Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenmenin Gerçekleşmesi. öğretim teknolojisi eğitim teknolojisi öğretim teknolojisi, öğrenme- öğretme ortamının en etkin şekilde düzenlenmesi için gösterilen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenmenin Gerçekleşmesi. öğretim teknolojisi eğitim teknolojisi öğretim teknolojisi, öğrenme- öğretme ortamının en etkin şekilde düzenlenmesi için gösterilen."— Sunum transkripti:

1 Öğrenmenin Gerçekleşmesi

2 öğretim teknolojisi eğitim teknolojisi öğretim teknolojisi, öğrenme- öğretme ortamının en etkin şekilde düzenlenmesi için gösterilen sistematik ve planlı etkinlikler bütünü

3 “Öğretim teknolojisi, belirli öğretim disiplinlerinin kendine özgü yönlerini dikkate alarak düzenlenmiş teknolojilerdir.

4 1)Öğretim teknolojileri televizyon, bilgisayar, teyp, kitap gibi donanımların ve iletişim araçlarının uygulanışıdır. 2) Öğretim teknolojileri, davranış bilimlerindeki araştırma bulgularının öğretim problemlerine uygulanması sürecidir.

5 Öğretim teknolojisi, araç kullanılsın ya da kullanılmasın, bireylerin davranışlarında ve öğrenme çıktısında meydana gelecek değişikliği sağlamak için öğrenme ortamında yapılan düzenlemelerdir. Öğretim teknolojisi, teknolojik araçların öğretim ortamında kullanılması işlevi kadar basit olamaz. Öğretimi etkin kılmak için gösterilen faaliyetler bütününün tamamıdır.

6 Öğretim teknolojisi, başlıca iki alt gruba ayrılır: 1)Öğretim yöntemleri ve öğretimde kullanılan araç ve gereçlerin geliştirilmesi. 2) Öğrenme ve öğretme ortamının sistematik bir yaklaşımla tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

7 1.Tasarlama  Öğretimsel sistemlerin tasarımı  Mesaj tasarımı  Öğretim stratejileri  Öğrenicinin özellikleri 2.Geliştirme  Yazılı teknolojiler  Görsel ve işitsel teknolojiler  Bilgisayar tabanlı teknolojiler  Kaynaştırılmış teknolojiler

8 3.Kullanma  Medya kullanımı  Yeniliğin yaygınlaştırılması  Uygulama ve kurumsallaştırma  Politika ve düzenlemeler 4.Yönetim  Proje yönetimi  Kaynak yönetimi  Dağıtım sisteminin yönetimi  Bilgi yönetimi 5. Değerlendirme

9 Hangi yönden bakılırsa bakılsın öğretimin gerçekleştirildiği bir ortamda daima öğreticiden öğrenciye iletilecek bir mesaj ve mesajın iletilmesinde kullanılan bir kanal bulunmaktadır. Öğretme ve Öğrenme Süreci

10 Öğretimde iletilecek mesaj; herhangi bir konuda öğrencilere aktarılacak bilgiler, veya bir başka söyleyiş ile konulardır. Kanal ise; bilginin öğrencilere aktarılmasında iletişimi sağlayacak öğretim metotları ve öğretim materyalleridir. Öğretme ve Öğrenme Süreci

11 Öğrenci Öğretmen Kanal Mesaj (Bilgi) Metot Öğretme ve Öğrenme Süreci

12 1. Öğrencinin aktif olarak duyu organlarına gelen uyarıcılara dikkat etmesi, 2. Yeni gelen bilgileri seçerek kısa süreli belleğe geçirmesi Bilgiyi işleme yaklaşımına göre, öğrenmenin gerçekleşmesi için ;

13 3. Kısa süreli belleğe gelen bilgiler arasında ilişkiler kurarak örgütlemesi, Bilgiyi işleme yaklaşımına göre, öğrenmenin gerçekleşmesi için ; 4. Kısa süreli bellek ile uzun süreli bellekteki önbilgiler arasında ilişki kurarak yeni bilgiler ile eskileri birleştirebilmesi gerekir.

14 Biliş Bilgisi Nedir ? Bireyin kendi bilişsel süreç ve ürünleriyle ilgili bilgisidir. Biliş bilgisi gelişmiş olan bireyler, neyi, nasıl, hangi hızla öğrenebileceklerini doğru olarak tahmin edebilir, kendilerine uygun öğrenme stratejileri seçebilirler.

15 Bireylerin biliş bilgileri birbirinden farklı olup, gelişimle yakından ilişkilidir. Biliş bilgisi 5 ve 7 yaşlarında gelişmeye başlayıp okul yıllarında giderek güçlenir.

16 Bireyin öğrenme sırasında duyularına gelen uyarımları kısa ve uzun süreli belleğe transfer etmesine ve uzun süreli belleğine işlemesini sağlayan tekniklere öğrenme stratejileri denilmektedir.

17 Başlıca Öğrenme Stratejileri Nelerdir ? Tekrar Örgütleme Anlamlandırma

18 Tekrar Stratejisi Öğrencilerin yeni gelen bilgileri tekrarlayarak kısa süreli bellekte tutması ve / veya uzun süreli belleğe katması ile ilgili bir öğrenmedir.

19 Okunan metinlerin altlarının çizilmesi, metnin okunduktan sonra tekrar edilmesi gibi. Bu stratejinin başarısı, büyük ölçüde öğrencinin önemli bilgilerle önemsiz olanları ayırt edebilmesine bağlıdır.

20 Örgütleme Stratejisi Öğrencilerin yeni gelen bilgileri bir araya getirerek kendi ön bilgilerine göre yeniden düzenlemesidir. Bir metnin ana ve yan fikirlerinin çıkartılması, bilgilerin sınıflandırılması, grafikle gösterilmesi gibi.

21 Bu stratejiyi etkili kullanan bir öğrenci sayfalarca yer tutan metni basit şema ve tablolarla özetleyebilir. Bu nedenle örgütleme stratejisi kullanan öğrencilerin çalışmaya ayırdıkları zaman kısalmaktadır.

22 Anlamlandırma Stratejisi Öğrencilerin yeni gelen bilgileri geçmiş yaşantılarında kazandıkları bilgilerle ilişkilendirilmeleri esasına dayanır. Gelen bilgiler olduğu gibi değil, öğrenci tarafından değişikliğe uğratılarak uzun süreli belleğe kodlanır. Anlamlı öğrenmelere yol açar.

23 Gayne, bilgiyi işleme kuramının temel öğelerini göz önünde bulundurarak, eğitim durumlarının düzenlenmesinde öğretmenlere rehberlik amacıyla sekiz aşama belirlemiştir.

24 Öğrenme SüreçleriÖğretim Durumları DikkatDikkat çekme BeklentiHedefler hakkında bilgi Çalışan bellek için hatırlamaÖn bilgileri hatırlama Seçici algıUyarıcı materyaller Uzun süreli belleğe kodlamaRehberlik etme Tepkide bulunmaDavranışı belirleme PekiştireçDönüt-düzeltme HatırlamaKalıcılığa transfer

25 Her öğrenme birimi tamamlandıktan sonra, öğrencilerden yeni öğrendikleri bilgileri kendi cümleleri ile özetlemelerini isteyiniz, Konu içerisinde önemli, önemsiz bilgileri ayırt etmelerine yardımcı olunuz Ders başında hedefleri söyleyiniz, Öneriler

26 Konu içerisindeki kavramları açıklayarak, öğrencilerinizin örgütleme stratejisinin gelişmesine katkıda bulunun, Ders başında ve sonunda konu ile ilgili düzeyi iyi ayarlanmış sorular sorun. Öneriler Öğrenme ve öğretme sürecinin başında konunun ana hatlarını tahtaya ve perdeye yansıtınız,

27 Öğretim Materyallerinin Tasarlanması

28 Yapılan araştırmalar öğrendiklerimizin: Duygularımızla edindiğimiz yaşantılar yoluyla elde ettiğimizi göstermektedir.

29 %83 %11%3,5 %1,5 %1 Öğrendiklerimizin;

30 Bilgi İşlem Modeli Duyumsal Girdiler Dikkat Algılama Pekiştirme Kısa Süreli Hafıza Uzun Süreli Hafıza Alıştırma Deşifre Etme Geri Kazanım Unutma (Kayıp) (Geri Kazanılabilir) Bilişsel Süreç

31 Somut Soyut Sözcükler Diyagramlar Haritalar Resimler Slaytlar Filmler Modeller Nesneler Gerçek Yaşantı Öğrenme Yaşantıları ile Teknoloji Arasındaki İlişkiler

32 Sözel semboller Görsel sembollerle edinilen yaşantılar Radyo, şerit, resimlerle edinilen yaşantılar Hareketli resimlerle, Tv-Video ile edinilen yaşantılar Sergiler yardımıyla edinilen yaşantılar Geziler yoluyla edinilen yaşantılar Dramatizasyonlarla edinilen yaşantılar Model ve örneklerle edinilen yaşantılar Doğrudan doğruya edinilen amaçlı yaşantılar DALE’NİN YAŞANTI KONİSİ Karmaşığa Soyuta Basitten Somuttan Çok sayıda duyu organıyla edinilen Kendi kendine edinilen Başkalarının yardımıyla edinilen Az sayıda duyu organıyla edinilen Göz ya da kulakla Gözle Bütün duyu organlarıyla Kendi kendine edinilen Başkalarının yardımıyla edinilen

33 Okuduklarının............................ % 10 unu İşittiklerinin............................. % 28 ini Gördüklerinin............................ % 50 sini Söylediklerinin......................... % 70 ini Yapıp Söylediklerinin.............. % 90 ını Öğrendiklerini göstermektedir. Yapılan Araştırmalar İnsanların:

34 1.Tasarım ilkeleri dikkate alınarak tasarlanıp geliştirilmiş olmalıdır. 2.Kolay kullanılabilir olmalı. 3.İletilecek mesajı, tam ve doğru anlaşılacak şekilde ve en az çaba ile iletmelidir. Doğru Tasarlanmış Öğretim Materyallerinin Özellikleri

35 4.Materyal içerisinde kullanılan her türlü görsel unsur ve objeler bir iç uyum içinde bulunmalı. Doğru Tasarlanmış Öğretim Materyallerinin Özellikleri 5.Bütünlük içerisinde bulunmalı. Bütünde ne eklenecek ne de çıkarılacak bir şey olmamalı.

36 6.Kullanılan yazıların büyüklüğünden şekline kadar, materyal üzerindeki objelerin yerleşiminden kullanılan renklere kadar gerekli en küçük detay bile dikkate alınarak hazırlanmış olmalı. Doğru Tasarlanmış Öğretim Materyallerinin Özellikleri

37 Öğretim Materyalleri Tasarım İlkeleri

38 1- Yapısal/Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri *Boşluk *Çizgi *Şekil-form *Doku *Renk 2- Yerleşim Elemanlarının Kullanım İlkeleri *Oran-ölçek *Denge *Bütünlük *Ritim *Vurgu *Ahenk

39 Boşluk, belirlenmiş bir çerçeve içerisindeki kullanım alanı dışında kalan yerlerdir. Öğretim materyaline genel olarak bakıldığında görülen/hissedilen doluluk veya boşluktur. 1- Yapısal/Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri *Boşluk

40 %41 %25%14 %20

41 1- Yapısal/Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri *Çizgi Çizgilerin yatay, dikey veya eğik olarak kullanımı algılama üzerinde etkilidir. Yatay çizgiler sabitlik ve durağanlık etkisi, dikey çizgiler güçlülük etkisi ve eğik çizgiler ise hareket etkisi verir.

42 Güçlülük etkisi Hareket etkisi Sabitlik ve Durağanlık etkisi

43 1- Yapısal/Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri *Çizgi Öğretim materyalleri üzerinde oluşturulacak kontrast/zıtlık daima dikkati çekecektir.

44

45 1- Yapısal/Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri *Şekil-form Şekil bir yüzey üzerinde oluşturulan iki boyutlu biçimlerdir. Form ise kullanılan biçimlerin birbirine göre yerleşimidir.

46 1- Yapısal/Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri *Doku Öğretim materyalinin hazırlanmasında kullanılacak malzemenin özelliğine bağlı olarak değişiklik göstereceği için tasarımda en az değişkenlik gösteren eleman dokudur.

47 1- Yapısal/Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri *Renk Renkler, iyi tasarlanmış bir öğretim materyalinde anahtar rol oynar. Renklerin iyi seçilmesi ve çizgilerle birlikte iyi tasarlanması sonucu en etkili öğretim materyalleri gerçekleştirilir.

48 *Şekil-form *Renk *Doku

49 *Renk Doğal renkler ile nesneler renklendirildiğinde görüntünün gerçekliğini artırır. Benzerliklerin ve farklılıkların ortaya konuşuna yardımcı olur. Önemli noktalar ve bilgiler üzerinde dikkati toplar. Coşku, durgunluk, tek düzelik, canlılık gibi duyguların algılanmasına yardımcı olur. Renkler algılama üzerinde etki yaratırlar.

50 Öğretim Materyallerinin Tasarımında Renklerin Kullanımı Renkler, fiziksel özellikleri nedeniyle algılama üzerinde etkilidir. Işık, Prizmadan geçtiğinde uzun ve kısa dalga boyları şeklinde kırılarak farklı renklere ayrılır. En uzun dalga boyu kırmızı, en kısa dalga boyu mor renklidir.

51 Renklerin seçiminde farklı cinsiyetlerin de dikkate alınması gerekir. Öğretim Materyallerinin Tasarımında Renklerin Kullanımı Erkekler: Mavi, yeşil, bordo ve bunların canlı tonlarını seçerken Bayanlar: Sarı, mavi, pembe gibi renklerin pastel tonlarını daha çok seçmektedirler.

52 Sarı, mavi, pembe gibi renklerin pastel tonlarını daha çok seçmektedirler. Mavi, yeşil, bordo ve bunların canlı tonlarını seçerken

53 Öğretim Materyallerinin Tasarımında Renklerin Kullanımı Renklerin kullanımında yaş gruplarının da dikkate alınması gereklidir. Çok parlak renkleri küçük yaş grupları için, daha ileri yaş grupları için de pastel tonları kullanmakta yarar vardır. Her iki yaş grubu için kontrast oluşturulmak istenildiğinde parlak renklerin kullanılması etkili olacaktır.

54 Öğretim Materyallerinin Tasarımında Renklerin Kullanımı Etnik özellik ve çevre koşulları da renklerin algılanmasında etkilidir. Yeşil ve mavi gibi renkler bozkır bölgelerinde yaşayanlar üzerinde etkili olurken, Sıcak renkler ormanlık bölgelerde yaşayanlar üzerinde daha etkili olmaktadır.

55 Öğretim Materyallerinin Tasarımında Renklerin Kullanımı Farklı renkler kullanılarak farklı bölümlerin algılanması kolaylaştırılabilir. 0 10 20 30

56 Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl! Zemin ve Şekiller Açısından Etkili Renk Bileşimleri Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!

57 Öğretim Materyallerinin TasarImInda Harflerin Kullanımı Yazı, öğretim materyallerinin çoğunluğunda kullanılan bir öğretim elemanıdır. Diğer öğretim elemanları ile birlikte uyumlu bir şekilde kullanılmalıdır.

58 Küçük harflerle yazılan yazılar daha kolay okunabilir. TAMAMIYLA BÜYÜK HARFLERLE YAZILAN YAZILARIN OKUNMASI ZORDUR. Öğretim Materyallerinin TasarImInda Harflerin Kullanımı Dekoratif amaçlı süslü yazı yerine düz ve sade biçimde yazılmış yazılar kullanılmalıdır.

59 Öğretim Materyallerinin TasarImInda Harflerin Kullanımı Eşit olmayan insanlara eşit davranmaktan daha büyük eşitsizlik olamaz. Thomas Jeferson Eşit olmayan insanlara eşit davranmaktan daha büyük eşitsizlik olamaz. Thomas Jeferson EŞİT OLMAYAN İNSANLARA EŞİT DAVRANMAKTAN DAHA BÜYÜK EŞİTSİZLİK OLAMAZ. THOMAS JEFERSON

60 Öğretim Materyallerinin TasarImInda Harflerin Kullanımı Satırlar çok sıkışık olduğunda metnin okunması güçleşir. Satırlar çok seyrek olduğunda metinde kopukluk duygusu verir. Satır aralıkları ortalama harf yüksekliğinin 1½ si kadar olduğunda metin çok okunaklı olur. Satırlar çok sıkışık olduğunda metnin okunması güçleşir. Satırlar çok seyrek olduğunda metinde kopukluk duygusu verir. Satır aralıkları ortalama harf yüksekliğinin 1½ si kadar olduğunda metin çok okunaklı olur. Satırlar çok sıkışık olduğunda metnin okunması güçleşir. Satırlar çok seyrek olduğunda metinde kopukluk duygusu verir.

61 2- Yerleşim Elemanlarının Kullanım İlkeleri *Bütünlük *Denge *Oran-ölçek *Ritim *Vurgu *Ahenk

62 2- Yerleşim Elemanlarının Kullanım İlkeleri *Oran-ölçek Objelerin büyüklüğü ile bağlantılıdır. Bir objenin diğer objeler ve bütün ile arasındaki ilişkiye göre objenin büyük, orta, küçük, ağır, hafif olduğu gibi duygular yaratabilir.

63

64 Objelerin büyüklüğünün doğru olarak algılanabilmesi için tanıdık başka bir obje ile ölçeklendirilmesi gerekir.

65 2- Yerleşim Elemanlarının Kullanım İlkeleri *Denge Denge, objenin göz tarafından algılanan ağırlığı ile ilgilidir. Öğretim materyalleri üzerinde denge, yatay ve dikey eksenin her iki tarafına objelerin eşit olarak dağıtılması ile oluşturulur. İstenilen amaca yönelik olarak objelerin bütününe yerleşimi ile denge veya dengesizlik etkisi yaratılabilir.

66 Üreticiler Üçüncül tüketiciler Birincil tüketiciler İkincil tüketiciler Ekosistemde enerji akışı Ayrıştırıcılar

67 2- Yerleşim Elemanlarının Kullanım İlkeleri *Bütünlük Görsel elemanlar ve bunların fonksiyonları arasındaki ilişki bütünlüğü oluşturur. Her bir görsel unsur, bir mesaj iletmedeki fonksiyonu göz önüne alınarak yerleştirilmelidir.

68

69 *Ritim 2- Yerleşim Elemanlarının Kullanım İlkeleri Kompozisyonda gözün bir objeden diğerine rahatça kayabilmesidir. Soyut bir kavram olmasına rağmen çizgi, şekil, form, yapı ve renk kullanımı ile sağlanabilir.

70 GÜNEŞ TUTULMASI

71 2- Yerleşim Elemanlarının Kullanım İlkeleri *Vurgu Vurgunun bütüne baskın olması gereklidir. Öğretim materyalinin can alıcı noktasıdır. Dikkat çekmek istediğiniz nokta olarak tasarlanmalıdır. En ilgi çekici nokta olarak tasarlanıp en önemli unsurlar yerleştirilebilir.

72 ELEKTRİK AKIMI

73 2- Yerleşim Elemanlarının Kullanım İlkeleri *Ahenk Kompozisyonun bütünü ile bağlantılıdır. Parçalar bir araya geldiğinde ortaya çıkacak bütünlük duygusudur. Ahenk, bir bakıma bütünü oluşturan parçaların birbiri ile olan ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkan uyumdur.

74 Bitkiler Otçul Hayvanlar Etçil Hayvanlar Ayrıştırıcılar

75 Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri

76 Bir malzeme ne kadar anlamlı ise öğrenilmesi de o kadar kolaydır. 1-Anlamlılık İlkesi Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri

77 “ tin, nit, mel, yaz, şez, zed” Anlamlı sözcüklerin öğrenilmesinin anlamsız hecelerin öğrenilmesine oranla daha kolay olması.

78 En iyi öğretim somuttan soyuta, basitten karmaşığa ve bilinenden bilinmeyene doğru gidendir. 2-Bilinenden Başlama İlkesi ELMA Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri

79 Bir kavramın genişliğini göstermek için çok sayıda örnekler sunmak gerekir. 3-Çok Örnek İlkesi Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri

80 Nesnelerin özellikleri birbirlerine göre algılanır. Resim ve şekilleri herkes başka şekilde algılamamalı, birbirinden ayırt edebilmelidir. 4-Görelik İlkesi Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri

81 c b a

82 Algılama seçicidir. İnsanın duyu organları uyarılmayı beklemezler, aksine belirli bir anda, anlatılamayacak kadar çok sayıda uyarıcıyla bombardıman edilirler. Öğretim materyalindeki önemli elemanları dikkati en çok çekecek şekilde yerleştirmek gerekir. 5-Seçicilik İlkesi Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri

83 Bir olayın ya da eşyanın tümüne ilişkin çizgileri vermek yerine bir kısmını vermek yeterli olabilir. 6-Tamamlama İlkesi Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri

84

85 Görsel yada işitsel olsun, öğretim materyali düzenlerken iletilmek istenen mesaja uygun olarak, figüre anlam katacak fonlara yer verilmesi gereklidir. 7-Fonun Anlamlılığı İlkesi Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri

86 Mavi Yeşil Kırmızı Mavi Siyah

87 Şekiller belirgin olmalı, açık ve yarım bırakılmamalı. Özellikle iki boyutlu figürler için şekil tam yapılmalıdır. 8-Kapalılık İlkesi Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri

88

89 Algılama birleştirici ve bütünleyicidir; birbiriyle benzerliği ve yakınlığı olan nesne ve olaylar ilişkili olarak algılanır ve daha iyi hatırlanır. 9-Birleştiricilik İlkesi Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri

90

91 Daha önceden bildiğimiz tanımış olduğumuz nesnelerin algılama işleminde çoğu özelliklerini sürdürmesi algısal değişmezliktir. 10-Değişmezlik İlkesi Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri

92

93 Doğadaki varlıklar bize yakınsa gerçek ölçüleri ve renkleriyle görünürler. Aynı varlıklar bizden uzaklaştıkça, küçülür ve renkleri de soluyor hissini verir. 11-Derinlik İlkesi Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri

94

95 Dikkat özellikle geçirilegelen ve yarın geçmişteki yaşantılara zıt olan durumlara ve yeniye çekilir.”Yenilik” izlenmekte olan görüntüdeki elemanlara yeni bir eleman eklenmesi anlamına gelmektedir. 12-Yenilik İlkesi Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri

96 Dikkat yöneltilirken bilinenle yenilik, basitlikle karışıklık, belirginlikle belirginsizlik, arasında bir denge aranır. 13-Basitlik İlkesi Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri

97 Kullanılacak aracın öğrenciyi dersin hedeflerine ulaştırabilecek nitelikte olması gereklidir. 14-Hedef Davranış İlkesi Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri

98 Kullanılacak araç, öğrencilerin özelliklerine (yaş, zeka ve geçmiş yaşantıların düzenine) uygun olmalıdır 15-Öğrenciye Uygunluk İlkesi Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri

99 Öğrenci Merkezli Eğitime (ÖME) göre öğretim materyallerinin tasarımı

100 Görsel ekipmanların sadece sözlü mesaj iletmek için kullanılması çok sık karşılaşılan bir durumdur Sayın Halil DOĞAN Aksu sok.No:2 Şişli/İstanbul Gön: Mehmethan EJDER Tuğ Sok. No:36/3 Keçiören/ANKARA

101 Renkli bir fotoğraf anlatılmak istenen nesnenin gerçekliğini oldukça yüksek düzeyde anlatır.

102 Karmaşık bir süreç birleştirilerek daha kolay, anlaşılır ve hatırlanır hale getirilir. Tahıllar Proteinler Şeker ve Yağ SebzelerMeyvelerSıvılar Sağlıklı Beslenme Vitamin ve minerallere de gereksinim duyarız Diğer besinlerden yeterince alınmalı Her gün ekzersiz yapılmalı Bazı besinler sınırlı tüketilmeli

103 İyi tasarlanmış bir görsel materyal ile dil ve kültür sınırları aşılarak iletişim kurulur.

104 Okumak, basılı okuryazarlıkta “kod çözme” etkinliğidir

105 Yazmak basılı okuryazarlıkta “kodlama” etkinliğidir.

106 Bir video programını hazırlamak görsel okuryazarlıkta “ kodlama” etkinliğidir.

107 Bir video programını yorumlamak görsel okur yazarlıkta “kod çözme” etkinliğidir.

108 Bir fotoğrafın düşündürdükleri her yaş grubuna göre farklılıklar gösterir.

109 Hareket duruşu (pozu) hareket kavramını, hız çizgisi gibi geleneksel uygulamadan daha güvenilir olarak iletir

110 At Fotoğraflar, resimler, çizimler ve sözcükler somuttan soyuta doğru süreklilik gösterir

111 SoyutSomutOrta Derece Soyut Düşük Yüksek Öğrenme Oranı Gerçeklik Düzeyi Görseller çok somut ya da çok soyut uçlara yaklaştıkça öğretimsel açıdan daha az yararlı olma eğilimindedir.

112 Atomun yapısını anlamak için güneş sistemi ile kıyaslama çok sıkça kullanılmaktadır

113 Sergileme alanı üzerinde yer alan öğeler belirgin geometrik yapılar, örneğin bir daire üzerine yerleştirilmesi kod çözme sürecini kolaylaştırır.

114 Ekosistemde enerji akışı İkincil tüketiciler Ayrıştırıcılar Üçüncül tüketiciler Birincil tüketiciler Üreticiler

115 “Z” harfi şeklinde düzenleme resme bakan kişinin gözlerinin sol üstten sağ alta doğru bir yol izlemesini sağlar YUMURTA..

116 RENK BİLEŞİMLERİ BEYAZ KOYU MAVİ KIRMIZI-TURUNCU AÇIK GRİ MAVİ,YEŞİL,SİYAHKIRMIZI MAVİ AÇIK SARI, BEYAZSARI, KIRMIZI AÇIK MAVİ KOYU MAVİ, KOYU YEŞİL KIRMIZI, TURUNCU AÇIK SARI MOR, KAHVERENGİKIRMIZI ZEMİN ÖN PLAN VE YAZILAR VURGU


"Öğrenmenin Gerçekleşmesi. öğretim teknolojisi eğitim teknolojisi öğretim teknolojisi, öğrenme- öğretme ortamının en etkin şekilde düzenlenmesi için gösterilen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları