Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ EĞİTİM BİRİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ EĞİTİM BİRİMİ"— Sunum transkripti:

1 KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ EĞİTİM BİRİMİ
HALKLA İLİŞKİLER KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ EĞİTİM BİRİMİ

2 HALKLA İLİŞKİLER NEDİR?
İster özel ister kamu kuruluşu olsun her kuruluş toplumsal bir çevre içinde yer alır. Bu nedenle bir yandan çevreyi etkiler bir yandan da çevreden etkilenir.

3 Çevrenin de kuruluşa ilişkin amacını, işlevini öğrenmesini,
HALKLA İLİŞKİLER Kuruluşun çevresiyle ilişkilerini, Çevrenin de kuruluşa ilişkin amacını, işlevini öğrenmesini, Kuruluşun içinde bulunduğu çevreyi etkilemeye çalışmasını İçeren bir kavramdır.

4 Halkla ilişkiler; Kuruluş yönetiminin çevreyi bilmesi, Değerlendirmesi Çevredeki değişimler karşısında önlemler alması Kuruluşun amaç, politika ve etkinliklerinin çevreye anlatılması ve benimsetilmesinde önemli bir role sahiptir. Halkla ilişkiler bu iki yönlü özelliği ile kuruluşların çevreleriyle ilişkileri içinde yer alan bir yönetsel işlevdir.

5 Halkla ilişkileri tanımlamak neden zordur?
Uygulama alanının geniş olması Reklam, Pazarlama ve Propaganda kavramlarına yakın olması

6 Halkla ilişkilerin temel özellikleri nelerdir?
Çağımızın mesleği olarak kabul edilmektedir Kamu ve özel sektör kuruluşları için zorunlu bir ihtiyaçtır. Her şey kamuoyunun önünde gerçekleştiği için halkla ilişkilere daha fazla ihtiyaç vardır.

7 Halkla ilişkiler ne değildir?
Dar anlamda sadece bilgi vermek değildir Kuruluşların çalışma ve işlemlerini halka onaylatma mekanizması değildir Temelinde iletişim olgusu vardır iki yönlü ve karşılıklı olmalıdır Doğruluk, inandırıcılık ve karşılıklı yarar ilkelerine dayanmalıdır.

8 Halkla ilişkilerin tanımı
Tanım 1-) Bir örgütle kamu kuruluşu arasında karşılıklı anlayışın kurulması amacını taşıyan, önceden düşünülüp tasarlanmış planlı ve sürekli çabadır. Tanım 2-) Bir işletmenin ya da özel ve kamu kuruluşunun bağlantı kurduğu, kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini sağlamak amacı ile yönetici ve girişimcilerin başvurduğu yöntemlerin tümüdür. Tanım 3-) Kuruluşu halka tanıtmak ve halkı tanıma sanatıdır.

9 Halkla ilişkilerin tanımı
Halkla ilişkilerde amaç yalnızca kuruluşu halka kabul ettirme ya da halkın her istediğini yapma değildir. Amaç; her iki tarafın birbirini etkileyebilmesi, bunun için aralarında karşılıklı olarak bilgi akışının sağlanmasıdır. Bu gereklilik halkla ilişkilerin iki yönlü oluşu ile anlatılır.

10 Halkla ilişkilerin tanımı
Çoğu tanım, halkla ilişkilerin, kuruluşun haklılığını ispatlama aracı olarak algılanmasına yol açmaktadır. Kuşkusuz, halkla ilişkilerde kuruluşun politika ve etkinliklerinin doğru olduğunun anlatılmasını içeren bir yön bulunmaktadır. Ancak burada önemli olan bu tutumun gerçekten doğru olması, kamu yararını yansıtmasıdır. Oysa kuruluşlar da yanılabilir ve hatalı olabilir.

11 Halkla İlişkilerde Reklâm ve Propaganda
REKLAM Bir malın veya hizmetin değişik özelliklerini ve faydalarını halka tanıtmak için girişilen kâr amaçlı bir faaliyettir.

12 Reklamın özellikleri Kendi malına talebi artırma yarışı vardır
İkna edici bir iletişim türüdür Üreten ya da satan tarafın yararı önde gelir Bir ürüne olan tüketim talebini artırmayı amaçlar Var olan eğilimi artırmayı ya da değiştirmeyi amaçlar Tek yönlü iletişim vardır

13 Halkla ilişkiler ile Reklamın Benzerlikleri
İletişim ve ikna özelliklerinin olması Halkın tanınması, ihtiyaçlarının ve eğilimlerinin belirlenmesi, kampanyaların planlanması, sonucun değerlendirmesi

14 Halkla İlişkilerde Reklâm ve Propaganda
Dikkat dağılımın etkileyerek dikkatin bir konuya çekilmesine yönelik etkileme aracıdır. 14

15 PROPAGANDANIN ÖZELLİKLERİ
İkna edici iletişim vardır Daha çok siyasal alandaki iletişim için kullanılır İnsanların düşünce ve davranışlarını etkilemek temel amaçtır Karşılıklı anlayış yaratmak yerine önerilen düşünce ya da davranışın kesin kabulünün sağlamaya yöneliktir Tek yönlü iletişime dayalıdır 15

16 PROPAGANDANIN ÖZELLİKLERİ
Genellikle duygusal sözler kullanılır Bir fikir ya da düşünce birçok kez tekrar edilerek halk üzerinde belli davranışların özendirilmesi amaçlanır Ahlaki olma zorunluluğu yoktur 16

17 Halk (Kamu) Halkla ilişkilerde halk (kamu) sözcüğü ile bir kuruluşun etkinliklerinden, davranışından doğrudan ya da dolaylı, olumlu ya da olumsuz olarak etkilenen; kanaat ve eylemleriyle kuruluşu olumlu ya da olumsuz, doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen; ortak davranış ve çıkarlara sahip birey, grup ve kuruluşlar anlatılmaktadır. Her kuruluş bu anlamda birden çok “kamu”ya sahiptir, onları etkiler ve onlardan etkilenir.

18 Halkla İlişkilerin Anlamı
Halkla İlişkiler üç anlama gelmektedir. İlk anlam bir durum saptamadır. Bir kuruluşun kamuları oluşturan birey ya da gruplarla ilişkileridir. İkinci anlam, hem bir bütün olarak, hem tek tek farklı kamularla kuruluşun ilişkisini değerlendirmeyi içerir. Üçüncü anlam ise halkla ilişkiler etkinliklerinin hangi noktadan hareket edeceğini, hangi hedefe yöneleceğini gösterir.

19 HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI
A. HALKLA İLİŞKİLERDE GENEL AMACLAR Kamuoyunun kuruluşa ilişkin eğilimlerini, tutum ve beklentilerini saptayarak kuruluşta uygun iyileştirmelerin yapılması için önerilerde bulunmak, İnsan davranış ve tutumlarının gerçek nedenlerini anlamak, Örgüte ilişkin olarak, kamuoyunda ortaya çıkmış olan yanlış anlamaları önlemek,

20 HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI
A. HALKLA İLİŞKİLERDE GENEL AMACLAR Kuruluşla halk arasında karşılıklı saygı ve toplumsal sorumluluk duyguları geliştirmek, Özel çıkarlarla kamusal çıkarlar arasında uyum sağlamak, Mal ve hizmetlerin niteliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

21 HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI
HALKLA İLİŞKİLERDE GENEL AMACLAR Örgütün kurumsal kimliğinin oluşturulması ve benimsetilmesine yardımcı olmak, Demokratik değerlerin gelişmesine katkıda bulunmak.

22 HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI
KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN AMAÇLARI Kamuoyunu aydınlatmak, Halkta yönetime karşı daha olumlu tutumlar oluşturmak Yönetimle olan ilişkilerde halkın işini kolaylaştırmak

23 HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI
KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN AMAÇLARI Alınacak kararların daha yerinde olmasını sağlayacak bilgileri halktan elde etmek Yasaklar üzerinde aydınlatıcı bilgiler vererek, yurttaşların yasaklara uymasını sağlamak Hizmetlerin görülmesinde halkın işbirliğini sağlamak

24 HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI
KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN AMAÇLARI Yasalardaki, yönetsel yöntemlerdeki aksaklıkların saptanmasında, giderilmesinde halkın dileklerinden, örgütlenmelerinden, yakınmalarından yararlanmak.

25 HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI
YEREL YÖNETİMLERDE HALKLA İLİŞKİLERİN AMAÇLARI Vatandaşlara, yerel yönetim kuruluşunun hizmet politikaları ve uygulamalarına ilişkin olarak bilgi vermek Yerel yönetim kuruluşlarınca kesin kararlar alınmadan önce , önemli yeni projeler hakkında vatandaşlara görüşlerini belirtme fırsatı vermek

26 HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI
YEREL YÖNETİMLERDE HALKLA İLİŞKİLERİN AMAÇLARI Yerel yönetimlerin sistemi ve işleyişi ile kendi hak ve sorumlulukları konularında vatandaşları aydınlatmak Vatandaşlık gururunu aşılamak ve geliştirmek

27 HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI
Bir kuruluş ile ilgili olduğu hedef kitle arasında karşılıklı anlayış, uyum ve iyi niyeti gerçekleştirme, kuruluş amaçları ile toplumun gereksinim tutum ve davranışlarını kamu yararı etrafında bütünleştirme ve böylece toplumda görüş birliğini sağlamaktır.

28 HALKLA İLİŞKİLERİN TEMEL İLKELERİ
DÜRÜSTLÜK İNANDIRICILIK YİNELEME BÜTÇE

29 HALKLA İLİŞKİLERİN TEMEL İLKELERİ
1-) DÜRÜSTLÜK Halkla ilişkilerde kandırmak, belli bir yöne itmek için her yola başvurmak söz konusu değildir Bu nedenle beyin yıkama ve propagandadan farklıdır Yalnızca gerçek olan duyurulur ve tanıtılır.

30 HALKLA İLİŞKİLERİN TEMEL İLKELERİ
2-) İNANDIRICILIK İnandırıcı olmak için; Hedef kitleyi tanımak, onun özelliklerini, beklentilerini, isteklerini iyi bilmesi Mesajları veren kişinin dilini rahatlıkla ve özenle kullanabilmesi gerekmektedir.

31 HALKLA İLİŞKİLERİN TEMEL İLKELERİ
3-) YİNELEME (TEKRAR) Sağlam bir dostluğun sağlanmasında olduğu gibi halkla ilişkilerde de zamana ve sabırlı olmaya ihtiyaç vardır.

32 HALKLA İLİŞKİLERİN TEMEL İLKELERİ
4-) BÜTÇE Çağdaş kamu yönetimi anlayışı demokratiklik, karlılık ve verimlilik ilkelerini ön plana çıkarır. Yapılan çalışmalar işin genişlik ve yoğunluğuna göre bir harcamayı gerektirir. Bunun için kurum kaynakları bu yeterli değilse sponsorluk gibi yardım arayışlarına gidilmelidir.

33 HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI
Bilgi Toplama Planlama Uygulama (İletişim) Değerlendirme

34 HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI
BİLGİ TOPLAMA İlişki kurulacak hedef hakkında bilgi sahibi olmaktır. Araştırma ve bilgi toplama sayesinde hedef kitle hakkında bilgi toplanarak çalışmalara başlanmalıdır.

35 HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI
BİLGİ TOPLAMA Hedef kitlenin; Özellikleri, eğilimleri, düşünceleri, toplumsal ve kültürel yapıları hakkında bilgi toplanır. Araştırma ve bilgi toplama çalışmalarının psikoloji ve sosyoloji bilimi ile yakından ilgisi vardır.

36 HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI
BİLGİ TOPLAMA Araştırmada kullanılacak araç ve yöntemlerin güvenilir olduğundan emin olunmalıdır. Araştırmada; Anket, Görüşme (telefonla ya da yüzyüze olabilir) gibi teknikler kullanılır.

37 HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI
BİLGİ TOPLAMA Araştırmada kullanılacak araçlar en uygun ve en verimli şekilde kullanılmalıdır. Araştırmada hedef kitle ile ilgili kitap, makale, inceleme gibi yayınlardan ya da o toplumun içinde yaşamış kişilerden yararlanılabilir.

38 HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI
PLANLAMA Amaçlara ulaşmak için nelerin, ne zaman, nerede, neyle ve kimlerle, nasıl yapılacağının belirlenmesidir.

39 HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI
PLANLAMA Planlar, uzun, orta ve kısa vadeli olabilir. Uzun ve orta dönemli planlar bir kuruluşun halkla ilişkiler politikasını oluşturur. Kısa dönemli planlar daha güncel noktalarda yoğunlaşır. Kısa dönemli planlar genel planların ayrıntıları ya da bunlara ulaşma yollarıdır.

40 HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI
UYGULAMA (İLETİŞİM) Hedef kitlelere bilgi aktarmak ya da onları etkileme sürecidir. Bu süreç iletişim temellidir.

41 HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI
UYGULAMA (İLETİŞİM) İletişim; Ortak semboller yoluyla anlamların, duygu, düşünce ve davranışların aktarılması sürecidir.

42 HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI
UYGULAMA (İLETİŞİM) İletişim süreci 4 öğeden oluşur; Kaynak İleti (mesaj) Kanal (araç) Alıcı

43 HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI
DEĞERLENDİRME Uygulanan programın etkilerinin ölçülmesi ve programın amaca ulaşma derecesi saptanır. Elde edilen sonuçlar sonraki çalışmalar için çok değerli veri oluşturur. Sonraki program için bilgi toplama aşaması görevini görür.

44 HALKLA İLİŞKİLERİN YAPILANIŞI
Halkla ilişkiler içinde yer aldığı kuruluşun amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunabilmesi için önce bir yönetsel işlev olarak kabul edilmeli sonra da kendi gereklerine uygun olarak yapılandırılmalıdır. Halkla ilişkilerin bir yönetim işlevi olmasının ilk şartı çalışmaları yürütecek bir birimin varlığıdır. Bu birimin kuruluşun üst kademelerine yakın bir yerde olması başarı için gereklidir. Halkla ilişkilerin yönetim işlevi olmasının ikinci koşulu birimin örgütlenmesidir. Halkla ilişkilerin amaçlarının gerçekleşebilmesi için üçüncü koşul süreçtir.

45 HALKLA İLİŞKİLERİN YAPILANIŞI
Halkla ilişkilerin amaçlarının gerçekleşebilmesi için üçüncü koşul “halkla ilişkiler süreci” olarak nitelenen ve her biri farklı, ama iç içe geçen eylemleri içeren aşamaların gerçekleştirilmesidir. Bu aşamalar Bilgi toplama (Araştırma), planlama ve değerlendirmedir. Ancak sürecin anlaşılmasını kolaylaştırmak için yukarda sayılan her aşamanın ayrı olarak ele alınması gerekir.

46 HALKLA İLİŞKİLERDE KULLANILAN ARAÇLAR
1. YAZILI VE BASILI ARAÇLAR Gazeteler Dergiler Broşürler El kitapları veya kılavuzlar Bültenler Yıllıklar Mektuplar Afişler (Posterler) Pankartlar El ilanları Yönlendirici ve yol göstericiler 46

47 HALKLA İLİŞKİLERDE KULLANILAN ARAÇLAR
2. YAYIM VE GÖRSEL İŞİTSEL ARAÇLAR Radyo ve televizyon Sergiler 3. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Yarışmalar Geziler Destek verme (Sponsorluk) EĞİTİM Hizmetiçi urslar, okuma yazma, yabancı dil, müzik kursları gibi. 47

48 ÇALIŞANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER
A. KURUM İÇİ İLİŞKİLER Bütün personel hakla ilişkilerin amacını iyi bilmeli ve işbirliği içinde olmalıdır. Personelin yetenek ve becerileri sonuna kadar kullanılarak kuruluşun çalışmalarına katkıda bulunması sağlanmalıdır. 48

49 ÇALIŞANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER
A. KURUM İÇİ İLİŞKİLER Personel ile yönetim arasında sağlıklı bilgi akışı sağlanmalıdır. Personelin günlük çalışmalarında, hakla olan ilişkilerinde özenli olmaları geekmektedir. 49

50 ÇALIŞANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER
A. KURUM İÇİ İLİŞKİLER İşlerin kolay ve hızlı yürümesi için personel bu konuda önceden bilgilendirilmelidir. Personel, işle ilgili birimlerin yerleri hakkında bilgilendirilmelidir. 50

51 ÇALIŞANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER
A. KURUM İÇİ İLİŞKİLER Halkın işlerini daha kolay yapabilmesi için bina girişinde danışma bürosu olmalıdır. Kuruluşun binaları genel olarak temiz olmalı, çalışanlar temiz ve düzenli olmalıdır. 51

52 ÇALIŞANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER
B. PERSONELDE ARANACAK NİTELİKLER Halkla ilişkiler personelinde olması gereken nitelikler; Görünüş Kişilik Güvenirlik 52

53 ÇALIŞANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER
B. PERSONELDE ARANACAK NİTELİKLER GÖRÜNÜŞ Giyim Temizlik Düzenlilik Sağlık Tedbirli ve Kontrollü olma 53

54 ÇALIŞANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER
B. PERSONELDE ARANACAK NİTELİKLER 2. KİŞİLİK İşbirliği anlayışı içinde çalışabilme Yerinde hareket edebilme Girişim yeteneği Görgü, işleri zamanında bitirme Tolerans, eleştiriye açık olma İyi geçinme Yardımlaşma 54

55 ÇALIŞANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER
B. PERSONELDE ARANACAK NİTELİKLER 2. KİŞİLİK Arkadaşlığa önem verme İş hayatı ile özel hayatı ayırabilme Anlayışlı olma, hoşgörülü olma, nazik olma Güler yüzlü olma, Dedikodudan uzak durma Konuşma tarzı Ses tonu 55

56 ÇALIŞANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER
B. PERSONELDE ARANACAK NİTELİKLER 3. GÜVENİRLİK Çalışma saatlerine uyma İş saatlerinde başka işlerle ilgilenmeme Gizliliğe uygun davranma Sadakat ve yaptığı işe saygı duyma İşleri zamanında ve eksiksiz bitirme 56

57 Her şey gönlünüze göre olsun…
Sınavda başarılar dilerim… Her şey gönlünüze göre olsun…


"KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ EĞİTİM BİRİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları