Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları Bilgilendirme Toplantısı Erhan USTA Müsteşar Yardımcısı 1 Ağustos 2013 HH 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları Bilgilendirme Toplantısı Erhan USTA Müsteşar Yardımcısı 1 Ağustos 2013 HH 1."— Sunum transkripti:

1 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları Bilgilendirme Toplantısı Erhan USTA Müsteşar Yardımcısı 1 Ağustos 2013 HH 1

2 Onuncu Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunun 127'nci Birleşiminde onaylanarak, 6 Temmuz 2013 tarihli ve 28699 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. Güçlü bir katılımcılık sağlandı. Ülkemizin kalkınma süreci bütüncül, kapsayıcı ve çok boyutlu bakış açısıyla ele alındı; insan odaklı kalkınma anlayışı benimsendi. 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Plan, 2023 hedefleri yolunda önümüzdeki 10 yıllık dönemin 5 yıllık ilk dilimi için yol haritası olacaktır. 2

3 2023 Yılına İlişkin Temel Makro Hedefler Milli geliri 2 trilyon dolara yükseltmek Kişi başına düşen geliri 25 bin dolar seviyesine çıkarmak 500 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek İşsizlik oranını yüzde 5’e indirmek Enflasyon ve faiz oranlarını kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirmek 3

4 2018 Yılına İlişkin Temel Makro Hedefler Yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüme sağlamak Milli geliri 1,3 trilyon dolara yükseltmek Kişi başına düşen geliri 16 bin dolar seviyesine çıkarmak 277 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek İşsizlik oranını yüzde 7,2’ye indirmek Enflasyonu yüzde 4,5’e indirmek Cari açığın GSYH içindeki payını yüzde 5,2’ye indirmek 4

5 Onuncu Kalkınma Planının Yapısı 5 Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Öncelikli Dönüşüm Programları Uygulama, İzleme, Değerlendirme

6 Onuncu Kalkınma Planı Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma anlayışıyla toplumsal refahın yaygınlaştırılması Bireysel ve toplumsal nitelik ve yetkinliğin yükseltilmesi Sağlıklı, güvenli ve yüksek standartta bir sosyal ortamın oluşturulması İnsan haklarının ve bireysel özgürlüklerin adil ve hızlı çalışan bir hukuk sistemiyle garanti edilmesi Kamu hizmetlerinin daha erişilebilir ve kaliteli hale getirilmesi 6

7 Onuncu Kalkınma Planı Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Ülkemizin yüksek gelir grubu ülkeler arasına yükseltilmesi Sermaye birikimi ve sanayileşme sürecinin hızlandırılması Yurtiçi tasarruflar, üretken yatırımlar ve üretim faktörlerinin verimlilik düzeylerinin artırılması Cari açığın kalıcı bir şekilde makul düzeylere çekilmesi Yenilik üretme kapasitesinin yükseltilmesi, yeniliklerin mevcut üretim yapısıyla bütünleştirilerek üretim yapısında dönüşümün sağlanması Ekonominin ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüştürülmesi 7

8 Onuncu Kalkınma Planı Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak refahın ülke sathına daha dengeli yayılması Yerel ekonomilerin ve kırsal kesimin güçlendirilmesi Her kesim için barınma ihtiyacının yeterli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde giderilmesi Ekonomik gelişme ve rekabetçiliği destekleyen, afetlere dayanıklı ve kültürel değerleri esas alan yaşam mekânlarının oluşturulması Çevrenin ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması 8

9 Onuncu Kalkınma Planı Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Kalkınma sürecinde uluslararası dinamiklerden daha fazla faydalanılması ve tecrübelerimizin diğer ülkelerle paylaşılması Uluslararası barış, refah ve istikrara hizmet edecek etkin bir kalkınma işbirliği politikası izlenmesi Küresel kalkınma gündeminin belirlenmesinde daha aktif bir rol oynanması Kriz yaşayan veya dönüşüm sürecindeki ülkelere afet ve acil yardım konularında destek sağlanması 9

10 10 Öncelikli Dönüşüm Programları Kalkınma planlarının uygulama ayağını güçlendirmek amacıyla Öncelikli Dönüşüm Programları tasarlanmıştır. 2023 ve 10. Plan amaçlarına ulaşılması açısından kaldıraç etkisi yaratabilecek Öncelikli alanlarda Temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek Dönüşüm sürecine katkıda bulunacak Kurumlar arası koordinasyon ve sorumluluk gerektiren Sektörel ve sektörler arası bir yaklaşımla Hedefleri/sorumluları belirgin

11 11 Öncelikli Dönüşüm Programı Koordinatörleri Öncelikli Dönüşüm ProgramıProgram Koordinatörü 1Üretimde Verimliliğin ArtırılmasıKalkınma Bakanlığı 2İthalata Olan Bağımlılığın AzaltılmasıEkonomi Bakanlığı 3Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın ÖnlenmesiKalkınma Bakanlığı 4İstanbul Uluslararası Finans MerkeziKalkınma Bakanlığı 5Kamu Harcamalarının RasyonelleştirilmesiKalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı 6Kamu Gelirlerinin Kalitesinin ArtırılmasıMaliye Bakanlığı 7İş ve Yatırım Ortamının GeliştirilmesiEkonomi Bakanlığı 8İşgücü Piyasasının EtkinleştirilmesiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 9Kayıt Dışı Ekonominin AzaltılmasıGelir İdaresi Başkanlığı 10İstatistiki Bilgi Altyapısını GeliştirmeTürkiye İstatistik Kurumu 11Öncelikli Teknoloji Alanlarında TicarileştirmeBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 12Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

12 12 Öncelikli Dönüşüm Programı Koordinatörleri Öncelikli Dönüşüm ProgramıProgram Koordinatörü 13Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji ÜretimiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 14Enerji Verimliliğinin GeliştirilmesiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 15Tarımda Su Kullanımının EtkinleştirilmesiOrman ve Su İşleri Bakanlığı 16Sağlık Endüstrilerinde Yapısal DönüşümKalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı 17Sağlık Turizminin GeliştirilmesiSağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 18Taşımacılıktan Lojistiğe DönüşümKalkınma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 19Temel ve Mesleki Becerileri GeliştirmeÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim MerkeziTürkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 21Sağlıklı Yaşam ve HareketlilikSağlık Bakanlığı 22Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının KorunmasıAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 23Yerelde Kurumsal Kapasitenin GüçlendirilmesiKalkınma Bakanlığı 24Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel DönüşümÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 25Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Kalkınma Bakanlığı

13 13 K.Eş K.BSK.Eş K.BS Kalkınma Bakanlığı539Milli Eğitim Bakanlığı 3 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı2 16Sermaye Piyasası Kurulu 2 Ekonomi Bakanlığı2 7Başbakanlık 2 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı2 7İçişleri Başkanlığı 2 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı2 4Adalet Bakanlığı 2 Sağlık Bakanlığı128Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 Maliye Bakanlığı115TİKA 1 Gelir İdaresi Başkanlığı1 5KOSGEB 1 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı1 5BDDK 1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı1 5Türkiye İstatistik Kurumu 1 Orman ve Su İşleri Bakanlığı1 3Hazine Müsteşarlığı 1 TÜBİTAK1 2İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Türkiye İstatistik Kurumu1 1Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı 12Dışişleri Bakanlığı 1 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme B. 12Borsa İstanbul 1 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 4Mesleki Yeterlilik Kurumu 1 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 3Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1 İŞKUR 3TOPLAM21891 NOT: 1) Toplam 35 tane Bakanlık ve kurum Program Koordinatörü ve/veya Bileşen Sorumlusu olarak bulunmaktadır. 2) Toplam 13 tane Program Koordinatörü bulunmaktadır. 3) Toplam 2 Bakanlık sadece Program Eş Koordinatörü olarak yer almaktadır. Öncelikli Dönüşüm Programı İstatistikleri

14 14 Hazırlık, Uygulama ve İzleme Mekanizması Program çalışmaları Kalkınma Bakanlığının genel koordinatörlüğünde yürütülecektir. Programların hazırlanması ve uygulanması tamamıyla program koordinatörü ve bileşen sorumlusu olarak belirlenen kurumlarımızca yürütülecektir. Programların izlenmesi ve koordinasyonu için Kalkınma Bakanlığı içinde her programdan sorumlu bir koordinatör daire belirlenmiştir. Programların hazırlık, yürütme, izleme ve değerlendirme sürecini koordine edecek Bakanlığımız içinde bir koordinasyon ekibi oluşturulmuştur. Bu ekip, her program için koordinatör kurumca hazırlanan Eylem Planı İzleme Raporlarından hareketle Öncelikli Dönüşüm Programları Genel Değerlendirme Raporu taslağını oluşturacaktır. İlgili bakanlıkların müsteşarlarından oluşan bir ‘Kalkınma Planı İzleme ve Yönlendirme Komitesi’ oluşturulacaktır. Bu komite, Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere, her yıl Öncelikli Dönüşüm Programları Genel Değerlendirme Raporunu nihai hale getirecektir.

15 15 Program Koordinatörü ve Görevleri Koordinatör kurumca işin mahiyetine göre müsteşar yardımcısı veya genel müdür düzeyinde bir koordinatör belirlenecektir. Bileşen sorumlularıyla birlikte eylem planlarını hazırlayarak nihai hale getirmek Program hedeflerinin gerçekleştirilmesini takip etmek ve yönlendirmek Bileşen sorumluları arasında koordinasyonu sağlamak Eylem Planı İzleme Raporunu hazırlayarak Kalkınma Bakanlığına göndermek

16 16 Bileşen Sorumlusu ve Görevleri Bileşen sorumlusu kurumca genel müdür düzeyinde (istisnai durumlarda GMY) bir bileşen sorumlusu belirlenecektir. Mali boyutu da içerecek şekilde bileşenin eylem planlarını hazırlamak Eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak Eylemlerin tedbir düzeyinde Yıllık Programda nasıl yer alacağını tespit etmek

17 17 Eylem Planının İçeriği Eylem Planının formatı Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanarak bakanlıklara gönderilecektir. Performans göstergeleri için yıl bazında sayısal performans hedefleri belirlenecektir. Programın dönemi, program koordinatörü tarafından bileşen sorumluları ile istişare halinde Plan dönemini aşmayacak şekilde belirlenecektir. Ayrıca, eylemlerin başlangıç ve bitiş zamanları üçer aylık dönemlere göre belirlenecektir. Mali Boyut: Bütçe hazırlık çalışmaları sırasında dikkate alınacaktır (Yıllık Program bağlantısı). 2014 yılı bütçesi için zaman kısıtı bulunmaktadır. İşbirliği yapılacak ilgili kurumlar Gerekli kurumsal ve hukuki düzenlemeler

18 18 Öngörülen Takvim 15 Ağustos 2013  Kurumlar tarafından koordinatör isimlerinin Kalkınma Bakanlığına bildirilmesi 15 Ağustos 2013  Koordinatörler tarafından bileşen sorumlusu isimlerinin Kalkınma Bakanlığına bildirilmesi 13 Eylül 2013  Bileşen sorumlusu kuruluşlar tarafından 2014 yılı eylemlerinden Yıllık Programa girecek tedbirlerin belirlenerek Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 31 Ekim 2013  2014 Yılı Programının Resmi Gazetede yayımlanması Kasım 2013  Tüm Plan dönemi için eylemlerin belirlenmesi ve eylem planı taslağının hazırlanması Kasım-Aralık 2013  Eylem Planlarının (EP) Kalkınma Bakanlığı ile müzakere edilerek YPK’ya sunulacak hale getirilmesi

19 19 Öngörülen Takvim Ocak 2014  Eylem Planlarının YPK tarafından onaylanması Ağustos 2014  6 aylık gelişmeleri içeren EP izleme raporlarının KB’ye gönderilmesi Ocak 2015  1 yıllık gelişmeleri içeren EP izleme raporlarının KB’ye gönderilmesi Şubat 2015  KB tarafından Öncelikli Dönüşüm Programları Genel Değerlendirme Raporu taslağının hazırlanması Mart 2015  İYK’nın rapor üzerinden EP gelişmelerini değerlendirmesi Nisan 2015  Değerlendirme raporunun Bakanlar Kuruluna sunulması

20 20 Teşekkürler


"10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları Bilgilendirme Toplantısı Erhan USTA Müsteşar Yardımcısı 1 Ağustos 2013 HH 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları