Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri"— Sunum transkripti:

1 Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri
Mevzuat Düzenlemeleri ve Sayıştay İçtihatları Taner ERASLAN P. Serkan AYHAN Mart / 2013

2 SORULAR: Belediye bütçesinden içilen çayın bedeli, kamu zararı mıdır?
Ödeme emrinde harcama yetkilisi kim olacak? Kim Öder? Başkan, Harcama yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, İçen, Müteahhit

3 …düğün, sünnet vb törenlerde, altın hediye ettiğini ve hediyelerin parasını belediye bütçesinden karşıladığını, bu durumun ilçede çeşitli dedikodulara vesile olduğunu, bu nedenle belediye başkanından şikâyetçi olduğunu dile getirmiştir.

4 5018 sayılı Kanun’da “Kamu gideri” (Madde-3)
“g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması” T.C. Anayasa Madde 127 – Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. 5018 sayılı Kanun’da “Kamu gideri” (Madde-3) Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, Sosyal güvenlik katkı payları, İç ve dış borç faizleri, Borçlanma genel giderleri, Borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar, Ekonomik, malî ve sosyal transferler, Verilen bağış ve yardımlar, Diğer giderleri, Belediyenin giderleri arasında sayılmayan bir ödemenin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün olmadığı hakkında. Bu nedenle bahse konu harcama, kamu gideri vasfını taşımadığından; bu harcamanın, Belediye bütçesinden ödenmesi, kamu zararına sebebiyet vermiştir. …” Açıklanan gerekçelerle … kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine karar verildi.

5 5393 sayılı Kanun’a göre “Belediyenin giderleri”
(Madde-60) a) Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler. b) Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler. Sayıştay 1. Daire Kararı “Belediyenin giderleri arasında sayılmayan bir ödemenin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün olmadığı hakkında. Bu nedenle bahse konu harcama, kamu gideri vasfını taşımadığından; bu harcamanın, Belediye bütçesinden ödenmesi, kamu zararına sebebiyet vermiştir. Açıklanan gerekçelerle … kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine karar verildi.” Belediyenin giderleri arasında sayılmayan bir ödemenin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün olmadığı hakkında. Bu nedenle bahse konu harcama, kamu gideri vasfını taşımadığından; bu harcamanın, Belediye bütçesinden ödenmesi, kamu zararına sebebiyet vermiştir. …” Açıklanan gerekçelerle … kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine karar verildi.

6 Sayıştay – Karar : 1 “Belediyenin giderleri arasında sayılmayan bir ödemenin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün olmadığı hakkında: Bu nedenle bahse konu harcama, kamu gideri vasfını taşımadığından; bu harcamanın, Belediye bütçesinden ödenmesi, kamu zararına sebebiyet vermiştir. Açıklanan gerekçelerle … kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine karar verildi.” Sayıştay 1. Daire Kararı Sayıştay – Karar : 2 İlam hükmünün gerekçesi, seçilmiş bir organ olan Belediye Başkanlığına vekalet eden kişiye ödenek ödenmesine izin veren bir mevzuat hükmü bulunmamasına dayanmaktadır. Dilekçinin atıf yaptığı tutanak sayılı Temyiz Kurulu kararında, herhangi bir yasal düzenlemenin bulunmadığı bu konuda, boşluğun yargı içtihatlarına göre doldurulması gerektiği, yargı içtihatlarında ödemenin yapılabilmesi için meclis kararının bulunması gerektiğine hükmedildiği belirtilerek, meclis kararı olmadan başkan vekiline vekil ödeneği yerine başkan ödeneği ödendiği için tazmin hükmedilen fark tutarın tasdikine karar verilmiştir.  Bir giderin yapılabilmesi ancak buna izin veren bir mevzuat hükmünün bulunmasına bağlıdır. Bu konuda mevzuatta bir hüküm bulunmamaktadır. Bütçeye konulan herhangi bir ödenek o ödemeye yasal dayanak kazandırmaz. Ayrıca Başkan Vekilinin ödeneği ile, Belediye Başkanının görevde olmadığı günler için yerine vekalet edilen günler için yapılan vekalet ödemeleri birbirinden ayrı hususlardır. Bu nedenlerle, yerinde olan tazmin hükmünün TASDİKİNE, ( tarih ve sayılı Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı)

7

8 6. Daire Karar Tarihi : 17.6.2008 Tutanak No : 11719
Belediye tarafından düzenlenen tören, festival, kutlama gibi kültürel etkinliklerin yapılması amacıyla bir şahıstan kültür ve sanat danışmanlık hizmeti satın alınması karşılığında yapılan ödeme, 5393 sayılı Belediye Kanununun’ 60’ıncı maddesinin (I) bendinde “danışmanlık hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler” kapsamında bulunduğundan mevzuata aykırı bir husus bulunmadığına,

9 5216 Sayılı Kanunun 24. Maddesine göre;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 60/K Maddesine göre Belediye Giderleri Şunlardır: K)Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/O Maddesine göre Belediye Başkanının Görev Ve Yetkileri Şunlardır: O) Temsil Ve Ağırlama Giderleri İçin Ayrılan Ödeneği Kullanmak. 5216 Sayılı Kanunun 24. Maddesine göre; Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri Büyükşehir Belediyesinin giderleri arasında sayılmaktadır.

10 Temsil, Ağırlama ve Tören Giderlerinde Harcama Yetkilisi
5393 sayılı Kanunun 38. maddesinde temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak belediye başkanının görev ve yetkileri arasında sayılmış olduğundan söz konusu ödeneklerin kullanılmasında belediye başkanı harcama yetkilisi olacaktır. Yetki devri Madde 42- Belediye başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir

11 657 SAYILI KANUN 147. Madde «d» bendi Temsil giderleri: Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara temsili mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen parayı,

12 657 SAYILI KANUN Temsil giderleri ve yönetmeliği Madde 179 – Hangi kurumlarda hangi sınıf ve kadrolardaki Devlet memurlarının görevler icabı temsili mahiyette masraf yapabilecekleri ve bu masrafların sarfı ile ilgili usul ve şartlar ve bunların sarf alanları ilgili kurumların görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.

13 Madde 11 - Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
3152 Sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunun Yetki Maddesi  Madde 11 - Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:     a) Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlığa verilmiş olan görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11. maddesiyle İçişleri Bakanlığına verilen yetkiye istinaden tarih ve sayılı Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi çıkarılmıştır.  Madde 11 - Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:     a) Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlığa verilmiş olan görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek,

14 GENEL KURALLAR Temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini belediye başkanının takdirine tabidir. Bu giderlerin yapılmasını gerektiren tören veya toplantıya belediye başkanının katılması şartı aranmaz. Ağırlama ve toplantılara katılan davetlilere ait listenin sarf evrakına eklenmesi zorunlu değildir. Yapılması belde için de gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikah, ölüm gibi) harcama yapılabilir.

15 TEMSİL GİDERLERİ Temsil giderleri görevle ilgili olmak şartıyla aşağıda sayılan hususlarda yapılabilir: a) Beldede başarılı çalışmaları görülenler için toplantılar düzenlenmek, b) Kupa ve benzeri teşvik uygulamalarında bulunmak, c) Gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek, d) Belde'de göreve başlayan veya ayrılan protokole dâhil kişiler için toplantılar düzenlenmek ve hediye vermek,

16 Ağırlama giderleri beldenin misafiri durumunda olan;
AĞIRLAMA GİDERLERİ Ağırlama giderleri beldenin misafiri durumunda olan; a) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyeleri, b) Hükümet Merkezi veya diğer illerin protokole dâhil kişiler, c) Yabancı Ülke Temsilcileri veya konuklar, d) Sanat, bilim, kültür ve spor dallarında temayüz etmiş kişiler, e) Basın mensupları, f) Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar ile bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için, geleneklere ve davetin şümulüne göre, ağırlama, konuklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır.

17 TÖREN GİDERLERİ Aşağıda belirtilen törenlerin gerektirdiği giderlerin tümü veya bir kısmı, tören komitesinin kararı ile ödenebilir: a) Resmi ve dini bayramlar ile anma günleri, b) Beldenin kurtuluş günleri, c) Festival ve fuarlar, d) Beldenin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak temel atma ve açılış günleri, e) Milli mücadeleye ait önemli günler,

18 DİĞER GİDERLER Yukarıdaki temsil, ağırlama ve tören giderlerine ilişkin belirtilen giderler dışında kalan ve yapılması belde için gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikah, ölüm gibi) de harcama yapılabilir.

19 BÜTÇE KODLARI      Temsil Giderleri Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 03.6.2       Tanıtma Giderleri   Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri

20 *** Analitik Bütçe Sınıflandırması Rehberi***
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü internet sayfası *** Analitik Bütçe Sınıflandırması Rehberi***

21 Cari Yıl Bütçe Çağrısı

22 2012 – 2014 Bütçe Çağrısı Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

23 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü
*** Detaylı Hesap Planı***

24

25 03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
Temsil Giderleri Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri : - Makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdiri esas olmak suretiyle temsil ve ağırlamanın gerektirdiği her türlü giderler ile cenaze törenleri için satın alınacak çiçek bedelleri ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan kiralanan madeni çelenklerin kira bedelleri, - Yabancı temsilciler ve konukların geleneklere ve davetin şümulüne göre ağırlama, konutlama ve bu işlerle ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle, verilecek ziyafet, hediye, çiçek, bahşiş, taşıma giderleri ile ziyafetlerin gerektirdiği giderler,

26 - Ulusal gün ve bayramlarda yapılmakta olan benzeri törenlere ilişkin giderler, Dumlupınar, Çanakkale, Zafer Bayramı ve benzeri anma törenleri ile Silahlı Kuvvetler açılış ve sancak devir teslim törenleri ile üniversitelerin açılış törenlerinin gerektirdiği giderler, - Makamın gerekli gördüğü temsil, ağırlama, hediye, tören giderleri ile yine temsil amaçlı olmak üzere, spor faaliyetlerine, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri, Temsil amaçlı fuarlarla ilgili olmak üzere ve başka ekonomik kodlardan karşılanması mümkün olmayan yolluk, kira gibi diğer giderler, Yurtdışından ülkemize davet edilen sanatçı ve toplulukların yol parası, konuklama, iaşe vb. giderler, - Yukarıda sayılanların dışında kalan temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri, bu bölüme kaydedilecektir.

27 Tanıtma Giderleri Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri : - Yurdumuza çağrılmalarında yarar umulan yabancılar ile yabancı basın, radyo ve televizyon organları heyet ve mensuplarının yurt içindeki ağırlama, konutlama ve gezi giderleri ile zaruri görüldüğü takdirde geliş ve dönüş bilet ücretleri, - Yıllık programların ve bütçelerin koordinasyon, uygulama ve izlenmesi ile ilgili alım ve giderleri ile bütçe hazırlama sürecinde yapılacak tanıtma ve ikram giderleri; plan, program ve bütçelerin ulusal çap ve seviyede tanıtılması ile ilgili her türlü basın, yayın, baskı, konferans, broşür, radyo, televizyon, film, fotoğraf, vesair araç ve malzeme giderleri, - Ekonomik ağırlıklı tanıtım faaliyetleri çerçevesinde ticaret heyeti, alım heyeti ve ihraç ürünlerinin tanıtım hizmetleri ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak organizasyonlara ilişkin tanıtma giderleri (yolluklar hariç), - Ülkemizin yatırım imkanlarının yabancılara tanıtılması ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artırılmasını sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışında yapılacak toplantı, seminer, konferans vb. organizasyonlar ve bunlara ilişkin baskı, yayın, broşür vb. araç, gereç ve malzeme giderleri, ağırlama, konaklama ve bu işlemle ilgili hazırlıkların gerektirdiği her türlü giderler (yolluklar hariç), - Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama, tören giderleri dışında kalan ve tanıtma amaçlı olmak üzere, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri ile tanıtmaya yönelik reklam giderleri, - Tanıtma amaçlı fuarlarla ilgili olmak üzere ve başka ekonomik kodlardan karşılanması mümkün olmayan yolluk, kira gibi diğer giderler, ….. - Yukarıda sayılanların dışında kalan tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri, bu bölüme kaydedilecektir.

28 HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ AÇISINDAN TEMSİL, TÖREN, AĞIRLAMA GİDERLERİ

29 Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Md. 37/1
Temsil, ağırlama, tören, fuar, tanıtma ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin giderlerin ödenmesinde, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler aranır.

30 YALNIZCA YABANCI KONUK VE HEYETLERİN AĞIRLANMASIYLA İLGİLİ MADDE
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Md. 37/2 Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek personel ve ilgili yönetmeliklere göre görevlendirilecek mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde; - Harcama Talimatı, - Fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi ve adisyon, - Mihmandar Hesap Cetveli (Örnek: 23), ödeme belgesine bağlanır. Ziyafete ilişkin temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde alınacak Harcama Talimatında, davetlilerin kimler olduğu ve misafirlerin sayısı ile mihmandarın yapacağı harcamaların neleri kapsayacağı belirtilir.

31 FATURA: Perakende satış vesikası ile yazar kasa fişinde; mal veya hizmeti alan ya da mal veya hizmetin teslim edildiği kişi veya idarenin adına ilişkin bilgilere yer verilmediğinden, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yapılan fatura tanımında söz konusu belgeler sayılmamıştır. Ancak, Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması için görevlendirilen personel veya mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara (yazar kasa) ait satış fişi fatura yerine kabul edilecektir.

32 ÖĞRETMENLER ARASINDA DÜZENLENEN KOMPOZİSYON YARIŞMASI SONUCUNDA DERECEYE GİREN ÖĞRETMENLERE BİLGİSAYAR, KAMERA VE FOTOĞRAF MAKİNESİ ALINABİLİR Mİ? Temsil ağırlama giderlerinin konusu, kapsamı ve miktarının tayininin belediye başkanının takdirine bağlı olması, verilecek hediyenin cinsi ve miktarı konusunda da bir sınırlama bulunmaması nedeniyle xxxxxx Belediyesi sınırları içersinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına tabi okullarda görev yapan öğretmenler arasında düzenlenen kompozisyon yarışması sonucunda dereceye giren öğretmenlere bilgisayar, kamera ve fotoğraf makinesi alınması; kompozisyonların kitap haline getirilmesi ve Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere dağıtılmak üzere 1826 kol saati alınması ile ilgili giderlerin Belediye bütçesinden karşılanmasında mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır. Saymanlık Adı : xxxx Belediyesi Yılı : 2006 Dairesi : 2 İlam No : 1111 Dosya No : 34069 Tutanak No : Tutanak Tarihi :

33 BELEDİYE BAŞKANININ BELEDİYEYİ TEMSİLEN KATILMIŞ OLDUĞU NİŞAN, NİKAH VE DÜĞÜN TÖRENLERİNDE ALTIN HEDİYE EDEBİLİR Mİ? Belediye başkanının belediyeyi temsilen katılmış olduğu nişan, nikah ve düğün törenlerinde altın hediye etmesi, bu Yönetmeliğin 10 maddesinde düzenlenen mahalli örf adet ve sosyal yaşantı için gerekli sayılan etkinlikler kapsamında bulunduğundan,yapılan harcamada mevzuata aykırılık görülmemiştir. Tutanak No : Tutanak Tarihi :

34 ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE ÖĞRETMENLERE ÇANTA HEDİYE EDİLEBİLİR Mİ?
Temsil ağırlama giderlerinin konusu,kapsamı ve miktarının tayininin belediye başkanının takdirine bağlı olması, verilecek hediyenin cinsi ve miktarı konusunda da bir sınırlama bulunmaması nedeniyle 24 Kasım Öğretmeler Gününde ….. Belediyesi sınırları dahilindeki öğretmenlere çanta hediye edilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.

35 TEŞEKKÜR VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILABİLİR Mİ?
xxxxx Belediyesi tarafından Antalya Rixos Otel’de düzenlenen “Teşekkür ve Değerlendirme Toplantısı”na katılan kişilerin belediye personeli ve bu personellerin eşleri-yakınları olduğu görülmekle birlikte söz konusu şahıslar belde misafiri, beldede göreve başlayan protokole dahil ve kanunda nitelikleri belirtilen diğer benzeri kişiler arasında bulunmamaktadır.  Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi, temsil ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayinini Belediye Başkanı’nın takdirine bırakmış olmakla birlikte bu takdir yetkisi söz konusu ödeneğin mevzuata aykırı olarak kullanılmasını KAPSAMAMAKTADIR. Saymanlık Adı : xxxxx Belediyesi Yılı : 2007 Dairesi : 2 İlam No : 1246 Dosya No : Tutanak No : 34154 Tutanak Tarihi :

36 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİNE, İLÇE MECLİS ÜYELERİNE, BAŞKAN YARDIMCILARINA VE MUHTARLARA YEMEK VERİLEBİLİR Mİ? 940 sayılı İlamın 2. maddesi ile Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine, İlçe meclis üyelerine, başkan yardımcılarına ve muhtarlara verilen yemeğin bedelinin belediye bütçesinden karşılandığı gerekçesiyle 8.969,04 TL.ye tazmin hükmü verilmiştir. Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin Genel Kural Başlıklı 3. maddesinde, temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu kapsam ve miktarının tayininin belediye başkanının takdirine tabi olduğu belirtilmiştir. Temsil giderlerinde görevle ilgili olmak, ağırlama giderlerinde de beldenin misafiri olmak şartı dışında her hangi bir kısıtlama getirilmemiştir. Ayrıca, aynı yönetmeliğin 10. maddesinde, 9. maddede belirtilenler dışında kalan ve yapılması belde için gerekli olan veya mahalli örf adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlikler ve törenler için de harcama yapılabileceği öngörülmüştür. Yılı : 2004 Dairesi : 2 İlam No : 940 Dosya No : Tutanak No : 33483 Tutanak Tarihi :  

37 MAKAM ODASINDAKİ ÇİÇEK SAKSILARININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE BAKIMI YAPILABİLİR Mİ?
Rapor dosyası ve ekli belgelerin incelenmesinde, ödemenin yevmiye fişi üzerinde 793-Diğer Bakım ve Onarım Giderleri ayrıntısında muhasebeleştirildiği görülmektedir.Özel bütçeli bir kurum olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Fon Kullanım Fişine bakıldığında çeşitli bakım ve malzeme giderleri ile temsil giderlerinin bu ayrıntı kodunda yer aldığı belirtilmektedir. Başkanlık Makamı Odasındaki çiçeklerin saksılarının değiştirilmesi ve bakımlarının yapılmasına ilişkin giderler de şahsi nitelikte olmayıp hizmetin gerektirdiği bir gider olarak kabul edilebileceğinden, ilamın 1 inci maddesi ile verilen liraya ilişkin tazmin hükmünün kaldırılmasına, Yılı : 2002 Dairesi : 8 İlam No : 764 Dosya No : 28020 Tutanak No : 28353 Tutanak Tarihi :

38 POSTER, TAKVİM ve DAVETİYE BASTIRILABİLİR Mİ?
Verile emri ve eklerinin incelenmesinde, söz konusu giderlerin 500 adet davetiye zarf ve 500 adet poster takvim gideri olduğu, söz konusu faaliyetin yapılmasının beldenin tanıtımı için gerekli olduğu ve mahalli örf adete göre de yapılması gereken bir faaliyet olduğu, Temsil, Tören ve Ağırlama Giderleri Yönetmeliğinin 10. maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır. Yukarıda açıklanan gerekçelerle, dilekçi iddialarının kabulü ile 1375 sayılı ilâmın 8. maddesi ile verilen liraya ilişkin tazmin hükmünün KALDIRILMASINA, Saymanlık Adı : xxxxxx Belediyesi Hesap İşleri Yılı : 2000 Dairesi : 2 İlam No : 1375 Dosya No : 28104 Tutanak No : 29017 Tutanak Tarihi :

39 GEÇİCİ GÖREVLE MEMURİYET MAHALLİ DIŞINA GÖNDERİLENLERİN KONAKLAMA GİDERLERİ BU ÖDENEKTEN KARŞILANABİLİR Mİ? Geçici görevle memuriyet mahalli dışına gönderilen Belediye Başkanı ve beraberindeki belediye memurları ile belediye meclis üyeleri için ödenen konaklama ve yemek bedellerinin söz konusu yönerge kapsamında olduğuna ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılan harcamaları yönerge kapsamında, konu, kapsam ve tayini belediye başkanına ait olan temsil gereği yapılan harcamalar olarak kabul etmek ve bedellerini belediye bütçesinden ödemek mümkün değildir. Yılı : 2001 Dairesi : 7 İlam No : 946 Dosya No : 29117 Tutanak No : 29501 Tutanak Tarihi :

40 BAYRAM VE ÖZEL GÜNLERİN KUTLANMASI AMACIYLA İLAN VERİLEBİLİR Mİ?
1-160 nolu ilamın 1. maddesinde, Belediye Başkanı adına çeşitli gazetelerde bayram ve diğer özel günler için yayınlanan kutlama mesajları bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesi nedeniyle liranın tazminine karar verilmiştir. Verile emirleri ve eklerinin incelenmesinde, söz konusu ilanların bayram ve diğer özel günlerin kutlanması amacıyla ve Belediye Başkanı sıfatıyla yapıldığı ve resmi ilan niteliğinde olduğu, dolayısıyla belediye bütçesinden ödenmesinde mevzuata aykırılığın olmadığı görülmüştür. Saymanlık Adı : xxxxxx Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Yılı : 2004 Dairesi : 2 İlam No : 160 Dosya No : Tutanak No : 29539 Tutanak Tarihi :

41 KARTVİZİT BASTIRILABİLİR Mİ?
….belediye başkanı tarafından belde sakinlerinin bayramlarını kutlamak üzere bayram tebriği, bayram tebrik zarfı ve kartpostal bastırılması belediyeyi temsilen yapılan, geleneklere ve sosyal yaşantıya uygun ve amirin takdir yetkisi içinde mütalaa edilebilecek türden harcamalar olduğundan belediye bütçesinden karşılanması mümkün bulunmaktadır. Ancak gelen konuklara verilmek üzere, Belediye Başkan Yardımcıları için belediye bütçesine ekli (R) cetveli Tüketim Malları ve Malzemeleri alımlarına ait Kırtasiye, Baskı ve Yayın Giderleri harcama kaleminde bulunan ödenekten karşılanan kartvizit bastırılmasının 1580 sayılı Belediye Kanunu ya da diğer kanunlarda belediyeye yüklenmiş bir kamu görevinin yerine getirilmesi amacına yönelik olmadığından; söz konusu gidere ilişkin ödemenin bütçeden karşılanması mümkün bulunmamaktadır. Yılı : 2003 Dairesi : 8 İlam No : 2003 Dosya No : Tutanak No : 29510 Tutanak Tarihi :

42 DAVET EDİLEN MİLLETVEKİLİNİN UÇAK BİLET BEDELLERİNİN ÖDENEBİLİR Mİ?
Yönergenin 5/f maddesine göre ağırlama giderinin beldenin misafiri durumunda olan ve beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar için taşıma giderleri şeklinde de yapılabileceği belirtildiğinden ve milletvekilinin de görevli olarak gelmediği görüldüğünden dilekçi iddialarının kabulü ile 832 sayılı ilamın 3 üncü maddesiyle toplam liraya dair tazmin hükmünün KALDIRILMASINA karar verilmiştir. Yılı : 2003 Dairesi : 7 İlam No : 832 Dosya No : Tutanak No : 29570 Tutanak Tarihi :

43 ŞEHRİN TANITIMI İÇİN GELEN BASIN MENSUPLARININ KONAKLAMA GİDERLERİ KARŞILANALİR Mİ?
Şehrin tanıtımı ve Adana iline yapılan belediye hizmetleri ile ilgili çekim yapmak üzere davet edilen TRT ve TGRT ‘ye ait basın mensupları beldenin misafiri durumunda bulunduklarından bunlara ait konaklama giderinin Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönerge’sinin (e) bendi uyarınca bütçeden karşılanmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı cihetle dilekçi iddialarının kabulü ile 965 sayılı ilamın 1.maddesiyle verilen Liraya ilişkin tazmin hükmünün KALDIRILMASININA karar verilmiştir. Saymanlık Adı : xxxxx Belediyesi Hesap İşleri Daire Başkanlığı Yılı : 2001 Dairesi : 4 İlam No : 965 Dosya No : Tutanak No : 29660 Tutanak Tarihi :

44 YURTDIŞINA YAPILACAK GÖREVLENDİRMELERDE USUL, GÖREVLİLERİN EŞLERİ İÇİN BÜTÇEDEN ÖDEME YAPILABİLİR Mİ? Anılan genelgeye göre, belediye başkanları, meclis üyeleri ve ataması İçişleri Bakanlığı’nca yapılan personel için yurtdışı görevleriyle ilgili olarak Valilikten izin alınmasının zorunluluk teşkil ettiği, görevli personelle birlikte yurtdışına çıkan eş için de belediye bütçesinden ödeme yapılamayacağı belirtildiğinden, dilekçi iddialarının reddi ile 832 sayılı ilamın 4 üncü maddesinde toplam TL.’na dair tazmin hükmünün TASDİKİNE karar verilmiştir. Yılı : 2003 Dairesi : 7 İlam No : 832 Dosya No : Tutanak No : 29570 Tutanak Tarihi :

45 BAYRAM VE KANDİL KUTLAMALARI İÇİN HARCAMA YAPILABİLİR Mİ?
Bu hükümler uyarınca, bayram ve kandil vesilesiyle ulusal bir gazetenin yerel baskısına verilen kutlama ilanları için yapılan harcamalar, Belediyeyi temsilen yapılan ve amirin takdir yetkisi içinde mutalaa edilebilecek türden harcamalar olduğundan mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Saymanlık Adı : xxxx Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Yılı : 2003 Dairesi : 2 İlam No : 805 Dosya No : Tutanak No : 29667 Tutanak Tarihi :

46 BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE YEMEK VERİLEBİLİR Mİ?
Söz konusu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, ağırlama giderinin konu kapsam ve miktarının tayin hususu belediye Başkanının takdirine bağlı olduğu uygulamada belediye tarafından gerçekleştirilen yol ve su hizmetlerinde belediye görevlileri ile birlikte çalışan Köy Hizmetleri ve Karayolları çalışanlarına verildiği belirtilen ve yönergenin 5/f maddesi kapsamında mütalaa olunan yemeğe ilişkin bedelin belediye bütçesinde karşılanmasında Belediye Başkanının yetkili olduğu anlaşılmaktadır. Saymanlık Adı : xxxxxx Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Yılı : 2001 Dairesi : 4 İlam No : 1093 Dosya No : Tutanak No : 30364 Tutanak Tarihi :

47 MASA TAKVİMİ, AJANDA, BLOKNOT BASTIRILABİLİR Mİ?
Belediye hizmetleri gereği olmak üzere masa takvimi, bloknot, bayram tebriği ve ajanda bastırılarak bedelinin belediye bütçesinden ödenmesi gerekçesiyle liraya tazmin hükmü verilmiştir. Bu hükümler uyarınca, belediye başkanı tarafından belediye personeli için masa takvimi, öğretmen-öğrenciler ve personel için bloknot ve ajanda ile belde sakinlerinin bayramlarını kutlamak üzere bayram tebriği bastırılması belediyeyi temsilen yapılan, geleneklere ve sosyal yaşantıya uygun ve amirin takdir yetkisi içinde mütalaa edilebilecek türden harcamalar olduğundan belediye bütçesinden karşılanmasında mevzuata aykırılık mümkün bulunmamaktadır. Yapılan incelemede, söz konusu ödemelerin Belediye bütçesine ekli (R) cetveli Tüketim Malları ve Malzemeleri alımlarına ait Kırtasiye, Baskı ve Yayın Giderleri harcama kaleminde bulunan ödenekten karşılandığı anlaşılmıştır. Bu bütçe tertibinde hizmetin gerektirdiği Kırtasiye, Baskı ve Yayın bedellerinin ödenmesi öngörülmüş olup bu tür beldenin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunan ihtiyaçların karşılanması belediyenin görevleri arasında bulunmaktadır. Saymanlık Adı : xxxxxx Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Yılı : 2004 Dairesi : 4 İlam No : 774 Dosya No : Tutanak No : 30373 Tutanak Tarihi :

48 ORTAK YAPILAN ETKİNLİĞE KATILAN KAMUYA YARARLI DERNEĞE TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ ÖDENEĞİNDEN YARDIM YAPILABİLİR Mİ? Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’nin ‘Müşterek Giderlere Katılma’ başlıklı 11. maddesinde: “İli ve Belediyeyi müştereken ilgilendiren konularda yapılacak temsil, ağırlama ve tören giderlerine İl Özel İdaresi ve Belediyenin hangi ölçülerde katılacakları il valisi tarafından tespit edilir” hükmü uyarınca İzmir Valiliği İl Kültür Müdürlüğü’nün tarihli yazılı talimatları gereği Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlı dernek olarak kabul edilen EGE Turizm Derneği’ne 500-YTL bağış yapılması istenildiğinden belediye tarafından adı geçen derneğe bağış yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Öte yandan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38.maddesi (o) fıkrası ve aynı kanunun 60.maddesi (k) fıkrası hükümleri uyarınca temsil, ağırlama ve tören giderleri için ayrılan ödeneği kullanma yetki ve görevi belediye başkanın takdirine verilmiştir. Saymanlık Adı : xxxxxx Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Yılı : 2005 Dairesi : 2 İlam No : 279 Dosya No : Tutanak No : 30604 Tutanak Tarihi :

49 BELEDİYEYE YENİ ALINAN ARAÇLAR İÇİN KURBAN OLARAK KESİLMEK ÜZERE BÜYÜK BAŞ HAYVAN ALIMI VE BU HAYVANIN KESİMİ, BU ARAÇLARIN HİZMETE SOKULMASI NEDENİYLE TÖREN YAPILMASI VE BU TÖRENE KATILAN PROTOKOL HEYETİNE VE BELEDİYE PERSONELİNE YEMEK VERİLEBİLİR Mİ? Belediyeye yeni alınan araçlar için kurban olarak kesilmek üzere büyük baş hayvan alımı ve bu hayvanın kesimi, bu araçların hizmete sokulması nedeniyle tören yapılması ve bu törene katılan Protokol Heyetine ve belediye personeline yemek verilmesi yukarıda zikredilen Yönergenin 10.maddesindeki mahalli örf adet ve sosyal yaşantı için gerekli sayılan etkinlikler kapsamında olduğundan, bu sebeplerle yapılan harcamada mevzuata aykırılık görülmemiştir.  Saymanlık Adı : xxxxxx Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Yılı : 1998 Dairesi : 2 İlam No : 2114 Dosya No : Tutanak No : Tutanak Tarihi :

50 AĞIRLAMA VE TOPLANTILARA KATILAN DAVETLİLERE AİT LİSTENİN SARF EVRAKINA EKLENMESİ ZORUNLU MU?
İlamda, kime ve ne için yemek verildiğinin belirli olmadığı gerekçesine dayanarak tazmin kararı verilmiştir. Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin Genel Kural Başlıklı 3. maddesine göre, temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayininin belediye başkanının takdirine tabi olduğundan ve aynı Yönetmeliğin 7. maddesinde de, ağırlama ve toplantılara katılan davetlilere ait listenin sarf evrakına eklenmesi zorunlu olmadığından yapılan ödemede mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Saymanlık Adı : xxxxx Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Yılı : 1998 Dairesi : 2 İlam No : 2114 Dosya No : Tutanak No : 30609 Tutanak Tarihi :

51 HALK GÜNÜNDE KURU PASTA VE EKMEK DAĞITILABİLİR Mİ?
Belediye tarafından halk günü adı altında düzenlenen etkinlik sırasında halka dağıtılan ekmek ve kuru pasta bedelinin Belediye bütçesinden ödenmesi nedeniyle toplam liranın tazminine karar verilmiştir. Dosya ve eklerinin incelenmesinde, beldenin misafiri durumunda olan kişilere ekmek ve kuru pasta ikram edildiği, harcamalarla ilgili faturaların verile emirleri eklendiği, harcamaların yapılmasına ilişkin Encümen Kararının bulunduğu anlaşıldığından, yapılan harcamaların mevzuata aykırı olmadığına, sonuç olarak 1725 sayılı ilamın 2. maddesiyle tazminine karar verilen liraya ilişkin hükmün KALDIRILMASINA karar verilmiştir. Saymanlık Adı : xxxxx Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Yılı : 1999 Dairesi : 2 İlam No : 1725 Dosya No : Tutanak No : 30613 Tutanak Tarihi :

52 BELEDİYE SARAYININ AÇILIŞINDA HALKA VE DAVETLİLERE YEMEK VERİLEBİLİR Mİ?
Verile emirleri eklerindeki tarih ve 24/1 nolu Encümen Kararıyla Belediye Sarayının açılışı sebebiyle yapılan törenlere katılan halka ve misafirlere yemek verilmesi kararlaştırılmıştır. Belediye Sarayının açılış törenlerine katılan halka ve misafirlere yemek verilmesi, yukarıda zikredilen Yönergenin 10.maddesindeki mahalli örf adet ve sosyal yaşantı için gerekli sayılan etkinlikler kapsamında olduğundan, bu sebeple yapılan harcamada mevzuata aykırılık görülmemiştir. Saymanlık Adı : xxxxx Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Yılı : 1999 Dairesi : 2 İlam No : 1725 Dosya No : Tutanak No : 30612 Tutanak Tarihi :

53 STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN TOPLANTI YAPILABİLİR Mİ?
Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi'nin Genel Kural baslıklı 3 üncü maddesinde; "Temsil ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini Belediye başkanının takdirine tabidir" Ağırlama başlıklı 5. maddesinin f bendinde; “Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar ile bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için, geleneklere ve davetin şümulüne göre, ağırlama, konuklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır” denilmektedir. Belediye bütçesinden ödenecek bu tür giderlerin yapılmasında belediye başkanının takdir yetkisinin esas alındığı görülmektedir. Başbakanlık Tasarruf Genelgesinin idari nitelikte bir düzenleme olması nedeniyle, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılan ödemelere etkisi bulunmamaktadır. Saymanlık Adı : xxxxxx Hesap İşleri Müdürlüğü Yılı : 2005 Dairesi : 1 İlam No : 613 Dosya No : Tutanak No : 30705 Tutanak Tarihi :  

54 YOKSUL, MUHTAÇ ve ÖZÜRLÜ VATANDAŞLARIN TESPİTİ AMACIYLA YAPILAN ZİYAFETLERDE İKRAM VE HEDİYE DAĞITILMASI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü içerisinde oluşturulan Hanımlar Meclisi tarafından ailelere yönelik olarak yapılan ziyaretlerde kullanılmak üzere çeşitli ikram ve hediyelerin alınması nedeniyle toplam 5.223,93 YTL.na tazmin hükmolunmuştur. Rapor dosyası ve ekli belgelerin incelenmesinde, hanımlar meclisinin yapacağı ziyaretlerde verilecek ikram ve hediyelerin, Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine istinaden Temsil Ağırlama Bütçesinden ödenmesi hususunda Başkanlık Oluru bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu hükümler uyarınca, yapılan harcamalar geleneklere ve sosyal yaşantıya uygun ve amirin takdir yetkisi içinde mütalaa edilebilecek türden harcamalar olduğundan belediye bütçesinden karşılanması mümkün bulunmaktadır. Yılı : 2006 Dairesi : 4 İlam No : 890 Dosya No : Tutanak No : 33002 Tutanak Tarihi :

55 ….Belediyesince temsil ağırlama kapsamında halka promosyon amaçlı dağıtılmak için 1500 adet çanta ve 1500 adet önlük yaptırıldığı ve bedelinin belediye bütçesinden ödenmesinin mümkün olmadığı hükmüne varılmıştır. Belediye Başkanının görüntü ve konuşmalarının da bulunduğu program, tanıtım yapan televizyonlara ve internet sitesine, belediye hizmet tanıtımı yahut ilan gideri adı altında ödeme yapılmasının mümkün olmadığı hükmüne varılmıştır. Antalya …… Otel’de düzenlenen “Teşekkür ve Değerlendirme Toplantısı”na katılan belediye personelinin ve eşlerinin yol ve konaklama bedellerinin temsil ve ağırlama giderleri kapsamında belediye bütçesinden ödenmesinin mümkün olmadığı hükmüne varılmıştır. Konuyu birkaç yargı kararıyla örneklendirebiliriz. Dairesi: 8. DAİRE Karar Numarası: Karar Tarihi: Sayıştay 8’inci Dairesinin 179 nolu ve tarihli kararında; Belediyesince temsil ağırlama kapsamında halka promosyon amaçlı dağıtılmak için 1500 adet çanta ve 1500 adet önlük yaptırıldığı ve bedelinin belediye bütçesinden ödenmesinin mümkün olmadığı hükmüne varılmıştır. Dairesi: 1. DAİRE Karar Numarası: 210 Karar Tarihi: Belediye Başkanının görüntü ve konuşmalarının da bulunduğu program, tanıtım yapan televizyonlara ve internet sitesine, belediye hizmet tanıtımı yahut ilan gideri adı altında ödeme yapılmasının mümkün olmadığı Dairesi : 2. Daire Hesap Yılı: 2007 Antalya …… Otel’de düzenlenen “Teşekkür ve De- ğerlendirme Toplantısı”na katılan belediye personelinin ve eşlerinin yol ve konaklama bedellerinin temsil ve ağırlama giderleri kapsamında belediye bütçesinden ödenmesinin mümkün olmadığı hükmüne varılmıştır.

56 …….Barosunca düzenlenen “ Uluslararası Avukatlar Günü” nedeniyle düzenlenen sempozyum, 5216 sayılı Kanunun 24’ncümaddesinin (o) bendinde, ifade edilen kültürel ve bilimsel etkinlik kapsamında olduğundan, bu iş için 5393 sayılı Kanunun 38’inci maddesi gereği Temsil Ağırlama tertibinden ödeme yapılmasının mümkün olduğu hakkında.. Büyükşehir Belediye Başkanının kurban bayramı için göndereceği mesaj kontörü ile Başkanlık santralinde kullanılmak üzere alınan sms ücretlerinin belediye bütçesinden ödeneceğine dair ilgili mevzuatta hüküm bulunmamasına rağmen, bedelinin belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün olmadığı hakkında.. 1 ) 4. Daire Karar Tarihi : Tutanak No : 30616 …….Barosunca düzenlenen “ Uluslararası Avukatlar Günü” nedeniyle düzenlenen sempozyum, 5216 sayılı Kanunun 24’ncümaddesinin (o) bendinde, ifade edilen kültürel ve bilimsel etkinlik kapsamında olduğundan, bu iş için 5393 sayılı Kanunun 38’inci maddesi gereği Temsil Ağırlama tertibinden ödeme yapılmasının mümkün olduğu hakkında.. 2 ) Büyükşehir Belediye Başkanının kurban bayramı için göndereceği mesaj kontörü ile Başkanlık santralinde kullanılmak üzere alınan sms ücretlerinin belediye bütçesinden ödeneceğine dair ilgili mevzuatta hüküm bulunmamasına rağmen, bedelinin belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün olmadığı hakkında..

57 BAŞBAKANLIK TASARRUF GENELGELERİ BU TÜR HARCAMALARI ENGELLER Mİ?
2003/39 Sayılı Başbakanlık Tasarruf Genelgesi’nde temsil, tören ve ağırlama giderlerine ilişkin ilkeler yer almakta ve kapsam açısından da mahalli idareler bu kısma tabi kılınmakta idiler. 2007/3 Sayılı Başbakanlık Tasarruf Genelgesinde ise temsil ağırlama giderlerine ilişkin birtakım tasarruf ilkeleri yer almakla beraber, bu ilkeler mahalli idareleri kapsamamaktadır. Zira genelgenin kapsam maddesinde; “Belediyeler ile il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ise bu genelgenin gayrimenkul edinilmesi ve kiralanması ile ilgili bölümüne tabidirler” denilmektedir. Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi'nin Genel Kural baslıklı 3 üncü maddesinde; "Temsil ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini Belediye başkanının takdirine tabidir" Ağırlama başlıklı 5. maddesinin f bendinde; “Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar ile bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için, geleneklere ve davetin şümulüne göre, ağırlama, konuklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır” denilmektedir. Belediye bütçesinden ödenecek bu tür giderlerin yapılmasında belediye başkanının takdir yetkisinin esas alındığı görülmektedir. Başbakanlık Tasarruf Genelgesinin idari nitelikte bir düzenleme olması nedeniyle, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılan ödemelere etkisi bulunmamaktadır. 

58 ETİK MEVZUATI AÇISINDAN TEMSİL, TÖREN VE AĞIRLAMA GİDERLERİ…
Örneğin Kamu Görevlileri Etik Kurulu …Belediye Başkanı hakkında 11/06/2009 tarih ve 2009/23 numaralı kararında; düğün, sünnet vb törenlerde, altın hediye edilmesi ve hediyelerin parasının belediye bütçesinden karşılanmasının Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 15. maddesindeki “Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı” ile 16. maddesindeki “Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı”na ilişkin hükümlerde yer alan etik davranış ilkelerine aykırı olduğuna karar vermiştir.

59 BİLGİ EDİNME YÖNTEMLERİ…

60

61

62 Cari yıldaki bütçe kanunda aynı hüküm var mı?

63 Bilgi Edinme: Alternatif – 1: Harcama yetkilisi mutemedi için avans limiti bu yıl ne kadar? Alternatif – 2: Harcama yetkilisi mutemedi için avans limiti her yıl hangi mevzuatla düzenlenmektedir ve nasıl ulaşabilir?

64 Yapım işlerinde, birim teklifle yapılan ve uygulama projesi hazırlanmayan işlerde kullanılacak form
Bilgi edinme yöntemi günümüzde oldukça önemlidir. Bu aslında yöneticinin farkındalığıyla ilgilidir. Yönetici her şeyi bilmez ama neyi nerede bulacağını bilir.

65 Uyuşmazlık Kararları Bölümü

66 Formun adını yazdım

67 Sonuçları inceledim ve standart formun doldurulmasına ilişkin önemli bilgiler edindim.

68

69

70

71

72 YARARLANILAN KAYNAKLAR
Sayıştay Temyiz Kurulu Kararları Temsil-tören-ağırlama Giderlerinin Yapılması (Erkan KARAARSLAN Sunusu) Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama Ve Tören Giderleri (Salim DEMİREL, TBB Özel Kalem El Kitabı İlgili Bölüm)

73 İLETİŞİM:


"Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları