Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

657 SAYILI KANUN 6111 SAYILI KANUN SONRASI. MADDE 2/2 (AMAÇ) 6576111 SONRASI 657  Bu Kanunun uygulanmasını göstermek veya emretti ğ i hususları belirtmek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "657 SAYILI KANUN 6111 SAYILI KANUN SONRASI. MADDE 2/2 (AMAÇ) 6576111 SONRASI 657  Bu Kanunun uygulanmasını göstermek veya emretti ğ i hususları belirtmek."— Sunum transkripti:

1 657 SAYILI KANUN 6111 SAYILI KANUN SONRASI

2 MADDE 2/2 (AMAÇ) 6576111 SONRASI 657  Bu Kanunun uygulanmasını göstermek veya emretti ğ i hususları belirtmek üzere tüzükler çıkarılır. Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlü ğ e konulur.  Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

3 TÜZÜK İFADESİ KALDIRILDI 6111 sayılı Kanunun 117. maddesiyle, 657 sayılı Kanunun 2/II hükmünün ilk cümlesinde yer alan, “Bu Kanunun uygulanmasını göstermek veya emretti ğ i hususları belirtmek üzere tüzükler çıkarılır” ifadesi yürürlükten kaldırılmı ş tır

4 MADDE 26/1 (TOPLU EYLEM VE HAREKETLERDE BULUNMA YASAĞI)

5 6576111 SONRASI 657  Bu Kanunun 21 nci maddesi ile hükme ba ğ lanan hakkın kullanılmasında birden fazla Devlet memurunun toplu olarak söz ve yazı ile müracaatları ve ş ikayetleri yasaktır.  BU DÜZENLEME İPTAL EDİLMİŞTİR.

6 TOPLU EYLEM VE HAREKETLERDE BULUNMA YASAĞINA İLİŞKİN 2. FIKRA HALEN YÜRÜRLÜKTEDİR.  Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak ş ekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte Devlet hizmetlerinin ve i ş lerinin yava ş latılması veya aksatılması sonucunu do ğ uracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.  Bu durum memurların GREV HAKKININ KULLANIMI SONUCUNU DOĞURABİLECEK NİTELİKTE HAREKETLERDE BULUNMA olanağına sahip olmadı ğ ını göstermektedir.

7 KADEME İLERLEMESİ VE DERECE YÜKSELMESİ

8 MADE 37 ( YÜKSELİNEBİLECEK DERECENİN ÜSTÜNDE BİR DERECEYE YÜKSELME) 6576111 SONRASI 657  Bu kanun hükümlerine göre ö ğ renim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmı ş hak aylıkları kadro ş artı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.  Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son SEKİZ yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.

9 MADDE 38 (KADEME) 6576111 SONRASI 657  Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumlulu ğ u artmadan, Devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulundu ğ u derecedeki hizmet süresine ba ğ lı olarak aylı ğ ındaki ilerleyi ş adımıdır.  HÜKÜM İPTAL EDİLMİŞTİR.

10  Bu husus 64. maddede, “Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumlulu ğ u artmadan, memurun aylı ğ ındaki ilerlemedir” ş eklinde yeniden düzenlendi

11 MADDE 64 (KADEME İLERLEMESİ)

12 657-KADEMELERDE İLERLEME ŞARTLARI Devlet memurunun kademede ilerlemesi için a ş a ğ ıdaki ş artların bulunması lazımdır: A) Bulundu ğ u kademede en az bir yıl çalı ş mı ş olması, B) O yıl içinde olumlu sicil almı ş bulunması, C) Bulundu ğ u derecede ilerliyebilece ğ i bir kademenin bulunması, Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Ancak,72 nci madde gere ğ ince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet Memurlarından kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin İ l'leri dahil) bu yörelerde fiilen çalı ş mak suretiyle ba ş arılı geçirilen her iki yılın kar ş ılı ğ ında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalı ş ılmı ş sayılır. İ ki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

13 6111 SONRASI 657-KADEME VE KADEME İLERLEMESİ  Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumlulu ğ u artmadan, memurun aylı ğ ındaki ilerlemedir.  Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulundu ğ u kademede en az bir yıl çalı ş mı ş olması ve bulundu ğ u derecede ilerleyebilece ğ i bir kademenin bulunması ş artları aranır.  72 nci madde gere ğ ince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalı ş mak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalı ş ılmı ş sayılır. İ ki yıldan az süreler dikkate alınmaz.  Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

14  Bu maddede belirtilen ş artları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve ba ş kaca bir i ş leme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemi ş sayılırlar.  Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.  Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmı ş sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemi ş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.

15 BÖYLELİKLE,  Yeni düzenlemeye göre, “Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır”.  Yeni düzenlemeyle, eski düzenlemede yer alan, devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olma (o yıl için olumlu sicil) ko ş ulunun yerine,  son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almama ko ş ulu getirilmi ş tir.  Ayrıca, yeni düzenlemede (eski düzenlemede yer alan) bulundu ğ u kademede en az bir yıl çalı ş mı ş olması ve bulundu ğ u derecede ilerleyebilece ğ i bir kademenin bulunması ş artları aynen korunmu ş tur.

16  Bu maddede belirtilen ş artları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve ba ş kaca bir i ş leme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemi ş sayılırlar.  -Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.  -Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir.  Kademe ilerlemesi yapmı ş sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemi ş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.

17  Konuyla ba ğ lantılı olarak, kademe ilerlemesinin onaylanmasına ili ş kin 65 ve 66. maddeler 6111 sayılı Kanunun 117. maddesiyle, m. 68/d hükmü de 101. maddesiyle yürürlükten kaldırılmı ş tır.  Öte yandan, 6111 sayılı Kanunun 101. maddesiyle, 657 sayılı Kanunun m. 68/d hükmünde derece ilerlemesi için gerekli olan, Sicil bakımından üst dereceleri yükselebilecek nitelikte bulundu ğ unun saptanmı ş olma ş artı kaldırılmı ş tır.

18 MADDE 65 (KADEME İLERLEMESİNİN TOPLU ONAYLA YAPILMASI 6576111 SONRASI 657  64 üncü maddede belirtilen ş artları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve ba ş kaca bir i ş leme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemi ş sayılırlar. Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmı ş sayılanlardan ilerlemeye müstehak olmadıkları sonradan tesbit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemi ş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.  HÜKÜM İPTAL EDİLMİŞTİR.

19 MADDE 66 (DERECE YÜKSELMESİ VE KADEME İLERLEMESİNDE ONAY MERCİ) 6576111 SONRASI 657  Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.  Bakanlar Kurulu Kararı veya ortak kararla atanmı ş olanların görev de ğ i ş ikli ğ i niteli ğ inde olmayan derece yükselmeleri ilgili Bakanın veya yetkili kıldı ğ ı makamın onayı ile olur.  Üst derece kadroya atanmı ş olup da, kazanılmı ş hak ve emeklilik kesene ğ ine esas aylık dereceleri daha a ş a ğ ıda bulunanların (45 inci maddeye göre kadro kar ş ılık gösterilmek suretiyle yapılan atamalar hariç) kazanılmı ş hak ve emeklilik kesene ğ ine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için bu durumun devam etti ğ i sürece, yukarıdaki fıkralarda belirtilen onaya gerek yoktur.  HÜKÜM İPTAL EDİLMİŞTİR.

20 MADDE 160/2 (KADEME İLERLEMESİNİN SIKLIĞI) 6576111 SONRASI 657  Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olamaz.  HÜKÜM KALDIRILMIŞTIR

21 BÖYLELİKLE, B İ R YIL İ Ç İ NDE B İ RDEN FAZLA KADEME İ LERLEMES İ OLAB İ LECEKT İ R.

22 MADDE 68/A-d (Derece yükselmesi yapılabilmesi için) 6576111 sonrası 657  Sicil bakımından üst dereceleri yükselebilecek nitelikte bulundu ğ unun saptanmı ş olması ş artı  HÜKÜM İPTAL EDİLMİŞTİR.

23 ÜST DERECE KADROLARINA ATAMADA DEĞİŞİKLİK (MADDE 68/B)  Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin; a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl, c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır.

24 Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

25 6111 SONRASI- MADDE 68/C (Derece yükselmesi yapılabilmesi için)  Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Müşterek kararla atanmış olanların derece yükselmeleri, ilgili bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile yapılır. Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci maddenin ikinci fıkrasına göre yapılan atamalar hariç), kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için, bu hâlin devamı süresince yukarıda belirtilen onay aranmaz.

26 ÖZÜRLÜ PERSONELE İLİŞKİN HÜKÜMLER

27 MADDE 50/3 (ÖZÜRLÜLER İÇİN SINAV ŞARTI) 6576111 SONRASI 657  Özürlüler için sınavlar, özürlü kontenjanı açık olan kurum ve kurulu ş larca ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavla e ş zamanlı, böyle bir sınava ihtiyaç duyulmamı ş sa, özürlü kontenjanı açı ğ ı bulundu ğ u sürece ayrı zamanlı olmak üzere özür grupları ve ula ş ılabilirlikleri gözönüne alınarak yapılır.  HÜKÜM İPTAL EDİLMİŞTİR.

28 MADDE 50/4 (SINAV ŞARTI) 6576111 SONRASI 657  Özürlüler için sınavlar, özürlü grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlamak ve de ğ erlendirmek üzere özel sınav kurulu te ş kil edilerek ayrı yapılır.  HÜKÜM İPTAL EDİLMİŞTİR.

29 MADDE 53 (ÖZÜRLÜ PERSONEL ÇALI Ş TIRMA)

30 657-ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMALARI  Mevzuata uygun olmak kaydıyla; özürlülerin mesleklerine uygun münhal kadrolara atanması, mesleklerini icra veya infaza yardımcı araç ve gerecin kurumlarınca temin edilmesi esastır. Özürlülerin Devlet memurlu ğ una alınma ş artları ile hangi i ş lerde çalı ş tırılacakları, mesleklerini icra ve infazda hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edilece ğ i, zihinsel özürlülerin hangi görevlere atanmasında asgari e ğ itim ş artından istisna edilece ğ i hususları Maliye Bakanlı ğ ı, Sa ğ lık Bakanlı ğ ı, Çalı ş ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ğ ı, Özürlüler İ daresi Ba ş kanlı ğ ı ve Devlet Personel Ba ş kanlı ğ ınca mü ş tereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.  Kurum ve kurulu ş lar bu Kanuna göre çalı ş tırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalı ş tırmak zorundadır. %3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kurulu ş un (ta ş ra te ş kilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.  Kurum ve kurulu ş lar, çalı ş tırdıkları ve i ş ten ayrılan özürlü personel sayısını üç ayda bir Devlet Personel Ba ş kanlı ğ ına bildirmekle yükümlüdür. Bu Kanun kapsamındaki kurum ve kurulu ş larda, ikinci fıkrada tespit edilen oranda özürlü personel çalı ş tırma yükümlülü ğ ünün yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Devlet Personel Ba ş kanlı ğ ı sorumludur.

31 6111 SONRASI 657-ÖZÜRLÜ PERSONEL ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  Kurum ve kurulu ş lar bu Kanuna göre çalı ş tırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalı ş tırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kurulu ş un (yurtdı ş ı te ş kilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.  Özürlüler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, özürlü kontenjanı açı ğ ı bulundu ğ u sürece özür grupları ve e ğ itim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ula ş ılabilirliklerini sa ğ lamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.

32  Özürlü personel çalı ş tırma yükümlü ğ ünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile özürlülerin Devlet memurlu ğ una yerle ş tirilmesinden Devlet Personel Ba ş kanlı ğ ı sorumludur. Özürlü açı ğ ı bulunan kamu kurum ve kurulu ş ları bir sonraki yıl için alım yapacakları özürlülere ili ş kin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Ba ş kanlı ğ ına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Ba ş kanlı ğ ı kurum ve kurulu ş ların bildirimi üzerine, özürlü kontenjanlarına yerle ş tirme yapabilir veya yaptırabilir.  Özürlülerin memurlu ğ a alınma ş artlarına, merkezi sınav ve yerle ş tirmenin yapılmasına, e ğ itim durumu ve özür grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerle ş tirmelere, özürlülerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edilece ğ ine, kamu kurum ve kurulu ş larınca özürlü personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ili ş kin usul ve esaslar ile di ğ er hususlar Özürlüler İ daresi Ba ş kanlı ğ ının görü ş ü alınarak Devlet Personel Ba ş kanlı ğ ınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

33 BÖYLELİKLE  KAMU KURUMLARI ÖZÜRLÜLER İ Ç İ N KEND İ LER İ SINAV YAPMAYACAK, ÖZÜRLÜLER İ Ç İ N AYRI B İ R SINAV MERKEZ İ YAPILACAKTIR  YERLE Ş T İ RME DE BU MERKEZ TARAFINDAN YAPILACAKTIR  De ğ i ş iklikten önce yüzde 3'ün hesaplanmasında ta ş ra te ş kilatı dahil toplam dolu kadro sayısı esas alınmaktaydı. Yeni düzenlemeye göre, yurt dı ş ı kadroları, dolu kadro hesaplamasının dı ş ında tutulmu ş tur.  Özürlü açı ğ ı bulunan kamu kurum ve kurulu ş ları bir sonraki yıl için alım yapacakları özürlülere ili ş kin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Ba ş kanlı ğ ına bildirmek zorundadır.  Devlet Personel Ba ş kanlı ğ ı kurum ve kurulu ş ların bildirimi üzerine, özürlü kontenjanlarına yerle ş tirme yapabilir veya yaptırabilir.

34 ADAY MEMURLUK

35 MADDE 56/1 (ADAYLIK DEVRESİ İÇERİSİNDE GÖREVE SON VERME 6576111 SONRASI 657  Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı e ğ itim ve staj devrelerinin her birinde ba ş arısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle ba ğ da ş mıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ili ş kileri kesilir.  Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin DİSİPLİN amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.

36 MADDE 57/1 (ADAYLIK SÜRESİ SONUNDA BAŞARISIZLIK) 6576111 SONRASI 657  Adaylardan en geç iki yıl içinde Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ili ş ikleri kesilir. İ li ş kileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Ba ş kanlı ğ ına bildirilir.  Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

37 BÖYLELİKLE, Aday memurların ili ş i ğ inin kesilmesi olumlu sicil almamaya de ğ il, disiplin cezası alma ko ş uluna, sicil amirinin teklifi yerine disiplin amirinin teklifine ba ğ lanmı ş tır.

38 MADDE 58/1 (ASİLLİĞE ATANMA) 6576111 SONRASI 657  Adaylık devresi içinde e ğ itimde ba ş arılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurlu ğ a atanırlar.  Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.

39 MADDE 77/1 (YABANCI BİR MEMLEKET VEYA ULUSLARARASI KURULUŞTA HİZMET ALMA) 6576111 SONRASI 657  Yabancı memleketlerde veya uluslararası kurulu ş larda kurumlarının muvafakatı ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanlı ğ ın teklifi ve Ba ş bakanın izni ile (her üç yılda bir Ba ş bakan'ın izni alınmak kaydıyla) memuriyeti süresince toplam yabancı memleketlerde on yıla, uluslararası kurulu ş larda yirmibir yıla kadar maa ş sız izin verilebilir.  Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmibir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

40 BÖYLELİKLE  Yabancı memleketlerde veya uluslararası kurulu ş larda görev alacak memurlar için, daha önce ilgili Bakanın teklifi ile Ba ş bakan’ın izni gerekirken, yeni düzenlemeye göre ilgili Bakanın onayı yeterli olacaktır.  Sürelerde bir de ğ i ş iklik bulunmamaktadır.

41 MADDE 91 (KADROLARI KALDIRILAN DEVLET MEMURLARI

42 657 - KADROSU KALDIRILAN DEVLET MEMURLARI  Kadrosu kaldırılmı ş olanların memurlukla ilgileri, emeklilik ve bu kanunda yazılı aylık ve aile ödene ğ i hakları ile yükümlülükleri devam eder.  Kadrosu kaldırılmı ş olan memurların, kendi kurumlarında veya ba ş ka kurumlarda eski sınıflarındaki derecelerine e ş it bir göreve atanmaları mecburidir; atandıkları göreve ba ş lamıyanlar memurluktan çekilmi ş sayılırlar.  Kadro kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar varken bunların sınıf ve derecelerinde bo ş alacak kadrolara ba ş kaları atanamaz.  Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar 71 inci madde (BİR SINIFTAN BAŞKA BİR SINIFA GEÇME) esaslarına uyulmak kaydiyle di ğ er bir sınıftaki kadrolara da atanabilirler.

43 6111 SONRASI 657 KADROSU KALDIRILAN DEVLET MEMURLARI  Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu memurlar, kurumlarında atama imkânı bulunmaması hâlinde aynı süre içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bunlar, atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait malî haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam ederler.

44  Söz konusu memurların eski kadrolarına ait en son ayda aldığı malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarının, atandıkları yeni kadrolarına ait malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarından fazla olması hâlinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda veya bu kadrolardan istekleri dışında atandıkları başka kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.  Aylık mutad olarak yapılmayıp belirli bir dönemi kapsayan ödemelerin ödendiği tarih itibarıyla net tutarları toplamının yılı içinde çalışılan aylara bölünmesi suretiyle bulunacak tutarı, en son ayda aldığı aylık tutarına ilave edilir. Fazla çalışma ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti ve nöbet ücreti gibi ilave bir çalışmanın karşılığında elde edilen ödemeler aylık tutarına ilave edilmez.

45  Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen memurların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içinde ataması teklif edilir. Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Bunlardan unvanları müdür ve daha üst olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda çalışanlar Araştırmacı kadrolarına, diğerleri ise durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

46 MADDE 98/Ç (MEMURLUĞUN SONA ERMESİ) 6576111 SONRASI 657  İ stek, ya ş haddi, malûllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması; Hallerinde memurlu ğ u sona erer.  İ stek, ya ş haddi, malûllük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması; hallerinde memurlu ğ u sona erer.

47 BÖYLELİKLE, S İ C İ L NEDEN İ YLE EMEKL İ YE AYIRLARAK MEMURLU Ğ UN SONA ERMES İ ORTADAN KALKMI Ş TIR.

48 MADDE 100 (GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİ) 6576111 SONRASI 657  Günlük çalı ş manın ba ş lama ve bitme saatleri ile ö ğ le dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Ba ş bakanlık Devlet Personel Ba ş kanlı ğ ının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.  Günlük çalı ş manın ba ş lama ve bitme saatleri...  Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ula ş ım ş artları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalı ş manın ba ş lama ve biti ş saatleri ile ö ğ le dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, ta ş rada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.

49  Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalı ş ma saat ve süreleri ile görev yerlerine ba ğ lı olmaksızın çalı ş abilmeleri mümkündür. Bu hususa ili ş kin usûl ve esaslar, Devlet Personel Ba ş kanlı ğ ının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

50 BÖYLELİKLE, Bazı hizmetlerdeki memurlar esnek çalı ş ma saatine göre çalı ş abilecektir.Denetim hizmetleri, bilgi i ş lemdeki bir kısım hizmetler bu türdendir.

51 MADDE 101 (GÜNÜN 24 SAATİNDE DEVAMLILIK GÖSTEREN HİZMETLERDE ÇALIŞMA SAAT VE USULÜNÜN TESBİTİ: ) 6576111 SONRASI 657  Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalı ş an Devlet memurlarının çalı ş ma saat ve ş ekilleri, Ba ş bakanlık Devlet Personel Ba ş kanlı ğ ının muvafakati alındıktan sonra kurumlarınca düzenlenir.  Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalı ş an Devlet memurlarının çalı ş ma saat ve ş ekilleri kurumlarınca düzenlenir.

52 6111 SONRASI 657-MADDE 101 DEVAM  Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileli ğ in yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileli ğ in yirmidördüncü haftasından itibaren ve do ğ umdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da iste ğ i dı ş ında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

53 YANİ,  Eski düzenlemede 24 saat esasına tabi hizmetlerde, çalı ş ma saat süreleri Devlet Personel Ba ş kanlı ğ ının muvafakatı alındıktan sonra kurumlar tarafından düzenlenmekteydi.  Yeni düzenlemeye göre, “Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalı ş an Devlet memurlarının çalı ş ma saat ve ş ekilleri kurumlarınca düzenlenir”. E ğ er yapılan tespitin kamu yararına uygun olmadı ğ ı dü ş ünülüyorsa yargı yoluna gidilecektir.

54  HAM İ LE VE DO Ğ UM YAPAN MEMURA VE ÖZÜRLÜYE NÖBET VE GECE VARD İ YASI MUAF İ YET İ GET İ R İ LD İ  KADIN MEMURLARA; TAB İ P RAPORUNDA BEL İ RT İ LMES İ HÂL İ NDE  HAM İ LEL İĞİ N Y İ RM İ DÖRDÜNCÜ HAFTASINDAN ÖNCE  VE HER HÂLDE HAM İ LEL İĞİ N Y İ RM İ DÖRDÜNCÜ HAFTASINDAN İ T İ BAREN VE  DO Ğ UMDAN SONRAK İ B İ R YIL SÜREYLE GECE NÖBET İ VE GECE VARD İ YASI GÖREV İ VER İ LEMEZ.  ÖZÜRLÜ MEMURLARA DA İ STE Ğİ DI Ş INDA GECE NÖBET İ VE GECE VARD İ YASI GÖREV İ VER İ LEMEZ.

55 MADDE 104 (MAZERET İZNİ)

56 657- MAZERET İZNİ (MADDE 104/A)  Memura do ğ um yapmasından önce 8 hafta ve do ğ um yaptı ğ ı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Ço ğ ul gebelik halinde, do ğ umdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sa ğ lık durumu uygun oldu ğ u takdirde, tabibin onayı ile memur isterse do ğ umdan önceki 3 haftaya kadar i ş yerinde çalı ş abilir. Bu durumda, memurun çalı ş tı ğ ı süreler, do ğ um sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sa ğ lık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir ya ş ından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

57 6111 SONRASI 657- MAZERET İZNİ (MADDE 104/A)  Kadın memura; do ğ umdan önce sekiz, do ğ umdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Ço ğ ul gebelik durumunda, do ğ um öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen do ğ um tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sa ğ lık durumunun çalı ş maya uygun oldu ğ unu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, iste ğ i hâlinde do ğ umdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalı ş abilir. Bu durumda, do ğ um öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalı ş tı ğ ı süreler do ğ um sonrası analık izni süresine eklenir. Do ğ umun erken gerçekle ş mesi sebebiyle, do ğ um öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de do ğ um sonrası analık izni süresine ilave edilir. Do ğ umda veya do ğ um sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, iste ğ i üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

58 6111 SONRASI 657- MAZERET İZNİ (MADDE 104/D)  Kadın memura, çocu ğ unu emzirmesi için do ğ um sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılaca ğ ı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

59 657- MAZERET İZNİ (MADDE 104/B, C)  Erkek memura, karısının do ğ um yapması sebebiyle iste ğ i üzerine üç gün izin verilir.  Memura iste ğ i üzerine, kendisinin veya çocu ğ unun evlenmesi, annesinin, babasının, e ş inin, çocu ğ unun veya karde ş inin ölümü halinde be ş gün izin verilir.

60 6111 SONRASI 657- MAZERET İZNİ (MADDE 104/B)  Memura, e ş inin do ğ um yapması hâlinde, iste ğ i üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocu ğ unun evlenmesi ya da e ş inin, çocu ğ unun, kendisinin veya e ş inin ana, baba ve karde ş inin ölümü hâllerinde iste ğ i üzerine yedi gün izin verilir.

61 657- MAZERET İZNİ (MADDE 104/Ç VD.)  Yukarda belirtilen hallerden ba ş ka, merkezlerde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve yurt dı ş ında, diplomatik misyon ş efleri tarafından dairesi amirinin muvafakatiyle, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir.  Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldı ğ ı bu izin yıllık izninden dü ş ülür.  Bu fıkra hükmü ö ğ retmenler için uygulanmaz.  Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz.

62 6111 SONRASI 657- MAZERET İZNİ (MADDE 104/C, E.)  (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dı ş ında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dı ş ında diplomatik misyon ş efi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde ö ğ retmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden dü ş ülür.  Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.

63 BÖYLELİKLE,  Do ğ umda veya do ğ um sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, iste ğ i üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir  Kadın için öngörülen analık izni süresi kadar memur olan baba izin kullanabilecektir.  Memura, e ş inin do ğ um yapması hâlinde, iste ğ i üzerine verilen 3 günlük babalık izni 10 güne çıkarılmı ş tır.

64  Memurun kendisinin veya çocu ğ unun evlenmesi hâllerinde,  Memurun e ş inin, çocu ğ unun ölümü halinde,  kendisinin veya e ş inin ana, baba ve karde ş inin ölümü hâllerinde iste ğ i üzerine verilen 5 günlük izin 7 güne çıkarılmı ş tır.  Eski düzenlemeden farklı olarak, memurun e ş inin karde ş inin, e ş inin anne ve babasının ölümü halinde de aynı iznin verilmesi öngörülmü ş tür.

65  Eski düzenlemede, memurlara, bir ya ş ından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilmekte iken,  YENÜ DÜZENLEMEYE GÖRE, Kadın memura, çocu ğ unu emzirmesi için do ğ um sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren  ilk 6 ayda günde üç saat,  ikinci 6 ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir.  Benzer ş ekilde, süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılaca ğ ı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

66 657 HASTALIK İZNİ (MADDE 105) 6111 SONRASI 657 HASTALIK VE REFAKAT İZNİ (MADDE 105)

67 657-HASTALIK İZNİ (MADDE 105/1-2)  Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın a ş a ğ ıdaki esaslara göre izin verilir.  A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,  B) On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar,  C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalı ğ a yakalananlara onsekiz aya kadar,  İ zin verilir.  Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri, tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.

68 6111 SONRASI 657- HASTALIK İZNİ (MADDE 105/1-2)  Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.  Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

69 657-HASTALIK İZNİ (MADDE 105/3)  İ zin süresinin sonunda hastalıklarının devam etti ğ i resmi sa ğ lık kurullarının raporu ile tesbit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyile ş meyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sa ğ lık ş artlarını yeniden kazandıkları resmi sa ğ lık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.

70 6111 SONRASI 657- HASTALIK İZNİ (MADDE 105/3-4)  Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.  Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

71 657-HASTALIK İZNİ (MADDE 105/4) Görevlerinden dolayı saldırıya u ğ rayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya u ğ rayan veya bir meslek hastalı ğ ına tutulan memurlar, iyile ş inceye kadar izinli sayılırlar.

72 6111 SONRASI 657- HASTALIK İZNİ (MADDE 105/5)  Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya u ğ rayan veya bir meslek hastalı ğ ına tutulan memur, iyile ş inceye kadar izinli sayılır.

73 657-HASTALIK İZNİ (MADDE 105/5)  Sıhhi izin sürelerine esas hizmetin hesabında 87 nci maddede sayılan kurumlarda emekli kesene ğ i veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır.

74 6111 SONRASI 657- HASTALIK İZNİ (MADDE 105/6)  Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sa ğ lık kurulları tarafından verilece ğ i ve süreleri ile bu konuya ili ş kin di ğ er hususlar, Sa ğ lık, Maliye ve Dı ş i ş leri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görü ş leri alınarak Devlet Personel Ba ş kanlı ğ ınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

75 6111 SONRASI 657- REFAKAT İZNİ (MADDE 105/7)  Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü oldu ğ u veya memur refakat etmedi ğ i takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, e ş ve çocukları ile karde ş lerinden birinin a ğ ır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalı ğ ının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sa ğ lık kurulu raporuyla belgelendirilmesi ş artıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerekti ğ inde bu süre bir katına kadar uzatılır.

76 BÖYLELİKLE,  10 yıl hizmeti olana 6 aya kadar, fazla hizmeti olanlara 12 aya kadar uygulaması kaldırılmı ş tır. Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, -kanser, verem ve akıl hastalı ğ ı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalı ğ ı hâlinde 18 aya kadar, -di ğ er hastalık hâllerinde ise 12 aya kadar izin verilecektir.

77 AYRICA, REFAKAT İZNİ DÜZENLENMİŞTİR:  memurun -bakmakla yükümlü oldu ğ u veya -memur refakat etmedi ğ i takdirde hayatı tehlikeye girecek  ana, baba, e ş ve çocukları ile karde ş lerinden birinin  a ğ ır bir kaza geçirmesi veya  tedavisi uzun süren bir hastalı ğ ının bulunması hâllerinde,  bu hâllerin sa ğ lık kurulu raporuyla belgelendirilmesi ş artıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir.  gerekti ğ inde bu süre bir katına kadar uzatılır.

78 MADDE 106 (İYİLEŞME HALİNDE GÖREVE DÖNÜŞ) 6576111 SONRASI 657  105 inci maddede yazılı en çok süreler kadar izin alanlar, izinlerinin sonunda i ş e ba ş layabilmek için, iyile ş tiklerine dair raporunu (Yurt dı ş ındaki memurlar için mahalli usule göre verilecek raporu) getirmek zorundadırlar.  Hüküm iptal edilmi ş tir.

79 MADDE 108 AYLIKSIZ İZİN

80 657 AYLIKSIZ REFAKAT İZNİ (MADDE 108/1)  Devlet memurunun bakmaya mecbur oldu ğ u veya memur refakat etmedi ğ i takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, e ş ve çocukları ile karde ş lerinden birinin a ğ ır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalı ğ a tutulmu ş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi ş artıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı ş artlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

81 6111 SONRASI 657- AYLIKSIZ REFAKAT İZNİ (MADDE 108/A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sa ğ lık kurulu raporuyla belgelendirilmesi ş artıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.

82 BÖYLELİKLE, ÖNCEK İ KANUNDA 6 AY+6 AY LIK SÜRE UZATILMI Ş TIR.

83 657 İSTEK HALİNDE AYLIKSIZ İZİN (MADDE 108/2)  Devlet memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamı ş olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, Sıkıyönetim veya ola ğ anüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gere ğ ince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

84 6111 SONRASI 657- İSTEK HALİNDE AYLIKSIZ İZİN (MADDE 108/E)  Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla be ş hizmet yılını tamamlamı ş olması ve iste ğ i hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, ola ğ anüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gere ğ ince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

85 BÖYLELİKLE,  Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla 5 hizmet yılını tamamlamı ş olması ve iste ğ i hâlinde  -memuriyeti boyunca  en fazla 2 defada kullanılmak üzere,  -toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verilebilir  Daha önce ise 10 yıllık hizmet yılını tamamlayanlar 1 defada kullanmak üzere 6 aya kadar izin verilebilmekteydi

86 657 DOĞUM HALİNDE AYLIKSIZ İZİN (MADDE 108/3)  Do ğ um yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.

87 6111 SONRASI 657- DOĞUM HALİNDE AYLIKSIZ İZİN (MADDE 108/B)  Do ğ um yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen do ğ um sonrası analık izni süresinin bitiminden; e ş i do ğ um yapan memura ise, do ğ um tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

88 657 YETİŞTİRİLMEK ÜZERE YURT İÇİNE/DIŞINA GİTME HALİNDE AYLIKSIZ İZİN (MADDE 108/4)  Yeti ş tirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dı ş ına Devlet tarafından gönderilen ö ğ renci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dı ş ına sürekli görevle atanan memurların e ş lerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok sekiz yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bunların dönü ş lerinde, bu Kanunun 72 nci maddesi çerçevesinde, görev yerlerine ba ğ lı olmaksızın atamaları yapılır.

89 6111 SONRASI 657- YETİŞTİRİLMEK ÜZERE YURT İÇİNE/DIŞINA GİTME HALİNDE AYLIKSIZ İZİN (MADDE 108/4)  Özel burs sa ğ layan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yeti ş tirilmek üzere yurtdı ş ına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdı ş ına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdı ş ında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya di ğ er personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdı ş ına kamu kurumlarınca gönderilmi ş olan ö ğ rencilerin memur olan e ş leri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan e ş lerine görev veya ö ğ renim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

90 BÖYLELİKLE,  Yeni düzenlemeyle uygulanacak ki ş ilerin kapsamı geni ş letilmi ş tir.  Yurtdı ş ına kamu kurumlarınca gönderilmi ş olan ö ğ rencilerin memur olan e ş leri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan e ş lerine daha önce her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok 8 yıla kadar aylıksız izin verilebiliyorken, görev veya ö ğ renim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

91 YENİ DÜZENLEME MADDE 108/C EVLAT EDİNMEDE AYLIKSIZ İZİN

92 6111 SONRASI 657  Üç ya ş ını doldurmamı ş bir çocu ğ u e ş iyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan e ş in münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan e ş lerine, çocu ğ un ana ve babasının rızasının kesinle ş ti ğ i tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.  Evlat edinen her iki e ş in memur olması durumunda bu süre, e ş lerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek ş ekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde e ş lere kullandırılabilir.

93 MADDE 108 (GÖREVE DÖNÜŞ) 6576111 SONRASI 657  Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmi ş sayılırlar.  Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmi ş sayılır.

94 657-MADDE 109 (MEMUR KÜTÜĞÜ, NUMARASI, CÜZDANI, ÖZLÜK DOSYASI) 6111 SONRASI 657-MADDE 109 (MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI)

95 657 MADDE 109 (MEMUR KÜTÜĞÜ, NUMARASI, CÜZDANI, ÖZLÜK DOSYASI)  Devlet memurları kurumlarınca tutulacak memur kütü ğ üne kaydolunurlar. Her memura bir numara verilir. Her memur için bir memur cüzdanı düzenlenir ve bir özlük dosyası tutulur.

96 6111 SONRASI 657-MADDE 109 (MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI)  Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur.  Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soru ş turma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve ba ş arı belgesi verilmesine ili ş kin bilgi ve belgeler konulur.

97  Memurların ba ş arı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ili ş kilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur.  Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ili ş kin usûl ve esaslar Devlet Personel Ba ş kanlı ğ ınca belirlenir.

98 BÖYLELİKLE,  Yeni düzenleme ile özlük dosyasına hangi belgelerin konulaca ğ ı tek tek düzenlenmekte dir.

99 SİCİL HÜKÜMLERİ KALDIRILMIŞTIR  657 S.K. MADDE 110-121 (121 DAH İ L) 6111 SAYILI KANUNLA İ PTAL ED İ LM İŞ T İ R.  Sicil Dosyası  Özlük ve sicil dosyasının önemi  Sicil amirleri  Sicil raporlarında belirtilecek hususlar  Sicil raporlarının doldurulması  Memurların uyarılmaları  İ tiraz hakkı  Olumlu ve olumsuz sicil  Olumsuz sicil  Sicil yönetmeli ğ i

100 SİCİL KALDIRILDIĞI İÇİN,  GEÇ İŞ HÜKÜMLER İ GET İ R İ LMEKTE ANCAK,  25.02.2011 TAR İ H İ NDEN ÖNCE TUTULMAKTA OLAN S İ C İ L DOSYALARI 2016 YILININ SONUNA KADAR SAKLANACAKTIR.

101 657-MADDE 122 (TAKDİRNAME) MADDE 123 (ÖDÜL) 6111 SONRASI 657- MADDE 122 (BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL)

102 657 (TAKDİRNAME- ÖDÜL) MADDE 122MADDE 123  Görevinde ola ğ anüstü gayret ve çalı ş ması ile ba ş arı sa ğ lıyan memurlara merkezde atamaya yetkili amirler,illerde valiler ve kaymakamlar tarafından takdirname verilebilir.  Takdirname sicile geçer.  Ba ğ lı bulundukları kurumlarda ola ğ anüstü gayret ve çalı ş maları sonucunda emsallerine göre ba ş arılı görev yaptıkları görülen Devlet memurlarına ba ğ lı veya ilgili Bakanın uygun görmesi üzerine bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil memurlarla Maliye ve Gümrük Bakanlı ğ ında Gümrük i ş lerinde görevli memurlara iki aylıkları tutarını a ş mamak üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere ilgili Bakanın teklifi ve Ba ş bakanın tasvibi ile bir aylıkları tutarında daha ödeme yapılabilir.  Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılba ş ındaki serbest kadro mevcudunun binde onundan, Maliye ve Gümrük Bakanlı ğ ına tahsis edilmi ş serbest kadrolar ile E ğ itim ve Ö ğ retim Hizmetleri Sınıfı ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar için binde yirmisinden fazla olamaz.

103 6111 SONRASI 657- MADDE 122 (BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL)  Görevli oldukları kurumlarda ola ğ anüstü gayret ve çalı ş maları ile emsallerine göre ba ş arılı görev yapmak suretiyle; kamu kayna ğ ında önemli ölçüde tasarruf sa ğ lanmasında, kamu zararının olu ş masının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sa ğ ladıkları tespit edilen memurlara, merkezde ba ğ lı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından ba ş arı belgesi verilebilir. Üç defa ba ş arı belgesi alanlara üstün ba ş arı belgesi verilir.  Üstün ba ş arı belgesi verilenlere, merkezde ba ğ lı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylı ğ ının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir.

104  Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılba ş ındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müste ş arlı ğ ı, Millî E ğ itim Bakanlı ğ ı ve Emniyet Genel Müdürlü ğ ü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Ba ş kanlı ğ ına bildirilir.  Kamu kurum ve kurulu ş ları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının ba ş arı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Ba ş kanlı ğ ının uygun görü ş ü alınmak kaydıyla, de ğ erlendirme ölçütleri belirleyebilir.

105 BÖYLELİKLE,  ÖDÜL M İ KTARI ARTTIRILMAKTA  BA Ş ARI BELGES İ VER İ L İ RKEN, SOMUT OLAY VE VER İ LERE DAYALI KATKILARA BAKILMAKTADIR.

106 DİSİPLİN CEZALARI BAKIMINDAN

107 6111 SONRASINDA, 657 sayılı Kanunun disiplin cezalarına ili ş kin 125. maddesinde, "aylıktan kesme cezası" kısmında yer alan ve iptal edilen hükümler nedeniyle  "g) İ kamet etti ğ i ilin hudutlarını izinsiz terketmek,"  "h) Toplu müracaat veya ş ikayet etmek,“  "j) Yasaklanmı ş her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak." fiillerine aylıktan kesme cezası verilmesi uygulaması kaldırılmı ş tır.

108 6111 SONRASINDA,  Devlet memurlu ğ undan çıkarma cezasına ili ş kin kısımda yer alan,  İ deolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalı ş ma düzenini bozmak, boykot, i ş gal, engelleme, i ş i yava ş latma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve te ş vik etmek veya yardımda bulunmak,  Cümlesindeki engellemek ifadesi  “kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme” olarak de ğ i ş tirilmi ş tir.

109 6111 SONRASI  Yine, memurluktan çıkarma cezasının uygulandı ğ ı "f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak," ibaresi, "f) Amirlerine, maiyetindekilere ve i ş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,” ş eklinde de ğ i ş tirilmektedir.

110 6111 SONRASI  6111 sayılı Kanunun 112. maddesiyle, 657 sayılı Kanunun m. 132/3 hükmünde yer alan “sıralı sicil amirine” ibaresi, “üst disiplin amirine” olarak de ğ i ş tirilmi ş tir. Buna göre, verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, Devlet memurlu ğ undan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Ba ş kanlı ğ ına bildirilmelidir.  Kanunun 125. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sicilden silinme” ibaresi “özlük dosyasından silinme” ve üçüncü fıkrasında yer alan “iyi veya çok iyi derecede sicil alan” ibaresi “ödül veya ba ş arı belgesi alan” olarak kabul edilmelidir.  Bunların yanı sıra, 657 sayılı Kanunun 122, 129, 132 ve 133. maddelerinde sicil dosyası kaldırıldı ğ ından, sicil dosyası yerine, özlük dosyasına ili ş kin olarak yeni düzenlemeler yapılmı ş tır. Örne ğ in, 133. maddede disiplin cezalarının belli bir süre sonra özlük dosyasından silinmesine ili ş kin hususlar düzenlenmi ş tir.

111 6111 SONRASI 657 MADDE 132 DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI

112 6111 SONRASI 6111 sayılı Kanunun 112. maddesiyle 657 sayılı Kanunun 132. maddesine 4. fıkra eklenmi ş tir. Buna göre,  Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl,  kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca

113 -daire ba ş kanı kadrolarına, -daire ba ş kanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, -bölge ve il te ş kilatlarının en üst yönetici kadrolarına, -düzenleyici ve denetleyici kurumların ba ş kanlık ve üyeliklerine, -vali ve büyükelçi kadrolarına ATANAMAZLAR.

114 6111 SONRASI  ATAMALARI Bakanlar Kurulu Kararı İ le Yapılanlar Hakkında 132. MADDE (Uygulama Maddesi) Uygulanmayacaktır.

115 6111 SONRASI 657 İTİRAZ VE DAVA HAKKI

116 6111 SONRASI  Uyarma, Kınama Ve Aylıktan Kesme Cezaları İ çin Disiplin Kurula İ tiraz Edilecek Ve Yargı Yoluna Gidilebilecek  6111 Sayılı Kanunun 113. Maddesiyle, 657 Sayılı Kanunun 135. Maddesi De ğ i ş tirilmi ş tir. Buna Göre, Disiplin Amirleri Tarafından Verilen Uyarma, Kınama Ve Aylıktan Kesme Cezalarına Kar ş ı Disiplin Kuruluna, Kademe İ lerlemesinin Durdurulması Cezasına Kar ş ı Yüksek Disiplin Kuruluna İ tiraz Edilebilecektir

117 135. MADDENİN ESKİ HALİ  Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına kar ş ı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabilir.  Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurlu ğ undan çıkarma cezalarına kar ş ı idari yargı yoluna ba ş vurulabilir.

118 6111 SONRASI  İ tirazda Süre, Kararın İ lgiliye Tebli ğ i Tarihinden İ tibaren 7 Gündür. Süresi İ çinde İ tiraz Edilmeyen Disiplin Cezaları Kesinle ş ir.  İ tiraz Mercileri, İ tiraz Dilekçesi İ le Karar Ve Eklerinin Kendilerine İ ntikalinden İ tibaren 30 Gün İ çinde Kararlarını Vermek Zorundadır. İ tirazın Kabulü Hâlinde, Disiplin Amirleri Kararı Gözden Geçirerek Verilen Cezayı Hafifletebilir Veya Tamamen Kaldırabilirler.  Disiplin Cezaların ın Tamamına kar ş ı İ dari Yargı Yoluna Ba ş vurulabilecektir.

119 136. MADDENİN ESKİ HALİ  Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına kar ş ı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebli ğ i tarihinden itibaren 7 gündür.  Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinle ş ir.  İ tiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.  İ tiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna ba ş vurulamaz.  İ tiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.  Kaldırılan cezalar sicilden silinir.

120 VE DİĞERLERİ

121 6111 SONRASI İ K İ DEN FAZLA ÇOCUK İ Ç İ N A İ LE YARDIMI ÖDENE Ğİ  6111 sayılı Kanunun m. 117/g hükmüyle, 657 sayılı Kanunun 202. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödene ğ i verilmez.“ hükmü kaldırıldı. Bu hükümden dolayı ikiden fazla çocuk yardımı verilememekteydi. Artık bu sınırlama kaldırılmı ş tır.

122 6111 SONRASI ÖLÜM YARDIMI ÖDENE Ğİ  657 sayılı Kanunun 208. maddesinin1. fıkrasında yer alan “memur olmayan e ş i ile” ibaresinden sonra gelmek üzere 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı K.H K.’nin 7 nci maddesiyle eklenenen, “ikiden fazla dahi olsa” ibaresi 6111 sayılı Kanunun 117. maddesiyle yürürlükten kaldırılmı ş tır.  Böylece aile yardımına müstehak çocukların ölmesi halinde sayı sınırlaması olmadan ölüm yardımı ödene ğ i verilebilecektir.  Buna göre, “Devlet memurlarından: memur olmayan e ş i ile (…) aile yardımı ödene ğ ine müstehak çocu ğ u ölenlere en yüksek Devlet memuru aylı ğ ı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sa ğ lı ğ ında bildiri ile gösterdi ğ i kimseye, e ğ er bildiri vermemi ş ise e ş ine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa karde ş lerine en yüksek Devlet memuru aylı ğ ının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödene ğ i verilir.

123 6111 SONRASI DEVLET PERSONEL BA Ş KANLI Ğ I BÜNYES İ NDE, KAMU PERSONEL B İ LG İ S İ STEM İ KURULMAKTADIR  6111 sayılı Kanunun 114. maddesiyle 657 sayılı Kanunun 231. maddeleri yürürlükten kaldırılmı ş tır. Eski düzenlemede, hem kamu personeli için hem de kurumların te ş kilat yapılarına ili ş kin olarak merkezi bir bilgi sistemi bulunmamaktadır. Yeni düzenleme ile, merkezi bir kamu personel bilgi sistemi kurulmaktadır.

124  Devlet Personel Ba ş kanlı ğ ı, kurulu ş kanunlarına ve bütçe türlerine ba ğ lı kalınmaksızın, tüm kamu kurum ve kurulu ş larının te ş kilat yapılarına ve personeline ili ş kin konularda, gerekli gördü ğ ü bilgi ve belgeleri kamu kurum ve kurulu ş larından talep eder. Kamu kurum ve kurulu ş ları bu bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.  Kamu kurum ve kurulu ş ları; atama, yer de ğ i ş tirme, görevde yükselme, unvan de ğ i ş ikli ğ i ve Devlet Personel Ba ş kanlı ğ ınca belirlenecek di ğ er personel hareketlerini bildirmek zorundadır.

125 6111 SONRASI  MEMURUN MUVAFAKATI ALINARAK VEYA ALINMAYARAK 6 AY İ Ç İ N BA Ş KA B İ R KURUMDA GÖREVLEND İ R İ LMES İ  6111 sayılı Kanunun 115. maddesiyle, 657 sayılı Kanunun Ek 8. maddesi ba ş lı ğ ıyla birlikte de ğ i ş tirilmi ş tir.  Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalı ş tıkları kurumun izni ile di ğ er kamu kurum ve kurulu ş larında a ş a ğ ıda belirtilen ş artlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

126  Yurtdı ş ında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirilece ğ i kurumda göreve ili ş kin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden bo ş bir kadronun bulunması ş arttır.  Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür (Önceden her ikisine de uymak zorundaydı).

127  Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdı ş ında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile di ğ er malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ili ş kileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder. (Önceden haklarını görevlendirildikleri kadrodan alır ve di ğ er kadronun haklarından yararlanırdı).  Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdı ş ında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir (Önceden herkes için 2 yıllık süre vardı).

128  Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması ş arttır (Önceden farklı olabiliyordu).  Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

129 6111 SONRASI  K İ T'LERDEL İ I SAYILI CETVELE TAB İ PERSONEL İ N EK ÖDEMES İ ARTTIRILIYOR (AM İ R İ N DÜ Ş ÜK MAA Ş ALMASININ ÖNÜNE GEÇECEK DÜZENLEME)  EMEKL İ OLURKEN YAPILAN ÖDEMEDE ARTI Ş MEYDANA GELM İŞ T İ R  TAM SÜREL İ SÖZLE Ş MEL İ PERSONELLE A İ LE YARDIMI ÖDENE Ğİ (KAMU KURUM VE KURULU Ş LARINDA SÖZLE Ş MEL İ PERSONEL OLARAK İ ST İ HDAM ED İ LENLER İ N DE A İ LE YARDIMI ÖDENE Ğİ NDEN YARARLANDIRILMASINA İ MKAN SA Ğ LANMI Ş TIR)  SEND İ KAYA ÜYE OLUP ÜYEL İ K ÖDENT İ S İ KES İ LEN KAMU GÖREVL İ LER İ NE 3 AYDA B İ R TOPLU SÖZLE Ş ME PR İ M İ ÖDEMES İ YAPILACAK

130 6111 SONRASI  SÖZLE Ş MEL İ PERSONEL İ N SEND İ KA VE ÜST KURULU Ş LAR KURMA VE BUNLARA ÜYE OLMA HAKKI AÇIKÇA DÜZENLENM İŞ T İ R.  SÖZLE Ş MEL İ PERSONEL İ N SEND İ KAL FAAL İ YET YASA Ğ I KALKMI Ş TIR

131 6111 SONRASI  SÖZLE Ş MEL İ PERSONELLER İ N SÖZLE Ş MELER İ N DE DAMGA VERG İ S İ KALDIRILMI Ş TIR  M İ LL İ GÜVENL İ K AKADEM İ S İ NDE OKUYAN MEMURLARA ATAMADA VER İ LEN ÖNCEL İ K KALDIRILDI.

132 İL DIŞINA ÇIKIŞI İZİNE BAĞLAYAN DÜZENLEME KALDIRILDI

133


"657 SAYILI KANUN 6111 SAYILI KANUN SONRASI. MADDE 2/2 (AMAÇ) 6576111 SONRASI 657  Bu Kanunun uygulanmasını göstermek veya emretti ğ i hususları belirtmek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları