Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞANIN MOTİVASYONU DEMEKTİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞANIN MOTİVASYONU DEMEKTİR."— Sunum transkripti:

1

2

3 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞANIN MOTİVASYONU DEMEKTİR.

4 BAŞARILI İNSANLAR MOTİVASYONA İNANIR EISEN HOWER

5 SIRADAN ŞEYLERİ MUCİZELER HALİNE DÖNÜŞTÜRMEYİN, MUCİZELERİ SIRADAN ŞEYLERE DÖNÜŞTÜRÜN FRANCIS BACON

6 BİR ÖRGÜTÜN EN DEĞERLİ SERMAYESİ İNSANDIR. BU DEĞERİ KORUMAK, MOTİVE ETMEK BAŞARININ ANAHTARIDIR.

7 Örgütün ve bireylerin (Çalışanların) ihtiyaçlarını tatminle sonuçlanacak bir iş ortamı meydana getirerek bireyin harekete geçmesi için etkilenmesi, isteklendirilmesi sürecidir.

8 Gelece ğ e yönelmi ş ve ba ş arılı kovalayan her kurumun elinde en önemli güç insan potansiyelidir.

9  Motive edilmiş,  Doyumlu, moralli,  Hedeflerini ve amaçlarını bilen,  Bunlara ulaşmak için çaba harcayan,  Çalıştığı kurumu kendi işletmesi gibi gören,  İletişim kurabilen,  Kendi amaçlarıyla örgütün amaçlarını birleştiren KİŞİDİR.

10 Bir i ş yerinde ki ş iler, i ş lerini etkili ve verimli bir ş ekilde ba ş armak için güdülenmelidir. Her insanın birtakım ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar harekete geçirilene kadar ki ş i güdülenemez. Harekete geçirilmi ş ihtiyaç psikolojide güdü olarak tanımlanır.

11 Yöneticinin bu ihtiyaçları bilmesi, davranı ş ları analiz edebilmesi ve bütün insanların benzer olmadık- larının bilincinde olması gerekir. Yöneticilerin her zaman akıllarında bulunduracakları ş ey her davranı ş ın bir nedeni bulundu ğ udur.

12 Modern yönetici davranı ş do ğ uran güçleri anlamak durumundadır. Yöneticilerin temel sorumlulu ğ u ki ş ileri harekete geçirecek etkili bir çalı ş ma iklimi olu ş turmaktır. Yöneticinin öncelikle ki ş ilerin tabiatı hakkında bazı bilgilere sahip olması zorunludur.

13 Birlikte Çalı ş tı ğ ınız Ekibinizi Te ş vik Etmenin Yolları: 1- Takdirlerinizi söyleyin 2- İ nsanları yargılamadan, duyguları hakkında konu ş malarına izin verin. 3- İ nsanları yardıma ve katılım göstermeye ça ğ ırın. 4- Dikkatinizi hiç da ğ ıtmadan dinleyin. 5- İ nsanlara yol göstermeleri için bir ş ans tanıyın. 6- İ nsanların sorumluk korkularını yok edin.

14 7- İ nsanlara ödül alma nedenlerini söyleyin. 8-Sadece ba ş arıyı ödüllendirin. 9-Ekibi mümkün oldu ğ unca bir bütün olarak ödüllendirin.Tek tek bireylerin ödüllendirilme- sini ekibe bırakabilirsiniz. 10-Övgü ve ödülü ki ş i, ekip ve organizasyona uygun hale getirin.

15 11- İ yi yapıIan i ş için olumlu sonuçlar, ba ş arısızlık için olumsuz sonuçlar belirleyin. 12-Her ş eye ödül ya da düzeltici eylemle anında cevap verin. 13- Sevgi ve saygıyı hissettirin. 14 – Güven duygusu olu ş turun.

16 Neler Motivasyonu Artırır ? Tasarım yapmak, İş bölümü, Görev da ğ ıtımı, Görev dönü ş ümü, Sorumluluk vermek, Hatalardan ders almak, Bilgi vermek(geri bild.) İş tatmini, İş kontrolü, Çalı ş anların e ğ itimi, Takdir edilme, Takım çalı ş ması, Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

17 Motivasyon Nasıl Kırılır ? Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER Korku ve ba ş arısızlık, Önceliklerde de ğ i ş im, Belirsizlik, Yalnızlık, Kıskançlık, Kızgınlık, Hayal kırıklı ğ ı, Bilinmeyenin korkusu,

18 Motivasyon Nasıl Kırılır ? Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER Payla ş ımı reddetmek, Tutarsız olmak, Övmekten kaçınmak, Elemanları bilgilendirmemek, Saldırgan veya kötü huylu olmak, Sürekli stres, Net bir yön duygusuna sahip olmamak, İş leri ertelemek

19 Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER


"MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞANIN MOTİVASYONU DEMEKTİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları