Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GRUP NO: 3. İÇİNDEKİLER  GİRİŞ  BIOS SÜRÜMLERİ  BIOS’A ERİŞİM  BIOS AYARLARINI DEĞİŞTİRMEK  BIOS’A İİNCE AYAR NASIL YAPILIR?  BIOS’A YENİ SÜRÜM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GRUP NO: 3. İÇİNDEKİLER  GİRİŞ  BIOS SÜRÜMLERİ  BIOS’A ERİŞİM  BIOS AYARLARINI DEĞİŞTİRMEK  BIOS’A İİNCE AYAR NASIL YAPILIR?  BIOS’A YENİ SÜRÜM."— Sunum transkripti:

1 GRUP NO: 3

2 İÇİNDEKİLER  GİRİŞ  BIOS SÜRÜMLERİ  BIOS’A ERİŞİM  BIOS AYARLARINI DEĞİŞTİRMEK  BIOS’A İİNCE AYAR NASIL YAPILIR?  BIOS’A YENİ SÜRÜM EKLEMEK  GÜNCELLEME DİSKETİ YAPMAK  DOS ALTINDAN GÜNCELLEME

3 -GİRİŞ- Basic Input Output System (Temel Giri ş Çıkı ş Sistemi) veya di ğ er adıyla BIOS anakartınızın üzerinde bulunan küçük bir EEPROM bellek üzerinde bulunur. Bir çe ş it sadece okunabilir bellek türüdür fakat do ğ ru ayarlar ve araçlar kullanıldı ğ ında üzerinde de ğ i ş iklik yapılabilir. Bilgisayar açılırken anakarta takılı olan i ş lemci ilk i ş olarak BIOS üzerinde bulunana yazılımı çalı ş tırır. E ğ er sisteminiz açılırken çok yava ş lıyorsa, Windows çakılıyorsa veya bazı donanımlar sorun çıkarıyorsa bunların nedeni büyük ihtimalle yanlı ş yapılmı ş BIOS ayarlarıdır. Bu yazıda bilgisayarınızın daha hızlı ve daha iyi çalı ş ması için ayar kutusunu nasıl oynayabilece ğ inizi anlataca ğ ız. Temel Bilgiler" ba ş lı ğ ı altında BIOS hakkında gerekli olan temel bilgileri verece ğ iz. Burada BIOS'un ne oldu ğ unu, ona nasıl eri ş ebilece ğ inizi ve ayarlar arasında güvenli bir ş ekilde nasıl gezinebilece ğ inizi ö ğ reneceksiniz. "Önemli Ayarlar" ba ş lı ğ ında her kullanıcının bilmesi gereken bazı önemli BIOS seçenekleri hakkında bilgi vermeye çalı ş aca ğ ız. Deneyimli kullanıcılar isterlerse, gizli seçeneklerin ve bunların nasıl etkinle ş tirilece ğ i, bazı dar bo ğ azların nasıl giderilebilece ğ i ve sisteme yük olan fazlıkların nasıl temizlenebilece ğ i gibi bilgilerin bulundu ğ u, "BIOS İ nce Ayar" bölümüne atlayabilirler

4

5

6 -BIOS SÜRÜMLERİ- Her anakart, üzerinde bulunan bile ş enleri düzgün çalı ş tırabilmesi için kendine has bir BIOS'a sahiptir. BIOS yazılımlarının en çok kullanılan temeli iki farklı biçime sahip olan Phoenix Awar BIOS'a dayanır. Bunun dı ş ında American Megatrends Inc. (AMI) BIOS'u kullanan bilgisayarlar görmeniz de mümkündür. BIOS menüsünün yapısı ve seçeneklerin adlandırılması üreticiden üreticiye farklılıklar gösterebilir. Hatta bir birinin devamı olan iki anakartın BIOS menüsü arasında da büyük ya da küçük farklılıklar olabiliyor. Bu durum yüzünden bütün insanların kullandı ğ ı bilgisayarlar için kesin BIOS kılavuzları yazamıyoruz. Yine de Phoenix Award BIOS üzerinde a ş a ğ ıdaki açıklamalara benzer seçenekler bulmanız mümkün. E ğ er bazı ayarları bilgisayarınızın BIOS menüsünde bulamıyorsanız sinirlenmeyin - ilgili i ş levi veya yetene ğ i bilgisayarınızın BIOS'u desteklemiyor olabilir.

7 -BIOS’A ERİŞİM- Açılı ş sırasında BIOS, sisteminizde bulunan donanım bile ş enlerini denetlerken, kullanılabilir belle ğ i sayarken ve sabit diskleri (di ğ er depolama aygıtlarını da) bulurken klavyenizde bulunan özel bir tu ş a basarak BIOS ayar sayfasına eri ş ebilirsiniz. Genellikle bu i ş lem [Del] tu ş una basarak yapılır ancak [F2] gibi di ğ er tu ş lar da olabilir. Açılı ş sırasında ekranda beliren yazılara dikkat edin: Ço ğ u BIOS ekranın alt taraflarında "" benzeri bir yazıyla ayarlara nasıl eri ş ilece ğ ini gösterir. E ğ er bütün yöntemleri deneyip yine de ba ş arılı olamadıysanız bilgisayarınızın veya anakartınızın kullanma kılavuzuna bakabilirsiniz. Bilgisayar açılmaya ba ş ladı ğ ı anda bu tu ş a bir ya da iki saniye basmanız yeterli olacaktır. Her ş ey olması gerekti ğ i gibi çalı ş ırsa BIOS bellek miktarını saymayı bitirecek ve ana BIOS menüsünü açacaktır. E ğ er beklenilen ekran gelmediyse bilgisayarınızı yeniden ba ş latıp farklı bir tu ş u deneyebilirsiniz. Örne ğ in, pek çok ta ş ınabilir bilgisayar [F1] veya [Esc] tu ş unu kullanır. Bazen de [F2], [F10] veya [Alt+F1] tu ş larını denemek gerekebilir.

8 -BIOS AYARLARINI DEĞİŞTİRMEK- BIOS menüsündeki bir seçene ğ e ula ş mak için ok tu ş larıyla ekran görüntüsü A'da oldu ğ u gibi istedi ğ iniz ba ş lı ğ ı seçili hale getirin. Giri ş (Enter) tu ş una bastı ğ ınızda bir alt menü veya ekran görüntüsü B'de oldu ğ u gibi seçenekler listesi kar ş ınıza gelir. Seçti ğ iniz ayarla ilgili seçimi de ğ i ş tirmek için artı [+] veya eksi [-] tu ş larını kullanabilirsiniz, [Page Up] ve [Page Down] tu ş ları da aynı i ş i göreceklerdir. Ana menü ekranından alt menülere eri ş ebilmek için bu yöntemi kullanabilirsiniz, bazı alt menülerin de altında kendilerine ait alt menüler olabilir, istedi ğ inizi ayara ula ş mak için gitti ğ i yere kadar gitmelisiniz.

9 -BIOS AYARLARINI DEĞİŞTİRMEK-  "Main" veya "Standard CMOS Setup" menüsünden tarih, saat ve sabit disk ayarlarına ula ş abilirsiniz.  "BIOS Features Setup" menüsünden her çe ş itten genel seçeneklere ula ş abilirsiniz.  "Integrated Peripherals" menüsünden arayüzlere ve yardımcı sistem i ş levleriyle ilgili ayarlara ula ş abilirsiniz.  "Power Management Setup" menüsünden enerji tasarrufu ve güç yönetimi i ş levlerine ula ş abilirsiniz.  "PnP/PCI Configurations" menüsünden hangi kesmelerin (IRQ) hangi PCI geni ş leme kartlarına ayrılaca ğ ını seçebilirsiniz. E ğ er bu seçenekleri veya benzerlerini yukarıda anlatıldı ğ ı gibi ana menüde bulamadıysanız "Advanced" menüsü altında bulma ş ansınız yüksektir.  "Hardware Monitor" menüsü algılayıcılardan gelen i ş lemci sıcaklı ğ ı veya fan hızları gibi de ğ erleri gösterir. Bu de ğ erler genellikle i ş lemci so ğ utucusu ve sistem fanı içindir ama bazı durumlarda güç kayna ğ ının fanı veya di ğ er fanlarla ilgili bilgi de içerebilir.  "Load Setup Defaults" seçene ğ i bütün ayarları fabrika ayarlarına geri döndürür ve yaptı ğ ınız bütün de ğ i ş iklikleri siler. Yanlı ş ayarlar yaptı ğ ınızda ve sistem bu yüzden kilitlenmeler ya ş adı ğ ında bu ayar çok i ş e yarayabilir.

10 -BIOS’A İNCE AYAR NASIL YAPILIR?- Bu bölümde hırslı kullanıcılar, sistem açılı ş ını nasıl en hızlı ş ekilde yapabileceklerini, ekran kartlarını nasıl hızlandırabileceklerini, i ş lemcilerinin gücünü nasıl son noktaya kadar kullanabileceklerini, yongaseti ayarları üzerinde nasıl oynayabileceklerini ve belleklerinden en iyi ba ş arımı nasıl elde edebileceklerini ö ğ renebilirler. Açılı ş Sırasında Power-on Self-Test (POST) Sonuçlarını Göster Bilgisayarınız açılırken, ne olup bitti ğ ini görmek yerine genellikle üreticinin renkli logosunu görürsünüz. Ş irin resimler görmek yerine bilgisayarınızın açılırken yaptı ğ ı testlerin sonucunu görebilirsiniz (veya görmelisiniz). İş te bunu yapmanın yolu. "Advanced BIOS Features" menüsünün altında bulunan "Full Screen LOGO Display" seçene ğ ini "Disabled" olarak ayarlayın. Bu ayardan sonra sisteminiz açılırken yaptı ğ ı bütün sınamaların sonuçlarını ekranda gösterecektir.

11 -BIOS’A İNCE AYAR NASIL YAPILIR?- Bilgisayarınızı İ ki Kat Hızlı Açın Bu ayar sayesinde bilgisayarınızın açılırken çe ş itli bile ş enleri incelemesini atlatabilirsiniz. Örne ğ in, takılı olan bellek miktarına üç kere yerine sadece bir kere bakılır; böylece bilgisayarınız neredeyse iki kat daha hızlı açılabilir. "Advanced" veya "Advanced BIOS Features" menüsünden "Quick Power On Self Test" veya "Quick Boot" seçene ğ ini "Enabled" olarak ayarlayın. Uyarı: Bu ayarı yaptıktan sonra donanım sorunlarıyla kar ş ıla ş ırsanız BIOS ekranına geri dönüp aynı seçene ğ i "Disabled" olarak ayarlayarak sorunun tam olarak nereden kaynaklandı ğ ını bulabilirsiniz.

12 -BIOS’A İNCE AYAR NASIL YAPILIR?- Saat Hızı Ayarlarını De ğ i ş tirin Bu ayarı yaptı ğ ınız zaman FSB hıza ş ırtması yaparken AGP ekran kartlarının ya ş adı ğ ı sorunlardan kurtulabilirsiniz. "AGPCLK/CPUCLK" ("AGP Clock" ş eklinde de olabilir) ayarı üreticisi tarafından hıza ş ırtma imkanı sunulan anakartlarda bulunur. E ğ er böyle bir seçenek varsa "Fix" olarak ayarlayın. Böylece FSB hızını arttırırken aynı zamanda AGP hızını da arttırmamı ş oluyorsunuz. "1/1" seçene ğ i ekran kartınızın FSB ile aynı hızda çalı ş aca ğ ını gösterir. Bu ayarı "2/3" yaparsanız AGP saat hızını FSB saat hızının 2/3 olarak ayarlarsınız yani FSB 100 MHz çalı ş ıyorsa AGP 66 MHz olarak çalı ş ır.

13 -BIOS YENİ SÜRÜM YÜKLEMEK- Anakart (veya sistem) üreticinizin internet sitesine gidin ve destek sayfalarına bir göz atın. Anakart veya sisteminizin model numarasını bulun (ekran görüntüsü N). Model isimleri genellikle "GA-686BX", "A7N8X-E" veya "K8T Neo2" gibidir. E ğ er aramalarda her hangi bir sonuca ula ş amazsanız sadece model adını yazmayı deneyin. Bazen bu ş ekilde de bir sonuca ula ş amazsınız bunun nedeni büyük ihtimalle anakart kutusunda yazan isimle model isminin bir birini tutmamasıdır (örne ğ in "K8T-Neo" ve "MS-6702 Version 1.0"). Böyle bir durumla kar ş ıla ş ırsanız anakartınızı model isminden bulmak yerine uzun yoldan listelere bakarak anakartınızı tanımlamaya çalı ş ın. Do ğ ru modeli buldu ğ unuzda "Downloads" veya "Support" bölümünden gerekli yazılımı ve güncellemeyi indirebilirsiniz.

14 -GÜNCELLEME DİSKETİ YAPMAK- Normalde BIOS güncellemesi indirdiğinizde genellikle içinde pek çok dosya olan bir ZIP dosyası gelir. Dosyalardan biri BIOS'un güncel yazılımını içerir, bu dosyanın adı genellikle "W7176IMS.110" veya "AN8D1007.BIN" gibi bir şey olur. Ayrıca sıkıştırılmış dosyanın içinde kurulum yönergelerini içeren bazı yazı belgeleri de bulabilirsiniz. Yürütülebilir.EXE uzantılı dosya BIOS güncellemesini yükleyecek olan dosyadır. BIOS dosyasının içinde bulunan bilgileri anakart üzerindeki yongaya aktarır. Awar BIOS'lar için bu dosya genellikle "awdflash.exe" şeklinde adlandırılır. Ayrıca güncellemeyi kendiliğinden yapacak veya kolaylaştıracak bir dosya da "start.cmd", "flash.bat", veya "autoexec.bat" adı altında bu pakete dahildir. Bu dosyaların hepsini "C:\BIOS\" dizinine açın. Eğer indirdiğiniz BIOS güncelleme dosyası kendi kendini açan bir sıkıştırma tipine sahipse bu dosyayı belirttiğimiz dizine kopyalayın ve orada çalıştırın.

15 -DOS ALTINDAN GÜNCELLEME- Sisteminizin kararlı bir durumda oldu ğ unu ve duvardaki fi ş e takılı oldu ğ undan emin olun. Daha önce de söyledi ğ imiz gibi ta ş ınabilir bilgisayarınızı kesinlikle pilden çalı ş ırken güncellemeyin. Sisteminizi yeniden ba ş latın ve daha önceden hazırladı ğ ınız DOS disketiyle ba ş latın. Komut satırı geldi ğ inde fla ş programının ismini yazın ve onun arkasından BIOS verisini içeren dosyanın ismini yazın. Award BIOS güncellemesi için ş u ş ekilde görünmesi lazım: A:\>awdflash.exe w6330vms.360 Geri kalan i ş lemler için yazılım sizi yönlendirecektir.


"GRUP NO: 3. İÇİNDEKİLER  GİRİŞ  BIOS SÜRÜMLERİ  BIOS’A ERİŞİM  BIOS AYARLARINI DEĞİŞTİRMEK  BIOS’A İİNCE AYAR NASIL YAPILIR?  BIOS’A YENİ SÜRÜM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları