Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

• Sabit diskler dönen disklerden oluşan cihazlardır. Bu disklerin yüzeyi manyetik özellige sahiptir. Bilgisayar verisi olan 1 ve 0’lar manyetik olarak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "• Sabit diskler dönen disklerden oluşan cihazlardır. Bu disklerin yüzeyi manyetik özellige sahiptir. Bilgisayar verisi olan 1 ve 0’lar manyetik olarak."— Sunum transkripti:

1

2 • Sabit diskler dönen disklerden oluşan cihazlardır. Bu disklerin yüzeyi manyetik özellige sahiptir. Bilgisayar verisi olan 1 ve 0’lar manyetik olarak bu diskler üzerinde oluşturulur.

3 •İ letken bir telin içinden geçen elektrik akımı telin etrafında elektromanyetik alan oluşumuna neden olur. Elektromanyetizma, dalga biçiminde yayılan bir enerji biçimidir. Işık, radyo sinyalleri, mikrodalgalar, televizyon sinyalleri ve ısı elektromanyetik dalgalara örnek olarak verilebilir.

4 • Tüm elektrikli cihazlar gürültü (noise) diye adlandırılan istenmeyen elektromanyetik dalgalar yayar. Ço ğ u bilgisayar bileşeninin elektromekanik tasarımında kablolara işlevsel olmayan teller eklenir. Böylece gürültü etkisi azaltılır Verilerin manyetik olarak saklandı ğ ı bir disk sürücüsü için kullanılan veri (data) kablosunda gürültünün önlenmesi

5 •İ letken bir tel, manyetik alan etkisine sahip bir mıknatıs etrafında hareket ettirildi ğ i zaman telin içinde elektrik akımı (AC-Alternating Current) oluşur. Benzer şekilde elektromanyetik alanlar, alan içinde hareketeden nesnelerin şeklinden, yapısından ve yakınlı ğ ından etkilenir. EM (Elekto Manyetik) dalganın genli ğ inde ve frekansında meydana gelen bu de ğ işimler belirlenebilir (Ör: radyo vericileri, metal dedektörleri, vb.). İ letken bir telin mıknatıs (magnet etrafında hareket ettirilmesi sonucu telde elektrik akımının oluşması EM dalgaların yaklaşan bir cisimden etkilenmesi

6 • Disk üzerine herhangi bir veri yazılmadan önce demir parçacıkları, diskin yüzeyini kaplayan bir manyetik film üzerinde rastgele da ğ ılmış durumdadır. • Demir parçacıklarının veri olarak organize edilmesi için, diskin üzerinde askıda duran yazma/okuma kafasına sarılmış bir bobin telinin içinden elektrik akımı geçirilir Demir parçacıkları, manyetik film üzerinde rastgele da ğ ılmıştır. Parçacıkları hizaya getirmek için yazma/okuma kafasında yer alan bobin telinden elektrik akımı geçirilir

7 • Demir parçacıkları manyetize edilir ve pozitif kutuplar yazma/okuma kafasının negatif kutbu etrafında, negatif kutuplar ise yazma/okuma kafasının pozitif kutbu etrafında toplanır. Manyetize olmuş parçacıklardan dönen disk üzerinde hizaya sokulmuş bir bant oluşturulduktan sonra ikinci bir bant oluşturulur. İ ki bant bilgisayar dünyasının en ufak verisini (1 bit) oluşturmaktadır. “1” verisini oluşturmak için bobin sargılarına uygulanan elektrik akımının yönü de ğ iştirilir ve dolayısıyla yazma/okuma kafasının kutup başları yer de ğ iştirir. Böylece ikinci banttaki parçacıklar zıt yönde hizaya girmiş olur. “0” verisini oluşturmak için her iki bandın parçacıkları aynı yönde hizaya getirilir

8 • Veri okumak için yazma/okuma kafasına elektrik gönderilmez. Diskin kaplamasında yer alan manyetize olmuş parçacıkların her biri küçük bir mıknatıs olarak davranmaktadır ve manyetik alan oluşumuna neden olurlar. Yazma/okuma kafası manyetik alan içinden geçtikçe “1” ve “0” bilgilerinitutanbantların polaritelerine ba ğ lı olarak kafanın bobin sargısında de ğ işen yönde akım oluşur. Akım yönünde meydana gelen de ğ işimin bilgisayar tarafından algılanması sonucu “1” ve “0” bilgileri elde edilir. Manyetik disk üzerinde okuma işleminin gerçekleştirilmesi

9 • Sabit disk sürücüleri, dönen disklerden oluşan cihazlardır. Her bir diskin yüzeyi, manyetik alan etkisine sahip manyetik bir bantla kaplanmıştır. Disk plakaları, manyetik özelli ğ e sahip olmayan alüminyum ya da cam gibi malzemelerden yapılmaktadır. Disklerin yüzeyine çok yakın olarak konumlanmış yazma/okuma kafaları vardır.

10 Yazma/okuma kafası ve taşıyıcı kol Yazma/okuma kafasının büyütülmüş hâli

11 • Harddisklerde sabit hızda dönen disklerin baglı oldugu bir igne bulunur. Disklerin arasında ve yüzeyinde hareket eden ortak bir kola ba ğ lı bulunan yazma/okuma kafaları vardır. Ayrıca taşıyıcı kol, kafaların yay şeklinde hareket etmesini sa ğ layarak dönen disklerinin tüm yüzeylerinin okunması gerçekleştirilir. Böylece her bir kafa karşılık geldi ğ i diskin neredeyse tüm yüzeyini tarayabilir.

12 • Diskleri döndüren ignenin hareketleri, yazma/okuma kafalarını hareket ettiren taşıyıcı kolun hareketleri ve yazma-okuma işlemi elektronik kontrol kartıyla denetlenir. Taşıyıcı kolun ve disklerin yandan görünüşü Taşıyıcı kolun ve disklerin üstten görünüşü

13 • Sabit diskler kapasiteleri ve devir sayılarıyla anılır. Sabit disklerin kapasiteleri en küçük anlamlı bilgi kümesi olan Byte’ın üst katlarıyla belirtilmektedir. Devir sayısı RPM (Rotation Per Minute – dakika başına dönüş sayısı) olarak birimlendirilir ve sabit disk plakalarının dakikadaki dönüş sayısını belirtir. 90’lı yıllardan günümüze 3600rpm, 5400rpm, 7200rpm ve 10000rpm disk dönüş hızlarına sahip sabit disk sürücüleri üretilmiştir. Yüksek rpm de ğ erine sahip diskler daha fazla ısınaca ğ ından içine monte edilecek kasada hava sirkülasyonunun çok iyi sa ğ lanması gerekir.

14 • Sabit disklerin üretiminde çok sayıda farklı ara birim kullanılır ve bu ara birim üzerinden veri iletimi gerçekleştirilir. Sabit diskler kendilerine erişim saglanılan teknolojiyle anılırlar. Bu teknolojiler günümüz itibariyle şu şekildedir: ATA (IDE-EIDE), Serial ATA, SCSI, SAS, FireWire, USB ve Fiber Channel. ATA (IDE-EIDE)Serial ATASCSI

15 • Advanced Technology Attachment kelimelerinin baş harflerinden oluşan ATA, kişisel bilgisayarlarda harddisk ve CD-ROM gibi depolama aygıtlarıyla bilgisayar arasında veri iletişimi gerçekleştiren bir arayüz standardıdır. ATA kısaltması için farklı kısaltmalar yaygın biçimde kullanılmaktadır 40 telli ve 80 telli paralel ATA kabloları Ana kartın üzerinde yer alan IDE-1 ve IDE-2 disk sürücüsü ba ğ lantı yuvaları

16 • IDE standardının ardından 1994 yılında EIDE (Enhanced IDE) standardı duyuruldu. IDE standardında tek bir paralel IDE kablosu üzerine iki cihaz baglamak mümkünken, EIDE standardında aynı anda 4 farklı cihazı ba ğ lamak mümkün olmaktadır (kontrol çipinin özelli ğ i sayesinde). Ancak EIDE standardında da eskiye uyum sa ğ lamak amacıyla aynı ba ğ lantı yolu ve kablo yapısı kullanılmıştır. Bu nedenle aynı kablo üzerinden yalnızca 2 cihaz ba ğ lanabilmektedir. Ayrıca IDE standardında 528MByte’a kadar veri okunabilirken, EIDE teknolojisiyle bu sınır 8.4GByte’a çıkartılmıştır.

17 • “skazi” diye okunan bu veri iletim standardı Small Computer System Interface kelimelerinin baş harflerinden gelir. ATA standardına göre yeni bir standard olup ilk kez 1986 yılında kullanıma başlanmıştır.

18 • SCSI paralel veri iletimi gerçekleştirirken SAS seri iletim yapılmaktadır. Veri iletimi 3GB/s’ye çıkartılmıştır. Her bir SAS portu 128 adet cihaz deste ğ ine sahiptir.

19 • ATA teknolojisinin mirasçısı olarak ortaya çıkmış olup, seri veri iletişimine dayalı bir teknolojidir. Öncelikli olarak bilgisayar veri yoluyla harddiskler arasında veri iletişimi için geliştirilmiştir. Seri ATA teknolojisi USB ve FireWire arayüzlerinden ayrı olarak PC’nin içinde kullanılacak öncelikli arayüz olarak geliştirilmiştir.

20 • Sonrasında geliştirilen harici SATA’yla birlikte USB sabit disklere karşı yeni bir seçenek çıkmıştır (2m mesafeye kadar ba ğ lanabilme özellikleriyle oldukça avantajlı bir seçenek olabilir). Ayrıca harici USB sürücülerde ATA-USB dönüşüm işlemi, sistemin yavaşlamasına neden olurken eSATA’da böyle bir durum yoktur. Ancak harici besleme gerektirmesi en önemli eksigidir.

21 • SATA yapısında güç baglantısı ve veri ba ğ lantısı de ğ iştirilmiştir. 40pinlik paralel veri girişi yerine, çok daha küçük boyutlarda seri veri hattı kullanılmaktadır. • Ayrıca seri ATA’nın daha düşükvoltajlardaçalışabilme özelli ğ i sayesinde kablo uzunlugu artmıştır.

22 Ana kart üzerinde SATA soketleri SATA konnektörü SATA güç konnektörü (Sabit diske ba ğ lanır)


"• Sabit diskler dönen disklerden oluşan cihazlardır. Bu disklerin yüzeyi manyetik özellige sahiptir. Bilgisayar verisi olan 1 ve 0’lar manyetik olarak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları