Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLI DEVLET İ ’N İ N DA Ğ ILIŞI VE YIKILIŞI (1792 – 1918 )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLI DEVLET İ ’N İ N DA Ğ ILIŞI VE YIKILIŞI (1792 – 1918 )"— Sunum transkripti:

1 OSMANLI DEVLET İ ’N İ N DA Ğ ILIŞI VE YIKILIŞI (1792 – 1918 )

2 DA Ğ ILMA DÖNEM İ PAD İ ŞAHLARI III. SEL İ M (1789 – 1809) IV. MUSTAFA (1807 –1808) II. MAHMUT (1808 – 1839) SULTAN ABDÜLMEC İ D (1839 – 1861) SULTAN ABDÜLAZ İ Z (1861 – 1876) V. MURAT (1876) II. ABDÜLHAM İ D (1876 – 1909) V.MEHMET REŞAT (1909 – 1918) VI. MEHMET VAHDETT İ N (1918 – 1922 )

3 DA Ğ ILMA DÖNEM İ (1792-1918) 1792 tarihli YAŞ ANTLAŞMASI ile başlar, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan ve Osmanlı Devleti’nin fiilen sona erdi ğ i antlaşma olan MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI’na kadar devam eder.

4 19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLET İ ’N İ SARSAN OLAYLAR Sırp İ syanı (1804) 1806 –1812 Osmanlı – Rus Savaşı ve Bükreş Antlaşması Yunan İ syanı 1828 – 1829 Osmanlı – Rus Savaşı ve Edirne Antlaşması Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın İ syanı Kırım Savaşı (1853 – 1856) 93 Harbi (1877 – 1878 Osmanlı – Rus Harbi)

5 II. Mahmut Dönemi (1808 – 1839) Babası : Sultan I. Abdülhamid Annesi : Nakşidil Sultan Do ğ du ğ u Tarih : 20 Temmuz 1785 Padişah Oldu ğ u Tarih : 28 Temmuz 1808 Öldü ğ ü Tarih : 1 Temmuz 1839 Sultan II. Mahmud, otuzuncu padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Şehzadeli ğ i, sarayda iyi bir e ğ itim alarak, amcası Padişah III. Selim’in devlet idaresini yakından izleyerek geçti. En büyük amacı ; devleti Batı tarzını örnek alarak yeni bir düzene oturtmaktı.

6 II. Mahmut Yenilikleri E ğ itimin yaygınlaşması için ortaokullar açılmış. İ lk buharlı gemi işlemeye başlamış. Yeniçerileri ortadan kaldırmıştır. Tekkeleri kapatarak irtica ile de mücadele etmiştir. İ lk nüfus sayımı yapılmış. Posta teşkilâtı kurulmuştur. İ lk resmi gazete “Takvim-i Vekayi” de yayımlanmaya başlamıştır. Sadrazama bu dönemde ‘Başbakan’ denilmiş. Devlet bünyesinde giyim kuşam ile ilgili yeni kararlar alınmış ‘fes’ giyilmeye başlanmıştır.

7 Sırp İ syanı (1804) Sebepleri : 1) Fransız İ htilalinin Milliyetçilik, ba ğ ımsızlık ve hürriyet gibi fikirlerinin Sırplar üzerinde etkili olması 2) Savaşların Sırbistan toprakları üzerinde geçmesi ve bu savaşlar sırasında Sırbistan'ın sık sık el de ğ iştirmesi 3) Sırbistan'daki Yeniçerilerin olumsuz davranışları 4) Rusya’nın kışkırtması İ syan : Bu sebeplerden dolayı 1804’te Kara Yorgi liderli ğ inde Sırplar ayaklandı.

8 Sırplarla İ lgili Antlaşmalar 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı sonucunda Ruslarla imzalanan BÜKREŞ ANTLAŞMASI’nda Sırplara bazı haklar verildi. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Ruslarla imzalanan ED İ RNE ANTLAŞMASI’nda Sırplara özerklik verildi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda imzalanan Ayestefanos ve BERL İ N ANTLAŞMASI’nda Sırbistan ba ğ ımsızlı ğ ına kavuştu.

9 1806 – 1812 Osmanlı Rus Savaşı Sebepler: Rusların Sırp isyanını desteklemesi ve Balkan Milletlerini kışkırtması. Rusya'nın Eflak-Bo ğ dan'ı işgal etmesi. Sonuç : Ruslarla BÜKREŞ ANTLAŞMASI imzalandı. (1812)

10 Bükreş Antlaşması (1812) İ ki devlet arasında Tuna Nehri sınır olacak. Ruslar Beserabya hariç işgal etti ğ i yerleri geri verecek. Sırplara bazı haklar verilecekti.

11 Yunan İ syanı Sebepleri : Fransız ihtilalinin milliyetçilik, ba ğ ımsızlık gibi fikirlerinin etkisi. Rusya'nın ve Avrupa Devletleri'nin kışkırtması. 1804 de kurulan Etniki Eterya Cemiyeti'nin çalışmaları.

12 NOT: Navarin olayı Osmanlı Donanmasının yaşadı ğ ı 4 felaketten biridir. 1571 İ nebahtı. 1770 Çeşme. 1827 Navarin. 1853 Sinop’tur.

13 1828-1829 OSMANLI-RUS SAVAŞI Sebepleri: Rusların sıcak denizlere inmek istemesi. Osmanlının Rusya'dan Navarin'de yakılan donanmanın zararını talep etmesi. Osmanlı'nın Yunanlılar ve azınlıklarla ilgili Avrupa Devletlerinin ve Rusya'nın isteklerini reddetmesi.

14 Savaş: Bu sebeplerden Rusya’nın saldırısıyla savaş başladı. Ancak Osmanlı Devleti böyle bir savaşa hazır de ğ ildi. Çünkü: Donanması Navarin'de yakılmıştı. 1826'da Yeniçeri Oca ğ ı kaldırılmış, ASAK İ R- İ MANSURE- İ MUHAMMED İ YE ordusu yeni kurulmuştu. Yunan ayaklanmasından dolayı bütün Avrupa Osmanlının karşısındaydı. Sonuç : Rusların ilerleyerek do ğ uda Erzurum'a, batıda Edirne'ye kadar gelmeleri üzerine Osmanlı devleti barış istedi. Rusya’yla ED İ RNE ANTLAŞMASI imzalandı.(1829)

15 ED İ RNE ANTLAŞMASI (1829) Maddeleri: Eflak-Bo ğ dan ve Sırbistan’a özerklik verildi. Yunanistan ba ğ ımsız olacaktı. Rus ticaret gemileri bo ğ azlardan geçebilecekti. Prut nehri sınır olacaktı. Osmanlı Devleti savaş tazminatı verecekti. NOT: Osmanlı Devleti’nde ba ğ ımsızlı ğ ını elde eden ilk azınlık YUNAN İ STAN’dır. NOT: Osmanlı’nın Yunan isyanı ve Rus savaşıyla u ğ raşmasını fırsat bilen Fransa 1830' da CEZAY İ R’i işgal etti.

16 MISIR VAL İ S İ MEHMET AL İ PAŞA'NIN İ SYANI Sebepleri: Yunan isyanının bastırılmasında II. Mahmut'a yardım eden Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya vaat edilen yerlerin verilmemesi. Mehmet Ali Paşa'nın Navarin olayından sonra padişahtan izin almadan ordu ve donanmasını geri çekmesi. 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında yardım istenildi ğ i halde Mehmet Ali Paşa'nın yardım göndermemesi.

17 Kütahya Antlaşması (14 Mayıs 1833) Mehmet Ali Paşa'ya Mısır ve Girit valiliklerine ek olarak Suriye valili ğ i de verilecek. O ğ lu İ brahim Paşa'ya da Cidde valili ğ ine ek olarak Adana Muhassıllı ğ ı (O bölgenin vergilerini toplama hakkı) verilecek. NOT : Bu antlaşma Mısır sorununu geçici olarak çözmüş fakat iki tarafta bu anlaşmadan memnun olmamıştır. NOT: Kütahya Antlaşması’na ra ğ men kendisini güvende hissetmeyen II.Mahmut Rusya’yla HÜNKAR İ SKELES İ antlaşmasını imzalamıştır. (1833)

18 HÜNKAR İ SKELES İ ANTLAŞMASI (8 Temmuz 1833) Osmanlı bir saldırıya u ğ rarsa Ruslar asker ve donanma gönderecek, ancak masrafları Osmanlı ödeyecek. Rusya bir saldırıya u ğ rarsa Osmanlı bo ğ azları kapatacak. ( İ ngiltere ve Fransa'ya karşı) Bu antlaşma 8 yıl sürecek. Önemi Rusya bu antlaşmayla bo ğ azlar üzerinde büyük avantaj sa ğ layıp, Karadeniz’deki güvenli ğ ini artırmış oldu. Bu antlaşmayla BO Ğ AZLAR MESELES İ ortaya çıkmıştır. Bu antlaşma Osmanlının bo ğ azlar üzerindeki egemenlik haklarını TEK BAŞINA kullandı ğ ı son antlaşmadır.

19 NOT: Osmanlı Devleti Mısır ve Bo ğ azlar meselesinde İ ngiltere'nin deste ğ ini kazanmak için İ ngiltere ile 16 A ğ ustos 1838 ‘de BALTAL İ MANI T İ CARET ANTLAŞMASI’nı imzalamıştır. Bu antlaşma ile İ ngiltere’ye çok geniş ekonomik haklar verilmiş, Osmanlı ülkesinde tekel sistemi ve iç gümrük yönetimi kaldırılmış böylece Osmanlı ekonomisinin çöküşü hızlanmıştır.

20 AÇIKLAMA: Kütahya antlaşması fazla uzun sürmedi. 1839'da Mehmet Ali Paşa ba ğ ımsızlı ğ ını ilan etti. O ğ lu İ brahim Paşa üzerine gönderilen Osmanlı kuvvetlerini N İ Z İ P’te yendi. İ ngiltere ve Fransa Hünkar İ skelesi antlaşmasına dayanarak Rusya’nın bo ğ azlara egemen olmasından çekindiklerinden hemen devreye girerek MISIR konusunda Londra'da uluslararası bir konferans düzenlendi. NOT: Nizip yenilgisi haberi İ stanbul'a gelmeden II.Mahmut ölmüş, yerine Abdülmecit padişah olmuştur.

21 II.MAHMUT DÖNEM İ NDE ASKER İ ALANDA YAPILAN ISLAHATLAR Alemdar Mustafa Paşa,Nizam-ı Cedit ordusunun yerine Sekban-ı Cedit Ordusunu kurdu. II.Mahmut Alemdar Mustafa Paşa’nın öldürülmesi üzerine Sekban-ı Cedit’in yerine EŞK İ NC İ OCA Ğ INI kurdu. 1826'da Yeniçeri Oca ğ ını kaldırarak (Vakayı Hayriye Olayı da denilir) yerine ASAK İ R- İ MANSURE- İ MUHAMMED İ YE ordusu kuruldu. Yeni kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu tümen, tabur, bölük gibi birliklere ayrıldı. E ğ itimi için Prusya(Almanya) 'dan subaylar getirildi. Avrupa’ya subaylar gönderildi.

22 ABDÜLMEC İ T DÖNEM İ (1839-1861) Babası : Sultan II. Mahmud Annesi : Bezmialem Sultan Do ğ du ğ u Tarih : 25 Nisan 1823 Padişah Oldu ğ u Tarih : 1 Temmuz 1839 Öldü ğ ü Tarih : 25 Haziran 1861

23 Abdülmecit Yenilikleri İ lk liseler bu dönemde açılmıştır. Kuleli kışlası (Kuleli Askerî Lisesi) yapılmış. İ lk Türk müzesi de, kurulmuştu. Tarihimizde ilk İ limler Akademisi olarak anılan “Encümen-i Daniş”1851 de toplanmıştı. Denize önem verilmiş, bahriye kıyafetleri düzenlenmişti. Edirne-Varna-Kırım arasında ilk telgraf hatları kurulmuştu. İ zmir-Turgutlu arasında raylı sisteme geçilerek ilk demiryolu hattı işletmesi başlatılmıştı. Dolmabahçe Sarayı, Ortaköy Mecidiye Cami, Harem-i Şerif’in onarılması, Karaköy Köprüsü’nün kurulması dönemin önemli imar faaliyetlerindendir. Ülkemizde ilk Belediye teşkilâtı bu dönemde kurulmuş, Edebiyatımızda roman edebiyatı “Tanzimat Edebiyatı” ve hikâyecili ğ i başlamıştı.

24 LONDRA KONFERANSI (1840) (Mısırla ilgili) Katılan Devletler: İ ngiltere, Avusturya, Prusya, Rusya ve Osmanlı Devleti Maddeleri: Mısır Valili ğ i, babadan o ğ ula geçmek üzere Mehmet Ali Paşa'ya verilecek, fakat hukuki yönden Osmanlı'ya ba ğ lı kalacak. Mısırda vergiler padişah adına toplanacak, dörtte biri İ stanbul'a gönderilecek. Suriye, Adana ve Girit Osmanlı'ya geri verilecek. NOT: Bu anlaşmayla Mısır iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya ba ğ lı imtiyazlı bir eyalet haline geldi.

25 LONDRA BO Ğ AZLAR SÖZLEŞMES İ (1841) Hünkar antlaşmasının süresi bitince Londra'da bir konferans toplandı. Toplantıya İ ngiltere, Rusya,Fransa, Avusturya, Prusya ve Osmanlı Devleti katıldılar. Londra’da imzalanan bo ğ azlar sözleşmesine göre; Bo ğ azlar Osmanlı Devleti'nin olacak,ancak Osmanlı barış halindeyken bo ğ azlar bütün savaş gemilerine kapatılacaktı. ÖNEM İ : Bu sözleşme ile bo ğ azlar,devletlerarası bir statü kazandı. Osmanlının bo ğ azlar üzerindeki hükümranlık haklarına kısıtlama getirilmiştir. Rusya bo ğ azlar üzerindeki üstünlü ğ ünü kaybederken, Fransa ve İ ngiltere Akdeniz’deki güvenliklerini artırmışlardır.

26 TANZ İ MAT FERMANI (Gülhane Hatt-ı Hümayunu) Tanzimat Fermanının İ lan Sebepleri : Avrupalı Devletlerin iç işlerimize karışmasına engel olmak. Mısır ve Bo ğ azlar konusunda Avrupalı Devletlerin deste ğ ini kazanmak. Devleti ve toplumu demokratik bir yapıya kavuşturma iste ğ i. Bu nedenlerden dolayı 3 Kasım 1839 da Tanzimat Fermanı (Gülhane Hattı Hümayunu) ilan edildi. NOT: Tanzimat Fermanının ilanıyla Osmanlı tarihinde yeni bir dönem açılmış (Tanzimat Devri) ve bu devir 1876'ya kadar devam etmiştir.

27 Tanzimat Fermanında Yer Alan Konular Azınlıkların, can, mal ve namus güvenli ğ i sa ğ lanacak. Vergi sistemi yeniden düzenlenerek, herkesten gelirine göre vergi alınacak. Askerlik OCAK görevinden, VATAN görevi haline getirilecek. Azınlıklarda askere alınacak. Kanunların her gücün üstünde oldu ğ u kabul edilecek.

28 Tanzimat Fermanı’nın Özellikleri Padişahın yetkilerini sınırlandırması ve kanunların her gücün üstünde oldu ğ unu ifade etmesi. Anayasalcılı ğ a ve demokrasiye geçişin ilk aşaması. Hazırlanmasında halkın rolü ve baskısı yoktur. Padişah Abdülmecid, Mustafa Reşit Paşa’nın telkiniyle Avrupa devletlerinin deste ğ ini kazanmak için ilan etmiştir.

29 Kırım Savaşı (1853- 1856) Sebepleri : Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri. Kutsal yerler meselesi. Rusya’nın 1848 İ htilallerinin Avrupa’da meydana getirdi ğ i karışıklıklardan faydalanmak istemesi. NOT : Kırım Savaşında İ ngiltere, Fransa, Sardunya ve Piyomento Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa girdi. Avusturya ise Eflak- Bo ğ dan'ı işgal ederek destek verdi. Osmanlı Devleti ilk dış borcu Kırım Savaşı sırasında 1854’te İ ngiltere'den aldı. Osmanlı Devleti 1856 tarihli Paris Anlaşması sırasında ISLAHAT FERMANI’nı ilan etti.

30 Paris Antlaşması (1856) Osmanlı Devleti Rusya İ ngiltere Fransa Piyomento Sardunya Avusturya Prusya

31 Maddeleri : Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti sayılacak ve toprakları Avrupa Devletlerinin koruyuculu ğ u altında kalacak. Bo ğ azlar konusunda 1841 bo ğ azlar sözleşmesi geçerli olacak. Rusya ve Osmanlı Devleti Karadeniz’de savaş gemisi ve tersane bulundurmayacak.

32 Kırım Savaşı’nın Önemi Avrupalılar ilk defa Kırım savaşında Osmanlı Devletine tam destek verdiler. Osmanlı Devleti ilk defa dış borç aldı.( İ ngiltere- 1854) Osmanlı Donanması 4. kez S İ NOP’ta yakıldı. (1571- İ nebahtı,1770-Çeşme,1827-Navarin ve 1853-Sinop) Osmanlı Devleti Islahat Fermanını yayınladı.

33 Islahat Fermanı (1856) Bu Fermanın esasları Fransa'nın ısrarı ile Avusturya, İ ngiltere ve Fransa tarafından belirlenmiştir. Osmanlı Devleti Paris antlaşması şartlarını lehine çevirmek için bu fermanı ilan etmiştir.

34 Maddeleri : Din ve mezhep hürriyeti sa ğ lanarak azınlıklara okul, kilise ve hastane açma hakkı verilecek. Azınlık ve yabancılara küçük düşürücü sözler söylenmeyecek. Azınlıklar da bütün devlet memurluklarına girebilecek. Askerlik işleri yeniden düzenlenecek, azınlıklardan askerlik için bedel kabul edilecek. Vergi sistemi yeniden düzenlenecek. İ ltizam usulü kaldırılacak. Mahkemelerde herkes inancına göre yemin edecek, karma mahkemeler kurulacak.

35 ABDÜLAZ İ Z DÖNEM İ (1861- 1876) Babası : Sultan II. Mahmud Annesi : Pertevniyal Sultan Do ğ du ğ u Tarih : 7/8 Şubat 1830 Padişah Oldu ğ u Tarih : 25 Haziran 1861 Tahttan İ ndirildi ğ i Tarih : 30 Mayıs 1876 Öldü ğ ü Tarih : 4 Haziran 1876

36 Dönemin Önemli Olayları Rusya’nın Balkanlarda Panslavizm idealini yaymaya başlamasıyla isyanlar başlamıştır. Girit'teki Rumlar ayaklanarak Yunanistan'a ba ğ lanmak istediler. Avrupalıların duruma müdahalesiyle Osmanlı Devleti HALEPA FERMANI’nı ilan etmiş ve Giritlilere vergi muafiyeti getirilmiştir. Mısır Hidivi (valisi) İ smail Paşa'nın gayretleri ve Fransa'nın deste ğ iyle 1869'da Süveyş Kanalı açılmış, böylece co ğ rafi keşiflerle önemini yitiren Mısır ve Akdeniz yeniden canlanmıştır. Beylerbeyi ve Çıra ğ an sarayları yapılmıştır. Avrupalı Devletler azınlıklarla ilgili a ğ ır istek ve tehditlerden oluşan BERL İ N MEMARANDUMU’nu ilan ettiler. Avrupa’da önemli gelişmeler görülmüş, İ talya (1870) ve Almanya (1871) siyasi birliklerini tamamlayarak siyasi güç olarak ortaya çıktılar. Abdülaziz, GENÇ OSMANLILAR (JÖN TÜRKLER) tarafından tahttan indirilmiş, yerine V.MURAT getirilmiştir.

37 V. MURAT DÖNEM İ (1876) Babası : Sultan Abd ü lmecid Annesi : Şevkefza Sultan Doğduğu Tarih : 21 Eyl ü l 1840 Padişah Olduğu Tarih : 30 Mayıs 1876 Tahttan İndirildiği Tarih : 31 Ağustos 1876 Ö l ü m ü : 29 Ağustos 1904

38 V. Murat; Abdülaziz'in tahttan indirilmesi sonucu padişah oldu.(1876) Ancak sa ğ lı ğ ının yerinde olmadı ğ ı görüldü. Bu durum karşısında başta Mithat Paşa olmak üzere önde gelen devlet adamları V. Murat'ın yerine Meşrutiyeti ilan etme sözü veren II.Abdülhamit'i tahta çıkardılar.

39 II. ABDÜLHAM İ D DÖNEM İ (1876-1909) Babası : Sultan Abd ü lmecid Annesi : Tirim ü jgân Sultan Doğduğu Tarih : 21 Eyl ü l 1842 Padişah Olduğu Tarih : 31 Ağustos 1876 Tahttan İndirildiği Tarih : 27 Nisan 1909 Ö ld ü ğ ü Tarih : 10 Şubat 1918

40 1. Meşrutiyet’in İ lanı (23 Aralık 1876) Jön Türkler etkili olmuştur. Savundukları düşünce Osmanlıcılık. Meşrutiyeti ilan etmeye söz veren Sultan II. Abdülhamit verdi ğ i sözü yerine getirerek Mithat ve Sait Paşaların hazırladı ğ ı KANUN- İ ESAS İ ’yi (anayasa) kabul ederek Meşrutiyeti ilan etmiştir. (23 Aralık 1876)

41 Osmanlı Meclisi Ayan Meclisi (padişah) Mebusan Meclisi (halk)

42 Rusların bazı tavizler istemesi üzerine Meclis, Rusya'ya karşı savaş ilanına karar vermiştir. Bu savaşta Osmanlı Devletinin büyük kayıplar vermesi üzerine Abdülhamit Kanun-i Esasinin 113.maddesine dayanarak 14 Şubat 1878'de meclisi kapatmıştır.Böylece "Birinci Meşrutiyet" sona ermiştir.

43 Not : I.Meşrutiyetle halk, ilk defa dolaylı da olsa padişahın yanında yönetime katılmıştır. Kanun-i Esasi,Türk Tarihi’nin ilk anayasasıdır. I.Meşrutiyet’in ilânı ile Türk Tarihinde ilk kez mutlakiyetten parlamenterizme geçiş olmuştur. I.Meşrutiyetin ilanını hızlandıran en önemli dış gelişme,1876 da İ stanbul’da toplanan Tersane Konferansı’nda Avrupalıların azınlıklarla ilgili isteklerine engel olunmak istenmesidir.

44 1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI ( 93 HARB İ ) Sebepleri : İ stanbul(Tersane) ve Londra Konferansı kararlarının Osmanlı tarafından kabul edilmemesi. Rusya'nın Panslavist politikası ve sıcak denizlere inme çabası.

45 AYESTEFANOS (YEŞ İ LKÖY) ANTLAŞMASI (3 MART 1878) Sırbistan, Karada ğ ve Romanya tam ba ğ ımsız olacak ve sınırları genişletilecek. Büyük bir Bulgaristan Krallı ğ ı kurulacak. Batum, Kars, Ardahan ve Do ğ u Beyazıt Ruslara verilecek. Girit ve Ermenilerin oturdu ğ u yerlerde ıslahat yapılacak. Bosna-Hersek'e özerklik verilecek. Teselya Yunanistan'a verilecek. Osmanlı Rusya’ya 30 milyon altın savaş tazminatı ödeyecek.

46 NOTLAR : Bu anlaşma Rusya'ya sıcak denizlere inme konusunda Balkan ve Do ğ u koridorunu açmıştır. Bu durum Avrupa devletlerin tepkisine neden olmuş, Rusya yeni bir savaşı göze alamadı ğ ından Berlin’de bir kongre toplanmasını kabul etmiştir. Ayestefanos Antlaşması yürürlü ğ e girmemiş, bunun yerine Berlin antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Devleti'nin imzalayıp ta uygulamaya konulmayan iki antlaşma 1878 AYESTEFANOS ve 1920 SEVR'dir.

47 BERL İ N KONGRES İ VE BERL İ N ANTLAŞMASI (1878) Kongreye Katılan Devletler : Osmanlı Rusya İ ngiltere Fransa Avusturya İ talya Almanya

48 Berlin Antlaşması’nın Maddeleri : Ayestefanos Antlaşması’yla kurulan Bulgar Krallı ğ ı üçe ayrıldı: a) Asıl Bulgaristan : Osmanlı Devletine vergi veren bir prenslik haline getirildi. b) Makedonya: Islahat yapılmak şartıyla Osmanlıya bırakıldı. c) Do ğ u Rumeli: Osmanlıya ba ğ lı kalacak,ancak Hıristiyan bir vali tarafından yönetilecek. Sırbistan,Romanya,Karada ğ ba ğ ımsız olacak. Bosna-Hersek Osmanlı topra ğ ı sayılacak, yönetimi geçici olarak Avusturya'ya bırakılacak. Kars, Ardahan ve Batum Ruslara, Do ğ u Beyazıt Osmanlı'ya verilecek. Teselya Yunanistan'a verilecek. Ermenilerin oturdu ğ u yerlerde ve Girit adasında ıslahatlar yapılacak. Osmanlı Rusya'ya 60 milyon altın savaş tazminatı verecek.

49 1878 BERL İ N ANTLAŞMASI’NIN ÖNEM İ Osmanlı'nın da ğ ılma süreci hızlandı. Bu antlaşma ile İ ngiltere de Osmanlı topraklarının parçalanmasına katıldı. Bu yüzden Osmanlının dış politikasında İ ngiltere'den boşalan yeri Almanya almaya başladı. ERMEN İ MESELES İ ilk defa uluslararası bir antlaşmada yer almış, Ermeni Meselesi Ermenilerin de ğ il Osmanlı'yı parçalamak isteyen devletlerin meselesi olarak ortaya çıkmıştır. Berlin Antlaşması, ERMEN İ Meselesinin BAŞLANGICI olarak kabul edilmektedir. Osmanlının 19. yy.da en çok toprak kaybetti ğ i antlaşmadır. Anlaşmadan en karlı çıkan, Bosna Hersek üzerinde haklar elde eden Avusturya ve Kıbrıs’ı üs olarak alan İ ngiltere'dir.

50 OSMANLI DEVLET İ ’NDE 1878 BERL İ N ANTLAŞMASI SONRASI GEL İ ŞMELER

51 Kıbrıs’ın İ ngilizlere üs olarak verilmesi. (1878) Düyun-u Umumiye idaresinin kurulması. (1881) Tunus’un Fransızlar tarafından işgali. (1881) Mısır’ın İ ngilizler tarafından işgali. (1882) Do ğ u Rumeli’nin Bulgar Prensli ğ i ile birleştirilmesi. (1885) Girit Sorunu ve Osmanlı – Yunan Savaşı. Bosna – Hersek’in Avusturya’ya ba ğ lanması. (1908) Bulgaristan’ın ba ğ ımsızlı ğ ını kazanması. (1908)

52 II. Meşrutiyet (23 Temmuz 1908) İ ttihat ve Terakki Cemiyeti etkili olmuştur. Savundukları düşünce Türkçülük.

53 II. Meşrutiyet’in Sonuçları: Bulgaristan ba ğ ımsızlı ğ ını ilan etmiştir. Avusturya - Macaristan İ mparatorlu ğ u, Bosna - Hersek’i topraklarına katmıştır. Girit, Yunanistan’a ba ğ lanma kararı almıştır. Osmanlı Devleti’nde ilk siyasi partiler kurularak parlamenter sistemin denemeleri yapılmıştır. Bunlar; - İ ttihat ve Terakki Partisi (en etkili parti) - Hürriyet ve İ tilaf Partisi - Ahrar (Hürler) Partisi

54 31 MART OLAYI (13 Nisan 1909) Meşrutiyete karşı olan İ stanbul'daki avcı taburları 31 Mart Olayı’nı çıkarmışlardır. İ syancılar sadrazamın ve meclis başkanının istifa etmesini istemişler, bazı İ ttihatçıları öldürmüş ve gazete binalarını bastırmışlardır. II. Abdülhamid isyanı bastırmakta başarılı olamamıştır. Komutanlı ğ ını Mahmut Şevket Paşa’nın, Kurmay Başkanlı ğ ı’nı Kola ğ ası Mustafa Kemal’in yaptı ğ ı Hareket Ordusu Selanik’ten İ stanbul’a gelerek, 31 Mart Ayaklanması’nı bastırmıştır.Böylece II. Abdülhamid tahttan indirilmiş, V. Mehmet Reşat tahta çıkarılmıştır (1909).

55 31 Mart Olayı, Türk tarihinde rejime karşı yapılan ilk isyan hareketidir. Cumhuriyet rejimine karşı yapılan Şeyh Said İ syanı ile benzerlik gösterir.

56 I. VE II. MEŞRUT İ YET DÖNEM İ F İ K İ R AKIMLARI

57 OSMANLICILIK Tanzimat döneminin sonlarına do ğ ru bazı Osmanlı Aydınları GENÇ OSMANLILAR adıyla bir cemiyet kurdular. Bunların amacı Fransız ihtilali sonucu yayılan "Milliyetçilik" akımının Osmanlı Devleti üzerinde etkisini kırmaktı. Bunun için dil,din ve ırk farkı gözetmeksizin herkesin eşit haklara sahip olmasını savunuyorlardı. Bu milletlere yönetimde temsil hakkı verilirse Osmanlı Devletinden ayrılmayacaklarını düşünüyorlardı.

58 İ SLAMCILIK (PAN İ SLAM İ ZM) Genç Osmanlıların (Jön Türkler) Osmanlıcılık fikrine karşı II. Abdülhamit bu düşünceyi savunmuştur. Padişahın bunda iki amacı vardı: Dar anlamda: İ mparatorlu ğ u korumak ve devam ettirmek. Geniş anlamda: Hilafet çatısı altında dünya İ slam birli ğ ini sa ğ lamaktı. Bu düşünceyi savunanlara göre din ile millet birdir. Hangi milletten olursa olsun Müslümanların halifenin etrafında birleşmesi gerekir. NOT: İ slamcılık düşüncesi de Osmanlıcılık gibi Milliyetçilik akımı karşısında etkili olamamıştır.Bunun en açık kanıtı da I.Dünya savaşında Halifenin Cihat ça ğ rısına Müslüman Arapların uymamasıdır.

59 TÜRKÇÜLÜK İ slamcılık ve Osmanlıcılık düşüncelerinin geçerli oldu ğ u dönemlerde pek yaygınlaşamadı. Özellikle II.Meşrutiyet döneminde güç kazandı. Türkçülük düşüncesinin öncülerine göre devlet ancak dili, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanılarak sürdürülebilirdi. Türkçülük akımı Z İ YA GÖKALP'in katkılarıyla ilmi bir içerik kazanmıştır.

60 BATICILIK İ lk olarak askeri alanda başlayan batılılaşma hareketi, daha sonra devlet ve toplum hayatında da etkisini gösterdi.

61 V.MEHMET (REŞAT) DÖNEM İ (1909-1918) Babası : Sultan Abd ü lmecid Annesi : G ü lcemal Sultan Doğduğu Tarih : 2 Ekim 1844 Padişah olduğu tarih : 27 Nisan 1909 Ö ld ü ğ ü Tarih : 3 Temmuz 1918

62 TRABLUSGARP SAVAŞI (1911) Sebebi İ talya'nın gelişen sanayisi için hammadde ve pazar arayışı, bunun içinde Osmanlının elindeki Trablusgarp'a asker çıkarmaları.

63 UŞ İ ANTLAŞMASI (1912) Maddeleri: Trablusgarp İ talya'ya verildi. Oniki Ada ve Rodos geçici olarak İ talya'ya bırakıldı.(Balkan Savaşı sırasında Yunanlıların eline geçmesin diye.) NOT : İ talya Balkan Savaşı sonrasında 12 Adayı teslim etmedi. I.Dünya Savaşı başladı ve İ talya İ tilaf Devletleri yanında yer aldı. II. Dünya Savaşı’nda (1939–1945) yenilince İ ngiltere’nin iste ğ i ile 1947 yılında Paris Antlaşması ile Yunanistan’a verildi. Uşi Antlaşması’nın Önemi : Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son topra ğ ını da kaybetti. *Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal’in sömürgecili ğ e karşı yaptı ğ ı ilk savaştır.

64 BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) Sebep: Rusya’nın Panslavist politikası ve sıcak denizlere inme düşüncesi do ğ rultusunda Balkan Devletlerini Osmanlıya karşı kışkırtması.

65 I. BALKAN SAVAŞI Savaş: Rusların kışkırtmasıyla Sırbistan, Yunanistan, Karada ğ ve Bulgaristan aralarında anlaşarak Osmanlı Devletine savaş açtılar. Osmanlı Ordusunun bir bölümü savaştan önce terhis edilmişti. Bu duruma bir de subaylar arasındaki siyasi çekişmeler eklenince Osmanlı Devleti bütün cephelerde yenildi. Makedonya,Batı Trakya,Edirne ve Kırklareli işgal edildi. Arnavutluk ba ğ ımsızlı ğ ını ilan etti. NOT: Balkanlarda Osmanlıdan ayrılarak ba ğ ımsız olan son devlet ARNAVUTLUK’tur.

66 Sonuç: Balkanların yeni haritasını belirlemek amacıyla LONDRA KONFERANSI toplandı.(1912) Bu konferans sonunda yapılan 30 Mayıs 1913 tarihli Londra Antlaşması’na göre; Osmanlı devleti Midye-Enez çizgisinin batısında kalan topraklarını kaybetti. (Makedonya, Batı Trakya, Edirne, Kırklareli) Ayrıca Bozcada ve Gökçeada dışındaki bütün Ege adaları Yunanistan'a geçti. Bulgaristan, I.Balkan Savaşı’ndan en karlı çıkan ülke oldu. AÇIKLAMA : İ ttihat ve Terakki Cemiyeti 1913’te Bab-ı Ali Baskını ile hükümeti ele geçirdi. Böylece Subaylar ilk defa açıktan siyaset ile ilgilenmeye başladı.

67 II. BALKAN SAVAŞI Sebep : I.Balkan savaşında en çok topra ğ ı Bulgaristan almıştı. Bu durumdan memnun olmayan Yunanistan, Sırbistan, Karada ğ ve Romanya Bulgaristan'a savaş açtılar. Bu durumdan faydalanan Osmanlı Devleti de savaşa girerek Edirne ve Kırklareli’ni Bulgarlardan geri aldı. Sonuç: Osmanlı Devleti Bulgaristan ile İ STANBUL (29 Eylül 1913), Yunanistan ile AT İ NA Anlaşmalarını imzaladı.(14 Kasım 1913)

68 Notlar : I. Balkan Savaşı Osmanlı Devletine karşı, II. Balkan Savaşı ise Bulgaristan’a karşı yapılmıştır. İ stanbul ve Atina Antlaşmalarında Bulgaristan ve Yunanistan’da yaşayan Türklere "Azınlık" statüsü verildi. Balkan Savaşlarından sonra Talat,Cemal ve Enver Paşaların devlet idaresindeki etkinli ğ i arttı.(Üç Paşa Devri) Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sonucunda; Arnavutluk, Makedonya, Batı Trakya, Girit ve Ege Adalarını kaybetmiştir.

69 I. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) SEBEPLER İ : İ ngiltere ile Almanya arasındaki hammadde ve pazar ihtiyacından kaynaklanan ekonomik rekabet (en önemli sebep) Almanya ve İ talya'nın gelişen sanayileri için hammadde ve pazara ihtiyaç duymaları, bu nedenle İ ngiltere ve Fransa’nın sömürgelerine göz dikmeleri Fransa’nın 1871 Sedan Savaşı’nda kaybetti ğ i Alsas-Loren Bölgesini (kömür havzası) Almanlardan geri almak istemesi. Rusya’nın tarihi emellerini gerçekleştirmek istemesi, Avusturya-Macaristan imparatorlu ğ u'nun Rusların Panslavist politikasından rahatsız olması.

70 İ TT İ FAKLAR ÜÇLÜ İ T İ LAF DEVLETLER İ : İ ngiltere Fransa Rusya ÜÇLÜ İ TT İ FAK DEVLETLER İ : Almanya Avusturya – Macaristan İ talya NOT : İ talya savaş başladıktan sonra taraf de ğ iştirmiştir.

71 Savaşın Başlatan Olay: Avusturya - Macaristan Veliahdı Saraybosna'da bir Sırplı tarafından öldürüldü. Bunun üzerine Avusturya Sırbistan'a savaş ilan etti. (28 Temmuz 1914) Rusya Sırbistan’ın yanında yer aldı, Fransa Rusya'yı destekledi. Almanya ve İ ngiltere'nin de katılmasıyla savaş genişledi.

72 OSMANLI DEVLET İ ’N İ N SAVAŞA G İ R İ Ş İ İ ttihat ve Terakki’nin ileri gelenleri, savaşı Almanya'nın kazanaca ğ ına inanıyorlardı. Onlara göre Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında savaşa girerse Balkanlarda kaybetti ğ i toprakların bir bölümünü geri alabilirdi. Bu nedenle Almanya ile gizli bir ittifak antlaşması imzalamışlardı.

73 Almanya’nın Osmanlı Devletini Kendi Yanında Savaşa Çekmek İ stemesinin Nedenleri: Osmanlı Devletinin katılmasıyla savaş genişleyecek, Rus kuvvetlerinin bir kısmı Osmanlı cephelerine yollanaca ğ ından Almanya kendi cephelerinde rahatlayacaktı. Osmanlı padişahının "halife" sıfatıyla yapaca ğ ı bir "cihat" ça ğ rısı İ ngilizleri Müslüman sömürgelerinde zor durumda bırakacaktı.

74 Osmanlı’nın Savaşa Girmesi: İ ngilizlerden kaçan Goben (Yavuz) ve Breslau (Midilli) isimli iki Alman gemisi Osmanlı'ya sı ğ ındı. Osmanlı Devleti bu gemileri satın aldı ğ ını bildirerek İ ngilizlere teslim etmedi. Yavuz ve Midilli adı verilen bu gemiler Karadeniz’e açılarak Sivastopol ve Odessa gibi Rus limanlarını bombalayınca Osmanlı Devleti de savaşa girmiş oldu. (29-30 Ekim 1914)

75 OSMANLI DEVLET İ ’N İ N SAVAŞTI Ğ I CEPHELER Kafkas Cephesi Çanakkale Cephesi Kanal Cephesi Irak Cephesi Yemen – Hicaz Cephesi Suriye – Filistin Cephesi Romanya – Galiçya – Makedonya Cephesi

76 1) KAFKAS CEPHES İ : Enver Paşa Ruslarla Sarıkamış Muharebesi’ni yaptı. Erzurum, Erzincan, Muş, Bitlis ve Trabzon Rusların eline geçti. Ruslar bölgedeki Ermenileri silahlandırarak Türk Halkının üzerine sevk ettiler. Ancak Rusya 1917'de BOLŞEV İ K ihtilali çıkınca bölgeden kuvvetlerini çekti. Sovyet Rusya ile BREST- L İ TOWSK ANTLAŞMASI imzalandı. (3 Mart 1918) Bu Antlaşmaya göre; Ruslar 1878 Berlin Antlaşmasıyla aldıkları Kars, Ardahan ve Batum'u Türkiye'ye bıraktılar.

77 2) ÇANAKKALE CEPHES İ Sebepleri: Çanakkale'yi geçerek İ stanbul’u almak, böylece Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak. Müttefikleri Rusya’ya ekonomik ve askeri yardımda bulunmak. Sonuçları: İ tilaf Devletlerinin denizden ve karadan taarruzları püskürtüldü. Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakamadılar. Savaş uzadı. Müttefikleri Rusya'ya askeri ve ekonomik yardımı götüremediler. Bu durum Rusya’da 1917 İ htilalinin çıkmasına ve Rusya’nın savaştan çekilmesine yol açtı. Mustafa Kemal Anafartalar, Conk Bayırı ve Arıburnu'nda kazandı ğ ı başarılarla tanındı. Çanakkale savaşlarında iki tarafta çok sayıda insan kaybetti.

78 3) KANAL CEPHES İ Sebepler : Süveyş kanalını ve ardından Mısır'ı alarak İ ngiltere'nin sömürgeleriyle ba ğ lantısını kesmek amacı ile Almanya’nın iste ğ i do ğ rultusunda Osmanlı askerinin saldırısı ile bu cephe açılmıştır. Sonuç : İ ngilizler isyancı Araplar sayesinde Türk ordusunu geri çekilmek zorunda bıraktı.

79 4) IRAK CEPHES İ Sebepler: İ ngilizler hem Irak petrollerine sahip olmak, hem de Rusya'ya karadan yardım ulaştırmak amacıyla Basra Körfezi'ne çıktılar. Sonuç : Osmanlılar 29 Nisan 1916’da KUTÜ'L AMARE’ de bazı başarılar elde ettilerse de daha sonra Musul'a çekilmek zorunda kaldılar.

80 5) YEMEN-H İ CAZ CEPHES İ : İ syancı Arap ve İ ngilizlere karşı savaşıldı.

81 6) SUR İ YE-F İ L İ ST İ N CEPHES İ : Kanal harekatının bir devamı niteli ğ indedir. Bu cephede Yıldırım Orduları Grup Kumandanlı ğ ını son olarak M.Kemal Paşa yapmıştır.

82 7) ROMANYA – GAL İ ÇYA - MAKEDONYA CEPHES İ : Bu cephede müttefikimiz Avusturya ve Bulgaristan’la birlikte Rus ve Fransız kuvvetlerine karşı savaştık. Bu cephe Osmanlı’nın toprakları dışında savaştı ğ ı tek cephedir.

83 I.DÜNYA SAVAŞI’NIN SONA ERMES İ Rusya'nın savaştan çekilmesiyle Avusturya-Macaristan, Almanya, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti İ tilaf Devletlerine karşı üstün duruma geldiyse de bu durum fazla uzun sürmedi. Almanya'nın İ ngiltere’ye silah ve hammadde taşıyan ABD gemilerine zarar vermesi üzerine 2 Nisan 1917’de ABD de Almanya’ya karşı savaşa girdi.Bu durum savaşın kaderini de ğ işti. Almanya batı cephelerinde çöktü. Almanya'nın yardımları ile ayakta duran Osmanlı ve Bulgar kuvvetleri zor durumda kaldılar. Sonunda İ ttifak devletleri barış antlaşmalarını imzalamak zorunda kaldılar.

84 I.DÜNYA SAVAŞI SONUCU İ MZALANAN BARIŞ ANTLAŞMALARI Almanya ile : VERSAY - 28 Haziran 1919 Avusturya ile : SA İ NT GERMEN (Sen Cermen) -10 Eylül 1919 Bulgaristan ile : NÖYY İ - 27 Kasım 1919 Macaristan ile : TR İ ANON - 4 Haziran 1920 Osmanlı ile : SEVR – 10 A ğ ustos 1920 barış antlaşmaları imzalanmıştır.


"OSMANLI DEVLET İ ’N İ N DA Ğ ILIŞI VE YIKILIŞI (1792 – 1918 )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları