Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN E Ğİ T İ M – 2 “Internet’e Dayalı UE” “E-Ö Ğ RENME”  E-Ö ğ renme  Temel Kavramlar  Tanımı  E-ö ğ renme Ortamları  Ö ğ renme Yönetim Sistemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN E Ğİ T İ M – 2 “Internet’e Dayalı UE” “E-Ö Ğ RENME”  E-Ö ğ renme  Temel Kavramlar  Tanımı  E-ö ğ renme Ortamları  Ö ğ renme Yönetim Sistemi."— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN E Ğİ T İ M – 2 “Internet’e Dayalı UE” “E-Ö Ğ RENME”  E-Ö ğ renme  Temel Kavramlar  Tanımı  E-ö ğ renme Ortamları  Ö ğ renme Yönetim Sistemi / Ö ğ renme İ çerik Yönetim Sistemi  Tanımı  Temel Özellikleri  Örnek ÖYS Uygulamaları  Etkin E-ö ğ renme için gerekli olan nedir?  E-ö ğ renme ve UE’de Ö ğ retmenin Rolü  WWW Teknolojileri’nin Ö ğ retmenlik Mesle ğ indeki Yeri Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

2 2 Temel Kavramlar  Uzaktan e ğ itim  Uzaktan ö ğ renme  E-ö ğ renme  M-ö ğ renme  Web tabanlı uzaktan e ğ itim  Yaşam boyu ö ğ renme  Senkron ö ğ renme  Çevrimiçi ö ğ renme  Senkron (eş zamanlı) uzaktan e ğ itim  Asenkron (farklı zamanlı) uzaktan e ğ itim  Karma / Harmanlanmış (Blended) E ğ itim  e-ö ğ renme ortamı (online ö ğ renme ortamı)  ÖYS: Ö ğ renme Yönetim Sistemi (LMS: Learning Management System)  İ çerik  E ğ itmen Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

3 3 e-ö ğ renme Tanımı  UE’in web teknolojilerine dayalı türüdür.  İ nternet başta olmak üzere farklı iletişim teknolojileri ve farklı iletişim kanalları (kablolu ve kablosuz iletişim kanalları) aracılı ğ ıyla sunulan ö ğ renme ortamları. Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

4 4 E-ö ğ renmenin gerçekleştirilmesi için;  Belli bir ö ğ renme amacına sahip en az bir veya daha fazla e-ö ğ renme ö ğ rencisi,  Bir ö ğ renme alanının ö ğ renme hedeflerini ve ö ğ retim yöntemlerini içeren, etkileşimli veya çoklu ortam yapısında bir ö ğ retim içeri ğ i,  Ö ğ renme içeri ğ ini ve ö ğ renciyi bir araya getiren, ö ğ rencinin ö ğ renme amaçları do ğ rultusunda ö ğ renme içeri ğ ine ulaşmasını sa ğ layan bir e- ö ğ renme ortamı gereklidir. Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

5 5

6 6 E-ö ğ renme Ortamı  Farklı ö ğ retim stratejilerini ve farklı iletişim, etkileşim ve işbirlikçilik biçimlerini destekleyen ortam.  Ö ğ renme materyali sunma, ö ğ renme materyalini de ğ işik biçimlerde paylaşma ve tartışma, derslere kayıt olma, ödevler alma, sınavlara girme, bu ödev ve sınavlara ilişkin dönüt sa ğ lama, ö ğ renme materyallerini düzenleme, ö ğ renci ve ö ğ retmen ve sistem kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi olanakları sunan ortam. Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

7 7  Bilgisayar Yönetimli Ö ğ retim Sistemi (Computer Managed Instruction System)  Ö ğ renme İ çerik Yönetim Sistemi (Learning Content Management System)  Ö ğ renme Yönetim Platformu (Learning Management Platform)  Ö ğ renme Yönetim Sistemi (Learning Management System)  Sanal Ö ğ renme Ortamı (Virtual Learning Environment)  Web(Örün) Tabanlı Ö ğ retici Sistem (Web Based Training System) Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

8 8 Ö ğ renme Yönetim Sistemi  E ğ itim yönetimini otomasyona geçiren bir yazılım.  A ğ üzerinden eş zamanlı olmayan ö ğ renme materyali sunma,  sunulan ö ğ renme materyalini de ğ işik biçimlerde paylaşma ve tartışma,  derslere kayıt olma,  ödevler alma,  sınavlara girme,  ödev ve sınavlara ilişkin dönüt sa ğ lama,  ö ğ renme materyallerini düzenleme,  ö ğ renci ve ö ğ retmen ve sistem kayıtlarını tutma,  raporlar alma gibi olanakların a ğ üzerinden otomatik olarak gerçekleşmesini sa ğ layan yazılım. Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

9 9 ÖYS’nin Temel Özellikleri  E-ö ğ renme içeriklerini kullanıcıya sunar.  Kayıt işlemlerini yürütür.  Kullanıcılar ve e ğ itmenler arasında iletişim ve etkileşimi sa ğ lar.  Ölçme ve de ğ erlendirme yapar.  Kullanıcı bireysel olarak e ğ itim bilgilerini takip edebilir.  Çeşitli raporlar sunabilen bir sistemdir. Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

10 10 ÖYS Örnekleri / Lisanslı ODTÜ NET-Class(http://online.metu.edu.tr/main/netclass/netclass.html) E-nocta ABLms(http://www.enocta.com/tr/urunler_egitimyonetim.asp) Lotus Learning Space(http://www.lotus.com) Thomson NETg(http://www.netg.com) Interwise(http://www.interwise.com) iLearning(http://www.oracle.com) Learnframe(http://www.learnframe.com) TopClass(http://www.wbtsystems.com) Virtual-U(http://www.virtual-u.org) Fronter(http://fronter.info) WebCT(http://www.webct.com) BlackBoard(http://www.blackboard.com) OnCourse(http://oncourse.iu.edu) Mallard(http://www.ews.uiuc.edu/Mallard) Classweb(http://classweb.ucla.edu) BSCW(http://bscw.gmd.de) WebBoard(http://www.webboard.ora.com) Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

11 11 ÖYS Örnekleri / GPL – Genel Kamu Lisanslı  Moodle (http://moodle.org/)  ATutor (http://www.atutor.ca/)  Bodington (http://bodington.org/)  Sakai (http://www.sakaiproject.org/)  Dokeos (http://www.dokeos.com/)  Drupal (http://drupal.org/)  eFront (http://www.efront.gr/)  Docebo (http://www.docebo.org/)  OLAT (http://www.olat.org/)  DotLRN (http://dotlrn.org/)  eStudy (http://estudy.sourceforge.net/)  Claroline (http://www.claroline.net/) Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

12 12 Etkili e-ö ğ renme için;  Geleneksel E ğ itim yöntemlerinin e-ö ğ renme için de kullanılması her zaman uygun olmayacaktır. Yeni teknolojilerin kazandıraca ğ ı faydalardan yararlanmak için yeni bilgilendirme biçimlerinin tasarlanması ve yaratılması gerekmektedir.  Bir e ğ itim programının başarılı olmasında uygun tipte teknolojilerin kullanılması çok önemlidir. Kullanılacak teknoloji(ler) seçilmeden önce beklentilerin belirlenmesi, zaman ve para tasarrufu sa ğ layacaktır. Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

13 13 Etkili e-ö ğ renme için;  Konu ile ilgili birçok de ğ işik kaynaktan alınabilecek destek, hem ö ğ rencilerin hem de e ğ itmenlerin etkin ve verimli uzaktan e ğ itim yöntemleri geliştirmelerini teşvik edecektir. Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.

14 14 UE’de Ö ğ retmen  Derse yeni bir bakış açısı ile bakmalı.  Ders için içerik sa ğ layıcı olan konumundan çıkıp ders için bir yardımcı konumuna geçebilmeli.  Teknolojiyi kullanırken rahat olmalı.  Görsel kontrol olmadan etkili bir şekilde ö ğ retimi sa ğ layabilmeli.  Uzaktaki ö ğ rencilerin yasam biçimleri hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmalı ve anlayış gösterebilmeli. Dr. Levent DURDU - Kocaeli Üni. B.Ö.T.E.


"UZAKTAN E Ğİ T İ M – 2 “Internet’e Dayalı UE” “E-Ö Ğ RENME”  E-Ö ğ renme  Temel Kavramlar  Tanımı  E-ö ğ renme Ortamları  Ö ğ renme Yönetim Sistemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları