Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALKLA İLİŞKİLER -Tanım Halkla ilişkiler, bir örgütün toplumdaki kişiler ve gruplar ile etkileşim içine girerek, eylemlerini açıklamasını; toplumun desteğini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALKLA İLİŞKİLER -Tanım Halkla ilişkiler, bir örgütün toplumdaki kişiler ve gruplar ile etkileşim içine girerek, eylemlerini açıklamasını; toplumun desteğini."— Sunum transkripti:

1

2 HALKLA İLİŞKİLER -Tanım Halkla ilişkiler, bir örgütün toplumdaki kişiler ve gruplar ile etkileşim içine girerek, eylemlerini açıklamasını; toplumun desteğini kazanmasını ve onlardan gelebilecek tepkilerle yeni düzenlemelere gitmesini sağlayan yönetim işlevidir (Ataol, 1991:6). Halkla ilişkiler, özel ya da tüzel belirtilmiş kitlelerle sağlam ve dürüst bağlar kurup geliştirerek bu belirlenmiş kitleleri olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, tepkileri değerlendirerek tutumlarına yön vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatıdır (Asna, 1998: 13). Halkla ilişkiler, yönetimin amaçlarını gerçekleştirmek için halk tarafından ne istenildiğinin, ne düşüldüğünün bilinmesi ve halkla işbirliği yöntemleri kullanılarak yönetimin takip ettiği politikanın halka benimsetilmesi için sürekli ve tam olarak halka duyurulmasıyla, yönetim hakkında olumlu hava yaratılmasını sağlayan bir görevdir (Tortop, 1998: 4).

3 HALKLA İLİŞKİLER -Tanım Kurumların yahut kişilerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan, kuruluşun yapısına göre değişiklik gösteren bazen tüketici, bazen dağıtımcı, bazen de çalışanlar gibi hedef kitlelerle gerçekleştirilen iletişim yönetimidir (Peltekoğlu, 1998: 5). İngiltere Halkla İlişkiler Enstitüsü (IPR), halkla ilişkiler faaliyetlerini, planlanmış ve desteklenmiş çabaları sürdürmek ve halkla organizasyon arasında karşılıklı anlayış ve iyi niyeti sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetler olarak tanımlamıştır (Okay, 2001: 3).

4 HALKLA İLİŞKİLER -Tanım Bir başka tanım, halkla ilişkilerin bir tanıma ve tanıtma süreci olduğu yönündedir. Bu açıdan bakıldığında, halkla ilişkiler, kuruluşların duyarlı olduğu çevreyi tanıması ve kendisini bu çevreye tanıtması amacıyla iletişim tekniklerinin planlı, programlı bir biçimde iki yönlü olarak ve yönetim felsefesine dayandırılarak uygulandırılmasıdır Kısaca; bir kurumun toplumla bütünleşme yönünde harcadığı çabaların tümü olarak tanımlanabilir. Ancak her kurumun ilişkiler içinde bulunduğu halk kesimi farklılıklar sunar. Örneği, bir hükümet için halk ülkede yaşayan tüm insanlar, bir dernek için kendi üyeleri, bir gazete için kendi okuyucuları, bir spor kulübü için taraftarları ve bir işletme için ise halk, örgüt içinde çalışanlar ile örgüt dışında yer alan ve organizasyonla ilişkisi bulunan tüm kişi ve kuruluşları kapsamına alır.

5 HALKLA İLİŞKİLER -Tanım

6 HALKLA İLİŞKİLER –Genel Amaçları Kamuoyunun kuruluşa ilişkin eğilimlerini, tutum ve beklentilerini saptayarak kuruluşta uygun iyileştirmelerin yapılması için önerilerde bulunmak İnsan davranış ve tutumlarının gerçek nedenlerini anlamak Örgüte ilişkin olarak, kamuoyunda ortaya çıkmış olan yanlış anlamaları önlemek Kuruluşla halk arasında karşılıklı saygı ve toplumsal sorumluluk duyguları geliştirmek Özel çıkarlarla kamusal çıkarlar arasında uyum sağlamak Mal ve hizmetlerin niteliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak Örgütün kurumsal kimliğinin oluşturulması ve benimsetilmesine yardımcı olmak Demokratik değerlerin gelişmesine katkıda bulunmak.

7 HALKLA İLİŞKİLER –Genel Amaçları Bir kuruluş ile ilgili olduğu hedef kitle arasında karşılıklı anlayış, uyum ve iyi niyeti gerçekleştirme, kuruluş amaçları ile toplumun gereksinim tutum ve davranışlarını kamu yararı etrafında bütünleştirme ve böylece toplumda görüş birliğini sağlamaktır.

8 HALKLA İLİŞKİLER –Genel Amaçları Yeni kamu yönetimi anlayışı gereği yönetim mekanizmalarının şeffaf, hesap verebilir ve halka uzak olmaması gerekir. Genel olarak kamu yönetiminde halkla ilişkilerin amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz: Kamuoyunu aydınlatmak, Halkta yönetime karşı daha olumlu tutumlar oluşturmak, Yönetimle olan ilişkilerde halkın işini kolaylaştırmak, Alınacak kararların daha yerinde olmasını sağlayacak bilgileri halktan elde etmek, Yasaklar üzerinde aydınlatıcı bilgiler vererek, yurttaşların yasaklara uymasını sağlamak, Hizmetlerin görülmesinde halkın işbirliğini sağlamak, Yasalardaki, yönetsel yöntemlerdeki aksaklıkların saptanmasında ve giderilmesinde halkın dileklerinden, örgütlenmelerinden, yakınmalarından yararlanmak (Mıhçıoğlu, 1976: 16-18).

9 HALKLA İLİŞKİLER –İlkeleri Doğru bilgi vermek, İnandırıcılık, “Ağızdan çıkan söz bil ki yaydan fırlayan ok gibidir. O ok gittiği yerden bir daha gelmez” (Hz. Mevlana Celâleddin Rûmi)

10 HALKLA İLİŞKİLER –İlkeleri Doğru bilgi vermek, İnandırıcılık, Topluma iş yaptırabilmenin üç yolu:  zor kullanmak  para vermek  inandırmaktan “Ağızdan çıkan söz bil ki yaydan fırlayan ok gibidir. O ok gittiği yerden bir daha gelmez” (Hz. Mevlana Celâleddin Rûmi)

11 HALKLA İLİŞKİLER –İlkeleri Süreklilik ve yinelemek,  Hedef kitleye, tekrarlanan mesajlar sayesinde konunun ilgili kişiler ve farklı görüşteki kişilerce konuşulmasıyla kalıcılık sağlanabilmektedir.

12 HALKLA İLİŞKİLER –İlkeleri Sabırlı Çalışmak,

13 HALKLA İLİŞKİLER –İlkeleri İki yönlü iletişim sağlamak, Örgütün tek yönlü olarak politika ve uygulamalarını kamuoyuna yansıtması halkla ilişkiler değildir !!

14 HALKLA İLİŞKİLER –İlkeleri Açıklık,  Kurum; amaçlarını, örgütsel ve finansal yapısını, sosyal içerikli çalışmalarını hedef kitleye olduğu gibi aktarmalıdır. Ayrıca hedef kitlenin güven ve desteğinin alınması için gerektiğinde işletme, özeleştiri yapabilmelidir. (Sabuncuoğlu, 1998: 56). Kurumun özeleştiri yapması ve hedef kitleye açık (şeffaf) olması durumunda hedef kitlede güven duygusu artacaktır.

15 HALKLA İLİŞKİLER –İlkeleri Sorumluluk,

16 HALKLA İLİŞKİLER –İlkeleri Bütçe,  Gerçekleştirilen halkla ilişkiler çalışması, kurumun imajını da olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkileyeceğinden bu çalışmalarda bazı maliyetlerden kaçınmamak gerekecektir.

17 HALKLA İLİŞKİLER –İlkeleri Mesleki Ahlak Kurallarına Uygunluk,  Halkla ilişkiler bir meslek olarak kabul edildiğinden bazı mesleki standartlara da sahiptir. Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'nce (IPRA) 1961 yılında Venedik'te yapılan toplantıda:  1. Tüm müşterilere eşit davranmaları  2. Müşterinin gizlilik hakkına saygı duymaları  3. Müşterilerle iş yaparken değerli hediye kabul etmemeleri  4. Üyelere saygı duymaları  5. Basınla doğru ve dürüstlüğe dayalı ilişkiler kurmaları  6. Bu ilkelere uymayanları IPRA’ya bildirmelerinin gerekliliği gibi hususlar üzerinde durulmuştur. (Derneğe bağlı halka ilişkiler üyelerini bağlamaktadır).

18 HALKLA İLİŞKİLER –Süreci Örgütlerin sürekliliği, kendi geliştirdikleri sistemlere uyarak gerçekleşir. Kendi sisteminin dışında başka bir sisteme karşı göstereceği olumsuz bakış, rekabet ortamında örgütün farkındalığını ve sürekliliğini tehlikeye götürebilir. Bu yüzden durum analizi yaparak süreklilik arz eden bir araştırma sürecinin bilincinde olması gerekir. Halkla ilişkiler belli bir süreci takip etmek durumundadır. Bu süreçte önemli olan ne görüldüğü değil, görülmesi gerekenlerin neler olduğudur.

19 HALKLA İLİŞKİLER –İlkeleri Hangi yöntem, teknik veya araçla olursa olsun, belli konularda kamuoyu oluşturmaya, kamuoyunu şekillendirmeye veya onun desteğini elde etmeye yönelik tüm çabaların içerisinde manipülatif bir yönün mutlak bir şekilde bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda, ajitasyon, propaganda, halkla ilişkiler gibi yöntemler arasındaki farklılık ise manipülasyonunun derecesinden, amacından, örgütsel çıkarın yanı sıra gözetilen toplumsal faydadan kaynaklanmaktadır.


"HALKLA İLİŞKİLER -Tanım Halkla ilişkiler, bir örgütün toplumdaki kişiler ve gruplar ile etkileşim içine girerek, eylemlerini açıklamasını; toplumun desteğini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları