Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI."— Sunum transkripti:

1 11 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI

2 2 Sunum Planı  16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı  TOBB YOİKK Çalışma Grupları Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları  VI. Kızılcahamam Yatırım Konferansı

3 16/01/2012 tarihli Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı 3

4 YOİKK Platformunun amacı; kamu – özel sektör işbirliği çerçevesinde;  Türkiye'deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek,  Yatırım ortamı ile ilgili uluslararası rekabet gücünü artıracak düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek,  Yatırımcıların karşılaştığı yapısal, yasal, idari ve bürokratik sorunları belirleyerek; bunlara çözüm üretmek,  Özel sektör faaliyetlerini güçlendirerek, iş ve istihdam imkânlarının yaratılmasını ve ihracat odaklı üretimin artırılmasını desteklemek,  Kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli platformların gündeminde bulunan yatırım ortamıyla ilgili konuların kamu- özel sektör işbirliği çerçevesinde ele alınmasını sağlamaktır. YOİKK Platformunun Amacı : 4

5 YOİKK ÜYELER Başkan: Ekonomi Bakanı Adalet Bakanlığı Müsteşarı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak. Müsteşarı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hazine Müsteşarı Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı TOBB Başkanı TİM Başkanı TÜSİAD Başkanı YASED Başkanı Teknik Komite Başkanları ÜYELER Başkan: Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Başbakanlık Müsteşar Yrd. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yrd. Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yrd. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yrd. Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yrd. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yrd. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yrd. Maliye Bakanlığı Müsteşar Müsteşar Yrd. Hazine Müsteşar Yrd. Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkan Yrd. TÜBİTAK Başkan Yrd. TOBB Genel Sekreteri TİM Genel Sekreteri TÜSİAD Genel Sekreteri YASED Genel Sekreteri Yönlendirme Komitesi

6 6 BAKANLAR KURULU Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Yönlendirme Komitesi Yatırım Danışma Konseyi (YDK) TEKNİK KOMİTELER Ölçme ve Değerlendirme Çalışma Grupları Ekonomi Bakanlığı İzleme-Takip (Sekretarya)  Bakanlar Kurulu Prensip Kararı - Yeni Yapı : Özel Sektör (TOBB, TÜSİAD, YASED, TİM) Bünyesinde Oluşturulan Yapılanmalar

7 Teknik Komite Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim İstihdam GİTES ve Sektörel Lisanslar Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri Vergi ve Teşvikler Dış Ticaret ve Gümrükler Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler Finansmana Erişim Altyapı Teknik Komite Şirket İşlemleri Kurumsal Yönetim İstihdam Sektörel Lisanslar Yatırım Yeri Vergi ve Teşvikler Dış Ticaret ve Gümrükler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ARGE Yatırım Promosyonu Doğrudan Yabancı Yatırım Mevzuatı KOBİ  Bakanlar Kurulu Prensip Kararı : Teknik Komite Yapılanmalarındaki Değişiklikler

8 Teknik KomiteTeknik Komite Başkanlığı/ Eş Başkanlık Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim Gümrük ve Ticaret Bakanlığı - SPK (Eş Başkanlık) İstihdamÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı GİTES ve Sektörel Lisanslar Ekonomi Bakanlığı - Kalkınma Bakanlığı (Eş Başkanlık) Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleriÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Vergi ve Teşvikler Ekonomi Bakanlığı - Maliye Bakanlığı (Eş Başkanlık) Dış Ticaret ve Gümrükler Ekonomi Bakanlığı - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Eş Başkanlık) Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE Bilim,San. ve Teknoloji Bakanlığı - Türk Patent Enst. (Eş Başkanlık) Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal SüreçlerAdalet Bakanlığı Finansmana ErişimHazine Müsteşarlığı Altyapı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Eş Başkanlık) Teknik Komite Yapılanması : 8

9 GÜNDEM OLUŞTURMA-EYLEM PLANLARI ÇALIŞMA SONUÇLAR Özel sektörün tespitleri Orta Vadeli Programı Yıllık Planlar ve Strateji Belgeleri gibi ulusal politika metinleri Yatırım Danışma Konseyi tavsiye kararları Kamu kurumlarının tespitleri Uluslararası en iyi uygulama örnekleri Uluslararası endeks ve raporlarda yer alan değerlendirmeler TEKNİK KOMİTELER Mevzuat düzenlemesi / idari düzenleme İdari kapasite oluşturma / geliştirme Uygulamaya yönelik tavsiyeler YOİKK YÖNLENDİRME KOMİTESİ Çalışma Usul ve Esasları 9

10  Teknik komite başkanlıklarını ilgili kurumların müsteşar yardımcıları/başkan- başkan yardımcıları yürütür.  Teknik komite üyeleri, çalışma alanıyla ilgili olarak başta YOİKK üyesi kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri arasından teknik komite başkanları tarafından belirlenir.  Teknik komite üyelerinin, temsil ettikleri kurumun/kuruluşun görüşlerini bildirmeye yetkili olması ve toplantılara düzenli olarak katılım sağlaması esastır.  Teknik komite sekretarya faaliyetleri, teknik komite başkanının bağlı olduğu kurum tarafından yürütülür.  Gerek görüldüğü takdirde YOİKK kararı ile teknik komitelerin isimleri ve çalışma alanları değiştirilebilir, yeni teknik komiteler kurulabilir veya mevcut teknik komitelerin görevlerine son verilebilir.  Düzenli aralıklarla toplanır. Toplantı tarihi prensip olarak en az 10 gün öncesinden, ilgili belgeler ise en az 5 gün öncesinden teknik komite üyelerine iletilir. Teknik Komitelerin Görevleri 10

11 11 Özel Sektörden Beklentiler  Kuruluş içerisindeki yatırım ortamına ilişkin kapasitenin geliştirilmesi  Teknik Komite Toplantılarına düzenli olarak, konusuna hakim uzman kişilerin katılım sağlaması  Gündeme getirilecek eylemlerle ilgili olarak ön çalışmaların yapılarak, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik olmak şartıyla, gerçekleştirilebilir, etkili ve somut eylem önerilerinin sunulması  Ölçme-Değerlendirme Çalışma Gruplarında görevlerin yerine getirilmesi

12 TOBB YOİKK Çalışma Grupları Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları yoikk@tobb.org.tr 12

13  Her teknik komiteye paralel TOBB YOİKK Çalışma Grubu  Çalışma Grubu Üyeleri: Akredite olan odalar ile borsa temsilcileri, Türkiye Sektör Meclisleri üyeleri.  Her çalışma grubu için Genel Sekreterlikçe, sorumlu yönetici ve en az iki raportör görevlendirilmiştir.  Çalışma grupları, teknik komitelerin toplantı sıklığında ve gündemlerinin gerektirdiği durumlarda toplanır. Ancak, teknik komiteler toplanmasa dahi en az üç ayda bir çalışma grupları toplanarak eylem planlarındaki ilerlemeleri gözden geçirir, varsa yeni önerileri değerlendirir. 13 TOBB YOİKK Çalışma Grupları Çalışma Usul ve Esasları

14  YOİKK, Yönlendirme Komitesi ve Teknik Komitelere sunulacak Birliğimiz görüşlerinin belirlenmesi  Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik olmak üzere, çalışma grubunun görev alanına giren konularda yatırımcıların ve girişimcilerin karşı karşıya bulundukları sorunları ve bürokratik engellerin tespit edilmesi  Bu sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi  Çözüme kavuşturulan konulardaki gelişmelerin temsil edilen oda, borsa ve sektörlerin mensuplarına aktarılması  Uygulamaların izlemesi ve aksayan konularda çalışma grubuna geri bildirimde bulunmak 14 TOBB YOİKK Çalışma Grupları Görevleri

15 Toplantıları grup başkanı yönetir. Grup başkanı grup üyeleri arasından gizli oyla seçilir. Her çalışma grubunda, grubun iş yoğunluğuna göre en az bir başkan vekili seçilir. Toplantılarda alınan kararlar, teknik komitelere Birliğin resmi görüşü olarak sunulur. Bu itibarla kararların ittifakla alınması esastır. Mazeretsiz olarak bir yıl içinde üç toplantıya katılmayan çalışma grubu üyesinin üyeliği düşer. 15 TOBB YOİKK Çalışma Grupları Toplantı ve Kararları

16  Çalışma grubu toplantılarını yönetmek  Teknik komitede Birliği temsil etmek, çalışma grubunda alınan kararları teknik komiteye aktarmak  Birliğin görüş ve önerilerinin teknik komite eylem planlarında yer almasını sağlamak  Sorumluluğu Birliğe bırakılan eylem maddeleri ile ilgili kurulan alt komitelere başkanlık etmek  Tamamlanan eylem maddeleri ile ilgili yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmalarına katkı ve katılım sağlamak  YOİKK’ de temsil edilen diğer özel sektör kuruluşlarının temsilcileri ile en az altı ayda bir toplanarak varsa farklı görüşleri uyumlaştırmak 16 Çalışma Grubu Başkanlarının Görevleri

17  Haziran 2012  Hazırlık Süreci  TOBB Çalışma Gruplarının Yenilenmesi  TOBB YOİKK Çalışma Grupları Toplantıları Yapılarak Yeni Eylem Önerilerinin Oluşturulması (Somut Öneriler!)  Eylem önerilerinin TOBB ev sahipliğinde TÜSİAD, YASED, TİM ile görüşülmesi ve ortak eylem önerileri oluşturulması  Kızılcahamam’da Teknik Komitelerde eylemlerin görüşülmesi  Kızılcahamam’da Yönlendirme Komitesi  Kızılcahamam’da YOİKK Toplantısı (Haziran sonu) 17 VI. Kızılcahamam Yatırım Konferansı

18 18 İletişim: yoikk@tobb.org.tr YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI


"11 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları