Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİGORTALI TESCİL VE HİZMET DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİGORTALI TESCİL VE HİZMET DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 SİGORTALI TESCİL VE HİZMET DAİRE BAŞKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTALI TESCİL VE HİZMET DAİRE BAŞKANLIĞI ARALIK 2010

2 SUNUM PLANI * Sigortalı statüleri * Sigortalılık başlangıcı ve bildirim * Sigortalılığın sona ermesi ve bildirim * GSS Tescil ve Aktivasyon İşlemleri

3 SİGORTALILIK STATÜLERİ
Sigortalılık Kanunun 4 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Hizmet akdi ile çalıştırılanlar 4 üncü maddenin (a) bendi kapsamında, Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar 4 üncü maddenin (b) bendi kapsamında, Devlet memurları 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

4 SİGORTALILIK STATÜLERİ
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce: 506 ve 2925 sayılı Kanunlara tâbi olanlar, 4 maddesinin (a) bendi kapsamında, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tâbi olanlar, 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında, 5434 sayılı Kanununa tâbi olanlar 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında sigortalı kabul edilecektir.

5 657 SAYILI KANUNDA İSTİHDAM ŞEKİLLERİ
A) Memur B) Sözleşmeli Personel C) Geçici Personel D) İşçiler

6 Kamu İdarelerinin Kadro ve Pozisyonlarında sürekli ya da sözleşmeli olarak çalışıp 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

7 KAMUDA İSTİHDAM ŞEKİLLERİ VE SOSYAL GÜVENLİK STATÜLERİ
657 S.K. İSTİHDAM ŞEKİLLERİ 1) 657 S.K. 4/A MEMUR 2) 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3) 657 S.K. 4/C GEÇİCİ PERSONEL 4) 657 S.K. 4/D İŞCİLER 5510 S.K. SİGORTALILIK STATÜSÜ 5510 S.K. 4/1-c sigortalı 5510 S.K. 4/1-a sigortalı

8 5434 SAYILI KANUNA GÖRE 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bu kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; a) 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi iken, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar ile hak sahipleri, b) 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanununla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 5510 SAYILI KANUNA GÖRE Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında bu kanunla getirilen hükümler uygulanacaktır.

9 Örnek 1) tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi göreve başlayan ve bu tarihten itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişi hakkında hangi kanun hükümleri uygulanacaktır.

10 Örnek 1 Devamı Sigortalının ilk defa memuriyete başladığı tarih 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı ekim aybaşından sonra ( ) olduğundan, hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

11 Örnek 2) tarihinde öğretmen olarak 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan ve halen bu görevi devam eden sigortalı hakkında hangi Kanun hükümleri uygulanacaktır.

12 Örnek 2 Devamı 5510 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca Ekim 2008 aybaşı itibariyle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan sigortalı hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca bu kanunla yürürlükten kaldırılan mülga hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

13 Örnek 3) tarihleri arasında 5434 sayılı Kanuna, tarihleri arasında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak çalışan ve tarihinde Devlet memuru olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yeniden göreve başlayan sigortalı hakkında hangi Kanun hükümleri uygulanacaktır.

14 Örnek 3 Devamı Göreve başladığı tarihinden itibaren 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olan sigortalının 2008 yılı Ekim aybaşından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunması nedeniyle hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici 4.maddesi uyarınca bu kanunla yürürlükten kaldırılan mülga hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

15 Örnek 4: tarihleri arasında vekil öğretmen olarak görev yapan ve tarihinde Devlet memuru olarak yeniden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlayan sigortalı hakkında hangi kanun hükümleri uygulanacaktır.

16 Örnek 4 devamı Sigortalının tarihleri arasında vekil öğretmen olarak geçen daha önceki görevi sırasında tam kesenek kesilmemiş olsa dahi 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre iştirakçi sayıldığından, ikinci kez devlet memuru (4/1-c sigortalısı) olarak göreve başladığı tarihten itibaren sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükmü uyarınca hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

17 Örnek 5: tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak olarak göreve başlayan sigortalı hakkında hangi kanun hükümleri uygulanacaktır.

18 Örnek 5 Devamı Aylıkları ayın 15’inde ödenen Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev yapan bu sigortalı için 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olacaktır. tarihleri arasında geçen çalışmaları sırasında tam kesenek kesilmemiş olsa dahi 5434 sayılı kanun hükümlerine göre iştirakçi sayıldığından, göreve başladığı tarihten itibaren geçici 4 üncü madde hükmü uyarınca hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

19 Örnek 6: tarihleri arasında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanuna tabi sigortalı olarak çalışan ve tarihinde 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında göreve başlayan sigortalı hakkında hangi kanun hükümleri uygulanacaktır.

20 Örnek 6 devamı Sigortalının sayılı Kanunu yürürlüğünden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmetinin bulunmaması nedeniyle , göreve başladığı tarihinden itibaren hakkında sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

21 SİGORTALI BİLDİRİMİ VE TESCİLİ

22 SİGORTALI BİLDİRİMİ VE TESCİLİ
2-) 5510 SAYILI KANUNA GÖRE 5510 sayılı Kanun 4/1 (c) bendi kapsamında sigortalı çalışanların sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma e-sigorta yoluyla bildirimleri yapılır. Bunlardan, yer değiştirme suretiyle farklı işyerine atananlar ile bir kurumdan diğer kuruma naklen atanarak çalışmaya başlayanlar için sigortalı işe giriş bildirgesi verilir. ANCAK, AYNI KAMU İDARESİNİN FARKLI BİRİMLERİ ARASINDAKİ NAKLEN TAYİN VE GÖREVLENDİRMELERDE SİGORTALI TEKRAR İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE BİLDİRİM YAPILMAZ. SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ HALİNDE İLGİLİ KAMU İDARESİNE 102 İNCİ MADDE GEREGİNCE İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAKTIR. 1-) 5434 SAYILI KANUNA GÖRE 5434 sayılı Kanunda iştirakçilerin bildirimi ve tescili ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Kurumlarca göreve başlatılan iştirakçiler hakkında “Emeklilik Sicil Bildirim Formu” düzenlenerek gönderildiğinde veya daha sonraları Kurumlarca şifre alınarak internet ortamında gerekli bilgiler girildiğinde Emeklilik Sicil numarası verilmiştir.

23 SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ

24 SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ
1-) 5434 SAYILI KANUNA GÖRE; İştirakçilerin-sigortalıların her ne sebep ve suretle olursa olsun (istek, yaş haddi , sicilen re’sen, malülen emekliye sevk, ölüm, istifa, çekilme v.b.) görevlerinin sona ermesi halinde görevleri ile ilişkilerinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren iştirakçilikleri sona ermektedir.

25 SAYILI KANUNA GÖRE; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışanların sigortalılıkları, 1) İstifa, müstafi sayılma, göreve son v.b. nedenlerle görevinden ayrılanların görevden ayrıldıkları tarihten,

26 ÖRNEK İlk defa 21/10/2008 tarihinde memur olarak göreve başlayan ve 9/12/2010 tarihinde istifaen görevinden ayrılan sigortalının görevinden ayrıldığı tarih itibarıyla sigortalılığı sona erecektir.

27 2- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE; itibaren sona erer.
2) Ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde, görev aylıklarının kesildiği tarihi takip eden aybaşından, itibaren sona erer.

28 2- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE; ÖRNEK
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c) bendi kapsamında tarihinde göreve başlayan ve sigortalılığı devam etmekte iken tarihinde vefat eden sigortalının tarihinde sigortalılığı sona erecektir

29 2- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE; itibaren sona erer.
3) tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihi takip eden aybaşından, itibaren sona erer.

30 Örnek tarihinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında öğretmen olarak göreve başlayan ve sigortalılığı devam etmekte iken tarihinde 657 sayılı Kanunun 105. maddesi uyarınca sıhhi izin süresini dolduran sigortalının, sigortalığı tarihinde sona erdirilecektir.

31 SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRİM YÜKÜMLÜĞÜ

32 SİGORTALILIĞIN SONA ERME BİLDİRİM YÜKÜMLÜĞÜ
1-) 5434 SAYILI KANUNA GÖRE; 5434 sayılı Kanunda iştirakçiliği sona erenlerin bildirimi ile ilgili herhangi bir yükümlülük bulunmamaktadır. Dış Genelgeler ile görevlerinden ayrılan iştirakçilerin bildirimi ve hizmet belgelerinin düzenlenerek gönderilmesi istenilmiş ise de, bazı kamu kurum ve kuruluşları dışında diğer kurumlarca uygulanmamıştır

33 2) 5510 SAYILI KANUNA GÖRE-1 Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, “sigortalı işten ayrılış bildirgesi” ile sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde e-sigorta yoluyla Kuruma yapılır.

34 2) 5510 SAYILI KANUNA GÖRE-2 Örnek) 4/1-c kapsamında görev yapmakta iken tarihinde istifaen görevinden ayrılan sigortalı ( A ) nın “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi”nin Kurumunca görevinden istifaen ayrıldığı günü takip eden tarihinden itibaren 10 gün içinde (en geç tarihine kadar ) e-sigorta yoluyla Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

35 2) 5510 SAYILI KANUNA GÖRE-3 . Yer değiştirme suretiyle bir kurumdan diğer bir kuruma nakledilenler hakkında “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” ile gerekli bildirimlerin yapılması gerekmektedir. SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ HALİNDE İLGİLİ KAMU İDARESİNE 102 İNCİ MADDE GEREGİNCE İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAKTIR.


"SİGORTALI TESCİL VE HİZMET DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları