Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlk sayfaya geç GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ F F Personel Dairesi Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlk sayfaya geç GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ F F Personel Dairesi Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 İlk sayfaya geç GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ F F Personel Dairesi Başkanlığı

2 İlk sayfaya geç n Kamu Personel Sistemimizin Başlıca Yasaları u 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu u 926 sayılı T.S.K. Personel Kanunu u 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu u 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu u 399 sayılı K.H.K. (K.İ.T.’ler )

3 İlk sayfaya geç n 657 sayılı D.M.K., u 1965 Yılında yürürlüğe konulmuştur. u Kapsamında en fazla personel bulunan yasamızdır. u Kamu personel sistemimizin temel yasasıdır.

4 İlk sayfaya geç n Temel İlkeler u Sınıflandırma u Kariyer u Liyakat

5 İlk sayfaya geç n İstihdam Şekilleri u Memur u Sözleşmeli Personel u Geçici Personel u İşçi

6 İlk sayfaya geç n Ödev ve sorumluluklar u Sadakat u Tarafsızlık ve Devlete bağlılık u Davranış ve işbirliği u Amir sorumluluğu u Memur sorumluluğu u Kişisel sorumluluk ve zarar u Mal bildirimi u Basına bilgi ve demeç verme u Resmi araç, belge vb. görev mahallinde tutma

7 İlk sayfaya geç n Genel Haklar u Uygulamayı isteme u Güvenlik u Emeklilik u Çekilme u Müracaat, şikayet ve dava açma u Sendika kurma u İzin u Kovuşturma ve yargılama u İsnat ve iftiralara karşı koruma

8 İlk sayfaya geç n Yasaklar u Toplu eylem ve hareketlerde bulunma u Grev u Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyette bulunma u Hediye alma, menfaat sağlama u Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama u Gizli bilgileri açıklama

9 İlk sayfaya geç n Sınıflar u Genel İdare Hizmetleri Sınıfı u Teknik Hizmetler Sınıfı u Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı u Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı u Avukatlık Hizmetleri Sınıfı u Din Hizmetleri Sınıfı u Emniyet Hizmetleri Sınıfı u Yardımcı Hizmetler Sınıfı u Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı u Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı

10 İlk sayfaya geç n Memuriyete Giriş ve İlerleme u İlkokul mezunları 15/1-------7/Son u Ortaokul mezunları 14/2-------5/Son u Lise mezunları 13/3-------3/Son u Teknik Lise mezunları 12/2------ 3/Son u Ön lisans mezunları 10/2------ 1/Son u 4 Yıllık Lisans mezunları 9/1------ 1/Son u 6 Yıllık Lis. mezunları 9/3------ 1/Son

11 İlk sayfaya geç n Devlet Memurluğuna Giriş Şartları u T.C. Vatandaşı olmak u Yaş (En az 18 yaşını doldurmuş olmak) u Öğrenim (En az ilköğrenim mezunu olmak) u Kamu haklarından mahrum olmamak u Memurluğa engel suçlardan hükümlü olmamak u Askerlik durumuyla ilgisi bulunmamak u Sağlık durumu memuriyete engel olmamak

12 İlk sayfaya geç n Devlet Memurluğu Giriş Sınavı u KPSS uygun görülen tarihlerde yapılmaktadır. u KPSS sonuçları 2 yıl süreyle geçerlidir. u A grubu kadrolar için KPSS den sonra kurumlarca giriş sınavı yapılabilmektedir u B grubu kadrolar için KPSS den sonra yerleştirme işlemi yapılmaktadır. u Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. u Özürlülerin göreve alınmaları ilgili Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir

13 İlk sayfaya geç n Adaylık u İlk defa memurluğa alınanlar memur adayı olarak atanmaktadır. u Adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamamaktadır. u Adaylık süresi içinde başka kurumlara nakil yapılmamaktadır. u Adaylar temel ve hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaktadır. u Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. u Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. u Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar. u Adaylık bitiminde asli memurluğa atanılmaktadır.

14 İlk sayfaya geç n İstisnai memurluk u Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan kadrolar istisnai memurluk olarak düzenlenmiştir. u Bu kadrolara atanacaklar hakkında atama, sınavlar, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi hükümleri uygulanmamaktadır. u Atanılan kadrolar kişiler için kazanılmış hak sayılmamaktadır.

15 İlk sayfaya geç n Göreve Başlama Süresi u İkametgahın bulunduğu yerdeki bir göreve atananlar, tebliğ gününü izleyen gün, başka bir yerdeki göreve atananlar tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde göreve başlarlar. u Açıktan atananlardan süresi içinde mazeretsiz olarak göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Bunlar 1 yıl süreyle memur olarak istihdam edilmez. u Bu durumdakilerin mazeretleri sebebiyle göreve başlamama halinin 2 ayı geçmesi durumunda da atamaları iptal edilir.

16 İlk sayfaya geç n Kademe İlerlemesi Şartları u Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmak u Bulunulan derecede ilerlenebilecek bir kademenin bulunması u Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

17 İlk sayfaya geç n Derece Yükselmesi Şartları u Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması u Bulunulan derecede en az 3 yıl, bu derecenin üçüncü kademesinde en az 1 yıl bulunmak u Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş,

18 İlk sayfaya geç n “Asansör Yükselme” (68/B) u 1 inci dereceli ve 5300 ve daha yüksek ek göstergeli kadrolara atanabilmek için 12 yıl, u 1 ve 2 nci dereceli ve ek göstergesi 5300’den az olan kadrolara atanabilmek için 10 yıl u 3 ve 4 üncü dereceli kadrolara atanabilmek için 8 yıl asgari hizmet süresine sahip olmak ve yükseköğrenim görmüş olmak gerekmektedir. u Bu madde hükmü Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında uygulanmamaktadır.

19 İlk sayfaya geç n Geçişler Memurlar, u Bir sınıftan başka bir sınıftaki bir kadroya u Yer değiştirme suretiyle u Karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle u Başka kurumdaki bir kadroya atanabilirler.

20 İlk sayfaya geç n Yurtdışında Eğitim u Devlet memurları yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak ve staj yapmak üzere yurt dışına gönderilebilirler. u Devlet memurları yurt dışına ya bütçe imkanları çerçevesinde ya da dış burslara dayalı olarak gönderilirler. u Şahsen özel burs sağlayanlar aylıksız izinli sayılırlar. Kurumlarınca gönderilenlere Yurt içi ve yurt dışı aylıkları belli oranlarda (%60 ve 2/3) ödenir.

21 İlk sayfaya geç n Yurtdışında Görev Alma u Memurlar kurumlarının onayı ile yabancı ülkelerde veya uluslar arası kuruluşlarda bakanlığın teklifi ve Başbakanın izniyle görev alabilirler. u Bu şekilde görev alan memurlara yabancı ülkelerde 10 yıla kadar, uluslar arası kuruluşlarda 21 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. (Her 3 yılda bir Başbakanın izni alınır.)

22 İlk sayfaya geç n Vekalet Görevi u Memurların geçici olarak (İzin, geçici görev, disiplin cezası, görevden uzaklaştırma) görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden / dışından veya açıktan vekil atanabilir. u Yukarıda sayılan gerekçelerle aynı kurumdan atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, diğer kurumlardan ve açıktan atananlara ise göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

23 İlk sayfaya geç n Bazı görevler dışında memurlara ikinci görev verilememektedir. n Memurlara ücretli ek ders görevi verilebilir. n Memura vekalet, ikinci görev ve ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. n Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz.

24 İlk sayfaya geç n Çekilme u Usulüne uygun olarak çekilenler 6 ay geçmeden u Yerlerine atananların gelmesini beklemeden görevlerinden ayrılanlar ve çekilmiş sayılanlar 1 yıl geçmeden u Çekilmede devir teslim yükümlülüklerine uymayanlar 3 yıl geçmeden u Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme prosedürüne uymayanlar hiçbir şekilde memurluğa alınmazlar.

25 İlk sayfaya geç n Memurluğu Sona Erdiren Haller u Memurluktan çıkarılma u Memurluğa alınma şartlarının taşınmadığının sonradan anlaşılması veya kaybedilmesi u İstifa u Emeklilik u Ölüm

26 İlk sayfaya geç n İzinler u Yıllık izin u Mazeret izni u Hastalık izni u Aylıksız izin

27 İlk sayfaya geç n Yıllık İzin u Hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 20, 10 yıldan fazla olanlar için 30 gün izin verilir. u Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada kullanılabilir. u Öğretmenlere yaz tatilinden başka ayrıca yıllık izin verilmez. u Radyoaktif ışınlara maruz kalanlara ayrıca 1 ay daha sağlık izni verilir.

28 İlk sayfaya geç n Mazeret İzni u Doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta (ya da 3+13, çoğul gebelikte 10+8), u Çocuk 1 yaşına gelinceye kadar emzirme amacıyla ilk 6 ay günde 3 saat, ikinci 6 ay günde 1,5 saat u Çocuğu olan erkek memura 10 gün, u Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, ebeveyninin, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 7 gün, u Zorunlu hallerde 10 gün

29 İlk sayfaya geç n Hastalık İzni u Memurlara raporla belgelemek kaydıyla 12 aya kadar, uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklarda da 18 aya kadar hastalık izni verilebilir. u Bu süreler gerektiğinde bir katına kadar uzatılabilir. u Bu süre sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. u Görevinden dolayı saldırıya veya kazaya uğrayan memurlar iyileşinceye kadar izinli sayılır. u Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

30 İlk sayfaya geç n Aylıksız İzin u Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir. u Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. u Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmi dört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir. u Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. u Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlikleri süresince aylıksız izinli sayılır. u Sendika yöneticiliği durumunda da aylıksız izin verilmektedir.

31 İlk sayfaya geç n Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

32 İlk sayfaya geç n Disiplin Cezaları u Uyarma u Kınama u Aylıktan kesme (1/30 - 1/8) u Kademe ilerlemesinin durdurulması(1-3 yıl) u Devlet memurluğundan çıkarma

33 İlk sayfaya geç n Ceza Verme Yetkisi u Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından, u Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası disiplin kurulu kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir tarafından, u Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin isteği üzerine yüksek disiplin kurulu kararı ile verilmektedir.

34 İlk sayfaya geç n Zamanaşımı u Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında 1 ay içinde u Devlet memurluğundan çıkarma cezasında ise 6 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı u Disiplin cezasını gerektiren fiil veya halin işlendiği tarihten itibaren her halde 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

35 İlk sayfaya geç n Karar Süresi u Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezasını gerektiren durumlarda soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün u Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren durumlarda disiplin kurulunca dosya kendisine geldikten sonra 30 gün u Memurluktan çıkarma cezasını gerektiren durumlarda yüksek disiplin kurulunca dosya kendisine geldikten sonra 6 ay içinde karar verilir.

36 İlk sayfaya geç n Disiplinle İlgili Diğer Hususlar u Devlet memuruna 7 günden az olmamak üzere savunma hakkı verilmeden disiplin cezası verilemez. u Disiplin kovuşturması ile ceza kovuşturması bir arada yürütülebilir. u Uyarma ve kınama cezalarında 5 yıl, diğerlerinde 10 yıl sonra verilen cezaların özlük dosyasından silinmesi istenebilir. u Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.

37 İlk sayfaya geç n Görevden Uzaklaştırma Yetkisi u Atamaya yetkili amir u Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri u İllerde valiler u İlçelerde kaymakamlar

38 İlk sayfaya geç n Göreve Başlatılmanın Zorunlu Olduğu Haller u Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir ceza verilenler u Yargılamanın men’ine veya beraatına karar verilenler u Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar u Memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler

39 İlk sayfaya geç n Görevden Uzaklaştırmada Diğer Hususlar u Görevden uzaklaştırılan memur hakkında 10 gün içinde soruşturmaya başlanması şarttır. u Görevden uzaklaştırılan memurlara aylıklarının 2/3 ü ödenir. u Soruşturmaya konu fiillerin hizmetin devamına engel olmadığı hallerde görevden uzaklaştırma tedbiri her zaman kaldırılabilir. u Görevden uzaklaştırma, disiplin kovuşturması nedeniyle en çok 3 ay devam edebilir, ceza kovuşturması nedeniyle ise her 2 ayda bir durumu değerlendirilerek hakkında bir karar verilir.

40 İlk sayfaya geç n Memurların Mali ve Sosyal Hakları u Aylık u Zamlar u Tazminatlar u Sosyal Hak ve Yardımlar

41 İlk sayfaya geç n Aylık u Gösterge x Aylık Katsayısı u Ek Gösterge x Aylık Katsayısı n Taban Aylığı u T. Aylık Katsayısı x 1000 n Kıdem Aylığı u K. Yılı x 20 x Aylık Katsayısı

42 İlk sayfaya geç n Zamlar u İş Güçlüğü Zammı u İş Riski Zammı u Eleman Temininde Güçlük Zammı u Mali Sorumluluk Zammı n ( Puan x Yan Ödeme Katsayısı)

43 İlk sayfaya geç n Göstergeler u Dereceler itibariyle aylığın hesaplanmasında esas alınacak göstergeler, DMK 43 üncü maddede düzenlenmiştir. n Ek Göstergeler u Unvanlar ve hizmet sınıfları itibariyle aylığın hesaplanmasında esas alınacak ek göstergeler DMK’ na ekli I ve II sayılı Cetvellerde gösterilmiştir.

44 İlk sayfaya geç n Tazminatlar u Özel Hizmet Tazminatı u Eğitim, Öğretim Tazminatı u Din Hizmetleri Tazminatı u Emniyet Hizmetleri Tazminatı u M. İ. A. H. Özel Hizmet Tazminatı u Denetim Tazminatı u Adalet Hizmetleri Tazminatı u Dışişleri Hizmet Tazminatı n En yüksek Devlet memuru aylığının belli yüzdesi olarak ödenmektedir.

45 İlk sayfaya geç n En Yüksek Devlet Memuru Aylığı u (Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı

46 İlk sayfaya geç n Makam Tazminatı u DMK’ na ekli IV sayılı Cetvelde unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan göstergeler esas alınarak Makam Tazminatı ödenmektedir. u Makam Tazminatı göstergeleri 15.000 - 1.000 arasında değişmektedir. u Makam Tazminatı ödemelerinde bu göstergelerin aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınmaktadır.

47 İlk sayfaya geç n Temsil Tazminatı u 4005 sayılı Kanuna göre Makam Tazminatı gösterge rakamı 7.000-30.000 arasında olan kamu görevlilerine Temsil Tazminatı ödenmesi öngörülmektedir. u Temsil Tazminatı gösterge rakamları 17.000 - 30.000 arasında belirlenmiş olup, bu gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan tutarda Temsil Tazminatı ödenmektedir.

48 İlk sayfaya geç n Görev Tazminatı u 631 sayılı KHK’ ye göre Makam Tazminatı alıp da Temsil Tazminatından yararlanamayan personele Görev Tazminatı ödenmesi öngörülmektedir. u Görev Tazminatı gösterge rakamları 7.000 - 15.000 arasında belirlenmiş olup, bu gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan tutarda Görev Tazminatı ödenmektedir.

49 İlk sayfaya geç n Aile Yardımı Ödeneği u Çalışmayan eş için 1500, her bir çocuk için 250 rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda aile yardımı ödenmektedir. u Çocuk için aile yardımı ödeneği, 0 - 6 yaş grubunda bir kat artırılarak ödenmektedir. u Evlenmemiş kız çocukları ile malul çocuklara süresiz olarak bu yardım ödenmektedir. u Çocuklar için 25 yaşın doldurulması, evlenilmesi, menfaat karşılığı çalışılması durumunda bu yardım ödenmemektedir.

50 İlk sayfaya geç n Doğum Yardımı Ödeneği Çocuğu dünyaya gelen memurlara 2.500 rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda Doğum Yardımı ödeneği verilmektedir. n Ölüm Yardımı Ödeneği Memurun eşi ile aile yardımına müstahak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı tutarında, kendisinin ölümü halinde ise en yüksek Devlet memuru aylığının iki katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilmektedir.

51 İlk sayfaya geç n Diğer Yardımlar u Tedavi Yardımı (DMK 209 mülga) u Cenaze Giderlerinin Karşılanması u Giyecek Yardımı u Yiyecek Yardımı

52 İlk sayfaya geç n Yabancı Dil Tazminatı Bilinen her yabancı dil için yapılacak yabancı dil seviye tespit sınavı sonucuna göre; u A -1 (96-100) düzeyinde olanlara 1.200, u A-2 (90-95) düzeyinde olanlara 900, u B (80-89) düzeyinde olanlara 600, u C (70-79) düzeyinde olanlara 300 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda yabancı dil tazminatı ödenmektedir.

53 İlk sayfaya geç TEŞEKKÜRLER.


"İlk sayfaya geç GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ F F Personel Dairesi Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları