Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜKETİCİNİN KORUNMASI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETLERİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEKİRDAĞ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar : Alper GÖÇMENOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜKETİCİNİN KORUNMASI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETLERİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEKİRDAĞ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar : Alper GÖÇMENOĞLU."— Sunum transkripti:

1 TÜKETİCİNİN KORUNMASI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETLERİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEKİRDAĞ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar : Alper GÖÇMENOĞLU Gümrük ve Ticaret Denetmen Yrd. Hikmet ÜÇGÜL Gümrük ve Ticaret Denetmen Yrd. 2016 TEKİRDAĞ

2 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından İç Ticaret ile ilgili genel müdürlüklerinin ve Gümrük Müsteşarlığının birleştirilmesiyle 2011 yılında KHK ile kuruldu.

3 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Bakanlığımız 16 Bölge Müdürlüğü 81 İl Müdürlüğü ile Faaliyetlerini sürdürmektedir.

4 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKÇİ 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduktan sonra Ticaret Hukuku üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. 25. ve 26. Dönemlerde Malatya Milletvekili seçilmiştir. 64. Hükümet'te Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev almaktadır.

5 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Bakanlığımızın asli görevi gümrük ve ticaret alanında; * rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik eden, * piyasa aktörlerinin kurumsal yapılarını güçlendiren, * üreticileri ve tüketicileri koruyan, * etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunan, politika ve uygulamaları geliştirmek, yürütmek ve denetlemektir.

6 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI – TEŞKİLAT ŞEMASI

7 TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ a ) Tüketicinin korunmasına ilişkin politikalar oluşturmak, bu politikaların belirlenmesinde yurtiçi ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak. b) Tüketicilerin, sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, kayıplarını giderici tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak.

8 TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ c) Tüketicilerin tüketim maddeleri yönünden çevresel tehlikelerden korunabilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. ç) Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi amacına yönelik olarak kalite denetimi yapmak, yaptırmak, kalite kontrol sistemleri kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlara standart tespitine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak.

9 TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ d) Tüketicileri aydınlatıcı ve eğitici tedbirleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve tüketicinin korunması konusundaki politikaların oluşturulmasında bunların gönüllü örgütlenmeleri yoluyla temsil edilmelerini sağlamak. e) Tüketici sorunlarının çözümüne ilişkin olarak diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.

10 TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ i) Teknik mevzuatı bulunmayan ve doğrudan tüketiciye sunulan ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, bu ürünlerde ihtiyaç halinde gerekli düzenlemeleri yapmak veya Bakan onayı ile standartları zorunlu uygulamaya koymak, ülke ekonomisinin gerektirdiği özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmak.

11 TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 2016 yılı itibariyle 82 Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı 22 il merkez olmak üzere 81 ilde Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetlerini sürdürmektedir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Kanun kapsamında denetimler gerçekleştirilmektedir.

12 GÜMRÜK VE TİCARET DENETMENLERİNİN GÖREVLERİ a) Bakanlığın sorumluluğunda bulunan ürün güvenliği mevzuatı hükümlerine uygun olarak Bakanlıkça belirlenen il veya illerde denetim görevini yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlayarak ilgili yerlere sunmak, her denetim işlemi için denetim sürecinin başından sonuna kadar gerekli bilgi ve belgeleri düzenli bir şekilde hazırlayarak il müdürlüğüne teslim etmek,

13 GÜMRÜK VE TİCARET DENETMENLERİNİN GÖREVLERİ b) Kanunda belirtilen ceza ve önlemler hariç olmak üzere, denetim faaliyeti sırasında, ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemleri saptadığında, durumu ilgili makamlara iletilmek üzere il müdürlüğüne bildirmek, c) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde görüş ve öneri geliştirmek ve bunları il müdürlüğüne sunmak,

14 GÜMRÜK VE TİCARET DENETMENLERİNİN GÖREVLERİ ç) Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri, denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini almak, fabrika, mağaza, dükkân, ticarethane, pazar yeri, depo ve ambar gibi yerler ile denetime konu olan diğer yerlerde inceleme ve sayım yapmak, görüntülemek, araştırmak, bunları mühürlemek, bu konularda yetkili ve ilgililerden her türlü yardım ve bilgi talep etmek,

15 GÜMRÜK VE TİCARET DENETMENLERİNİN GÖREVLERİ d) Test ve muayeneye tabi tutulacak ürünlerden numune almak, e) Denetim faaliyetinin engellenmesi durumunda, kolluk kuvvetlerinden yardım istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak, f) Bakanlığın görev ve sorumluluk alanında bulunan konularla ilgili, mevzuat ve Bakanlığın talimatları doğrultusunda işlemleri yürütmek,

16 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEKİRDAĞ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan : Alper GÖÇMENOĞLU Gümrük ve Ticaret Denetmen Yrd. Hikmet ÜÇGÜL Gümrük ve Ticaret Denetmen Yrd. 2016 TEKİRDAĞ

17 1 Ocak 1996 ‘da Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Gümrük Birliği yürürlüğe girmesiyle birlikte, ülkemizde birçok alanda; AB mevzuatına uyum sağlanması ve uygulamaların AB uygulamalarına paralel hale getirilmesine yönelik taahhütte bulunmuştur.

18 AB ve ülkemiz arasında ticarette teknik engellerin kaldırılabilmesi ve malların serbest dolaşımı ile piyasaya “güvenli” ürünlerin arzının sağlanabilmesi için amaç AB’nin ürünlere ilişkin teknik mevzuatına uyum sağlanmasıdır.

19 ÜRÜN DENETİMLERİ HANGİ KURUMLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK ? Ekonomi Bakanlığı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Denizcilik Müsteşarlığı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

20

21

22 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretini Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği İlgili kamu kuruluşları tarafından yürürlüğe konulan ürün spesifik mevzuat İlgili kamu kuruluşları tarafından yürürlüğe konulan idari düzenlemeler çerçevesinde kamu kuruluşlarının sorumluluğuna verilen ürün grupları üzerinden PGD faaliyetleri sürdürülmektedir.

23 Bakanlığımız Piyasa Gözetimi ve Denetimi Mevzuatı : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

24 Bakanlığımız Sorumluluğundaki Ürünlere İlişkin Mevzuat : *Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik *Tekstil Elyaf İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Komposizyonlarıyla İlgili Etiketleme ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik

25 *TS EN 14682 :2011 Çocuk giysilerinde güvenlik – Çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri –Özellikler *TS EN 14878:2008 Çocuk Geceliği veya Pijamalarının Yanma Davranışı-Özellikler *TS EN 14878 /AC :2010 Çocuk Geceliği veya Pijamalarının Yanma Davranışı-Özellikler

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 TANIMYAŞ ARALIĞI KÜÇÜK ÇOCUK0-7 YAŞ134CM’DEN DAHA KISA ÇOCUKLAR BÜYÜK ÇOCUK7-14 YAŞErkek Çocuk : 134- 182 cm boyunda Çocuklar Kız Çocuk : 134 – 176 cm boyunda Çocuklar

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 DENETİM Ürün gruplarıyla ilgili yıllık plan, rapex ve şikayet bildirimleri sonucu bakanlık denetmenleri sorumlu oldukları illlerde satışı, üretimi ve dağıtımı yapılan piyasa arz noktalarında denetim yapmaktadır.

64 DENETİM ŞEKLİ İşaret ve Etiket Kontrolü Duyusal İnceleme Belge/Doküman Kontrolü Test/Muayene Metroloji Kontrolü

65 NUMUNE ALIMI Teknik düzenlemeye aykırılık tespit edildiği zaman ürünün satışını yapan firmadan ilgili ürünün tedarikçisini(faturasını) beyan etmesi istenir. Firma sorumlusuyla beraber tutanak doldurulur, gerekli görülürse güvensizlik şüphesi ile üründen tutanak karşılığı 3 adet numune alınır. Bir numune yediemin sıfatıyla satıcıya, bir şahit numune denetmene ve bir numune test amacıyla laboratuara gönderilmek üzere alınır. 10 gün içerisinde faturayı ibraz edemeyen, tedarikçiyi bildiremeyen satıcılar üretici olarak değerlendirilirler.(GTB PGD Yönetmeliği Madde 16.)

66 ÜRETİCİ VE İTHALATÇI FİRMADA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLER: TEKNİK DÜZENLEMEYE AYKIRILIK BULUNUYORSA; İnsan sağlığına, can ve mal güvenliğine, hayvan, bitki yaşamına ve sağlığına ve çevreye bir tehdit oluşturmaması koşuluyla düzeltilebilir teknik düzenlemeye aykırılıkların giderilmesi amacıyla, düzeltici faaliyet planını 15(onbeş gün) içinde sunması için üreticiye bildirim yapılır. Bu süre içinde başvuru yapmayan üreticinin düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı varsayılır. (GTB PGD Yönetmeliği Madde 11-a)

67 GTB PGD Yönetmeliği Madde 11 b) (a) bendi uyarınca, ürünün teknik düzenlemeye aykırılığını gidermek için düzeltici faaliyet planı sunmayan veya düzeltici faaliyet planı sunan ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğu gidermeyen üreticiye Kanunun 12 ncimaddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır. ( Alt Limit 3350 TL – Üst Limit 8.381 TL 4703 sayılı Kanun 2016 Yılı Ceza Tarifesi) c) Üretici tarafından sunulan düzeltici faaliyet planı, gerektiğinde değişiklik yapılarak il müdürlüğü tarafından onaylanır ve üreticiye tebliğ edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere teknik düzenlemeye aykırılığın niteliği, ürünün özelliği ve piyasadaki yaygınlığı değerlendirilerek altı ayı geçmemek üzere düzeltme süresi verilir.

68 Teknik düzenlemeye aykırılık nedeniyle verilen sürelerin takibi ile düzeltme faaliyetinin gereklerinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü il müdürlüğü tarafından yapılır. Düzeltme işlemleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırılığın giderildiği kanıtlanan ürünler tekrar piyasaya arz edilebilir. (GTB PGD Yön. Madde 11-d)

69

70 TEŞEKKÜRLER Ticaret İl Müdürlüğü 100.Yıl Mah. İtfaiye Sokak Marmara Yaşam Konut Sitesi No:13/4 TEKİRDAĞ tekirdag.gtb.gov.tr Tel : 0 282 262 96 66-262 96 67 Fax : 0 282 262 96 64


"TÜKETİCİNİN KORUNMASI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETLERİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEKİRDAĞ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar : Alper GÖÇMENOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları