlar

22 Karayolları Trafik Yönetmeliği  Noterlerce yapılacak satış veya devir işlemi sırasında, araca ait tescil belgesi veya tescile ilişkin geçici belge üzerindeki bilgiler ile aracın bilgisayar kayıtlarındaki bilgileri arasında farklılık olduğunun anlaşılması durumunda, bilgisayar kayıtları (ASBİS kayıtları) esas alınır.  Emniyet Genel Müdürlüğünce her araç türüne göre belirlenecek araç bilgilerindeki eksiklik veya yanlışlık olduğunun anlaşılması halinde, ilgili/ilgililer trafik tescil kuruluşuna yönlendirilerek araca ait bilgilerde düzeltme yaptırıldıktan sonra satış veya devir işlemi yapılır. (Örnek: markası, cinsi, motor no, şase no, koltuk sayısı, silindir hacmi, model yılı, rengi, yakıt cinsi...)  Satış veya devir işlemi, siciline işlenmek üzere elektronik sistemle ASBİS kayıtlarına (ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine) bildirilir. Elektronik sistemle bildirimin mümkün olmaması halinde ise üç iş günü içerisinde yazılı bildirimde bulunulur. Bu bildirimle birlikte alıcı adına trafik tescil işlemi gerçekleşmiş sayılır.  Yapılan satış veya devir işlemi üzerine ilgili noter tarafından, yeni malik adına bir ay süreyle geçerli (Ek:44) deki tescile ilişkin geçici belge iki suret olarak düzenlenir. Bu belgeler noterce onaylanarak bir sureti aracın yeni sahibine verilir, bir sureti ise satış sözleşmesi ve satışta kullanılan araç tescil belgesi veya tescile ilişkin geçici belge ile birlikte noterde muhafaza edilir.

23 Karayolları Trafik Yönetmeliği (2)  Araçların satış veya devirleri, tescile ilişkin geçici belge düzenlenmesi sırasında noterler tarafından yapılacak işlemler ve araç tescil belgesinin düzenlenmesi ile araç sahiplerine teslimine ilişkin usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.  Yeni malik adına yapılacak tescil nedeniyle düzenlenmesi gereken değerli kağıtların bedelleri, satış veya devir esnasında noterler tarafından tahsil edilir.  Satış veya devri yapılacak aracın ve iş makinasının sefer görev emri bulunması halinde (elektronik ortamda ASBİS kayıtlarından bu husus bildirilene kadar, araç trafik belgesi’nde sefer görev emrinin bulunup bulunmadığı kontrol edilerek), noterce yeni malike gerekli tebligat yapılır ve tebliğ edilen sefer görev emrinin bir sureti aracın görevlendirildiği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilir. (Otomobillerde sefer görev emri yoktur)  İş makinelerinin satış ve devirleri ise araç üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmaması halinde, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak noterler tarafından yapılır.Satışa veya devir işlemine ilişkin belgenin bir sureti üç iş günü içerisinde tescilini yapan kuruluşa gönderilir. SATIŞ SONRASI AŞAMALARA İLİŞKİN HUSUSLAR  Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren bir aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir.  Araç Tescil Belgesinin malike teslim edilmesi ile birlikte Tescile İlişkin Geçici Belge hükümsüz sayılır.

24 Sefer Görev Emri Formu - Örnek

25 EGM Usul ve Esaslara İlişkin Genelge  Tescilli araçların her çeşit satış ve devirleri, araç sahibi adına düzenlenmiş araç tescil belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş olması şartıyla tescile ilişkin geçici belge, bu belgenin zayi olduğunun beyan edilmesi ve bunun ASBİS kayıtları ile teyid edilmesi halinde ise trafik tescil bilgisayar kayıtları (ASBİS) esas alınarak yapılacaktır. Satış sırasında araç sahibi adına düzenlenmiş araç tescil belgesinin zayi olduğunun beyan edilmesi ve bunun ASBİS’den teyid edilememesi halinde ise, araç sahibi trafik tescil kuruluşlarına yönlendirilecek, zayii bilgisi tescil kuruluşunca bilgisayar kayıtlarına (ASBİS) işlendikten sonra satış işlemi yapılacaktır.  Satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası borcu bulunup bulunmadığı ile araç üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunup bulunmadığı EGM bilgisayar (ASBİS) kayıtlarından sorgulanacaktır.  Aracın muayenesinin olup olmadığı EGM bilgisayar (ASBİS) kayıtlarından kontrol edilecek, muayenesinin olmaması halinde, alıcı kişi noter tarafından bu hususta bilgilendirilmek suretiyle satış işlemine devam edilebilecektir. Muayenesi olmayan araçlar için “Aracın muayenesinin bulunmadığı, muayene yaptırılıncaya kadar trafikte kullanılmayacağı” yönünde tescile ilişkin geçici belge üzerine sistem tarafından şerh düşülecektir.

26 EGM Usul ve Esaslara İlişkin Genelge  Hisse Satışı: Hisse oranları bilgisayar kayıtlarında belli değil ise, araç sahipleri trafik tescil kuruluşlarına yönlendirilerek, hisse oranlarının EGM bilgisayar (ASBİS) kayıtlarına işlettirilmesi sağlandıktan sonra hisse satışı işlemi yapılacaktır.  Satış ve devir sırasında noterlerce plakaların alınıp iptal edilmesinin gerektiği durumlarda, araç sahibince araca ait bir/iki plakanın zayi olduğunun beyan edilmesi ve ASBİS tarafından teyid edilmemesi halinde, araç sahibi trafik tescil kuruluşlarına yönlendirilecek, plaka zayii bilgisi EGM bilgisayar (ASBİS) kayıtlarına işlendikten sonra satış işlemi yapılacaktır. Diğer Konular:  Mevcut tescilli araçların plaka numaraları ile ilk defa tescil edilecek araçlara verilecek plaka numaraları, Yönetmelikte belirtilen haller dışında hurdaya ayrılıncaya kadar değiştirilmeyecektir.

27 DİĞER HUSUSLAR  Satışın iptali (Satış Feshi) yoktur. Yeni bir satış yapılması gerekir.

28 Company LOGO

29 Programlardaki Kavramlar KAVRAMLAR  NPS Belge No: NPS sisteminde tutulan noterlik belgelerine verilen referans belge numarasıdır.  Yevmiye No: İşlemdeki yevmiye sıra numarasıdır.  Kullanım Amacı: Aracın hangi amaçla kullanıldığını gösterir. (Normal, Sağlık Aracı, Özürlü, Trafikten Çekmeli, Tahditli (Ticari), Özel Plakalı, Resmi Plakalı, Elçilik/Konsolosluk ve Diplomat, Yabancı kişiler, Hurdaya ayırma )  Kullanım Şekli: Aracın kullanım şekli: Hususi, Ticari, Belediye, Resmi SERVİS ve SORGULAR  ASBIS Ön Sorgusu: Bir aracın satışına başlanabilmesi ve tesciline engel bir durum olup olmadığını anlamak için gerekli olan bilgilerin ASBIS sisteminden elektronik ortamda sorgulanmasıdır.  ASBIS Onay Sorgusu: Veznede makbuz kesimi aşamasına kadar aracın satışına ilşkin yeni bir mahrumiyet / ceza vb. gelip gelmediğinin kontrolünün yapıldığı sorgudur. Bu anlamda bir değişiklik yok ise, bu sorgu ile beraber satış gerçekleşir ve yevmiye kesilir.  ASBIS Bildirim Servisi: Satış sonrası, yevmiye numarası, tarih ve saatinin bildirildiği servistir.

30 Programlardaki Yenilikler  Vezne Araç Satış İşlem Kodları  Elektronik Ortamda Otomatik İşlem Yapan Kodlar •11.1 : Kati satış sözleşmesi – Maktu Ücretli •11.2 : Kati satış sözleşmesi – binde 8.25 Damgalı Diğer Araçlar (Faturalı Satışlar için) •11.3 : Mülkiyeti Muhafazalı Satış Sözleşmesi •11.4 : Kati satış sözleşmesi – Araç + Plakalı •11.6 : Mülkiyeti Muhafaza Satış Sözleşmesi Tescili •11.9 : Kati satış sözleşmesi – Hurda Araç  El ile Bilgi Girişi Yapılan İşlem Kodları •11.21 : Kati satış sözleşmesi – Maktu Ücretli El İle Girilen •11.23 : Mülkiyeti Muhafazalı Satış Sözleşmesi El İle Girilen •11.24 : Kati Satış Sözleşmesi – Araç + Plakalı El İle Girilen  Yazım.Net Araç Satış İşlem Kodları  Elektronik Ortamda Otomatik İşlem Yapan Kodlar  11.1 : Araç Satış Sözleşmesi  11.3 : Mülkiyetin Saklı tutulması Kayd. Satış Sözleşmesi  11.4 : Araç Hibe Sözleşmesi  11.11 : İş Makinası Satış Sözleşmesi  11.12 : Hurda Araç Satışı  El ile Bilgi Girişi Yapılan İşlem Kodları •11.21Araç Satış Sözleşmesi – Elle Girilen •11.23 Mülkiyetin Saklı tutulması Kayd. Satış Sözleşmesi – Elle Girilen •11.24 Araç Satış Sözleşmesi – Rehinli •11.25 Araç Satış Sözleşmesi – Hacizli

31 Satış Sözleşmesinin Hazırlanması

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Tahakkuk ve Satış

44

45

46 Tescile İlişkin Geçici Belgenin Basılması

47

48 Elektronik Bildirimler - Vezne

49 Elektronik Bildirimler - tnbonline

50 Satışa İlişkin Diğer Hususlar Satış işlemine ait yevmiye silinemez/değiştirilemez Satış işleminde yevmiye adedi daima 1 olmalıdır Ön hesaplamada, trafik belge bedeli dikkate alınmaz Belge bedellerine ilişkin tarife değerleri eklenmiştir Toplu onarıma, belge bedellerine ilişkin bölüm eklenmiştir

51 Satışa İlişkin Diğer Hususlar Soruşturma Ekranı – Makbuz Görünümü Yevmiye Defterindeki İlgili Değişiklikler

52 Raporlar Araç Satış İşlemleri – Takip Raporu İş Cetvelleri Dönemlik Vergi Dökümü

53 İnternet Sitesindeki Yardımcı İşlemler

54 Araç Satış Bildirimi Tescile İlişkin Geçici Belge Basımı

55 Sanal Özel Ağ (VPN) Kullanımı Bağlantı için şifre girşi Bağlantı Kuruldu Bağlantı Yok

56 Company LOGO

57 Karşılaşılacak Problemler  Temel Problemlerin Kaynakları  EGM Satıcı kimliklerinde eksiklikler ve hatalar, •Satıcının kimlik bilgilerindeki alanlar farklı gelebilir. Anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi : Bu uyarı mesajında işlem kesilmez, noterin ilgili ekrandan farklı olan alanları değerlendirmesi gerekecek ve işin devamına noter karar verecektir. Örneğin doğum yeri bilgisinin KPS’den ŞANLIURFA olarak gelmesi ile ASBIS’den Ş.URFA olarak gelmesi gibi.  EGM kayıtlarındaki araç temel bilgisi eksiklikleri, •ASBIS kayıtlarındaki aracın teknik bilgilerinin tescile engel olacak şekilde eksik olması manasına gelmektedir. Satıcının tescil bürosuna gidip kayıtları güncellemesi gerekir. •Örneğin «silindir hacmi» bilgisinin hiç bulunmaması ya da bu bilginin yanlışlıkla «Ticari Adı» bölümüne işlenmiş olması gibi  EGM Kayıtlarındaki vergi dairesi tanım eksiklikleri •Araç sahibi tüzel kişiliğin bağlı olduğu vergi dairesinin, EGM vergi daire listelerinde eksik olması gibi  EGM’nin ilgili servislere ulaşamaması (sigorta, muayene, maliye vb.)  Bilinen Uygulama Mesajları  Satıcı Tckimlik numarasının eksik ya da hatalı olması: ASBIS kayıtlarındaki ilgili plakanın sahibinin TCKN verisinin hatalı ya da eksik girilmiş olmasından kaynaklanır. Satıcının tescil bürosuna gidip kayıtları güncellemesi gerekir.  «Sigorta ve/veya muayene bilgisi sorgulanamadı» uyarısı gelebilir. İş akışını kesen bir uyarı değildir. Satış sözleşmesine uygun bir beyan otomatik olarak gelecektir.  Aracın vergi borcunun bulunması : İş akışı kesilir, vergi borcu var ise araç satışı yapılamaz.  Satıcı TCKN uyuşmuyor: Girilen TCKN bilgisi, belirtilen plakanın sahipleri arasında bulunmadığı durumlarda bu mesaj alınır ve işleme devam edilemez.

58 Karşılaşılacak Problemler  Tahakkuk aşamasında “Araç Bilgilerinde Değişiklik Var” mesajı. Bu mesaj ile iş akışı kesilir, ASBIS kayıtlarında satışı yapılmak istenen aracın son durumunda bir değişiklik olması manasına gelir. ( örneğin, sözleşme hazırlanması ile makbuz kesilmesi arasında geçen zamanda araca mahrumiyet konması, trafik cezası kesilmesi vb. sebeplerden ötürü olabilir)  ASBIS Kayıtlarının Eksikliklerinden Gelebilecek Mesajlar  ASBIS kayıtlarına ulaşılamadı mesajı: Bu mesaj eğer bazı plakalarda geliyor ise bunun sebebi ilgili araç bilgilerinde ASBIS tarafından yönetilmeyen bir durumun olmasından kaynaklanmaktadır. Bu hata genel bir hata olup, ilgili kaydın ASBIS tarafından düzenlenmesini gerektirir.

59 Company LOGO © 2010 Türkiye Noterler Birliği – Bilgi İşlem Müdürlüğü Ayrıntılı ve güncel bilgiler için, tnbonline sitesindeki «Araç Satış İşlemleri Destek Sayfası» takip edilmelidir


"Company LOGO © 2010 Türkiye Noterler Birliği – Bilgi İşlem Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları